• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.3. De tuchtrechtspraak

  4.3. De tuchtrechtspraak

  Tot september 1993 hadden de NOvAA en het NIVRA ieder een eigen
  tuchtrechtspraak. Voor de AA’s werd de tuchtrechtspraak in eerste
  instantie uitgeoefend door de raad van tucht en in tweede instantie
  door het college van beroep van het bedrijfsleven. Voor de RA’s
  werd dit gedaan door de raad van tucht en door de raad van beroep.
  Sindsdien zijn de RA’s een AA’s onderworpen aan een gezamenlijk
  wettelijk geregeld tuchtrecht en wordt dit voor beide
  beroepsgroepen uitgeoefend door de raden van tucht en het college
  van beroep voor het bedrijfsleven. Maatregelen die door beide
  instanties kunnen worden opgelegd, zijn: schriftelijke
  waarschuwing, schriftelijke berisping, schorsing voor maximaal zes
  maanden en doorhaling in het accountantsregister. Naast de direct
  betrokkene kunnen ook het bestuur van de beroepsvereniging en de
  OvJ een klacht indienen over de gedragingen van een accountant. Wij
  hebben de tuchtrechtspraak – in beide instanties – van de twee
  beroepsorganisaties bekeken over de periode 1990 tot medio 1995,
  Noot met als doel voorbeelden van verwijtbare
  betrokkenheid van accountants bij criminele organisaties op het
  spoor te komen. De bestudeerde uitspraken vielen onder het oude
  regime omdat de uitspraken die op 10 september 1993 reeds aanhangig
  waren, nog door de desbetreffende instanties werden
  afgehandeld.

  lees meer

  Bijlage X – 4.3. Enkele basiskenmerken van de daders

  4.3. Enkele basiskenmerken van de daders

  De vorige paragraaf heeft duidelijk gemaakt dat fraudeurs
  moeilijk over n kam te scheren zijn. Hieronder wordt deze bevinding
  nader uitgewerkt aan de hand van de presentatie van een aantal
  achtergrondgegevens van de bij de bestudeerde fraudezaken betrokken
  daders. Deze gegevens zijn afkomstig uit de zaaksdossiers en de
  aantekeningen van de vraaggesprekken en uit uittreksels uit het
  justitile documentatieregister. Het laatste bestand is geraadpleegd
  om inzicht te verkrijgen in de justitile antecedenten van de
  personen die door de opsporingsambtenaren als hoofdverdachten waren
  aangemerkt.

  lees meer

  Bijlage X – 7.3. Overige rechtspersonen

  7.3. Overige rechtspersonen

  7.3.1. De stichting

  Naarmate de mogelijkheden tot het plegen van criminaliteit met
  behulp van BV’s worden ingeperkt, zullen des te meer malafide
  personen geneigd zijn hun toevlucht te zoeken tot andere
  rechtsvormen teneinde hun praktijken in rookgordijnen te hullen. De
  stichting vormt in dit verband in meer dan n opzicht een geschikt
  alternatief.

  lees meer

  Bijlage X – 11.3. Het overdragen van vermogen

  11.3. Het overdragen van vermogen

  Het overdragen van vermogen van de ene naar de andere persoon
  kan onder verschillende wettelijke titels plaats vinden,
  namelijk:
  * het schenken van vermogen
  * het ontvangen van gelden in het kader van gokken
  * het lenen van gelden.

