Bijlage VI - Organisatie van de opsporing

1 ALGEMENE INLEIDING

2 ORGANIEK WETTELIJK KADER EN ORGANISATIESTRUCTUUR

2.1 Inleiding
2.2 Politie, openbaar ministerie en rechter-commissaris
      2.2.1 Taken politie en openbaar ministerie
      2.2.2 Gezag en beheer
2.3 Andere aan de opsporing verwante instanties
      2.3.1 Binnenlandse veiligheidsdienst
      2.3.2 Bijzondere opsporingsdiensten
      2.3.3 Particuliere recherche
2.4 De structuur van de politie organisatie
      2.4.1 Inleiding
      2.4.2 Interne organisatie in de regio
      2.4.3 Relevante landelijke diensten
      2.4.4 Opleidingsorganisaties politie
      2.4.5 Adviescommissies, overleg- en cordinatie-organen
2.5 Afsluiting

3 CRIMINELE INLICHTINGENDIENSTEN

3.1 Inleiding
      3.1.1 Algemene introductie
      3.1.2 Opbouw van het hoofdstuk
3.2 Organisatie CID
      3.2.1 Taak
      3.2.2 Plaats binnen het korps
      3.2.3 Werving en opleiding
3.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden
      3.3.1 Zaken
      3.3.2 Methoden
      3.3.3 Criminele inlichtingen
3.4 Samenwerking
      3.4.1 Samenwerking met andere criminele inlichtingendiensten
      3.4.2 Cordinatie NCID nationaal
      3.4.3 Internationale samenwerking
3.5 Sturing en controle van CID
      3.5.1 De korpsbeheerder
      3.5.2 De korpsleiding
      3.5.3 Het openbaar ministerie
      3.5.4 De rechter
      3.5.5 Overige vormen van sturing en controle
3.6 Conclusie

4 TACTISCHE RECHERCHE

4.1 Inleiding
      4.1.1 Algemene introductie
      4.1.2 Opbouw van het hoofdstuk
4.2 Organisatie tactische recherche
      4.2.1 Taak
      4.2.2 Plaats binnen het korps
      4.2.4 Werving en opleiding
4.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden
      4.3.1 Zaken
      4.3.2 Methoden
      4.3.3 Verslaglegging
4.4 Samenwerking
      4.4.1 Samenwerking tactische recherche-eenheden van verschillende regiokorpsen
      4.4.2 CRI en ARI's
      4.4.3 Internationale samenwerking
4.5 Sturing van en controle op de tactische recherche
      4.5.1 De korpsbeheerder Noot
      4.5.2. De korpsleiding
      4.5.3 Het openbaar ministerie (OM) Noot
4.6 Conclusies

5 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

5.1 Inleiding
      5.1.1 Algemene introductie
      5.1.2 Opbouw van het hoofdstuk
5.2 Organisatie ondersteunende diensten
      5.2.1 Algemeen
      5.2.2 Observatieteams (OT)
      5.2.3 Arrestatieteams (AT)
      5.2.4 Bureaus financile ondersteuning (BFO)
      5.2.5 Secties technische ondersteuning (STO)
      5.2.6 Politile infiltratieteams (PIT)
      5.2.7 Werving en opleiding
5.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden
      5.3.1 Zaken
      5.3.2 Methoden
      5.3.3 Verslaglegging
5.4 Samenwerking en uitvoering op landelijk niveau
      5.4.1 Observatieteams en het KLPD
      5.4.2 Arrestatieteams
      5.4.3 BFO en Finpol
      5.4.4 STO en DTOO
      5.4.5 PIT en ANCPI
5.5 Sturing en controle
      5.5.1 Korpsbeheerder
      5.5.2 Korpsleiding, CID en tactische recherche
      5.5.3 Openbaar Ministerie
5.6 Conclusies

