• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 1.1. Verwijtbare betrokkenheid

  INLEIDING

  1.1. Verwijtbare betrokkenheid

  In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van de
  verwijtbare betrokkenheid van advocaten, notarissen en
  accountants bij strafbare gedragingen van de georganiseerde
  misdaad. Advocaten en notarissen behoren van oudsher tot de
  klassieke professionele beroepen. De accountants zijn hiermee
  vergeleken nieuwkomers. In de afgelopen jaren zijn enkele
  beoefenaars van juist deze beroepen in verband met verwijtbare
  betrokkenheid bij georganiseerde misdaad in opspraak geraakt. In
  mei 1993 ontstond hierover beroering toen een ambtenaar van het
  ministerie van Justitie, J.J.M. van Dijk, op een besloten
  conferentie van de Jonge Balie in Amsterdam meedeelde dat de CRI
  een lijst zou bezitten waarop de namen van zeker meer dan tien
  advocaten stonden die criminele organisaties met raad en daad
  terzijde zouden staan (NRC 7-5-1993). Noot

  lees meer

  Bijlage X – 4.2. Diversiteit van de dadergroepen

  4.2. Diversiteit van de dadergroepen

  Zoals in hoofdstuk 2 al is aangestipt, roepen fraudezaken zowel
  associaties op met het begrip organisatiecriminaliteit als met het
  hoofdthema van het onderhavige onderzoek: georganiseerde
  criminaliteit. Organisatiecriminaliteit – beter bekend onder de
  Engelse term corporate crime – duidt op misdrijven die individueel
  of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide
  organisatie worden gepleegd binnen het kader van de uitoefening van
  organisatorische taken (Van de Bunt, 1992). Deze ondernemers
  richten zich primair op voortzetting van hun bedrijf, maar om dit
  doel te bereiken overschrijden zij de grens van het strafbare.

  lees meer

  Bijlage X – 7.2. De besloten vennootschap

  7.2. De besloten vennootschap Noot

  7.2.1. Aard van de rechtsvorm

  De besloten vennootschap is een rechtspersoonlijkheid bezittende
  vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal,
  waarin ieder der vennoten voor n of meer aandelen deelneemt (art.
  2:175 BW). De term besloten houdt in dat de BV ter dekking van haar
  kapitaalbehoefte geen beroep doet op het grote publiek. De
  aandeelhouders zijn slechts verplicht tot volstorting van het
  nominale bedrag van hun aandeel (art. 1:195 BW) en in beginsel niet
  persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap
  wordt verricht (art. 2:175 BW). Voor de oprichting is een
  gendexeerd minimumkapitaal vereist (art. 1:178 lid 2 BW), thans
  f.40.000. De BV is verplicht tot openbaarmaking van de jaarstukken
  (art. 2: 394 BW).

  lees meer

  Bijlage X – 11.2. Het voorwenden van vermogensstijging

  11.2. Het voorwenden van vermogensstijging

  Deze methodiek van witwassen kan worden toegepast in de gevallen
  dat men de beschikking heeft over activa die moeilijk objectief
  waardeerbaar zijn, zoals kan voorkomen bij onroerend goed, antiek
  en kunst. Door een lucratieve verkoop van dit soort activa voor te
  wenden aan een schijnbaar onafhankelijke derde, kan een crimineel
  op schijnbaar legale wijze in het bezit komen van zijn
  misdaadgeld.

  lees meer

  Bijlage XI – 3.1. Twee gevallen van ontvoering

  3.1. Twee gevallen van ontvoering

  Alvorens de diverse vormen van (illegale) handel in (illegale)
  goederen en/of diensten te bespreken, zullen hierna twee recente
  ontvoeringen worden behandeld. Dit gebeurt niet alleen om de
  continuteit aan te geven die er op dit punt in Amsterdam bestaat;
  met de ontvoering van Heineken en zijn chauffeur kwam er aan de
  criminele vrijheidsberoving van mensen geen einde. Ook heeft bij
  het maken van deze keuze meegespeeld dat de ontvoering van mensen
  in Itali en elders een welbekende activiteit van georganiseerde
  misdadigers is. Die kan in dit rapport dus niet zomaar buiten
  beschouwing worden gelaten.

  lees meer

  Bijlage XI – 5.4. De heersende eigendomsverhoudingen

  5.4. De heersende eigendomsverhoudingen

  Het is bepaald opmerkelijk dat er geen echt grote seksbedrijven
  in de buurt actief zijn. Er zijn twee (Nederlandse) combinaties die
  ieder ongeveer 20 hokken exploiteren en die de zaak, inclusief
  bescherming met camera’s, commercieel aanpakken. Zij zijn de
  grootsten. Een van hen, Hans Brouns, heeft zojuist (1993) een goed
  overzicht gepubliceerd van de (recente) geschiedenis van de
  Zeedijk. De auteur stelt zijn relaas voor als een
  ooggetuigenverslag van een buurtbewoner. Ook hieruit blijkt dat er
  geen sprake is van concentratie of monopolievorming in deze
  bedrijfstak. De raamprostitutie in andere steden zoals Utrecht en
  Den Haag is grotendeels in handen van enkelingen. Is er in
  Amsterdam dan voldoende ruimte voor iedereen? Is deze sector in
  vergelijking met andere economische activiteiten in de rosse buurt
  niet voldoende interessant? Dat er geen sprake is van de vorming
  van monopolies blijkt ook uit het feit dat de bordeelbazen zelf
  geen security firma’s hebben opgericht, maar de beveiliging
  uitbesteden aan specialisten van het particuliere geweld: de Hells
  Angels. De ramen waar dezen protectie aanbieden zijn met een
  sticker gemerkt. Ofschoon een bedrijfstak als die van de
  prostitutie onconventionele ondernemers aantrekt die niet
  gemakkelijk tot samenwerking zijn te brengen, is dit er toch een
  paar maal van gekomen. Het ging toen om het keren van een
  gemeenschappelijke bedreiging van buitenaf. Joegoslavische bendes
  en de Russische mafia hebben serieuze pogingen gedaan om de
  prostitutie binnen en buiten de Wallen in handen te krijgen, maar
  dit is ze mede door toedoen van de Hollandse bordeelhouders niet
  gelukt.

  lees meer

  Bijlage XI – 2.5. Tot besluit

  2.5. Tot besluit

  Vorenstaande schets van de opkomst van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam en van de (re)actie van de Amsterdamse
  politie in dit verband, zegt natuurlijk niet alles over de aard,
  ernst, omvang en ontwikkeling van deze criminaliteit in deze stad
  vanaf de jaren zestig tot in het begin van de jaren negentig.
  Niettemin is het aangewezen – ook met het oog op hetgeen nog volgt
  – om enkele van onze belangrijkste algemene indrukken aan het
  papier toe te vertrouwen.

  lees meer

  Bijlage XI – 3.3. Verschijningsvormen

  3.3. Verschijningsvormen

  3.3.1. De harddrugs

  De handel in herone en cocane in Enschede wordt niet beheerst
  door n groep. Er zijn vele personen en kleine groepen actief die
  voor de levering aan dealers verantwoordelijk zijn. Ieder heeft een
  deel van deze gefragmenteerde markt en dat lijkt tot ieders
  tevredenheid te gebeuren. Sommige samenwerkingsverbanden tussen
  leveranciers zijn duurzaam van karakter, andere kennen meer
  incidentele werkverbanden. De grootste plaats in de heronehandel en
  -verkoop Noot wordt ingenomen door twee Turkse families,
  maar een deel van de lokale markt wordt mede voorzien door
  autochtone Enscheders, een woonwagenfamilie Noot en door
  enkele kleine zelfstandigen van Turkse en Marokkaanse origine. Over
  Chinese, Italiaanse en (ex-)Joegoslavische betrokkenheid in deze
  handel is niets bekend.

  lees meer

  Het advies van prof mr P.J. Boon

  Het advies van prof mr P.J. Boon
  Noot

  Prof. mr P.J. Boon begint met het maken van een drietal
  preliminaire opmerkingen. Ten eerste dat de term belang van de
  staat niet behoort tot de begrippen die juridisch scherp zijn te
  omlijnen: die term krijgt steeds inhoud in een politiek
  krachtenveld, dat van geval tot geval kan verschillen. Ten tweede
  valt uit de term af te leiden dat partijpolitieke of persoonlijke
  belangen niet in aanmerking komen. Ten derde dat het belang van de
  commissie om in staat te worden gesteld haar opdracht goed te
  kunnen uitvoeren, bijna per definitie kan worden aangemerkt als een
  gewichtig belang van de Staat.

