• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage X – Voorwoord

  Henk van de Bunt (VU/WODC)
  Hans Nelen (WODC)

  Voorwoord

  Tal van personen zijn van onschatbare betekenis geweest bij de
  gegevensverzameling ten behoeve van deze studie. Wij zijn veel dank
  verschuldigd aan de personen en diensten die in bijlage 1 staan
  vermeld. Onze speciale dank gaat uit naar Frank Erkens van de
  afdeling forensische accountancy van de CRI die vele waardevolle
  suggesties voor het derde deel van het rapport heeft gedaan.

  lees meer

  Bijlage X – 11.1. Inleiding

  11. WITWASSEN

  11.1. Inleiding

  Witwassen, zo werd in hoofdstuk 9 gesteld, is het omzetten van
  de verborgen, niet te verantwoorden herkomst van inkomsten in een
  wel te verantwoorden herkomst. In het vorige hoofdstuk is duidelijk
  geworden dat misdaadgeld in een land zonder financile, fiscale of
  strafrechtelijke controle op de herkomst van geld, gemakkelijk
  genvesteerd kan worden in de legale economie. Wanneer een criminele
  organisatie misdaadgeld dat in Nederland is verdiend, wil
  investeren in een dergelijk land is het voldoende dat het geld
  verplaatst wordt. Aangezien veel misdaadgeld wordt verdiend met de
  handel in herone en cocane door Turkse en Zuidamerikaanse
  organisaties (zie het rapport over de allochtone groepen), die
  nauwelijks in ons land investeren, komt het verplaatsen van
  misdaadgeld veel vaker voor dan de andere fasen in het
  witwasproces.

