• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 11.1 Inleiding

  11 RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF
  OPSPORINGSMETHODEN

  11.1 Inleiding

  Het gaat bij rechtsvergelijking niet om het rechtstreeks
  overnemen van elders gebruikte oplossingen voor vergelijkbare
  problemen. De studie is in eerste instantie gericht op het
  doorgronden van het vreemde rechtsstelsel. Daardoor ontstaat tevens
  een beter inzicht in het eigen, nationale rechtssysteem.
  Rechtsvergelijking werkt vooral relativerend. Door de kennisneming
  van de opbouw van een rechtssysteem en de daarin gekozen
  constructies, kan een beter zicht ontstaan op denkbare en vooral
  ook haalbare oplossingen, die passen binnen het eigen stelsel.
  Kennis omtrent ervaringen elders dragen bij aan het verbeteren van
  de kwaliteit van de rechtshandhaving.

  lees meer

  Bijlage V – Garagebox

  Garagebox

  HR 6 juni 1995, nr. 99.663
  (Artt. 26 Wet wapens en munitie en art. 416-417bis Sr.)
  Bij een bepaalde garagebox werden video-opnamen gemaakt en is door
  rechercheurs geobserveerd. Deze wijze van observatie (door middel
  van een video-camera) bleek niet uit de processen-verbaal.
  Rechtsvraag:

  lees meer

  Bijlage V – Laundry

  Laundry

  Rechtbank Rotterdam, 14 juni 1995, nr. 10.035458/94
  Feiten en rechtsvragen:
  1. Verweer (3): Deals met S. en De B. ontberen een wettelijke
  grondslag en zijn in strijd met de Modelbrief (richtlijn) van de
  procureurs-generaal (d.d. 1 juli 1983). (De verdediging stelt dat
  door het openbaar ministerie met ongeveer 3 4 personen behorend tot
  de inner circle van verdachte Kobus L. overeenkomsten zijn gesloten
  om essentile informatie te verkrijgen. En van hen is nadien
  omgebracht, een ander hield zich niet aan de voorwaarden en
  belandde in Marokkaanse gevangenis. Over een derde noch een vierde
  persoon waarmee mogelijk afspraken zouden zijn gemaakt wordt in dit
  vonnis gesproken.) Rechtbank:

  lees meer

  Bijlage V – 3.1 Inleiding

  3 OBSERVATIE

  3.1 Inleiding

  In het kader van onderzoek naar strafbare feiten is observatie
  een middel van informatievergaring. De term observatie dekt een
  grote lading. Onder observatie verstaat de commissie: Het gadeslaan
  van bepaalde personen, objecten en situaties ten einde informatie
  te verzamelen, al dan niet op de openbare weg of al dan niet in
  voor het publiek toegankelijke ruimten.

  lees meer

  Bijlage V – 5.2 Omschrijving methode

  5.2 Omschrijving methode

  5.2.1 Definitie

  Door de commissie-de Wit worden drie vormen van infiltratie
  onderscheiden: I. Het door een politiefunctionaris of burger, al
  dan niet onder de dekmantel van een aangenomen identiteit, onder
  gezag en regie van politie en openbaar ministerie, binnendringen in
  het criminele milieu of deel uitmaken van een criminele
  organisatie, ten behoeve van opsporing en vervolging. II. Het,
  onder gezag en regie van politie en openbaar ministerie, gebruik
  maken van een persoon die reeds deel uitmaakt van een criminele
  organisatie en zich als zodanig, met toestemming van politie en
  openbaar ministerie, schuldig maakt aan bepaalde strafbare
  feiten.

