• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Observant #21, november 2003

  Nieuw uitgave: Misleidende Methode
  over hoe de AIVD vluchtelingen benadert

  Misleidende methode begint met achtergrondinformatie over de positie van asielzoekers in Nederland en de procedures waarmee ze te maken krijgen.
  Hoofdstuk 2 gaat over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND speelt een centrale rol in de asielprocedure en het horen van asielzoekers. Wat gebeurt er met de informatie uit de vertrouwelijke gehoren van asielzoekers? Welk onderzoek doet de IND zelf? En wat is hierbij de rol van het Bureau Bijzondere Zaken van de IND? Voor welke asielzoekers bestaat bijzondere belangstelling?
  Centraal in hoofdstuk 3 staat de BVD (tegenwoordig AIVD) en de manier waarop deze dienst informatie verzamelt onder vluchtelingen. Wie benadert de BVD, en waarom juist deze mensen? Op welke manier gebeurt dat, en zijn degenen die benaderd worden om informatie te leveren gezien hun (kwetsbare) positie in staat om medewerking te weigeren? Is het voor hen mogelijk een inschatting te maken van de gevolgen van het praten met de BVD?
  In hoofdstuk 4 onderzoeken we de samenwerking tussen de verschillende diensten die zich bezighouden met het verzamelen van informatie over asielzoekers en migranten. De IND, haar afdeling Bureau Bijzondere Zaken, de BVD, de Vreemdelingendienst en buitenlandse inlichtingendiensten azen allemaal op bepaalde informatie. Hoe werken zij samen? In hoeverre hebben zij toegang tot elkaars informatie, en is er overleg? Is deze samenwerking inzichtelijk en controleerbaar, of kunnen asielzoekers en migranten alleen maar hopen dat informatie over hen niet bij de inlichtingendienst van hun land van herkomst terechtkomt?
  In de conclusies komen de lijnen uit de voorgaande hoofdstukken samen en kijken we naar de ontwikkelingen op dit gebied die plaatsvonden in de onderzoeksperiode, van de publicatie van De vluchteling achtervolgd (begin jaren negentig) tot in het begin van de nieuwe eeuw. Wat is er in die tijd veranderd? En waar gaat het naartoe?


  De vluchteling als informant

  Uitzending van 7 november van het VPRO progamme Argos over het binnenkort te verschijnen boek: Misleidende Methode waarin we verslag doen van een onderzoek naar de wijze waarop de AIVD asielzoekers benaderd
  In de uitzending komen drie verhalen aan bod die ook in het boek terugkomen.


  Kamervragen SP over hoe de AIVD vluchtelingen werft

  De kamervragen zijn op 11 november ingediend naar aanleiding van de uitzending van Argos over het binnenkort te verschijnen boek: Misleidende Methode.


  Convenant tussen de AIVD en de IND

  Op 19 juni sloten de AIVD en de IND een convenant over nauwere samenwerking


  Onderzoek van de regering naar mogelijkheid invoeren veiligheidstoets bij vreemdelingen
  Justitie.nl

  De ministerraad heeft op voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van een nationale veiligheidstoets in de vreemdelingenketen. Een dergelijke toets houdt in dat met gebruik van risicoprofielen en gesystematiseerde bestandsvergelijking tussen de verschillende organisaties in de vreemdelingen- en veiligheidsketen alle toelatingsaanvragen getoetst worden op de risico’s voor de nationale veiligheid die de toelating van de vreemdeling met zich mee brengt. Het kabinet reageert hiermee op de aanbevelingen in het advies ‘Vreemdelingenbeleid en Terrorismebestrijding’ van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

   


  AIVD in de rechtszaal
  Donner wil bewijsmateriaal AIVD wettig maken

  Ravage nr 9, 27 juni 2003
  door Wil van der Schans

  Tot tweemaal toe leidde rechtszaken tegen vermeende moslim-terroristen in Rotterdam, die gebaseerd waren op informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tot vrijspraak van de verdachten. Dit deed de discussie weer oplaaien over een wetswijziging, die mogelijk moet maken dat informatie van de AIVD gebruikt kan worden in processen tegen terroristen. Minister van Justitie Donner kondigde op 20 juni aan een wetswijziging voor te bereiden. Glijdt Nederland alsnog af naar een geheime dienststaat?


