• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #19, April 2003

  01 Globalisten onder de loep
  02 Identificatieplicht.nl
  03 Veiligheidsdienst mag veel te veel
  04 Ambtsbericht van de BVD over Takfir Wal Hijra
  05 Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie Rapport van de Algemene Rekenkamer
  06 Aantal delegaties bij de EU afgeluisterd
  07 Requisitoir in de zaak tegen Volkert van der G.
  08 Uitspraak van de Hoge Raad inzake een tussen een informant en het Openbaar Ministerie gesloten overeenkomst
  09 Proces in Rome tegen anarchisten levert hoge straffen op
  10 Voorstel van de Europese Conventie over politie-, justitie en migratiesamenwerking
  11 Commentaar van Commissie Meijers en Statewatch
  12 Studie naar de Europese Unie en 11 september

  Gehele Observant #19

  Observant #19, april 2003

  Globalisten onder de loep

  4 april 2003
  Erik Timmerman
  Hoewel het ‘globalisme’ al weer min of meer over het hoogtepunt heen lijkt, in ieder geval wat betreft media-aandacht, neemt de aandacht van de kant van politie- en inlichtingendiensten niet bepaald af. De afgelopen tijd lieten deze diensten zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau blijken onverminderd geïnteresseerd te zijn in globalisten.


  Identificatieplicht

  Identificatieplicht.nl
  maart 2003
  Door Erik Timmerman
  Iedereen van twaalf jaar en ouder moet voortaan een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen. Dat is althans de mening van demissionair minister van Justitie Donner. Begin december 2002 stuurde hij een ontwerpwetsvoorstel over de identificatieplicht voor advies rond naar onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.


  Veiligheidsdienst mag veel te veel

  Trouw
  8 maart 2003
  Door Louis Sèvéke
  Keer op keer blijkt dat er onvoldoende controle is op het handelen van de binnenlandse veiligheidsdienst. Ze kan haar taakstelling erg ruim en creatief interpreteren. Het is tijd voor een parlementair onderzoek en duidelijker regels.
  Louis Sévèke is werkzaam bij het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV) te Nijmegen, Postbus 1501, 6501 BM Nijmegen, tel/fax: 024-3233586, obiv@dds.nl


  Ambtsbericht van de BVD over Takfir Wal Hijra

  23 november 2001
  De Binnenlandse Veiligheidsdienst verricht in het kader van zijn wettelijke taken ondermeer onderzoek naar fenomenen en maakt op basis hiervan analyses. Als resultaat van een onderzoek naar het fenomeen Takfir Wal Hijra is een analyse vervaardigd. waarin de theoretische basis van de verschillende varianten van deze stroming binnen het radicale islamisme wordt uiteengezet. Bij de totstandkoming van de studie is gebruik gemaakt van gezaghebbende openen gesloten bronnen.


  Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie
  Rapport van de Algemene Rekenkamer

  10 april 2003
  De informatie-uitwisseling tussen de politieregio’s en tussen de politie en inlichtingendienst functioneert niet goed. Dit geldt zowel voor recherche-informatie als voor informatie over terrorisme. Wel zijn er initiatieven in gang gezet om de informatiehuishouding van de Nederlandse politie te verbeteren. Een informatiesysteem voor terrorisme bij de politie moet nog worden ingericht. De informatie-uitwisseling tussen politie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is voor verbetering vatbaar. Dit staat in het rapport Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie dat de Algemene Rekenkamer op 10 april 2003 heeft gepubliceerd. De Algemene Rekenkamer heeft al jarenlang kritiek op de uitwisseling van recherche-informatie binnen de politie-organisatie. Zo is de kwaliteit van de basisregistraties vaak matig en hebben de regionale politiekorpsen verschillende registratiesystemen die niet goed op elkaar aansluiten.

   


  Aantal delegaties bij de EU afgeluisterd

  maart 2003
  Een aantal links naar artikelen over het afluisterschandaal bij de EU


  Requisitoir in de zaak tegen Volkert van der G.

  Om.nl
  1 april 2003
  Waarom had Volkert bij zijn aanhouding een bivakmuts op zak? Waarom had hij zich die ochtend niet geschoren, hoewel hij het zó belangrijk vond om bij de uitvoering van zijn moordplan qua kleding en oorringen niet op te vallen, en terwijl hij een stoppelbaard juist wel te opvallend vond (rc blz.16 en 18)? Waarom vertelde Volkert aan de politie dat een latex handschoen helemaal stuk gaat als je daarmee in de bosjes tussen takken en wortels graaft (VERD/47), terwijl zijn handschoenen níet stuk waren (verklaring zitting 27-3-03), maar slechts het linker pinktopje miste? Waarom kan hij zich niet herinneren hoe hij zich zijn laatste avond, nacht en ochtend thuis heeft gevoeld (verklaring zitting 27-03-03)?

