• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

 • Nieuwsblog

 • Openbaarheid

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Crisis en Onveiligheid

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Bijlage X – 4.4. Gezagsstructuur en onderlinge verhoudingen

  4.4. Gezagsstructuur en onderlinge verhoudingen

  4.4.1. Aard van de onderlinge samenwerking

  Uit de casustiek kan worden afgeleid dat de meeste dadergroepen
  die op fraudegebied actief zijn, niet kunnen worden beschouwd als
  los van elkaar opererende entiteiten. Veeleer is de karakterisering
  op zijn plaats van criminele netwerken: er is sprake van een
  ons-kent-ons-circuit, waarbinnen n of meer personen op grond van
  hun kennis, charisma en/of handelsgeest kunnen worden aangemerkt
  als leidinggevend(en). Deze personen, al dan niet omringd door
  stafmedewerkers, putten uit een reservoir van medewerkers die na
  gedane zaken weer terugvloeien in de pool en aan andere
  leidinggevenden ter beschikking staan. Vooral op de
  flessentrekkerij-, BTW- en EU-fraudemarkt duiken vogels van diverse
  pluimage op, die vaak ad hoc besluiten bepaalde combines te vormen.
  Noot Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn meestal geen
  lang leven beschoren. Uit de bestudeerde fraudezaken valt af te
  leiden dat aan menige vorm van criminele coperatie (door interne
  verdeeldheid) een einde komt. Daarnaast kan het afsplitsen van
  (staf)medewerkers die voor zichzelf willen beginnen, als een
  potentile splijtzwam worden aangemerkt. Bedoelde medewerkers hebben
  een tijd over de schouders van de leidinggevenden mee kunnen kijken
  en zijn tot het inzicht gekomen dat de gehanteerde
  fraudeconstructie nog veel lucratiever is wanneer zij geheel ten
  eigen bate kan worden aangewend.

  lees meer

  Bijlage X – 11.4. Het creren van inkomsten

  11.4. Het creren van inkomsten

  Een aantal van de witwasmethodieken kan onder de noemer worden
  gebracht van het (kunstmatig) creren van inkomsten door onder
  andere het fingeren van een hoge omzet of lucratieve transacties.
  Doorslaggevend is dat de winst ten overstaan van fiscus of politie
  aannemelijk gemaakt (ergo: witgewassen) kan worden.

  lees meer

  Bijlage XI – 6.1. Inleiding

  6. CONTRA DE OVERHEID

  6.1. Inleiding

  Al wie misdaad pleegt, tracht de politie te ontlopen. Dieven en
  helers zoeken het duister van de nacht; malafide afvalverwerkers
  storten hun giftige produkten op een afgelegen plek of op een
  moment dat de controle bij de stortplaats minder is; de fabrikanten
  van XTC bouwen hun installaties op in een onopvallende loods. In
  .2.1 hebben we gezien welke plaatsen en onderkomens in de stad zich
  voor zulke geheime activiteiten lenen. De werkwijzen van plegers
  van misdaad zijn in beginsel dus defensief van aard. Bij
  georganiseerde misdaad van het type waarbij illegale goederen en
  diensten worden aangeboden, schieten defensieve
  voorzorgsmaatregelen echter tekort omdat deze misdaad niet kan
  gedijen zonder dat er een heleboel mensen aan meewerken of er
  althans van weten. Er moet voor de produkten en diensten een
  klantenkring worden aangeboord, er worden werknemers aangesteld in
  uiteenlopende functies, er wordt gebruik gemaakt van de diensten
  van legale firma’s (banken, horeca-bedrijven,
  transportondernemingen) en specialisten (advocaten, makelaars,
  etcetera). Georganiseerde misdaad verschilt van het misdadige
  incident door de duurzaamheid van haar activiteiten, en van het
  criminele project doordat zij op bedrijfsmatige basis wordt
  bedreven. Dat moet wel in de gaten lopen. De kopstukken zullen
  proberen zo ver mogelijk achter de coulissen te blijven en op het
  toneel geen anderen te laten optreden dan bijgoochems, katvangers
  en piepeltjes, maar ze kunnen er niet aan ontkomen om althans een
  gedeelte van hun activiteiten aan de openbaarheid prijs te geven.
  De risico’s die deze zichtbaarheid oplevert, kunnen worden
  geneutraliseerd of althans verkleind door degenen die van deze
  misdaad weten, te ontmoedigen hun wetenschap ter kennis van de
  politie te brengen; door preventieve maatregelen te nemen zodat de
  politie, als zij ervan weet, niet effectief kan optreden; door te
  zorgen dat politie en justitie van optreden afzien. De
  georganiseerde misdaad is dus door haar aard gedwongen om ook een
  offensieve strategie te ontwikkelen. In onze definitie van
  deze misdaad speelt dit element dan ook een belangrijke rol.

  lees meer

  Bijlage XI – 4.2. Couleur locale

  4.2. Couleur locale

  De aanwezigheid van grote koppelbazen is al decennialang een
  kenmerk van Nijmegen en omstreken. In de jaren zeventig trokken
  koppelbazen landelijk sterk de aandacht door de grote winsten en de
  daarbij behorende extravagante levensstijl. Zij vestigden daarmee
  ook de aandacht van politie en justitie op zich. Bestrijding van
  koppelbazerij werd landelijk een van de belangrijkste issues in de
  fraudebestrijding. Ook in en rond Nijmegen (Groesbeek, Tiel) werden
  in het begin van de jaren tachtig enkele grote
  opsporingsonderzoeken verricht tegen koppelbazen. Enkele
  koppelbazen van weleer zijn momenteel nog steeds bedrijvig in het
  Nijmeegse. Maar de stijl en de activiteiten zijn veranderd. Enkelen
  hebben een respectabele status verworven als
  onroerend-goedexploitant of als min of meer legale bemiddelaar in
  arbeidskracht; anderen passen hun in de koppelbazerij opgedane
  ervaringen met plof BV’s toe en plegen andere vormen van fraude,
  zoals flessentrekkerij en bedrieglijke bankbreuk.