  lees meer

  Bijlage I – 1. Archiefstukken

  1. Archiefstukken

  Advocatenkantoor Doedens; Doedens, P.H., Afschrift van het
  verzoek aan de minister van Justitie de inhoud
  (informatie van de arrestant in de zaak van de XTC-smokkel naar
  Engeland inzake medeweten van de
  autoriteiten van de smokkel) te betrekken bij de Enqute, 8 november
  1995
  AID, Aanbiedingsbrief; Deel 1: Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2:
  Nota bestrijding illegale handel BUD; Bijlage
  3: Besluit reorganisatie AID d.d. januari 1994; Bijlage 4:
  Richtlijnen inzet opsporingsmethoden; Bijlage 5:
  Registratie-systeem; Bijlage 6: Rapport van de Projectgroep
  informatie-uitwisseling reguliere politie en
  bijzondere opsporingsdiensten d.d. mei 1992; Bijlage 7:
  Intentieverklaring samenwerking OM, politie en AID;
  Bijlage 8: Afspraken over samenwerking van controlerende diensten
  op Schiphol; Bijlage 9: Brief VROM d.d.
  11 juli 1994 over de samenwerking tussen Hoofdinspectie
  Milieuhygine en AID; Bijlage 10: Samenwerking
  CRI en AID; Bijlage 11: Verslag FIOD-AID overleg d.d. 26 april 1988
  in Haarlem; Bijlage 12: Overeenkomst
  voor de kustwacht (Vliegconvenant VIPOL); Bijlage 13: Gedragscode
  medebewind gemeenschappelijk
  landbouwbeleid (Betaalorganen); Bijlage 14: Beleidsafspraken tussen
  AID en Stichting Landelijke
  Inspectiedienst Dierenbescherming (LID); Bijlage 14a:
  Privaatrechtelijke controle-instellingen; Bijlage 15:
  Verordening (EEG) nr. 1468/81 d.d. 19 mei 1981 betreffende
  wederzijdse bijstand tussen de administratieve
  autoriteiten met het oog op juiste toepassing van de douane- en
  landbouwvoorschriften (PbEG (1981) L 144 (2
  juni)); Bijlage 16: Milieuconvenanten; Bijlage 17: Strategie en
  werkprogramma LCCM/STHH d.d. 25 augustus
  1994; Bijlage 18: Verslag conferentie samenwerking d.d. 23 en 24
  maart 1993 Platform BOD; Bijlage 19:
  Besluit Ministerie van Justitie d.d. 1 februari 1992 betreffende
  het EG-fraudeberaad; Bijlage 19a: Rapport van
  de OM-werkgroep EEG-fraude d.d. mei 1991; Bijlage 20: Opleiding;
  Bijlage 21: Overzichten
  regelmatigheidsmeldingen (EOGFL);Deel 2: Bijlage A: Jaarverslag
  1992; Bijlage B: Jaarverslag 1993; Bijlage
  C: Jaarplan 1994; Bijlage D: Jaarplan 1995; Bijlage E: Landelijk
  draaiboek mest d.d. september 1994; Bijlage
  F: Controle-programma 1994-1995 EOGFL; Bijlage G: Verslag EOGFL
  juli 1993-juni 1994; Bijlage H:
  Controleprogramma EOGFL 1994-1995; Bijlage I: Rapport inzake
  fraudemeldingen aan Brussel en
  diagonale rechtshulp 1993; Bijlage J: Ministerie van VROM;
  Ministerie van Justitie, Conceptnota Strategisch
  Plan BOD, waaraan toegevoegd: J.1 Notitie Aanpak zware
  milieucriminaliteit d.d. 17 maart 1995 (Kamerstuk
  22.343 018), J.2 Notitie zware milieucriminaliteit, Notitie
  Projectgroep ondersteuning milieurecherche en
  Notitie Milieu-recherche-bijstandspools, J.3 Projectplan Kernteam
  zware milieucriminaliteit d.d. 30 maart 1995,
  J.4 Dossier Algemeen overleg zware milieucriminaliteit d.d. 1 juni
  1995 (literatuur, correspondentie,
  kamerstukken), J.5 Trendstudie chemisch afval 1990-2000, februari
  1993; J.6 Handboek gecompliceerde
  Milieudelicten Arrondissementsparket Arnhem; Koers, J.,
  Aanbiedingsbrief d.d. 27 september 1995; Bijlage 1:
  Proces verbaal betreffende de infiltratie in het G-2 (4M) onderzoek
  van het kernteam Noord-Oost Nederland
  Arrondissementsparket ‘s-Gravenhage; KLPD/CRI/ACCI, Bijlage 1:
  Advies van de Werkgroep officiersoverleg
  drugs d.d. 22 oktober 1980 aan de vergadering van
  procureurs-generaal over de undercover-agent; Bijlage 2:
  Jaarverslag ACCI 1994
  Arrondissementsparket Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief
  van OvJ M.H. Severein d.d. 17 maart
  1995 met de beschikking goedkeuring toepassing politile
  infiltratie; Bijlage 2: Jaarverslag 1990 van het
  Arrondissementsparket Groningen; Bijlage 3: Jaarverslag 1993 van
  het Openbaar Ministerie, Resort
  Leeuwarden; Bijlage 4: Jaarplan 1995 van het Arrondissementsparket
  Groningen; Bijlage 5:
  Beleidsuitgangspunten OM 1993-1995 van het Arrondissement
  Groningen; Bijlage 6: Concept-verslag
  vergadering Brede Overleggroep Zware Criminaliteit (BOZ) d.d. 2
  december 1994; Bijlage 7: Brief van OvJ
  M.H. Severein d.d. 7 september 1994 met een Nota t.b.v. het overleg
  BOZ over het functioneren van RCID’s en
  de CID-officieren van justitie; Bijlage 8: Concept-verslag BOZ d.d.
  21 oktober 1994; Bijlage 9: Concept-verslag
  BOZ d.d. 24 juni 1994; Bijlage 10: Verslag CID-overleg d.d. 29
  april 1994
  Arrondissementsparket Haarlem, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
  Beleidsprioriteiten voor het parket Haarlem in
  1993; Bijlage B: Unit Specialismen in oprichting, Plan van aanpak
  taakgebied bestrijding georganiseerde
  criminaliteit: beleidsintenties en beleidsdoelstellingen, 26 juli
  1993; Bijlage C: Planning en Control 1995
  Zware georganiseerde criminaliteit; Bijlage D: Aandachtspunten voor
  het management van grootschalige
  onderzoeken in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit: Sheets
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging;
  Bijlage E: Unho Specialismen, Beantwoording vragen parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden;
  Bijlage F: Werknotitie van mr. Gonzalez: handvat voor het sturen
  t.a.v. inzet (bijzondere) opsporingsmethoden;
  Bijlage G: CID-officier van justitie
  Arrondissementsparket Rotterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Jaarverslag 1990; Bijlage 2: Jaarverslag 1991;
  Bijlage 3: Jaarverslag 1992; Bijlage 4: Jaarrapport 1992; Bijlage
  5: Jaarrapport 1993; Bijlage 6: Parketplan
  1994; Bijlage 7: Parketplan 1995
  Arrondissementsparket Zwolle/Stafbureau Hoofdofficier van Justitie;
  Holthuis, H.A., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Projectplan landelijk Bureau OM, maart 1995
  Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
  Brief d.d. 5 juli 1994 van het Hoofd van de
  Directie Rechterlijke Organisatie, P.F.M. Jgers, betreffende
  toewijzing middelen aanpak zware georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage B: Richtlijnen onderzoek van
  telefoongesprekken: Modelbrief d.d. 2 juli 1984 van de
  hoofdofficieren van justitie aan de politie; Bijlage C: Interne
  nota’s t.b.v. strafrechters (inclusief
  rechters-commissarissen) ter implementatie van nieuwe regelgeving
  betreffende: 1. Wet Computercriminaliteit
  (d.d. februari 1993), 2. Plukze (d.d. 5 september 1993), 3. Plukze:
  administratief (d.d. 5 september 1993), 4.
  Ontnemingsprocedure (d.d. 8 september 1993), 5. Tbs en observatie
  (d.d. 7 februari 1994), 6. Rekestenkamer
  en Plukze: beslagtoetsing en derdenbelang (d.d. 25 mei 1994), 7.
  Overgangsrecht Plukze (d.d. 8 september
  1993), 8. DNA-onderzoek in strafzaken (d.d. 15 augustus 1994), 9.
  Toetsing van de rechtmatigheid van de
  inverzekeringstelling (ivs-toets) (d.d. 6 september 1994), 10.
  Algemene wet op het binnentreden (AWB) en Wet
  wijziging binnentredingsbepalingen (WWB) (d.d. 23 september
  1994)
  Arrondissementsrechtbank Amsterdam; Verheul, J.M., Brief d.d. 12
  september 1995 met bezwaren en
  argumenten tegen toetsing van pro-actieve verrichtingen door RC
  (rechter-commissaris) resp. raadkamer
  Arrondissementsrechtbank Breda, Aanbiedingsbrief d.d. 17 februari
  1995; Bijlage 1: Tapreglement voor het
  Arrondissement Breda
  Arrondissementsrechtbank ‘s-Hertogenbosch; Gelderman, E.F.G.M.,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Kopie van de
  notulen van het eerste landelijke overleg van de cordinerende
  rechters-commissarissen d.d. 11 mei 1995 met
  een verkennende brain-storming met J. Naey, G. Knigge en A.
  Patijn
  Arrondissementsrechtbank Zwolle, Beantwoording van door de
  Enqutecommissie gestelde vragen, 14 maart
  1995
  Arrondissementsrechtbank Zwolle, Aanbiedingsbrief d.d. 3 april
  1995; Bijlage 1: Concept-reglement voor de
  Landelijke Vergadering van rechters-commissarissen in strafzaken;
  Bijlage 2: Gedachtenweergave over de
  invulling van functie en taak van de nieuwe cordinerend
  rechter-commissaris
  Bedrijfschap Horeca, Bijlage 1: Notitie criminaliteitsbestrijding
  in de horeca, 1995; Bijlage 2:
  Criminaliteitspreventie in de horeca: Maatregelen in de praktijk,
  1994; Bijlage 3: Mertens, N.J.G., Agressieve
  vermogenscriminaliteit ten nadele van Chinese horeca-ondernemers:
  Uitkomst van een enqute naar de aard
  en omvang van de agressieve vermogenscriminaliteit gepleegd ten
  nadele van de Chinese
  horeca-ondernemers, 1993
  Begeleidingscommissie CID, Verslagen van de vergaderingen over de
  periode 13 oktober 1987 – 31 maart
  1993
  Bevers, Hans; Joubert, Chantal, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1:
  Observation; Bijlage 2: Controlled delivery and
  relating policing techniques; Bijlage 3: Verslagen van interviews
  met: Rechtsanwltin Marita Birgelen,
  Kriminalrat Clauer, Heiner Busch, H. Bnninghaus (Polizeiprsident),
  H. Zdriliuk (Auslandbeziehungen),
  Reungoat (gendarmerie), J.-Y. Lienard (Avocat)
  Boon, P.J., Advies over het begrip het belang van de staat in de
  wet op de Parlementaire Enqute, 20
  februari 1995
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
  Kansen voor de georganiseerde misdaad en
  eventuele maatregelen, 1995
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M.; Smit, C.,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beknopt verslag bespreking d.d.
  13 april 1995 over georganiseerde criminaliteit tussen
  vertegenwoordigers van de Politie Amsterdam en de
  Brink Groep; Bijlage 2: Hessels, Hetty, Duits aanbestedingsbeleid
  is toe aan herzieningen, In: Cobouw (1995)
  (18 apr)
  College van Procureurs-generaal; Randwijck, R.J.C. van, Nota
  Functioneren RCID Kennemerland, 1995
  College van procureurs-generaal, Discussienota t.b.v. de
  vergadering van het College van procureurs-generaal,
  bedoeld om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt, inzake de
  bijzondere opsporingsmethoden
  Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie
  (Belgi)/Bijzondere brigade beteugeling zware
  criminaliteit, Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1:
  Outprint slides van de presentatie van dhr. J.
  Trotteyn over de bijzondere opsporingstechnieken
  Crown Prosecution Service (Groot-Brittanni)/International Division,
  Aanbiedingsbrief d.d. 5 juli 1995; Bijlage
  1: Home Office, Disclosure: A consultating document, 1995; Bijlage
  2: Circulars CPS giving guidance to Crown
  Prosecutors on disclosure; Bijlage 3: Circular Home Office on
  cautioning of offenders
  De Brauw Blackstone Westbroek advocaten & notarissen; Franx,
  J.K., – Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Adviezen
  verschoningsrecht en belang van de staat
  DEA, Convenant met afspraken tussen DEA, CRI en Rijkspolitie
  Alkmaar over de opzet van een internationale
  undercover-operatie, 1984
  Den Hollander Advocaten; Ardenne, F.G.L. van, Brieven aan de