  lees meer

  Bijlage V – 7.2 Omschrijving methode

  7.2 Omschrijving methode

  De methode bestaat uit het onder regie van politie en justitie
  gebruik maken van informanten die criminele organisaties facilitair
  ondersteunen. De politie gebruikt de informanten om informatie te
  verzamelen over het functioneren van de criminele organisatie. De
  informanten hebben op n of andere wijze contact met leden van
  criminele organisaties. Het gaat onder andere om informanten die
  werkzaam zijn in de transportwereld. Noot De politie
  wordt door een informant in kennis gesteld van de verwachte
  aankomst van een container waarin verdovende middelen zijn
  verborgen. De informant draagt kennis van de gegevens van de
  container, het schip en de vermoedelijke datum van aankomst. De
  politie zorgt er met hulp van FIOD-medewerker(s), voor dat de
  container niet door de douane wordt gecontroleerd. De FIOD/politie
  heeft afspraken met de douane dat indien de FIOD/politie daarom
  vraagt bepaalde containers zonder verder vragen door de douane
  worden geloodst. Onder regie van de politie en door tussenkomst van
  de FIOD wordt de container dan door een burgerchauffeur, die met de
  politie samenwerkt, uit het havengebied gereden en getransporteerd
  naar een neutraal terrein, bijvoorbeeld een parkeerplaats.
  Vervolgens zorgt politiepersoneel of later de burgerchauffeur voor
  transport naar een loods. Een medewerker van de FIOD zorgt
  inmiddels voor de inklaring van de containers en de daarvoor
  benodigde documenten. In een aantal gevallen vervoeren
  politiemensen zelf de container vanaf het haventerrein naar de
  loods.

  lees meer

  Bijlage V – 9.3 Infiltratie

  9.3 Infiltratie

  9.3.1 Casus

  Een onderwerp dat in de praktijk regelmatig in verband wordt
  gebracht met corruptie, is de (politile) infiltratie. Onder
  infiltratie verstaat de commissie: het met het oog op opsporing en
  vervolging onder gezag en regie van de politie en het openbaar
  ministerie binnendringen in een criminele organisatie of groep, het
  ervan deel uitmaken, het gebruik maken van personen die er reeds
  deel van uitmaken en het (desgevraagd) ondersteunen ervan, indien
  dit optreden gepaard gaat met het I) aannemen van een valse
  identiteit en/of II) verrichten van strafbare feiten en/of III)
  bieden van steun aan de criminele organisatie of groep. Momenteel
  zijn er vier zogenaamde politile infiltratie teams (PIT’s)
  operationeel. In totaal waren er in 1995 25 mensen werkzaam bij de
  infiltratieteams. Noot In bijlage 5 methoden,
  hoofdstuk 5
  Infiltratie wordt uitgebreider op deze
  opsporingsmethode ingegaan. In deze paragraaf zullen aan de hand
  van een aantal casus verschillende corruptie-risico’s bij
  infiltratie worden beschreven. Een (voormalig) hoofdinspecteur van
  de gemeentepolitie schrijft hierover bijvoorbeeld:

  lees meer

  Bijlage VI – 12.3 Het ministerie van Binnenlandse Zaken

  12.3 Het ministerie van Binnenlandse Zaken

  De minister van Binnenlandse Zaken draagt de primaire
  verantwoordelijkheid voor de beleidsvorming en de formele en
  materile wetgeving met betrekking tot het binnenlands bestuur en de
  handhaving van de openbare orde. De verantwoordelijkheid van de
  minister van Binnenlandse Zaken voor de inrichting en werking van
  het binnenlands bestuur komt onder meer tot uitdrukking in zijn
  bemoeienis met de benoeming en bevordering van burgemeesters. De
  aandacht voor het binnenlands bestuur heeft zich de laatste tijd
  verruimd naar het openbaar bestuur als zodanig. Wijlen minister
  Dales heeft in dat verband de aanzet gegeven tot de publieke
  discussie over politieke, bestuurlijke en ambtelijke integriteit.
  Noot Onderdeel van de publieke discussie is de vraag
  naar de eventuele innesteling van de onderwereld in de politieke en
  bestuurlijke bovenwereld.

  lees meer

  Bijlage VI – 4.2 Organisatie tactische recherche

  4.2 Organisatie tactische recherche

  4.2.1 Taak

  De tactische recherche heeft tot taak gegevens te verzamelen met
  betrekking tot strafbare feiten en personen die ervan verdacht
  worden strafbare feiten te hebben gepleegd. Verkregen gegevens
  dienen als bewijs ten behoeve van de strafrechtelijke afdoening
  door het openbaar ministerie (OM). Het materiaal moet betrekking
  hebben op feiten met het doel de plegers van die feiten te
  achterhalen; daarmee onderscheidt het tactisch onderzoek zich van
  het CID-onderzoek. Bij het CID-onderzoek heeft de
  gegevensverzameling namelijk veeleer betrekking op personen en
  groepen met het doel de door hen gepleegde en te plegen feiten te
  achterhalen of te voorspellen.