  lees meer

  Bijlage I – 3. Rapporten

  Aarts, Robert, Corrupt of correct: een onderzoek naar de
  bescherming van de bestuurlijke integriteit in
  Nederland, Maastricht, 1994
  AID, Jaarplan 1995, Kerkrade, 1995
  AID, Jaarverslagen 1993 en 1994 van de Algemene Inspectiedienst,
  Kerkrade, 1994, 1995
  Albanese, Jay, Where organized and white collar crime meet:
  Predicting the infiltration of legitimate business,
  New York, 1994
  Anderson, Malcolm, Working paper IX: control of organised crime in
  the European Community, Edinburgh,
  1993 (Working Paper Series A System of European Police Co-operation
  after 1992; IX)
  Andersson, Elffers & Felix, Rijksrecherche: onderzoek naar
  huidige en toekomstige organisatie van de dienst,
  Utrecht, 1993
  Andersson, Elffers, Felix, Evaluatie milieubijstandsteam 1989: Naar
  een duidelijker interne en externe positie,
  Utrecht, 1989
  Andersson, Elffers, Felix, Politie en milieu: Onderzoek naar opbouw
  en positie van de politiemilieutaak,
  Utrecht, 1994
  Asser Instituut, De strijd tegen het witwassen van geld en de
  fraudemelding in Europa: Wetgeving en
  gedragscodes voor de vrije beroepen, ‘s-Gravenhage, 1995
  Asten, J.J.A.; Edelbroek, E.G.M.; Eland, J.R.; Nijenhuis, J.;
  Zwart, A.P.J., Gepast betalen: Een orinterend
  onderzoek naar de uitvoering en de effecten van de
  plukze-wetgeving, ‘s-Gravenhage, 1995
  Bedrijfsschap Horeca, Criminaliteitspreventie in de horeca:
  Maatregelen in de praktijk, Zoetermeer, 1994
  Begeleidingscommissie CID, Jaarverslagen 1988-1992/1993,
  ‘s-Gravenhage, 1989-1993
  Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
  Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra Gudde, De
  Economische Controle Dienst: Een fact-finding-onderzoek naar de
  structuur en het functioneren van de ECD,
  Leiden, 1991
  Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
  Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra en Gudde,
  Tussen politiek en klantenkring: Een onderzoek naar het
  functioneren van de Algemene Inspectie Dienst,
  Leiden, 1991
  Belastingdienst, Jaarverslagen 1993 en 1994, Den Haag, 1994,
  1995
  Berg, J.F.H.; Dros, O.R., Kernteam Randstad noord & midden:
  Projectplan, Haarlem, 1994
  Boer, Cobi de, Georganiseerde criminaliteit en de gemeentelijke
  overheid: Een onderzoek naar de rol die
  het gemeentebestuur van Arnhem speelt in de aanpak van een
  criminele organisatie die opereert binnen haar
  gemeentegrenzen, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 14)
  Boer, Jacob de, Politieprestaties gemeten: Een onderzoek bij de
  regiopolitie Twente naar de mogelijkheden
  om output te meten, deze te relateren aan de ingezette middelen en
  de mogelijkheden om te sturen op deze
  output, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies;
  11)
  Boer, Monica den, Justice and home affairs cooperation in the
  European union, Leiden, 1995 (Report NSCR;
  WD 95-01)
  Boerman, Frank A., Georganiseerde Misdaad in de horeca?: Een
  onderzoek naar de betrokkenheid van het
  criminele circuit bij de horeca van een grote stad, Amsterdam,
  1994
  Boorsma, P.B.; Vries, P. de; Goorkate, H.G.J.; Ruig, H. de; Toppen,
  R., Verbetering bedrijfsvoering politie,
  Enschede, 1987
  Borghouts, H.C.J.L.; Hessing, R.H.; Albeda, W.; Bosch, A.G., De
  politie in 2000, consolideren of reorganiseren:
  lezingen, gehouden tijdens de ledenvergadering van de ANPV op 15
  mei 1995 te Wageningen, Bovenkarspel,
  1995
  Bos, G.C.M.; Dalen, L. van; Eshuis, R.J.J.; Kramer, A.C.; WODC,
  Evaluatierapport Target 2: Evaluatie van de
  opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek naar de
  handel in bedreigde uitheemse diersoorten,
  Den Haag, 1995
  BPI; Hermans, L.M.L.H.A. (voorzitter), Advies politile
  informatievoorziening, ‘s-Gravenhage, 1994
  Brenninkmeijer, Curd M.; Mulder, Edwin B.; Nieuweboer, Roeland, D.,
  Criminele auditing in Nederland:
  Afstudeeronderzoek ter afsluiting van de studie aan de Nederlandse
  Politie Academie, Zutphen, 1993
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
  Kansen voor de georganiseerde misdaad en
  eventuele maatregelen, Leidschendam, 1995
  Brouns, P.J.H.M., Notitie over een wettelijke regeling van
  opsporingsmethoden t.b.v. de Werkgroep
  Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002, Bijlage 4
  Bruinsma, G.J.N.; Boer, C. de; Ipit, Haalbaarheidsstudie
  preventieve, criminele bedrijfstakken doorlichting,
  Enschede, 1995
  Bundesamtes fr Justiz Schweiz; Pieth, Mark; Freiburghaus, Dieter;
  Bizzini Gndinger, Antonella; Ceresoli,
  Alessandra; Schmidli, Beat, Die bedeuting des organisierten
  Verbrechens in der Schweiz, Bern, 1993
  BVD, Een boekje open over de BVD, Den Haag, 1993
  BVD, Ethiek en integriteit van het openbaar bestuur, Den Haag,
  1994
  BVD, Jaarverslagen 1991-1994, Den Haag, 1992-1995
  BVD, Richtlijnen van de Attorney General, S.l., 1994
  Collegevergadering van Procureurs-Generaal, Aanpak van
  mensenhandel: Handleiding van de
  collegevergadering van Procureurs-Generaal: vastgesteld 10 mei
  1995; Inwerkingtreding 1 juni 1995, S.l., 1995
  Commissie Donner; Commissie Openbaar Ministerie; Donner, J.P.H.;
  Hoekstra, R.J.; Zegveld, W.C.L.; Eijlander,
  Ph., Rosenthal, U., Het functioneren van het Openbaar Ministerie
  binnen de rechtshandhaving, ‘s-Gravenhage,
  1994
  Commissie Donner: adviesaanvragen, adviezen, voorstellen en
  briefwisselingen in het kader van het rapport
  Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de
  rechtshandhaving, Den Haag, 1994
  Commissie Facalitair milieu-OM; Vossen, Ralph, Handhaving van
  milieuregels en informatievoorziening tussen
  de handhavers onderling, S.l., 1993
  Commissie Heroverweging Instumentarium Rechtshandhaving; F.
  Korthals Altes, Het recht ten uitvoer gelegd:
  Oude en nieuwe instrumenten van rechtshandhaving, Den Haag,
  1995
  Commissie Relatie BVD-CRI; J.A. Blok (voorz.), Meer cooperatief,
  minder exclusief: Verslag Commissie Relatie
  BVD-CRI, Den Haag, 1991
  Commissie Wierenga; Wierenga, H. (voorz.), Rapport van de
  Bijzondere Onderzoekscommissie IRT,
  ‘s-Gravenhage, 1994
  Cordinerend Beleidsoverleg, Landelijke inventarisatie criminele
