• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

 • Inlichtingen en Terrorisme

 • Nieuwsblog

 • Openbaarheid

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Bijlage X – 3.1. Kerngegevens

  3. HET NOTARIAAT

  3.1. Kerngegevens

  3.1.1. Openbaar ambtenaar in een vrij beroep

  De notaris is een openbaar ambtenaar, die in de gevallen waarin
  de wetgever zijn tussenkomst dwingend voorschrijft, een specifieke
  overheidstaak uitoefent. De notaris wordt bij Koninklijk Besluit
  benoemd. Aan hem wordt tevens een standplaats toegewezen. Hij is
  geen gewoon ambtenaar want hij krijgt zijn inkomsten uit de
  opbrengst van zijn dienstverlening. In die zin is hij ondernemer,
  maar dan wel een die als monopolist opereert op een markt zonder
  veel risico’s.

  lees meer

  Bijlage X – 5.5. Recapitulatie

  5.5. Recapitulatie

  In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de methoden van
  afscherming die criminele groepen hanteren om zich gedupeerden en
  controle- en opsporingsinstanties van het lijf te houden. Voor een
  deel zijn de immuniseringsstrategien verweven met de aan de dag
  gelegde modi operandi. Verschillende criminele groepen hebben
  daarenboven met het oog op dreigende interventie van buitenaf
  specifieke afweermechanismen ontwikkeld. Een aantal van de
  bestudeerde dadergroepen bleek overigens nauwelijks te anticiperen
  op een mogelijke ontrafeling van de fraudeconstructie.

  lees meer

  Bijlage X – 2.1. Het begrip fraude in historisch perspectief

  2. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE FRAUDE

  2.1. Het begrip fraude in historisch perspectief

  Fraude is een verschijnsel waaraan in de afgelopen decennia
  velerlei connotaties verbonden zijn geweest. Brants en Brants
  (1991) hebben de ontwikkeling van het fraudebegrip nauwgezet in
  kaart gebracht. De auteurs omschrijven het stereotype fraudeur van
  de jaren zestig als het slimme doch misdadige individu, dat zonder
  enige scrupules te werk ging. Een decennium later werd het begrip
  vooral in verband gebracht met steun- en belastingfraude, waarbij
  de in die jaren welig tierende koppelbazerij de meeste justitile
  aandacht kreeg. Het geruchtmakende rapport over de omvang van
  belastingfraude van Van Bijsterveld (1980) zorgde vervolgens
  opnieuw voor een aanzienlijke verschuiving in de beeldvorming. Dit
  rapport maakte duidelijk dat niet alleen uitkeringstrekkers en
  koppelbazen sjoemelden en knoeiden, maar dat ook de gewone burgers
  en bedrijven zich regelmatig op hun belastingformulier verschreven.
  Langzaam maar zeker deed het beeld opgeld dat fraude een
  wijdverbreid maatschappelijk verschijnsel, was dat zich overal,
  zelfs bij gerespecteerde bedrijven en overheden, manifesteerde. Het
  begrip breidde zich uit naar machtsmisbruik, vertrouwensschennis en
  naar het oneigenlijke gebruik van wetten in het grijze circuit.
  Hele beroepsgroepen en bedrijfstakken raakten in opspraak. Ook kwam
  een tot op dat moment nauwelijks belicht fenomeen in de
  schijnwerpers te staan, te weten milieucriminaliteit.

  lees meer

  Bijlage XI – 6.6. Tot besluit

  6.6. Tot besluit

  Het vorenstaande laat er, dunkt ons, geen misverstand over
  bestaan dat bepaalde criminele groepen in Amsterdam tegenwoordig
  bereid en in staat zijn om zich op verschillende manieren
  krachtdadig teweer te stellen tegen (strafrechtelijk)
  overheidsoptreden met betrekking tot de door hen gepleegde
  criminaliteit. Zowel het feit dat hiertoe verschillende strategien
  worden gebruikt als het feit dat deze strategien op betrekkelijk
  ruime schaal en met een redelijk grote intensiteit worden
  gehanteerd, geeft inderdaad aan dat de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam, althans in dit opzicht,
  een nieuwe fase is ingegaan. Waar contra-observatie, intimidatie,
  corruptie en manipulatie van de media in vroeger tijden incidenteel
  ook wel voorkwamen, wordt hun toepassing nu meer en meer tot
  systeem verheven. De meer strategische en indringende aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit is hier zeker niet vreemd aan. De
  opbouw van systematische contra-actie was te verwachten.

