• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Wetgeving op het terrein van terrorismebestrijding

  Je vindt hier een overzicht van de wetgeving in Nederland op het terrein van terrorismebestrijding

  Overzicht reeds in werking getreden wetgeving

  Wet terroristische
  misdrijven

  Overzicht in wetgeving in behandeling

  Afgeschermde
  getuigen

  Wetsvoorstel Wijziging
  van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek
  van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming
  van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging
  van terroristische misdrijven

  Goedkeuring van
  het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen
  Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid
  van internationale niet-gouvernementele organisaties
  <

  Wet bestuurlijke
  maatregelen nationale veiligheid

  Wet politiegegevens

  Wijziging van de
  Wet op het onderwijstoezicht onder meer in verband
  met de bevoegdheid van de vertrouwensinspecteurs
  om bijzondere persoonsgegevens te verwerken

  Voorstel van
  wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht
  in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking,
  vergoelijking, bagatellisering en ontkenning van
  zeer ernstige misdrijven en ontzetting van de uitoefening
  van bepaalde beroepen

  Wijziging van de
  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  in verband met de verbetering van de mogelijkheden
  van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek
  te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische
  en andere gevaren met betrekking tot de nationale
  veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

  Wet terroristische misdrijven
  (28.463)

  Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek
  van Strafrecht en enige andere wetten in verband
  met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien
  uit het EU-kaderbesluit over terrorismebestrijding.
  Met dit voorstel worden terroristische misdrijven
  afzonderlijk omschreven en worden misdrijven die
  beogen terroristische misdrijven voor te bereiden
  of gemakkelijk te maken zwaarder bestraft.

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van toelichting

  Tweede
  nota van wijzigingen
  (introductie samenspannen)

  Hoorzitting

  Debat
  Tweede Kamer

  Vervolg
  debat Tweede Kamer

  Andere
  Tweede Kamer stukken
  (zoek op nr 28463)

  Eerste
  Kamer stukken

  Wet
  terroristische misdrijven

  Overzicht van wetgeving in behandeling

   

  Afgeschermde
  getuigen (29.743)

  Dit wetsvoorstel beoogt de
  bruikbaarheid van informatie, afkomstig van de Algemene
  Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de
  Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD),
  in het strafproces te verbeteren door de informatie
  voorwerp te laten zijn van nader onderzoek door
  het horen van getuigen.

  belangrijkste onderdelen:

  • een getuige kan in het belang van de staatveiligheid gehoord
   worden als afgeschermde getuige
  • diens
   identiteit kan, als het belang van de staatveiligheid
   dat eist, verborgen blijven.
  • de afgeschermde
   getuige wordt gehoord door de rechter-commissaris
  • de afgeschermde
   getuige kan in het belang van de staatveiligheid
   niet instemmen met verstrekken van het proces
   verbaal van het verhoor aan de officier van
   justitie en de advocaten
  • de rechter-commissaris
   onderzoekt de betrouwbaarheid en legt daarover
   rekenschap af in het proces verbaal
   ambtsberichten van de AIVD en/of MIVD worden
   aangemerkt als zelfstandig bewijsmateriaal

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van Toelichting

  Debat
  Tweede Kamer

  Vervolg
  debat Tweede Kamer

  Vervolg
  debat Tweede Kamer


  Andere
  Tweede Kamer stukken
  (zoek
  op nr 29743)

  Eerste
  Kamer-stukken

  Wetsvoorstel
  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het
  Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter
  verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging
  van terroristische misdrijven (30164)

  Dit voorstel verruimd
  in het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
  Strafrecht en enkele andere wetten de mogelijkheden
  voor politie en justitie om ter voorkoming van terroristische
  aanslagen in een zo vroeg mogelijk stadium op te treden.Met
  dit voorstel kan de overheid sneller optreden bij
  grote dreiging van terrorisme. Voor inzet van bijzondere
  opsporingsbevoegdheden bij terrorisme is niet langer
  een redelijk vermoeden van een strafbaar feit nodig.
  Aanwijzingen zijn voldoende.

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van toelichting

  Debat
  Tweede Kamer

  Vervolg
  debat Tweede Kamer

  Vervolg
  debat Tweede Kamer

  Andere
  Tweede Kamer stukken
  (zoek op nr 30164)

  Eerste
  Kamer stukken

  Goedkeuring van
  het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen
  Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid
  van internationale niet-gouvernementele organisaties
  (28764)

  Belangrijkste bepaling:
  In de nota van wijziging worden twee regelingen
  voorgesteld die zijn gericht op de bestrijding
  van rechtspersonen en andere juridische lichamen
  die zich in Nederland schuldig maken aan gedragingen
  die een inbreuk vormen op de openbare orde.
  De eerste regeling voorziet in de mogelijkheid
  om de rechter te verzoeken een verklaring voor
  recht af te geven waarin het doel of de werkzaamheid
  van een buitenlandse corporatie in strijd met
  de openbare orde wordt verklaard.
  De tweede regeling bepaalt dat organisaties die
  zijn geplaatst op een EU terrorismelijst gedurende
  de vermelding in de lijst van rechtswege verboden
  zijn en niet bevoegd om in Nederland rechtshandelingen
  te verrichten.