  groeperingen 1995, Zoetermeer, 1995
  Coornhert Liga, Notitie over de gespreksonderwerpen met de
  Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden,
  In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Corstens, G.J.M., Pre-advies opsporingsmethoden ten behoeve van de
  Werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In:
  Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Corstens, G.J.M., Rapport over de rechtspraak inzake
  opsporingsmethoden ten aanzien van zware,
  georganiseerde criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage
  4
  Corstens, G.J.M., Rapport over in Frankrijk gebezigde
  opsporingsmethoden met betrekking tot georganiseerde
  criminaliteit ten behoeve van de Werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamerder
  Staten-Generaal, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  CRI, Georganiseerde criminaliteit en interregionale
  groepscriminaliteit, Den Haag, 1988
  CRI, Inventarisatie van nationaal en/of internationaal actieve
  georganiseerde criminele groepen ten behoeve
  van de prioriteitstelling van het Cordinerend Beleidsoverleg, S.l.,
  1993
  CRI, Jaarbericht 1993 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
  Zoetermeer, 1994
  CRI, Jaarverslag 1992 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
  S.l., 1993
  CRI; Heijden, A.W.M. v.d., Jaarplan 1995 van de afdeling
  Wetenschappelijke Rechercheadvisering CRI
  (concept), Zoetermeer, 1994
  CRI; Kortekaas, J.J.C., Fenomeenaanpak: Een aanzet tot
  beschrijving, Zoetermeer, 1994
  CRI; Landman, Richard, L.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Een criminaliteitsbeeldanalyse:
  Deelrapport I projectgroep Fraudepreventie Rijnmond, Zoetermeer,
  1993
  CRI; Landman, Richard A.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Preventie en repressie: Preventie
  en repressie: Deelrapport II van de projectgroep Fraudepreventie
  Rijnmond, Zoetermeer, 1993
  CRI; Landman, Richard R.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Vroegtijdige detectie en
  pro-actieve aanpak: Deelrapport III projectgroep Fraudepreventie
  Rijnmond, Zoetermeer, 1994
  CRI; Wilzing, J., De aanpak van de georganiseerde criminaliteit:
  een tussenbalans, Zoetermeer, 1994
  Dagblad Trouw; Heel, C.H. van; Buning, E.A.F., Binnen de perken
  over de scheef: Wethouders over de
  grenzen van het toelaatbare, Amsterdam, 1994
  Daniel, M.P.M.; Veldhuis, G.J., Organiseren op criminele
  organisaties: beleid en praktijk, Enschede, 1994
  (Twentse scriptiereeks politiestudies; 9)
  Dienst recherchezaken van het Ministerie van Volkshuisvesting,
  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
  Jaarverslagen 1992 en 1993 Dienst recherchezaken, Den Haag, 1993,
  1994
  Duren-Swietonska, Michalina Bronislawa, De rol van de politie in
  het kader van opsporing en vervolging in de
  Russische federatie, Leiden, 1995
  Duyne, Petrus C. van; Riks, Ewald, Vooruit-lopend (politieel)
  onderzoek: een aanzet tot verdere discussie en
  maatstafvoering, S.l., ca. 1994
  Duyne, Petrus C. van, Eindrapport Experiment Frauderegistratie,
  ‘s-Gravenhage, 1986 (Onderzoek en beleid;
  72)
  ECD, Jaarverslagen 1993-1994, Den Haag, 1994, 1995
  Erasmus Forum, Congres Wie is de baas over de politie: Sturing: van
  departement tot straatagent,
  Rotterdam, 1994
  European Institute for Crime Prevention and Control; Savona,
  Ernesto U.; Adamoli, Sabrina; Zoffi, Paola,
  Organised crime across the borders: Preliminary results, Helsinki,
  1995 (Heuni Papers; No. 6)
  Federation Bancaire, Fraud Working Group; Oord, R.K. (vert.),
  Rapport nationale en internationale
  fraudetechnieken, Amsterdam, 1994
  Fijnaut, C.; Nuijten-Edelbroek, E.G.M.; Spickenheuer, J.L.P.,
  Politile Misdaadbestrijding: De ontwikkelingen
  van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande
  politile misdaadbestrijding sedert de
  jaren ’60, Den Haag, 1985 (WODC; 56)
  Fijnaut, C., De normering van het informatieve onderzoek in
  constitutioneel perspectief: Preadvies Vereniging
  voor Rechtsvergelijking, Maastricht, 1994
  Fijnaut, C., Organisiertes Verbrechen in Nordwesteuropa, S.l., ca.
  1994
  Financial Action Task Force on money laundering; Verwoerd, L.H.
  (voorz.), Annual report 1994-1995, S.l., 1995
  (FATF-VI)
  FIOD, Taak en organisatie van de Fiscale Inlichtingen- en
  Opsporingsdienst, ‘s-Gravenhage, 1990
  FIOD, Wetteksten fiscale opsporing en vervolging: bijgewerkt tot 1
  juli 1992, Haarlem, 1992
  Geerds, M.H.; Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB), Buit
  uit of In .. beeld, Leeuwarden, 1995
  Gemeente Alphen aan den Rijn, Gedragscodes bestuurlijke zuiverheid
  en ambtelijke zuiverheid, Alphen aan
  den Rijn, 1995
  Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
  bijzondere opsporingsdiensten, Nota Verdere
  samenwerking politie en bijzondere opsporingsdiensten, Den Haag,
  1990
  Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
  bijzondere opsporingsdiensten, Rapport
  intensivering samenwerking politie en bijzondere
  opsporingsdiensten, Den Haag, 1988
  Gooren, W.A.J.; Project Reorganisatie Politie, De organisatie van
  de reorganisatie: verslag van een onderzoek
  naar het project reorganisatie politie, Tilburg, 1992
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Dekkers, J.; Looij, F. v.d.;
  Project Reorganisatie Politie, De reorganisatie van
  de organisatie: Verslag van een onderzoek naar de invoering van het
  nieuwe politiebestel: Tweede deelrapport
  onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1993
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
  organisatie na de reorganisatie: Verslag van
  een onderzoek naar de bestuurlijke en organisatorische condities in
  het nieuwe politiebestel: Derde deelrapport
  onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1995
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
  reorganisatie: wat een organisatie: Een
  analyse van het management van het project reorganisatie politie
  (eindrapportage), Tilburg, 1995
  Groot, C. de, Juridische bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer i.v.m. politieregisters: Wetsontwerp