  lees meer

  Bijlage XI – 5.2. De Wallen in Amsterdam

  5.2. De Wallen in Amsterdam: een historisch centrum van
  prostitutie

  Volgens politionele tellingen waren er in Amsterdam in 1896 19
  bordelen en 17 rendez-vous-huizen (hieronder werden hotels en
  particuliere woningen verstaan waar prostitues hun beroep
  uitoefenden). In de bordelen waren in totaal 11 Nederlandse en 99
  buitenlandse vrouwen werkzaam. Daarnaast bestonden er 139 andere
  gelegenheden in de stad, zoals bierhuizen, logementen en cafs,
  waarvan men vermoedde dat er prostitutie werd bedreven. Volgens het
  bevolkingsregister waren er in 1896 in Amsterdam veel meer huizen
  met publieke vrouwen, namelijk 228, met in totaal 1.030 prostitues
  (Van Slobbe, 1937). De Amsterdamse politie zag dan ook niet veel in
  een bordeelverbod; opheffing van de bordelen zou slechts leiden tot
  een toename van de illegale prostitutie. De huizen van ontucht
  waren voornamelijk gesitueerd in de omgeving van het
  Oudekerksplein. Rond de eeuwwisseling werd de stad uitgebreid met
  het gedeelte dat nu Oud-Zuid wordt genoemd. Talrijke prostitues
  trokken toen naar wijk YY, het stadsgedeelte dat nu De Pijp heet.
  Deze lokatie werd al snel een centrum van prostitutie en andere
  twijfelachtige activiteiten. Aan het einde van de Eerste
  Wereldoorlog bereikte de prostitutie hier haar hoogtepunt. Met name
  het aantal straatprostitues was toen enorm toegenomen. Door de
  weinig centrale ligging van de wijk verplaatste de prostitutie zich
  op den duur echter toch weer grotendeels naar de omgeving van het
  Oudekerksplein (Stemvers, 1985; Hoff, 1994). In 1911 werd het
  bordeelverbod in het Wetboek van Strafrecht opgenomen; hiermee werd
  het zich prostitueren niet strafbaar gesteld maar wel het
  exploiteren van een prostitutiebedrijf. Bovendien werd artikel 432
  van het Wetboek van Strafrecht, gericht tegen landloperij,
  uitgebreid met een bepaling tegen souteneurschap. Een gevolg van
  deze wetswijzigingen was het ontstaan van verkapte bordelen.
  Bordeelhouders zetten hun bedrijven om in pensions, hotels,
  kamerverhuurbedrijven, mode-ateliers en strijkinrichtingen, en de
  inwonende vrouwen werden omgedoopt tot zogenaamde huishoudelijke
  hulpen, zoals kamermeisjes, linnenjuffrouwen en dienstmeiden (Van
  Slobbe, 1937; Stemvers, 1985). Achter deze faades ging de seksuele
  bedrijvigheid gewoon door. In de jaren dertig werden er ook
  bordelen geopend in andere delen van de stad: aan de Ruysdaelkade,
  in de Van Ostadestraat en de Reguliersdwarsstraat (Stemvers, 1985;
  Hoff, 1994). De Amsterdamse zedenpolitie schatte het aantal
  clandestiene bordelen in 1936 op zo’n 150; de meeste waren
  gevestigd in het stadsdeel dat nu de Wallen wordt genoemd
  (Boutellier, 1987; Stemvers, 1985; Hoff, 1994). In de jaren vijftig
  en zestig werden meer de psycho-sociale oorzaken van de prostitutie
  beklemtoond. In het kader van de verzorgingsstaat werden onderwijs,
  voorlichting en volksgezondheid naar voren geschoven als middelen
  om het prostitutieprobleem te beheersen. Parallel hieraan werd
  voorgesteld om het politieoptreden tegen prostitutie te beperken.
  De prostitue zou veeleer langs de weg van de resocialisatie moeten
  terugkeren in de burgermaatschappij. Tevens diende een gelijke
  economische positie van mannen en vrouwen te worden nagestreefd,
  dat wil zeggen: er moest via speciale programma’s worden geprobeerd
  de prostitue haar zelfrespect te laten hervinden. In ongeveer een
  halve eeuw tijd veranderde het prostitutievraagstuk aldus van een
  probleem van seksuele moraal in een psycho-sociaal en individueel
  probleem (Boutellier, 1987). In de jaren zestig en zeventig deed
  zich echter een ware omwenteling in het prostitutiewezen voor. De
  Amsterdamse Wallen kenden tot 1970 een gemoedelijke sfeer waar
  prostitues volgens het oude pooiersysteem een deel van hun
  verdiensten aan hun zogenaamde beschermers afstonden. De pooiers en
  de prostitues waren buurtgebonden en hingen wat rond op de straten
  en in de cafs, waardoor er een grote mate van sociale controle
  bestond en daarmee veiligheid was gegarandeerd. Op een klein
  groepje Surinaamse vrouwen na waren er toen uitsluitend Nederlandse
  prostitues werkzaam. In de loop van de jaren zeventig kwam hierin
  evenwel verandering. De Surinaamse vrouwen verlieten de prostitutie
  en de overgebleven lokale vrouwen maakten zich los van het
  traditionele pooiersysteem en gingen als zelfstandigen werken
  (Brussa, 1987). Op
  datzelfde moment barstte evenwel de commercialisering van de
  prostitutie los en deed de Wallen in een paar jaar tijd geheel van
  karakter veranderen. De vraag naar prostitutes werd niet alleen
  groter maar ook gedifferentieerder. De exploitanten speelden hier
  slim op in en creerden allerlei faciliteiten voor andere vormen van
  seksvermaak (Van der Poel, 1991). De clubs werden uitgebreid met
  sauna’s, seksbioscopen en sm-kamers. Talrijke seksbedrijven, zoals
  sekstheaters, seksmusea en seksshops, schoten als paddestoelen uit
  de grond (Van der Poel, 1991). De kleine danszalen en cafs
  verdwenen. Hiermee ging volgens sommigen de gezellige, gemoedelijke
  sfeer van de buurt verloren. Daarvoor in de plaats kwamen felle
  neonlichten en schettermuziek. De prostitutie op de Wallen beleefde
  zo aan het einde van de jaren zestig een nieuw hoogtepunt.

