• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De snuffelstaat, een pleidooi voor radicaal denken

  datum: 23 oktober 2006

  Jansen & Janssen in de pers :
  De snuffelstaat, een pleidooi voor radicaal denken
  Tegenlicht, VPRO

  Tegenlicht

  23 oktober 2006

  In de jaren zeventig verliest kritisch links terrein; niemand gelooft meer in de revolutie. In plaats van partijgebonden groepen als Maoïsten, Leninisten en Marxisten ontstaan nieuwe activistische bewegingen die opkomen voor vrouwenrechten, homo’s, dieren, huisvesting en de Derde Wereld. Ze vechten tegen kernenergie en voor een beter milieu. Met succes bestrijden tientallen actiegroepen sociale misstanden. Ze slagen erin om een aantal wezenlijke veranderingen in de maatschappij door te voeren. Er kwamen geen kruisraketten, bont werd afkeurenswaardig, vrouwen kregen het recht op abortus, homo’s mogen huwen en Zuid-Afrika werd verlost van het apartheidsregime.

  lees meer

  Observant #16, november 2002

  Nieuw:

  snuffel2

  Buro Jansen & Janssen
  Uitgeverij Fagel

  isbn: 9059141210
  prijs: € 15,95
  te koop in de boekhandel
  te bestellen door overmaking van € 18,20
  op girorek 603904 t.n.v. Stichting Res Publica te Amsterdam
  vermeld bij girotel altijd adres!

  Vrijwel onopgemerkt heeft Nederland een nieuwe wet op de inlichtingendiensten gekregen. De BVD heet sinds 1 juni jl. plotseling AIVD. Maar wat is er nog meer veranderd? In Snuffelstaat brengen we in kaart hoe de dienst infiltreert in bonafide milieu-organisaties, hoe ze zich mengt onder hooligans, zich bemoeit met taxi-chauffeurs, met moskeeën en georganiseerde misdaad.
  Hoe gaat de dienst daarbij te werk? Hoe zit het precies met de vaak discutabele samenwerking met de politie? Is er na 11 september 2001 nog wel sprake van enige democratische controle? De AIVD denkt iedereen ongestraft te kunnen beloeren.
  Wij loeren terug.

  Snuffelstaat


  Al geruime tijd wordt er in de Europese Unie onderhandelt over een wijziging van het Europol Verdrag. Er is een compromisvoorstel in zicht. Europol kan dan landen verzoeken onderzoeken te gaan verrichten ende dienst kan gaan deelnemen aan joint teams. Zie onze pagina over Europol na Tampere.


  De beveiliging van Eurotoppen blijft hoog op de agenda staan in de Europese Unie. Nederland stelde op 12 september jl. voor om ‘toe te werken naar een algemeen strategisch kader voor het politieoptreden’.

  Inhoudsopgave Snuffelstaat, Nederland en de BVD

  snuffel2

  Inhoud
  Inleiding
  1 Een nieuwe wet
  2 Verboden vruchten
  3 Geheime consultancy
  4 Handhaving van de openbare orde
  5 Actievoerders en ballonnenblazers
  6 De islam in Nederland
  7 Inlichtingen zonder grenzen
  8 Economische spionage in het buitenland
  9 Asielzoekers
  10 Op terroristenjacht
  Conclusie

  lees meer

  Inleiding Snuffelstaat

  Volledige inhoudsopgave

  Sinds 29 mei 2002 is de Binnenlandse Veiligheidsdienst
  omgevormd tot Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
  (AIVD). Ruim vijftig jaar is deze dienst de bekendste en belang-rijkste
  geheime dienst in Nederland. Zijn taak is om de
  Nederlandse samenleving te beschermen tegen bedreigingen
  van de democratische rechtsorde, van de veiligheid of van
  gewichtige belangen van de staat. Tot 1989 was dat een over-zichtelijke
  taak: Nederland moest beschermd worden tegen de
  communistische vijand. Met het einde van de koude oorlog
  was de relatieve rust en duidelijkheid voor de BVD ten einde.
  De klassieke vijand was verdwenen.

