• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

 • Inlichtingen en Terrorisme

 • Nieuwsblog

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Bijlage X – 4.1. Kerngegevens

  4. ACCOUNTANCY

  4.1. Kerngegevens

  4.1.1. De accountant als vertrouwenspersoon van onderneming en
  publiek

  De accountant stelt de betrouwbaarheid van financile gegevens
  vast. Deze controlerende taak kan hij uitoefenen in dienst van een
  bedrijf ten behoeve van dit bedrijf (interne accountant), als
  accountant-administratieconsulent of als openbaar accountant,
  veelal in dienst van een van de accountantskantoren. In deze
  laatste functie heeft hij de exclusieve bevoegdheid de jaarrekening
  van een onderneming van een verklaring te voorzien, die gebruikt
  mag worden in het maatschappelijke verkeer. Dit houdt in dat derden
  op de betrouwbaarheid van deze verklaring af moeten kunnen gaan en
  dat derhalve hoge eisen worden gesteld aan de onafhankelijkheid van
  de openbaar accountant.

  lees meer

  Bijlage X – 6.5. Recapitulatie

  6.5. Recapitulatie

  Het schatten van de omvang van de schade die frauduleuze
  praktijken teweegbrengen, is om uiteenlopende redenen een
  moeilijke, en ten aanzien van een aantal fraudevormen zelfs een
  onmogelijke opgave. Niettemin kan op basis van de beschikbare
  gegevens worden geconcludeerd dat georganiseerde fraude diep
  ingrijpt in het economische verkeer, waarbij in het geval van
  fraudes met een symbiotische component niet alleen gedacht moet
  worden aan de materile schade die teweeg wordt gebracht, maar ook
  aan de verstoorde concurrentieverhoudingen die door toedoen van de
  fraudeurs ontstaan. Hoewel dit op basis van het empirische
  materiaal moeilijk in harde cijfers is uit te drukken, staat ook de
  winstgevendheid van frauduleuze praktijken buiten kijf. In
  combinatie met de relatief geringe pakkans in dit type van zaken –
  aan fraudebestrijding wordt, zoals is uiteengezet in hoofdstuk 2,
  geen hoge prioriteit toegekend – mag worden verondersteld dat het
  (brede) fraudeterrein onverminderd aantrekkingskracht op criminele
  groepen – en op legale bedrijven in het kader van
  organisatiecriminaliteit – zal blijven uitoefenen.

  lees meer

  Bijlage XI – WOORD VOORAF

  WOORD VOORAF

  Deze studie bevat een analyse van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam. Zij vormt een van de rapporten die in
  opdracht van de Parlementaire Enqute-commissie Opsporingsmethoden
  zijn vervaardigd omtrent de aard, ernst, omvang en ontwikkeling van
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het onderzoek waarop
  deze analyse berust, werd uitgevoerd in de periode 8 mei – 8 juli
  1995. Aan dit rapport werd rond 20 augustus 1995 de laatste hand
  gelegd, nadat het concept op 11 augustus 1995 uitvoerig was
  besproken met een aantal vertegenwoordigers van politie en justitie
  in Amsterdam. Deze bespreking stond natuurlijk geenszins in het
  teken van enige fiattering van dit rapport. Zij had bovenal tot
  doel na te gaan of bepaalde gebeurtenissen wel juist zijn
  genterpreteerd, belangrijke ontwikkelingen wel naar waarde zijn
  ingeschat, sommige conclusies niet overijld zijn getrokken. Het
  spreekt dan ook vanzelf dat alle feilen die dit rapport ook nu nog
  vertoont, geheel voor onze rekening komen.

  lees meer

  Bijlage XI – 2.3. De reorganisatie van het Amsterdamse politiekorps

  2.3. De reorganisatie van het Amsterdamse politiekorps

  Bij de bespreking van de waarde van de politiebronnen die door
  ons zijn geraadpleegd, werd er al op gewezen dat de informatie die
  zij bevatten, niet alleen veel zegt over de georganiseerde
  criminaliteit in de stad, maar zeker ook over het politile beleid
  dat ten aanzien van deze criminaliteit is gevoerd. Hierom past het
  om in dit hoofdstuk over de historische context van de actuele
  ontwikkelingen ook stil te staan bij de reorganisatie van het
  Amsterdamse politiekorps in de voorbije jaren, althans voorzover
  die raakt aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
  Immers, de mate waarin haar bestrijding tot prioriteit is verheven
  en ook in de organisatie van het korps tot uitdrukking is gebracht,
  is in hoge mate bepalend voor het politile beeld van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam.

