• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen wordt donateur.
 • Justitie en Veiligheid

 • Nieuwsblog

 • Openbaarheid

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Crisis en Onveiligheid

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Bijlage X – 2.1. Kerngegevens

  2. DE ADVOCATUUR

  2.1. Kerngegevens

  2.1.1. Vertrouwensman

  De advocaat is een rechtshulpverlener, die zijn clinten met raad
  en daad terzijde staat. Iedere burger dient, wanneer hij rechtshulp
  nodig heeft, een onbelemmerde toegang tot een advocaat te hebben.
  De hulpzoeker moet er zeker van kunnen zijn dat de geheimhouding
  van de informatie die aan de hulpverlener wordt verstrekt,
  gewaarborgd is. De relatie tussen de advocaat en zijn clint is een
  vertrouwensrelatie, die door de geheimhoudingsplicht en het
  verschoningsrecht ten opzichte van derden (onder wie de rechter)
  wordt afgeschermd. Het beroep van advocaat is wettelijk beschermd.
  De advocaat is bovendien als enige gerechtigd rechtsbijstand te
  verlenen (procesmonopolie). Noot

  lees meer

  Bijlage X – 10.1. Fasen in het proces van witwassen

  10. WEGSLUIZEN ZONDER WITWASSEN

  10.1. Fasen in het proces van witwassen

  Het proces van het witwassen doorloopt een aantal fasen, dat in
  de literatuur als volgt worden omschreven (Baldwin en Munro, 1993;
  Bosworth-Davies en Saltmarsh, 1994; Savona en Defeo, 1994):

  lees meer

  Bijlage XI – 4.4. De bouwnijverheid

  4.4. De bouwnijverheid

  Een van de legale economische sectoren die in de literatuur ook
  steeds weer in verband wordt gebracht met georganiseerde
  criminaliteit is de bouwnijverheid. De reden hiervan is niet ver te
  zoeken: zowel de Italiaanse en Italiaans-Amerikaanse mafia als de
  Japanse yakuza zijn berucht om de machtspositie die zij in de
  voorbije decennia – in elk geval in Itali, in de Verenigde Staten
  en Japan – hebben opgebouwd in deze tak van industrie. Waarom dit
  juist in de bouwnijverheid kan gebeuren, is een vraag waarop
  eigenlijk alleen een gedifferentieerd antwoord past. Maar in het
  kader van dit rapport moet worden volstaan met te wijzen op de
  relatief grote vatbaarheid van de bouwnijverheid voor penetratie
  door criminele groepen. Dit heeft met name te maken met de hoge
  kosten van vertraging, de ongewisse continuteit van het werk in de
  sector, de inzet van naar verhouding veel ongekwalificeerd
  personeel, de complexiteit en grootschaligheid van meer belangrijke
  bouwprojecten, en het systeem van contractering van de aannemer met
  de laagste prijs. En wanneer een criminele organisatie in een
  bepaalde stad of streek eenmaal greep heeft gekregen op
  (belangrijke delen van) de bouwnijverheid, dan exploiteert zij haar
  op alle mogelijke manieren: corrumpering van politici en ambtelijke
  diensten, geweld tegen opponerende bouwbedrijven en
  tegenstribbelende werknemers, te hoge inschrijvingen voor
  bouwprojecten, geen of gebrekkige afdracht van sociale premies,
  niet-betaling van verschuldigde belastingen, etcetera.

  lees meer

  Bijlage XI – LITERATUUR

  LITERATUUR

  Abadinsky, H.,
  Organized Crime, Chicago,
  Nelson-Hall, 1993, 3 ed.
  Berg, A. H. van den,
  Heroneprostitues, een typologie van werk- en levensstijlen,
  Justitile Verkenningen, 13e jrg., nr. 1, 1987, pp. 72-92
  Bieleman, B., J. Snippe en E. de Bie,
  Drugs binnen de grenzen. Harddrugs en criminaliteit in
  Nederland: schattingen van de omvang
  , Groningen, Stichting
  Intraval, 1995
  Boer, C. A. de,
  Georganiseerde Criminaliteit en de gemeentelijke overheid,
  Enschede, Faculteit Bestuurskunde, IPIT-scriptiereeks, 1994
  Bruinsma, G. J. N. (red.),
  Georganiseerde criminaliteit uit Oost-Europa en het IRT
  Noord- en Oost Nederland, Enschede, IPIT, 1994 Bundes
  Kriminal Ambt (BKA),
  Organisierte Kriminaliteit, Wie Gross ist die Gefahr?,
  Wiesbaden, 1990
  Bunt, H. G. van de en J. Rademaker,
  Recherchewerk in de praktijk, Lochem, Van de Brink, 1992
  Daniel, M. R. en G. J. Veldhuis,

