• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.4 De Economische Controle Dienst

  7.4 De Economische Controle Dienst

  7.4.1 De organisatie

  De ECD heeft als centrale taakstelling de preventie en
  bestrijding van economische (bedrijfs)criminaliteit die van een
  zodanige omvang is, dat daardoor sprake is van een belemmering van
  gezonde economische groei en van aantoonbare schade voor de
  overheid, het bedrijfsleven en/of consumenten. Noot In
  totaal werken er 202 mensen bij de ECD, waarvan 156 in de functie
  van rechercheur. De ECD organiseert samen met de AID, DRZ-VROM en
  Milieu een cursus voor de opleiding tot controleur en buitengewoon
  opsporingsambtenaar. De dienst bestaat na de laatste reorganisatie
  in 1993 uit drie hoofdafdelingen, te weten: de Economische
  Ordeningsrecherche (EOR, 60 formatieplaatsen), de Internationale
  Economische Recherche (IER, 62 formatieplaatsen) en de Financieel
  Economische Recherche (FER, 34 formatieplaatsen). Daarnaast is er
  de Centrale inlichtingen- en analysedienst, een pseudo CID. Voor
  1995 waren in totaal bijna 7000 opsporingsonderzoeken gepland.
  Noot

  lees meer

  Bijlage VII – III.6. Besluit

  III.6. Besluit

  Uit de bovenstaande beschrijving van de gehanteerde
  onderzoeksmethoden, de geraadpleegde bronnen en de uitgevoerde
  onderzoeken blijkt wel dat de onderhavige studies er voornamelijk
  op gericht zijn om de aard van de georganiseerde criminaliteit te
  kunnen beschrijven. Dit wil niet zeggen dat in de deelrapporten
  alln de aard van de georganiseerde criminaliteit aan bod is
  gekomen. Er is wel geprobeerd, zoveel als dat wetenschappelijk
  verantwoord en mogelijk was, bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld
  die van de liquidaties, te kwantificeren.

  lees meer

  Bijlage VIII – 2.6. Tot besluit

  2.6. Tot besluit

  De geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit is nog
  slechts gebrekkig onderzocht. Hierom is het niet mogelijk om het
  verleden in dit opzicht naadloos te laten aansluiten op het heden.
  Desalniettemin is het belangrijk om hier expressis verbis
  vast te stellen dat die aansluiting er wel is. Want zij impliceert
  de conclusie dat georganiseerde criminaliteit ook in Nederland geen
  probleem is dat van vandaag of gisteren dateert. En tevens de
  conclusie dat zij geen probleem vormt dat recent door buitenlanders
  of allochtonen naar Nederland is gebracht. Ook in Nederland heeft
  de georganiseerde criminaliteit voor een stuk diepgaande wortels in
  de samenleving. Vroeger werd in Nederland de term georganiseerde
  criminaliteit niet veel gebruikt, maar dit neemt niet weg dat –
  retrospectief – kan worden vastgesteld dat zich ook hier vroeger al
  ontwikkelingen in het criminele voordeden die door Amerikaanse
  onderzoekers zonder meer als uitingsvormen van georganiseerde
  criminaliteit zouden worden betiteld. Hierbij kan zowel worden
  gedacht aan de ontwikkeling van het bendewezen in Oss in de jaren
  dertig, als aan de na-oorlogse smokkelpraktijken aan de Belgische
  grens. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat in het volgende
  hoofdstuk een relatie wordt gelegd tussen de mensen die bij deze
  smokkelpraktijken waren betrokken en de mensen die in de jaren
  zestig en zeventig in de
  grootschalige drugshandel (hashhandel) stapten.