  lees meer

  Bijlage I – 2.2 De staf

  2.2 De staf

  De samenstelling van de staf was n van de eerste taken waarmee de
  commissie na haar constitutie aan de slag ging. De enqutecommissie
  was op grond van de kamerstukken 23.945, nrs. 1-11, met
  verschillende taken belast. De 77 vragen die de Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden in haar rapport had geformuleerd,
  namen daarbij een centrale plaats in. De beantwoording van deze
  vragen noopte tot het opzetten van een projectorganisatie, waarin
  verschillende vormen van kennis en vaardigheid werden samengebald.
  De samenstelling van de staf diende een weerspiegeling daarvan te
  zijn. Om de vertrouwelijkheid van het onderzoek zoveel mogelijk te
  waarborgen, heeft de commissie ervoor gekozen zo weinig mogelijk
  onderzoek uit te besteden. Slechts het in kaart brengen van de
  ernst, aard en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit
  heeft de commissie uitbesteed.

  lees meer

  Inhoud Bijlage II

  Bijlage II – Verhoren 1-32

  1. prof. dr. C. Fijnaut
  2. prof. dr. F. Bovenkerk
  3. de heer J. Wilzing
  4. mr. R.A. Gonsalves
  5. de heer P.D. IJzerman
  6. prof. dr. H. van de Bunt
  7. prof. dr. G.J.N. Bruinsma
  8. prof. mr. G.J.M. Corstens
  9. mr. H.P. Wooldrik en mr. G.P. van de
  Beek

  10. prof. dr. J. Naey
  11. mr. R.A.F. Gerding
  12. de heer B.J.A.M. Welten
  13. de heer W.C. van Amerongen
  14. de heer H.A. Jansen
  15. mr. J.J.Th.M. Pieters
  16. de heer A. Kloosterman
  17. de heer A.A.M. Hellemons
  18. de heer A. Broere
  19. de heer P.C. van Duijne
  20. de heren B.N. Barendregt en H.C.J.M.
  Theeuwes

  21. de heer A.M. Mosterd
  22. de heren J.C. van Looijen en D. van
  Teijlingen

  23. mr. F.C.V. de Groot
  24. mr. J. Koers
  25. mr. L.A.J.M. de Wit
  26. de heer R. Karstens
  27. de heer W.M. van Gemert
  28. prof. dr. F. Bovenkerk
  29. de heer W.J.A. Paulissen
  30. de heer W.H. Woelders
  31. mr. O.R. Dros
  32. mevrouw mr. I.E.W. Gonzales

  lees meer

  Bijlage V – Omgekatte auto’s

  Omgekatte auto’s

  Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 12 juni 1992, park.nr. 037.044/92 en
  Hof ‘s-Hertogenbosch 19 december 1992, park. nr 20.001178.92
  (Artt. 311 lid 1 aanhef onder 4 j 310, 219 aanhef onder 1 j 45
  Sr en 150 j 148 lid 3 Sv)
  Op 20 december 1992 deelde de
  politie, de officier van justitie telefonisch mede, dat uit CID
  informatie was gebleken, dat in een bepaalde schuur gestolen auto’s
  waren ondergebracht om omgekat te worden (dat is het voorzien van
  een ander chassisnummer en dergelijke om weer verkocht te kunnen
  worden). De officier besloot op grond van de bepaling van de schouw
  (art. 150 Sv juncto 148 lid 3 Sv) in die schuur te gaan kijken,
  teneinde de juistheid van die informatie vast te stellen. De
  rechthebbende op die schuur werd hiervan niet op de hoogte
  gesteld.

  lees meer

  Bijlage V – 3.5 Casus

  3.5 Casus

  3.5.1 De zaak Charles Z. Een casus ter illustratie van de
  rechterlijke beoordeling van observatie

  Feiten en omstandigheden

  lees meer

  Bijlage V – 7.6 Kennemerland

  7.6 Kennemerland

  Bij het IRT en het verdere vervolg van de Delta-methode speelde
  de CID van de politieregio Kennemerland een belangrijke rol. Onder
  verantwoordelijkheid van de CID Kennemerland blijkt de methode ook
  na de ophefffing van het IRT te zijn toegepast. In het onderzoek
  van de commissie zijn nieuwe feiten naar voren gekomen die een
  ander licht werpen op de door het IRT toegepaste Delta-methode.