  lees meer

  1 Een nieuwe wet

  Volledige inhoudsopgave

  16 juni 1994 is een dag die geschiedenis maakte in de wereld
  van de Nederlandse inlichtingendiensten. Die dag werd een
  barstje geschoten in de dikke muren van het bolwerk van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dankzij een uitspraak van de
  Raad van State werd het mogelijk om, onder voorwaarden,
  inzage te krijgen in gegevens die de BVD verzameld had. De
  uitspraak was gebaseerd op een uitspraak van het Europees
  Hof van de Rechten van de Mens uit 1993, die niet alleen
  zorgde voor de mogelijkheid tot inzage, maar ook eisen stelde
  aan de democratische controle op inlichtingendiensten en
  harde voorwaarden stelde aan het toepassen van speciale
  onderzoeksmethoden. Het was inlichtingendiensten hierdoor
  niet langer mogelijk om ongecontroleerd hun gang te gaan,
  zoals de praktijk tot op dat moment was.

  lees meer

  2 Verboden vruchten

  Volledige inhoudsopgave

  Politie en inlichtingendiensten hebben duidelijk verschillende
  taken en daaraan gekoppeld bevoegdheden. De politie is de
  leidende opsporingsdienst en heeft zich te houden aan een
  beperkt aantal bevoegdheden. Er zijn duidelijke richtlijnen
  voor het gebruik van observeren, afluisteren en dergelijke.
  Hoe ernstiger het misdrijf, des te meer middelen de politie in
  mag zetten om verdachten op te sporen. Tijdens het proces
  controleren rechter en advocaat de ingezette methoden.
  De inlichtingendiensten zijn er ter bescherming van de
  nationale veiligheid. Dit is een veel ruimere taak en met veel
  ruimere bevoegdheden dan de politie. Methoden, middelen,
  werkwijze, operationele gegevens, alles wat deze diensten
  betreft is geheim. Zeker een individuele burger heeft geen
  zicht op mogelijke activiteiten van zo’n dienst tegen hem
  of haar.

  lees meer

  3 Geheime consultancy

  Volledige inhoudsopgave

  Bewaking van de onkreukbaarheid bij de overheid werd na de
  val van de muur een van de nieuwe taken van de BVD.
  Inmiddels zijn tal van ministeries, provincies en gemeenten
  onder een ‘integriteitsvergrootglas’ gelegd.
  Het is echter de vraag of een inlichtingendienst wel de
  integriteit van zijn eigen overheid moet bewaken. Was de integriteitsaantasting
  begin jaren negentig wel zo groot dat BVD bemoeienis
  gerechtvaardigd was? Is deze instelling wel de
  juiste partner op dit terrein? Achteraf blijkt het ook de BVD zelf
  geweest te zijn die zich dit terrein toegeigend heeft.
  In.ltratie van de overheid
  Integriteit, onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, onaantastbaarheid.
  Woorden die begin jaren negentig jaren werden uitgesproken
  door de minister van Binnenlandse Zaken Ien
  Dales. Het waren jaren waarin het spook van de georganiseerde
  misdaad welig tierde.

  lees meer

  4 Handhaving van de openbare orde

  Volledige inhoudsopgave

  Belangrijke veldwerkers voor de BVD zijn de medewerkers van
  de Regionale Inlichtingendiensten. Ieder regionaal politiekorps
  kent zo’n inlichtingendienst. rid’ers zijn zogeheten
  artikel 60 functionarissen: artikel 60 van de Wet op de
  Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (wiv) draagt deze politieambtenaren
  op werkzaamheden te verrichten voor de BVD.
  Een van deze activiteiten is de informatievergaring in het
  kader van de openbare orde.
  Vreemd genoeg is er over dit onderwerp niet erg veel gepubliceerd,
  ofschoon de inlichtingendienst van de politie al veel
  langer, deels politieke, informatie verzamelt dan welke geheime
  dienst in Nederland ook. Wie literatuur zoekt over dit
  onderwerp vindt met name twee afstudeerscripties van voormalige
  medewerkers van dergelijke inlichtingendiensten. In
  beide gevallen betreft het medewerkers van de Plaatselijke,
  later Regionale, Inlichtingendienst (pid/rid) van de politie in
  Nijmegen. In 1988 studeerde inlichtingenrechercheur Th.
  Mulder op het onderwerp af aan de Nederlandse Politie
  Academie voor de cursus inspecteur der rijksrecherche. 1 In
  1997 deed R. Paulis dat ook, maar dan aan de Katholieke
  Universiteit Nijmegen in het kader van de opleiding
  Nederlands Recht.
  Mulder buigt zich in zijn scriptie over de noodzaak tot en
  de wijze van informatievergaring. Paulis bekommert zich om
  de normering van een en ander: waar liggen de bevoegdheden,
  wie mag welke inlichtingenmiddelen gebruiken.

