• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #23, maart 2004

  01 Jacht op gewelddadige anarchisten
  02 Triest beeld van Europese politiesamenwerking
  03 Boeven en buitenlui; Zin en onzin van Europese politiesamenwerking
  04 Donner beslist: Maarten mag uitgeleverd worden aan Zweden
  05 Commissie Bestuurlijke evaluatie wordt geïnstalleerd
  06 Rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en en Veiligheidsdiensten inzake de aanslag op de heer W.S.P. Fortuyn
  07 Handelingen over uitwisselen terrorisme info
  08 AIVD, terrorismebestrijding en vreemdelingenbeleid
  09 Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering Special van Carré over Inlichtingen en Veiligheidsdiensten Hardere aanpak computercriminaliteit
  10 Ruimere bevoegdheden voor justitie en politie
  11 Special van Justitiele Verkenningen over Forensische Expertise
  12 Human Rights Must Begin at Home: Amnesty International’s Recommendations to the Irish EU Presidency
  13 The Experts Looking Out for Europe’s Security
  14 Europese strafrechtelijke ruimte

  Gehele Observant #23

  Observant #23, maart 2004

  Jacht op gewelddadige anarchisten

  Ravage #1 van 16 januari 2004
  Wil van der Schans

  Antiterrorismedeskundigen uit verschillende landen, waaronder Nederland, besloten in Rome tot de vorming van een speciale Task Force voor het onderzoek naar ‘opstandige anarchistische acties’. Dit naar aanleiding van de bombrieven die naar verschillende Europese instellingen zijn gestuurd.


  Triest beeld van Europese politiesamenwerking

  Staatscourant 16 januari 2004
  Door Servaas van den Bosch

  ‘Uiterst gênant,’ zo oordelen journalisten Wil van der Schans en Jelle van Buuren in hun boek over de politiesamenwerking in Europa. Uit de vlot geschreven studie rijst een verontrustend beeld op over misplaatst vertrouwen, hartstochtelijk verdedigde koninkrijkjes en regelrechte onkunde. Keizer in lompen is een aanklacht.

   


  Boeven en buitenlui
  Zin en onzin van Europese politiesamenwerking

  recensie van het boek Keizer in Lompen

  Ravage #2 van 6 februari 2004
  Eveline Lubbers

  Terwijl de politiek in Brussel vanachter het bureau de Europese politie- en justitiesamenwerking vorm probeert te geven, verrichten politieteams dag in dag uit internationale opsporingsonderzoeken. Besluitvorming of niet, de internationale politiesamenwerking gaat gewoon door.
  Dat is kort samengevat de inhoud van het eerste allesomvattende boek over politiesamenwerking in Europa dat onlangs is uitgekomen bij uitgeverij Papieren Tijger. Het is voor de eerste keer dat direct betrokkenen zich uitlaten over de zin en onzin van Europese politiesamenwerking.
  Waarom is ‘Keizer in Lompen’ zo’n goed boek? Dat zit hem niet alleen in de beschrijving van de praktijk, met sprekende voorbeelden van internationale politiesamenwerking in het dagelijks leven. De meerwaarde van dit boek zit hem vooral in het feit dat de beschrijving van internationale politiesamenwerking boven het niveau van de dagelijkse praktijk wordt uitgetrokken.
  De auteurs Wil van der Schans en Jelle van Buuren hebben uitzonderlijk veel mensen gesproken, uit allerlei verschillende hoeken, veelal van hoog niveau – hetzij hiërarchisch, hetzij wetenschappelijk – zodat de zaken van allerlei kanten worden belicht.


  Antwoorden op kamervragen D’66 over Misleidende Methode

  Op 3 december vroeg fractievoorzitter Boris Dittrich aan minister Verdonk een reactie op het onderzoek van Buro Jansen & Janssen naar de werkwijze van de AIVD met vluchtelingen.
  De vragen zijn op 17 februari jl. beantwoord. Opnieuw ontkend Verdonk de uitkomst van ons onderzoek. Volgens Verdonk houdt de AIVD zich aan de beleidsregels en legitimeren ambtenaren van de dienst zich altijd.  Donner beslist: Maarten mag uitgeleverd worden aan Zweden
  Steunmaarten.org
  Amsterdam 21-01-04

  Minister Donner van Justitie heeft besloten dat de Amsterdamse actievoerder Maarten Blok uitgeleverd mag worden aan Zweden. Een eventuele gevangenisstraf zal Maarten wel in Nederland mogen uitzitten nadat een Nederlandse rechter de straf heeft omgezet. Ook zal Maarten pas uitgeleverd worden kort voor de zitting in Zweden. Deze datum is nog niet bekend.