  lees meer

  Bijlage VI – 2.1 Inleiding

  2 ORGANIEK WETTELIJK KADER EN
  ORGANISATIESTRUCTUUR

  2.1 Inleiding

  Onderzoek naar de organisatie van de opsporing begint met
  inzicht in het wettelijk kader en de organisatiestructuren van de
  organisaties die betrokken zijn bij die opsporing. De
  enqutecommissie geeft hier een kort overzicht van de meest
  relevante bepalingen en taakomschrijvingen. Tegen deze achtergrond,
  die de structuur van de Nederlandse opsporing omvat, kunnen de
  volgende hoofdstukken uit deze bijlage worden begrepen.

  lees meer

  Bijlage VI – 6.8 Conclusies

  6.8 Conclusies

  1. De eerste initiatieven voor de totstandkoming van kernteams
  kwamen van de zijde van de politie. Zij waren gericht op
  onderzoeken die een bovenregionale aanpak vereisten. Later werden
  de kernteams door het ministerie van Justitie en de top van het
  openbaar ministerie ook beschouwd als instrumenten voor een
  centrale aansturing van de bestrijding van de georganiseerde
  misdaad.

  lees meer

  Bijlage VII – III.2. Wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde criminaliteit

  III.2. Wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit

  Het werk van twee commissies van de Amerikaanse Senaat heeft
  lange tijd het beeld van de georganiseerde misdaad bepaald. In 1950
  hield de Kefauver-commissie een openbaar onderzoek waarin de
  conclusie werd getrokken dat de georganiseerde criminaliteit een
  nation wide Italian syndicate was. De tweede commissie (1963),
  genoemd naar haar voorzitter McLellan, leunde sterk op de
  verklaringen van een spijtoptant, Joseph Valachi, die deel
  uitmaakte van de Genovese mafiafamilie. Deze commissie bevestigde
  het beeld van Kefauver van de georganiseerde misdaad. Het ging hier
  in de kern om Italiaans-Amerikaanse syndicaten bestaande uit
  divisies, geleid door luitenanten en bemand met soldaten. In 1967
  werd in Amerika voor het eerst een wetenschappelijk onderzoeker, de
  criminoloog Donald Cressey, ingeschakeld, en wel door de Federal
  Task Force on Organized Crime. Hij kreeg voor zijn rapport, het
  latere boek Theft of the Nation (1969), de beschikking over
  de dossiers van de federale politie over wat de cosa nostra werd
  genoemd. Ook Cressey kwam toen tot de conclusie dat de
  georganiseerde criminaliteit in wezen werd gevormd door 24
  Italiaans-Amerikaanse misdaadsyndicaten die door heel het land hun
  activiteiten onderling afstemmen.
  Het werk van Cressey heeft tot veel controverses binnen de
  criminologie geleid. Sommigen verweten hem dat hij zich door de
  politie een bril had laten aanmeten, anderen namen het voor hem op
  (Rogovin en Martens, 1992; Albini, 1993; Martens en Roosa, 1994).
  Belangrijker dan dit was dat een aantal onderzoekers de daad bij
  het woord voegden en onafhankelijk van politiebronnen informatie
  gingen verzamelen. Ianni en Reuss-Ianni (1972) bestudeerden zeer
  gedetailleerd de opkomst en organisatie een Italiaanse mafiafamilie
  in een buurt in New York. Zij maakten van uitvoerige observaties en
  van informanten gebruik om de personen en hun onderlinge
  verbindingen in kaart te brengen. Een militair georganiseerd
  syndicaat troffen zij niet aan. Nadien hebben zij een sociale
  netwerkbenadering in het onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit gepropageerd waarbij informanten uit de wereld van de
  georganiseerde criminaliteit als veldonderzoekers worden gebruikt
  (Ianni en Reuss-Ianni, 1990). Chambliss (1978) voerde als
  deelnemend observant veldstudies uit in Seattle om de complexe
  relaties tussen politici, ambtenaren, ondernemers en misdadigers te
  beschrijven. Hoewel veldwerk onmiskenbaar voordelen heeft (zie
  Potter, 1994, p. 40-41) is het zeer de vraag of onderzoekers langs
  deze weg een goed zicht krijgen op de belangrijke criminele groepen
  of een landelijk beeld van georganiseerde criminaliteit kunnen
  schetsen. De wetenschappelijke studies naar deze vorm van
  criminaliteit, waarvan hier slechts enkele voorbeelden zijn
  gepresenteerd, maken duidelijk dat onderzoekers beter niet kunnen
  vertrouwen op n methode of afgaan op n gegevensbron. Block (1994)
  maakte daarom voor zijn studies uitgebreid gebruik van
  politiedossiers en krantenberichten. Reuter (1983) beschreef de
  illegale markten in New York met behulp van gegevens uit
  politiedossiers, observaties, informanten n openbare bronnen. De
  mixture van bronnen en methoden zal worden bepaald door de vraag of
  het accent meer op een algemene inventarisatie van de problemen dan
  wel op de beantwoording van specifieke theoretische of empirische
  vragen ligt. Een recent voorbeeld van een inventariserende studie
  met een grote mixture aan bronnen en methoden is de studie van
  Arlacchi naar criminele groepen en hun rol in de illegale markten
  en witwasactiviteiten in Itali (Ministero dell’Interno, 1994). Maar
  de belangrijkste bron van Arlacchi waren echter toch ook weer
  politiedossiers. In de jaarlijkse inventariserende studies van het
  BKA (Bundeskriminalamt) worden zowel statistische gegevens en
  politie-dossiers betreffende lopende onderzoeken gebruikt als
  politile informatie die centraal is verzameld. Deze analyses zijn
  sterk op personen gericht en minder op groepen. In de Nederlandse
  CBO-enqute ligt het accent juist wel op het inventariseren van
  actieve criminele groepen. In de meest recente telling (1995)
  werden 450 groepen getraceerd waarvan er 100 hooggeorganiseerd
  zouden zijn.