  lees meer

  Bijlage VIII – II.8. Conclusie

  II.8. Conclusie

  De sociologische gegevens die voorhanden zijn over de
  ontwikkeling van de maatschappelijke positie van Surinamers in
  Nederland, laten er geen twijfel over bestaan dat een ruime
  meerderheid zijn weg in de Nederlandse samenleving heel goed heeft
  gevonden. Dat geldt ook voor Antillianen en Arubanen. Over die
  meerderheid gaat het hier niet. In de afgelopen twintig jaar is er
  echter tegelijkertijd een categorie Carabische immigranten ontstaan
  die in allerlei opzichten het risico loopt om verzeild te raken in
  criminaliteit. Hoe groot die categorie precies is, valt niet met
  zekerheid te zeggen maar de dertig veertig procent langdurig
  werklozen zijn kandidaat voor de vorming van een bijzondere
  Carabische onderklasse op langere termijn. De sociale
  omstandigheden die tot de vorming van deze onderklasse leiden, zijn
  wel min of meer duidelijk: deze categorie heeft weinig onderwijs
  doorlopen; ze is slecht voorbereid op de eisen die op de
  Nederlandse arbeidsmarkt worden gesteld; deze groep is gearriveerd
  in de jaren zeventig en tachtig toen er geen werkgelegenheid voor
  nieuwkomers bijkwam; gekleurde immigranten lopen op verschillende
  fronten aan tegen rassendiscriminatie.

  lees meer

  Bijlage VIII – VI.5. Conclusie

  VI.5. Conclusie

  Het staat dus buiten kijf dat de Italiaanse mafia, en in het
  bijzonder de camorra, op Nederlands grondgebied opereert, en dat
  haar optreden hier als het ware de harde kern vormt van veel
  ruimere criminele betrekkingen tussen Nederland en Itali. Met deze
  constatering is helemaal niet gezegd dat er in Nederland ook
  Italiaanse toestanden zouden heersen. Want, ook voorzover het om de
  mafia-groepen gaat, is het zo dat zij Nederland vr alles nog
  beschouwen als een marktplaats waar tegen betrekkelijk geringe
  kosten illegale goederen, en speciaal dan drugs, kunnen worden
  ingekocht. In de mate dat zij zich in Nederland zelf organiseren –
  horecabedrijven opkopen, makelaars uitsturen – gaat het dan ook
  grotendeels om het treffen van logistieke voorzieningen die een
  adequate uitgangspositie op die markt garanderen.

  lees meer

  Bijlage VIII – Bibliografie Hoofdstuk VII

  Bibliografie Hoofdstuk VII:

  De rol van de Colombiaanse kartels in Nederland

  Bouley Jr., E. E. en Vaughn, M. S., Violent Crime and
  Modernization in Colombia, in Crime, Law and Social Change,
  jaargang 23, 1995, p. 17-40.

  lees meer

  IX – De branche van het wegtransport – 11.6 BTW-fraude

  11.6 BTW-fraude

  Wanneer bepaalde goederen in een land verkocht worden, moet er
  BTW over worden betaald. Om de BTW te ontduiken, kunnen de spullen
  fictief naar het buitenland worden verkocht, terwijl ze gewoon op
  de binnenlandse markt worden verkocht. Hiervoor worden soms zelfs
  fictieve inkoop-bedrijven op poten gezet, compleet met een
  opslagloods voor de papieren goederen. Deze vorm van fraude
  is mogelijk geworden door het opheffen van de grenscontrole –
  voorheen werd er bij de douane een bewijs afgegeven dat de goederen
  de grens daadwerkelijk waren gepasseerd – maar dit staat verder los
  van transport. Dat wil zeggen: er is sprake van fictief
  transport
  .

  lees meer

  IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 1. INLEIDING

  1. INLEIDING

  Nederland is al eeuwen een handelsnatie bij uitstek. De
  dienstensector is niet voor niets een van de belangrijkste
  economische sectoren en nog steeds sterk in ontwikkeling. Het
  Nederlandse transportwezen neemt in Europa maar ook daarbuiten een
  belangrijke plaats in. De omvang van het vrachtvervoer op de weg,
  per trein, via de lucht en per binnenscheepvaart en die van het
  personenvervoer per trein, per auto(bus) en per vliegtuig, maken
  Nederland tot een vooraanstaand transportland. Ons land kent twee
  belangrijke transportknooppunten waar uit de hele wereld goederen
  en personen samen komen: de Rotterdamse haven en de luchthaven
  Schiphol. Miljoenen tonnen aan goederen worden elk jaar weer naar
  de Rotterdamse haven en het vliegveld Schiphol getransporteerd en
  ongeveer 23 miljoen mensen maken gebruik van de luchthaven als
  eerste tussenstop voor vervoer naar elders dan wel als
  eindbestemming.