  lees meer

  Bijlage I – HOOFDSTUK 7 DE RAPPORTAGE

  HOOFDSTUK 7 DE RAPPORTAGE

  Artikel 148, eerste lid, Reglement van Orde van de Tweede Kamer
  bepaalt dat na afloop van het onderzoek of zo dikwijls de commissie
  het nodig oordeelt dan wel de Kamer daartoe besluit, de commisie
  van haar verrichtingen verslag doet aan de Kamer. Het Reglement van
  Orde stelt geen vorm- of andere vereisten aan de verslaggeving van
  de commissie. Derhalve geniet zij bij de inrichting van haar
  rapportage alle vrijheid. Naast de eindrapportage, bevattende de
  bevindingen, conclusies en aanbevelingen heeft, heeft de commissie
  ook door middel van voortgangsrapportages en brieven de Kamer op de
  hoogte gehouden van de vordering van het onderzoek.

  lees meer

  Bijlage V – Inleiding

  Inleiding

  Uit de door de commissie verzamelde en bestudeerde
  jurisprudentie (achterin deze bijlage weergegeven) is een selectie
  gemaakt van in deze bijlage te behandelen zaken. Hierbij ging de
  voorkeur uit naar uitspraken die geclassificeerd kunnen worden als
  standaard-arrest met betrekking tot de beoordeling van het gebruik
  van bijzondere opsporingsmethoden danwel naar zaken die vanwege hun
  actualiteit kunnen bijdragen aan beeldvorming van het geldend recht
  hieromtrent.Overzicht samengevatte jurisprudentie

  lees meer

  Bijlage V – Ldi tegen Zwitserland

  Ldi tegen Zwitserland

  EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711 m.nt. EAA
  Op 15 maart 1984 informeerde de Duitse politie haar collega’s van
  het kanton Bern, dat een landgenoot in

  gevangenschap 200.000 Zwitserse francs had gevraagd voor de
  aankoop van ongeveer 5 kilogram cocane in Zwitserland. Hierop
  startte de
  rechter-commissaris te Laufen een gerechtelijk
  vooronderzoek. Met toestemming van het Obergericht van het kanton
  Bern en op grond van het Berner Wetboek van Strafvordering beval
  de
  rechter-commissaris de telefoon van de klager af te
  luisteren. Daarnaast besloten de politie te Laufen en een speciale
  drugseenheid, dat een bedigd ambtenaar van de politie van het
  kanton Bern zich zou voordoen als een potentile koper van de cocane
  onder de verzonnen naam Toni. Zij handelden met toestemming van de
  leiding van de kantonale politie en brachten de

  rechter-commissaris te Laufen op de hoogte van hun plan.
  Rechtsvraag:

  lees meer

  Bijlage V – 6.1 Inleiding

  6 OVERIGE INFORMATIE-INWINNING

  6.1 Inleiding

  Overige informatie-inwinning is een op het eerste gezicht
  buitengewoon ruime categorie. Met de term informatie-inwinning
  wordt hier gedoeld op het vergaren en genereren van gegevens die
  nog niet bij de politie bekend zijn. Uiteraard doet de politie dat
  als zij een persoon observeert, als zij een informant aanhoort of
  als zij een infiltrant in een criminele organisatie binnenbrengt.
  Die methoden kwamen in de voorgaande hoofdstukken aan de orde. De
  politie kan echter ook elders verzamelde informatie vergaren: in
  eenvoudige vorm doet zich dit voor als ze de krant leest of bij de
  burgerlijke stand inlichtingen inwint. Het genereren van gegevens
  doet zich voor als de politie de bij haar zelf aanwezige informatie
  dusdanig bewerkt, dat daaruit als nieuw te kwalificeren gegevens
  ontstaan.