  politieregisters, CID-regeling en CID-privacyreglement,
  CRI-regeling, Utrecht, 1988
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, C.I.D.
  jurisprudentie, ‘s-Gravenhage, 1995
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, CID-handleiding,
  Den Haag, 1995
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, Jurisprudentie
  Straatsburg, Den Haag, 1994
  Groot, F.C.V. de, Poging en voorbereidingshandelingen, Den Haag,
  1994
  Hartog, Anita den; Stamhuis, Evert, Onderhandelen in strafzaken:
  Enkele Europese vormen van versnelde
  afdoening van strafzaken met behulp van onderhandelingen,
  Groningen, ca. 1995
  Heuvel; J.H.J. (voorz.); Huberts, L.W.J.C. (verslag), Verslag 2e
  Corruptie en Fraude Overleg CORF, Zutphen,
  1994
  Hoefman, M.I.C.; CRI, Pseudokoop-/infiltratieacties: beschouwing
  over de problematiek van het onrechtmatig
  verkregen bewijs aan de hand van enkele opsporingsonderzoeken en de
  jurisprudentie naar aanleiding
  daarvan, ‘s-Gravenhage, 1984
  Hoekman, Joop, Voorstel inzake oprichting ressortelijk
  informatiebureau financieel economische criminaliteit
  (Ressortelijk bureau FEC), Den Haag, 1994
  Hofland, G.A.; Remie, J., De haven van Rotterdam: volledig vrije
  doorgang?: Een onderzoek naar de
  bestrijding van de drugsmokkel in de haven van Rotterdam, Utrecht,
  1994
  Honig, Renata, Gegevensbescherming tijdens de proactieve
  opsporingsfase, Amsterdam, 1995
  Hoogenboom, A.; Tenge, R.; Sietsma, K.; Koenders, A., Conferentie
  private recherche, Zutphen, 1995
  In-pact, Advies inzake onderzoek naar huidige en toekomstige
  ontwikkelingen van CID-applicaties, Utrecht,
  1991
  Ketele, S.H., Partnership in veiligheid: onderzoek naar huidige
  stand van zaken betreffende de samenwerking
  tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties,
  Zoetermeer, 1995
  Kleine, C., Brigadier af!: Een onderzoek naar de samenhang tussen
  motivatie en veranderingen in taak, functie
  en promotieperspectief zoals die worden ervaren door brigadiers,
  Enschede, 1993 (Twentse scriptiereeks; 7)
  Klinkers, L.E.M.; Bestuurskundig en Juridisch Adviesbureau
  Klinkers, Milieu, nous maintiendrons?: ibam
  eindrapport, Den Haag, 1993
  Knigge, G., De verdachte als getuige: Een preadvies uitgebracht op
  verzoek van de Parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden, Groningen, 1995
  Kokx, Marcel, Proactieve opsporing geobserveerd: observatie,
  onderzoek van (tele)communicatie en
  inkijkoperaties bezien tegen de achtergrond van normering, sturing
  en controle, Tilburg, 1995
  KPMG, Rapportage inzake het haalbaarheidsonderzoek Preventieve
  criminele bedrijfstakkendoorlichting,
  Amstelveen, 1995
  KPMG Klynveld, Inbraak of doorbraak?: Analyse van de Wet
  computercriminaliteit, Amsterdam, 1993
  Krekel Van der Woerd Wouterse BV, mangement consultants; Hoek, M.
  van den; Ministerie van
  Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygine, De
  opsporingsactiviteiten van de Inspectie
  Milieuhygine: Ontwikkeling voor de periode 1993-1998, Den Haag,
  1993
  Landelijke ondersteuning en samenwerking bij de
  criminaliteitsbestrijding, S.l., 1993
  Leijten, J., Proeve van een korte schets in hoofdlijnen ten behoeve
  van de werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Malland, L.P. van, De Koninklijke Marechaussee in het Nederlandse
  politiebestel, Leiden, 1995
  Meel, J.W.; Vreede, G.J. de; Sol, H.G., Projectmatige aanpak van
  georganiseerde criminaliteit: Eindrapport,
  Delft, 1994
  Meerman, Rob, Infiltratie: wel of geen wettelijke basis?, Haarlem,
  1994
  Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); Ministerie van
  Justitie, Verslag ’94, Den Haag, 1995
  Michels, Y.M.G., Driehoeksoverleg in de nieuwe politieorganisatie:
  Een case-study in de politieregio Noord- en
  Oost-Gelderland, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 6)
  Miedema, A.M.; Hoogendoorn, J.J.; Hoeve, H. van der; Bolhaar, H.J.;
  Dorp, J.H., Alle hens aan dek!: Rapport
  van het Project Verbetering Bedrijfsresultaten Parket Breda, S.l.,
  1995
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bestuurlijke aanpak van
  georganiseerde criminaliteit: gespreksnotitie voor
  de projectgroep bestuurlijke aanpak van georganiseerde
  criminaliteit: concept, Den Haag, 1994
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Integriteit: sector Rijk:
  Systematisch ontwikkelen van een preventief beleid:
  Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren, Den Haag, 1994
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nevenfuncties; Omgaan met
  nevenactiviteiten bij de politie, Den Haag,
  1995
  Ministerie van Justitie; Meijer, R.F.; Berghuis, A.C.; Waard, J.
  de; Hooff, P.P.M. van, Drugs, delicten en
  handhavingskosten, Den Haag, 1995
  Ministerie van Justitie, Overzicht zaken zware, georganiseerde
  criminaliteit, behandeld door OM in periode 1
  juni 1991 – 1 juni 1993, S.l., 1994
  Ministerie van Justitie; Suyver, J.J.H., Schengen in de praktijk,
  Den Haag, 1995
  Ministerie van Justitie, Vervolging en berechting in misdrijfzaken:
  Gegevens per arrondissement, t/m tweede
  kwartaal 1993, ‘s-Gravenhage, 1993
  Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
  Milieuhygine, Aanwijzing van toezichthoudende en
  opsporingsambtenaren milieuwetgeving, Den Haag, 1987
  Ministero dell’interno, 1993 Report on Organized Crime in Italy,
  Roma, 1993 Mols, G.P.M.F.; Roos, Th. A. de;
  Spronken, T.N.B.M., Pre-advies ten behoeve van de Werkgroep
  Vooronderzoek Opsporingsmethoden, In:
  Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Muller, E.R.; Boin, R.A.; Venekamp, W.; Malland, L. van,
  Veranderingsprojecten bij het Openbaar Ministerie:
  Achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar
  Ministerie, Leiden, 1994
  Nationale Ombudsman; Oosting, M., Openbaar rapport inzake
  medewerking politie aan televisieprogramma’s,
  Den Haag, 1995 (Rapport 95/340)
  Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Bijzondere gedragscode
  NOB, S.l., 1995
  Nederlandse Orde van Advocaten, Richtlijnen ter voorkoming van
  betrokkenheid van de advocaat bij criminele
  handelingen, Den Haag, 1995,