  lees meer

  Bijlage XI – 3.2. De drugshandel

  3.2. De drugshandel

  Het drugsbeleid wordt in Nederland niet alleen gemaakt op het
  niveau van het rijk. De afzonderlijke gemeenten ontwikkelen binnen
  landelijke kaders ook hun eigen beleid. De nationale
  wetgevingsprocedure is log en tijdrovend, de speelruimte van de
  centrale overheid wordt door de internationale verdragen beperkt.
  Maar op het niveau van de gemeenten, waar men daadwerkelijk wordt
  geconfronteerd met overlast in de buurt en met de vraag om medische
  en andere hulp, is het mogelijk om flexibel en pragmatisch te werk
  te gaan. Het opportuniteitsbeginsel vormt de basis waarop binnen
  het zogenaamde driehoeksoverleg beslissingen kunnen worden genomen
  die zulk een werkwijze mogelijk maken. Maar ook de financiering van
  de drugshulpverlening wordt als beleidsinstrument gebruikt.
  Amsterdam liep in de jaren zestig voorop met het feitelijk gedogen
  van het gebruik van hash en marihuana. Er kwamen coffeeshops waar
  zogenaamde huisdealers werden toegelaten. Andere grote steden
  volgden. Zo werd het beleid dat in de grote steden was ontwikkeld,
  langzamerhand verheven tot nationaal beleid. Een belangrijke pijler
  daarvan is dat een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen hard en
  soft drugs. Het is een verschil dat buitenlanders vaak ontgaat,
  maar door het beleid op dit verschil af te stemmen, wordt
  geprobeerd de circuits van beide gebruikerscategorien te scheiden.
  Dat is goed gelukt. Een andere pijler waarop het Nederlandse beleid
  is gebaseerd, is het onderscheid tussen het gebruik van drugs en de
  handel daarin. Dit onderscheid is gebaseerd op de acceptatie van
  een gebruikersmarkt die in wezen goedmoedig is en een uitvloeisel
  van de vrije jaren zestig. Hier openbaart zich echter ook volop de
  tegenstrijdigheid van het gevoerde beleid: de handel in een goed
  waarvan het gebruik wordt toegestaan, wordt fel bestreden.

  lees meer

  Bijlage XI – 5.5. Tot besluit

  5.5. Tot besluit

  Wanneer we in dit besluit terugkeren naar de reden waarom dit
  hoofdstuk werd geschreven – is er in het Wallen-gebied sprake van
  (economische) machtsposities die (mede) via drugsgelden zijn
  verworven -, dan kan worden gesteld dat dit beslist een valabele
  reden was om nader onderzoek naar de toedracht van de problemen in
  het Wallen-gebied te doen. Met nadruk schrijven we nader onderzoek
  omdat elkeen die ook maar enigermate weet wat er allemaal in dit
  gebied gaande is, beseft dat meer onderzoek zal moeten worden
  verricht om daar een grondig inzicht in te kunnen krijgen. Maar het
  inzicht dat ons onderzoek heeft opgeleverd, volstaat ruimschoots om
  te kunnen stellen dat wat eerder al – voor de stad in haar geheel –
  met betrekking tot de horeca werd geconstateerd, zich op en rondom
  de Wallen in een nog veel geconcentreerdere vorm voordoet, namelijk
  dat criminele figuren en groepen hier, dankzij hun illegaal
  opgebouwde vermogens, een groot deel van de (economische) macht in
  handen hebben gekregen, zodoende de jure et de facto tot op zekere
  hoogte kunnen uitmaken wie er verder nog welke (illegale en/of
  legale) activiteiten kunnen ontplooien en uiteindelijk dus ook in
  hoge mate de graad van publieke (wan-)orde in dit gebied bepalen.
  Met andere woorden: op grond van hun machtspositie regisseren de
  betrokken ondernemers/ondernemingen niet alleen voor een belangrijk
  stuk het economische leven in de buurt, maar markeren zij ook de
  grenzen waarbinnen bestuur en politie nog vrijelijk kunnen
  handelen. Terecht roept dit alles bij menigeen de vraag op of de
  laatste jaren op de Wallen niet de omgekeerde wereld is geschapen.
  En in de mate dat dit inderdaad het geval is, kan worden gezegd dat
  hier – ook zonder dat er sprake is van wijdverspreide
  politiek-bestuurlijke corruptie, enzovoort – momenteel een situatie
  bestaat die in elk geval in economisch opzicht veel gemeen heeft
  met toestanden die in landen als Itali en de Verenigde Staten voor
  brandhaarden van georganiseerde criminaliteit worden gehouden. En
  ook nu weer een situatie die niet is gecreerd door buitenlandse
  en/of allochtone misdaadgroepen, maar hoofdzakelijk door
  sleutelfiguren uit de Hollandse netwerken van Amsterdam, gewoon
  Amsterdammers dus. Misschien is hierin ook een belangrijk deel van
  de verklaring gelegen voor het merkwaardige feit dat deze
  verregaande criminalisering van de Wallen heeft plaatsgevonden
  zonder dat de lokale overheid hiertegen in het geweer is gekomen.
  Heeft zij zich in de voorbije jaren niet altijd laten (mis)leiden
  door de gedachte dat georganiseerde criminaliteit een verschijnsel
  is uit verre landen, bedreven door aanhangers van sinistere
  genootschappen, dat ook hier in de stad het best door een militaire
  politiemacht kan worden bestreden?

