• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

 • Nieuwsblog

 • Openbaarheid

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Crisis en Onveiligheid

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Bijlage X – 4.4. De kwetsbare positie van de accountant

  4.4. De kwetsbare positie van de accountant

  De accountant lijkt om drie redenen interessant te kunnen zijn
  voor de georganiseerde misdaad. Men kan zijn technische kennis
  benutten voor het witten van misdaadgeld of het afdekken van zwart
  geld. Men kan bij criminele handelingen gebruik maken van zijn
  professionele uitstraling in contacten met derden, bijvoorbeeld
  banken en bedrijven. Tot slot kan de openbaar accountant die een
  goedkeurende verklaring geeft bij een jaarrekening of anderszins
  zijn goedkeuring hecht aan bepaalde financile gegevens, gebruikt
  worden om een onjuist beeld te geven van de financile positie van
  een onderneming. Hierdoor kunnen belanghebbenden zoals beleggers,
  aandeelhouders en potentile aandeelhouders op het verkeerde been
  worden gezet. In zo’n geval wordt misbruik gemaakt van de positie
  van de openbaar accountant als betrouwbare verschaffer van
  financile informatie.

  lees meer

  Bijlage X – 7.4. Eigendomsconstructies

  7.4. Eigendomsconstructies

  Naarmate meer controle wordt uitgeoefend op formele transacties
  en de overdracht van eigendom, zal de neiging bestaan bij criminele
  organisaties om de formele procedures, registraties in openbare
  registers enzovoort, te omzeilen. Wanneer katvangers of
  schijnconstructies niet meer voldoen, moet naar andere wegen worden
  gezocht. Een hulpmiddel bij uitstek is de constructie van het
  scheiden van juridisch en economisch eigendom. Deze constructie
  wordt vooral toegepast in het rechtspersonenverkeer alsmede bij
  investeringen van misdaadgeld in de onroerend-goedsector. In
  paragraaf 7.4.1 zal vanuit het perspectief van de
  onroerend-goedmarkt aan deze materie nader aandacht worden besteed.
  Paragraaf 7.4.2 staat in het teken van de trust en de mogelijkheden
  die deze rechtsvorm biedt om te schuilen.

  lees meer

  Bijlage XI – 3.3. Prostitutie, vrouwenhandel en (kinder-)pornografie

  3.3. Prostitutie, vrouwenhandel en
  (kinder-)pornografie

  Prostitutie, of in elk geval de grootschalige systematische
  exploitatie van prostitutie, wordt van oudsher ook beschouwd als
  een vorm van georganiseerde criminaliteit. In de jaren tachtig werd
  deze visie op de Amsterdamse kermis als het ware herontdekt door
  toedoen van al dan niet feministisch gemotiveerde actiegroepen die
  zich keerden tegen een van de meest schrille exponenten van de
  uitbuiting van prostitutie, namelijk internationale vrouwenhandel.
  De Amsterdamse politie haakte, zoals in het vorige hoofdstuk werd
  aangegeven, reeds in het begin van de jaren tachtig op deze nieuwe
  ontwikkeling in, met haar onderzoek naar de Ghanees-Nederlandse
  vrouwenhandel. Maar ook later in de jaren tachtig en in de jaren
  negentig heeft zij bij herhaling onderzoek naar uitingsvormen van
  deze handel verricht. Dankzij dit onderzoek zijn wij enigermate in
  staat te beschrijven hoe ook via vrouwenhandel de prostitutie-markt
  van Amsterdam wordt bevoorraad.

  lees meer

  Bijlage XI – 4.3. Verschijningsvormen

  4.3. Verschijningsvormen

  4.3.1. Harddrugs

  Nijmegen neemt in de heronehandel vergeleken met Arnhem een
  tweederangs positie in. Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan
  het feit dat de Turkse gemeenschap in Nijmegen in hoofdzaak niet
  van Koerdische komaf is. Veel van de circa 3.500 in Nijmegen
  woonachtige Turken zijn zogenaamde Zwarte Zee Turken. Zij komen
  voornamelijk uit het oostelijke, bergachtige gedeelte. Enkele
  honderden zijn afkomstig uit een aldaar gelegen dorpje.