  lees meer

  5 Actievoerders en ballonnenblazers

  Volledige inhoudsopgave

  Een van de onderwerpen waar de BVD zich mee bezighoudt, is
  ‘politiek (gewelddadig) activisme’, actievoerders dus. Na de
  roerige jaren tachtig concludeert de BVD met name in het
  begin van de jaren negentig dat er van ‘de Beweging’ weinig
  over is. ‘De crisis waarin de Beweging al enige tijd verkeert,
  heeft zich het afgelopen jaar verder verdiept’, schrijft de BVD
  in zijn jaarverslag over 1991. ‘Geringe actiebereidheid’ en
  ‘Geen opleving in de Beweging’ zijn conclusies die de jaren
  daarna getrokken worden. Slechts de aanslagen van rara
  mogen nog op serieuze aandacht van de BVD rekenen.
  Vanaf 1996 komt er volgens de BVD weer wat meer fut in
  de actiebeweging en krijgen met name milieuactivisten een
  vermelding in de jaarverslagen. Aan het aantal benaderingspogingen
  door de BVD of zijn plaatselijke variant, de rid, is
  ook te zien dat men uit de hoek van milieuactivisten een toenemend
  aantal acties verwacht. Zo worden er in 1996 mensen
  benaderd voor het geven van informatie in onder andere
  Groningen, Nijmegen en Arnhem. Ook komt men tot de conclusie
  dat er zich een radicalere stroming ontwikkelt binnen
  de milieubeweging.

  lees meer

  6 De islam in Nederland

  Volledige inhoudsopgave

  Met de val van de muur verdween de oude doelgroep van de
  BVD en daarmee zijn belangrijkste bestaansrecht. Er lijkt de
  laatste tien jaar echter een nieuwe grote vijand te zijn: de
  islam. Met name sinds de aanslagen op 11 september 2001 op
  het World Trade Center en het Pentagon lijkt een nieuw
  koudeoorlogsdenken sterk aan populariteit te winnen. In
  hoeverre maakt de BVD zich druk over de activiteiten van aanhangers
  van deze religie, waarom doet de dienst dit en wat
  zijn hiervan de consequenties?

  lees meer

  7 Inlichtingen zonder grenzen

  Volledige inhoudsopgave
  De kwestie-calan leidde een paar jaar geleden tot een heuse soap tussen de europese inlichtingendiensten. De uitgeweken leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) probeerde in verschillende EU-lidstaten asiel aan te vragen. Geruchten over arrestatie, asielverlening en uitlevering aan Turkije wisselden elkaar in hoog tempo af. Abdullah calan probeerde ook Nederland te bereiken, maar werd nog in de lucht tot persona non grata verklaard. Toen calan in februari 1999 uiteindelijk door een Turks commando werd gekidnapt, werden in heel Europa ambassades bezet.
  Op hoog politiek niveau werd nadien de vraag gesteld
  waarom de europese veiligheidsen inlichtingendiensten zo
  slecht op de hoogte waren van de bewegingen van de PKK-leider
  en elkaar niet informeerden. Zo zou Griekenland de
  overige Europese landen niet hebben verteld dat het calan
  tijdelijk onderdak bood. Ook het plotsklaps intrekken van een
  Duits uitleveringsverzoek aan Itali, toen de Koerdenleider
  daar op het vliegveld was gearresteerd, leidde tot opgetrokken
  wenkbrauwen. Over deze affaire was volgens minister van
  Binnenlandse Zaken Bram Peper heel veel te zeggen, maar
  niet in het openbaar.
  de europese lidstaten spraken tijdens een topontmoeting
  in Duitsland af hun inlichtingenen veiligheidsdiensten
  (IVD’s) beter te laten samenwerken.