  lees meer

  Bijlage I – 4.1 Interne onderzoeken

  HOOFDSTUK 4 HET ONDERZOEK

  Bij het inrichten van haar onderzoek koos de commissie voor twee
  – parallel lopende – onderzoekstrajecten: de interne en externe
  onderzoeken. De interne onderzoeken werden door de commissie en
  haar staf uitgevoerd; de externe onderzoeken werd uitbesteed aan
  wetenschappers.

  lees meer

  Bijlage V – 10.3 Informatie-uitwisseling

  10.3 Informatie-uitwisseling

  10.3.1 Algemeen

  Informatie-uitwisseling via de formele weg verloopt traag. De
  inwilliging van rechtshulpverzoeken verloopt (te) langzaam, zowel
  door Nederland als door het buitenland. Doorgaans moet een
  rechtshulpverzoek in het buitenland eerst naar een centrale
  autoriteit en door deze autoriteit in handen worden gesteld aan een
  uitvoeringsinstantie. Er bestaan overigens wel grote verschillen.
  In Nederland scheelt dit van regio tot regio; in sommige
  arrondissementen zijn mensen voor internationale assistentie
  speciaal vrijgesteld. Wat betreft uitgaande verzoeken kan van de
  diverse vreemde staten hetzelfde worden gezegd; in het algemeen
  zijn de Europese landen het snelst.

  lees meer

  Bijlage V – Edwards

  Edwards

  EHRM 16 december 1992, NJCM Bulletin 1993, p. 449-453 met
  commentaar Myer (Art. 6 EVRM)
  De veroordeling van Edwards was hoofdzakelijk gebaseerd op door de
  politie verzameld bewijsmateriaal. Edwards bestreed dat hij het
  plegen van de tenlastegelegde delicten (one count of robbery and
  two counts of burglary) zou hebben bekend. Vervolgens kwam aan het
  licht dat bepaalde feiten niet door de politie aan de verdediging
  bekend waren gemaakt, zodat het voor de verdediging niet mogelijk
  was de geloofwaardigheid en juistheid van de politieverklaringen
  aan te vechten.

  lees meer

  Bijlage V – 4.5 Tegenprestaties voor informatie

  4.5 Tegenprestaties voor informatie: geld en deals

  De tegenprestaties kunnen worden geleverd in geld of andere
  prestaties. Er dient hier op te worden gewezen dat tegenover
  geleverde inlichtingen niet steeds een tegenprestatie behoeft te
  staan. Te denken valt bijvoorbeeld aan incidentele tipgevers uit de
  bovenwereld die hun informatie om niet ter beschikking van de
  politie stellen. Maar ook criminele informanten stellen soms hun
  informatie ter beschikking van de politie zonder dat het hen (in de
  eerste plaats) gaat om het geld dat er mee te verdienen is. Ze
  hebben bijvoorbeeld de verwachting dat het hen wat zal opleveren
  als ze worden aangehouden voor een gepleegd strafbaar feit;

  lees meer

  Bijlage V – 8.3 Beheer van registers, sturing en controle

  8.3 Beheer van registers, sturing en controle

  8.3.1 Politieregisters

  Beheer, sturing en controle houden in de eerste plaats in
  voorafgaand toezicht, aanwijzing van de met uitvoering belaste
  functionarissen, reguliere en incidentele controle, uitoefening van
  het gezag en de uitoefening van rechten door de registreerden.

  lees meer

  Bijlage VI – 3.2 Organisatie CID

  3.2 Organisatie CID

  3.2.1 Taak

  Taakomschrijving CID

  lees meer

  Bijlage VI – 7.6 Het Milieubijstandsteam

  7.6 Het Milieubijstandsteam

  7.6.1 De organisatie

  Het Milieubijstandsteam (MBT) valt onder de Inspectie
  milieuhygine die een onderdeel is van het Directoraat-generaal
  milieubeheer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
  Ordening en Milieubeheer (VROM). Het MBT is opgericht in 1985. De
  Inspectie milieuhygine bestaat uit een hoofdinspectie en negen
  regionale inspecties. De hoofdinspectie bestaat onder meer uit de
  Hoofdafdeling handhaving milieuwetgeving die is belast met de
  centrale cordinatie van toezicht- en opsporingsactiviteiten van
  alle inspecties. Deze hoofdafdeling bestaat onder meer uit de
  Afdeling toezicht afvalstoffen, de Afdeling toezicht straling,
  stoffen en produkten en de Afdeling milieudelicten. Het hoofd van
  deze laatste afdeling is tevens hoofd van het MBT.
  Noot

  lees meer

  Bijlage VII – IV.2. De handel in drugs

  IV.2. De handel in drugs

  IV.2.1. De overheersende rol van de drugshandel in de
  georganiseerde criminaliteit