  lees meer

  Bijlage I – 4.3 Extern onderzoek georganiseerde criminaliteit

  4.3 Extern onderzoek georganiseerde criminaliteit

  De commissie besloot externe wetenschappelijke onderzoekers in
  te schakelen om het onderzoek naar de aard, omvang en ernst van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland uit te voeren. Vier
  hoogleraren werd gevraagd dit onderzoek op zich te nemen, te
  weten:

  lees meer

  Bijlage V – 10.7 Buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland

  10.7 Buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland

  Aan het einde van de jaren ’70 waren het vooral de Verenigde
  Staten, Canada en Zweden. Sindsdien is het aantal landen dat in
  Nederland verbindingsofficieren heeft geplaatst geleidelijk aan
  uitgebreid. De meeste buitenlandse liaison-officers houden zich
  bezig met drugzaken of zaken die daaraan zijn gerelateerd. Het
  merendeel van hen heeft overigens een algemene taakstelling. De CRI
  heeft geen kennis van niet-ingeleide verbindingsofficieren die in
  Nederland aanwezig zouden zijn. Buiten de categorie
  liaison-officers verdient nog vermelding dat sedert Schengen de
  samenwerking op Nederlands grondgebied is gentensiveerd: er vinden
  surveillances door Duitse ambtenaren plaats in sommige
  grenssteden.

  lees meer

  Bijlage V – Witwassen informatie

  Witwassen informatie

  HR 26 april 1994, NJ 1994, 737 m.nt. Sch
  (Art. 2 lid 1 aanhef onder b Opiumwet)
  In het gewraakte proces-verbaal stond dat bij de chef van het
  bureau CID van de (..) is informatie
  binnengekomen dat …. Ter terechtzitting bij de rechtbank
  verklaard verbalisant: Tijdens het afluisteren van de telefoon van
  rechter-commissaris heb ik zelf die de informatie over ene Hans uit
  Amsterdam verkregen. Ik heb deze informatie niet aan de CID
  doorgegeven omdat ik ben vergeten een tipformulier ten behoeve van
  de CID op te maken. Ik heb deze informatie dus niet van de CID
  verkregen. Deze gang van zaken was noodzakelijk om de tap af te
  schermen.

  lees meer

  Bijlage V – 4.8 Conclusies

  4.8 Conclusies

  1. Een informant is iemand, die onder zekere waarborgen
  aangaande zijn anonimiteit aan een opsporingsambtenaar gevraagd of
  ongevraagd inlichtingen verstrekt in verband met gepleegde of te
  plegen strafbare feiten. In de praktijk worden evenwel zeer veel
  verschillende definities gehanteerd, waardoor in het bijzonder het
  verschil tussen informanten en burgerinfiltranten onhelder is. 2.
  De meeste informanten worden geworven of dienen zich aan als zij
  als verdachte met de politie in aanraking zijn gekomen, zijn
  afkomstig uit het criminele milieu en hebben wetenschap van
  drugsdelicten. Een minderheid meldt zich spontaan aan of wordt
  benaderd door de CID. Eveneens is een minderheid afkomstig uit het
  relatienetwerk van een subject, of uit het dienstverlenende
  bedrijfsleven, en/of heeft informatie over fraude en andere
  niet-klassieke delicten. Geconstateerd is dat ook politieambtenaren
  als informant worden geregistreerd.