  Rechtszaak van Jaldung

  Steunmaarten.org
  Het hoofd van de politie, verantwoordelijk voor het ontstaan van de situatie waarin maarten werd opgepakt, is aangeklaagd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en misbruik van zijn ambt in deze situatie.
  Jaldung is vrijgesproken, de aanklager gaat in hoger beroep

   


  Commissie Bestuurlijke evaluatie wordt geïnstalleerd

  In maart zal de minister van BZK de commissie Bestuurlijke evaluatie AIVD installeren. De commissie heeft tot taak een evaluatie uit te voeren van de wijze waarop de AIVD zijn wettelijke taken uitvoert. De minister geeft hiermee gevolg aan zijn toezegging aan de Tweede Kamer om een zogenaamde sterkte/zwakte analyse te verrichten van de AIVD.
  De bestuurlijke evaluatie is niet gericht op de beoordeling van rechtmatigheidaspecten of operationele zaken, want dat behoort tot het domein van met name de Commissie van Toezicht en de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer. De leden van de commissie, die inmiddels met hun benoeming hebben ingestemd, zijn:
  – de heer mr. H.C.J.L. Borghouts, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
  – de heer prof. dr. Y. Buruma, hoogleraar strafrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen;
  – de heer mr. M.J. Cohen, burgemeester van Amsterdam;
  – de heer H.F. Dijkstal, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  – de heer mr. dr. A.J.E. Havermans, oud-burgemeester van Den Haag, voormalig lid van de Algemene Rekenkamer.
  De voorzitter zal door de commissie zelf uit haar midden worden gekozen. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van de heer prof. mr.dr. E.R. Muller, hoogleraar rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden en algemeen directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.
  De bevindingen van de commissie zullen door de minister van BZK naar verwachting rond het zomerreces 2004 aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd. De rapportage aan de Tweede Kamer zal geschieden aan de hand van een openbaar rapport. Zo nodig kan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over meer vertrouwelijke aspecten worden geïnformeerd.
  Het instellingsbesluit van de commissie zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
  (bron: www.aivd.nl)


  Rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en en Veiligheidsdiensten ter uitvoering van de motie van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal inzake de aanslag op de heer W.S.P. Fortuyn (de motie-Cornielje/ Eerdmans)

  28 januari 2004

  De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft de Tweede Kamer een rapport aangeboden als vervolg op het rapport van de Commissie Feitenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn (beter bekend als de Commissie- Van den Haak). De Commissie -Van den Haak meldde in haar eind 2002 uitgebrachte rapport dat zij twee ambtenaren, afkomstig van de BVD/AIVD en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), wegens ziekte niet heeft kunnen horen. De Tweede Kamer heeft bij een met algemene stemmen aangenomen motie verzocht de twee ambtenaren alsnog te horen.


  Handelingen over uitwisselen terrorisme info
  5 februari 2004

  De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Justitie hebben overleg gevoerd met minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over:
  – het rapport van de Algemene Rekenkamer Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie (28845, nr. 1);
  – de lijst van vragen en antwoorden naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie (28845, nr. 4).


  AIVD, terrorismebestrijding en vreemdelingenbeleid

  In november 2003 reageerde minister Verdonk op het voorstel van de Advies Commissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) om de AIVD een grotere rol te geven bij de toelating van vreemdelingen. Verdonk stelde dat ‘ Om de haalbaarheid van invoering van een nationale veiligheidstoets – omvattende een gesystematiseerde bestandsvergelijking van gegevens uit de vreemdelingenketen (zie aanbeveling 15) en het gebruik van risicoprofielen (indicatorenlijsten en persoonsprofielen) – nader te bestuderen zal onder coördinatie van het ministerie van Justitie met voortvarendheid een interdepartementale projectgroep worden ingericht.’ Zie ook observant nr 21
  Op 1 maart jl. beantwoorde Verdonk een aantal vragen van de Tweede Kamer over haar reactie


  Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering
  Financieel Expertise Centrum
  21 januari 2004