  minister van Justitie over de vraag of de
  Ramola/Riad-Nador zaak is aangemeld bij de CTC, oktober/november
  1995
  ECD, Bijlage 1: Jaarwerkplan 1995; Bijlage 2: Werkplan 1 oktober
  1994 t/m 31 december 1995; Bijlage 3:
  Werkplan 1994; Bijlage 4: Quo Vadis: notitie over recente
  ontwikkelingen, 1994; Bijlage 5: Cursus t.b.v. het
  BOC-team: informatie-vergaring en -gebruik; Bijlage 6:
  Beleidsintensivering bestrijding georganiseerde
  criminaliteit, 1994; Bijlage 7: Taakomschrijvingen in formatieplan
  BOC-team, 1994; Bijlage 8:
  (Concept)Privacy-reglement ECD, 1993; Bijlage 9: Dienstbericht
  94.011 d.d. 25 juli 1994 betreffende de Wet
  persoonsregistraties; Bijlage 10: Visser, M.L. (CIAD), Notitie Het
  Nederlands Meldpunt Bijzondere Metalen,
  1994; Bijlage 11: Gegevens inzake CAS 1.6 (Controle administratie
  systeem); Bijlage 12: Ministerie van
  Financin, Voorschrift informatieverstrekking 1993; Bijlage 13:
  Verdrag met de Verenigde Staten inzake de
  wederzijdse bijstand bij de uitwisseling van informatie op
  effectengebied; Bijlage 14: Convenant tussen ECD
  en CRI over samenwerking op het gebied van criminele informatie en
  criminele inlichtingen d.d. 6 september
  1989; Bijlage 15: Samenwerking andere opsporingsdiensten:
  geheimhouding, In: Voorschrift Inen uitvoerwet
  Fijnaut, C.J.C.F., Brief met het resultaat van een zoekactie in het
  LCID-bestand naar deals met criminelen, 3
  april 1995
  FIOD, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Organogram; Bijlage B:
  Losbladige doelgroepbeschrijvingen van:
  cafetaria’s en snackbars (publikatie 16), cafs, bars en nachtclubs
  (53), chinees-indische restaurants (49),
  restaurants (63), bouw (66); Bijlage C: 1. Voorschrift
  informatieverstrekking 1993, 2. Voorschrift wederzijdse
  bijstand douane, 3. Voorschrift fiscaal-strafrechtelijke
  bepalingen, 4. Verzamelband der bilaterale verdragen
  Inlichtingenartikelen: Bureau Wederzijdse Bijstand/Heffing; Bijlage
  D: Wet Persoonsregistraties en reglementen
  bescherming levenssfeer; Bijlage E: Notulen vergaderingen Platform
  Bijzondere Opsporingsdiensten in 1994;
  Bijlage F: Overzicht afgeronde fraudezaken 1994 en bovenregionale
  onderzoeken tegen georganiseerde
  misdaad
  FIOD, Aanbiedingsbrief d.d. 1 maart 1995; Bijlage 1:
  Functiebeschrijving medewerker opsporing; Bijlage 2:
  Vacaturetekst medewerker opsporing; Bijlage 3: Informatie
  recherche-opleiding FIOD; Bijlage 4:
  Sollicitatieformulier; Bijlage 5: Toelichting op het dienstadvies
  voor Rechercheur FIOD; Bijlage 6: Informatie
  opleidingen belastingdienst
  Fokkens, J.W., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notitie De
  rechter-commissaris en de georganiseerde criminaliteit,
  20 juli 1995
  Gemeente Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Nota Preventieve
  aandachtspunten inzake fraude, 1 juni
  1995; Bijlage 2: Persbericht d.d. 6 juni 1995 inzake genoemde nota,
  Bijlage 3: Gedragscode voor ambtenaren
  KLPD/CRI; Theeuwes, H.J.C.M., Brief d.d. 12 juni 1995 over het
  aantal CID subjecten
  KLPD/CRI/ANCPI; Karstens, R., Informatie over politile infiltratie
  (o.a. verslagen International Workinggroup on
  Police Undercover Work, gegevens van infiltratie-operaties vanaf
  1985)
  KLPD/CRI/Dienst Internationale Samenwerking/Afdeling Liaisons;
  Kops, A.A.C., Brief d.d. 2 mei 1995 over
  buitenlandse liaison-officers in Nederland
  KLPD/CRI/Forensische Accountancy; Haar, Rene ter, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Janse, J.K.A.; Hoek, B.N. van,
  De Politie en financile criminaliteit, 1995; Bijlage 2:
  Fieccom-project, Schijn bedriegt: Financieel
  Economische Constructies, 1994; Bijlage 3: Janse, J.K.A. Criminele
  effecten: Een onderzoek naar
  georganiseerde criminaliteit in relatie tot het effectenwezen,
  1994
  KLPD/DTOO, Aanbiedingsbrief d.d. 2 juli 1995; Bijlage 1: Sheets
  Open(baar)heid versus afscherming en casus
  CID-cursus Juridisch advies rechercheoperaties, waarbij arresten
  besproken worden
  Korpsbeheerdersberaad, Verslag vergadering Kbb d.d. 5 februari
  1994
  LBOM, Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Documenten betreffende de
  taakomschrijving van de landelijk CRI-OvJ;
  Bijlage II: Uitgangspunten en procedures ter uitvoering van art. 17
  van het VN-verdag sluikhandel over zee d.d.
  20 december 1988 (contact LOvJ en Buitenlandse Zaken); Bijlage III:
  Richtlijnen voor de buitenlandse
  liaison-officiers in Nederland (d.d. 21 maart 1994); Bijlage IV:
  Aantal via het LCGO binnengekomen
  gecontroleerde afleveringen (1995)
  LSOP, Bijlage 1: Jaarverslag 1992-1993; Bijlage 2: Meerjaren
  Beleidsplan 1993-1998; Bijlage 3: Dienstengids
  1995-1996; Bijlage 4: Basisopleiding voor de agent; Bijlage 5: De
  surveillant van politie: selecteren en
  opleiden voor een nieuwe functie; Bijlage 6: Bezig zijn met recht;
  Bijlage 7: Het hanteren van bevoegdheden;
  Bijlage 8: Werken aan leefbaarheid en veiligheid op straat (deel
  I); Bijlage 9: Werken aan leefbaarheid en
  veiligheid op straat (deel II); Bijlage 10: Helpen aan de balie en
  arrestantenverzorging; Bijlage 11: Modules
  van de opleidingen van het LSOP
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Brief met de teksten van de
  circulaires die na de inwerkingtreding van de
  Politiewet 1993 nog geldig zijn (o.a. Circulaire EA69/U126 d.d. 17
  januari 1969 inzake strafrechtelijke en
  disciplinaire onderzoeken naar gedragingen van politieambtenaren,
  Circulaire 608C576 d.d. 27 september
  1976 Opmaken p-v tegen onbekende daders, Circulaire EA82/U2603 d.d.
  18 februari 1983 Vaststelling
  standaardprocedure benaderingstechniek gevaarlijke verdachten,
  Circulaire EA88/447/U41 d.d. 3 april 1989
  Regeling bijzondere opsporingskosten politie 1989, Circulaire
  180372/92/POL d.d. 14 juni 1993
  Opsporingsberichtgeving via media)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken; Kapsenberg, J., Concept-notitie
  Bestuurlijke aanpak van georganiseerde
  criminaliteit, 14 februari 1995
  Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie van Justitie;
  Veringmeijer, L., Notitie De verantwoordelijkheid
  van de korpsbeheerder en de korpschef voor de toepassing van
  opsporingsmethoden, 20 september 1995
  Ministerie van Justitie; Sorgdrager, W., Brief d.d. 12 juli 1995
  waarin de korpsbeheerders worden genformeerd
  over het beleid m.b.t. de normering van en controle op door de
  politie te hanteren ingrijpende
  opsporingsmethoden
  Ministerie van Justitie, Interimverslag Project ondersteuning
  Openbaar Ministerie d.d. 8 febrauri 1995, alsmede
  de toegevoegde bijlagen: 1. Startdocument onderhavig project, 2.A
  Eerste inventarisatie huidige taken
  hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering, 2.B Onderdeel
  ontvlechting en migratie beheerstaken uit
  rapport Ontwerpfase d.d. 12 september 1994, 3. Brief d.d. 7
  februari 1995 met het ontvlechtingsvoorstel
  Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Projectdossier Reorganisatie
  Justitie: Eindversie Plan van aanpak
  kwartiermakersfase, februari 1995; Bijlage 2: Organisatierapport
  Naar een Dienst Rechtspleging d.d. februari
  1995, alsmede de bijlage betreffende de rapporten per
  veranderingsgebied; Bijlage 3: Dijk, J.J.M. van;
  Kuijper-Keijzer, C.L.; Leek, H.J. van der; Meurs, W.F.G.; H.P.
  Wooldrik, Met beleid: Organisatierapport
  beleidscluster, 8 maart 1995; Bijlage 4: Organisatie- en
  formatierapport eenheid politie, 4 mei 1995
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslagen van
  de Ressortelijke Adviescommissies Zware
  Criminaliteit vanaf 1 januari 1993: 1.A Ressort Arnhem, 1.B Ressort
  Amsterdam; Noord-Holland/Utrecht, 1.C
  Ressort Leeuwarden, 1.D Ressort Den Haag, 1.E Ressort Den Bosch;
  Bijlage 2: Richtlijn infiltratie d.d. 1 januari
  1985, alsmede een verslag van een mondelijk overleg daarover d.d.
  13 maart 1986 (Kamerstuk 19.328 002);
  Bijlage 3: Recherche Advies Commissie, Rapport Ethische aspecten
  van CID-werkzaamheden, juni 1995;
  Bijlage 4: stukken van het Arrondissementsparket Rotterdam i.h.k.v.
  de doorlichtingsactie;
  Ministerie van Justitie, Agenda vergadering Werkgroep wetgeving
  bijzondere opsporingsmethoden d.d. 26
  september 1995, waaraan toegevoegd: Bijlage 1: Jongeneel-van
  Amerongen, M, Notitie Probleemverkenning,
  21 september 1995; Bijlage 2: Mol Lous, L.P., Notitie Wetgeving
  bijzondere opsporingsmiddelen, 21
  september 1995; Bijlage 3: CID-regeling 1995; Bijlage 4: Patijn,
  A., De controle op de criminele
  inlichtingendienst, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 19 (12
  mei) p. 696-701; Bijlage 5: Gelderman,
  E.F.G.M., Vroegsporing onder controle van de CRC?, In: Trema (1995)
  7 (juni) p. 220-226
  Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Verslag eerste bijeenkomst
  Werkgroep wetgeving bijzondere
  opsporingsmethoden d.d. 26 september 1995; Bijlage 2: Jongeneel-van
  Amerongen, M., Notitie Eerste aanzet
  om te komen tot criteria voor de toepassing van bijzondere
  opsporingsmethoden, 12 oktober 1995; Bijlage 3:
  Jongeneel-van Amerongen, M., Notitie om informatie betreffende de
  toepassing van opsporingsmethoden,
  indien dit nodig is, af te schermen, 12 oktober 1995; Bijlage 4:
  Jongeneel-van Amerongen. M., Notitie
  Toetsing van en controle op de opsporing, 12 oktober 1995; Bijlage
  5: Home Office, Disclosure: A consultation
  document, 1995
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beschikking
  Minister van Justitie d.d. 21 augustus 1995 ter
  instelling van een commissie getuigenbescherming; Bijlage 2:
  Circulaire d.d. 19 mei 1995 betreffende
  aanhoudings- en ondersteuningseenheden
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notulen van
  het College van Procureurs-Generaal van 10
  januari 1995 t/m 18 oktober 1995; Bijlage 2: Notulen van de
  Overlegvergadering(en) van 11 januari 1995 t/m
  11 oktober 1995
  Ministerie van Justitie; Niessen, C.R., Aanbiedingsbrief d.d. 1
  juli 1995; Bijlage 1: Notitie betreffende de vraag
  of op basis van de Wet op de Parlementaire Enqute het verslag van
  een besloten verhoor openbaar kan zijn
  Ministerie van Justitie; Riks, E., Brief met nadere informatie
  m.b.t. doorlichtingsactie, 8 augustus 1995
  Ministerie van Justitie/Afdeling Internationale Rechtshulp; Suyver,
  J.J.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief van
  de Minister van Justitie d.d. 27 maart 1995 over de
  inwerkingtreding van de Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst op 26 maart 1995
  Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: (dossiermap RAC-I): 1.1 Verslagen
  RAC-vergaderingen, 1.2 Verslag Werkgroep Criminele
  Inlichtingendienst (Vermeij) d.d. 8 september 1972, 1.3
  Brief d.d. 28 oktober 1982 inzake deals met criminelen, 1.4 Rapport
  van de Werkgroep Informanten en
  tipgelden d.d. juni 1983, 1.5 Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
  1.6 Rapport van de Werkgroep Tipgelden