  lees meer

  Bijlage V – 9.1 Inleiding

  9 CORRUPTIE-GEVOELIGHEID VAN BIJZONDERE
  OPSPORINGSMETHODEN

  9.1 Inleiding

  9.1.1 Achtergrond en vraagstelling

  Sinds de jaren zeventig, toen bijvoorbeeld in het Amsterdamse
  korps werd gediscussieerd over gevallen van normafwijkend gedrag
  (naggen) en het verkrijgen van speciale politiekortingen (dalven)
  Noot , staat het onderwerp van politile corruptie
  regelmatig in het brandpunt van de belangstelling. In 1989 sprak
  bijvoorbeeld een aantal korpschefs openlijk hun bezorgdheid uit
  over de corruptie binnen hun eigen gelederen. Noot
  Hoofdcommissaris Brand van Den Haag verwoordde hun zorg als volgt:
  Er zijn altijd vormen van normafwijkend gedrag geweest, maar
  gemiddeld beperkte zich dat tot kleinere zaken. Maar waar we nu
  tegen aankijken, is tegen een georganiseerde criminaliteit, die
  meer dan in het verleden over geweldige hoeveelheden geld beschikt.
  En dan kun je er donder op zeggen dat er ook corruptie is binnen
  overheidsorganen. Je moet je realiseren dat er zoveel geld
  beschikbaar is dat ze proberen mensen tot echte corruptie over te
  halen. Ik moet helaas zeggen dat we het ook tegenkomen. Ook in
  politie-organisaties ontdekken we zo nu en dan dat het er is. Dat
  feit is op zich verontrustend. We zullen er geweldig achterheen
  moeten zitten. Het is nu ook dat we er soms rekening mee houden,
  dat wij soms dingen doen of laten omdat we weten dat corruptie in
  ons bedrijf niet meer is uitgesloten. Noot Het gevoelen
  dat politile corruptie een zeer ernstige zaak is en dat de ernst
  hiervan zal groeien naarmate de belangen van de geldbedragen in het
  criminele milieu toenemen was in maart 1990 voor de Recherche
  Advies Commissie (RAC) reden om een werkgroep in te stellen die
  onderzoek zou moeten doen naar de aard en de omvang van de
  corruptie binnen de politie. In 1992 verscheen het advies van
  Fijnaut aan deze commissie. Noot Dit advies was voor de
  Rechercheschool Zutphen aanleiding om op 14 oktober 1993 een
  studiedag te organiseren met als titel Politile corruptie in
  Nederland: verschijningsvormen, achtergronden en
  beheersingsstrategien Noot In 1991 wijdde het
  tijdschrift Justitile Verkenningen, dat onder andere wordt
  uitgegeven door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie
  Centrum van het ministerie van Justitie (WODC), een themanummer aan
  de betrouwbaarheid van de overheid. Dit nummer stond volledig in
  het teken van politile corruptie, omdat het politieapparaat, door
  het permanente contact met de criminele wereld, kwetsbaar is en
  omdat de betrouwbaarheid van het politieapparaat een absolute
  voorwaarde vormt voor haar optreden. De Raad van
  Hoofdcommissarissen, waarvan een lid speciaal is belast met het
  onderwerp integriteit, heeft eind 1994 een overzicht laten maken
  van de maatregelen die in de verschillende korpsen in Nederland
  worden genomen ter bestrijding van politile corruptie.
  Noot De noodzaak voor dergelijke maatregelen werd kort
  geleden nog onderstreept. In het voorjaar van 1995 verschenen
  verschillende berichten in de pers waarin
  vertrouwensfunctionarissen van twee grote korpsen in Nederland
  stelden, dat er het een en ander grondig mis is met de integriteit
  bij de politie. Andere korpsen hebben deze berichten inmiddels met
  klem van de hand gewezen. Noot

  lees meer

  Bijlage VI – 3.6 Conclusie

  3.6 Conclusie

  1. De werkzaamheden die de CID verricht ter uitvoering van de in
  de CID-regeling neergelegde taak, zijn te onderscheiden in
  inlichtingenwerk dat bestaat uit het verzamelen en bewerken van
  informatie en inlichtingenwerk dat bestaat uit het genereren van
  informatie. Het inlichtingenwerk geschiedt ook in de proactieve
  fase dat wil zeggen voordat een verdenking bestaat jegens een
  persoon en/of voordat het redelijk vermoeden bestaat dat een
  strafbaar feit is gepleegd), maar ook parallel aan tactisch
  recherche-onderzoek en/of parallel aan gerechtelijk
  vooronderzoek.

