• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.6. Slotbeschouwing

  4.6. Slotbeschouwing

  De openbaar accountant heeft een maatschappelijke
  vertrouwensfunctie. Ook de accountant die in dienst van een bedrijf
  werkzaam is of op commercile basis adviezen verstrekt, heeft een
  dergelijke uitstraling. Accountants staan borg voor deugdelijkheid
  en objectiviteit inzake het ontwerpen en controleren van de
  financile verslaggeving.

  lees meer

  Bijlage X – 1.2. Geraadpleegde bronnen

  1.2. Geraadpleegde bronnen

  De in dit rapport gepresenteerde onderzoeksresultaten berusten
  op een drietal bronnen: interviews, dossiers van strafzaken en
  literatuurstudie.

  lees meer

  Bijlage XI – 3.5. De handel in gestolen auto’s

  3.5. De handel in gestolen auto’s

  In de voorbije jaren zijn er bij herhaling berichten
  binnengekomen dat ook in Amsterdam op internationale schaal auto’s
  worden gestolen en verhandeld. Veel van deze berichten hebben nu
  eens betrekking op Joegoslaven en Russen die – zo lijkt het
  tenminste – op eerder individuele voet opereren, dan weer op
  landgenoten van hen die dit duidelijk in georganiseerd verband
  doen. Deze laatsten behoren niet alleen tot een groep die als
  zodanig is onderkend, zij stelen ook op een betrekkelijk vakkundige
  manier. Waarbij moet worden aangetekend dat deze internationale
  diefstal van (vracht)auto’s en de handel hierin voor Amsterdam niet
  nieuw is. In de loop van de jaren tachtig bleek immers dat een
  groep Ghanese criminelen, die ook actief was in de vrouwenhandel,
  tezelfdertijd honderden luxe-auto’s op bestelling had laten stelen
  en vervolgens – via Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen – liet
  verschepen naar een of ander West-Afrikaans land. De hoofdverdachte
  hield te Amsterdam kantoor onder de naam African
  Express
  .

  lees meer

  Bijlage XI – 5.2. Couleur locale

  5.2. Couleur locale

  Ook de Arnhemse politie kreeg haar deel van de roerige jaren
  zestig. Jongeren hielden demonstraties, scholen samen rond een
  fontein in het centrum en verstoorden een Taptoe. De jaren zestig
  leven in de herinnering van de politiemensen in Arnhem echter niet
  voort als de jaren van de ludieke provocaties en hasjrokende
  langharige jongeren. De herinneringen worden beheerst door een
  bedreiging uit geheel andere hoek, namelijk de stevige
  machtspositie van enkele onderwereldfamilies. Zij zouden de rosse
  buurt en het uitgaansleven rondom de Korenmarkt, het
  uitgaanscentrum van de stad, geheel in hun greep hebben. Zij
  sloegen onmiddellijk munt uit de liberaler wordende opvattingen
  over pornografie en betaalde seks. Ook zij tartten op hun manier
  het gezag, net zoals de kabouters en krakers na hen. Bovendien
  zouden zij regelmatig betrokken zijn bij de vele intimidaties en
  gewelddadigheden die in die tijd tegen horecapersoneel en gasten
  plaatsvonden. De betrokken zware jongens leken boven de wet te
  staan. Zij konden ongestraft opzichtige parkeerovertredingen plegen
  met hun even opzichtige auto’s en zij werden niet (meer)
  gecontroleerd op vuurwapenbezit. In de plaatselijke krant werd
  regelmatig gesteld dat de Arnhemse politie overschrijding van
  sluitingstijden van cafs door de vingers zag en bepaalde cafs zelfs
  niet langer durfde te betreden. Eind 1969 werd door de korpsleiding
  een opmerkelijke stap gezet om de impasse te doorbreken. Er werd
  een aparte brigade opgericht onder leiding van een brigadier,
  waarvoor een zestal jonge, energieke surveillanten werd uitgekozen.
  Zij zouden de groep bijzondere opdrachten (GBO) gaan vormen, met
  een directe hirarchische lijn naar de korpsleiding. De groep kreeg
  zeer flexibele diensttijden, en diende zich ongeniformeerd te
  bewegen door de rosse buurt en het uitgaanscentrum. Zij kreeg het
  consigne hard op te treden en geen enkele confrontatie uit de weg
  te gaan.

