Bijlage V - Opsporingsmethoden

1 ALGEMENE INLEIDING

2 JURIDISCH KADER

2.1 Algemene inleiding
2.2 Wettelijke basis of niet
2.3 De voorwaarden van inzet van opsporingsmethoden
2.4 Conclusies

3 OBSERVATIE

3.1 Inleiding
3.2 Omschrijving methode
3.3 Juridische grondslag
      3.3.1 Observatie algemeen
      3.3.2 Telefoontap en dergelijke
      3.3.3 Mobiele telefoons, semafoons, en het scannen
      3.3.4 Inzage in computerbestanden
      3.3.5 Direct afluisteren
      3.3.6 Plaatsbepalingsapparatuur
      3.3.7 Foto en video
      3.3.8 Postvang
      3.3.9 Vuilnissnuffel
      3.3.10 Inkijkoperaties
3.4 Feitelijk gebruik
      3.4.1 Algemeen
      3.4.2 Telefoontap en dergelijke
      3.4.3 Inzage in computerbestanden
      3.4.4 Scannen van mobiele telefoons en semafoons
      3.4.5 Direct afluisteren
      3.4.6 Plaatsbepalingsapparatuur
      3.4.7 Foto en video
      3.4.8 Postvang
      3.4.9 Vuilnissnuffel
      3.4.10 Inkijkoperaties
3.5 Casus
      3.5.1 De zaak Charles Z. Een casus ter illustratie van de rechterlijke beoordeling van
        observatie
      3.5.2 De zaak Henk R. Een casus ter illustratie van de problemen die zich kunnen voordoen
        bij het geheim houden van opsporingsmethoden.
      3.5.3 Tanker Cleaning Amsterdam en Rotterdam (TCA/TCR) Een casus ter illustratie van de
        inzet van technische observatiemiddelen in een recent milieu-onderzoek
3.6 Conclusies

4 HET GEBRUIK VAN INFORMANTEN

4.1 Inleiding
4.2 Omschrijving methode
      4.2.1 Definitie
      4.2.2 Verschijningsvormen: typen informanten
4.3 Juridische grondslag
      4.3.1 Wettelijke regeling
      4.3.2 Gedragsregels inzake contacten met informanten
      4.3.3 De informant, de getuige en de anonieme getuige
4.4 Feitelijk gebruik van de methode
      4.4.1 Kwantitatieve gegevens
      4.4.2 De taak van de runners: sturing en veiligheid.
      4.4.3 Doel van het gebruik: nut en betrouwbaarheid
      4.4.4 Gevallen: het soort delicten en de betekenis van de verdenking
      4.4.5 Duur
4.5 Tegenprestaties voor informatie: geld en deals
      4.5.1 Tegenprestaties in geld
      4.5.2 Andere tegenprestaties: deals met criminelen
4.6 Controle en samenwerking
      4.6.1 De politieorganisatie
      4.6.2 Het Openbaar Ministerie
      4.6.3 De Centrale toetsingscommissie
      4.6.4 De rechter-commissaris
      4.6.5 Verslaglegging
4.7 Casus
      4.7.1 Laundry Een casus ter illustratie van een verdovende middelenzaak waarin een
        kroongetuigeregeling wordt gehanteerd.
4.8 Conclusies

5 INFILTRATIE

5.1 INLEIDING
5.2 Omschrijving methode
      5.2.1 Definitie
      5.2.2 Verschijningsvormen
5.3 Juridische grondslag
5.4 Feitelijk gebruik
      5.4.1 Kwantitatieve gegevens
      5.4.2. Wie infiltreert?
      5.4.3 Doelen: nut en nadeel
      5.4.4 Gevallen: het soort delicten en de betekenis van de verdenking
      5.4.5 Termijnen
      5.4.6 Vastlegging feitelijk gebruik
5.5 Controle en samenwerking
      5.5.1 De politie
      5.5.2. Het openbaar ministerie
      5.5.3 Centrale toetsingscommissie
      5.5.4. De rechter
5.6. Casus
      5.6.1 RAMOLA (Rabo Money Laundering)
      5.6.2 CoPa (Colombia-Paramaribo)
      5.6.3 De Jehova's Getuigen-infiltratie-actie Een casus ter illustratie van een bijzondere
        politiële infiltratie-actie
      5.6.4 Export zaak Twente Een illustratie van een opsporingsonderzoek waarbij een
        combinatie van methoden wordt ingezet, waaronder burgerinfiltratie
5.7 Conclusies