  lees meer

  Bijlage VI – 8.2 De Binnenlandse veiligheidsdienst

  8.2 De Binnenlandse veiligheidsdienst

  8.2.1 Organisatie

  De BVD bestaat uit zes directies die hirarchisch ressorteren
  onder het hoofd van de BVD. In de eerste directie zijn
  ondergebracht strategie, planning en controle alsmede juridische
  zaken en communicatie. Deze directie kan worden beschouwd als een
  stafafdeling. Directie twee (D2) heeft als aandachtsgebied de
  democratische rechtsorde, directie drie (D3) de veiligheid van de
  staat, en directie vier (D4) het maatschappelijk en
  economisch leven. Elk van deze drie directies heeft vijf
  afdelingen: teamleiders, onderzoek, documentatie, studie en
  bewerking, en beveiligingsadvies. De vijfde directie (operationele
  informatievergaring) geeft ondersteuning aan het primaire proces.
  In deze directie zijn de vaardigheid en deskundigheid aanwezig die
  de inzet van bijzondere middelen ter informatievergaring, zoals de
  telefoontap en de observatie van personen vereisen. Directie zes
  houdt zich bezig met managementadvies en de centrale faciliteiten
  (personeelszaken, financin e.d.). Bij de BVD zijn ongeveer 560
  personen werkzaam.

  lees meer

  Bijlage VII – IV.6. Vormen van fraude

  IV.6. Vormen van fraude

  In de definitie van georganiseerde criminaliteit die in dit
  onderzoek wordt gehanteerd, is nadrukkelijk ruimte geschapen voor
  andere vormen van criminaliteit dan bijvoorbeeld drugshandel,
  wapenhandel en vrouwenhandel. Hiervoor werd nagegaan in hoeverre de
  diefstal van auto’s, en in het bijzonder de internationale handel
  in gestolen auto’s, kan worden gerekend tot de georganiseerde
  criminaliteit. Een andere vorm van criminaliteit die door ons onder
  bepaalde voorwaarden als een vorm van georganiseerde criminaliteit
  wordt beschouwd, is fraude, gaande van BTW-fraude tot oplichting
  van beleggers. Typerend voor deze fraude is dat door de fraudeur
  een valse schijn wordt gewekt, waarbij het vertrouwen van de ander
  wordt misbruikt en die ander in de waan wordt gebracht dat er
  adequaat wordt ingespeeld op zijn belangen of behoeften. De 18 door
  ons bestudeerde zaken spelen zich af in legale economische markten
  waarin wettige ondernemingen opereren en waarin overheden een
  regulerende rol spelen. De relaties van de fraudeur tot deze andere
  actoren in de markt kunnen ruwweg twee vormen aannemen: parasitair
  of symbiotisch. Bij parasitaire verhoudingen is sprake van een
  zero sum-situatie: de illegaal verkregen winst betekent
  verlies voor de wettige marktpartijen; de anderen zijn
  slachtoffers. Crediteuren worden bijvoorbeeld door een
  faillissementsfraude benadeeld; oplichting van (financile)
  instellingen brengt voor de laatsten meestal een aanzienlijke
  schadepost met zich mee. In het geval van symbiose zijn de relaties
  tussen het illegaal optreden van de criminele organisaties en de
  wettige marktpartijen minder eenduidig. De wettige marktpartijen
  zijn niet louter aan te merken als slachtoffers. Er is meer of
  minder sprake van een verwijtbare betrokkenheid van een deel van de
  wettige nijverheid bij de gepleegde misdaad. De betrokkenheid van
  de reguliere marktpartijen kan uiteenlopen van het deel uit maken
  van de fraudeconstructie, het afnemen van goederen tegen
  onwaarschijnlijk lage prijzen tot aan het op eigen initiatief
  bemachtigen van een zwart of grijs marktaandeel. Sommige
  marktpartijen hebben derhalve belang bij het ontstaan en
  voortbestaan van criminele groepen binnen hun branches. Dit heeft,
  zoals nog verduidelijkt zal worden, gevolgen voor de wijze waarop
  de fraudeurs zich tegenover de vijandige onderdelen van de
  buitenwereld afschermen.