  lees meer

  Bijlage I – HOOFDSTUK 5 DE GESPREKKEN

  HOOFDSTUK 5 DE GESPREKKEN

  De enqutecommissie heeft in het kader van haar onderzoek
  gesprekken gevoerd. De Wet op de Parlementaire Enqute kent geen
  gesprekken, hetgeen betekent dat de commissie de bevoegdheden die
  zij in het kader van de openbare verhoren heeft, ontbeert. Het gaat
  daarbij om de bevoegdheid getuigen en deskundigen op te roepen of
  te dagvaarden, wat een verschijnings- en antwoordplicht met zich
  brengt, en de bevoegdheid getuigen en deskundigen onder ede te
  verhoren. Desalniettemin was de bereidwilligheid van uitgenodigde
  gesprekpartners voor de commissie te verschijnen uitermate
  bevredigend te noemen, wat de commissie tot erkentelijkheid
  stemt.

  lees meer

  Bijlage V – 11.1 Inleiding

  11 RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF
  OPSPORINGSMETHODEN

  11.1 Inleiding

  Het gaat bij rechtsvergelijking niet om het rechtstreeks
  overnemen van elders gebruikte oplossingen voor vergelijkbare
  problemen. De studie is in eerste instantie gericht op het
  doorgronden van het vreemde rechtsstelsel. Daardoor ontstaat tevens
  een beter inzicht in het eigen, nationale rechtssysteem.
  Rechtsvergelijking werkt vooral relativerend. Door de kennisneming
  van de opbouw van een rechtssysteem en de daarin gekozen
  constructies, kan een beter zicht ontstaan op denkbare en vooral
  ook haalbare oplossingen, die passen binnen het eigen stelsel.
  Kennis omtrent ervaringen elders dragen bij aan het verbeteren van
  de kwaliteit van de rechtshandhaving.

  lees meer

  Bijlage V – Laundry

  Laundry

  Rechtbank Rotterdam, 14 juni 1995, nr. 10.035458/94
  Feiten en rechtsvragen:
  1. Verweer (3): Deals met S. en De B. ontberen een wettelijke
  grondslag en zijn in strijd met de Modelbrief (richtlijn) van de
  procureurs-generaal (d.d. 1 juli 1983). (De verdediging stelt dat
  door het openbaar ministerie met ongeveer 3 4 personen behorend tot
  de inner circle van verdachte Kobus L. overeenkomsten zijn gesloten
  om essentile informatie te verkrijgen. En van hen is nadien
  omgebracht, een ander hield zich niet aan de voorwaarden en
  belandde in Marokkaanse gevangenis. Over een derde noch een vierde
  persoon waarmee mogelijk afspraken zouden zijn gemaakt wordt in dit
  vonnis gesproken.) Rechtbank:

  lees meer

  Bijlage V – 5.2 Omschrijving methode

  5.2 Omschrijving methode

  5.2.1 Definitie

  Door de commissie-de Wit worden drie vormen van infiltratie
  onderscheiden: I. Het door een politiefunctionaris of burger, al
  dan niet onder de dekmantel van een aangenomen identiteit, onder
  gezag en regie van politie en openbaar ministerie, binnendringen in
  het criminele milieu of deel uitmaken van een criminele
  organisatie, ten behoeve van opsporing en vervolging. II. Het,
  onder gezag en regie van politie en openbaar ministerie, gebruik
  maken van een persoon die reeds deel uitmaakt van een criminele
  organisatie en zich als zodanig, met toestemming van politie en
  openbaar ministerie, schuldig maakt aan bepaalde strafbare
  feiten.

  lees meer

  Bijlage V – 9.3 Infiltratie

  9.3 Infiltratie

  9.3.1 Casus

  Een onderwerp dat in de praktijk regelmatig in verband wordt
  gebracht met corruptie, is de (politile) infiltratie. Onder
  infiltratie verstaat de commissie: het met het oog op opsporing en
  vervolging onder gezag en regie van de politie en het openbaar
  ministerie binnendringen in een criminele organisatie of groep, het
  ervan deel uitmaken, het gebruik maken van personen die er reeds
  deel van uitmaken en het (desgevraagd) ondersteunen ervan, indien
  dit optreden gepaard gaat met het I) aannemen van een valse
  identiteit en/of II) verrichten van strafbare feiten en/of III)
  bieden van steun aan de criminele organisatie of groep. Momenteel
  zijn er vier zogenaamde politile infiltratie teams (PIT’s)
  operationeel. In totaal waren er in 1995 25 mensen werkzaam bij de
  infiltratieteams. Noot In bijlage 5 methoden,
  hoofdstuk 5
  Infiltratie wordt uitgebreider op deze
  opsporingsmethode ingegaan. In deze paragraaf zullen aan de hand
  van een aantal casus verschillende corruptie-risico’s bij
  infiltratie worden beschreven. Een (voormalig) hoofdinspecteur van
  de gemeentepolitie schrijft hierover bijvoorbeeld:

  lees meer

  Bijlage VI – 4.2 Organisatie tactische recherche

  4.2 Organisatie tactische recherche

  4.2.1 Taak

  De tactische recherche heeft tot taak gegevens te verzamelen met
  betrekking tot strafbare feiten en personen die ervan verdacht
  worden strafbare feiten te hebben gepleegd. Verkregen gegevens
  dienen als bewijs ten behoeve van de strafrechtelijke afdoening
  door het openbaar ministerie (OM). Het materiaal moet betrekking
  hebben op feiten met het doel de plegers van die feiten te
  achterhalen; daarmee onderscheidt het tactisch onderzoek zich van
  het CID-onderzoek. Bij het CID-onderzoek heeft de
  gegevensverzameling namelijk veeleer betrekking op personen en
  groepen met het doel de door hen gepleegde en te plegen feiten te
  achterhalen of te voorspellen.

  lees meer

  Bijlage VI – 8.4 Bijzondere methoden

  8.4 Bijzondere methoden

  8.4.1 Algemeen

  Artikel 20, eerste lid WIV bepaalt dat de ambtenaren van de BVD
  geen bevoegdheid tot het opsporen van strafbare feiten hebben. De
  ambtenaren als bedoeld in artikel 18 WIV (onder wie de
  RID-rechercheurs) beschikken doorgaans uit hoofde van hun functie
  over opsporingsbevoegdheden. In geval zij werkzaamheden verrichten
  in het kader van de BVD-taak oefenen zij geen bevoegdheden tot het
  opsporen van strafbare feiten uit (artikel 20 lid 2 WIV).

  lees meer

  Bijlage VII – V.1. Inleiding

  V. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN LEGALE ECONOMISCHE
  SECTOREN: FEIT OF FICTIE?

  V.1. Inleiding

  Georganiseerde criminaliteit wordt nog altijd in de eerste
  plaats geassocieerd met de produktie van en handel in illegale
  goederen en diensten en zo bezien heeft deze soort criminaliteit
  niets te maken met het gevestigde bonafide bedrijfsleven. Maar
  zoals in de discussie over de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland ook naar voren is gekomen, bestaat er de vrees dat met
  name groepen die in traditionele vormen van georganiseerde
  criminaliteit (drugshandel, enzovoort) actief zijn (geweest),
  zullen proberen om ook in legale economische sectoren een
  machtspositie op te bouwen. Mede hierom is in dit onderzoek
  rekening gehouden met een dergelijke ontwikkeling, en is voor een
  aantal branches onderzocht of er van zulk een vervlechting sprake
  is. De bedoelde vervlechting kan op uiteenlopende wijzen
  plaatsvinden. In het spoor van het onderscheid dat eerder werd
  gehanteerd bij de typering van de verschillende fraudezaken,
  onderscheiden we ook in dit verband twee hoofdvormen. De relatie
  tussen de georganiseerde criminaliteit en het bedrijfsleven kan
  parasitair van aard zijn. Dit doet zich voor wanneer
  criminele groepen uitsluitend profiteren en de betrokken bedrijven
  tot slachtoffer maken. Zij kan echter ook symbiotisch zijn
  en dan profiteren beide partijen ervan door samen te werken.