  d.d. 1989, 1.7 Brieven en notulen betreffende vaststelling hoogte
  tipgeldbedragen, 1.8 Brief d.d. 10 juli 1991
  van de procureur-generaal te Den Bosch inzake bedreigde
  politie-informant, 1.9 Werkgroep Leugendetectie,
  Rapport De leugendetector, oktober 1993, 1.10 Eindrapport Regionale
  samenwerking technische recherche,
  1.11 Rapport Kwaliteitsborging Technische Recherche d.d. oktober
  1992; Bijlage 2 (dossiermap RAC-II): 2.1
  Brief d.d. 2 september 1994 inzake instelling Werkgroep
  Informatie-uitwisseling verzekeraars – politie/justitie,
  2.2 Rapport Werkgroep afluisteren (o.v.v. L.A.J.M. de Wit) d.d. 24
  december 1981, 2.3 Werkgroep Scannen,
  Rapport Afluisteren van politieverbindingen door derden, maart
  1990/Rapport d.d. december 1991 van de
  CPRC/CPSC-werkgroep belast met het uitwerken van de aanbevelingen
  uit genoemd rapport, 2.4 Rapport van
  de Werkgroep Direct afluisteren d.d. september 1991, 2.5 Rapport
  van de Werkgroep Justitieel aftappen
  telecommunicatie in de toekomst d.d. november 1991, 2.6 Project
  harmonisering nationale
  informatiehuishouding georganiseerde misdaad d.d. oktober 1993,
  2.7: Rapport van de Projectgroep
  misdaadanalyse d.d. januari 1986/Werkgroep misdaadanalyse,
  Evaluatie Proeftuinenproject misdaadanalyse,
  augustus 1991, 2.8: Vierde voortgangsrapportage werkgroep
  Misdaadanalyse/Fijnaut, Cyrille, Politiele corruptie
  in Nederland: Een impressie van 14 gevallen/Cyrille Fijnaut,
  Tilburg, 1993/Brief d.d. 13 april 1993 inzake
  Oost-Europa, 2.9 Projectgroep Fraudepreventie Rijnmond; Landman,
  Richard R.J., Georganiseerde fraudes in
  de regio Rijnmond: deelrapport III, 1994, 2.10 Brieven inzake
  Politie en Integriteit van de minister van
  Binnenlandse Zaken d.d. 19.940.705 en van Justitie d.d. 19940826;
  Bijlage 3: Werkgroep zware
  milieucriminaliteit, Aanpak zware milieucriminaliteit, september
  1992; Bijlage 4 (dossiermap
  Begeleidingscommissie CID): 4.1 Beschikkingen Begeleidingscommissie
  CID d.d. 28 augustus 1987 en 13
  oktober 1992, 4.2 Jaarverslag 1991 Begeleidingscommissie CID, 4.3
  Brief d.d. 21 januari 1988 inzake gezag
  en beheer, 4.4 Brief d.d. 22 december 1987 inzake Automatisering
  CID, 4.5 Brief d.d. 18 april 1988 inzake
  Aanpassing Privacy-reglement CID-regeling, 4.6 Brief d.d. 11 mei
  1988 inzake inlichtingen
  persoonsgericht/zaakgericht, inlichtingen uit het grijze veld, 4.7
  Brief d.d. 25 mei 1988 inzake inlichtingen uit
  het grijze veld, 4.8 Brief d.d. 25 mei 1988 inzake cid-formulier
  (4×4 formulier), 4.9 Brief d.d. 25 mei 1988
  inzake automatisering CID, 4.10 Brief d.d. 1 september 1988 inzake
  koppeling informatiebestanden, 4.11
  Enqute Stand van zaken voortgang ontwikkeling regionale CID’s per 1
  januari 1989, 4.12 Brief
  Procureur-Generaal Den Bosch d.d. 17 februari 1989 inzake Opname
  d.m.v. telefoontap verkregen gegevens in
  CID-bestanden, 4.13 Brief d.d. 9 maart 1989 inzake Beleid
  tipgelden, 4.14 Model-instructie ex. art. 16 van het
  CID-privacyreglement 1986, 4.15 Brief d.d. 15 maart 1989 inzake
  Informatie-uitwisseling Bijzondere
  Opsporingsdiensten en Politie, 4.16 Advies d.d. 15 maart 1989 van
  de Werkgroep Integratie van de Regionale
  Vuurwapeninstructies in de (R)CID, 4.17 Brief d.d. 8 juni 1989
  inzake tap-gegevens in cid-bestanden, 4.18 Brief
  d.d. 12 juni 1989 inzake inbedding postale recherche in het
  cid-circuit, 4.19 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake
  afluisteren van telefoongesprekken in het kader van een gvo, 4.20
  Brief d.d. 20 juni 1989 inzake relatie
  PID/BVD en CID, 4.21 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake
  werkdrukonderzoek (r)cid,4.22 Brief d.d. 22 juni 1989
  inzake integratie regionale vuurwapencentrales in de (r)cid, 4.23
  Brief d.d. 18 augustus 1989 inzake wijziging
  CID-regeling, 4.24 Brief d.d. 22 augustus 1989 inzake art. 4
  CID-Privacy-reglement, 4.25 Brief d.d. 21
  september 1989 inzake CID-Privacyreglement KMar, 4.26 Brief d.d.
  oktober 1989 inzake Werkdrukonderzoek
  (r)cid, 4.27 Brief d.d. 27 oktober 1989 inzake inlichtingen uit het
  grijze veld, 4.28 Brief d.d. 27 oktober 1989
  inzake integratie lokale cid-bestanden, 4.29 Brief d.d. 22 februari
  1990 inzake aansluiting Dienst Luchtvaart
  (DLV), 4.30 Brief d.d. 22 februari 1990 inzake een CID voor de
  Recherchedienst Betalingsverkeer, 4.31 Brief
  d.d. 14 maart 1990 inzake problematiek art. 4 CID-Privacyreglement,
  4.32 Brief d.d. februari 1990 inzake
  toegang tot CID-registraties, 4.33 Brief d.d. 15 mei 1990 inzake
  CID-automatisering, 4.34 Advies inzake
  internationale gegevensverstrekking vanuit politieregisters d.d. 21
  juli 1990, 4.35 Brief d.d. 26 juli 1990 inzake
  melding CID-acties, 4.36 Brief d.d. 7 december 1990 inzake
  Detentie-situatie CID-subjecten, 4.37 Brief d.d. 4
  januari 1991 inzake eindrapportage werkgroep Herziening
  CID-regeling, 4.38 Modelreglement Grijze Veld
  Register RCID d.d. 14 februari 1991, 4.39 Brief d.d. 8 april 1991
  inzake CID KMar, 4.40 Brief d.d. 19 juni 1991
  inzake Eindrapport BFO, 4.41 -, 4.42 Brief d.d. 19.910.704 inzake
  herziening CID-regeling;4.43 Brief d.d. 13
  augustus 1991 inzake Concept Herziene CID-regeling en
  privacy-reglement informantenregister, 4.44
  Eindrapportage van de Werkgroep Modelinstructie CID d.d. november
  1991, 4.45 In-pact, Advies inzake
  onderzoek naar huidige en toekomstige ontwikkelingen van
  CID-applicaties, 6 december 1991, 4.46 Brief d.d.
  16 december 1991 inzake CID-functie in de toekomstige
  politiekorpsen, 4.47 Eindrapportage van de Werkgroep
  Modelinstructie CID d.d. december 1991, 4.48 Brief d.d. 8 januari
  1992 inzake Adviesaanvrage CID-status
  rijksrecherche, 4.49 Brief d.d. 18 februari 1992 inzake Rapport
  In-pact m.b.t. CID applicaties (4.45), 4.50 Brief
  d.d. 29 mei 1992 inzake Begeleiding CRI/CID-organisatie, 4.51 Brief
  d.d. 29 mei 1992 inzake relatie PID/RID
  en CID, 4.52 Brief d.d. 29 mei 1992 inzake Landelijk CRI-officier
  van justitie, 4.53 Eindrapportage
  Begeleidingscommissie Werkdrukonderzoek CID d.d. 29 juli 1992, 4.54
  Brief d.d. 28 september 1992 inzake
  CID Subjecten Index, 4.55 Brief d.d. 2 november 1992 inzake
  Adviesaanvrage m.b.t. het vertrekken van
  CID-gegevens aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, 4.56
  Brief d.d. 5 november 1992 inzake het
  gebruik van politieregisters voor bestuurlijke doeleinden; Bijlage
  5: Overzicht van de onderwerpen waarover de
  Begeleidingscommissie CID adviezen heeft gegeven
  Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 1 juni 1995 van W. Sorgdrager
  (minister van Justitie) aan A.W.H. Docters van Leeuwen (voorzitter
  college van procureur-generaals) over het
  rijksrecherche-onderzoek CID Kennemerland; Bijlage 2: Ficq,
  C.R.L.R.M., Eerste tussenrapportage van
  genoemd rijksrecherche-onderzoek, 8 juni 1995; Bijlage 3: Zwerwer,
  S.; Pijl, D., Rapportage onderzoek
  CID-Kennemerland, 7 juni 1995; Bijlage 4: Brief d.d. 9 juni 1995
  van de minister van Justitie over het
  rijksrecherche onderzoek/bijzondere opsporingsmethode; Bijlage 5:
  Brief d.d. 15 juni 1995 van Docters van
  Leeuwen over de procedure m.b.t. het opsporingsmiddel
  gecontroleerde doorlevering
  Ministerie van Justitie/Directie Wetgeving; Patijn, A.,
  Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1:
  Voorontwerp Wijziging van de Wet politieregisters
  Ministerie van Justitie/Extern Wetenschappelijke Betrekkingen,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag
  vergadering Begeleidingscommissie Bijzondere opsporingsmethoden
  d.d. 13 juni 1995
  Ministerie van Justitie/Sector Onderzoek & Analyse,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Hoorn, A.M. van,
  Tussenrapportage Evaluatie Wet Getuigenbescherming: pilot study,
  september 1995
  Ministerie van Justitie/Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 3 mei 1995
  van C.D. van der Vijver van de Stichting Maatschappij en Politie,
  waarin de Concept-Rapportage wordt
  aangeboden van de projectgroep Veiligheid verzekeren en politie
  o.l.v. G.J. van Dinter
  Ministerie van Justitie/WODC, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Reijne,
  Z.; Kouwenberg, R.F.; Keizer, M.P., Tappen
  in Nederland: tussenrapportage, 1995; Bijlage 2: Brief d.d. 1
  november 1995 van H.G. van de Bunt over de
  status van genoemde rapportage
  Ministerie van Justitie/WODC; Cozijn, C., Wet en besluit
  Politieregisters: Een inventarisatie van knelpunten in
  de politiepraktijk, 1995
  Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing/Stichting Beroepsmoraal
  en Misdaadpreventie, Aanbiedingsbrief
  d.d. 8 juni 1995; Bijlage 1: Algemene informatie; Bijlage 2: Folder
  Werk jezelf niet in de problemen: De
  achtergrond, de aanpak en de middelen; Bijlage 3: Handreiking Hoe
  wapen ik mijn organisatie tegen
  criminaliteit; Bijlage 4: Eindrapport van de Stuurgroep
  beroepsmoraal en misdaadpreventie, november 1994
  Nederlandse Orde van Advocaten, Aanbiedingsbrief onderzoek
  opsporingsmethoden; Bijlage 1: Brief van E.
  Rotshuizen (Boonstra Rademakers) d.d. 22 juni 1995 met arrest HR 30
  mei 1995, nr. 99.800; Bijlage 2:
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest HR 06 juni 1995, nr.
  100.084; Bijlage 3: Sjcrona Van Stigt De Roos
  & Pen: Arrest HR 28 maart 1995, nr 98.610; Bijlage 4: Brief van
  B.C.W. van Eijck (Sjcrona Van Stigt De Roos
  & Pen) met het vonnis Rb Rotterdam 12 augustus 1993, nrs.
  10-060.209-93 en 10-069.797-92; Bijlage 5:
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest Hof Amsterdam 31
  oktober 1994, nr. 23-001.411-94; Bijlage 6: Brief
  van J. Goudswaard (Wladimiroff & Spong) met pleitnotities
  betreffende zitting Hof Amsterdam inzake nr.
  23-001.962-94; Bijlage 7: Brief van J.K. Gaasbeek (Gaasbeek &
  Gaasbeek) d.d. 10 juli 1995 met een selectie
  van grensoverschrijdende of grenszoekende opsporingsmethoden;
  Bijlage 8: Brief van P.W. van der Kruijs (Van
  der Kruijs Nooteboom Nelissen Renckens) met commentaar op het
  vonnis Rb Den Bosch 02 juli 1994, nr.
  01-037.039-94; Bijlage 9: Brief van A.M.M. Orie (Wladimiroff &
  Spong) inzake n geval van het opmaken van
  een vals pv; Bijlage 10: Brief van M.R. Mantz d.d. 12 juli 1995,
  met informatie over o.a. zijn eigen strafzaak;
  Bijlage 11: Brief van R.B. Milo (Poelman Denneman Bruinsma) inzake
  verslaggeving door de politie
  NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief d.d. 13 juli 1995; Bijlage 1: Leerplan
  Zware georganiseerde criminaliteit
  jaargroep 1991, extrane 1992 en academici 1993; Bijlage 2: Leerplan
  extrane 1994; Bijlage 3: Leerplan
  jaargroep 1993; Bijlage 4: Leerplan jaargroep 1994; Bijlage 5:
  Leerplan jaargroep 1995/1996; Bijlage 6:
  Syllabus Beheersing zware georganiseerde criminaliteit
  (literatuurmap)
  NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Cursistennaslagwerk Module
  Opsporingstactiek en -techniek
  Methoden en organisatie, bestaande uit de onderdelen:
  opsporingstactiek, opsporingstechniek,
  slachtofferzorg
  Open Universiteit; Reyntjes, J.M., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Tekst van de lezing gehouden op 14 maart 1995
  in het studiecentrum van de OU te Zwolle ter gelegenheid van het
  eerste lustrum van de studentenvereniging
  Recht Evenredig
  Parket Procureur-Generaal Gerechtshof ‘s-Gravenhage; Docters van
  Leeuwen, A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 23 juni 1995 aan R.J. Samsom (Ministerie van VWS)
  i.v.m. diens uitlatingen van dhr. Samsom
  over het, met medeweten van de betrokken OvJ, onkundig houden van
  de korpsleiding van voortgang bij
  bepaalde onderzoeken; Bijlage 2: Brief d.d. 3 juli 1995 van dhr.
  Samsom aan dhr. Docters van Leeuwen met
  een reactie op genoemde brief; Bijlage 3: Brief d.d. 31 mei 1995
  van dhr. Samsom aan de ministers van VWS
  en Justitie, alsmede aan de staatssecretaris van Binnenlandse
  Zaken, inzake drugbeleid/drugnota
  Parket Procureur-Generaal Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag van de
  ressortvergadering ‘s-Hertogenbosch d.d. 25 januari 1989; Bijlage
  2: Zeijl, W.J.B. van, Notitie Tap-gegevens in
  CID-bestand, 11 januari 1989; Bijlage 3: Bader, Etienne,
  Overzichten telefoontapbeschikkingen, 11 november
  1988 (landelijk 1982-1987, Den Bosch 1975-1987, Roermond 1975-1987,
  Breda 1975-1987, Maastricht
  1975-1987)
  Parket van het Hof van Beroep (Belgi)/Nationale Magistraat;
  Duinslaeger, P., Aanbiedingsbrief d.d. 21
  november 1995; Bijlage 1: Notitie met een reactie op de
  ontwerptekst van de Enqutecommissie over de
  normering van de opsporingsmethoden in Belgi
  Pijl, D., Brief over het (niet) verlenen van toestemming door de
  rechter-commissaris voor het (blijven) toepassen
  van het middel telefoontap, 10 juli 1995
  Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Ondernemingsplan Rechercheschool; Bijlage 2:
  Jaarstukken 1994; Bijlage 3: Aanmeldingen en plaatsingscijfers
  1989-1995; Bijlage 4: Amelsvoort, A.G. van,
  Handleiding confrontatie, 1994; Bijlage 5: Boekjes Wat u over de
  confrontatie moet weten; Bijlage 6:
  Amelsvoort, A.G. van, Project confrontatie: augustus 1992 februari
  1995; Bijlage 7: Programma cursus
  algemene recherche; Bijlage 8: Programma module algemeen juridisch
  kader; Bijlage 9: Infiltratiecursus;
  Bijlage 10: Cursusmap Pseudokoop, naast regelgeving en
  jurisprudentie o.a. opgenomen: 10.1 Regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond; Vlieger, Jaap de, Drugsterminologie, 1 januari
  1994, 10.2 Frielink, De anonieme getuige
  na Kostovski, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 5
  Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Studiegids
  1994; Bijlage 2: Kiezen of delen:
  grondgedachten voor recherche-onderwijs; Bijlage 3: Terugblik op
  1991: Jaarverslag Rechercheschool; Bijlage
  4: Lesmap van de CID-cursus, zoals deze tot 1994 werd verstrekt en
  het bijbehorende lesprogramma, o.a.
  bevattend: 4.1 Roest, F., Notitie Van verdenking naar vervolging
  mede gebaseerd op cid-informatie, 27 juli
  1987, 4.2 Pels, Paul, Eigen winkels, In: Politie Magazine 2 (1993)
  11/12 (juli/aug) p. 4-7; 3 (1993) 1 (sept) p.
  14-17; 2 (okt) p. 9-11; 4.3 Huizing, Bert, Mensen na de
  IRT-affaire: De boeren hebben gewonnen, dat wel…, In:
  Politie Magazine 3 (1994) 9 (mei) p. 4-9, 4.4 Huijse, G., Regeling
  Tip-, toonen voorkoopgelden, januari 1992,
  4.5 Het runnen van informanten; Bijlage 5: Lesmap administratief
  personeel werkzaam bij een CID, o.a.
  bevattend: 5.1 De contactrechercheur, 5.2 Misdaadanalyse t.b.v.
  kursus administratief cid-personeel; Bijlage 6:
  Basiscursus sectie Technische Ondersteuning (STO), o.a. bevattend:
  6.1 CPRC, TORO: Technische
  Ondersteuning Recherche Operaties, februari 1989, 6.2 Ministerie
  van Justitie, Notitie Landelijke technische
  ondersteuningseenheid (LTO), 6 juli 1988; Bijlage 7: Lesmap
  opleiding voor Observatierechercheurs
  Rechercheschool Zutphen/Vakgroep recht; Egberink, A.G.M.;
  Ministerie van Justitie/Directie Politie; Wooldrik,
  H.P., Bijlage 1: Brief d.d. 29 november 1994 van dhr. Egberink aan
  dhr. Wooldrik over de juridische
  toelaatbaarheid van audio-visueel registreren van
  verdachtenverhoren; Bijlage 2: Brief d.d. 12 april 1995 van
  dhr. Wooldrik aan dhr. Egberink met een reactie op bovengenoemde
  brief
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Bijlage 1: Wessels, Dirk;
  Hengst, Stephan der, Voortschrijdend inzicht
  t.b.v. bestrijding (georganiseerde) criminaliteit, 11 november
  1994; Bijlage 2: Koningh, B.Th. de; Welten,
  B.J.A.M., Visie op de recherchefunctie 1994, november 1994; Bijlage
  3: Velsen, R.J.T. van; Visser, B.; Kerk,
  A.O. van der, De criminele informatiehuishouding: Definitief
  concept, 1 juni 1994; Bijlage 4: Leeuwrik, A.H.;
  Otten, G.A.M., Invoeringsplan Dienst Centrale Executieve &
  Ondersteunende recherche, 28 juni 1993
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; J. van Looyen, CID-cursus,
  bestaande uit: Deel 1: Algemene informatie,
  wetgeving, jurisprudentie; Deel 2: Cursusmodule, opgesplitst in
  deelonderwerpen
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, Vragenlijst
  t.b.v. CID-officieren van justitie, 1995
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Riessen, J.C. van, Bijlagen van
  J.C. van Riessen over Wierenga: 1.
  Riesen, J.C. van, Inleiding, 22 augustus 1994; 2. Rapporten Delta
  Operatie d.d. 10 februari 1994, 22 januari
  1994 en 8 november 1993; 3. Nordholt, E.E., Rapport aan de
  Commissie Wierenga, 28 februari 1994; 4.
  Ambtsbericht PG Van Randwijck d.d. 17 maart 1994; 5. Ambtsbericht
  HOvJ Vrakking d.d. 14 maart 1994; 6.
  Voorlopige standpuntbepaling OM inzake infiltratie d.d. 8 maart
  1994; 7. Advies Th.A. de Roos d.d. 23 maart
  1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/AT Noord-Holland, Bijlage 1:
  Convenant samenwerkingsverband tussen
  het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland en de regionale
  politiekorpsen Gooi en Vechtstreek,
  Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland,
  aangaande Arrestatieteam-werkzaamheden
  d.d. 14 september 1994; Bijlage 2: Aanvraagformulieren inzet AT
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Centrale Recherche; Kastel,
  J.A.P., Reactie op NRC-artikel d.d. 30
  september 1995 Rechercheurs klagen top korps Amsterdam aan
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Dienst Centrale Recherche,
  Aanbiedingsbrief, Bijlage 1: Jaarplan 1995
  Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek; Bijlage 2:
  Rapportage 2e helft 1994 genoemd
  kernteam
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/IRT; Woelders, W.H.,
  Proces-verbaal van bevindingen CID-informatie, 2
  oktober 1995
  Regiopolitie Brabant-Noord, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram
  regiokorps Noord-Brabant Noord; Bijlage
  2: Organisatiebeschrijving dienst Zware criminaliteit en de RCID;
  Bijlage 3: Functiebeschrijvingen districten,
  RCID en dienst ZC; Bijlage 4: Rapport IIB van de dienst ZC; Bijlage
  5: Speerpuntenbeleid 1994; Bijlage 6:
  Notitie Kijkoperaties d.d. 18 november 1994; Bijlage 7:
  Driehoeksoverleg ZC; Bijlage 8: Verslagen
  Recherche-overleg; Bijlage 9: Inrichting, organisatie, taak en
  inzetprocedures interregionaal Arrestatieteam
  Zuid
  Regiopolitie Flevoland, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organisatie
  ZwaCri; Bijlage 2: Notitie bestrijding ZwaCri
  Structuur in bestrijding zware georganiseerde criminaliteit, 28
  februari 1995; Bijlage 3: Halfjaarverslag 1994/II:
  juli-december; Bijlage 4: PV opgemaakt d.d. 9 maart 1995 door J.
  van Lith (RCID Flevoland), betreffende een
  aantal bijzondere opsporingsmethoden, gebruikt bij het
  Aster-onderzoek door het RRT 7 van de politie
  Flevoland inzake een softdrugs-organisatie
  Regiopolitie Gelderland Midden, Aanbiedingsbrief; Deel I (tactische
  recherche): Bijlage A: Beschrijving
  organisatie tactische recherche afdelingen; Bijlage B: Lijst
  medewerkers afdelingen georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage C: C.1 Regionaal beleidsplan 1994, C.2
  Kaderbrief 1993-1994, 11 maart 1993, C.3 Vier
  jaren visie Arrondissementsparket Arnhem voor de politieregio,
  november 1993; Bijlage D/E: D.1 Adviesgroep
  o.v.v. A.J. Henzen, De schakel(ing) met de omgeving: een voorzet
  voor de hoofdlijnen van de organisatie van
  het regiokorps Gelderland-Midden, oktober 1991, D.2 Stappenplan
  zware & groepscriminaliteit (units Zwacri en
  Groecri); D.3 Nota inzet bijzondere opsporingsmiddelen/methoden, 6
  april 1995; Bijlage F: Voorbeelden van
  relevante externe en interne overlegvormen; Bijlage G: G.1
  Jaarverslag 1994, G.2 Tussenrapportage units
  georganiseerde criminaliteit, 2 oktober 1994; Deel II (CID):
  Bijlage 1: Schema beslissingsproces projecten
  Groeps- en Zware Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2/5: Twee
  dossiers uit ACIS; Bijlage 6: Twee
  fenomeendossiers betreffende Turkse en Chinese groepen; Bijlage
  7/9: Voorbeelden van PV’s opgemaakt bij
  informatieverstrekking en m.b.t. CID-informatie t.b.v.
  strafrechter; Bijlage 10: Overzicht OT-inzet in 1994 en
  1995, alsmede de betreffende informatiesets en
  observatie-rapporten; Bijlage 11/14: Stukken rond aanhouding
  door een AT; Bijlage 12/15: Overzicht assistenties Technische
  ondersteuning, alsmede vastlegging; Bijlage 13:
  Voorbeelden van observatierapporten; Bijlage 16: Voorbeelden
  dagrapporten runners; Bijlage 20: 20.1
  Actiepunten CID voor 1994, 20.2 Rapport Beleid, stand van zaken;
  een nieuwe impuls; Bijlage 21:
  begrotingsstukken CID betreffende onkosten runners en informanten;
  Bijlage 22: Overzichten Tip-, toon- en
  voorkoopgelden; Bijlage 23: Enkele rapporten ter zake van betaling
  van gelden aan informanten
  Regiopolitie Gelderland Midden, Huishoudelijk reglement CID
  Regiopolitie Gelderland-Midden/AT, Bijlage 1: (Concept) Notitie
  totstandkoming Groep Bijzondere Opdrachten
  (GBO) en arrestatieteam, inclusief functiebeschrijvingen; Bijlage
  2: Centrum voor Politiewetenschappen (VU);
  Timmer, Jaap, Onderzoek Politioneel vuurwapengebruik gewogen en
  getoetst, maart 1995; Bijlage 3:
  Overzicht inzet AT vanaf september 1994; Bijlage 4:
  Inzetaanvraag/checklist optreden AT/GBO, alsmede
  CID-informatierapport
  Regiopolitie Gooi en Vechtstreek, Bijlage 1: Organisatieplan, juni
  1993; Bijlage 2: Korpsbeleidsplan 1995;
  Bijlage 3: Korpsbeleidsplan 1994; Bijlage 4: Jaarverslag 1994 Regio
  Recherche/RCID; Bijlage 5: Vademecum
  Divisie EST, oktober 1994; Bijlage 6: CID: nader beschouwd
  Regiopolitie Haaglanden; Stadsgewest Haaglanden, Regionale
  handhavingsstrategie Haaglanden, 1993
  Regiopolitie Haaglanden, Bijlage 1: Bureau ICAR, Research voor het
  Kernteam Haaglanden, 25 oktober 1993;
  Bijlage 2: Paper Colombia; Bijlage 3: Paper Zuid-Amerika; Bijlage
  4: Bureau ICAR, Plan van aanpak voor een