  lees meer

  Bijlage VIII – 4. Tussen top en basis

  4. Tussen top en basis:

  bovenlokale netwerken

  Wat in het besluit van het vorige hoofstuk werd gesteld ten
  aanzien van de interne verhoudingen in de top van de georganiseerde
  criminaliteit, nl. dat die door toedoen van de verbrokkeling van
  het politiewezen niet
  duidelijk zijn, dat geldt ook voor de criminele netwerken die zich
  tussen de top en de basis in Nederland bevinden. Ook hieruit worden
  door de regionale korpsen naar hartelust de stukken geknipt die
  hen, binnen het gevoerde beleid, relevant toeschijnen. Om toch enig
  inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de netwerken waarop
  hier wordt gedoeld, zijn er enkele nader bekeken. Het eerste
  netwerk is dat van n van de (zeven) personen die volgens de
  CRI-inventarisaties (van 1991, 1993 en 1995) verkeert in (drie)
  groepen die als hoog-georganiseerd moeten worden beschouwd. Dat dit
  netwerk, dat zich als het ware slingert rondom de denkbeeldige as
  tussen Maastricht en Amsterdam, niettemin hier wordt behandeld, en
  niet in het vorige hoofdstuk, heeft alles te maken met het feit dat
  er – zeker in termen van organisatie – een hemelsbreed verschil
  bestaat tussen de groepen die hiervoor zijn beschreven, en het
  netwerk dat hier centraal staat. Zoals het gebruik van de term
  netwerk al aangeeft, is er in dit geval helemaal geen sprake van
  zoiets als een groep, maar hooguit van een beperkte kring van
  personen die in heel wisselende combinaties alle mogelijke
  strafbare feiten pleegt. Het gaat hier ook niet om mensen die
  systematisch, uit winstbejag, een of meer speciale illegale
  activiteiten tot heuse criminele ondernemingen uit bouwen. Zij
  hebben wel zo hun specialiteiten, maar passen die slechts op een
  onregelmatige manier, van geval tot geval, toe. Tegen de
  achtergrond van dit algemene criminele netwerk worden voorts enkele
  bijzondere criminele netwerken aan een nadere beschouwing
  onderworpen. De eerste twee van deze netwerken, die beide hebben
  geopereerd in Brabant en Limburg, met vertakkingen naar Amsterdam,
  zijn actief (geweest) in de productie en de distributie van
  synthetische drugs, vooral amphetamine en XTC. Het andere netwerk
  is dat van de verschillende groepjes Hells Angels in Nederland. In
  het ene geval wordt het netwerk dus bekeken vanuit de aard van de
  illegale activiteiten die worden bedreven, in het andere geval
  vanuit de groep die deze activiteiten bedrijft. Waarom speciaal de
  Hells Angels onder de loupe worden genomen, wordt verderop
  toegelicht. De netwerken die in dit hoofdstuk worden besproken,
  zouden in het algemeen met enige reden ook als middelmatig kunnen
  worden getypeerd. De eerste reden is dat zij tussen de top en de
  basis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland in zitten.
  Aan de ene kant kunnen deze netwerken niet tippen aan die top, maar
  hun sleutelfiguren hebben er zeker rechtstreeks contacten mee. Aan
  de andere kant steken zij door de ernst van de feiten die zij
  plegen en/of door de manier waarop ze dit doen en/of door de
  grootte van het gebied waarbinnen zij opereren, duidelijk uit boven
  de groepen van de basis, waar ze natuurlijk wel relaties mee
  onderhouden. De tweede reden waarom hier de term middelmatig wordt
  gebruikt, heeft te maken met het feit dat de organisatorische,
  technische en operationele kwaliteit van de bedoelde netwerken in
  vergelijking met die van de top-groepen matig is. Bepaalde
  sleutelfiguren gaan ontegenzeggelijk zeer professioneel te werk,
  maar zeker op het niveau waarop daadwerkelijk de meer zichtbare
  delicten worden begaan, is de organisatie soms uitermate
  gebrekkig.

