• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.3. De tuchtrechtspraak

  3.3. De tuchtrechtspraak

  3.3.1. Twee vormen van tuchtrecht

  Het notariaat kent twee vormen van tuchtrecht: het wettelijke
  tuchtrecht en het verenigingstuchtrecht. Het verenigingstuchtrecht
  is in het kader van deze bespreking niet van belang. Via deze
  procedure worden de relatief mineure klachten over de
  beroepsuitoefening van de notaris behandeld. Het betreffen klachten
  over bijvoorbeeld het gebrek aan snelheid in het notarile optreden
  of over de hoogte van de declaratie. De uitspraken van het
  scheidsgerecht (eerste aanleg) en het college van beroep zijn
  bindend. Zo kan de uitspraak luiden dat de notaris zijn declaratie
  moet verlagen.

  lees meer

  Bijlage X – 2.1. Kerngegevens

  2. DE ADVOCATUUR

  2.1. Kerngegevens

  2.1.1. Vertrouwensman

  De advocaat is een rechtshulpverlener, die zijn clinten met raad
  en daad terzijde staat. Iedere burger dient, wanneer hij rechtshulp
  nodig heeft, een onbelemmerde toegang tot een advocaat te hebben.
  De hulpzoeker moet er zeker van kunnen zijn dat de geheimhouding
  van de informatie die aan de hulpverlener wordt verstrekt,
  gewaarborgd is. De relatie tussen de advocaat en zijn clint is een
  vertrouwensrelatie, die door de geheimhoudingsplicht en het
  verschoningsrecht ten opzichte van derden (onder wie de rechter)
  wordt afgeschermd. Het beroep van advocaat is wettelijk beschermd.
  De advocaat is bovendien als enige gerechtigd rechtsbijstand te
  verlenen (procesmonopolie). Noot

  lees meer

  Bijlage X – 6.1. Inleiding

  6. SCHADE, OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN

  6.1. Inleiding

  Het laatste hoofdstuk van deel 1 staat in het teken van het door
  de criminele groepen gegenereerde wederrechtelijk verkregen
  voordeel en de wijze waarop dit besteed wordt. Deze vragen behoren
  tot de moeilijkste uit het onderhavige onderzoek, aangezien in een
  niet gering aantal fraudegevallen een duidelijk inzicht in de winst
  en vermogenspositie van de betrokkenen ontbrak. Dit gebrek aan
  kennis kan niet los worden gezien van het feit dat het concept van
  financieel rechercheren – dat kort gezegd inhoudt dat behalve de
  goederenstromen ook de geldstromen in beeld gebracht worden – pas
  recentelijk ingang heeft gevonden bij de opsporingsinstanties en
  het OM. Ook de wetgeving ter verruiming van de mogelijkheden tot
  toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel en andere vermogenssancties – die populair ook
  wel wordt aangeduid als Plukze-wetgeving – vigeert pas sinds 1
  maart 1993. Het nieuwe instrumentarium om criminele winsten af te
  romen en de opsporing en vervolging van strafbare feiten gepaard te
  laten gaan met een meer buitgerichte aanpak, is derhalve nog
  slechts in beperkte mate beproefd.

  lees meer

  Bijlage X – 10.1. Fasen in het proces van witwassen

  10. WEGSLUIZEN ZONDER WITWASSEN

  10.1. Fasen in het proces van witwassen

  Het proces van het witwassen doorloopt een aantal fasen, dat in
  de literatuur als volgt worden omschreven (Baldwin en Munro, 1993;
  Bosworth-Davies en Saltmarsh, 1994; Savona en Defeo, 1994):

  lees meer

  Bijlage X – 3.2. Parasitaire fraudevormen

  3.2. Parasitaire fraudevormen

  Zoals in paragraaf 1.1 is vermeld, is de essentie van fraude dat
  er misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van de reguliere
  marktpartijen. De komende paragrafen geven enig inzicht in de
  verschillende gedaanten waarop bedoelde misleiding gestalte kan
  krijgen. De eerste verschijningsvorm van parasitaire fraude die we
  in deze paragraaf zullen behandelen, betreft het opkopen en
  leegplunderen van slecht lopende bedrijven. Zoals het voorbeeld
  laat zien, beperken fraudeurs zich daarbij meestal niet tot deze
  hoofdactiviteit, maar wordt een scala van nevenactiviteiten
  ontplooid waarmee verscheidene partijen worden benadeeld. CASUS
  1