  lees meer

  Bijlage VIII – 4.2. De produktie en distributie van synthetische drugs

  4.2. De produktie en distributie van synthetische
  drugs

  In de voorbije jaren zijn er tientallen onderzoeken ingesteld
  naar de produktie en distributie van synthetische drugs. Uit een
  rapport over een belangrijk deel van deze onderzoeken is gebleken
  dat in elk geval de zogenaamde laboratoria die bij de vervaardiging
  van deze drugs werden gebruikt, overwegend waren gesitueerd in
  Amsterdam, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Deze laboratoria
  waren ingericht op zeer uiteenlopende lokaties: woonschepen,
  flatwoningen, loodsen, kelders, silo’s, enzovoort. Uit het feit dat
  er in deze laboratoria maar liefst 145 verschillende chemicalin
  werden aangetroffen, mag worden afgeleid dat er bij de productie
  van synthetische drugs nog heel wat wordt gexperimenteerd. Waarbij
  wel moet worden aangetekend dat een groot deel van deze chemicalin
  gewoon waren gekocht bij bekende firma’s in Nederland, Belgi en
  Duitsland. De meeste produktiemiddelen (glaswerk,
  tabletteermachines, pompen) waren afkomstig van Nederlandse en
  Belgische bedrijven en fabrieken. De vervaardiging van synthetische
  drugs is – economisch gezien – dus een meer normale activiteit dan
  men op het eerste gezicht wellicht zou denken. De XTC-zaak die
  bijna vijf jaar geleden door het vroegere IRT Noord-Holland-Utrecht
  onder de naam Extase werd gedraaid, heeft laten zien dat de
  produktie en distributie van synthetische drugs somtijds in handen
  is van een vrij goed-georganiseerde criminele groep en dat er
  enorme sommen geld mee kunnen worden verdiend (Cortebeeck, 1994).
  Deze groep was van gemengde, Belgisch-Nederlandse, origine. Zij
  telde zo’n twintig personen die – alleen of met anderen – betrokken
  waren bij alles wat er zoal komt kijken bij een illegale
  onderneming als deze: de aanschaf van panden, de inrichting van
  laboratoria, de aankoop van grondstoffen, het produceren van de
  drugs, de distributie van de pillen, de beveiliging van de
  lokaties, de investering van de winsten en andere. Volgens experts
  van de CRI had de organisatie in totaal de beschikking gehad over
  een bedrag van maximaal 264 miljoen en minimaal 72 miljoen ten
  behoeve van de aanwending in diverse activa. Hiervan kon, in
  relatie tot de kasadministratie, evenwel slechts 15 miljoen worden
  getraceerd. Tegenover een groep als deze die indertijd zonder
  twijfel tot de top van de georganiseerde criminaliteit had kunnen
  worden gerekend, staan tal van groepen die qua organisatie noch qua
  omzet kunnen tippen aan de bende waarom het in het Extase-onderzoek
  ging. Uit het rapport waarnaar hiervoor reeds werd verwezen, kan
  immers worden opgemaakt dat men in heel wat onderzoeken slechts is
  gestoten op enkele mensen die van A tot Z het hele productieproces,
  met alles wat hierbij hoort, gaande moesten houden. Hoe
  kleinschalig veel van deze groepjes wel niet werkten, blijkt met
  name uit het feit dat er nauwelijks sprake was van
  arbeidsverdeling. De organisator (financier, leverancier) werkte
  gewoon met de laborant mee om er het beste van te maken. Daarnaast
  is er ook een tussencategorie van groepen. Dat zijn de groepen, of
  beter gezegd, de netwerken die, op zichzelf genomen, wel enige
  organisatiegraad vertonen, maar die daarenboven hetzij voor de
  leverantie van grondstoffen, hetzij voor de afzet van hun
  producten, hetzij voor de gewelddadige inning van schulden, in meer
  of mindere mate afhankelijk zijn van figuren in de top van de
  georganiseerde criminaliteit. Om te achterhalen hoe deze netwerken
  er uitzien, zijn in Noord-Brabant twee recente onderzoeken naar de
  produktie en distributie van synthetische drugs onder de loupe
  genomen.
  Onderzoek A bracht aan het licht dat in een bedrijfspandje in een
  middelgrote stad amphetamine werd vervaardigd. Niet het hele
  produktieproces werd hier afgewikkeld. Enkele keren werden bepaalde
  bewerkingen uitgevoerd in woonhuizen in de Randstad. En het draaien
  van de pillen gebeurde uiteindelijk weer op een andere plaats in
  het land. Deze geografische spreiding van het produktieproces
  (branden, kristalliseren en tabletteren) had zeker tot doel om het
  risico van ontdekking te verkleinen. Te zelfder tijd vormde zij
  echter ook een weerspiegeling van het netwerk dat hier bezig
  was.