  lees meer

  3.1.1. De stad Enschede

  3.1.1. De stad Enschede Noot

  De ontwikkeling van Enschede is nauw verbonden met de opkomst
  van de textielindustrie. Deze industrie heeft vanaf 1850 geleid tot
  een snelle groei van de werkgelegenheid. Als gevolg daarvan kwam er
  een grote toeloop van voornamelijk ongeschoolde arbeiders en hun
  gezinnen van het platteland naar de stad op gang. Tussen 1900 en
  1950 nam het aantal werknemers in de textielfabrieken in Enschede
  toe van ongeveer 8.000 tot 20.000. De namen van textielbaronnen als
  Van Heek en Schuttersveld zijn onlosmakelijk verbonden met
  Enschede. De totale bevolkingsomvang nam tussen 1900 en 1950 toe
  van circa 35.000 tot rond 110.000. De economische groei van
  Enschede in de jaren vijftig en een deel van de jaren zestig is
  vooral te danken aan de florerende textiel- en kledingindustrie. Na
  1965 ging het snel bergafwaarts met de textielindustrie als gevolg
  van de zware concurrentie uit Azi, waar veel goedkoper en sneller
  kleding werd vervaardigd. De werkgelegenheid daalde hierdoor in
  Enschede sterk. Alleen al binnen de textielsector gingen tussen
  1960 en 1977 circa 13.500 arbeidsplaatsen verloren. Andere
  industrile sectoren, zoals de metaalindustrie en de optische
  industrie, wisten wel enige groei te bewerkstelligen maar deze was
  onvoldoende om de terugval op te vangen. Onder leiding van de
  toenmalige burgemeester Thomassen is met veel kracht sinds het
  midden van de jaren zestig de dienstensector in Twente uitgebreid,
  in het bijzonder in Enschede. Maar de vestiging van de Universiteit
  Twente en de uitbreiding van de (technologische) dienstensector
  hebben de achterstand van Twente ten opzichte van de rest van
  Nederland echter niet kunnen verkleinen. In Enschede is al jaren
  sprake van een zorgelijke economische situatie. Het percentage
  werklozen in Enschede is sinds de jaren zestig steeds hoger dan het
  landelijke percentage. In 1990 was in Enschede 14,4% van de
  beroepsbevolking zonder werk. Dat is bijna 5% hoger dan het
  landelijke gemiddelde (7,5%). Op 1 januari 1994 is dat percentage
  gedaald naar 13,1. Voorts kampt de stad met een relatief groot
  aantal arbeidsongeschikten. In totaal zijn 25% van de Enscheders
  afhankelijk van een uitkering. Ongeveer 60% van de Enschedese
  bevolking heeft een inkomen lager dan het modale van Nederland. De
  bevolking in Enschede is na de Tweede Wereldoorlog toegenomen met
  zo’n 50%. In 1950 had de stad een kleine 110.000 inwoners en in
  1995 ruim 147.000. Desondanks is Enschede qua bevolkingsgroei
  achtergebleven bij de rest van Nederland. De bevolking in Enschede
  telt relatief veel bejaarden en veel jonge mensen onder de
  vijfentwintig jaar (studenten van de Hogeschool en van de
  Universiteit). Veel (vooral jonge) gezinnen zijn de laatste vijf
  jaar naar nieuwbouwwijken in het zuiden van Enschede getrokken. In
  het centrum wonen, net als in veel andere grote steden, veel
  alleenstaanden en twee-persoonshuishoudens.

