• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 9 Asielzoekers

  Volledige inhoudsopgave

  Na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde
  Staten krijgt de BVD een grote rol in de strijd tegen het terrorisme.
  De inspanningen zullen zich in Nederland hoofdzakelijk
  richten op asielzoekers en migranten. Intensiever dan
  in de afgelopen jaren zal de BVD mensen uit deze groepen
  werven. In eerste instantie om informatie in te winnen, maar
  wellicht ook om te in.ltreren. Maar wat zijn nu eigenlijk de
  gevolgen voor asielzoekers en migranten van een grotere BVD-bemoeienis?
  Gaat de BVD wel netjes en eerlijk te werk? Maakt
  de dienst geen misbruik van de afhankelijke positie waarin
  mensen verkeren? Zjn er wel regels waar de BVD zich aan
  moet houden? En wordt de BVD hierin gecontroleerd?
  Nu de roep om bestrijding van terrorisme luid klinkt, zijn
  dit niet de vragen die in de politiek gesteld worden. Maar wanneer
  wij niet willen dat iedere asielzoeker of migrant bij voorbaat
  verdacht is van betrokkenheid bij terrorisme, moet er wel
  degelijk gekeken worden naar de gevolgen van de inzet van de
  BVD op dit terrein. In de asielprocedure worden asielzoekers
  reeds doorgelicht door de Immigratieen Naturalisatiedienst.
  Wanneer hier ook nog een ondoorzichtige BVD omheen cirkelt,
  blijken de gevolgen niet altijd te overzien.