  De aanslagen van 11 september 2001 zijn voor de Financial Action Task Force on Money Laundering aanleiding geweest het vraagstuk van het misbruik van non-profit organisaties voor terrorismefinanciering nader te beschouwen. Dit heeft geleid tot een best practices paper waarin wordt aangegeven dit misbruik tegen te gaan via het vergroten van de transparantie van non-profit organisaties en via toezicht en opsporing1, zodat zoveel mogelijk kan worden zekergesteld dat nonprofit organisaties doen wat zij zeggen dat zij doen (stated purpose).
  Ook in Nederland bestaan er aanwijzingen voor misbruik, met name van stichtingen, waarbij terrorismefinanciering niet kan worden uitgesloten. Dit blijkt o.a. uit het onderzoek van de FEC – werkgroep Terrorismefinanciering en Terrorismebestrijding (T&T). Om een oordeel te kunnen vellen of, en welke maatregelen nodig zijn in de sfeer van transparantie, is een kleine werkgroep samengesteld, in het verlengde van de FEC-werkgroep T&T, die middels een ‘quick scan’ de ervaringen en bestaande informatie van de deelnemers met betrekking tot de kwetsbaarheden van non-profit organisaties heeft verzameld. De werkgroep is op verzoek van het ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten ingesteld door het Informatieoverleg van het Financieel Expertise Centrum (FEC). De werkgroep bestond uit een aantal FEC-participanten, en vertegenwoordigers van relevante beleidsdirecties van de ministeries van Financiën en Justitie.
  De werkgroep heeft als opdracht:
  ‘Verricht een ‘quick scan’ om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden waardoor non-profit organisaties worden en kunnen worden misbruikt voor terrorismefinanciering’ Deze rapportage vormt de uitkomst van de ‘quick scan’. Er is primair gekeken naar de ervaringen met misbruik van non-profit organisaties voor terrorismefi nanciering. Hier en daar is ook iets breder gekeken dan terrorismefinanciering. Nadruk bij de FATF hierbij ligt op organisaties die zich bezighouden (of zouden kunnen houden) met het inzamelen en uitzetten van gelden voor charitatieve, religieuze (waaronder bijvoorbeeld kerkgenootschappen), humanitaire, politieke, sociale, culturele en/of andere vergelijkbare doelen/activiteiten. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat ook andersoortige organisaties (zonder winstoogmerk) zich zouden kunnen richten op terrorismefinanciering.


  Special van Carré over Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
  Maandblad van de Nederlandse Officieren Vereniging
  januari 2004

  Lkol gn R.A. Schravendeel geeft een visie op de toekomst van het functiegebied Inlichtingen en Veiligheid (I&V).
  De Commandant 103 ISTAR bataljon, lkol cav A.W. Keijsers, legt uit hoe zijn organisatie functioneert en voor wie.
  Maj inf J.M.A. Brouns, Hoofd S-2 Luchtmobiele brigade beschrijft de randvoorwaarden voor een bruikbaar inlichtingen product.
  Gezamenlijk operationeel optreden door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wordt bepleit en toegelicht door maj KLu H.J.F. Jeurissen van de MIVD.
  Kap inf R. Sentse maakt zich sterk voor een krijgsmachtbrede infrastructuur op het gebied van I&V.


  Hardere aanpak computercriminaliteit
  2 maart 2004

  Minister Donner heeft een aantal wettelijke maatregelen voorbereid waardoor een hardere aanpak van computercriminaliteit mogelijk wordt. Zo worden computerkrakers verder aan banden gelegd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de bewindsman dat voor advies naar enkele instanties is gestuurd, waaronder het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak.

  Scherpe kritiek op plannen van minister Donner
  Webwereld.nl
  3 maart 2004

  Aan de voorstellen van Donner zitten de nodige haken en ogen. Hackers krijgen het in ieder geval een stuk zwaarder dan spammers.


  Ruimere bevoegdheden voor justitie en politie
  24 februari 2004

  Minister Donner stuurt wetsvoorstel naar Tweede Kamer

  Justitie en politie krijgen meer mogelijkheden persoonsgegevens op te vragen bij maatschappelijke instellingen en bedrijven als dat voor de opsporing noodzakelijk is. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Donner vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is gebaseerd op voorstellen van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij en op het kabinetsstandpunt dat hierover in mei 2002 is verschenen.

  NJB

  wetsvoorstel

   


  Special van Justitiele Verkenningen over Forensische Expertise
  Justitiele Verkenningen
  jrg. 30, nr.1, februari 2004

  Onder invloed van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling spelen deskundigen een steeds grotere rol in de rechtspleging. DNA-profielen, sporenonderzoek, gedrags- en persoonlijkheidsonderzoek dragen in belangrijke mate bij aan het feitenonderzoek en bewijs in strafzaken. Maar ook deskundigen zijn feilbaar, kunnen elkaar tegenspreken, vooringenomen of onzorgvuldig zijn. In dit verband zaaien twee recente herzieningszaken van de Hoge Raad (Putten, Deventer) twijfel over de betrouwbaarheid van deskundigen en hun werkwijze, maar ook over de interpretatie van bewijsmateriaal door politie en justitie. Zijn juristen, of het nu rechters, officieren of advocaten zijn, wel in staat voldoende weerwerk te bieden aan soms zeer specialistische forensisch deskundigen? Hoe kunnen vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke disciplines vruchtbaar met elkaar communiceren? Hoe voorkomt een deskundige dat er verkeerde conclusies worden getrokken uit zijn onderzoek? De wetenschappelijke en technologische ontwikkeling is voor de opsporing en bewijsvoering een vernieuwende impuls, maar waar liggen de technische en juridisch/ethische grenzen, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van databases waarin DNA-profielen zijn opgeslagen?
  Dergelijke vragen komen aan de orde in dit themanummer van Justitiële verkenningen. Voorts beoogt de redactie inzicht te geven in recente technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein en een beeld te geven van het bestaande brede scala aan deskundigheden.