  lees meer

  Bijlage VIII – III.5. Turkse immigranten en drugshandel

  III.5. Turkse immigranten en drugshandel

  Een mogelijke uitweg uit deze impasse die door velen en vaak ook
  met succes wordt beproefd, is om voor zichzelf te beginnen, als
  zelfstandige ondernemer. Turken worden kapper, bakker, ze richten
  wisselkantoren op, kledingreparatiebedrijven, delicatessenwinkels
  en administratiekantoren. Een aparte vermelding verdient de Turkse
  textielbedrijvigheid die voor een belangrijk deel werkt met
  illegale arbeidskrachten. De politie in Amsterdam en elders heeft
  recentelijk heel wat van deze ateliers gesloten. Slechte
  vooruitzichten op de algemene arbeidsmarkt kunnen het etnische
  bedrijfsleven stimuleren. Er is evenwel nog een andere reactie
  mogelijk op de plotseling in de jaren zeventig en tachtig
  verslechterde positie terwijl de groepsdruk om aanzien en rijkdom
  te verwerven onverminderd blijft bestaan: criminaliteit. Vooral
  deelname aan de drugshandel biedt perspectieven. Er is voldoende
  aanbod van drugs in Turkije, de infrastructuur voor vervoer en
  distributie bestaat en de pakkans is betrekkelijk gering. De morele
  neutraliserende redenering loopt als volgt. Ofschoon het handelen
  in drugs volgens de koran eigenlijk niet mag, zien veel Turken
  zonder economische perspectieven er toch geen bezwaar in omdat het
  niet henzelf en hun eigen kinderen betreft. Turken, ook in Turkije
  zelf, handelen in herone en cannabis, maar gebruiken die niet zelf.
  Dat er in Nederland en andere landen van West-Europa vraag naar
  verdovende middelen bestaat is een teken van ziekte van die
  maatschappijen, maar daarvoor kunnen zij geen verantwoordelijkheid
  op zich nemen. En verder werkt het uit de Amerikaanse sociologische
  literatuur (Merton, 1957 over anomie) bekende mechanisme dat
  eenmaal verworven rijkdom macht verschaft en dat als die
  machtspositie eenmaal is bereikt, naar de herkomst van het geld
  niet meer wordt genformeerd. Nadat in 1980 de Chinezen door de
  politiedruk uit de heronemarkt zijn verjaagd en de pogingen van
  Pakistanen in die richting afgeslagen, zagen de Turkse
  drugshandelaren kans om in het ontstane gat in de markt te
  duiken.

  lees meer

  Bijlage VIII – I.3. De theoretische legitimiteit van nader onderzoek

  I.3. De theoretische legitimiteit van nader onderzoek

  In het voorgaande hebben we nog geen duidelijk onderscheid
  aangebracht tussen enerzijds internationale criminele organisaties
  van uitheemse herkomst die in Nederland neerstrijken en anderzijds
  de mate van betrokkenheid van reeds gevestigde etnische groepen bij
  de georganiseerde misdaad. Beginnen we met het eerste.

  lees meer

  << oudere artikelen