  Notitie informatie van inlichtingen en veiligheidsdiensten in strafproces
  Justitie.nl

  Tijdens de eerste termijn van het algemeen overleg over de notitie ‘Terrorisme en de bescherming van de samenleving’ (Kamerstukken II 2002/2003, 27 925, nr. 94) en enkele andere stukken inzake de bestrijding van het internationaal terrorisme dat plaatsvond op 30 september jl. is mij verzocht Uw Kamer een samenhangende notitie te doen toekomen over het gebruik van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het strafproces. Voorts is mij verzocht deze notitie zo mogelijk nog voor de tweede termijn van het algemeen overleg aan Uw Kamer toe te zenden. Tegen toezending van een dergelijke notitie binnen de voorgestelde tijdspanne heb ik tijdens het overleg ingebracht dat in dat geval de notitie vooruit zou lopen op rechtspraak waarin het gebruik van AIVD-informatie in het strafproces aan de orde is. Uw Kamer heeft hiervoor begrip getoond, maar vroeg mij wel om binnen de gestelde termijn een overzicht te verstrekken van de onderwerpen die in de samenhangende notitie worden besproken. Gaarne voldoe ik met het onderstaande aan dit verzoek.


  Gemeenschappelijk Controle Orgaan Europol presenteert eerste activiteitenverslag
  College Bescherming PersoonsgegevensHet Gemeenschappelijk Controle Orgaan (GCO) voor Europol presenteert op 23 oktober 2003 zijn eerste activiteitenverslag. Het GCO is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Europese politiedienst Europol. In het GCO zitten afgevaardigden van privacytoezichthouders uit de 15 EU-lidstaten. De afgelopen jaren heeft het GCO veel tijd gestoken in het ontwikkelen van verschillende methoden om toezicht te houden op de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij Europol. Er is onder andere een begin gemaakt met het regulier uitvoeren van audits naar de verwerkingen van bij Europol. Het activiteitenverslag bestrijkt de eerste vier jaar van het bestaan van het GCO en geeft een uitgebreid overzicht van privacy-issues in relatie tot het werk van Europol.

   


  Nationale Sigint Organisatie opgericht
  Security.nl
  Jelle van Buuren

  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD gaan bij de onderschepping van satellietcommunicatie samenwerken in een nieuwe organisatie: de Nationale Sigint Organisatie NSO. Dat blijkt uit een convenant tussen de MIVD en de AIVD dat op 13 oktober is gepubliceerd. De nieuwe organisatie wordt opgericht om de satellietinterceptiecapaciteit ten behoeve van terrorismebestrijding uit te breiden. Dat is een van de actiepunten die de regering heeft opgenomen in het actieplan terrorismebestrijding en veiligheid, dat de regering aannam na de aanslagen van 11 september 2001.


  Mevis erkent schaduwzijden van advies: “het gevaar zit vooral in de perfectie”
  Netkwesties.nl

  Minister Donner van Justitie stuurde onlangs de ontwerpwet Gegevensvergaring in de Informatiemaatschappij naar de Raad van State. Het rapport-Mevis lag hieraan ten grondslag. Maar professor Mevis bekijkt het ook van de andere kant: “Ik ben huiveriger geworden voor meer bevoegdheden voor de politie.” Paul Mevis, hoogleraar strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de commissie die het voorstel voorbereidde, schat dat ruim 80 procent van het rapport van zijn commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring is opgenomen in de wetgeving. Het gevolg: bedrijven en instellingen zijn straks verplicht om persoonsgegevens af te dragen als de politie hierom vraagt. Professor Mevis zweeg tot nu toe, maar sprak met Netkwesties open over zijn overwegingen.