  De ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit in Nederland
  vanaf het begin van de jaren zeventig is nauw verbonden met de
  opkomst van een omvangrijke nationale en internationale
  consumentenmarkt in drugs en met de introductie van commercile
  handel, distributie en verkoop van verdovende middelen. Het lijdt
  geen
  twijfel of de handel in drugs heeft andere vormen van zware
  criminaliteit voor een belangrijk deel verdrongen en grote
  zuigkracht uitgeoefend op de onderwereld en de individuele personen
  die daar hun inkomsten verwerven. Vergeleken met het overwinnen van
  de obstakels op de burgerlijke weg die leidt tot maatschappelijk en
  economisch succes is de drempel voor toetreding in de drugshandel
  laag. Formele diploma’s en gespecialiseerde kennis worden hier niet
  gevraagd. De pakkans bij de uitvoering van criminele projecten is
  gering en dat geldt zeker voor de jaren zeventig en tachtig toen de
  politie de import en handel van cannabis vrijwel ongemoeid liet.
  Het simpele verschil tussen de prijzen van inkoop en verkoop van
  drugs is zo groot dat handelaren de vangst van n of enkele partijen
  contrabande gemakkelijk kunnen overleven. De vervangingswaarde van
  de inbeslaggenomen kapitaalgoederen die nodig zijn voor de
  produktie, het transport en de distributie van drugs, is naar
  verhouding tot de waarde van het produkt zelf zo laag dat men het
  verlies wel kan velen. Sommige onconventionele eigenschappen
  strekken wel tot aanbeveling om in deze handel te floreren.
  Drugshandelaren moeten over voldoende lef en koelbloedigheid
  beschikken om in deze (niet door de overheid gereglementeerde en
  beheerste) markt geweld te gebruiken om hun belangen te verdedigen
  als dat nodig is of om daar althans effectief mee te dreigen, en
  zij moeten voldoende sluwheid aan de dag kunnen leggen om het
  voortdurende gevaar om door de handelspartner of de concurrent te
  worden bedrogen, het hoofd te kunnen bieden. Verder is het vooral
  een kwestie van het voorhanden hebben van vrij besteedbaar kapitaal
  om de smokkel van grote partijen te financieren. Wie bezaten die
  lef en arglistigheid en wie hadden de beschikking over zo’n grote
  hoeveelheid onbelast kapitaal om de groothandel in drugs van de
  grond te krijgen?

  lees meer

  Bijlage VIII – 3.1. Het verhaal achter de feiten

  3.1. Het verhaal achter de feiten

  De autochtone georganiseerde criminaliteit van dit moment is
  hoofdzakelijk een kwestie van grootschalige drugshandel.
  Groothandel in hash, althans op het eerste oog, is daarbij het
  grootst, dan groothandel in zowel hard drugs (cocane, herone) als
  in amphetamine- en XTC-preparaten, en tot slot wellicht (een deel
  van) de handel in nederwiet. (Hierbij zij wel aangetekend dat H.
  van de Bunt in het kader van dit onderzoek speciaal een aantal
  belangrijke fraude-gevallen heeft geanalyseerd.) Natuurlijk doet
  deze vaststelling, die hierna wordt onderbouwd, de vraag rijzen hoe
  het komt dat Nederlandse criminele groepen, met name in de
  hashhandel, ook internationaal gezien, een sterke positie hebben
  kunnen opbouwen. Deze vraag is minder gemakkelijk te beantwoorden
  dan het lijkt maar er zijn wel enkele aanzetten te geven dankzij de
  informatie van enkele politiemensen en officieren van justitie die
  in de voorbije jaren van zr nabij de drugshandel hebben
  gevolgd.