6 OVERIGE INFORMATIE-INWINNING

6.1 Inleiding
6.2 Omschrijving methoden: definities en verschijningsvormen
      6.2.1 Misdaadanalyse
      6.2.2 Fenomeenonderzoek
      6.2.3 Financieel rechercheren
      6.2.4 Combinatie van methoden
6.3 Juridische grondslag
6.4 Feitelijk gebruik
      6.4.1 Misdaadanalyse
      6.4.2 Fenomeenonderzoek
      6.4.3 Financieel rechercheren
6.5 Controle
6.6 Conclusies

HOOFDSTUK 7 DE DELTA-METHODE: DOORLATEN VAN DRUGS ONDER REGIE VAN POLITIE EN JUSTITIE

7.1 Inleiding
7.2 Omschrijving methode
7.3 Ontstaansgeschiedenis
7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht
      7.4.1 Inleiding
      7.4.2 IRT Noord-Holland/Utrecht
      7.4.3 Delta-methode
      7.4.4 Onduidelijkheden rol informant 1
      7.4.5 Doorgelaten softdrugs
      7.4.6 Harddrugs en groei-informant
      7.4.7 Oude Bildtzijl: drugs en semtex
      7.4.8 XTC-traject
7.5 Commissie-Wierenga en politieke besluitvorming
      7.5.1 Instelling en rapport commissie-Wierenga
      7.5.2 Geheime bijlagen
      7.5.3 Debatten Tweede Kamer
7.6 Kennemerland
      7.6.1 Afbouw trajecten informanten
      7.6.2 Methode verder ontwikkeld
      7.6.3 Doorlaten harddrugs
      7.6.4 De sapman
      7.6.5 Andere dekladingen
      7.6.6 Dekmantelfirma's en valse identiteitsbewijzen
      7.6.7 Administratie Kennemerland
7.7 Betrokkenheid FIOD/douanerecherche
      7.7.1 Doorlaten van containers
      7.7.2 CID-activiteiten FIOD
      7.7.3 Sigarettensmokkel
7.8 Beveronderzoek Rotterdam
7.9 Gooi en Vechtstreek
      7.9.1 Doorgelaten containers Gooi en Vechtstreek
      7.9.2 Zaken en banden
      7.9.3 Onderzoek van de CID door het OM
      7.9.4 Stopzetten onderzoeken
7.10 Verdiensten en criminele gelden
      7.10.1 Verdiensten
      7.10.2 Gebruik criminele gelden
7.11 Totaal aantal containers en kilo's
7.12 Kennis en verantwoordelijkheid
      7.12.1 Politile en justitile leiding IRT
      7.12.2 Korpsleiding Amsterdam
      7.12.3 Openbaar Ministerie Amsterdam
      7.12.4 Bestuur Amsterdam
      7.12.5 Korpsleiding Kennemerland
      7.12.6 Bestuur Haarlem
      7.12.7 OM Haarlem
      7.12.8 OM Rotterdam
      7.12.9 Ressort Amsterdam
      7.12.10 Vergadering van procureurs-generaal
      7.12.11 Minister van Justitie
      7.12.12 Minister van Binnenlandse Zaken

8 INFORMATIEHUISHOUDING

8.1 Inleiding
      8.1.1 Omschrijving informatiehuishouding
      8.1.2 Het strafdossier
      8.1.3 Persoonsgegevens en privacybescherming
      8.1.4 Verschijningsvormen van voor opsporing van belang zijnde registers
8.2 Aanleg registers en opslag gegevens
      8.2.1 Juridische grondslag
      8.2.2 Feitelijke toepassing
8.3 Beheer van registers, sturing en controle
      8.3.1 Politieregisters
      8.3.2 CID-registers
      8.3.3 Andere persoonsregistraties vallend onder WPR
      8.3.4 Register van de Binnenlandse veiligheidsdienst
8.4 Verstrekking
      8.4.1 Juridische grondslag
      8.4.2 Feitelijke toepassing
      8.4.3 Toezicht en controle
8.5 Verstrekkingen ten behoeve van het bestuur (bestuurlijke rechtshandhaving)
      8.5.1 Inleiding
      8.5.2 Preventieve maatregelen
      8.5.3 Bestuurlijk onderzoek
      8.5.4 Bestuurlijke afdoening
8.6 Conclusies