  lees meer

  Bijlage VIII – III.7. De PKK en het probleem van de afpersing

  III.7. De PKK en het probleem van de afpersing

  Dan is er tenslotte het grote en angstwekkende probleem van de
  afpersing van landgenoten. Er zijn ook andere groepen die zich daar
  waarschijnlijk mee bezig houden, maar afpersing door de PKK in het
  Koerdische milieu is het bekendste. De PKK heeft haar wortels in de
  jaren zeventig in het linkse studentenmilieu van Ankara, waar men
  het idee van gewapend verzet ontwikkelde om de positie van de
  Koerden te verbeteren (Soeterik, 1993). De PKK zelf stamt uit 1978.
  Nadat in Turkije in 1980 voor de derde maal na de oorlog een
  staatsgreep is uitgevoerd, worden PKK-activisten gearresteerd en om
  het leven gebracht of het land uitgewezen. De meeste Koerdische
  organisaties hebben de repressie van de overheid niet overleefd,
  maar de PKK heeft zich sedert het begin van de jaren negentig juist
  een massa-aanhang onder de Koerden verworven. Dat geldt ook de
  Koerden in het buitenland. In Nederland is ongeveer 30% van degenen
  met een (oorspronkelijk) Turkse nationaliteit Koerdisch. De
  grootste concentratie is te vinden in Den Haag (Van Loon, 1992) en
  verder in Deventer en Arnhem, maar Koerden zijn eigenlijk overal
  waar ook Turken zijn. Het is buitengewoon moeilijk voor de
  Nederlandse autoriteiten om uit te maken of door Koerden een
  vrijwillige bijdrage aan de PKK wordt geschonken of dat zulks
  berust op intimidatie en dwang. Er zijn voldoende berichten van
  intimiderend optreden in koffiehuizen waarbij gasten 25 of 100
  gulden afstaan, berichten over folders in huisdeuren en over
  regelrechte afpersing van geslaagde Koerdische ondernemers
  (waaronder drugshandelaren!). Maar zouden zij vrijwillig niet ook
  contributie hebben betaald? De grote moeilijkheid bij het delict
  afpersing is altijd dat de slachtoffers geen aangifte doen. Twee
  gerichte pogingen van de politie (in Amsterdam en in Arnhem) om
  door middel van een aanschrijving aan alle Turkse en Koerdische
  adressen in de stad slachtoffers tot aangifte te bewegen, leverden
  in Amsterdam helemaal niets op en in Arnhem niet meer dan enkele
  aangiften.

  lees meer

  Bijlage VIII – VII.7. Conclusie

  VII.7. Conclusie

  Uit dit relaas is duidelijk geworden dat de Colombiaanse
  kartelorganisaties in Nederland zeer actief zijn. Het gaat hier om
  organisaties die in zeer korte tijd een reusachtige economische en
  politieke macht hebben opgebouwd en die in staat zijn niet enkel te
  onderhandelen met hun eigen regering over de eventuele condities
  waarop zij zich zouden willen overgeven, maar die met hun houding
  ook de Amerikaanse regering bruskeren. Nederland is voor de kartels
  van logistiek belang, omdat zij hun handelswaar in belangrijke mate
  per zeevracht en in containers Europa binnenvaren via Nederlandse
  havens. Het is opvallend te constateren dat zij daarbij eigenlijk
  niet goed kans hebben gezien hetzelfde spel te spelen als in
  Zuid-Amerika door de overheid of althans een aantal van haar
  dienaren te corrumperen. Het niveau waarop vertegenwoordigers van
  de Colombiaanse kartels contact hebben gemaakt met de Nederlandse
  drugshandelaren is evenmin indrukwekkend. Het kan ermee te maken
  hebben dat de handelaren in soft drugs, waar Nederlanders immers
  het sterkst in zijn, de risicovolle cocane liever mijden. De
  Colombiaanse leden van de kartels zijn hier wel verantwoordelijk
  voor kwalitatief nieuwe acties op de weg naar de georganiseerde
  misdaad door moorden te laten uitvoeren volgens de stijl van
  sicario’s en door de eerste succesvolle gecombineerde
  ontsnappingsactie met hulp van het bewakend personeel te
  organiseren. Ofschoon we het betrekkelijke succes van de
  Colombiaanse organisaties niet op het conto kunnen schrijven van de
  Colombiaanse gemeenschap hier te lande, is het toch wel
  waarschijnlijk dat een groot deel van de weinige Colombianen op
  enigerlei wijze bij deze drugshandel is betrokken. Hun criminele
  activiteiten gaan voor een groot deel over de hoofden van de
  Nederlandse bevolking heen doordat de wereld van de cocanehandel
  uitzonderlijk internationaal is samengesteld.

  lees meer

  << oudere artikelen