  lees meer

  Bijlage I – HOOFDSTUK 8 HET ARCHIEF

  HOOFDSTUK 8 HET ARCHIEF

  Het archief van de commissie bestaat uit het archief van de
  onderzoeksgroep-Fijnaut en het archief van de commissie. Het
  archief-Fijnaut is, conform de afspraken met de ministers van
  Justitie en Binnenlandse Zaken, ondergebracht bij de Centrale
  recherche informatiedienst. De stukken die de commissie zelf heeft
  verzameld, bevinden zich in de ruimten van de enqutecommissie in
  het gebouw van de Eerste Kamer. De enqutecommissie heeft in de loop
  van haar onderzoek zeer veel documenten verzameld. Het archief
  bestaat uit documenten verkregen op grond van artikel 3 van de Wet
  op de Parlementaire Enqute, spontaan toegestuurde stukken en de
  door haar zelf geproduceerde stukken. Daarnaast beschikt de
  commissie over een bibliotheek, bestaande uit onder meer
  wetenschappelijke literatuur, jurisprudentie, beleidsrapporten en
  officile publicaties.

  lees meer

  Bijlage V – Schaduw-arresten I en II

  Schaduw-arresten I en II

  HR 14 oktober 1986, NJ 1987, 511 m.nt. ThWvV en HR 14 oktober
  1986, NJ 1987, 564 (Artt. 55 en 311 Sr, 27 Sv en 28 Politiewet
  (oud))

  ‘s Nachts signaleerden verbalisanten in een auto twee bekenden en
  besloten die auto te gaan volgen. Toen even later deze auto ergens
  werd geparkeerd en de inzittenden vertrokken, bleven de
  verbalisanten deze auto in de gaten houden. Enkele uren later zagen
  zij drie personen weer in de auto stappen en besloten zij die auto
  wederom te volgen. Enkele minuten later kwam bij hen een bericht
  binnen van een inbraak, welke had plaatsgevonden in een winkel nog
  geen 250 meter van de plaats waar de auto die zij hadden
  geobserveerd, had gestaan. De achtervolging werd ingezet.

  lees meer

  Bijlage V – AH Oosterbeek/Jehova’s Getuigen

  AH Oosterbeek/Jehova’s Getuigen

  Rechtbank Arnhem 18 april 1995, nr. 05/075.090/92
  (Artt. 8, 9 EVRM, 6 Grondwet, 123 Sv (inmiddels vervangen door
  art. 12 Algemene Wet op het binnentreden)) Verdachte wordt
  tenlastegelegd meerdere overvallen te hebben gepleegd, waaronder de
  overval op het
  Albert Heijn filiaal te Oosterbeek in mei
  1990. Daarbij zijn twee personen met behulp van een riot-gun om het
  leven gebracht en is een persoon zwaar gewond geraakt (zie voor een
  uitgebreide beschrijving van feiten en omstandigheden hoofdstuk
  5
  Infiltratie).

  lees meer

  Bijlage V – 6.5 Controle

  6.5 Controle

  De verantwoordelijkheid voor de beslissing om tot
  misdaadanalyse, fenomeenonderzoek of financile recherche over te
  gaan ligt verspreid. Operationele misdaadanalyse en financile
  recherche lijken vooral te worden aangevangen op verzoek van een
  tactische recherchechef of een CID-chef. Wie opdracht geeft tot het
  verrichten van een strategische misdaadanalyse in de regio’s of een
  fenomeenonderzoek kan verschillen, behalve voor zover het gaat om
  respectievelijk de landelijke inventarisaties criminele
  groeperingen dan wel de verdeling van fenomeenonderwerpen over de
  diverse kernteams: deze geschiedde door het CBO. De korpsbeheerder
  heeft in deze feitelijk, noch als zodanig noch als beheerder van
  het politieregister, een
  controlerende rol van betekenis (zie bijlage 6 Organisaties,
  hoofdstuk 3
  Criminele inlichtingendiensten). Hoewel,
  zoals hiervoor reeds is gebleken, sommige leden van het OM eisen
  stellen aan deze vormen van informatie-inwinning (verdenking en/of
  toestemming openbaar ministerie om bij derden inlichtingen in te
  winnen), is dit bepaald geen algemene bevinding. Integendeel, de
  politie lijkt in deze een grote vrijheid te hebben. De CTC heeft
  naar aanleiding van het Fieccom-onderzoek het gebruik van openbare
  bronnen toelaatbaar geacht, en het ook toelaatbaar geacht om
  politieregisters (zoals daar ook zijn de CID-registers) bij het
  fenomeenonderzoek te betrekken op het moment waarop de verdenking
  ontstaat. In dat laatste geval werd geen scherp onderscheid gemaakt
  tussen het fenomeenonderzoek en het opsporingsonderzoek; er kan
  evenwel uit worden opgemaakt dat de CTC geen bezwaren ziet aan het
  gebruik van deze registers bij een (strategische)
  misdaadanalyse.

