• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.5. De voorvallen

  3.5. De voorvallen

  3.5.1. Inleiding

  Evenals bij de advocaat kan de verwijtbare betrokkenheid van de
  notaris bij georganiseerde misdaad eruit bestaan dat hij specifieke
  kennis (informatie, e.d.) levert en afscherming biedt. Als
  bijzonder kenmerk van de notaris komt erbij dat zijn tussenkomst
  wettelijk is voorgeschreven voor het kunnen verrichten van
  rechtshandelingen.

  lees meer

  Bijlage X – 2.3. De tuchtrechtspraak

  2.3. De tuchtrechtspraak

  2.3.1. Inleiding

  In haar boek over het advocatentuchtrecht merkt Boekman op dat
  de opinirende functie een belangrijke waarde van het tuchtrecht is.
  Het tuchtrecht zou de discussie omtrent de wezenlijke vragen binnen
  de beroepsgroep levend houden. Dit zou een gunstige invloed hebben
  op de goedwillende advocaten. Voor echte schurken, als die er zijn,
  helpt het niets en ook niet voor degenen die uit laksheid de
  kantjes er van af lopen. Als wij mogen aannemen dat de goedwillende
  advocaten het merendeel van de Nederlandse orde uitmaken, ligt daar
  het nut van de formele tuchtrechtspraak (Boekman 1993, p. 136).

  lees meer

  Bijlage X – 6.3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

  6.3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

  Het wederrechtelijk verkregen voordeel van de verdachten kan
  vanzelfsprekend niet op n lijn worden gesteld met de toegebrachte
  economische schade. Afgezien van sommige vormen van parasitaire
  fraude – in het bijzonder die waarvoor een minimum aan logistieke
  handelingen nodig is – ontlopen het schade- en het winstbedrag
  elkaar meestal aanzienlijk. De investeringen die moeten worden
  gedaan alvorens berhaupt tot het plegen van de strafbare feiten
  over te kunnen gaan, de personeelskosten, enzovoort, zijn van
  invloed op de uiteindelijk te behalen nettowinst. Die winst zal
  vervolgens ook moeten worden gedeeld met eventuele medeverdachten.
  Casus 11 vormt een goede illustratie van de wijze waarop het
  brutovoordeel over alle bij de betreffende fraude betrokkenen kan
  worden verdeeld.

  lees meer

  Bijlage X – 10.3. Girale verplaatsingen

  10.3. Girale verplaatsingen

  10.3.1. Ondergronds bankieren

  Een van de mogelijkheden om geld over te maken zonder een
  papieren spoor achter te laten, wordt geboden door ondergrondse
  banken (o.a. Robinson, 1994, pp. 16-18). Sinds de officile banken
  gehouden zijn betere controle uit te oefenen op financile
  transacties, hebben deze banken de wind mee gekregen. Het
  ondergrondse bankieren heeft in verschillende culturen
  verschillende namen: Hawalla banking (India), Hundi (Midden
  Oosten), Chiti (Azi), Stash House (VS, Latijns Amerika). Hundi
  staat voor vertrouwen en vertrouwen is de pijler waarop het
  ondergrondse bankieren berust. Want het voordeel van ondergronds
  bankieren, althans voor crimineel gebruik, is voor westerlingen
  tegelijkertijd de achilleshiel: de afwezigheid van schriftelijke
  overeenkomsten en bewijsstukken die juridische geldingskracht
  hebben. Ondergronds bankieren is een systeem waarbij een persoon in
  het ene land geld of geldwaarde overbrengt naar een begunstigde in
  een ander land zonder dat de autoriteiten daarvan in beide landen
  ook maar enige kennis of bewijsmateriaal bezitten. Ondergronds
  bankieren trekt, zoals gesteld, een zware wissel op het onderlinge
  vertrouwen. Vermoedelijk om deze reden vindt ondergronds bankieren
  meestal plaats binnen familiale of langs etnische lijnen
  samengestelde netwerken. Maar hieraan moet worden toegevoegd dat
  deze centrale pijler van vertrouwen ook geschraagd wordt door angst
  voor represailles (Squires, 1987, p. 4).

  lees meer

  Bijlage X – 3.4. Recapitulatie

  3.4. Recapitulatie

  In dit hoofdstuk is een aantal verschijningsvormen van fraude
  beschreven. Daarbij is een onderscheid aangebracht tussen
  fraudevormen waarin de actoren op de wettige markt primair als
  slachtoffers moeten worden aangemerkt en fraudevormen waarin ook
  sprake is van verwijtbare betrokkenheid van (een deel van) de
  wettige nijverheid.