  lees meer

  Bijlage XI – VOORWOORD

  VOORWOORD

  Het onderzoek in de drie steden heeft een zware wissel getrokken
  op de medewerking en inzet van vele personeelsleden van de
  betrokken regiokorpsen. Daarom zijn wij erg dankbaar voor de
  openheid en steun die wij van iedereen tijdens ons werk hebben
  ondervonden. In bijlage 1 is een lijst opgenomen van veel van onze
  gesprekspartners. Ongetwijfeld zijn wij nog enkele mensen vergeten
  die wij in de wandelgangen of telefonisch hebben gesproken en
  ondervraagd.

  lees meer

  Bijlage XI – 4.1. Inleiding

  4. NIJMEGEN

  4.1. Inleiding

  4.1.1. De stad Nijmegen

  Nijmegen behoort met zijn 147.000 inwoners in bevolkingsomvang
  net niet tot de top 10 van Nederland. In 1950 bedroeg het aantal
  inwoners ruim 110.000. Ten opzichte van de landelijke
  leeftijdsopbouw heeft Nijmegen een relatief jonge bevolking. Ruim
  een derde van het aantal inwoners valt in de leeftijdscategorie 15
  tot en met 34 jaar. De 50+-ers maken slechts 27% van de Nijmeegse
  bevolking uit. In deze leeftijdsopbouw komt tot uitdrukking dat
  Nijmegen een universiteitsstad is. De aanwezigheid van de
  universiteit benvloedt uiteraard sterk het uitgaansleven en de
  woningnood in het centrum van Nijmegen. Nijmegen heeft zich gestaag
  ontwikkeld en is niet, zoals Enschede vanwege de expansie als
  gevolg van de textielindustrie, een boom-town geweest. De industrie
  heeft in deze oude universiteitsstad nooit een stempel op de aard
  en omvang van de stad gedrukt. Ook vandaag de dag wordt vooral door
  dienstverlenende sectoren, waaronder banken, onderwijs,
  gezondheidszorg, werkgelegenheid geboden. Het
  werkloosheidspercentage bedroeg in 1994 in Nijmegen 13,4 hetgeen
  vergeleken met het landelijke percentage (7,5) hoog te noemen is.
  Vergeleken met Arnhem en Enschede heeft Nijmegen het hoogste
  percentage van de drie.

  lees meer

  Het advies van mr J.K. Franx

  Het advies van mr J.K. Franx
  Noot

  Aan mr J.K. Franx werden onder meer de volgende vragen
  voorgelegd:- Hoe ver gaat het verschoningsrecht van
  politieambtenaren werkzaam bij de criminele inlichtingendiensten in
  het licht van de bevoegdheden van de commissie op basis van de Wet
  op de Parlementaire Enqute?