  New York State Commission of Investigation; Curran, Paul J.
  (voorz.), Racketeer infiltration into legitimate
  business: a Report, New York, 1970
  Nivra, Handleiding voor accountants bij de Verordening op de
  Fraudemelding, S.l., 1994
  Nordholt, E.; Brand, J.L.; Hessing, R.H.; Wilzing, J.,
  Randstadnotitie, S.l., 1991
  Openbaar Ministerie, Het OM in beweging: Jaarverslag 1994 Openbaar
  Ministerie, Den Haag, 1995
  Openbaar Ministerie, Landelijk beeld verwerkingscapaciteit en
  prioriteiten strafrechtelijke handhaving:
  Documentatie t.b.v. de PG-ronde, S.l., 1993
  Openbaar Ministerie, OM en Politie: Jaarverslag 1992 Openbaar
  Ministerie, ‘s-Gravenhage, 1993
  Openbaar Ministerie, Strafrecht met beleid: Beleidsplan openbaar
  ministerie 1990-1995, ‘s-Gravenhage, 1990
  Openbaar Ministerie, Terug naar de toekomst: Jaarverslag 1993
  Openbaar Ministerie, Den Haag, 1994
  Openbaar Ministerie Ressort Arnhem, Jaarverslag 1994, Arnhem,
  1995
  Patijn, A.; Jongeneel-van Amerongen, M.; Beek, P. van de,
  Wetsvoorstel criminele inlichtingendienst, Den
  Haag, 1994
  Peeman, Tica, Het meldpunt als middelpunt: Scriptie over het
  meldpunt ongebruikelijke en verdachte
  transacties, een maatregel ter bestrijding van witwassen, Leiden,
  1994
  Pieters, J.J.Th.M.; Soons, A.L.M.; Haverkate, G.C.; Hoog, A.M.;
  Horstmann, G.; Domburg, P.J.M. van; Waard, T.
  de, Themadag Opsporingsbelang versus verschoningsrecht, Zutphen,
  1995
  Poelmans, Christel, Wie niet weg is, is gezien: Een onderzoek naar
  niet wettelijk geregelde visuele
  observatiemethoden door de politie, Deurne, 1995
  Pouw, J.F.M.; Instituut Clingendael, Naar een Europees binnenlands
  veiligheidsbeleid?: Europese
  samenwerking en de autonomie van nationale veiligheidsdiensten,
  ‘s-Gravenhage, 1995
  Projectgroep Crimineel geld; Stichting Maatschappij en Politie, De
  aanpak van crimineel geld, Dordrecht,
  1994
  Projectgroep Misdaadanalyse Centrale Politie Recherche Commissie
  (CPRC), Georganiseerde misdaad in
  Nederland: verslag van de landelijke inventarisatie georganiseerde-
  en groepscriminaliteit, Den Haag, 1991
  Raad van Hoofcommissarissen/Adviescommissie Milieu, Groeiende
  prestatie, opbloeiende inspiratie:
  Politiemilieutaak ’95 ’98, Zoetermeer, ca. 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
  Bundel themadagen CID: Zutphen, 15
  en 16 oktober 1987, S.l., 1987
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
  Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 5 en 6 april 1988, S.l., 1988
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Visser, J.A.
  (voorz.), Verslag themadagen RCID: Zutphen, 6
  en 7 maart 1990, S.l., 1990
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Blonk, G.N.M.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 23 en 24 mei 1991, S.l., 1991
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Rutting, A.M.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 10 en 11 februari 1992, S.l., 1992
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jansen, H.A.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 16 en 17 december 1992, S.l., 1992
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Wilzing, J.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 6 en 7 januari 1994, S.l., 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
  (voorz.), Verslag themadagen regionale
  cordinatoren C.I.D.: Zutphen, 27 en 28 oktober 1994, S.l., 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
  (voorz.), Verslag themadagen regionale
  cordinatoren CID: Zutphen, 16 en 17 maart 1995, S.l., 1995
  Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten; Raad voor de
  Divisie Centrale Recherche Informatie,
  Jaarverslag 1994 Raad KLPD/Raad CRI, Driebergen, 1995
  Rabobank Nederland, Het voorkomen en bestrijden van witwassen van
  uit misdrijf verkregen gelden, Utrecht,
  1994
  Rechercheschool Zutphen, Auditing als instrument voor
  integriteitsbewaking, Zutphen, 1994
  Rechercheschool Zutphen; LSOP, Module aanpak georganiseerde
  criminaliteit, Zutphen, 1995
  Rechercheschool Zutphen; LSOP; Joppe, Ren; Ruis, Jan, Plukze:
  Buitgericht opsporen: Leerwijzer, Zutphen,
  1994
  Rechercheschool Zutphen; LSOP, Studiegidsen 1995 en 1996, Zutphen,
  1994, 1995
  Rechercheschool Zutphen; LSOP; Amelsvoort, A.G. van, Wat u over de
  confrontatie moet weten … , Zutphen,:
  LSOP, 1995
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Velsen, R.J.T. van; Visser, B.;
  Kerk, A.O. van der (samenst.), De criminele
  informatie huishouding: definitief concept, Amsterdam, 1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, De Nederlandse
  Recherche kan veel beter na enige te
  overwinnen probleem gebieden, Amsterdam, 1989
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Verhees, G.; Holla, P., Protocol
  vrouwenhandel, Amsterdam, 1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Teijlingen, Dirk van; Looijen,
  Jan van, Verwerking van criminele
  inlichtingen in een CID-informatierapport, Amsterdam, 1993
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Welten, B.J.A.M., Vooronderzoek
  op de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsonderzoeken, Amsterdam, 1995
  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Gosen, Tako Jan,
  Informatievoorziening van het IRT Zuid-Nederland,
  Eindhoven, 1994
  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Welschen, R.W., Jaarverslag 1994,
  Eindhoven, 1995
  Regiopolitie Gelderland-Midden, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
  Regiopolitie Limburg-Zuid, Brochure Grensoverschrijdende Politile
  Samenwerking, S.l., 1995
  Regiopolitie Limburg-Noord; OM Roermond; Projectgroep Polom, Samen
  werken aan samenwerken:
  Eindrapportage project POLOM, Roermond, 1994
  Regiopolitie Midden en West Brabant; Wevers, Ria, Afval met
  Grenzen?, Tilburg, 1994
  Regiopolitie Midden en West Brabant, Eindrapportage
  fenomeenonderzoek Castro: analyse
  Fenomeenonderzoek Afvalstromen: Periode 13/09/1994 -07/10/1994,
  Tilburg, 1995
  Regiopolitie Twente; Jansen, F.E.; Spectra, Elimineren en
  adviseren, Enschede, 1995
  Registratiekamer, Adviezen van de Registratiekamer, Rijswijk, 1991