  lees meer

  Bijlage XI – 4.4. De bouwnijverheid

  4.4. De bouwnijverheid

  Een van de legale economische sectoren die in de literatuur ook
  steeds weer in verband wordt gebracht met georganiseerde
  criminaliteit is de bouwnijverheid. De reden hiervan is niet ver te
  zoeken: zowel de Italiaanse en Italiaans-Amerikaanse mafia als de
  Japanse yakuza zijn berucht om de machtspositie die zij in de
  voorbije decennia – in elk geval in Itali, in de Verenigde Staten
  en Japan – hebben opgebouwd in deze tak van industrie. Waarom dit
  juist in de bouwnijverheid kan gebeuren, is een vraag waarop
  eigenlijk alleen een gedifferentieerd antwoord past. Maar in het
  kader van dit rapport moet worden volstaan met te wijzen op de
  relatief grote vatbaarheid van de bouwnijverheid voor penetratie
  door criminele groepen. Dit heeft met name te maken met de hoge
  kosten van vertraging, de ongewisse continuteit van het werk in de
  sector, de inzet van naar verhouding veel ongekwalificeerd
  personeel, de complexiteit en grootschaligheid van meer belangrijke
  bouwprojecten, en het systeem van contractering van de aannemer met
  de laagste prijs. En wanneer een criminele organisatie in een
  bepaalde stad of streek eenmaal greep heeft gekregen op
  (belangrijke delen van) de bouwnijverheid, dan exploiteert zij haar
  op alle mogelijke manieren: corrumpering van politici en ambtelijke
  diensten, geweld tegen opponerende bouwbedrijven en
  tegenstribbelende werknemers, te hoge inschrijvingen voor
  bouwprojecten, geen of gebrekkige afdracht van sociale premies,
  niet-betaling van verschuldigde belastingen, etcetera.

  lees meer

  Bijlage XI – 8. BIBLIOGRAFIE

  8. BIBLIOGRAFIE

  Aalberts, M.M.J. en Dijkhof, N., Illegale vreemdelingen,
  vreemdelingenbewaring en uitzetting, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 8, 1992, p. 8-29.
  Altink, S., Dossier vrouwenhandel; De feiten, de verhalen, de
  ervaringen
  , Sua, Amsterdam, 1993. Amerongen, A. van, Boris en
  de mafia, in De Groene Amsterdammer, 3 mei 1995. Amersfoort,
  J.M.M. van, De Antillianen, in H. Verwey-Jonker (red.), Allochtonen
  in Nederland, Ministerie van Cultuur, Recreatie en
  Maatschappelijk Werk, ‘s-Gravenhage, 1971.

  lees meer

  Bijlage XI – LITERATUUR

  LITERATUUR

  Abadinsky, H.,
  Organized Crime, Chicago,
  Nelson-Hall, 1993, 3 ed.
  Berg, A. H. van den,
  Heroneprostitues, een typologie van werk- en levensstijlen,
  Justitile Verkenningen, 13e jrg., nr. 1, 1987, pp. 72-92
  Bieleman, B., J. Snippe en E. de Bie,
  Drugs binnen de grenzen. Harddrugs en criminaliteit in
  Nederland: schattingen van de omvang
  , Groningen, Stichting
  Intraval, 1995
  Boer, C. A. de,
  Georganiseerde Criminaliteit en de gemeentelijke overheid,
  Enschede, Faculteit Bestuurskunde, IPIT-scriptiereeks, 1994
  Bruinsma, G. J. N. (red.),
  Georganiseerde criminaliteit uit Oost-Europa en het IRT
  Noord- en Oost Nederland, Enschede, IPIT, 1994 Bundes
  Kriminal Ambt (BKA),
  Organisierte Kriminaliteit, Wie Gross ist die Gefahr?,
  Wiesbaden, 1990
  Bunt, H. G. van de en J. Rademaker,
  Recherchewerk in de praktijk, Lochem, Van de Brink, 1992
  Daniel, M. R. en G. J. Veldhuis,

  lees meer

  Bijlage I – 3.1 De begroting

  HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE EN FINANCIN

  3.1 De begroting

  In het voorstel van het Presidium aan de Kamer werden de kosten
  van de enqute voor het jaar 1995 op f.3,27 mln + PM geraamd
  Noot , conform de opgave van de enqutecommissie. De
  raming werd verwerkt in de suppletoire begroting 1995 samenhangend
  met de Voorjaarsnota 1995. De PM-post werd bij de suppletoire
  begroting samenhangend met de Najaarsnota nader ingevuld en bedroeg
  f.0,4 mln. Toen begin november bleek dat de enqutecommissie niet in
  staat zou zijn binnen de haar toegestane termijn verslag uit te
  brengen, werd een aanvullende raming ingediend. Deze aanvulling
  wordt in de suppletoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota
  1996 opgenomen.

  lees meer

  Bijlage I – HOOFDSTUK 7 DE RAPPORTAGE

  HOOFDSTUK 7 DE RAPPORTAGE

  Artikel 148, eerste lid, Reglement van Orde van de Tweede Kamer
  bepaalt dat na afloop van het onderzoek of zo dikwijls de commissie
  het nodig oordeelt dan wel de Kamer daartoe besluit, de commisie
  van haar verrichtingen verslag doet aan de Kamer. Het Reglement van
  Orde stelt geen vorm- of andere vereisten aan de verslaggeving van
  de commissie. Derhalve geniet zij bij de inrichting van haar
  rapportage alle vrijheid. Naast de eindrapportage, bevattende de
  bevindingen, conclusies en aanbevelingen heeft, heeft de commissie
  ook door middel van voortgangsrapportages en brieven de Kamer op de
  hoogte gehouden van de vordering van het onderzoek.