  lees meer

  Bijlage I – 2. Lijst van officiele publikaties

  Naast de in onderstaand overzicht vermelde kamerstukken is gebruik
  gemaakt van stukken uit de rijksbegroting
  van de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken, alsmede
  van m.b.t. vermelde stukken gevoerde
  debatten in de Tweede kamer
  17.363, Wet op de de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  17.975, Nadere wijziging van de opiumwet
  18.895, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten omtrent haar
  werkzaamheden over de persiode 25 augustus 1981 tot 6 maart
  1985
  18.995, Samenleving en criminaliteit
  19.038, Algemene Rekenkamer, Het functioneren van de Centrale
  Recherche Informatiedienst
  19.073, Algemene wet op het binnentreden
  19.095, Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
  verband met persoonsregistraties: Wet
  persoonsregistraties
  19.159, Beleidsplan Automatisering van de Politile
  Informatievoorziening
  19.326, Akkoord tussen de Regeringen van de Benelux, de
  Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk betreffende
  geleidelijke afschaffing van grenscontroles, Schengen, 14 juni
  1985
  19.328, Infiltratie als opsporingstechniek (under-cover agenten;
  pseudo-koop)
  19.535, Wijziging van de politiewet
  19.589 Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
  verband met politieregisters: Wet op de
  politieregisters
  19.711, Beleidsvoorstellen onderdeel Politie voor 1987
  19.757, Wijziging van het Wetboek van strafrecht en Strafvordering:
  Anonieme verdachte
  19.774, Wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van
  Strafvordering omtrent de voorlopige hechtenis
  en enige andere onderwerpen
  20.090, Beleidsplan Politie 1988
  20.385, Verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten omtrent haar
  werkzaamheden over de periode 7 maart 1985 tot 30 november 1987
  20.559, Onderzoek Paspoortproject 20.811, Beleidsplan Politie
  1989
  21.132, Regeerakkoord 1989
  21.302, Beleidsplan Politie 1990
  21.426, Wijziging van de Wet op de weerkorpsen ter zake van de
  particuliere beveiligingsorganisaties
  21.461, Een nieuw politiebestel in de jaren ’90
  21.481, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1989
  21.501 – 20, Europese Raad
  21.504, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, van het Wetboek
  van Strafvordering en enige andere wetten
  ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de
  maatregelen van ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel en andere vermogenssancties (Pluk ze)
  21.551, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek
  van Strafvordering in verband met de
  voortschrijdende toepassing van informatietechniek: Wet
  computercriminaliteit
  21.553, Infiltratie BVD
  21.565, Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek
  van Strafvordering met voorzieningen ten
  behoeve van de bestrijding van heling
  21.803, Beleidsplan Politie 1991
  21.819, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden (juli 1989-juli 1990)
  21.829, Recht in beweging, een beleidsplan voor justitie in komende
  jaren
  21.833, Strafrecht met beleid: Beleidsplan van het openbaar
  ministerie voor de jaren 1990-1995
  21.874, Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie
  politiebestel
  22.036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst
  22.036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst
  22.081, Goedkeuring van het op 8 november 1990 te Straatsburg tot
  stand gekomen Verdrag inzake het
  witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en confiscatie van
  opbrengsten van misdrijven
  22.083, Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging
  strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering
  met het oog op de internationale samenwerking gericht op de
  ontneming van wederrechtelijk verkregen
  voordeel
  22.112, Ontwerp-richtlijnen Europese Commissie
  22.268, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake algemene
  strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen
  22.306, Beleidsvoornemens Politie 1992
  22.343, Handhaving milieuwetgeving
  22.355, Algemene Rekenkamer, Criminaliteitsbestrijding
  22.447, Aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met
  voorzieningen ten behoeve van het
  DNA-onderzoek in strafzaken
  22.463, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden (juli 1990-juli 1991)
  22.483, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek
  van Strafrecht en enige andere wetten
  (getuigenbescherming)
  22.539, Wijziging van de binnentredingsbepalingen
  22.562, Vaststelling van een nieuwe Politiewet
  22.838, De georganiseerde criminaliteit in Nederland
  22.890, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden in de periode juli 1991-juli 1992
  23.009, Melding ongebruikelijke transacties bij financile
  dienstverlening: Wet melding ongebruikelijke
  transacties (MOT)
  23.045, Wijziging van de Wet op de inlichtingen en
  veiligheidsdiensten (opheffing IDB)
  23.047, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
  de regeling van het opnemen van
  gesprekken met een technisch hulpmiddel: Direct afluisteren
  23.065, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1992
  23.096, Veiligheidsrapportage 1993