  lees meer

  8 Economische spionage in het buitenland

  Volledige inhoudsopgave

  De Inlichtingendienst Buitenland

  Het is niet voor het eerst dat er sprake is van activiteiten van
  de BVD in het buitenland. Dat heeft te maken met het moeizame
  bestaan van de Buitenlandse Inlichtingendienst (BID), sinds
  1971 tot zijn opheffing in 1994 Inlichtingendienst Buitenland
  (IDB) geheten. Deze is altijd klein gebleven en kort gehouden
  door de afnemers van zijn producten, de ministeries van
  Algemene Zaken (het departement van de premier),
  Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken. Al in de
  jaren zestig kwam het rond deze dienst tot een crisis. Zoals Dirk
  Engelen het in zijn onderzoek naar de dienst uitdrukt: de BID
  verzamelde inlichtingen waar niemand op zat te wachten en
  wist geen inlichtingen te leveren waaraan wel behoefte bestond.

  lees meer

  9 Asielzoekers

  Volledige inhoudsopgave

  Na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde
  Staten krijgt de BVD een grote rol in de strijd tegen het terrorisme.
  De inspanningen zullen zich in Nederland hoofdzakelijk
  richten op asielzoekers en migranten. Intensiever dan
  in de afgelopen jaren zal de BVD mensen uit deze groepen
  werven. In eerste instantie om informatie in te winnen, maar
  wellicht ook om te in.ltreren. Maar wat zijn nu eigenlijk de
  gevolgen voor asielzoekers en migranten van een grotere BVD-bemoeienis?
  Gaat de BVD wel netjes en eerlijk te werk? Maakt
  de dienst geen misbruik van de afhankelijke positie waarin
  mensen verkeren? Zjn er wel regels waar de BVD zich aan
  moet houden? En wordt de BVD hierin gecontroleerd?
  Nu de roep om bestrijding van terrorisme luid klinkt, zijn
  dit niet de vragen die in de politiek gesteld worden. Maar wanneer
  wij niet willen dat iedere asielzoeker of migrant bij voorbaat
  verdacht is van betrokkenheid bij terrorisme, moet er wel
  degelijk gekeken worden naar de gevolgen van de inzet van de
  BVD op dit terrein. In de asielprocedure worden asielzoekers
  reeds doorgelicht door de Immigratieen Naturalisatiedienst.
  Wanneer hier ook nog een ondoorzichtige BVD omheen cirkelt,
  blijken de gevolgen niet altijd te overzien.

  lees meer

  10 Op terroristenjacht

  Volledige inhoudsopgave

  De aanslagen op de WTC-torens in New York en het Pentagon
  in Washington van 11 september 2001 hebben de wereld
  geschokt. De Verenigde Staten reageerden met een alomvattende
  strategie. Leger, politie, inlichtingendiensten, politiek
  en diplomatie, alles en iedereen werd ingezet in de nieuwe
  oorlog tegen het terrorisme.
  De vijand kreeg al snel een gezicht: Osama bin Laden en
  zijn Al Qaedanetwerk zouden achter de aanslagen zitten.
  Maar de ‘nieuwe oorlog tegen het terrorisme’ zou zich niet tot
  dit netwerk moeten beperken. Ook terroristen in Indonesi,
  de Filipijnen, Jemen, en de landen die ze ondersteunen, zoals
  Syri, Soedan en Irak, worden door de VS als doel in de nieuwe
  oorlog beschouwd.

  lees meer

  Slot: nut en nadeel van inlichtingendiensten

  Volledige inhoudsopgave

  De wereld is na 11 september 2001 niet meer dezelfde als
  voorheen, concludeerde menigeen na de aanslagen in de
  Verenigde Staten. Deze wijsheid geldt onder andere voor de
  wereld van inlichtingen-en veiligheidsdiensten. Aan de ene
  kant was er wereldwijde verbazing en verontwaardiging dat
  met name de Amerikaanse inlichtingendiensten de aanslagen
  niet hadden weten te voorkomen, aan de andere kant werd er
  vooral richting inlichtingendiensten gekeken om dergelijke
  aanslagen in de toekomst juist wel te voorkomen.
  Publiekelijk werd de vraag gesteld of de Nederlandse
  inlichtingendiensten bij machte zouden zijn een grote ter-reuraanval
  tegen te gaan. Zonder deze vraag op een zinnige
  manier te beantwoorden wordt de BVD aangemerkt als de
  instantie die ons moet beschermen tegen (islamitisch) ter-rorisme
  en daarvoor vele miljoenen extra krijgt toegeworpen.

  lees meer

  << oudere artikelen