  Registratiekamer, Beveiliging van persoonsregistraties, Rijswijk,
  1994
  Registratiekamer, Jaarverslagen 1989/1991-1994, Rijswijk,
  1992-1995
  Registratiekamer, Een zekere privacy: Beveiliging van gegevens over
  uw personeel, leden, abonnees, klanten
  en andere relaties, Rijswijk, 1995
  Registratiekamer; Rossum, Henk van; Gardeniers, Huib; Borking,
  John, Privacy-enhancing Technologies: The
  path to anonimity, Den Haag, 1995 (Achtergrondstudies en
  verkenningen; 5)
  Registratiekamer; Rommelse, A.F., Zwarte lijsten: Belangen en
  effecten van waarschuwingssystemen, Rijswijk,
  1995 (Achtergrondstudies en Verkenningen; 4)
  Registratiekamer; Schreuders, E., Het gesloten verstrekkingenregime
  van de Wet politieregisters, Rijswijk, 1995
  Registratiekamer; Wel, H. van der, Milieuhandhaving versus
  privacyregeling: Gegevensuitwisseling op maat,
  een schone zaak, Breukelen, 1995
  Research voor Beleid; Asscher, E.B.; Spies, J.W.E., Het platform
  bijzondere opsporingsdiensten en
  mogelijkheden voor preventie: Onderzoeksverslag opgesteld door
  Reseach voor Beleid bv te Leiden, in
  opdracht van de Landelijk Cordinator Voorkoming Misdrijven,
  ‘s-Gravenhage, 1992
  Roessel, B.C.C. van, De CID en het proces-verbaal, Leiden, 1995
  Rooijmans, Jac. J., Bewust besturen: hulpmiddel bij de vergroting
  van de weerbaarheid van de overheid tegen
  oneigenlijke benvloeding en enkele achtergronden, S.l., 1995
  Roubos, A.G., Tussen Autonomie en Afhankelijkheid: Over individuele
  beleidsvrijheid in een bureaupolitiek
  netwerkmodel: Een bestuurskundige visie op de relatie tussen
  Taktische Recherche en Criminele
  Inlichtingendienst bij de politie, Leiden, 1994
  Rter, C.F., Rapport over in Duitsland gebezigde opsporingsmiddelen
  ten aanzien van de georganiseerde
  criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
  Ruth, A.G.P.; Gunther Moor, L.G.H.; Stal, P.C. (red), Vormfouten in
  de strafvervolging: Achtergrondstudie
  uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie, S.l.,
  1994
  Schipholteam, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
  Sjcrona, J.M., Notitie voor de parlementaire werkgroep
  opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002,
  bijlage 4
  Speekenbrink, P.C., De noodzaak van de plukze-wetgeving afgezet
  tegen de bestaande fiscale mogelijkheden
  ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel,
  Leidschendam, 1994
  Spek, P.M. van der; Ministerie van Justitie, Cordinatiestructuur
  aanpak zware, georganiseerde criminaliteit:
  projectplan, ‘s-Gravenhage, 1993
  Stichting Het Expertise Centrum, Informatisering binnen het
  Openbaar Ministerie: Een toekomstgerichte
  analyse: Achtergrondstudie uigevoerd ten behoeve van de Commissie
  Openbaar Ministerie, ‘s-Gravenhage,
  1994
  Stichting Maatschappij en Politie, Toekomst gezocht: het
  functioneren van de politie ter discussie, Dordrecht,
  1995
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Inleidingen Implementatie
  Plukze, Zutphen, 1995
  Struiksma, J., Gewapend bestuursrecht: Een onderzoek naar de
  mogelijkheid om misdadige activiteiten te
  bestrijden met behulp van de regelgeving op het gebied van de
  bouwvergunning, de milieuvergunning en de
  aanbesteding, S.l., 1994
  Stuurgroep BOR; Heijder, A. (voorz.), Onderzoek verander!,
  ‘s-Gravenhage, 1992
  Stuurgroep Kwantificering Politiewerk, De Politie beter verdeeld:
  Eindrapport van de Stuurgroep Kwantificering
  Politiewerk, Den Haag, 1988
  Stuurgroep Politie 2000; Stichting Maatschappij en Politie;
  McKinsey & Company, Veiligheid en politie: een
  beheersbare zaak: Aanzet tot beleid van veiligheidszorg, gericht op
  ontwikkelingen tot de eeuwwisseling,
  Arnhem, 1991 (SMP-publikaties; 7)
  Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie, Het OM … om,
  ‘s-Gravenhage, 1993
  Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie; Randwijck, R.J.C. van
  (voorz.), Versterking Openbaar Ministerie:
  Eindrapport, ‘s-Gravenhage, 1995
  Tak, P.J.P.; Eikema Hommes, G.A. van; Manunza, E.R.; Mulder, C.F.,
  De normering van bijzondere
  opsporingsmethoden in buitenlandse rechtsstelsels, Nijmegen,
  1995
  Tan, T.G., Milieubijstandsteam: rapport project instelling
  milieubijstandsteam, Leidschendam, 1985
  Tielkemeijer, W.; Openbaar Ministerie; Regiopolitie Midden en West
  Brabant, Rollenspel Noorderlicht,
  Breda, 1994
  Tubbergen-de Muralt, J.B.A., De positie van de getuige in het
  enquterecht, Rotterdam, 1994
  Twist, J. van, Persoonlijke levenssfeer in relatie tot informanten
  en observatie: Afstudeerscriptie in het kader van
  de studie Nederlands recht, staatsrechtelijke differentiatiefase,
  Zwijndrecht, 1993
  Van Dijk, Van Soomeren en Partners; Steinmetz advies &
  opleiding, Softdrugs in Nederland: Consumptie en
  Handel, S.l., 1995 (Rapport 10)
  Veen, O.C.W. van der, Notitie over opsporingsmethoden,
  controleprocessen en de inhoud, aard en vorm van
  parlementair onderzoek, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
  Veer, B.V. ter, De reorganisatie van de politie: Een onderzoek bij
  de politie in district Noord, regio Groningen,
  naar het draagvlak voor en de weerstand tegen de reorganisatie,
  Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 8)
  Vereniging Stadswerk Nederland, Investeren in integriteit,
  ‘s-Gravenhage, 1995
  Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?, Beetsterzwaag, 1995
  Vreede, G.J. de; Leeuwrik, A.H.; Hengst, S.O. den, Landelijke
  cordinatie tegen georganiseerde criminaliteit:
  Resultaten van de GDR sessie, Delft, 1993
  Werkgroep Leugendetectie; Zanten-Renders, L.M. van (voorz.), De
  Leugendetector: Een verkennend
  onderzoek naar de mogelijkheden van de polygraaf, Den Haag,
  1993
  Werkgroep 6; Gonsalves, R.A. (voorz.), Uitvoering rapport commisie
  Donner: Rapport van werkgroep 6: Structuur
  van de aanpak van georganiseerde misdaad, S.l., 1994
  Werkgroep bestuurlijke aanpak zware georganiseerde criminaliteit,
  Dieptepunt in een proces van
  normvervaging: Zware georganiseerde criminaliteit en het openbaar
  bestuur in Gelderland, Flevoland en
  Overijssel, Arnhem, 1994
  Werkgroep Craemer; R.W.M. Craemer, Getuigenbescherming in
  Nederland: Rapport van de Werkgroep
  Craemer, Den Haag, 1995
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  subwerkgroep zittende magistratuur, Advies
  subwerkgroep zittende magistratuur, S.l, ca. 1994
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  subwerkgroep Van Eck; subwerkgroep Lith,
  Deskundigheidsbevordering; eindapportage van de subwerkgroep aan de
  werkgroep
  Deskundigheidsbevordering, S.l., 1994 (?)
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  Anthonijnsz-Mhring, Project
  deskundigheidsbevordering kernteams: Voortgang, S.l., 1994
  Werkgroep Financiering Automatisering en Verbindingen (Finauver),
  Financiering automatisering en
  verbindingen: Naar waarde geschat: Een verkennende studie over het
  budget dat de Nederlandse politie vanaf
  1995 voor automatisering en verbindingen nodig heeft, Den Haag,
  1994
  Werkgroep gegevensbestanden, Eindverslag van de Werkgroep
  Gegevensbestanden, S.l., 1990
  Werkgroep Bestrijding zware georganiseerde criminaliteit;
  Gonsalves, R.A. (voorz.), Rapport van de Werkgroep,
  Den Haag, 1987
  Werkgroep kosten-effecten analyse van de Inspectie voor de
  Rechtshandhaving, De eerste stap: Een
  kosten-effecten analyse van een integrale persiodieke rapportage
  van de mate van naleving van de
  beleidsinstrumentele wetgeving, Den Haag, 1994
  Werkgroep Lange Termijn Infiltratie, Rapport van de werkgroep Lange
  Termijn Infiltratie, S.l., 1984
  Werkgroep OM – Politie; Kuijck, Y.A.J.M. van (voorz.), Pluk ze:
  Financile rapportage bij opsporing: rapport van
  de werkgroep OM – Politie Project Plukze, Den Haag, 1994
  Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
  Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
  beleidsplan samenleving en criminaliteit: Rapport over zijn
  uitvoering door het openbaar ministerie, S.l., 1986
  Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
  Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
  beleidsplan Samenleving en criminaliteit: Tweede Rapport over zijn
  uitvoering door het Openbaar
  Ministerie, S.l., 1987
  Werkgroep Pseudokoop, Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
  ‘s-Gravenhage, 1984
  Werkgroep Relatie Politie-BVD; J.W. Bakker (voorz.), RIDVBPC:
  rapport van de werkgroep Relatie politie-BVD,
  S.l., 1991
  Werkgroep zware milieucriminaliteit; Schmid, H.A.C (voorz.), Aanpak
  zware milieucriminaliteit, Den Haag, 1992
  Wijnbelt, M.K.A., OMploegen OMbuigen OMarmen, Den Haag, 1994
  WODC; Nelen, Hans; Kouwenberg, Ruud; Aidala, Roberto, Plukze; de
  implementatie: Verslag van een eerste
  peiling binnen de arondissementsparketten, rechtbanken en BFO’s,
  Den Haag, 1994
  Wortel, J., Notitie over de positie van het openbaar ministerie,
  In: Kamerstuk 23.945, bijlage 4
  Zwinkels, Michiel, Het gebruik van open bronnen bij opsporing,
  Amsterdam, 1995