  23.108, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in
  verband met het aftappen van GSM
  23.143, TREVI
  23.173, Goedkeuring en uitvoering van de op 20 november 1992 te
  Washington tot stand gekomen
  Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde
  Staten van Amerika inzake de
  wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en
  confiscatie van de opbrengsten van en
  hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling van geconfisceerde
  voorwerpen (Trb. 1994, 0005)
  23.225, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden in de periode juli 1992 – december 1992
  23.251, Partile wijziging van het Wetboek van Strafvordering:
  Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek
  23.444, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen,
  het Wetboek van Strafrecht en het
  Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het
  exclusieve recht van de concessiehouder in
  hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd
  vergunningenstelsel voor specifieke vormen van
  openbare mobiele telecommunicatie
  23.446, De landelijke werving, de selectie en het onderwijs voor de
  politie: LSOP-wet
  23.478, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
  recherchebureaus
  23.490, Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
  23.547, Samenvoeging ECD en AID
  23.593, De opheffing van het interegionaal rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht (IRT)
  23.635, Algemene Rekenkamer, Politiesterkte
  23.655, Nationale ombudsman, Jaarverslag 1993
  23.672, Stand van wetgeving ter herziening van het Wetboek van
  Strafvordering
  23.681, Partile wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere
  wetten in verband met de opheffing van
  het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen
  23.700, Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  23.704, Regelen inzake de confiscatie van met criminaliteit in
  verband staand vermogen: Wet confiscatie
  crimineel vermogen
  23.705, Wijziging Wetboek van Strafvordering: Vormverzuimen
  23.715, Regeerakkoord 1994
  23.777, Wet inzake de wisselkantoren
  23.815, Internationale politile samenwerking
  23.956, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in
  1993
  23.989, Wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van
  Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de
  terechtzitting en het vonnis
  23.993, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten
  met het oog op de opneming in het
  Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het
  verstrekken van onware gegevens en het
  nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens
  te verstrekken (concentratie
  strafbaarstelling frauduleuze gedragingen)
  24.034, Reorganisatie van het openbaar ministerie
  24.077, Drugbeleid
  24.107, Herziening van de Wet wapens en munitie
  24.123, Bestelling van locomotieven door de NS
  24.125, Nationale Ombudsman, Jaarverslag 1994
  24.139, Regels met betrekking tot naar buitenlands recht
  opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende
  kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheden geheel of nagenoeg
  geheel in Nederland verrichten en
  geen werkelijke band hebben met de staat naar welk recht zij zijn
  opgericht: Wet op de formeel buitenlandse
  vennootschappen
  24.141, Regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot
  corporaties: Wet conflictenrecht corporaties
  24.147, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten van haar werkzaamheden in
  het jaar 1994
  24.163, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen,
  de Mediawet, de
  Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en het Wetboek van Strafvordering in
  verband met de liberalisering van
  kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen
  24.167, Europese samenwerking op het gebied van Justitie en
  Binnenlandse Zaken
  24.175, Algemene Rekenkamer, Beheersing informatiebeveiliging
  24.219, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
  de verlengingsprocedure van voorlopige
  hechtenis
  24.225, Veiligheidsbeleid 1995 – 1998
  24.252, Aanpassing regelgeving met betrekking tot de advocatuur
  24.263, Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee
  verband houdende intrekking van de
  Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2
  tot en met 5 en wijzigingen van het
  Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede
  enige andere wetten (Penitentiaire
  beginselenwet)
  24.269, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht
  (mensensmokkel)
  24.420, Beleidsvoornemens Politie 1996
  24.470, Ontslag van de procureur-generaal van Amsterdam
  24.500, Algemene Rekenkamer, Beheer en controle EG-geldstromen in
  Nederland
  Stenografisch verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 29
  november 1994 van de vaste Commissie
  voor Justitie met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66,
  over de inbraak bij officier van justitie Valente in
  Amsterdam
  Kort verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 6 december 1994
  van de vaste Commissie voor Justitie
  met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66, naar aanleiding
  van de mededelingen van hoofdofficier van
  Justitie te Amsterdam, mr. J. Vrakking in de NRC van 2 december
  1994

