8.2 De Binnenlandse veiligheidsdienst

8.2.1 Organisatie

De BVD bestaat uit zes directies die hirarchisch ressorteren onder het hoofd van de BVD. In de eerste directie zijn ondergebracht strategie, planning en controle alsmede juridische zaken en communicatie. Deze directie kan worden beschouwd als een stafafdeling. Directie twee (D2) heeft als aandachtsgebied de democratische rechtsorde, directie drie (D3) de veiligheid van de staat, en directie vier (D4) het maatschappelijk en
economisch leven. Elk van deze drie directies heeft vijf afdelingen: teamleiders, onderzoek, documentatie, studie en bewerking, en beveiligingsadvies. De vijfde directie (operationele informatievergaring) geeft ondersteuning aan het primaire proces. In deze directie zijn de vaardigheid en deskundigheid aanwezig die de inzet van bijzondere middelen ter informatievergaring, zoals de telefoontap en de observatie van personen vereisen. Directie zes houdt zich bezig met managementadvies en de centrale faciliteiten (personeelszaken, financin e.d.). Bij de BVD zijn ongeveer 560 personen werkzaam.

De werkzaamheden van de BVD worden doorgaans projectmatig uitgevoerd. Binnen n van de operationele directies wordt een projectplan opgesteld. Een project heeft in beginsel de looptijd van een jaar met (telkens) de mogelijkheid van verlenging voor de duur van een jaar. Per directie lopen ongeveer tien projecten.

8.2.2 Sturing en controle

De BVD verricht zijn taak in ondergeschiktheid aan de minister van Binnenlandse Zaken (artikel 2 WIV). Politieke sturing van de BVD vindt in breder verband plaats in de ministerile Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze commissie bestaat uit de minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie, Economische Zaken en Financin. Hier vindt overleg plaats over de organisatie en samenwerking tussen de BVD en de Militaire inlichtingendienst. Voorts wordt aandacht besteed aan het opstellen van een nationaal inlichtingenbehoefteplan.

De minister van Binnenlandse Zaken is politiek verantwoordelijk voor de BVD. Hij moet in de eerste plaats verantwoording afleggen aan de vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die bestaat uit de fractievoorzitters van PVDA, CDA, VVD en D66. Noot Aan de commissie wordt ook vertrouwelijke informatie verschaft. De vaste commissie brengt periodiek verslag uit aan de Kamer. Deze verslagen worden samen met het jaarverslag van de BVD in de Kamer besproken.

8.2.3 Projectmatig werken

De commissie heeft geen inzicht gekregen in alle bij de BVD lopende projecten. De waarnemend directeur Kievits heeft in een gesprek met de commissie benadrukt dat er geen projecten zijn die de georganiseerde criminaliteit als zodanig betreffen. De BVD verricht op dat terrein ook geen inventariserende studie. Er is geen project gericht op de vraag of de georganiseerde criminaliteit als zodanig een mogelijke aantasting oplevert van de democratische rechtsorde of de veiligheid van de staat. Enkele projecten hebben de ongewenste verspreiding van wapensystemen en de ontwikkeling van rechts-extremisme tot onderwerp.


vorige         volgende         inhoudsopgave en zoeken