  Identificatieplicht wordt uitgebreid, Wetsvoorstel naar Tweede Kamer
  19 september 2003
  Justitie.nl

  Minister Donner heeft, mede namens minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het wetsvoorstel dat de uitbreiding van de identificatieplicht regelt naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet besloot vorig jaar tot invoering van een identificatieplicht als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om de rechtshandhaving te versterken. De leeftijd waarop de identificatieplicht ingaat, is gesteld op veertien jaar.


  wrong time, wrong place?
  Nederlandse jongen dreigt naar Zweden te worden uitgeleverd

  In de ochtend van 14 juni 2001 begon er in Zweden, in de stad Göteborg, een Eurotop. Maarten was die nacht in de stad aangekomen en had de pech een slaapplaats te hebben gekozen in een door de gemeente toegewezen school die op die ochtend omsingeld werd door de politie voor een massa-arrestatie van alle (ongeveer 240) mensen die zich op die plek bevonden. Hij werd gearresteerd en naar Nederland gedeporteerd. Ongeveer vier maanden later kreeg hij bericht van een Zweedse groep voor de ondersteuning van hen die na de Eurotop waren aangeklaagd; hij zou internationaal worden gezocht voor zware ordeverstoring en geweldpleging tegen een agent. Na enige navraag bleek dat hij inderdaad gezocht wordt.


   

  Resolutie van de Europese Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere vergelijkbare evenementen
  Enfopol 92, 4 november 2002

  Hiernieuwde afspraken over het uitwisselen van persoonsgegevens ‘van personen of groepen op weg naar het evenement van wie op goede gronden wordt aangenomen dat zij de lidstaat willen betreden met het oogmerk de openbare orde en de veiligheid rond het evenement te verstoren, dan wel strafbare feiten in samenhang met het evenement willen begaan.’


   

  Engelse politie zet anti-terrorismewetten tegen activisten
  Statewatch.org

  The Metropolitan Police are using anti-terrorist legislation against protesters demonstrating at Europe’s biggest annual arms fair which was opened today by Geoff Hoon, UK defence minister, in London’s Docklands. The police have invoked Section 44 of Terrorism Act 2000 which allows assistant chief constables (or the commander in the case of the Metropolitan police) to authorise extended stop and search where they “consider it expedient for the prevention of acts of terrorism”.

  Casualty of War: eight weeks of counter-terrorism in rural England
  liberty-human-rights.org.uk

  “Casualty of War: eight weeks of counter-terrorism in rural England”, report by Liberty, Gloucestershire Weapons Inspectors and Berkshire Citizens Inspection Agency (CIA): July 2003

  Police questioned over terror act use
  bbc.co.uk

  Home Secretary David Blunkett has ordered police to explain why they used anti-terrorism legislation against protesters at Europe’s biggest arms fair.

  AIVD in de rechtszaal. Donner wil bewijsmateriaal AIVD wettig maken

  Ravage nr 9, 27 juni 2003
  door Wil van der Schans

  Tot tweemaal toe leidde rechtszaken tegen vermeende moslim-terroristen in Rotterdam, die gebaseerd waren op informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tot vrijspraak van de verdachten. Dit deed de discussie weer oplaaien over een wetswijziging, die mogelijk moet maken dat informatie van de AIVD gebruikt kan worden in processen tegen terroristen. Minister van Justitie Donner kondigde op 20 juni aan een wetswijziging voor te bereiden. Glijdt Nederland alsnog af naar een geheime dienststaat?

  lees meer

  AIVD in de rechtszaal, Donner wil bewijsmateriaal

  Tot tweemaal toe leidde rechtszaken tegen vermeende moslim-terroristen in Rotterdam, die gebaseerd waren op informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tot vrijspraak van de verdachten. Dit deed de discussie weer oplaaien over een wetswijziging, die mogelijk moet maken dat informatie van de AIVD gebruikt kan worden in processen tegen terroristen. Minister van Justitie Donner kondigde op 20 juni aan een wetswijziging voor te bereiden. Glijdt Nederland alsnog af naar een geheime dienststaat?
  lees meer