  lees meer

  Bijlage VIII – III.2. De mafia’s van Turkije

  III.2. De mafia’s van Turkije

  Het is niet eenvoudig om goed zicht te krijgen op het
  uitgestrekte panorama van de georganiseerde misdaad in Turkije.
  Anders dan over vele andere drugsexporterende landen bestaat er
  weinig wetenschappelijke literatuur over en zeker niet in een
  Europese taal. Het verslag dat de NRC-journalist R. van der Roer
  (1989) over de toenmalige Turkse mafia in Nederland samenstelde op
  grond van mededelingen van de Nederlandse politie en justitie,
  behoort nog tot de beste stukken. Hij beschrijft de toestand in de
  jaren tachtig. Voor de politie is de grote moeilijkheid om uit te
  vinden met welke mafiafamilies in Turkije de organisaties in
  West-Europa handel drijven. De organisaties zijn redelijk goed
  afgeschermd en Turkse verdachten zijn weinig mededeelzaam. Aan de
  andere kant manifesteren de Turkse peetvaders (baba’s of de
  aga’s) van de georganiseerde misdaad zich in Turkije
  openlijker dan waar ook ter wereld! Zij geven interviews aan
  journalisten en laten zich onbekommerd ondervragen voor de
  televisie. Zij gebruiken de media om een image op te bouwen van
  mannen van eer en weldoeners der mensheid. Turken in West-Europa
  kunnen dat sedert de introductie van de schotelantenne goed volgen
  en als gespreksonderwerp is het even populair als de mafia dat is
  in Amerika. De vrijheid die journalisten met betrekking tot dit
  onderwerp genieten is ongekend. Bij het interviewen van de
  peetvaders maken zij met succes gebruik van hun verschoningsrecht.
  Een aantal hunner loopt de politiebureaus en gerechtsgebouwen
  onbekommerd in en uit. In hun reportages gedragen zich als
  aasgieren. De gruwelijke details van de onderlinge strijd worden de
  lezers en kijkers niet bespaard, in tegendeel, er wordt veel geld
  voor geboden. De foto’s van de drie afgesneden en verbrande hoofden
  die in 1992 in het Brielse Meer zijn aangetroffen (waarover
  hieronder meer) zijn niet aan de Nederlandse media verstrekt, maar
  ze hebben (zonder twijfel na te zijn afgestaan door de Turkse
  politie die men uit Rotterdam een serie had gestuurd) wel in kleur
  de voorpagina’s van de Turkse dagbladen gehaald.

  lees meer

  Bijlage VIII – VII.2. De razendsnelle opkomst van de Colombiaanse kartels

  VII.2. De razendsnelle opkomst van de Colombiaanse
  kartels

  De opkomst van de drugskartels volgt logisch op de groei van de
  vraag naar dit verdovende middel. In de jaren zestig en zeventig
  was het witte poeder het genotmiddel van de avant-garde en
  culturele elite en in tegenstelling tot de onbeschaafde herone was
  het de champagne onder de drugs. In de tweede helft van de jaren
  zeventig zonk dit cultuurgoed naar lagere welstandsklassen en in de
  Verenigde Staten werd het tegenwoordig niet enkel meer gesnoven,
  maar ook gerookt (free-basen) en gebruikt in de vorm van crack.
  Crack is de rookbare variant van cocane HCL. In de Verenigde Staten
  wordt het zuur vermengd met bakpoeder, in Nederland met ammonia.
  Crack is in Nederland moeilijk te vinden (nochtans bleken bij
  cocanemonsters in 1994 in Rotterdam wel degelijk crack of freebase
  voor te komen, NRC/Handelsblad, 12.11.1994), de zwarte getto’s van
  de Verenigde Staten zijn er verschrikkelijk door getroffen.
  Coca-bladeren werden in Zuid-Amerika door plaatselijke bevolkingen
  wel gebruikt om op te kauwen en daardoor het werk langer vol te
  houden. De mijnwerkers in Peru konden het werk niet aan zonder hun
  coca-pruim en zij werden voor een gedeelte van hun loon ook in coca
  uitbetaald. Het verhaal van de wereldwijde opkomst van coke is
  veelvuldig beschreven: de vraag steeg reusachtig en het moderne
  transport maakte het mogelijk aan een toenemende vraag te voldoen.
  Alvorens poeder of de cocanebase uit te kunnen voeren moeten de
  bladeren in keukens of laboratoria worden gekookt (met behulp van
  onder andere petroleum) en de zo gewonnen pasta wordt vervolgens
  geraffineerd (met behulp van onder andere ether en aceton) en tot
  poeder gemaakt (dat is het zuur cocanehydrochloride). Die laatste
  bewerking kan ook elders plaatsvinden, want de pasta is voldoende
  geconcentreerd om in kleine exporthoeveelheden toch nog veel op te
  brengen. Vandaar de suggestie dat in het doorvoerland Suriname zelf
  cocane zou worden geraffineerd. Overigens is ook in Europa en in
  Nederland al cocanebase aangetroffen. Colombia is voor de genoemde
  chemische hulpvloeistoffen afhankelijk van het Westen en sinds de
  export daarvan is verboden, zit men soms zonder.

  lees meer

  << oudere artikelen