  Intimidatie en beloftes

  In 1994 onderzocht Buro Jansen & Janssen de wijze waarop
  de BVD vluchtelingen benaderde om aan geheime informatie
  te komen over hun land van herkomst of over (politieke)
  belangenorganisaties in Nederland. Uit dit onderzoek, De
  Vluchteling Achtervolgd,
  bleek dat de BVD ?ink misbruik maakte
  van de kwetsbare positie van asielzoekers in de periode dat
  zij niet over een verblijfsvergunning beschikten. Ze werden
  onder druk gezet om met de BVD te praten. Grofweg gebruikte
  de BVD twee manieren. Intimidatie: als je niet meewerkt,
  komt je asielprocedure in gevaar. En beloften: als je meewerkt,
  volgt een verblijfsvergunning. Naar aanleiding van de resultaten
  van dit onderzoek zijn er in 1992 kamervragen gesteld en
  werd de BVD op de vingers getikt.
  Minister Ien Dales van Binnenlandse Zaken stelde toentertijd
  dat aan deze praktijken een einde moest komen. De BVD mag
  mensen slechts op vrijwillige basis om medewerking verzoeken.
  Buitenlanders mogen niet onder druk van intimidatie of
  (valse) beloften gedwongen worden tot meewerken met de
  BVD. De ind gaat over verblijfsvergunningen, niet de BVD.
  Dales beloofde om de Tweede Kamer vanaf 1992 op de hoogte
  te stellen van het aantal vreemdelingendossiers dat de BVD
  jaarlijks bij de ind opvraagt. De controle op de veiligheidsdienst
  zou op deze manier aangescherpt worden.
  Vandaag de dag lijkt de BVD zijn aloude werkwijze toch te
  hebben voortgezet. In een hernieuwd onderzoek van Buro
  Jansen & Janssen naar de BVDbemoeienis met buitenlanders
  blijkt de praktijk van intimidatie en beloften nog altijd in
  gebruik. Ook de belofte van minister Dales dat het aantal door
  de BVD ingeziene dossiers wordt bijgehouden zijn haar opvolgers
  niet nagekomen. De getallen zijn nooit in het parlement
  aan de orde geweest. Na een beroep op de Wet Openbaarheid
  van Bestuur om de cijfers van de laatste jaren in te mogen
  zien, blijkt dat er helemaal niets is bijgehouden.
  In de praktijk gebruikt de BVD het uitzicht op de zo fel
  begeerde verblijfsvergunning nog steeds als het lokmiddel om
  mensen aan het praten te krijgen. Zo ervoer in ieder geval
  Ahmed zijn contact met de BVD. Ahmed vluchtte in 1999
  vanuit Irak naar Nederland. Als advocaat van iemand uit de
  inner circle van Saddam Hoessein wekte hij de belangstelling
  van de cia en de BVD. Zij waren zeer genteresseerd in zijn
  ervaringen en spraken hem meerdere malen na zijn aankomst
  in Nederland.
  ‘Natuurlijk’, zei meneer ‘Bert’ van de BVD, ‘krijg je een verblijfsvergunning
  voor bewezen diensten. ‘ Eerst moest hij echter
  alles wat hij wist, netjes aan de dienst vertellen. Het was
  zijn advocaat, mr. Cor Jan Schoorl, die duidelijk maakte dat dit
  onmogelijk is. Schoorl kaartte de zaak aan bij de Adviescommissie
  voor Vreemdelingenzaken. De commissie,
  geschokt door de feiten, nam contact op met het Bureau
  Bijzondere Zaken van de ind om haar kritiek op de gang
  van zaken te uiten. Ahmed heeft alsnog een verblijfsvergunning
  gekregen.
  De BVD lijkt vaak dit soort vage beloften te doen. Eerst uitmelken
  en dan laten vallen, zo ervaren de meeste mensen het.
  ‘Asielzoekers worden’, zoals een medewerker van
  VluchtelingenWerk het uitdrukt, ‘als een kip kaalgeplukt, en
  kunnen daarna oprotten. ‘ Voor de buitenwereld houdt de BVD
  zich hiermee aan de afspraak dat de veiligheidsdienst geen
  verblijfsvergunning regelt. De benaderde asielzoekers blijven
  echter geschoffeerd achter. Zij verwachten dat Nederland hen
  niet uit zal zetten nadat zij zichzelf vrijwillig in gevaar hebben
  gebracht door met de BVD mee te werken. Deze misvatting
  leidde tot de zelfmoordpoging van een Palestijnse asielzoeker
  die, nadat hij de BVD informatie over de plo had gegeven, een
  negatief antwoord op zijn asielverzoek kreeg.
  Hoe desperater de benaderde vreemdeling is, hoe beter,
  schijnt de BVD te denken. De Iraanse asielzoeker Kadir, die in
  zijn land van herkomst een hoge positie bekleedde, bevond
  zich in een penibele .nancile situatie. De BVD’er die hem
  benaderde, wilde hem maar al te graag een bedrag van enkele
  duizenden guldens geven als hij met hem zou willen praten.
  Maar nadat Kadir in een vijftal gesprekken alles had verteld
  wat hij wist, was het contact wat betreft de BVD afgelopen. En
  van de vergunning tot verblijf die hem was toegezegd, hoorde
  Kadir al helemaal niets meer.
  Kadir kreeg echter wel te maken met het stringentere
  beleid van de ind. Kort na de gesprekken met de BVD vond hij
  een afwijzing van zijn asielverzoek op zijn deurmat. Telefonische
  navraag bij zijn contactpersoon van de BVD leverde
  als antwoord op: ‘Dit is afgelopen. U belt mij niet meer. Als ik
  iets wil weten, neem ik wel contact met u op. ‘ Nu moest Kadir
  in een beroepszaak aantonen dat hij bij afwijzing gevaar zou
  lopen door het Iraanse regime vervolgd te worden. Aangezien
  Iran het zeker niet op prijs stelt als voormalige inwoners met
  een buitenlandse geheime dienst spreken, vroeg hij schriftelijk
  om bevestiging van het feit dat deze gesprekken hadden
  plaatsgevonden. Na lang bellen en inschakeling van zijn advocaat
  kreeg hij een kort briefje terug. De BVD wilde hierover
  geen mededeling doen omdat de tekst van de wet verplicht
  ‘zorg te dragen voor de veiligheid van de personen met wier
  medewerking gegevens worden verzameld’.
  Toch zijn er ook benaderingen van asielzoekers waarbij
  de BVD wel degelijk een verblijfsverguning regelt. Niet alleen
  de belofte van Dales wordt gebroken, ook het beleid om
  oorlogsmisdadigers te vervolgen of uit te zetten wordt hiermee
  doorkruist.