  Wetgeving; Belgi

  lees meer

  Bijlage V – 10.6 Nederlandse opsporingsambtenaren in het buitenland

  10.6 Nederlandse opsporingsambtenaren in het
  buitenland

  Nederland is in 1978 begonnen met het stationeren van
  liaison-officers in het buitenland. Zij worden als justitie-attach
  geplaatst bij de respectieve diplomatieke vertegenwoordigingen.
  Daartoe vindt afstemming plaats met het ministerie van Buitenlandse
  Zaken en met het hoofd liaisons van de afdeling ACCI van de DCRI.
  Verantwoordelijk voor het optreden van de liaison-officer is de
  ambassadeur. Oorspronkelijk waren de liaison-officers alleen drug
  liaison-officers en hielden zij zich bezig met informatie-inwinning
  en -verstrekking ten aanzien van verdovende middelen (met name
  Zuid-Oost Aziatische herone). Interpol gaf destijds weinig houvast
  voor de informatie-uitwisseling en er werd naar een alternatieve
  methode gezocht om de informatie-stroom te optimaliseren. De taak
  van de verbindingsofficieren is algemener geworden en zij zijn nu
  inzetbaar voor werkzaamheden die het hele terrein van de
  georganiseerde criminaliteit beslaan.

  lees meer

  Bijlage V – Onbevangen jezelf zijn

  Onbevangen jezelf zijn

  HR 19 februari 1991, NJ 1992, 50 m.nt. C
  (Artt. 94, 552a Sv, 10 Grondwet, 8 en 10 EVRM)
  Procedure: Beschikking in de raadkamer op beroep in cassatie tegen
  een beschikking van rechtbank op een beklag als bedoeld in art.
  552a Sv, ingediend door vennootschap CLT en vennootschap
  RTL-Veronique (aangaande inbeslagname van filmbanden).

  lees meer

  Bijlage V – Coral Sea

  Coral Sea

  HR 26 april 1994, NJ 1994, 736
  (Artt. 3 onder b Opiumwet, 457 lid 1 aanhef onder 2 Sv
  (herzieningsomstandigheid))
  De veroordeelde verdachte (P.S.)
  vraagt herziening aan van de uitspraak van het gerechtshof
  Amsterdam van 28 april 1992 omdat hij meent dat het onderzoek in
  deze zaak is aangevangen op basis van een vals informantendossier
  (D 20) van de douane, valse informatie verstrekt door diezelfde
  douane aan de FIOD en een vals proces-verbaal (43/91) bevattende
  valse informatie-formulieren. Ter staving van deze stelling is een
  afschrift van een proces-verbaal van de Rijksrecherche bij de
  aanvrage tot herziening gevoegd. Zeer verkorte inhoud hiervan:
  Argwaan ontstond omdat betaling van een boete van f. 15.000 direct
  kon plaatsvinden, terwijl de kraanmachinist daarentegen onvoldoende
  betaling had ontvangen voor door hem verricht werk.
  Douaneambtenaren gaan daarop de gangen na van de bemanningsleden
  van de Coral Sea (schip), de inschrijving (van een van hen) in een
  hotel onder een valse naam, door tussenkomst personeel hotel in
  zijn tas uit kluis gesnuffeld (zat een groot geld bedrag in). Om
  toch de douanerecherche te kunnen inschakelen – daar was haast bij
  want de tas zou de volgende dag worden opgehaald – werd besloten
  een informant in te voeren die zogenaamd in het begin van het
  onderzoek de tip zou hebben gegeven dat een schip verdovende
  middelen in Amsterdam zou worden overgeladen en dat daarbij een
  groep Beverwijkse criminelen betrokken was. Ook zou deze informant
  de tip hebben gegeven dat in een hotel in Haarlem de kassier van
  deze groep zat met een paar ton, verband houdend met handel in
  verdovende middelen.

  lees meer

  Bijlage V – 2.2 Wettelijke basis of niet

  2.2 Wettelijke basis of niet

  De onderzochte opsporingsmethoden hebben – behoudens enkele
  vormen van de in hoofdstuk 3 behandelde observatie – geen
  uitdrukkelijke wettelijke basis. Er zijn verschillende redenen om
  aan te nemen dat tenminste een aantal van deze methoden zulks
  eigenlijk wel behoeven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de
  betekenis van artikel 1 Sv, de mensenrechtenverdragen, de
  problematiek van het plegen van strafbare feiten in
  het kader van de opsporing en het belang van de integriteit van de
  rechtspleging. Dat laatste punt nadert al snel de rechtspolitieke
  afwegingen die hier niet aan de orde zijn, maar wordt in dit
  hoofdstuk uitsluitend geplaatst tegen de achtergrond van de (zoals
  zal blijken beperkte) mogelijkheden van de rechter om
  opsporingsmethoden op dit punt te toetsen.

  lees meer

  Bijlage V – 4.7 Casus

  4.7 Casus

  4.7.1 Laundry Een casus ter illustratie van een verdovende
  middelenzaak waarin een

  kroongetuigeregeling wordt gehanteerd.

  lees meer

  << oudere artikelen