  inhoudsopgave en zoeken

  Bijlage V – Wierdense bijstandsfraude

  Wierdense bijstandsfraude

  HR (civiele kamer) 11 november 1994, NJ 1995, 400 m.nt HJS en
  RvdW 1994, 241C m.nt EAA (Artt. 8 lid 2 EVRM, 19 IVBP, 10
  Grondwet, 25a en 25b,3 Wet Inkomensvoorziening oudere en
  gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  (IOAZ))

  lees meer

  Bijlage V – 2.3 De voorwaarden van inzet van opsporingsmethoden

  2.3 De voorwaarden van inzet van opsporingsmethoden

  Centraal in het Wetboek van Strafvordering staat het begrip
  verdenking: het redelijk vermoeden dat iemand zich heeft schuldig
  gemaakt aan een strafbaar feit. Vrijwel alle in dat wetboek
  behandelde dwangmiddelen eisen dat het dwangmiddel slechts wordt
  toegepast in geval van een verdenking jegens een verdachte; soms
  eist de wet voor de toepassing van een dwangmiddel slechts de
  verdenking dat een strafbaar feit is begaan (bijvoorbeeld artikel
  97 Sv). Dikwijls clausuleert de wet de gevallen: dan mag een
  bepaald dwangmiddel bijvoorbeeld slechts worden gehanteerd in geval
  van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is
  toegelaten.

  lees meer

  Bijlage V – 7.11 Totaal aantal containers en kilo’s

  7.11 Totaal aantal containers en kilo’s

  Het is duidelijk dat grote hoeveelheden verdovende middelen met
  medeweten en onder regie van politie en justitie op de markt
  verdwenen zijn. Een dag voor het begin van de openbare verhoren van
  de commissie, op 5 september 1995, sprak de minister van Justitie
  in de Kamer van 100 tot 400 ton softdrugs die waren doorgeleverd.
  Hoeveel daarvan op de markt was gekomen was nog onderwerp van
  onderzoek.

  lees meer

  Bijlage VI – 12.1 Inleiding

  12 MINISTERIES

  12.1 Inleiding

  12.1.1 Algemene introductie

  De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken staan bekend
  als de politieministeries. De minister van Justitie draagt op
  centraal niveau de primaire verantwoordelijkheid voor het
  strafrechtelijk beleid, met inbegrip van het beleid ten aanzien van
  de georganiseerde criminaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken
  draagt op centraal niveau de primaire verantwoordelijkheid voor het
  binnenlands bestuur en voor het beleid inzake de openbare orde.