  onderzoek t.a.v. de criminaliteitsproblematiek in de horeca in de
  regio Haaglanden, juni 1994; Bijlage 5:
  Structuur van het Hellas-onderzoek; Bijlage 6: Fenomeenonderzoek
  georganiseerde/zware milieucriminaliteit:
  Fase 1: Afbakening, 10 februari 1995
  Regiopolitie Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond,
  Zeeland en Zuid-Holland Zuid/AT,
  Convenant eenvormige AT-zorg in het ressort ‘s-Gravenhage, 1994
  Regiopolitie Haaglanden/AT, Aanvraagformulier inzet
  arrestatieteam
  Regiopolitie Haaglanden/Kernteam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Ontwerp-organisatie Kernteam Haaglanden
  1993 (Prisma-project); Bijlage 2: Rapportage Kernteam Haaglanden 1
  juli – 31 december 1993; Bijlage 3: Plan
  van aanpak Kernteam Haaglanden 1994; Bijlage 4: Rapportage
  1994/Plan van aanpak Kernteam Haaglanden
  1995
  Regiopolitie Haaglanden/Operationele informatie, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Organogram politie
  Haaglanden; Bijlage 2/5: Inrichtingsplan bureau
  Informatie-inwinning, 16 maart 1994; Bijlage 2a: Boekje over
  de inrichting van het onderdeel Operationele Informatie; Bijlage 3:
  Beschrijvingen van (R)CID-functies; Bijlage
  4: Jaarverslag (R)CID 1991; Bijlage 4.a: Jaarverslag (R)CID 1992;
  Bijlage 4.b: Jaarverslag (R)CID 1993; Bijlage
  6/7: Handboek (R)CID Haaglanden, 1 juli 1994; Bijlage 8/9: -;
  Bijlage 10: Profielschets/selectieprocedure
  (R)CID-rechercheur; Bijlage 10.a: Managementrapportage (R)CID 1993;
  Bijlage 10.b: Managementrapportage
  (R)CID 1e halfjaar 1994; Bijlage 10.c: CID-handleiding
  Arrondissementsparket Den Haag (januari 1995); Bijlage
  10.d: Stuken m.b.t. discussie Nationale Ombudsman – Korpschef
  Haaglanden over verstrekking CID-informatie;
  Bijlage 11: Afspraken m.b.t. OI-functionaliteiten in het
  Prisma-project; Bijlage 11a: Afspraken gemaakt op 2
  juni 1993 m.b.t. bijzondere recherche-opdrachten; Bijlage 11b:
  Verslag managementgesprek chef OI –
  korpsdirectie gehouden op 23 september 1993, betreffende het 1e
  halfjaar 1993; Bijlage 12: –
  Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Brieven betreffende inzet
  personeel t.b.v. RRT-onderzoeken; Bijlage
  2: Brieven betreffende inzetcriteria en afspraken; Bijlage 3:
  Frnklin-team: Verslag Evaluatievergadering d.d. 5
  februari 1992; Bijlage 4: Bernymatteam: Startrapportage d.d. 24
  september 1992, 1e Voortgangsrapportage
  d.d. 12 december 1992; Bijlage 5: Northsea-team:
  Voortgangsrapportage d.d. 1 oktober 1992 en 2e
  Voortgangsrapportage d.d. 12 december 1992; Bijlage 6:
  Salmonella-team: Aanvangsrapportage d.d. 13 april
  1992, 1e Voortgangsrapportage d.d. 18 mei 1992, Eindrapportage d.d.
  3 augustus 1992; Bijlage 7: Mafa-team
  (Meko/Marestate): Aanvangsrapportage d.d. 3 oktober 1991, 1e
  Voortgangsrapportage d.d. 20 november 1991,
  2e Voortgangsrapportage d.d. 12 maart 1992, Overzicht inconveninten
  d.d. 3 augustus 1992, Evaluatieverslag
  d.d. 28 oktober 1992, Eindrapportage d.d. 18 november 1992; Bijlage
  8: Kubota-team: Voortgangsrapportages
  d.d. 17 juni 1991, 24 augustus 1991, 14 oktober 1991, 28 november
  1991, Evaluatieverslag d.d. 31 oktober
  1991, Eindrapportage d.d. 1 februari 1992; Bijlage 9:
  Managementrapportages 1994 per kwartaal; Bijlage 10:
  Notitie Aanpak zware en/of georganiseerde kriminaliteit in Hollands
  Midden; Bijlage 11: Brief d.d. 20
  november 1992 waarin door de Werkgroep BOR/Integrale Aanpak worden
  aangeboden de notities
  Kwaliteitszorg, Integrale aanpak en Bedrijfskundig onderzoek
  recherche; Bijlage 12: Organogram en
  Functiebeschrijvingen; Bijlage 13: beleidsplan Korpsrecherche 1995;
  Bijlage 14: Beleidsplan Korpsrecherche
  1994; Bijlage 15: Beleidsplan Korpsrecherche 1993; Bijlage 16:
  Jaarverslag RRT over de periode 1 februari
  1991 – 1 februari 1992; Bijlage 17: Convenant politiesamenwerking
  Zuid-Holland Midden; Bijlage 18: Eijk,
  Martin van, Draaiboek MOT: apert verdachte transacties
  Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Rapportage Knel- en
  aandachtspunten Politile infiltratie in het
  ressort ‘s-Gravenhage, 22 februari 1993; Bijlage 2: Rapportage van
  de Werkgroep infiltratie ressort
  ‘s-Gravenhage, 23 januari 1995
  Regiopolitie IJsselland, Bijlage 1: Notitie met informatie over de
  Unit Opsporing, 27 april 1995; Bijlage 2:
  Organogram Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 3: Globaal
  overzicht diverse fasen in een rechercheproject;
  Bijlage 4: Inrichtingsplan Divisie ZGC; Bijlage 5: Beschrijving
  taken/prestatie eenheden en kosten divisie ZGC;
  Bijlage 6: Functiebeschrijvingen; Bijlage 7: Deelconvenant
  Regionaal recherche team (1989); Bijlage 8:
  Huishoudelijk reglement d.d. 9 februari 1990 als bedoeld in art. 3,
  lid 5, van het deelconvenant; Bijlage 9:
  Jaarverslag 1994 van de Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 10:
  Jaarverslag 1993 van de Divisie Zware
  Criminaliteit
  Regiopolitie IJsselland/AT Noord-Oost Nederland, Aanbiedingsbrief
  d.d. 13 april 1995, met o.a. het convenant
  AT NON; Bijlage 1: Jaarverslag 1994 Interregionaal AT Noord-Oost
  Nederland; Bijlage 2: Brochure met
  informatie over het AT
  Regiopolitie IJsselland/IRT Noord & Oost Nederland,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: 1.1 Convenant IRT NON, 1.2
  Overzicht overlegstructuren betreffende onderhavig IRT, 1.3
  Projectplan, 1.4 Projectplan Recherche
  Ondersteuning, 1.5 Plan van aanpak IRT NON, januari 1995, 1.6
  Begroting 1995 IRT NON, Bijlage 2:
  Ondernemingsplan Fenomeenonderzoek IRT NON; Bijlage 3:
  Fenomeenonderzoek Fase nul: globaal overzicht
  Oosteuropese georganiseerde criminaliteit in Nederland, februari
  1995; Bijlage 4: Fenomeenonderzoek Fase
  nul: globaal overzicht Turkse- en Turks-Koerdische georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, februari 1995
  Regiopolitie Kennemerland, Bijlage 1: Brief d.d. 29 september 1995
  aan I. Brakman over de uitspraken van O.
  Dros tegenover de Enqutecommissie over de rol van de media; Bijlage
  2: Brief d.d. 26 september 1995 over
  gecontroleerde doorlevering door het KTR in november 1993; Bijlage
  3: Brief d.d. 5 oktober 1995 met het
  Convenant d.d. 8 december 1994 tussen FIOD en RCID Haarlem; Bijlage
  4: Brief d.d. 14 maart 1995 inzake
  transport van verdovende middelen
  Regiopolitie Kennemerland/Kernteam Randstad Noord & Midden,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Projectplan
  Kernteam noord & midden, 22 april 1994; Bijlage II: Organogram
  d.d. 23 februari 1995; Bijlage III: Brief d.d.
  21 oktober 1994 van de hoofdofficier van justitie omtrent de stand
  van zaken rond het kernteam; Bijlage IV:
  Functiebeschrijvingen d.d. 28 oktober 1994; Bijlage V: Convenant
  d.d. 1 juli 1994 inzake de oprichting van
  een politieteam t.b.v. de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage VI: Convenant d.d. 23 januari
  1995 inzake het Kernteam Randstad Noord & Midden; Bijlage VII:
  Convenant d.d. 18 januari 1995 inzake
  structurele samenwerking tussen de FIOD en genoemd Kernteam;
  Bijlage VIII: Convenant inzake de voorlopige
  positionering van de CID van het Kernteam in relatie tot de RCID
  van het beheerskorps; Bijlage IX:
  Personeelsstatuut d.d. 27 december 1994
  Regiopolitie Limburg-Noord, Bijlage 1: Globaal inrichtingsplan
  politie Limburg-Noord en Modelfunctieboek, 18
  juni 1992; Bijlage 2: Globaal inrichtingsplan ROOZ d.d. 17 november
  1992 en Bijlagen-boek d.d. 18 januari
  1993; Bijlage 3: Evaluatie-verslag van het RRT 3 onderzoek, juli
  1994; Bijlage 4: Project mensenhandel: Korte
  termijn actie; Bijlage 5: Project Horizon; Bijlage 6: Projectplan
  Monopoly-team, 23 oktober 1992 en
  Voortgangsrapportage januari 1994 – juli 1994; Bijlage 7: Project
  Fraude-onderzoek; Bijlage 8: Vademecum
  Aanpak Hennepproblematiek, 25 januari 1995; Bijlage 9:
  Concept-verslagen Commissie Zware Georganiseerde
  Criminaliteit (CoZwaCri); Bijlage 10: Nota Capaciteitsverdeling OT,
  februari 1994; Bijlage 11: Werkplan buro
  dieptespecialisme criminaliteit 1995; Bijlage 12: Verslag
  studieconferentie Lanaken II 14 april 1994 en 15 april
  1994 en De bouwstenen van Lanaken 1993: Strategisch beleidskader
  voor de politie 1993-1998; Bijlage 13:
  Regionale Formatie 1995; Bijlage 14: Brieven van de PG Den Bosch
  inzake de doorlichting lopende
  onderzoeken en de instelling van de Centrale Toetsingscommissie
  (CTC); Bijlage 15: Handleiding
  Kijkoperaties, 20 september 1994; Bijlage 16: Notitie
  Grensoverschrijdende activiteiten door
  politieambtenaren, 28 oktober 1994; Bijlage 17: -; Bijlage 18: 1e
  Bedrijfsvoeringsplan 1994: Werken aan
  kwaliteit: de meerwaarde van ROOZ: De organisatie in ontwikkeling,
  20 oktober 1993; Bijlage 19: Beleidsplan
  1995
  Regiopolitie Limburg Zuid, Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2:
  Beleidsplan 1995; Bijlage 3: Jaarverslag 1994;
  Bijlage 4: Jaarrekening 1994; Bijlage 5: Convenant Regionaal
  Recherche Team Limburg-Zuid; Bijlage 6:
  Jaaropgave 1994 regeling tip-, toon- en voorkoopgelden; Bijlage 7:
  Gedragscode omgaan met informanten;
  Bijlage 8: Voorbeelden twee PV’s binnengekomen informatie; Bijlage
  9: Voorstel dienstrooster CID; Bijlage 10:
  Beveiligingsinstructie CID Limburg Zuid; Bijlage 11: Afdeling CID,
  Notitie Communicatie; Bijlage 12: CID,
  Notitie Verstrekken van informatie; Bijlage 13: RCID,
  Projectvoorstel Milieucriminaliteit; Bijlage 14: Een beroep
  met risico’s
  Regiopolitie Limburg Zuid/Divisie Regionale Recherche,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram Divisie
  Regionale Recherche; Bijlage 2: Overzicht medewerkers die aanwezig
  waren bij het gesprek met (staf)leden
  van de Enqutecommissie d.d. 10 mei 1995
  Regiopolitie Midden en West Brabant/Divisie Georganiseerde
  criminaliteit, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1:
  Jaarplan 1994 Divisie Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2:
  Jaarrapportage 1994 Divisie GC; Bijlage 3:
  Jaarplan 1995 Divisie GC; Bijlage 4: Projectplan Vorming Divisie
  GC, januari 1993; Bijlage 5:
  Functiebeschrijvingen Diviesie GC; Bijlage 6: Namenlijst executieve
  medewerkers Divisie GC; Bijlage 7:
  Formatie-overzichten; Bijlage 8: Jaarplan 1996 Divisie GC
  Regiopolitie Noord en Oost Gelderland, Bijlage 1: Organogram
  regiokorps Noord en Oost Gelderland, Divisie
  recherche ondersteuning en zware criminaliteit en RCID; Bijlage 2:
  Formulier CID-informatierapport; Bijlage 3:
  Verslag Kernoverleg recherche d.d. 3 februari 1995
  Regiopolitie Noord-Holland Noord, Bijlage 1: Organogrammen; Bijlage
  2: Beleidsplan Divisie
  Criminaliteitsbestrijding 1995-1998, oktober 1994; Bijlage 3:
  Ondersteuningsplan Criminele Inlichtingendienst
  1995; Bijlage 4: Jaarplan Begroting 1995 BFO; Bijlage 5: Jaarplan
  1995: unit criminaliteitspreventie/divisie
  criminaliteitsbestrijding, september 1994; Bijlage 6:
  Ondersteuningsplan Technische Recherche 1995; Bijlage