  Oorlogsmisdadigers

  Sinds duidelijk werd dat in Nederland flink wat Afghaanse
  asielzoekers verbleven die in eigen land hadden meegewerkt
  aan martelingen, werd er een actief beleid tegen oorlogsmisdadigers
  ontwikkeld. Artikel 1f van het Vluchtelingenverdrag,
  er wordt geen asiel verleend aan oorlogsmisdadigers, werd
  nadrukkelijk toegepast. Er is een speciale officier van justitie
  op dit terrein werkzaam, en de ind beslist over het wel of niet
  verlenen van een verblijfsvergunning. Over Afghanistan
  schrijft de ind in de werkinstructie voor beslisambtenaren:
  ‘Alle hoge functionarissen van de staatsveiligheidsdienst
  Khad, van wie formele medeverantwoordelijkheid voor en
  daarmee wetenschap van mensenrechtenschendingen mag
  worden verondersteld, mag op basis van artikel 1F een verblijfsvergunning
  geweigerd worden. ‘
  Een Afghaanse politieagent, geconfronteerd met zijn verleden
  in dit land waar mensenrechtenschendingen onder de
  diverse regimes aan de orde van de dag waren, krijgt op basis
  van dit beleid geen verblijfsvergunning. Maar wat te denken
  als een chef van de Afghaanse inlichtingendienst, rijk aan
  informatie betreffende het Talibanregime, een aantal gesprekken
  heeft met de BVD en een aantal maanden later wel degelijk
  over een verblijfsvergunning beschikt?
  Er zijn vergelijkbare voorbeelden. Zo liep, geheel onverwachts,
  op een dag een naaste medewerker van Saddam
  Hoessein een asielzoekerscentrum binnen. De hier aanwezige
  Iraakse Koerden schrokken van de man die in hun streek
  bekend stond vanwege zijn gruweldaden tegen Koerden.
  Helemaal verwarrend werd het toen de man na regelmatig
  contact met de BVD een verblijfsvergunning kreeg. Een aantal
  van zijn slachtoffers wacht nog steeds op een status.
  In de contacten die de BVD legt met asielzoekers, werkt de
  dienst vaak niet alleen. De BVD heeft, zoals gezegd, onbeperkt
  toegang tot de asieldossiers van de ind. Op basis van deze
  dossiers selecteert de veiligheidsdienst informanten en
  bereidt men gesprekken voor.
  Bij de Nationale Ombudsman kwam in 1996 een klacht
  binnen van Farid, een Palestijn die voor de plo werkte. Farid
  kreeg een oproep bij de Vreemdelingendienst van de politie.
  Hij verscheen ‘s ochtends op het bureau, waar echter niemand
  iets van de afspraak wist. Diezelfde middag kreeg hij
  thuis onverwacht bezoek van de medewerker van de
  Vreemdelingendienst. Er waren mensen die een gesprek met
  hem wilden hebben, of hij maar mee wilde komen. In de auto
  werd hij naar een wegrestaurant gebracht waar twee medewerksters
  van de BVD hem opwachtten. Wat kon hij hun vertellen
  over Abu Nidal, een organisatie die met name in de
  jaren tachtig aanslagen pleegde op Arabische en westerse doelen?
  Farid was in eerste instantie geschokt dat de BVD zijn dossier
  bij de ind vrij kon inzien. Bij deze instelling had men
  hem verteld dat ‘de informatie die u geeft vertrouwelijk
  behandeld wordt en alleen gebruikt voor de asielprocedure’.
  Farid noemde het ‘een overvalmethode’. Zo kreeg hij geen
  bedenktijd of gelegenheid een advocaat te raadplegen. Over
  Abu Nidal kon hij de BVD geen mededelingen doen en het
  gesprek was dan ook spoedig beindigd. Volgens zijn advocaat,
  mr Koopmans is het bij deze ene poging gebleven. De
  Ombudsman concludeerde echter dat het de BVD volgens de
  wet vrijstaat om dossiers in te zien en asielzoekers te benaderen,
  en wees Farids klacht af.