  lees meer

  Bijlage VI – 6.4 Landelijk rechercheteam (LRT)

  6.4 Landelijk rechercheteam (LRT)

  De ontwikkelingen rond de oprichting en het functioneren van de
  kernteams lijken het belang van een LRT te onderstrepen. De
  korpschef van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft in
  september 1994 de opdracht gekregen een plan van aanpak te maken
  voor de oprichting van een LRT. Dat plan is gemaakt door de Divisie
  ondersteuning van het KLPD in samenwerking met de CRI.

  lees meer

  Bijlage VI – 8.4 Bijzondere methoden

  8.4 Bijzondere methoden

  8.4.1 Algemeen

  Artikel 20, eerste lid WIV bepaalt dat de ambtenaren van de BVD
  geen bevoegdheid tot het opsporen van strafbare feiten hebben. De
  ambtenaren als bedoeld in artikel 18 WIV (onder wie de
  RID-rechercheurs) beschikken doorgaans uit hoofde van hun functie
  over opsporingsbevoegdheden. In geval zij werkzaamheden verrichten
  in het kader van de BVD-taak oefenen zij geen bevoegdheden tot het
  opsporen van strafbare feiten uit (artikel 20 lid 2 WIV).

  lees meer

  Bijlage VII – II.1. De discussie over de definitie in Nederland

  II.1. De discussie over de definitie in Nederland

  Ook voor Nederland geldt dat de geschiedenis van de discussie
  over de definitie van georganiseerde criminaliteit nog moet worden
  geschreven. Links en rechts is er wel een aanzet gegeven, maar het
  verhaal is nog verre van volledig (Beetstra et al., 1994).
  Zeker wanneer men in een analyse van die geschiedenis een koppeling
  wil aanbrengen tussen de definitie van georganiseerde criminaliteit
  en het beleid dat in functie van een definitie is gevoerd, valt er
  veel voor te zeggen in de onderhavige geschiedenis een cesuur aan
  te brengen in het najaar van 1990, en meer bepaald in de maand
  oktober van dat jaar, toen in Den Haag de Dutch American
  Conference on Organized Crime
  plaatsvond. Onder invloed van
  deze conferentie werd weliswaar niet direct de officile definitie
  van georganiseerde criminaliteit bijgesteld, maar werd wel het
  beleid ingrijpend aangepast. Terwijl voordien de bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit vanuit een repressief,
  strafrechtelijk, perspectief was opgebouwd, werd vanaf dat moment
  erkend dat er ook behoefte was aan preventief – bestuurlijke
  maatregelen om het probleem te beheersen. De bijdragen van de leden
  van New York State Organized Crime Task Force aan de genoemde
  conferentie lieten immers zien dat een eenzijdig repressieve aanpak
  op den duur niet voldoende effect kan sorteren (Fijnaut en Jacobs,
  1991).

  lees meer

  Bijlage VII – V.1. Inleiding

  V. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN LEGALE ECONOMISCHE
  SECTOREN: FEIT OF FICTIE?

  V.1. Inleiding

  Georganiseerde criminaliteit wordt nog altijd in de eerste
  plaats geassocieerd met de produktie van en handel in illegale
  goederen en diensten en zo bezien heeft deze soort criminaliteit
  niets te maken met het gevestigde bonafide bedrijfsleven. Maar
  zoals in de discussie over de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland ook naar voren is gekomen, bestaat er de vrees dat met
  name groepen die in traditionele vormen van georganiseerde
  criminaliteit (drugshandel, enzovoort) actief zijn (geweest),
  zullen proberen om ook in legale economische sectoren een
  machtspositie op te bouwen. Mede hierom is in dit onderzoek
  rekening gehouden met een dergelijke ontwikkeling, en is voor een
  aantal branches onderzocht of er van zulk een vervlechting sprake
  is. De bedoelde vervlechting kan op uiteenlopende wijzen
  plaatsvinden. In het spoor van het onderscheid dat eerder werd
  gehanteerd bij de typering van de verschillende fraudezaken,
  onderscheiden we ook in dit verband twee hoofdvormen. De relatie
  tussen de georganiseerde criminaliteit en het bedrijfsleven kan
  parasitair van aard zijn. Dit doet zich voor wanneer
  criminele groepen uitsluitend profiteren en de betrokken bedrijven
  tot slachtoffer maken. Zij kan echter ook symbiotisch zijn
  en dan profiteren beide partijen ervan door samen te werken.