  lees meer

  Bijlage XI – 4.6. Tot besluit

  4.6. Tot besluit

  Het besluit van deze rondgang door vier voor ons onderzoek zeer
  relevante economische branches kan betrekkelijk kort zijn. In drie
  van de vier sectoren vallen er geen sporen van georganiseerde
  criminaliteit te ontdekken. In n sector daarentegen – die van de
  horeca en het gokwezen – is volgens de politie en andere
  overheidsdiensten kennelijk een hele bedenkelijke ontwikkeling aan
  de gang. Hier zijn enkele criminele groepen, hoogstwaarschijnlijk
  door middel van geld dat vooral via de drugshandel is verdiend,
  monopolies aan het opbouwen die de gewone economische orde in een
  sector als deze in het gedrang brengen. En dit laatste niet alleen
  langs financile weg – door concurrenten gewoonweg uit de markt te
  prijzen -, maar ook door de toepassing van intimidatie. Deze
  ontwikkeling beantwoordt nog wel niet helemaal aan het model van
  racketeering, zoals we dat in Amerikaanse grootsteden
  kennen, maar zij is er niet veel minder discutabel om. Niet alleen
  op grond van principile overwegingen betreffende de relatie tussen
  vrije economie en democratische rechtsstaat, maar ook op grond van
  meer beleidsmatige overwegingen. Immers, criminele groepen die
  belangrijke delen van de horeca in een stad als Amsterdam in handen
  hebben, beschikken meteen ook over de nodige infrastructuur om
  allerhande (andere) criminele activiteiten te ontplooien – juist
  ook die activiteiten waaruit de geldmiddelen zijn voortgevloeid om
  zich in de horeca in te kopen: drugshandel, uitbuiting van
  prostitutie, illegale praktijken in verband met speelautomaten,
  koop en verkoop van gestolen goederen, witwassen van criminele
  gelden, ontduiking van belastingen en sociale premies, enzovoort.
  Deze vaststelling impliceert de erkenning dat ook in een stad als
  Amsterdam de georganiseerde criminaliteit niet als vanzelf beperkt
  blijft tot de (illegale) levering van (illegale) goederen en
  diensten, maar ook hier in n (of meer) economische sectoren vormen
  kan aannemen die gewoonlijk worden geassocieerd met steden waar
  deze criminaliteit algemeen als een ernstig maatschappelijk
  probleem wordt gekwalificeerd. Dit is dus niet per definitie
  uitgesloten. Wie nog meent dat dit wel zo is, strooit zichzelf zand
  in de ogen. De hiervoor beschreven ontwikkeling in de horeca toont
  naar onze mening in elk geval aan dat een dergelijk negatief
  scenario beslist tot de rele mogelijkheden behoort. En dus is het
  zaak om een ontwikkeling als deze scherp in het oog te houden.
  Speciaal ook om op langere termijn te kunnen bezien of zij toch ook
  niet de voorbode vormt van een veel bredere evolutie die de
  georganiseerde criminaliteit in de stad doormaakt, namelijk een
  evolutie waarbij vooral de drugshandelaren van vroeger zich (ook)
  ontpoppen als quasi-legale ondernemers, juist ook buiten de sector
  van de horeca.

  lees meer

  Bijlage XI – 2.1. De grootstedelijke context

  2. AMSTERDAM IN DE KERING

  2.1. De grootstedelijke context

  In de grote stad beginnen alle sociale veranderingen eerder en
  ze openbaren zich hier vaak ook heftiger dan daarbuiten. Sommige
  verschijnselen doen zich ook alleen maar in de grote stad voor, of
  komen hier op een schaal voor die buiten een stedelijk verband
  ondenkbaar is. Als er in Nederland sprake is van georganiseerde
  criminaliteit, mogen we verwachten dat die in Amsterdam begint, dat
  zij er omvangrijker is dan elders in het land en dat zij hier
  gedaanten aanneemt die elders niet worden waargenomen. In dit
  hoofdstuk willen we een aantal kenmerken van de grote stad noemen
  en ontwikkelingen en trends laten zien die ruimte geven voor de
  ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit. We behandelen kort
  de volgende aspecten: de topografie van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam, de demografische en economische
  ontwikkelingen die de stad in de voorbije decennia heeft ondergaan,
  en haar culturele metamorfose sinds de jaren zestig.