  Nader gehoor

  De BVD hoeft bovendien lang niet altijd zelf de asielzoeker te
  benaderen om aan informatie te komen. D instantie die
  asielzoekers ondervraagt, is immers de Immigratieen
  Naturalisatie Dienst. In het kader van de asielprocedure krijgen
  asielzoekers vaak een oproep voor een ‘nader gehoor’ om
  op de details van hun vluchtverhaal in te gaan. Bij gevluchte
  ambassadeurs en militairen staat in dit gehoor soms juist strategische
  en militaire informatie centraal.
  Zo vond een Libische asielzoeker, werkzaam geweest bij
  de Libische veiligheidsdienst, dat zijn nader gehoor erg lang
  duurde. Tijdens dit urenlange gesprek was de ambtenaar die
  het gehoor afnam, voornamelijk genteresseerd in allerlei
  militaire installaties in Libi. Een ander voorbeeld waarbij de
  aard van de vragen te denken geeft, is dat van een Palestijn die
  recentelijk tot in detail gevraagd werd naar mogelijke wapenleveranties
  in het MiddenOosten.
  Voormalig inddirecteur Nawijn, nu vreemdelingenadvocaat
  in Zoetermeer, heeft ervoor gepleit dat de BVD niet in
  het wilde weg contacten met asielzoekers of ind onderhoudt.
  ‘Vroeger liep de BVD zomaar binnen op de kantoren van de
  ind, en vroeg overal maar wat rond. Maar het was nodig dat
  daar wat lijn in kwam, en dat in een convenant de contacten
  tussen BVD en ind gestroomlijnd werden. ‘ In dit convenant,
  dat na 1992 tot stand kwam, is vastgelegd dat vragen van de
  veiligheidsdienst via het Bureau Bijzondere Zaken (BBZ) van
  de ind lopen. Het convenant is slechts deels openbaar.
  Dit Bureau speelt binnen de ind de sleutelrol in contacten
  met inlichtingenen politiediensten. Vragen van de BVD worden
  in principe doorgespeeld aan de contactambtenaren van
  het nader gehoor. De antwoorden worden langs dezelfde weg
  terug weer in handen van de BVD gesteld. De asielzoeker hoeft
  hiervan dus niets te merken. Door tussenkomst van het
  Bureau Bijzondere Zaken is het voor buitenstaanders schier
  onmogelijk geworden om te controleren welke activiteiten tot
  het inlichtingenwerk behoren en welke tot het daadwerkelijke
  asielverzoek. Veel vreemdelingenadvocaten en medewerkers
  van VluchtelingenWerk zijn niet eens op de hoogte van het
  bestaan van het BBZ.
  Wanneer de ind de vluchteling voor een nader gehoor wil
  spreken, krijgt in beginsel ook VluchtelingenWerk of
  Rechtsbijstand Asiel een uitnodiging hierbij aanwezig te zijn.
  Maar het overkomt vluchtelingenwerkers ook dat zij bij een
  nader gehoor van een clint niet toegelaten worden. De indcontactambtenaar
  staat erop alleen met de clint te spreken,
  zoniet, dan vindt het gehoor geen doorgang. Welke asielzoeker
  durft het risico te nemen een gehoor bij de ind te weigeren?
  Bijna alle vluchtelingen stemmen in met het gesprek.
  Tijdens een dergelijk nader gehoor wordt de asielzoeker
  geconfronteerd met vragen die vooral speci.eke achtergrondinformatie
  over de politieke of militaire situatie in het land van
  herkomst betreft. Is dit in het belang van de asielprocedure?
  Of weet een inlichtingendienst zich zo verzekerd van een
  informant die niet geneigd zal zijn informatie te weigeren?
  Direct na 11 september 2001 waren in diverse media al
  geluiden te horen die asielzoekers in verband brachten met
  terrorisme. De regering doet hier in haar Actieplan terrorismebestrijding
  en veiligheid een schep bovenop. Volgens dit
  plan moet illegale immigratie harder aangepakt worden,
  omdat terroristen mogelijk op deze manier Nederland binnen
  zouden komen. In een tijd waarin maar weinig asielzoekers
  zelfs maar de mogelijkheid hebben om via de o; cile weg
  Nederland te bereiken, is verdergaande criminalisering van
  vluchtelingen hiermee een feit.
  Het CDAkamerlid Joop Wijn vindt dat de ind voortaan ook
  toegang moet krijgen tot de dossiers van de BVD. Asielzoekers
  moeten op die manier gescreend worden op banden met fundamentalistische
  organisaties. Ook PVDA en VVD zien graag
  meer betrokkenheid van de BVD. Bert Koenders (PVDA) vindt
  dat Nederland niet achter kan blijven nu de globalisering van
  het terrorisme zich aandient. Geert Wilders (VVD) pleit er al
  langer voor om bewegingen als de PKK en de Iraanse Volksorganisatie
  Mujaheddin de pas af te snijden.

  Uit het onderzoek van Buro Jansen & Janssen blijkt dat de
  werkwijze van de BVD niet altijd even koosjer is. Terrorismebestrijding
  moet niet ontaarden in een aanval op asielzoekers
  en migranten in het algemeen. Nu de BVD zijn taak hier
  uitbreidt, zal het functioneren van de dienst ook beter gecontroleerd
  moeten worden.
  Mag de dienst met verblijfsvergunningen mensen blijven lokken?
  Mag de BVD die belofte vervolgens gewoon weer breken?
  Mag de dienst oorlogsmisdadigers beschermen in ruil voor
  ‘strategische informatie’? Het zijn vragen die nu angstvallig
  vermeden worden in de hoop een terrorist uit de asielprocedure
  te kunnen vissen. Maar net als in de koude oorlog dreigen
  veel mensen het slachtoffer te worden van de manier van
  werken van de inlichtingsdienst.

   

  Om redenen van privacy zijn sommige namen in dit hoofdstuk
  gefingeerd