  lees meer

  Bijlage VI – 6.2 Oprichting en ontwikkeling kernteams

  6.2 Oprichting en ontwikkeling kernteams

  De ontwikkeling naar de oprichting van de huidige zes kernteams
  vindt zijn oorsprong in de tachtiger jaren. In die periode groeit
  bij politie, justitie en politiek de belangstelling voor de aanpak
  van georganiseerde criminaliteit. In 1985 verschijnt het
  beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. In dat plan kiest
  de regering in feite voor een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt
  voor wat betreft de veel voorkomende criminaliteit gekozen voor een
  bestuurlijke, preventieve benadering. Anderzijds wordt expliciet
  meer aandacht en inspanning gevraagd voor de aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. Naar aanleiding van het
  beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (1985) heeft de
  Vergadering van procureurs-generaal de Werkgroep
  prioriteitenstelling (werkgroep-Addens) ingesteld. Deze werkgroep
  doet in 1986 en 1987 de aanbeveling om op het vlak van organisatie
  en beheer te zoeken naar manieren om – binnen het toenmalige bestel
  – te komen tot een doelmatige en doeltreffende aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit.

  lees meer

  Bijlage VII – I.3. De inhoud van de volgende hoofdstukken

  I.3. De inhoud van de volgende hoofdstukken

  In de loop van het onderzoek is niet of nauwelijks afgeweken van
  de opzet die hiervoor is uitgetekend. Dit betekent dat er
  uiteindelijk inderdaad zeven deelrapporten zijn vervaardigd. Het
  gaat met name om:

  lees meer

  Bijlage VII – VII.2. De situatie op plaatselijk niveau

  VII.2. De situatie op plaatselijk niveau

  Juist omdat op landelijk niveau zo weinig zicht bestaat op de
  feitelijke toepassing van de betrokken contrastrategien is het
  noodzakelijk om ook op plaatselijk niveau te bezien wat in dit
  opzicht de situatie is.

  lees meer

  Bijlage VIII – 2.1. Het bendewezen in de achttiende eeuw

  2.1. Het bendewezen in de achttiende eeuw

  Een van de eerste belangrijke hedendaagse studies over dit
  onderwerp was van de hand van H. van den Eerenbeemt (1970) over het
  bendewezen in de meierij van ‘s-Hertogenbosch rond 1800. Zij liet
  zien hoe in dit gebied uit de kring van niet-gevestigde burgers:
  bedelaars, marskramers, voddenkooplieden, kermisgasten, enzovoort,
  keer op keer kleinere bendes werden geformeerd die, geholpen door
  hun lotgenoten ter plaatse, links en rechts inbraken en overvallen
  pleegden. De bendes die al meer dan twee eeuwen lang tot de
  verbeelding spreken, zijn de roversbendes die in de achttiende eeuw
  vooral in (het huidige) Zuid-Limburg huis hielden: de bendes van de
  zogenaamde bokkerijders. Over deze bendes is in de voorbije eeuwen
  natuurlijk veel geschreven, maar een van de weinige omvattende
  onderzoeken over hun opkomst, samenstelling en bedrijvigheid, en
  ondergang, is niet zo lang geleden afgerond door A. Blok (1991).
  Uit dit onderzoek blijkt, dat de leden van deze bendes ook
  overwegend uit de streek zelf kwamen. En – parallel aan de leden
  van de Bossche bendes – hadden zij in het algemeen ook zwervende
  beroepen (marskramers, vilders, verarmde ambachtslieden), die
  maatschappelijk geen aanzien genoten. De samenhang die de bendes
  van deze marginalen kenmerkte, berustte vooral op de banden van
  verwantschap en buurtschap. Daarnaast speelde het besef te behoren
  tot een soort van geheim subversief genootschap zeker ook wel een
  rol hierbij. Net als in het geval van de Bossche bendes school de
  kracht van de bokkerijders-bendes voor een groot stuk in de zwakte
  van de overheid. De grote institutionele verdeeldheid van politie
  en justitie belemmerde de effectieve bestrijding van al deze bendes
  zeer.

  lees meer

  Bijlage VIII – V.2. De Chinese georganiseerde criminaliteit in de omringende landen

  V.2. De Chinese georganiseerde criminaliteit in de omringende
  landen

  Voorgaande ontmythologisering van de tegenwoordige triades in
  het Oosten is reeds bepaald belangrijk om de huidige Chinese
  georganiseerde criminaliteit in Nederland te kunnen begrijpen. Maar
  ze vormt nog geen voldoende voorwaarde voor een adequate analyse.
  Om die te kunnen maken is het noodzakelijk om vooraf ook de
  situatie van de Chinese georganiseerde criminaliteit elders in
  West-Europa in ogenschouw te nemen. Ofschoon reeds sedert lang
  kleine en grotere Chinese gemeenschappen in Westeuropese steden
  bestaan, is er tot voor kort niet of nauwelijks gericht onderzoek
  gedaan naar de criminaliteit in hun midden. Ook het verhaal van de
  triades heeft wat dit betreft kennelijk weinig indruk gemaakt.
  Wetenschappelijk onderzoek van enige omvang en diepgang naar
  Chinese georganiseerde criminaliteit in West-Europa werd nimmer
  verricht. Pas de laatste jaren is de belangstelling voor dit
  onderwerp aan het ontwaken. Hierna kan dan ook slechts aan de hand
  van journalistieke reportages en politile rapporten een impressie
  worden gegeven van wat er in de landen om ons heen aan de hand is.
  Waarbij direct voor Belgi een uitzondering moet worden gemaakt,
  omdat er zover wij weten geen deugdelijke publiek document bestaat
  betreffende de algemene situatie in dit buurland. Blijkens verhalen
  in de pers is het niettemin zoiets als een publiek geheim dat in
  steden als Brussel en Antwerpen triades, althans hieraan gelieerde
  groepen, actief zijn.

  lees meer

  Bijlage VIII – X.3. Joegoslavische bendes in Nederland

  X.3. Joegoslavische bendes in Nederland

  Traditioneel is de Joegoslavische gemeenschap in Nederland een
  gemeenschap van gastarbeiders. Haar origine ligt met name in
  Zuid-Limburg, waar al vanaf het begin van deze eeuw gastarbeiders
  uit met name Sloveni werden aangetrokken om in de mijnen te werken.
  Rond 1930 zou hun totale aantal opgelopen zijn tot 4.000. Maar als
  gevolg van de economische crisis verliet een groot deel van hen
  weer het land. Men schat dat er rond 1936 nog zo’n 300 Slovenen,
  voor een deel met hun gezin, in Zuid-Limburg, in de mijnindustrie,
  werkten. Na de oorlog werden ook nog wel Joegoslavische arbeiders
  aangeworven voor de mijnindustrie, maar langzamerhand trokken de
  metaalnijverheid en de scheepsbouw in en rond Amsterdam en
  Rotterdam meer arbeiders uit Joegoslavi aan. In 1972 werd het
  aantal van deze laatsten geschat op zo’n kleine 4.000. Het totale
  aantal Joegoslaven in Nederland, mannen zowel als vrouwen, bedroeg
  in 1987 ruim 11.500, en in 1990 bijna 1.500 meer (12.824).

  lees meer

  << oudere artikelen