  7: Beleidsplan Jeugd- en zedenzaken 1995; Bijlage 8: Voorbeeld van
  een Proces-verbaal opgemaakt n.a.v een
  observatie; Bijlage 9: Opzet fenomeenonderzoek speelautomaten en
  illegale goknetwerken; Bijlage 10:
  Evaluatie onderzoek Kerry Hills d.d. 18 april 1995; Bijlage 11:
  Voorbeeld grijze veld-dossiers; Bijlage 12:
  Voorbeelden subjecten-dossiers; Bijlage 13: Informatierapport
  betreffende observatie; Bijlage 14: Observatie
  Olienoot
  Regiopolitie Noord-Holland Noord/Centrale Operationele Diensten,
  Aanbiedingsbrief d.d. 7 maart 1995;
  Bijlage 1: Functiebeschrijving Rechercheur RCID; Bijlage 2:
  Organogram; Bijlage 3: Ondersteuningsplan
  Regionale Inlichtingen Dienst (RID)
  Regiopolitie Rotterdam-Rijmond, Fragment uit het proces-verbaal
  inzake de Laundry-zaak (Kobus L.) m.b.t. een
  gesloten deal Regiopolitie
  Rotterdam-Rijmond/Regionale Recherche Dienst, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Brief d.d. 8 februari 1995 aan
  de Hoofdofficier van Justitie met een reactie op de nota Evaluatie
  kernteams; Bijlage 2: Functiebeschrijvingen;
  Bijlage 3: Convenant Interregionale Recherche Team d.d. 1 juli
  1993; Bijlage 4: Concept-convenant Kernteam
  Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid; Bijlage 5: Raad van
  Hoofdcommissarissen, Notitie Organisatorische
  inbedding, 23 september 1995; Bijlage 6: Handboek RCID; Bijlage 7:
  Dienstorder Omgang met Informanten;
  Bijlage 8: Dienstorder Tipgeld; Bijlage 9: Inzetcriteria
  Infiltratie; Bijlage 10: Plan van aanpak EU-fraude;
  Bijlage 11: Horeca en criminaliteit in Rotterdam; Bijlage 12:
  Gokfaciliteiten in de regio Rotterdam-Rijnmond;
  Bijlage 13: Projectplan Transport (concept); Bijlage 14: Europees
  Sociaal Fonds; Bijlage 15: Jaarplan 1995
  Regionale Recherche Dienst van de Regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond
  Regiopolitie Twente, Schema’s Politie recherche funktie, 1995
  Regiopolitie Utrecht/Divisie Recherche, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief van KPMG d.d. 30 maart 1995 met
  de opdrachtbevestiging t.a.v. een bijzonder onderzoek, alsmede de
  algemene voorwaarden; Bijlage 2:
  Concept-raamovereenkomst
  Regiopolitie Zeeland, Aanbiedingsbrief d.d. 18 april 1995; Bijlage
  1: Documentenonderzoek CID
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/Dienst Operationele Ondersteuning,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage geel 1:
  Schouten, J., Contourennota Aanpak eigentijdse criminaliteit, 26
  september 1994; Bijlage geel 2: Maliepaard,
  G., Lange termijn visie voor de RCID Zuid-Holland Zuid, 15 januari
  1995; Bijlage blauw 1: Formulier
  CID-Informatierapport; Bijlage blauw 2: Formulier Melding
  CID-actie; Bijlage blauw 3: Formulier Melding
  tipgeld; Bijlage blauw 4: Formulier Opvragen telefoonnummers;
  Bijlage rood 1: Organisatieschema Dienst
  Operationele Ondersteuning per 1 februari 1995; Bijlage groen 1:
  Functiebeschrijving chef RCID; Bijlage groen
  2: Functiebeschrijving rechercheur criminele informatie-inwinning
  (runner); Bijlage groen 3: Functiebeschrijving
  medewerker misdaadanalyse; Bijlage groen 4: Functiebeschrijving
  medewerker regio-bevraging
  herkenningsdienstsysteem; Bijlage groen 5: Functiebeschrijving
  medewerker administratie Dienst Operationele
  Ondersteuning
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/RCID, Bijlage 1: Rapportage d.d. 8
  juni 1995 met een reactie op de in bijlage
  2 opgenomen brief; Bijlage 2: Brief d.d. 10 april 1995 van een
  informant met een opsomming van voor de CID
  verrichte zaken
  Rijksrecherche, Nota aan de Procureur-generaal met de planning en
  opzet van het onderzoek naar RCID
  Kennemerland, 1995
  Rijksrecherche Leeuwarden; Eringa, Piet; Rijksrecherche Amsterdam;
  Rijksrecherche ‘s-Gravenhage;
  Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch; Rijksrecherche Arnhem, Bijlage 1:
  Brief met chronologisch overzicht
  onderzochte zaken RR Leeuwarden; Bijlage 2: Chronologisch overzicht
  onderzochte zaken RR Amsterdam;
  Bijlage 3: Brief met chronologisch overzicht onderzochte zaken RR
  Den Haag; Bijlage 4: Brief en chronologisch
  overzicht onderzochte zaken RR Den Bosch; Bijlage 5: Chronologisch
  overzicht onderzochte zaken RR Arnhem
  Rijksrecherche Arnhem, Aanbiedingsbrief d.d. 10 mei 1995; Bijlage
  1: Chronologisch overzicht uitgebrachte
  rapporten; Bijlage 2: Overzicht uitgebrachte rapporten per
  soort
  Rijksrecherche ‘s-Gravenhage, Aanbiedingsbrief d.d. 19 mei 1995;
  Bijlage 1: Overzicht relevante onderzoeken
  vanaf 1985
  Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Overzicht onderzoeken RR Den Bosch 1985-1995
  Rijksuniversiteit Utrecht/Willem Pompe Instituut voor
  Strafwetenschappen; Swart, A.H.J., Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Notitie Uitwisseling van informatie en operationele
  ondersteuning in internationaal verband, 25
  januari 1995
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen; Sjcrona, J.M., Reactie op de
  conclusie van Advocaat-Generaal van Dorst
  in de bij de Hoge Raad aanhangige Zaak Zwolsman, 7 november
  1995
  SSR; Aanbiedingsbrief d.d. 31 mei 1995 betreffende studiemateriaal
  vijfdaagse cursus: RC in strafzaken;
  Bijlage 1: Teksten wetsvoorstellen 23.251 en 23.047; Bijlage 2:
  Reader bestaande uit de volgende bijdragen:
  2.1 Blom, T.; Doelder, H. de, Het in beslagnemen van geschriften,
  In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 8, 2.2
  Blom, T.; Doelder, H. de, Meer over: Europees beslag op geschriften
  bij bedrijven, In: Delikt en Delinkwent 22
  (1992) 4, 2.3 Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen over de Wet
  getuigenbescherming, In: Delikt en
  Delinkwent 25 (1995) 4, 2.4 Handleiding Plukze internationaal, 2.5
  Kleine rechtshulp d.d augustus 1992;
  Bijlage 3: Groot, F.C.V. de, Handleiding plukze, mei 1995
  SSR; Arrondissementsparket Groningen/Parket van de Officier van
  Justitie, Aanbiedingsbrief d.d. 24 mei 1995,
  met het cursusprogramma Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 1:
  Sheets van H.A. Jansen m.b.t.
  Doelstellingen, visie en bijpassende structuur en organisatie in de
  opsporing en bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage 2: Casus; Bijlage 3: Reader: Bijlage 4:
  Gegevens uit MOT: Van ongebruikelijke naar
  verdacht: Rol van de LOvJ; Bijlage 5: Smid, H.A.C., De officier en
  financieel rechercheren: Wat MOT je?;
  Bijlage 6: Arrondissementsparket Den Haag, CID-Handleiding, april
  1994; Bijlage 7: Groot, F.V. de, CID
  Jurisprudentie, oktober 1994
  Stafbureau Openbaar Ministerie/Landelijk Officier van Justitie,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Vraagbrief
  Enqutecommissie; Bijlage 2: Overzicht rechtshulpverzoeken 1994;
  Bijlage 3: Brief d.d. 21 maart 1995 van
  P.A.J. Broeders betreffende liaison-officieren groep Nederlandse
  Antillen; Bijlage 4: Informatie over de
  Politile International Working Group; Bijlage 5: Schema’s
  betreffende activiteiten van de Afdeling Nationale
  Cordinatie Politile Infiltratie; Bijlage 6a: Jaarverslag 1992
  Landelijk Informatiepunt Observatie (LIPO) en het
  Landelijk Cordinatiepunt Grensoverschrijdende Observatie (LCGO);
  Bijlage 6b: Jaaroverzicht 1993 LCGO en
  LIPO; Bijlage 6c: Voorlopige cijfers van het LIPO en LCGO over
  1994; Bijlage 7: Schema Infiltraties op
  Nederlands grondgebied door buitenlandse opsporingsdiensten
  Stichting Adviesburo Drugs, Aanbiedingsbrief d.d. 18 mei 1995;
  Bijlage 1: Brief aan Frans Bosman (Parool),
  recensist van het boek Chacktow?: verhaal van een drugsdealer;
  Bijlage 2: Ingezonden brief Pers die
  meedoet aan politieacties is niet lastig meer, In: Het Parool
  (1994) (3 mei); Bijlage 3: Rapport Hasjcoffeeshops
  en hun bezoekers: Beschouwingen over gebruik en handel van hash in
  Nederland en een onderzoek naar de
  sociale functies van 115 Amsterdamse hashcoffeeshops, 5 januari
  1994; Bijlage 4: Rapport Het middel ectasy
  bestaat niet, november 1991
  Tweede Kamer der Staten-Generaal/Vaste Commissie voor Justitie,
  Verslag van een vertrouwelijk gesprek d.d.
  5 april 1995 van de vaste commissie met de procureurs-generaal,
  waarin naast de leden van genoemde
  commissie het woord hebben gevoerd: A.W.H. Docters van Leeuwen (PG
  Den Haag), R. Ficq (PG Arnhem) en
  R. Gonsalves (PG Den Bosch)
  Van Korlaar Advokaten; Ph. van Zinnicq, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 1 september 1994 aan de
  minister van LNV met het verzoek van clint (ex-medewerker AID) te
  komen tot beindiging van het door de AID
  in strijd handelen met de Wet Persoonsregistratie; Bijlage 2: Brief
  d.d. 24 januari 1994 aan de AID; Bijlage 3:
  Dossier van clint omtrent verslagen en brieven inzake
  opsporingsmethoden AID
  Vlu, A.J.M.; Spoel, Tj.E. van der, Notitie 1: Over ongeoorloofde
  pseudokoop door Duitse
  opsporingsambtenaren; Notitie 2: Clint als politie-informant;
  Notitie 3: Inzake de Sinis-zaak pleitnotities d.d.
  11 mei 1995 en notitie van de teamleider d.d. 9 augustus 1991;
  Notitie 4: Over verwijdering van CID-subjecten
  uit de registers; Notitie 5: CID-informatie en opsporingsmethoden
  in de Laundry-zaak
  Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Tekst van de
  Handleiding kijkoperaties, zoals aangenomen
  in de PG-vergadering d.d. 7 december 1994; Bijlage 2:
  Correspondentie inzake de toepassing van onderhavige
  handleiding (d.d. 16 november 1994 Parket PG Den Bosch en d.d. 29
  november 1994 van het Secretariaat
  PG-vergadering); Bijlage 3: M.b.t. inkijkoperaties relevante delen
  uit de PG-vergaderingen d.d. 7 december
  1994 en 21 december 1994
  Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Brief d.d. 7
  december 1994 van de PG aan de
  Hoofdofficieren van justitie over de doorlichting lopende
  onderzoeken van regionale en interregionale
  rechercheteams (kernteams); Bijlage 2: Brief d.d. 2 februari 1995
  aan het College van Procureurs-generaal met
  een modelformulier bijzondere opsporingsmethoden; Bijlage 3:
  Modelbrief Instelling Centrale
  Toetsingscommissie CTC d.d. 7 december 1994; Bijlage 4: Brief d.d.
  februari 1995 met een overzicht van
  gegevens die per bijzondere opsporingsmethode vermeld dienen te
  worden; Bijlage 5: Brieven d.d. 15 en 19
  mei 1995 met het verzoek alle nog niet gemelde zaken alsnog te
  melden
  Werkgroep Infiltratie, Verslagen Werkgroep Infiltratie in de
  periode 23 mei 1991 t/m 25 maart 1993
  Werkgroep Infiltratie, Wit, L.A.J.M. de, Concept-Rapport van de
  Werkgroep Infiltratie, 15 juli 1993
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Interimadvies Infiltratie,
  8 maart 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Vervolgadvies Infiltratie,
  april 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Centrale commissie
  bijzondere opsporingsmethoden: Deelrapport
  Werkgroep De Wit, 7 oktober 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Eindrapportage van de
  Werkgroep Infiltratie, april 1995