  lees meer

  Bijlage VI – 11.2 Organisatie

  11.2 Organisatie

  11.2.1 Burgemeester-korpsbeheerder: beheerstaken

  De burgemeester van de grootste gemeente in de politieregio is
  korpsbeheerder, Noot bij wie het beheer over het
  regionale politiekorps berust. De korpsbeheerder dient
  verantwoording af te leggen aan het regionale college,
  Noot waarvan hij zelf voorzitter is. Het college stelt
  jaarlijks de organisatie, de formatie, de begroting, de
  jaarrekening en het beleidsplan voor het regiokorps vast. De
  korpsbeheerder is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het
  beleidsplan (artikel 31 Politiewet 1993). Hij kan de korpschef
  uitnodigen inlichtingen te verstrekken aan het regionale college.
  Noot

  lees meer

  Bijlage VI – 5.4 Samenwerking en uitvoering op landelijk niveau

  5.4 Samenwerking en uitvoering op landelijk niveau

  De specialisatie van de hier besproken afdelingen heeft tot
  gevolg dat de inhoudelijke sturing van en controle op de
  werkzaamheden vooral uitgaan van vaktechnische specialisten. Binnen
  de politie-organisaties zijn dat de leidinggevenden van het OT, AT,
  BFO, STO en PIT.

  lees meer

  Inhoud Bijlage VII

  Bijlage VII – Eindrapport georganiseerde criminaliteit in
  Nederland

  VOORWOORD

  lees meer

  Bijlage VII – VI.3. Het wegsluizen van misdaadgeld in de legale economie

  VI.3. Het wegsluizen van misdaadgeld in de legale
  economie

  Misdaad loont. De winsten die met georganiseerde criminaliteit
  worden behaald, zijn soms buitensporig hoog. Toch is de aandacht in
  Nederland voor het confisceren van deze winsten pas van recente
  datum. Meer in het algemeen is er, zoals reeds in hoofdstuk IV naar
  voren kwam, betrekkelijk weinig kennis over de omvang en de aard
  van de bestedingen van misdaadgeld. In de jaren zeventig en tachtig
  groeide weliswaar de aandacht voor de omvang van zwart geld, het
  voor de fiscus verzwegen inkomen, maar deze problematiek werd niet
  in verband gebracht met de opbrengsten uit misdaad. Overigens is
  het in de legale economie sluizen van winsten van georganiseerde
  criminaliteit in internationaal verband onder het trefwoord money
  laundering eerder wel hoog op de politieke agenda terechtgekomen
  (Van Zoest, 1995). Witwassen is de verbindende schakel tussen de
  illegaliteit en de legale sectoren van de economie; het vereist de
  (al dan niet verwijtbare) betrokkenheid van integer geachte
  personen (onder wie advocaten en accountants) en systemen, zoals
  het bankwezen en de beurs. Niet zozeer door de criminele
  grondfeiten maar door het wegsluizen van crimineel geld in het
  legale circuit kan de zo gevreesde innesteling of infiltratie
  plaatsvinden. Vanwege de enorme geldbedragen, die in de criminele
  wereld in omloop zijn, is witwassen geen symptoom van het
  eigenlijke probleem (georganiseerde criminaliteit), maar is het een
  probleem op zichzelf geworden.

  lees meer

  Bijlage VIII – Bibliografie

  Bibliografie

  Beer Poortugael, D. den, De marechaussee grijpt in, Bruna
  & Zoon, Utrecht, 1954. Blok, A., De bokkerijders;
  Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van
  Overmaas
  , Prometheus, Amsterdam, 1991.