  lees meer

  Bijlage XI – 2. OPZET VAN DE LOKALE STUDIES

  2. OPZET VAN DE LOKALE STUDIES

  In de diverse deelrapporten is gepoogd het landelijke beeld van
  de georganiseerde criminaliteit te schetsen vanuit verschillende
  gezichtspunten. Men kan starten vanuit de rol van georganiseerde
  misdaad op illegale markten maar ook vanuit de illegale
  activiteiten van criminele groepen in legale economische branches.
  Dezelfde benadering is als strategie voor deze lokale studie
  toegepast. Wij hebben nadrukkelijk geprobeerd de drie steden zo
  veel mogelijk met dezelfde gegevensbronnen te bestuderen om in
  ieder geval vergelijkingen tussen de drie mogelijk te maken.
  Hierbij is de politie als uitvalsbasis gebruikt. Hoewel het gebruik
  van politile gegevens uiteraard beperkingen heeft, beschikt de
  politie relatief gezien over de meeste informatie van de
  georganiseerde criminaliteit in een stad. Overigens zijn wij, zoals
  nog wordt toegelicht, niet geheel afgegaan op politiegegevens.

  lees meer

  Bijlage I – 3.3 Huisvesting

  3.3 Huisvesting

  De aard van het te verrichten onderzoek noopte de commissie te
  zoeken naar werk- en vergaderruimten die aan een aantal eisen
  moesten voldoen. Deze ruimten moesten optimaal beveiligd kunnen
  worden. Voorts noodzaakte de omvang van de staf van de commissie
  tot een ruim onderkomen. Daarnaast moest de commissie in staat zijn
  haar werkzaamheden in relatieve afzondering te verrichten.

  lees meer

  Bijlage I – 7.2 De eindrapportage

  7.2 De eindrapportage

  De bouwstenen voor de eindrapportage van de commissie werden
  gedurende het gehele onderzoek aangeleverd. Uiteindelijk heeft de
  commissie over een overweldigende hoeveelheid informatie kunnen
  beschikken, zoals: de gegevens van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden; verzamelde literatuur, jurisprudentie en
  documenten; gegevens uit interviews; rapporten van interne
  stafonderzoeken; rapporten van de externe onderzoeken; gegevens op
  basis van binnen- en buitenlandse werkbezoeken, stages en
  presentaties; gegevens uit de gesprekken; de verslagen van de
  openbare verhoren.

  lees meer

  Bijlage V – 10.1 Inleiding

  10 INTERNATIONALE OPSPORING

  10.1 Inleiding

  In dit hoofdstuk wordt de internationale samenwerking en
  gegevensuitwisseling ter bestrijding van de grensoverschrijdende
  (georganiseerde) misdaad beschreven. Tevens komt het functioneren
  van buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland en dat van
  Nederlandse opsporingsambtenaren in het buitenland aan de orde.
  Samenwerking en gegevensuitwisseling kunnen diverse vormen
  aannemen. Hier staan de internationale assistentieverzoeken
  centraal waarin bijzondere opsporingsmethoden zoals
  (grensoverschrijdende) observatie, gecontroleerde aflevering,
  pseudo-koop en infiltratie worden gehanteerd. Deze
  assistentieverzoeken doen zich tegenwoordig met grotere regelmaat
  voor, omdat het aantal internationaal gecordineerde
  opsporingsonderzoeken, alsmede het aantal internationaal opererende
  criminele groepen is toegenomen. In .10.2 wordt ingegaan op
  justitile en politile rechtshulp in het algemeen. Hoewel het
  juridisch van belang is of het daarbij gaat om hulp door Nederland
  aan het buitenland, of vice versa blijkt dit onderscheid in de
  praktijk soms moeilijk te maken, omdat dikwijls sprake is van een
  intensieve samenwerking. Daarom is in de opzet in .10.3 gekozen
  voor de samenvattende term informatie-uitwisseling, al vertroebelt
  deze enigszins het juridisch relevante onderscheid. De
  daaropvolgende paragrafen betreffen het gebruik van niet-wettelijk
  geregelde opsporingsmethoden in internationaal verband: in .10.4
  wordt ingegaan op de uitvoering van buitenlandse
  assistentieverzoeken door Nederland en .10.5 de uitvoering van
  Nederlandse assistentieverzoeken in het buitenland. De laatste
  paragrafen gaan over het optreden van opsporingsambtenaren buiten
  de landsgrenzen: .10.6 betreft Nederlandse opsporingsambtenaren in
  het buitenland en .10.7 de buitenlandse opsporingsambtenaren in
  Nederland. Afgesloten wordt met enkele conclusies.