  lees meer

  Bijlage V – 10.5 Uitvoering Nederlandse assistentieverzoeken in het buitenland

  10.5 Uitvoering Nederlandse assistentieverzoeken in het
  buitenland

  10.5.1 Inleiding

  Zoals hierboven reeds is uiteengezet, kent de Nederlandse
  wetgeving nauwelijks regels met betrekking tot uitgaande kleine
  rechtshulpverzoeken. Indien er een verdrag van toepassing is, vormt
  dat de leidraad voor de vorm waarin en de weg waarlangs het
  rechtshulpverzoek wordt aangeboden.

  lees meer

  Bijlage V – Hoorn van de haak

  Hoorn van de haak

  HR 21 maart 1989, NJ 1989, 864 M.nt. ThWvV
  (Art. 125 g Sv)
  Telefoonverbinding bleef open na telefoongesprek, waardoor de
  politie huiskamergesprekken kon afluisteren. In het cassatiemiddel
  wordt aangevoerd dat i.c. geen telefoongesprekken als bedoeld in
  art. 125g Sv waren afgeluisterd. Bewijsmateriaal afkomstig uit
  opgenomen gesprekken derhalve onrechtmatig verkregen. Het hof
  verwerpt het verweer:

  lees meer

  Bijlage V – V-Mann David

  V-Mann David

  HR 17 januari 1984, NJ 1984, 405 m.nt. ThWvV en Ars Aequi 1984,
  33 (P.J. Blaauw) Een Duitse informant David die werkt voor de
  politie te Frankfurt, ontmoet in Frankfurt een Engelssprekende
  Nederlandse vrouw en een Filipijnse jongen. Via haar wordt hij, in
  verband met de aanschaf van herone, in contact gebracht met Luuk K.
  te Rotterdam, die hem op zijn beurt (na het tonen van een monster)
  weer in contact brengt met twee Turken die elke hoeveelheid willen
  (en blijkbaar kunnen) leveren. Op dat moment wordt door de politie
  te Frankfurt telefonisch contact opgenomen met de politie te
  Rotterdam. Rechtsvragen:

  lees meer

  Bijlage V – 2.1 Algemene inleiding

  2 JURIDISCH KADER

  2.1 Algemene inleiding

  Opsporing is volgens de commissie het verzamelen, registreren en
  verwerken van gegevens en informatie door bevoegde ambtenaren
  omtrent vermoedelijk gepleegde strafbare feiten of te plegen zeer
  ernstige strafbare feiten in enig georganiseerd verband met het
  doel te komen tot een strafrechtelijke sanctie. Dat het gaat om
  opsporingshandelingen houdt in dat de gegevensverzameling en/of
  -verwerking wordt benut voor een strafprocesrechtelijke afdoening
  door de justitile autoriteiten of de strafrechter. Dit hoofdstuk
  betreft de juridische achtergronden van de navolgende
  opsporingsmethoden: a. observatie; b. runnen van informanten; c.
  infiltratie; d. andere wijzen van informatie-inwinning, waaronder
  misdaadanalyse, fenomeenonderzoek en financieel rechercheren. Deze
  onderwerpen omvatten tal van deelonderwerpen die elk op zich ook
  als opsporingsmethoden worden aangemerkt.

  lees meer

  Bijlage V – 4.6 Controle en samenwerking

  4.6 Controle en samenwerking

  4.6.1 De politieorganisatie

  Hoewel in ons land geen nationaal politie-apparaat bestaat, zou
  denkbaar zijn dat vanuit de Divisie CRI van het Korps landelijke
  politiediensten (KLPD) een zekere controle werd uitgeoefend op het
  gebruik van informanten. Reeds onder 4.4.1 kwam het nationale
  informantenregister van de bij de CRI ondergebrachte NCID ter
  sprake, waaraan de regionale CID-en geacht worden hun informanten
  te melden; er worden trouwens ook informanten van bijzondere
  opsporingsdiensten geregistreerd al hebben die diensten geen
  CID-status. Zoals reeds vermeld laat de landelijke registratie van
  informanten evenwel te wensen over. De regio’s meldden tot voor
  kort niet aan en omdat de aanmelding in code gebeurt geeft het
  systeem op zichzelf niet de waarborg dat een dubbele melding wordt
  tegengegaan. Enerzijds lijkt er bij de regio’s sprake van
  slordigheid, terwijl anderzijds een rol speelt dat men met het oog
  op de vertrouwelijkheid en de kwetsbaarheid de kring van personen
  die bekend zijn met de informant zo beperkt mogelijk wil houden.
  Ten derde heeft de CRI geen bevoegdheden om correcte meldingen af
  te dwingen.

  lees meer

  << oudere artikelen