  lees meer

  Bijlage VII – VIII. ALGEMEEN BESLUIT

  VIII. ALGEMEEN BESLUIT

  In Nederland is al een aantal jaren een publieke discussie
  gaande over de aard, de omvang en de schade – kortom de ernst – van
  de georganiseerde criminaliteit. Sommigen menen dat de situatie
  heel ernstig is en poneren zelfs dat een ontwrichting van het
  maatschappelijk leven door toedoen van deze criminaliteit tot de
  rele mogelijkheden behoort, zo zij niet reeds aan de gang is.
  Anderen schatten de situatie weer heel wat minder ernstig in en
  gaan er van uit dat het traditionele bendewezen slechts een nieuwe
  gedaante heeft aangenomen. Zulke verschillen van opvatting zijn ten
  dele mogelijk omdat er tot nu toe weinig systematisch en grondig
  empirisch onderzoek is gedaan naar het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit in ons land. Hierdoor is het immers
  mogelijk dat allerlei dingen kunnen worden beweerd zonder dat ze
  direct of indirect kunnen worden gelogenstraft met feiten. Ten dele
  hangen dergelijke verschillen van opvatting echter ook samen met
  het feit dat georganiseerde criminaliteit niet door iedereen op
  dezelfde manier wordt gedefinieerd. Wanneer immers wordt gekozen
  voor een ruime definitie – zeggende bijvoorbeeld dat georganiseerde
  criminaliteit evengoed betrekking kan hebben op hirarchisch
  georganiseerde groepen die zich met geweld en corruptie een weg
  banen naar duurzame machtsposities in bepaalde legale economische
  sectoren als op groepjes gewiekste flessentrekkers en overvallers –
  dan is het probleem dat deze criminaliteit stelt, ook in de
  verbeelding, al vlug vele malen ernstiger, toch zeker in omvang,
  dan wanneer een enge definitie wordt aangehouden, bijvoorbeeld dat
  er slechts sprake is van georganiseerde criminaliteit als criminele
  groepen inderdaad controle hebben weten te krijgen over een of meer
  legale branches in de economie. In het licht van deze
  verwarringstichtende discussie is het geen wonder dat ook in de
  politiek, in het parlement, bij herhaling de vraag is opgeworpen
  hoe ernstig het probleem van de georganiseerde criminaliteit nu
  eigenlijk is. Deze vraag bleef echter lange jaren onbeantwoord. Ja,
  er werd wel een antwoord gegeven – door middel van de opeenvolgende
  inventarisaties van de CRI/het CBO maar dit antwoord maakte de
  verwarring alleen maar groter omdat de bedoelde inventarisaties, om
  allerhande redenen, keer op keer hl verschillende kwantitatieve
  beelden van de werkelijkheid produceerden. Een meer evenwichtige
  beantwoording van de betrokken vraag drong zich echter op toen zij
  in de schoot van de parlementaire Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden werd gekoppeld aan de vraag naar de normering
  van deze methoden. Toen dan ook nog de Tweede Kamer, in haar
  discussie over het rapport van die werkgroep Opsporing
  gezocht
  , de juistheid van deze koppeling onderschreef, lag het
  voor de hand dat de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsmethoden die vervolgens werd ingesteld, een empirisch
  onderzoek gelastte naar het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Meer bepaald vroeg zij de onderzoekers
  drie dingen te bezien:

  lees meer

  Bijlage VIII – 4.2. De produktie en distributie van synthetische drugs

  4.2. De produktie en distributie van synthetische
  drugs

  In de voorbije jaren zijn er tientallen onderzoeken ingesteld
  naar de produktie en distributie van synthetische drugs. Uit een
  rapport over een belangrijk deel van deze onderzoeken is gebleken
  dat in elk geval de zogenaamde laboratoria die bij de vervaardiging
  van deze drugs werden gebruikt, overwegend waren gesitueerd in
  Amsterdam, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Deze laboratoria
  waren ingericht op zeer uiteenlopende lokaties: woonschepen,
  flatwoningen, loodsen, kelders, silo’s, enzovoort. Uit het feit dat
  er in deze laboratoria maar liefst 145 verschillende chemicalin
  werden aangetroffen, mag worden afgeleid dat er bij de productie
  van synthetische drugs nog heel wat wordt gexperimenteerd. Waarbij
  wel moet worden aangetekend dat een groot deel van deze chemicalin
  gewoon waren gekocht bij bekende firma’s in Nederland, Belgi en
  Duitsland. De meeste produktiemiddelen (glaswerk,
  tabletteermachines, pompen) waren afkomstig van Nederlandse en
  Belgische bedrijven en fabrieken. De vervaardiging van synthetische
  drugs is – economisch gezien – dus een meer normale activiteit dan
  men op het eerste gezicht wellicht zou denken. De XTC-zaak die
  bijna vijf jaar geleden door het vroegere IRT Noord-Holland-Utrecht
  onder de naam Extase werd gedraaid, heeft laten zien dat de
  produktie en distributie van synthetische drugs somtijds in handen
  is van een vrij goed-georganiseerde criminele groep en dat er
  enorme sommen geld mee kunnen worden verdiend (Cortebeeck, 1994).
  Deze groep was van gemengde, Belgisch-Nederlandse, origine. Zij
  telde zo’n twintig personen die – alleen of met anderen – betrokken
  waren bij alles wat er zoal komt kijken bij een illegale
  onderneming als deze: de aanschaf van panden, de inrichting van
  laboratoria, de aankoop van grondstoffen, het produceren van de
  drugs, de distributie van de pillen, de beveiliging van de
  lokaties, de investering van de winsten en andere. Volgens experts
  van de CRI had de organisatie in totaal de beschikking gehad over
  een bedrag van maximaal 264 miljoen en minimaal 72 miljoen ten
  behoeve van de aanwending in diverse activa. Hiervan kon, in
  relatie tot de kasadministratie, evenwel slechts 15 miljoen worden
  getraceerd. Tegenover een groep als deze die indertijd zonder
  twijfel tot de top van de georganiseerde criminaliteit had kunnen
  worden gerekend, staan tal van groepen die qua organisatie noch qua
  omzet kunnen tippen aan de bende waarom het in het Extase-onderzoek
  ging. Uit het rapport waarnaar hiervoor reeds werd verwezen, kan
  immers worden opgemaakt dat men in heel wat onderzoeken slechts is
  gestoten op enkele mensen die van A tot Z het hele productieproces,
  met alles wat hierbij hoort, gaande moesten houden. Hoe
  kleinschalig veel van deze groepjes wel niet werkten, blijkt met
  name uit het feit dat er nauwelijks sprake was van
  arbeidsverdeling. De organisator (financier, leverancier) werkte
  gewoon met de laborant mee om er het beste van te maken. Daarnaast
  is er ook een tussencategorie van groepen. Dat zijn de groepen, of
  beter gezegd, de netwerken die, op zichzelf genomen, wel enige
  organisatiegraad vertonen, maar die daarenboven hetzij voor de
  leverantie van grondstoffen, hetzij voor de afzet van hun
  producten, hetzij voor de gewelddadige inning van schulden, in meer
  of mindere mate afhankelijk zijn van figuren in de top van de
  georganiseerde criminaliteit. Om te achterhalen hoe deze netwerken
  er uitzien, zijn in Noord-Brabant twee recente onderzoeken naar de
  produktie en distributie van synthetische drugs onder de loupe
  genomen.
  Onderzoek A bracht aan het licht dat in een bedrijfspandje in een
  middelgrote stad amphetamine werd vervaardigd. Niet het hele
  produktieproces werd hier afgewikkeld. Enkele keren werden bepaalde
  bewerkingen uitgevoerd in woonhuizen in de Randstad. En het draaien
  van de pillen gebeurde uiteindelijk weer op een andere plaats in
  het land. Deze geografische spreiding van het produktieproces
  (branden, kristalliseren en tabletteren) had zeker tot doel om het
  risico van ontdekking te verkleinen. Te zelfder tijd vormde zij
  echter ook een weerspiegeling van het netwerk dat hier bezig
  was.

  lees meer

  << oudere artikelen