  lees meer

  Bijlage V – Hugo

  Hugo

  HR 2 november 1993, nr. 94.851 en DD 24 (1994) 94.110 (94.851)
  p. 306-308 (ook wel fronstore Mertrans) In het kader van een
  onderzoek naar een internationaal vanuit Colombia opererende groep
  Zuidamerikanen, die zich op grote schaal zou bezig houden met het
  vervoer van grote hoeveelheden cocane en marihuana naar
  West-Europa, is door het Bundeskriminalamt te Wiesbaden Duitsland
  (BKA) een transport- en opslagonderneming genaamd Mertrans
  opgericht. Deze onderneming werd gedreven door politie-ambtenaren
  van het BKA, met name A 253 en A 256, welke laatste als eigenaar
  van de onderneming te boek stond. De reden van oprichting was
  gelegen in de mogelijkheid cocane en marihuana, in afwachting van
  verdere distributie naar diverse Europese landen (waaronder
  Nederland), op te slaan en zodoende de afnemers van verdovende
  middelen te achterhalen.

  lees meer

  Bijlage V – De zaak Charles Z.

  De zaak Charles Z.

  Gerechthof Amsterdam, 10 januari 1995, NJ 1995, 254
  (Artt. 47, 56, 57, 140 Sr, 3 en 11 Opiumwet)
  De beschrijving van deze zaak zal als volgt plaatsvinden: Per
  aangevoerd verweer (1 t/m 9) zal een korte inhoud van dat verweer
  gegeven worden, waarna gelijk (veelal door middel van een
  samenvatting) de overweging en beslissing op dit punt door het hof
  zal volgen. Bij het eerste verweer worden de inleidende opmerkingen
  van het hof, gemaakt voor de behandeling van de verweren, vermeld.
  1. Verweer onvolledig proces-verbaal: Het proces-verbaal van de
  hoofdinspecteur van politie, Woelders, voldoet niet aan opdracht
  van het hof aan de procureur-generaal een volledige rapportgage met
  betrekking tot de gehanteerde opsporingsmethoden te
  verstrekken.

  lees meer

  Bijlage V – Illegaal gokken

  Illegaal gokken

  HR 4 januari 1994, NJ 1994, 294 (DD 24 (1994) 94.185 (95. 607 E)
  p. 430.
  (Artt.1a en 30b Wet op de Kansspelen)
  Verbalisanten (politile infiltranten A 119 en A 127) mengden zich
  in het spelende publiek in een casino en deden zelf mee aan de
  spellen om illegale gokactiviteiten te kunnen gadeslaan en
  opsporen.. Rechtsvraag:

  lees meer

  Bijlage V – 4.3 Juridische grondslag

  4.3 Juridische grondslag

  4.3.1 Wettelijke regeling

  Een afzonderlijke (formeel) wettelijke basis voor de
  inlichtingeninwinning door middel van informanten ontbreekt. Of een
  dergelijke basis noodzakelijk is, is een punt van discussie. Voor
  zover de gedachte wordt aangehangen dat de politie al datgene mag
  doen, wat ook gewone burgers mogen, is een wettelijke regeling voor
  het passief ontvangen van informatie wellicht niet noodzakelijk.
  Voor zover de gedachte wordt aangehangen dat elk overheidsoptreden
  moet zijn gebaseerd op een wettelijke bepaling, kan aanknoping
  worden gezocht bij enkele algemene – doorgaans als taakstellend
  aangeduide – wettelijke bepalingen. In dat perspectief kan
  inlichtingeninwinning worden beschouwd als een normale politietaak
  die, evenals het leggen en onderhouden van contacten met andere
  burgers, is te baseren op artikel 2 Politiewet 1993. Aangezien het
  hier gaat om inlichtingeninwinning met het oog op de opsporing van
  strafbare feiten, is ook verdedigbaar deze activiteit te baseren op
  andere taakstellende artikelen, zoals de artikelen 141 en 142 Sv.
  Op deze plaats kan vooralsnog in het midden blijven welk van beide
  standpunten wordt ingenomen – dat wil zeggen of men geen wettelijke
  basis noodzakelijk acht dan wel een taakstellend artikel
  noodzakelijk en voldoende acht. Voor beide opvattingen geldt immers
  dat een nadere wettelijke basis noodzakelijk is, indien (en/of voor
  zover) inbreuk wordt gemaakt op grondrechten van burgers en indien
  (en/of voor zover) andere redenen bestaan welke daartoe nopen.

  lees meer

  << oudere artikelen