   


  Uitspraak van de Hoge Raad inzake een tussen een informant en het Openbaar Ministerie gesloten overeenkomst

  28 maart 2003
  Hoge Raad der Nederlanden ‘s-Gravenhage
  In deze zaak (C01/313) gaat het om een overeenkomst tussen een informant – K. – en het Openbaar Ministerie waarin een geheimhoudingsverplichting is opgenomen. In cassatie is de vraag aan de orde hoe deze geheimhoudingsverplichting zich verhoudt tot de verplichting van de minister van justitie om inlichtingen te verschaffen aan het parlement (art. 68 Grondwet) en tot de verplichting van het Openbaar Ministerie om inlichtingen te verschaffen aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, thans AIVD) op grond van het in deze zaak nog toepasselijke art. 22 van de oude Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

   


  Proces in Rome tegen anarchisten levert hoge straffen op

  februari 2003
  El Paso
  Angela María lo Vecchio [bij ons beter bekend als Paula Lo Vecchio, die in 1998 in Amsterdam werd opgepakt en naar Italië werd uitgeleverd] is tot 15 jaar veroordeeld

   


  Voorstel van de Europese Conventie over politie-, justitie en migratiesamenwerking

  maart 2003
  Ontwerp van artikel 31 in deel I, en ontwerp van de artikelen in deel II betreffende ‘de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’

  Commentaar van Commissie Meijers en Statewatch

  maart 2003
  De Commissie Meijers en Statewatch hebben een flink aantal amendementen ingediend bij de Conventie

   


  Studie naar de Europese Unie en 11 september

  januari 2003
  Inventarisatie van de maatregelen ter bestrijding van terrorisme door de Europese Unie

   

  Antiglobalisten onder de loep

  Hoewel het globalisme al weer min of meer over het hoogtepunt heen lijkt, in ieder geval wat betreft media-aandacht, neemt de aandacht van de kant van politie- en inlichtingendiensten niet bepaald af. De afgelopen tijd lieten deze diensten zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau blijken onverminderd genteresseerd te zijn in globalisten.

  lees meer

  Jansen: Identificatieplicht

  Iedereen van twaalf jaar en ouder moet voortaan een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen. Dat is althans de mening van demissionair minister van Justitie Donner. Begin december 2002 stuurde hij een ontwerpwetsvoorstel over de identificatieplicht voor advies rond naar onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.

  Hiermee zet Donner de lijn voort die in 1984 door toenmalig minister van Justitie Korthals Altes werd ingezet. ‘Op persoonlijke titel’ pleitte die voor de invoering van een algemene identificatieplicht. Dat was het startschot voor een jarenlange, steeds terugkerende, discussie. Een levendige discussie, waarin duidelijk werd dat er in Nederland nog steeds een behoorlijk verzet aanwezig was tegen een algemene identificatieplicht. Naar goed Nederlands gebruik mondde dit in 1994 uit in een compromis, de Wet op de identificatieplicht. In deze wet werd vastgelegd in welke gevallen er naar een identificatiebewijs gevraagd mag worden. Dit is het geval bij: geldzaken (als je een rekening wilt openen bijvoorbeeld), bij de notaris, de aanvraag van een SoFi-nummer, inschrijving bij het arbeidsbureau, op het werk, bij aanvraag van een uitkering, zwartrijden in het openbaar vervoer en bij wedstrijden in het betaald voetbal. Ook werd erin vastgelegd dat als de politie een ‘redelijk’ vermoeden heeft dat iemand illegaal in Nederland verblijft, deze persoon verplicht is zijn of haar identiteit aan te tonen. Overigens gold de Wet op de identificatieplicht ook al voor iedereen vanaf twaalf jaar.

  lees meer

  AIVD mag te veel

  Louis Sévèke Trouw, 8 maart 2003

  Bevoegdheden AIVD zijn onduidelijk

  In december 2002 werd, door het onderzoek van de commissie Van den Haak, bekend dat de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) bepaald weinig had gedaan met een opdracht van voormalig minister De Vries van Binnenlandse Zaken. De dienst had niet de gewenste dreigingsanalyse ten aanzien van Pim Fortuyn verricht. Deze week deed zich het spiegelbeeld voor. Premier Balkenende maakte bekend dat dezelfde dienst in 2000 een soort van veiligheidsonderzoek had gedaan naar de gangen van de beoogde huwelijkspartner van prinses Margarita, de heer De Roy van Zuydewijn. Blijkbaar op eigen initiatief: tenminste voormalig minister van Binnenlandse Zaken Peper zegt van niets te weten. De minister-president heeft bovendien gesteld dat het inderdaad eigen – en volgens Balkenende rechtmatig – initiatief van de dienst zou zijn geweest. Volgens het NOS-journaal zou het Kabinet van de Koningin opdracht hebben gegeven. Een dergelijke opdracht had de BVD naast zich neer moeten leggen. Hij had de opdracht tenminste aan de verantwoordelijke minister moeten voorleggen. Tenslotte had het voor de hand gelegen dat, toen de De Roy van Zuydewijn’s afgelopen voorjaar vragen stelden aan de nieuwe minister, De Vries, deze juist geïnformeerd was door zijn dienst.