  lees meer

  Bijlage VIII – IV.8. Georganiseerde misdaad begint op de hoek

  IV.8. Georganiseerde misdaad begint op de hoek: een voorbeeld
  van Marokkaanse bendes

  We blijven bij de kwestie van het wegsluizen en het gebruik van
  de revenuen toch langer staan omdat in Nederland een groot
  strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd dat weliswaar niet
  representatief is voor de handel zelf, maar dat wel een interessant
  licht werpt op de maatschappelijke habitus van de betrokken
  drugshandelaren. Het gaat hier om de zogenaamde Ramola-zaak die in
  1993 en 1994 door de Rotterdamse politie is gedraaid. Plaats van
  handeling is de Rotterdamse wijk Spangen die ooit, vlak na de
  Eerste Wereldoorlog door niemand minder dan de architecten M.
  Brinkman en P. Oud is ontworpen als modelwijk voor vooruitstrevende
  arbeiders. Een echt rood nest werd het en het hoofdkwartier van de
  voetbalclub Sparta. Nu is het echter een van de laatste wijken
  waarvan althans een deel in aanmerking komt voor renovatie en hier
  heeft het door de stadsvernieuwing opgejaagde legertje van
  drugsdealers zich op dit moment gevestigd. De overlast is groot,
  het broeit in de buurt. De wijk is aan de voet van een afrit van de
  A16 gunstig gelegen voor drugstoeristen uit Frankrijk en Belgi die
  goedkope drugs komen kopen in grote hoeveelheden, van goede
  kwaliteit en zonder het risico te worden aangepakt zoals door de
  politie in eigen land. Drugsrunners lokken de klanten al aan de
  grens, langs de weg en in de wijk en daar zijn jonge kinderen
  onder. Helsdingen en De Kleuver (1995) maakten op grond van een
  analyse van honderden waargenomen personen het profiel van
  drugsrunners en komen tot de conclusie dat in het jaar 1992 en 1993
  niet minder dan 93% van Marokkaanse origine was. De buitenlanders
  kopen hier cocane die een Marokkaanse groep weer afneemt van mensen
  die afkomstig zijn uit de Dominicaanse Republiek en herone van een
  Turkse groep. Als mensen van een etnische groep die vertrouwd zijn
  met de klanten uit francofone landen, zijn Marokkanen de voor de
  hand liggende dealers.

  lees meer

  Bijlage VIII – IX.5. Conclusie

  IX.5. Conclusie

  Volgens de gegevens die ons ter beschikking staan, is het zo dat
  de Russische mafia op een enkel vlak – en vooral dat van afpersing
  – zeker al wel tekenen van leven in Nederland heeft gegeven, maar
  dat de omvang van haar activiteiten voorlopig niet moet worden
  overdreven. Deze conclusie wordt niet alleen gedragen door de
  feiten en berichten die wij zelf onder ogen hebben gehad. Zij
  strookt ook volledig met de bevindingen waartoe belangrijke Duitse
  en Amerikaanse politiediensten zijn gekomen aangaande de
  verbreiding van de Russische mafia in West-Europa. Hun rapporten
  laten immers ook zien dat deze mafia zich in allerhande Amerikaanse
  en Westeuropese metropolen en grote steden heeft genesteld, behalve
  in de Nederlandse. De Fastowski-zaak toont wellicht aan dat dit aan
  het veranderen is, maar deze verandering heeft zich op dit moment
  dan toch nog niet duidelijk doorgezet. In elk geval werd nergens
  vastgesteld dat misdadigers of criminele groepen van Russische
  origine zich hebben schuldig gemaakt aan pogingen tot corrumpering
  van de Nederlandse overheid, laat staan aan de toepassing van
  intimidatie of geweld in haar richting. Dat het vorenstaande geen
  reden kan zijn om de komende tijd geen acht te slaan op de
  Russische (georganiseerde) criminaliteit in ons land, moge voor
  zichzelf spreken.

  lees meer

  << oudere artikelen