9 CORRUPTIE-GEVOELIGHEID VAN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN

9.1 Inleiding
      9.1.1 Achtergrond en vraagstelling
      9.1.2 Definiring kernbegrippen
      9.1.3 Verantwoording methoden onderzoek
      9.1.4 Opbouw
9.2 Informanten
      9.2.1 Casus
      9.2.2 Interpretatie
      9.2.3 Corruptie-gevoeligheid informanten: enkele voorlopige conclusies
9.3 Infiltratie
      9.3.1 Casus
      9.3.2 Interpretatie
      9.3.3 Corruptie-gevoeligheid van infiltratie: enkele voorlopige conclusies
9.4 Gecontroleerde aflevering
      9.4.1 Casus
      9.4.2 Interpretatie
      9.4.3 Corruptie-gevoeligheid gecontroleerde aflevering: enkele voorlopige conclusies
9.5 Conclusies
      9.5.1 Belangrijkste bevindingen
      9.5.2 Wat maakt bijzondere opsporingsmethoden gevoelig voor politile corruptie?

10 INTERNATIONALE OPSPORING

10.1 Inleiding
10.2 Justitile en politile rechtshulp
      10.2.1 Regelgeving
      10.2.2 Organisatie
10.3 Informatie-uitwisseling
      10.3.1 Algemeen
      10.3.2 Gegevensverstrekking aan het buitenland
      10.3.3 Gegevensverkrijging uit het buitenland
      10.3.4 Informatie-uitwisseling van niet-politile aard
10.4 Uitvoering buitenlandse assistentieverzoeken door Nederland
      10.4.1 Inleiding
      10.4.2 Observatie en achtervolging in Nederland
      10.4.3 Grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering in Nederland
      10.4.4 Infiltratie in Nederland
      10.4.5 Inzet buitenlandse informanten in Nederland
      10.4.6 Forum-shopping
10.5 Uitvoering Nederlandse assistentieverzoeken in het buitenland
      10.5.1 Inleiding
      10.5.2 Grensoverschrijdende observatie en achtervolging in het buitenland
      10.5.3 Gecontroleerde aflevering in het buitenland
      10.5.4 Informanten in het buitenland
      10.5.5 Infiltratie in het buitenland
10.6 Nederlandse opsporingsambtenaren in het buitenland
10.7 Buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland
10.8 Conclusies

11 RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF OPSPORINGSMETHODEN

11.1 Inleiding
11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Belgi
      11.2.1 De georganiseerde misdaad in Belgi
      11.2.2 Het Belgische strafproces
      11.2.3 De organisatie van de politie
      11.2.4 Opsporingsmethoden
11.3 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Duitsland
      11.3.1 De georganiseerde misdaad in Duitsland
      11.3.2 Het Duitse strafproces
      11.3.3 De organisatie van de politie
      11.3.4 Opsporingsmethoden
11.4 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Engeland en Wales
      11.4.1 De georganiseerde misdaad in Engeland en Wales
      11.4.2 Het Engelse strafproces
      11.4.3 De organisatie van de politie
      11.4.4 Opsporingsmethoden
11.5 Inventarisatie van opsporingsmethoden in de Verenigde Staten van Amerika
      11.5.1 De georganiseerde misdaad in de Verenigde Staten
      11.5.2 Het Amerikaanse strafproces
      11.5.3 De organisatie van de politie
      11.5.4 Opsporingsmethoden
11.6. Conclusies

Inleiding

Samenvattingen

Tallon-arrest
V-Mann David
Ambtelijk bevel
Ldi tegen Zwitserland
Onvolledig dossier
Illegaal gokken
Ramola
AH Oosterbeek/Jehova's Getuigen
Doorzending Aruba
Hugo
Foto's Zeedijk
Schaduw-arresten I en II
Edamse Bijstandsvrouw
Hoorn van de haak
Onbevangen jezelf zijn
Wierdense bijstandsfraude
Peilzender in fiets
Garagebox
XTC I
Keukenkastje
Omgekatte auto's
Niemietz
Sinis
De zaak Henk R.
De zaak Charles Z.
Kostovski
Edwards
Kroongetuige St. Maarten
Coral Sea
Witwassen informatie
Plea-bargain
Laundry
Leander
Inlichtingen PTT
Tijdelijk register
Overzicht jurisprudentie opsporingsmethoden


inhoudsopgave en zoeken