  lees meer

  Bijlage VI – 10.3 Zaken en werkwijze

  10.3 Zaken en werkwijze

  lees meer

  Bijlage VI – 4.6 Conclusies

  4.6 Conclusies

  1. De taak van de tactische recherche houdt in het doen van
  onderzoek bij personen en instanties en het verslagleggen van dit
  onderzoek ten behoeve van de mogelijke strafrechtelijke vervolging.
  De tactische recherche is derhalve georinteerd op het aanleveren
  van bewijsmateriaal in concrete strafzaken. Voor de tactische
  recherche bestaat geen afzonderlijke wettelijke basis of nadere
  regeling. 2. Het tactisch recherchewerk voltrekt zich op
  verschillende organisatorische niveaus bij de politie: in
  basiseenheden, in districten, op regionaal niveau, in kernteams.
  Tactische onderzoeken naar ernstige criminaliteit worden vrijwel
  steeds door speciaal daarvoor samengestelde teams verricht. 3. In
  een groeiend aantal regiokorpsen wordt de laatste tijd het primaat
  van de tactische recherche – in relatie tot de CID – benadrukt. Het
  bewust onkundig houden van de tactische recherche en de
  zaaksofficier van justitie van activiteiten van de CID staat
  hiermee op gespannen voet. De vroegere – en in sommige regiokorpsen
  nog steeds bestaande – geslotenheid in de communicatie tussen CID
  en tactische recherche leidt tot misverstanden en gebrek aan
  sturing en controle.

  lees meer

  Bijlage VI – 9.4 Samenwerking en cordinatie

  9.4 Samenwerking en cordinatie

  9.4.1 Ressortelijke adviescommissies, LOCO en Raad van advies
  voor de CID

  Binnen het openbaar ministerie functioneerden landelijk en op
  ressortsniveau tal van adviescommissies. Met de reorganisatie van
  het OM is ook de overlegstructuur veranderd. Op landelijk niveau
  functioneert het adviescollege wetgeving, bestaande uit leden van
  het OM, onder voorzitterschap van een hoofdofficier. Het college
  adviseert de vergadering van procureurs-generaal over juridische
  vraagstukken, met name over voorgenomen weten regelgeving,
  inclusief richtlijnen.
  In de ressorten was sprake van een vrij fijnmazig en
  onoverzichtelijk stelsel van adviescolleges. Er waren commissies
  voor verkeer (Revecom), voor Economie (Recom), het ressortelijk
  executie overleg (REO) en het overleg in kinderzaken
  (Rekicom).

  lees meer

  Bijlage VII – V.7. De textielnijverheid

  V.7. De textielnijverheid

  Van de textielnijverheid kan men zeggen dat zij historisch
  verdacht is wanneer het gaat om georganiseerde criminaliteit. De
  georganiseerde criminaliteit kreeg greep op de textielnijverheid in
  New York door de vakbonden van textielwerknemers over te nemen na
  ernstige arbeidsconflicten (Block en Chambliss, 1981). In Nederland
  is echter van een dergelijke ontwikkeling nooit sprake geweest. Na
  de ineenstorting van de textielindustrie in de jaren zestig en
  zeventig als gevolg van de concurrentie van de lage-lonen-landen in
  Azi, verschenen op diverse plaatsen in het midden van de jaren
  tachtig wel allerlei naaiateliers. Deze ateliers kwamen op als
  gevolg van de internationale ontwikkelingen in de
  confectie-industrie waarin om een flexibele en snelle produktie
  wordt gevraagd. Zij werden veelal door Turken als zelfstandige
  ondernemers opgezet en waren gevestigd in Amsterdam, de Achterhoek,
  Brabant, Limburg en Twente. Het aantal bedrijven in Nederland steeg
  spectaculair, van 28 in 1981 tot ongeveer 1.000 in 1993 (Van
  Vondelen, 1993). In het begin waren de confectie-ateliers bijna
  allemaal legaal, maar toen de prijzen gingen dalen en de
  concurrentie toenam, terwijl het aanbod aan illegale werkers in
  Nederland alsmaar groter werd, gleden de meeste van de legale
  ateliers af naar een gedeeltelijk en later zelfs naar een volledig
  illegale bedrijfsvoering. Zwarte loonbetalingen, werken met
  illegale vreemdelingen, handel in valse facturen waren instrumenten
  om het hoofd boven water te houden. Na verloop van tijd drong tot
  de buitenwereld door dat er met illegale werkneem(st)ers onder
  uiterst slechte arbeidsomstandigheden werd gewerkt en deden
  geruchten de ronde dat de (Turkse) georganiseerde criminaliteit
  daarbij zou zijn betrokken.

  lees meer

  Bijlage VIII – 5.2. De situatie in Rotterdam

  5.2. De situatie in Rotterdam

  Vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond bereikten ons in totaal 38
  rapportages. Gelet op de aard, omvang en ontwikkeling van de
  criminaliteit in de Rotterdamse regio in het algemeen, ligt het
  voor de hand dat de zaken die in deze rapportages aan de orde zijn,
  gemiddeld een zwaarder kaliber hebben dan de zaken die door de
  regio Midden- en West-Brabant zijn aangeleverd. Wanneer men dan op
  de Rotterdamse zaken dezelfde selectiecriteria toepast als die
  hiervoor voor de Midden- en West-Brabantse zaken zijn gehanteerd,
  dan blijven er maar tien van de 38 zaken over die in dit rapport
  thuishoren.