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van toelichting

  Nota
  van wijzingen

  Debat
  Tweede Kamer

  Vervolg
  debat Tweede Kamer

  Andere
  Tweede Kamer stukken
  (zoek op nr 28764)

  Eerste
  Kamer stukken

  Regelsinzake
  het opleggen van beperkende maatregelen aan personen
  met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid
  en inzake het weigeren of intrekken van beschikkingen
  met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid
  (Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid)(30566)

  Belangrijkste bepaling:
  1. Onze Minister kan, indien dat noodzakelijk
  is met het oog op de bescherming van de nationale
  veiligheid, aan een persoon die op grond van zijn
  gedragingen in verband kan worden gebracht met
  terroristische activiteiten of de ondersteuning
  daarvan, een maatregel opleggen, strekkende tot
  beperking van de vrijheid van beweging.
  2. Een maatregel kan bestaan uit een of meer van
  de volgende verplichtingen:
  a. zich te houden aan een verbod om zich te bevinden
  in of in de omgeving van een of meer bepaalde
  objecten dan wel in een bepaald gedeelte of bepaalde
  delen van Nederland;
  b. zich te houden aan een verbod om zich te bevinden
  in de nabijheid van een of meer bepaalde personen;
  c. zich op door Onze Minister vast te stellen
  tijdstippen te melden bij de korpschef van het
  regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen
  waar de betrokkene woon- of verblijfplaats heeft,
  dan wel bij de korpschef van een ander door Onze
  Minister aan te wijzen regionaal politiekorps.

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van toelichting

  Andere
  Tweede Kamer stukken
  (zoek op nr 30566)

  Regels
  inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)(30327)

  Het wetsvoorstel beoogt
  oa. het opzetten van themaregisters. Het betreft
  artikel 10 lid b:
  Onderdeel b van
  dit lid betreft de gegevensverwerking teneinde
  inzicht te verkrijgen in de betrokkenheid van
  personen bij handelingen die kunnen wijzen op
  het beramen of plegen van misdrijven die door
  hun omvang of ernst of hun samenhang met andere
  misdrijven een ernstig gevaar voor de rechtsorde
  opleveren. De aanpak van deze misdrijven vergen
  de opbouw en instandhouding van een permanente
  informatiepositie. In dit onderdeel gaat het
  om zwaarwegende strafrechtelijke thema’s,
  zoals terrorisme, die zeer bedreigend zijn voor
  de samenleving en ten aanzien waarvan geldt
  dat de klassieke strafrechtelijke benadering,
  waarbij ervan wordt uitgegaan dat de overheid
  reageert op gepleegde normschendingen, niet
  afdoende is. Om deze dreigingen het hoofd te
  kunnen bieden en inzicht te kunnen verkrijgen
  in de kring van personen die op grond van de
  handelingen die zij verrichten daarbij betrokken
  kunnen zijn,
  is het noodzakelijk dat relevante gegevens worden
  verzameld en geanalyseerd zodat de normschending,
  bijvoorbeeld een bomaanslag, kan worden voorkomen.
  Aanleiding voor de gegevensverwerking is dat
  de handelingen kunnen wijzen op het beramen
  of plegen van bepaalde categorieën van
  misdrijven die een ernstig gevaar voor de rechtsorde
  opleveren. De categorieën van misdrijven
  die de rechtsorde ernstig bedreigen, ter zake
  waarvan op grond van dit onderdeel gegevens
  mogen worden verwerkt, zullen bij algemene maatregel
  van bestuur worden omschreven.

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van toelichting

  Andere
  Tweede Kamer stukken
  (zoek op nr 30327)

  Eerste
  Kamer stukken

  Wijziging
  van de Wet op het onderwijstoezicht onder meer in
  verband met de bevoegdheid van de vertrouwensinspecteurs
  om bijzondere persoonsgegevens te verwerken (30460)

  Belangrijkste bepaling:
  1.vertrouwensinspecteurs de bevoegdheid wordt
  toegekend bijzondere persoonsgegevens te verwerken
  in overeenstemming met de Wet bescherming
  persoonsgegevens (WBP);
  2. de taak van de vertrouwensinspecteur wordt
  uitgebreid ten behoeve van personen die in
  het onderwijs te maken krijgen met discriminatie
  of radicalisering;

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van toelichting

  Andere
  Tweede Kamer stukken
  (zoek op nr 30460)

  Wijziging
  van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden
  van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek
  te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische
  en andere gevaren met betrekking tot de nationale
  veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

  Belangrijkste bepaling:

  1. de verplichting informatie
  af te staan wordt uitgebreid

  Momenteel is het zo dat
  de AIVD zich kan wenden tot bestuursorganen
  met een vraag om bepaalde gegevens. In het
  nieuwe voorstel wordt bij algemene maatregel
  van bestuur vastgesteld welke bestuursorganen
  verplicht worden gegevens af te staan aan
  de AIVD. Expliciet wordt hierbij rechtstreekse
  geautomatiseerde toegang mogelijk gemaakt,
  ‘hierbij moet worden gedacht aan de situatie
  dat door een dienst via een on line verbinding
  in real time gegevens kunnen worden opgevraagd
  bij het bestuursorgaan’.Er bestond al
  een verplichting voor aanbieders van openbare
  telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten
  om verkeersgegevens en gegevens van de abonnee
  (naam/nummergegevens af te staan). Wel wordt
  de begripsomschrijving dusdanig gewijzigd
  (aanbieder van een communicatiedienst) dat
  ook webhosting, internettelefonie (maar ook
  besloten netwerken) onder deze verplichting
  vallen. Nieuw wordt dezelfde verplichting
  gegevens aan te leveren voor bepaalde (door
  een AMVB aangewezen) financiële dienstinstellingen
  en vervoerders.

  2. meer gegevens

  Tot nu toe kan de AIVD alleen
  gegevens verzamelen en verwerken over mensen
  waarvan het vermoeden bestaat dat ze een ernstig
  gevaar vormen voor de democratie, mensen tegen
  een wie een veiligheidsonderzoek loopt, als
  het nodig is in het kader van het onderzoek
  naar andere landen(contra-spionage), als een
  andere inlichtingen- of veiligheidsdienst
  gegevens heeft ingewonnen, als de gegevens
  noodzakelijk zijn ter ondersteuning van een
  goede taakuitvoering door de dienst of van
  mensen die werkzaam zijn of zijn geweest voor
  een dienst (huidige artikel 13).
  Dit wordt in het wetsvoorstel flink uitgebreid.
  Het nieuw artikel 29b geeft de inlichtingendiensten
  de bevoegdheid om een (geautomatiseerd) gegevensbestand
  of een deel daarvan op te vragen bij bestuursorganen,
  communicatiedienst aanbieders, financiële
  dienstverlener of een vervoerder. Ze zijn
  verplicht deze bestanden af te staan. De gegevens
  mogen expliciet ook betrekking hebben op andere
  personen dan in het eerste en tweede lid van
  artikel 13 (nieuw: artikel 13 lid 5).

  3. verstoren

  De mogelijk tot verstoren,
  die wettelijk is vastgelegd in artikel 21
  wordt gewijzigd. Het gaat dan om activiteiten
  van de AIVD waarbij ‘met name bepaalde
  antidemocratische , staatsgevaarlijke activiteiten
  of ander in de WIV 2000 genoemde belangen
  worden ontmoedigd of in de kiem gesmoord met
  als doel te voorkomen (preventief) dat de
  met de genoemde activiteiten gepaard gaande
  risico’s worden gerealiseerd’. Ook
  het (preventief) onder controle brengen van
  targets valt hieronder.
  Nu is deze bevoegdheid alleen toe te passen
  door de inzet van een agent. In het wetsvoorstel
  wordt voorgesteld deze bevoegdheid ook aan
  de AIVD zelf te geven. Als voorbeeld stelt
  de regering in de Memorie van Toelichting
  dat een reguliere medewerker van de AIVD bijvoorbeeld
  verstoringactiviteiten met betrekking tot
  internet eenvoudig zou kunnen uitvoeren
  De regering geeft aan verstoringacties niet
  als laatste middel (ultimum remedium) te willen
  beschouwen, maar sluit in toepassing wel aan
  bij de door de Commissie Bestuurlijke Evaluatie
  AIVD gestelde voorwaarden.
  Er moet volgens de CBE gekeken worden naar
  1. de ernst van het risico (product van ernst,
  waarschijnlijkheid en dreiging), 2. de onmiddellijkheid
  van het risico, 3. de sterkte van de aanwijzing
  dat de dreiging wordt verwezenlijkt en 4.
  de impact van de verstoringactie op de direct
  betrokkenen. Deze voorwaarden worden nader
  uitgewerkt in operationele aanwijzingen.

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van toelichting

  Verslag
  Cie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Voorstel
  van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht
  in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking,
  vergoelijking, bagatellisering en ontkenning van
  zeer ernstige misdrijven en ontzetting van de uitoefening
  van bepaalde beroepen

  Belangrijkste
  bepaling:

  Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift
  of afbeelding, een misdrijf, omschreven in de
  Wet internationale misdrijven, een misdrijf,
  omschreven in artikel 6 van het Handvest van
  het Internationale Militaire Tribunaal bij het
  Verdrag van Londen van 8 april 1945, of een
  terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel
  83 waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld,
  verheerlijkt, vergoelijkt, bagatelliseert of
  ontkent, welke verheerlijking, vergoelijking,
  bagatellisering of ontkenning, naar hij weet
  of redelijkerwijs moet vermoeden, de openbare
  orde ernstig verstoort of kan verstoren, wordt
  gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
  een jaar of geldboete van de derde categorie.

  Wetsvoorstel

  Memorie
  van toelichting