  lees meer

  IX – De branches horeca en gokautomaten – 3.4. Kapitaalverstrekking

  3.4. Kapitaalverstrekking

  Het is mogelijk om zonder kapitaal van enige betekenis een
  horecagelegenheid te beginnen, want er zijn legio
  financieringsmogelijkheden in de horecawereld. Koninklijke Horeca
  Nederland gaat ervan uit dat een beginnend ondernemer zo’n 25 % aan
  eigen kapitaal inbrengt, maar geeft eveneens toe dat het mogelijk
  is om met minder of geen geld te beginnen (Van Spronsen, 1995). Van
  de beginnende cafetariahouders brengt ongeveer de helft eigen
  kapitaal in. Hoewel voor het starten van een snackbar ongeveer een
  ton nodig is, brengt tien procent van de starters minder dan 25.000
  gulden aan eigen kapitaal in (Lenting en Partners, 1991). Voor het
  caf- en restaurantbedrijf zijn deze cijfers niet bekend. Een
  starter zonder voldoende kapitaal kan kiezen voor pacht van
  een bestaande horeca-gelegenheid; hierbij huurt hij het
  horeca-pand, de inrichting en de zogeheten goodwill: dit is
  een percentage van de omzetwaarde van het bedrijf. Soms wordt het
  onroerend goed door de verpachter van een derde persoon gehuurd en
  het komt eveneens voor dat een bedrijf door een pachter wordt
  doorverpacht. Bijna driekwart van alle caf-bedrijven zit in een
  gehuurd pand (Lenting & Partners, 1990). Bij cafetaria-houders
  is dat iets meer dan de helft. Driekwart van de nieuwe
  cafetaria-ondernemers neemt een bestaand bedrijf over (Lenting
  & Partners, 1991). Vooral de onervaren starters zonder eigen
  kapitaal kiezen voor de pachtconstructie en onder hen bevinden zich
  veel allochtone ondernemers. Soms komen verpachter en pachter
  overeen dat er winstdeling plaatsvindt tegen een bepaald percentage
  (tien tot twintig procent van de opbrengst is dan, naast de
  pachtsom, voor de verpachter).

  lees meer

  IX – De branches horeca en gokautomaten – 2.5. De behoefte aan kapitaal

  2.5. De behoefte aan kapitaal

  Zoals in iedere branche, is er in de horeca behoefte aan
  kapitaal. De beginnende horeca-ondernemer heeft startkapitaal nodig
  of zoekt een zaak in pacht. De banken zijn niet royaal met leningen
  aan ondernemers uit de horeca, en daarom is er ruimte ontstaan voor
  leningverstrekking door anderen dan banken. Van oudsher vervullen
  brouwerijen de rol van kapitaalverstrekker. Volgens meer
  genterviewden verschuift de leningverstrekking de laatste jaren
  steeds meer van brouwerijen naar speelautomatenbedrijven die voor
  hun broodwinning bijna volledig van de horeca afhankelijk zijn.
  Cijfers om deze veronderstelling te staven, zijn er niet.