  lees meer

  Ambtsbericht van de BVD over Takfir Wal Hijra

  lees meer

  Aantal delegaties bij de EU afgeluisterd

  EU delegations’ offices bugged in Brussels HQ

  Statewatch

  Is Bush behind Watergate-style bugging in Europe?

  By Bruce S. Ticker
  Online Journal Contributing Writer

  Phone bugs set EU alarm bells ringing

  By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels
  March 21 2003

  Is Bush behind Watergate-style bugging in Europe?

  By Bruce S. Ticker
  Online Journal Contributing Writer

  March 24, 2003—”To conquer one has to take risks.”

  “His word is a bond for the next chief.”

  Saturday morning, as “coalition of the willing” troops proceeded toward Baghdad, I heard these bits of dialogue in two films I watched.

  In “Genghis Khan,” bad-guy Stephen Boyd offered the above advice to Eli Wallach, a Jewish actor portraying the Muslim Shah of Khwarazm, which is roughly what constitutes Iran in the early 13th century. A peace-making American general offered the above reassuring words (which may be imprecisely quoted) to Apache Chief Cochise in “Broken Arrow” that successive presidents will abide by treaties with the Indians.

  Did Dick Cheney and Richard Perle tell George W. Bush that he needs to take risks to conquer? Did the risks comprise violating the United Nations charter and pulling other tricks comparable to one which placed Richard Nixon on a path toward sure impeachment?

  Someone pulled a fast one that conjures up memories of and outdoes the Watergate burglary: The New York Times reported Thursday (March 20) that the European Union discovered a bugging operation directed at five of the 15-member nations in a headquarters building in Brussels.

  A statement issued by the EU said the bugging devices were uncovered in a routine sweep by the union’s security services. The EU said it discovered an “anomaly in an internal telephone line” and detected the presence of “an unknown electronic device linked to the telephone system. A small number of similar devices were found immediately afterward in other locations in the building.”

  The EU is currently investigating, but ya gotta wonder if George W. Bush and his associates might be the perpetrators.

  History and motivation make the Bushies automatic suspects.

  In the 1970s, Richard Nixon’s people broke into the Democratic National Committee’s headquarters in the Watergate complex as one of numerous dirty tricks. Nixon resigned the presidency before he could be impeached.

  Bush’s people themselves have engaged in dirty tricks since Bush first sought the presidency. If they pull stuff like that in America, why not in Europe?

  The motivation is clear enough. The countries whose offices were bugged are Germany, France, Britain, Spain and Austria. Bush could well have been spying for incriminating information to blackmail them into supporting the war.

  So far, British and Spanish leaders have joined the “coalition of the willing” while the French and Germans have been victimized by a campaign to discredit them.

  The Times story also states, “The British newspaper, the Observer, reported that the United States was conducting a spy operation against U.N. Security Council delegations as part of a campaign to win votes for a resolution backing the use of force in Iraq. The reports could not be confirmed.

  “Two years ago, the European Parliament investigated reports that an American-led global spy network dubbed Echelon spied on Europe’s business sector. American officials have not acknowledged that such a network exists and have said American agencies do not engage in industrial espionage.”

  Whoever is responsible, it is no great leap to suspect Bush’s forces as being behind this. If it is true and can be proven, the EU buggings are far more serious than the Watergate break-in and would reflect a pattern of impeachable offenses.

  These are people who are bound by treaty to operating within the authority of the United Nations. They are violating a treaty which has been respected by eight previous presidents.

  Perhaps they’re betting that nobody can believe that a good Christian family man would ever commit such outrageous crimes. Hopefully, Bush’s transgressions will catch up with him before he does much more damage.

  BVD Terrorismebestrijding

  lees meer

  Afluisteren EU

   

  EU delegations’ offices bugged in Brussels HQ

  Statewatch

  Is Bush behind Watergate-style bugging in Europe?

  By Bruce S. Ticker
  Online Journal Contributing Writer

  Phone bugs set EU alarm bells ringing

  By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels
  March 21 2003