  lees meer

  Bijlage VIII – IV.5. De revenuen van de hashhandel

  IV.5. De revenuen van de hashhandel

  De opbrengst van hash wordt geschat op tweederde van de totale
  export uit Marokko en dat is ongeveer gelijk aan het totaalbedrag
  van de geldzendingen van anderhalf miljoen emigranten naar huis.
  Naarmate de emigranten langer wegblijven en inburgeren in hun
  nieuwe landen worden hun zendingen van spaargelden minder. De
  regering doet er alles aan om zijn onderdanen overzee te
  doordringen van hun plicht het vaderland financieel bij te staan,
  maar bij de volgende generatie slaat deze opdracht minder aan.
  Welnu, de opbrengst van de handel in drugs in Marokko en onder
  emigranten compenseert deze terugloop in de betalingsbalans
  volledig. Om het witten en het binnensluizen van deze gelden
  mogelijk te maken heeft de Marokkaanse overheid verschillende
  investeringsmogelijkheden gecreerd: door het aanmoedigen van het
  toerisme (nog niet erg geslaagd) en door off shore banken en
  belastingvrije zones (Tanger) toe te staan en weinig controle uit
  te oefenen op de banktransacties uit en naar Ceuta en Melilla. Het
  witwassen van uit criminaliteit verkregen inkomsten is in Marokko
  niet strafbaar en er bestaat geen wetgeving ter zake van de
  ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogens. Het totaal aan
  buitenlandse investeringen (legaal en illegaal gegenereerd) in
  Marokko is sedert 1990 sterk toegenomen. Uit de Europese Unie
  kwamen in 1990 nog 1100 miljoen dirhams, in 1994 waren dat 3300
  miljoen dirhams. Uit andere landen kwamen in 1994.4700 dirhams. Er
  zijn berichten dat internationale misdadigers zich in Marokko
  vestigen om gebruik te kunnen maken van het ideale witwasklimaat.
  Het wiswas-circuit is verder op Europa aangesloten met behulp van
  traditionele structuren zoals de familie, de gilden en de banken
  van lening. Vooral op het platteland worden institutionele
  leeninstellingen door mensen uit lagere kringen vaak gemeden.
  Drugshandelaren fungeren thans als onderhandse bankiers.

  lees meer

  Bijlage VIII – IX.2. De internationalisering van Russische criminele groepen

  IX.2. De internationalisering van Russische criminele
  groepen

  Gezien de evolutie van de Russische mafia in de voorbije
  decennia ligt het voor de hand dat haar internationalisering niet
  van vandaag of gisteren dateert. Hoe zou zij de vroegere zwarte
  markten voor luxe-goederen hebben kunnen bevoorraden zonder
  relaties met legale ondernemingen en criminele groepen? De ophef
  die de laatste jaren over de komst van criminele bendes uit Rusland
  wordt gemaakt, doet dan ook nogal onwezenlijk aan. Zij is in elk
  geval veelzeggend voor het gebrekkige inzicht van de Westerse media
  en politiediensten in de ontwikkeling van de (Russische)
  georganiseerde criminaliteit in binnen- en buitenland. Dit neemt
  niet weg dat de val van de Muur de internationalisering van de
  organisatie en activiteiten van Russische criminele groepen zeker
  heeft bevorderd, zoals zij ook in de hand heeft gewerkt dat
  allerhande criminele groepen uit het Westen hun operatiegebied naar
  het Oosten hebben verlegd, naar Midden- en Oost-Europa. En dan
  dient te worden gedacht aan Italiaanse mafia-clans, maar ook aan
  groepen uit Duitsland, Nederland, Belgi, Frankrijk en nog andere
  landen. Ook deze zagen in het Oosten zowel mogelijkheden voor de
  produktie van illegale goederen (synthetische drugs) als voor de
  distributie van op zichzelf legale goederen (-gestolen- auto’s).
  Van hun kant zagen Russische criminele groepen in het Westen grote
  mogelijkheden voor de afzet van wapens en drugs (vooral herone),
  kunstvoorwerpen, luxe-eetwaren als kaviaar en hout. De onderlinge
  samenwerking tussen criminele groepen uit Oost en West is overigens
  met name ook in de vrouwenhandel volop aan het licht gekomen.

  lees meer

  << oudere artikelen