  lees meer

  Inhoud Bijlage IV

  Bijlage IV – Verhoren 60-93

  60. mr. T. de Waard
  61. de heer K. Kuijper
  62. drs. E.E. Nordholt
  63. mevrouw mr. E.M.A. Schmitz
  64. mr. Th.U. Hiddema
  65. de heer H. Wierenga
  66. mr. E.F.G.M. Gelderman
  67. mevrouw mr. J.M.E. in ‘t Velt-Meijer
  68. mr. J.H.M. Willems
  69. de heer J.L. Brand
  70. mr. H.P. Wooldrik en mr. A.
  Zwanenburg

  71. de heer F. van der Putten
  72. mr. J.M. Valente
  73. mr. J. Koers
  74. mr. J. Wortel
  75. mr. R.W.M. Craemer
  76. de heer K. Langendoen
  77. de heer J. van Vondel
  78. mr. L.A.J.M. de Wit
  79. mr. C.V. van der Voort
  80. mr. J.A. Blok
  81. mr. E.M. d’Hondt
  82. mr. J.J.H. Suyver
  83. mr. A.W.H. Docters van Leeuwen
  84. mr. A.H. Korthals
  85. mr. A. Patijn
  86. mr. drs. G.J. Wolffensperger
  87. drs. E. van Thijn
  88. mr. drs. L.C. Brinkman
  89. mr. P.R. Stoffelen
  90. mr. dr. V.A.M. van der Burg
  91. prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
  92. mevrouw mr. W. Sorgdrager
  93. de heer H.F. Dijkstal

  lees meer

  Bijlage V – Inleiding

  Inleiding

  Uit de door de commissie verzamelde en bestudeerde
  jurisprudentie (achterin deze bijlage weergegeven) is een selectie
  gemaakt van in deze bijlage te behandelen zaken. Hierbij ging de
  voorkeur uit naar uitspraken die geclassificeerd kunnen worden als
  standaard-arrest met betrekking tot de beoordeling van het gebruik
  van bijzondere opsporingsmethoden danwel naar zaken die vanwege hun
  actualiteit kunnen bijdragen aan beeldvorming van het geldend recht
  hieromtrent.Overzicht samengevatte jurisprudentie

  lees meer

  Bijlage V – Sinis

  Sinis

  HR 31 mei 1994, NJ 1995, 29 m.nt. Kn
  (Artt. 120, 152 Sv, 9 Opiumwet)
  In eerste aanleg is door de rechtbank geconstateerd dat er tijdens
  het politie-onderzoek van het Sinis-team, voorafgaand aan de
  huiszoekingen en de aanhoudingen op 9 april 1991 een inkijkoperatie
  is uitgevoerd in een loods. De officier van justitie was hiervan
  niet op de hoogte, evenmin is de rechter-commissaris in het
  onderzoek betrokken, zoals bij een formele huiszoeking. Bij deze
  kijkoperatie is geen bewijs aan het licht gekomen voor de
  tenlastegelegde feiten: in plaats van de verwachte handelsvoorraad
  drugs (hashish) werd een speedboot aangetroffen.

  lees meer

  Bijlage V – Ldi tegen Zwitserland

  Ldi tegen Zwitserland

  EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711 m.nt. EAA
  Op 15 maart 1984 informeerde de Duitse politie haar collega’s van
  het kanton Bern, dat een landgenoot in

  gevangenschap 200.000 Zwitserse francs had gevraagd voor de
  aankoop van ongeveer 5 kilogram cocane in Zwitserland. Hierop
  startte de
  rechter-commissaris te Laufen een gerechtelijk
  vooronderzoek. Met toestemming van het Obergericht van het kanton
  Bern en op grond van het Berner Wetboek van Strafvordering beval
  de
  rechter-commissaris de telefoon van de klager af te
  luisteren. Daarnaast besloten de politie te Laufen en een speciale
  drugseenheid, dat een bedigd ambtenaar van de politie van het
  kanton Bern zich zou voordoen als een potentile koper van de cocane
  onder de verzonnen naam Toni. Zij handelden met toestemming van de
  leiding van de kantonale politie en brachten de

  rechter-commissaris te Laufen op de hoogte van hun plan.
  Rechtsvraag:

  lees meer

  Bijlage V – 4.1 Inleiding

  4 HET GEBRUIK VAN INFORMANTEN

  4.1 Inleiding

  Indien een proces-verbaal begint met de zin Uit bij de criminele
  inlichtingendienst binnengekomen informatie is het volgende
  gebleken, is de niet genoemde bron veelal een informant. Deze heeft
  zijn informatie op basis van vertrouwelijkheid aan een Criminele
  inlichtingendienst (CID) verschaft. Daarmee onderscheidt de
  informant zich van de gewone aangever en de gewone getuige. Het is
  weliswaar theoretisch mogelijk dat de informant op zeker moment als
  bedreigde getuige, of als anonieme getuige wordt gehoord, maar
  gebruikelijk is dat hij op geen enkele wijze in het strafproces wil
  worden gemengd.

  lees meer

  << oudere artikelen