6 KERNTEAMS

6.1 Inleiding
      6.1.1 Algemene introductie
      6.1.2 Opbouw van het hoofdstuk
6.2 Oprichting en ontwikkeling kernteams
6.3 Organisatie kernteams
      6.3.1 Een aparte structuur
      6.3.2 Relatie met de regiokorpsen
6.4 Landelijk rechercheteam (LRT)
6.5 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden
      6.5.1 Zaken
      6.5.2 Methoden: fenomeenonderzoek
      6.5.3 Methoden: overige opsporingsmethoden
6.6 Samenwerking
6.7 Sturing en controle
      6.7.1 De korpsbeheerders en de korpsleiding
      6.7.2 Het openbaar ministerie
      6.7.3 Rechterlijke controle: de cordinerend rechter-commissaris
      6.7.4 Overige sturing
6.8 Conclusies

7 BIJZONDERE OPSPORINGSDIENSTEN

7.1 Inleiding
      7.1.1 Juridisch kader: organisatie en verantwoordingslijnen
      7.1.2 Samenwerking en informatie-uitwisseling
      7.1.3 Wettelijke bevoegdheden: toezicht en opsporing
      7.1.4 Bijzondere methoden: financieel rechercheren
      7.1.5 Bijzondere opsporingsdiensten naar de toekomst
7.2 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)
      7.2.1 De organisatie
      7.2.2 De verantwoordingslijnen
      7.2.3 Samenwerking
      7.2.4 Wettelijke bevoegdheden
      7.2.5 Methoden
      7.2.6 Informatie-uitwisseling
      7.2.7 Internationale samenwerking
      7.2.8 Corruptie
      7.2.9 Contra-observatie
7.3 De Algemene inspectiedienst
      7.3.1 De organisatie
      7.3.2 De verantwoordingslijnen
      7.3.3 Samenwerking
      7.3.4 Wettelijke bevoegdheden
      7.3.5 Methoden
7.4 De Economische Controle Dienst
      7.4.1 De organisatie
      7.4.2 Verantwoordingslijnen
      7.4.3 Samenwerking en informatie-uitwisseling
      7.4.4 Wettelijke bevoegdheden
      7.4.5 Methoden
7.5 De rechtshandhaving op Schiphol
      7.5.1 De organisatie
      7.5.2 De verantwoordingslijnen
      7.5.3 Samenwerking
      7.5.4 Methoden
7.6 Het Milieubijstandsteam
      7.6.1 De organisatie
      7.6.2 De verantwoordingslijnen
      7.6.3 Samenwerking
      7.6.4 Wettelijke bevoegdheden
      7.6.5 Methoden
      7.6.6 Informatie-uitwisseling
      7.6.7 Overig
7.7 Dienst recherchezaken VROM
      7.7.1 De organisatie
      7.7.2 Verantwoordingslijnen
      7.7.3 Samenwerking
      7.7.4 Methoden
7.8 Conclusies

8 INLICHTINGENDIENSTEN

8.1 Inleiding
      8.1.1 Wettelijk kader
      8.1.2 De inlichtingendiensten en georganiseerde criminaliteit
      8.1.3 Integriteit van de overheid
8.2 De Binnenlandse veiligheidsdienst
      8.2.1 Organisatie
      8.2.2 Sturing en controle
      8.2.3 Projectmatig werken
8.3 De BVD en criminaliteitsbestrijding
      8.3.1 Het gebruik van BVD-informatie in een strafproces
      8.3.2 Samenwerking tussen BVD en politie
      8.3.3 Samenwerking BVD - politie/justitie in concrete strafrechtelijke onderzoeken
      8.3.4 De landelijke officier van justitie
8.4 Bijzondere methoden
      8.4.1 Algemeen
      8.4.2 Informanten en agenten
      8.4.3 Technische middelen
      8.4.4 De bevoegheidsregeling tot inzet van methoden
      8.4.5 BVD-methoden in strafrechtelijk onderzoek
8.5 Informatievergaring, -opslag en -verstrekking
      8.5.1 Wettelijk kader
      8.5.2 Verbod tot verstrekking van informatie (geheimhoudingsplicht)
      8.5.3 Recht op informatie
      8.5.4 Vernietiging van dossiers
8.6 Conclusies