  Human Rights Must Begin at Home: Amnesty International’s Recommendations to the Irish EU Presidency

  Amnesty Internationale Europian Office
  12 januari 2004

  Amnesty International’s 18-page assessment of EU human rights policies, released today in Brussels and Dublin, includes recommendations to the Irish EU Presidency for more EU supervision of human rights compliance within EU countries, for concrete measures at EU level to combat racism, xenophobia and discrimination, for policies that ensure the EU does not abandon its international obligations to protect refugees, and for the protection of victims of human trafficking.


  The Experts Looking Out for Europe’s Security
  Inteligence online # 468
  16/01/2004

  This spring a so-named Group of Personalities in the Field of Security Research is to submit a report to the European Commission that will outline a research program for Europe’s future security. It will then lead to a call for proposals for six to eight projects financed to the tune of 65 million euros ($83 million) over a three year period. The sum is tiny compared to the 17.5 billion euro outlay for the EU’s sixth research and development program. In the long run, however, it will lay the cornerstones of a “Homeland Security” system in Europe. Members of the group – legislators, businessmen and researchers-were chosen on the basis of their know-how and skills in the security sector. Their work will be coordinated by the Commission’s Research and Information Society directorates.


  Europese strafrechtelijke ruimte

  De onderhandelingen over de Europese Grondwet zullen de komende maanden weer opstarten. Voor het verloop tot nu is een geod overzicht te vinden op de Europa- site van de Eerste Kamer. Op het terrein van politie- en justitiesamenwerking heeft de Eerste Kamer eind februari gedebatterd over de notitie van minister Donner over de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen. De Commissie Meijers (Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen en strafrecht) heeft in een brief aan de Eerste Kamer gereageerd op de inzet van Donner. Ook maakt de Commissie Meijers zich zorgen over de democratische controle als de Europese Grondwet in haar huidige vorm wordt aangenomen.

   

  Bompakketjes voor EU-promineneten

  Jacht op gewelddadige anarchisten

  Door Wil van der Schans

  gepubliceerd in Ravage #1 van 16 januari 2004

  Antiterrorismedeskundigen uit verschillende landen, waaronder Nederland, besloten in Rome tot de vorming van een speciale Task Force voor het onderzoek naar ‘opstandige anarchistische acties’. Dit naar aanleiding van de bombrieven die naar verschillende Europese instellingen zijn gestuurd.

  De afgelopen weken werden op tal van Europese instellingen explosieve enveloppen in de brievenbus aangetroffen. In totaal zijn tot dusver zeven bompakketjes of brandbrieven opgedoken. Ze zouden allemaal op 22 december in Bologna zijn gepost, maar werden pas na het kerstreces geopend. Het gaat om bruine enveloppen van het formaat waarmee ook wel boeken en videobanden worden verzonden.Fractieleider Hans-Gerr Pttering van de Europese Volkspartij kreeg een pakketje op zijn kantoor in Brussel. De bom ging af toen een medewerker het opende. Hierbij raakte niemand gewond. De Britse Europarlementarir Titley ontving een bombrief op zijn kantoor in Manchester en zijn Spaanse collega Salafranca op zijn Brusselse kantoor. Ook de Europese Centrale Bank in Frankfurt en de Europese politie- en justitie-organisaties Europol en Eurojust in Den Haag ontvingen een bombrief. De voorzitter van de Europese commissie Romano Prodi ontving een bompakket op zijn vakantieadres in Bologna. Kort voor kerst ontploften twee bommetjes in vuilcontainers nabij Prodi’s huis in Bologna.

  lees meer

  Triest beeld van Europese politiesamenwerking

  Door Servaas van den Bosch

  Staatscourant 16 januari 2004

  ‘Uiterst gênant,’ zo oordelen journalisten Wil van der Schans en Jelle van Buuren in hun boek over de politiesamenwerking in Europa. Uit de vlot geschreven studie rijst een verontrustend beeld op over misplaatst vertrouwen, hartstochtelijk verdedigde koninkrijkjes en regelrechte onkunde. Keizer in lompen is een aanklacht.

  lees meer

  Boeven en buitenlui

  Zin en onzin van Europese politiesamenwerking

  door Eveline Lubbers

  Uit: Ravage #2 van 6 februari 2004

  Terwijl de politiek in Brussel vanachter het bureau de Europese politie- en justitiesamenwerking vorm probeert te geven, verrichten politieteams dag in dag uit internationale opsporingsonderzoeken. Besluitvorming of niet, de internationale politiesamenwerking gaat gewoon door.

  lees meer