  lees meer

  IX – De afvalverwerkingsbranche – VOORWOORD

  Gerben Bruinsma Universiteit Twente

  VOORWOORD

  De grote hoeveelheden afval die wij met z’n allen produceren
  moet op de een of andere manier worden verwerkt en onschadelijk
  gemaakt. De vrij jonge branche die in korte tijd heeft kunnen
  uitgroeien tot een krachtige economische sector, wordt er al langer
  van beschuldigd dat zich daar onoirbare praktijken voordoen die
  ernstige gevolgen hebben voor het fysieke milieu en voor de
  volksgezondheid. In het buitenland wordt er in diverse bronnen op
  gewezen dat de georganiseerde misdaad bij de afvalverwerking
  betrokken is. De markt is kwetsbaar voor infiltratie en het vele
  geld dat in die branche omgaat maakt deze branche aantrekkelijk
  voor criminele groepen. De opbrengsten kunnen met illegale
  activiteiten nog verder worden vergroot. In dit deelrapport wordt
  onder andere de vraag gesteld wat de aard en de omvang van de zware
  milieucriminaliteit in Nederland is en wie voor deze vorm van
  criminaliteit verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

  lees meer

  IX – De verzekeringsbranche – 4.3. Soorten verzekeringen en fraudes

  4.3. Soorten verzekeringen en fraudes

  In hoofdstuk 2 hebben we de volgende typen verzekeringen
  onderscheiden: levensverzekeringen en hypotheken,
  motorrijtuigenverzekeringen, zorgverzekeringen zoals verzekeringen
  tegen ongevallen en ziekte, transportverzekeringen voor zee-, wegen
  luchtvaarttransport, brandverzekeringen, inboedelverzekeringen en
  reisverzekeringen. Van al deze typen verzekeringen zullen we hierna
  aangeven wat er op basis van de literatuur, de zaakanalyses en de
  interviews bekend is over de omvang van fraude en de eventuele
  betrokkenheid van criminele groepen hierbij.

  lees meer

  Ambstedig proces-verbaal J.C.J.G. Barkman-Kuitert naaraanleiding van vragen van de commissie (4/28)

  118

  Eindrapport – 10.11 Overige methoden

  10.11 Overige methoden

  A. Inwinning, opslag en gebruik van informatie

  lees meer

  Eindrapport – 3.2 Omschrijving methode

  3.2 Omschrijving methode

  De methode bestaat uit het onder regie van politie en justitie
  gebruik maken van informanten die criminele organisaties facilitair
  ondersteunen. De politie gebruikt de informanten om informatie te
  verzamelen over het functioneren van de criminele organisatie. De
  informanten hebben op n of andere wijze contact met leden van
  criminele organisaties. Het gaat onder andere om informanten die
  werkzaam zijn in de transportwereld. Noot De politie
  wordt door een informant in kennis gesteld van de verwachte
  aankomst van een container waarin verdovende middelen zijn
  verborgen. De informant draagt kennis van de gegevens van de
  container, het schip en de vermoedelijke datum van aankomst. De
  politie zorgt er met hulp van FIOD-medewerker(s), voor dat de
  container niet door de douane wordt gecontroleerd. De FIOD/politie
  heeft afspraken met de douane dat indien de FIOD/politie daarom
  vraagt bepaalde containers zonder verder vragen door de douane
  worden geloodst. Onder regie van de politie en door tussenkomst van
  de FIOD wordt de container dan door een burgerchauffeur, die met de
  politie samenwerkt, uit het havengebied gereden en getransporteerd
  naar een neutraal terrein, bijvoorbeeld een parkeerplaats.
  Vervolgens zorgt politiepersoneel of de burgerchauffeur voor
  transport naar een loods. Een medewerker van de FIOD zorgt
  inmiddels voor de inklaring van de containers en de daarvoor
  benodigde documenten. In een aantal gevallen vervoeren
  politiemensen zelf de container vanaf het haventerrein naar de
  loods.
  In de loods wordt door politiefunctionarissen de lading in de
  container gecontroleerd. De politie weegt de hoeveelheid verdovende
  middelen. De lading drugs wordt opgesplitst en op afroep door de
  politie vervoerd naar een plaats die door leden van de criminele
  organisatie is opgegeven aan de burgerinfiltrant. De deklading (de
  lading die noodzakelijk is om de drugs te verstoppen) wordt apart
  gezet en eventueel later verkocht, dan wel om niet aan bepaalde
  bedrijven weggegeven. In andere gevallen heeft de politie geen
  bemoeienis met de dekladingen.

  lees meer

  << oudere artikelen