9 OPENBAAR MINISTERIE

9.1 Inleiding
      9.1.1 Algemene introductie
      9.1.2 Plan van aanpak
9.2 Organisatie van het OM
      9.2.1 Organisatiestructuur
      9.2.2 Reorganisatie OM
      9.2.3 Benoeming, ontslag, werving en opleiding
9.3 Zaken en werkwijze
      9.3.1 Sturing en controle van de politie
      9.3.2 Besluitvorming bij selectie van onderzoeken
      9.3.3 Inzet opsporingsmethoden
      9.3.4 Verslaglegging: verplichting tot het opmaken van proces-verbaal
9.4 Samenwerking en cordinatie
      9.4.1 Ressortelijke adviescommissies, LOCO en Raad van advies voor de CID
      9.4.2 Cordinerend beleidsoverleg
      9.4.3 De Vergadering, later het College van procureurs-generaal
      9.4.4 Internationale samenwerking
9.5 Sturing en controle van het OM
      9.5.1 De minister van Justitie Noot
      9.5.2 Centrale toetsingscommissie
      9.5.3 De rol van de rechter
9.6 Conclusies

10 RECHTERS-COMMISSARISSEN

10.1 Inleiding
      10.1.1 Algemene introductie
      10.1.2 Plan van aanpak
10.2 Taak en organisatie
      10.2.1 De taak van de rechter-commissaris
      10.2.2 Organisatiestructuur van het rechter-commissariaat
      10.2.3 De cordinerend rechter-commissaris
      10.2.4 Werving, selectie en opleiding
      10.2.5 Ontwerp herziening gerechtelijk vooronderzoek
10.3 Zaken en werkwijze
      10.3.1 De rol van de rechter-commissaris
      10.3.2 Opsporingsmethoden, rechters-commissarissen en rechtbanken
      10.3.3 Sturing en controle door de rechter-commissaris
10.4 Onafhankelijkheid, beleid en hirarchie
10.5 Conclusies

11 BURGEMEESTERS EN KORPSBEHEERDERS

11.1 Inleiding
11.2 Organisatie
      11.2.1 Burgemeester-korpsbeheerder: beheerstaken
      11.2.2 Burgemeester-niet-korpsbeheerder: taken met betrekking tot gezag en beheer
      11.2.3 Verhouding gezag en beheer
      11.2.4 Rol korpsbeheerders bij kernteams
11.3 Beslissing over de keuze van zaken en methoden
      11.3.1 Betrokkenheid bij prioriteitenstelling
      11.3.2 Bestuurlijke rechtshandhaving
      11.3.3 Methoden
11.4 Samenwerking en controle
      11.4.1 Ministerie van Binnenlandse Zaken
      11.4.2 Gemeenteraden
      11.4.3 Korpsbeheerdersberaad
11.5 Conclusies

12 MINISTERIES

12.1 Inleiding
      12.1.1 Algemene introductie
      12.1.2 Plan van aanpak
12.2 Het ministerie van Justitie
      12.2.1 Beleidsvorming en formele en materile wetgeving
      12.2.2 Opsporingsmethoden
      12.2.3 Het ministerie van Justitie en het openbaar ministerie
      12.2.4 Het ministerie van Justitie en de politie
      12.2.5 Organisatie ministerie van Justitie
      12.2.6 Reorganisatie ministerie en reorganisatie OM
12.3 Het ministerie van Binnenlandse Zaken
      12.3.1 Beheer op afstand
      12.3.2 Opsporingsmethoden
      12.3.3 Korpsbeheerders
      12.3.4 Binnenlandse veiligheidsdienst
      12.3.5 Organisatie ministerie van Binnenlandse Zaken
12.4 Verhouding tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken
12.5 Conclusies


inhoudsopgave en zoeken