  lees meer

  Bijlage VII – BIBLIOGRAFIE

  BIBLIOGRAFIE

  Abadinsky, H., The Criminal Elite; Professional and Organized
  Crime
  , Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1983.
  Abadinsky, H., Organized Crime, Nelson Hall, Chicago,
  1990.
  Adviescommissie Mensenrechten, Mensenhandel, Den Haag,
  1992.
  Albanese, J., Where Organized Crime and White Collar Crime Meet;
  Predicting the Infiltration of Legitimate Business
  (paper
  presented at the Annual Meeting of the American Society of
  Criminology, Miami, november 1994).

  lees meer

  Bijlage VIII – II.4. De cocane-economie

  II.4. De cocane-economie

  De staatsgreep in Suriname viel historisch samen met het
  tijdstip waarop de Colombiaanse drugskartels en ook cocanebedrijven
  in andere Zuidamerikaanse landen hun markt in Noord-Amerika hadden
  volgepompt en uitbreidden naar Europa. De vliegtuigjes met het
  witte poeder haalden de Verenigde Staten niet in n keer en moesten
  onderweg, althans langs de Oostkust van Amerika, worden bijgetankt.
  Europa werd bevoorraad via de bestaande infrastructuur van
  vrachtverkeer overzee en in vracht- en passagiersvliegtuigen. Was
  Suriname in de jaren zeventig nog een achterhoek, dat werd nu
  plotseling anders. Verkeerstechnisch zowel als geopolitiek is
  Suriname een uitgelezen plek op de wereld om dienst te doen als
  tussenstation. De orintatie van Suriname op Nederland, maar ook die
  van Frans Guyana (waar zich, zoals we zagen, een aanzienlijke
  bosnegerkolonie had gevestigd) op Frankrijk manifesteert zich
  materieel in druk verkeer van personen en goederen. Dit biedt
  uitbundige mogelijkheden tot smokkel.

  lees meer

  Bijlage VIII – VI.1. De mafia in Itali

  VI.1. De mafia in Itali: een eigentijds beeld van de
  situatie

  Het tegenwoordige probleem van de georganiseerde misdaad in
  Itali is ongetwijfeld nauw verbonden met de transformatie die de
  mafia in Sicili na de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. De
  andere mafia’s staan immers niet alleen in organisatorisch opzicht
  sterk onder invloed van de Siciliaanse mafia, maar zij werken ook
  op steeds grotere schaal met deze mafia samen. Hierom wordt eerst
  deze metamorfose besproken. Vervolgens zal aan de hand van een
  recent rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome de
  hedendaagse fenomenologie van de georganiseerde misdaad in Itali in
  het algemeen worden uiteengezet.

  lees meer

  << oudere artikelen