• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.3. De tuchtrechtspraak

  3.3. De tuchtrechtspraak

  3.3.1. Twee vormen van tuchtrecht

  Het notariaat kent twee vormen van tuchtrecht: het wettelijke
  tuchtrecht en het verenigingstuchtrecht. Het verenigingstuchtrecht
  is in het kader van deze bespreking niet van belang. Via deze
  procedure worden de relatief mineure klachten over de
  beroepsuitoefening van de notaris behandeld. Het betreffen klachten
  over bijvoorbeeld het gebrek aan snelheid in het notarile optreden
  of over de hoogte van de declaratie. De uitspraken van het
  scheidsgerecht (eerste aanleg) en het college van beroep zijn
  bindend. Zo kan de uitspraak luiden dat de notaris zijn declaratie
  moet verlagen.

  lees meer

  Bijlage X – 6.1. Inleiding

  6. SCHADE, OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN

  6.1. Inleiding

  Het laatste hoofdstuk van deel 1 staat in het teken van het door
  de criminele groepen gegenereerde wederrechtelijk verkregen
  voordeel en de wijze waarop dit besteed wordt. Deze vragen behoren
  tot de moeilijkste uit het onderhavige onderzoek, aangezien in een
  niet gering aantal fraudegevallen een duidelijk inzicht in de winst
  en vermogenspositie van de betrokkenen ontbrak. Dit gebrek aan
  kennis kan niet los worden gezien van het feit dat het concept van
  financieel rechercheren – dat kort gezegd inhoudt dat behalve de
  goederenstromen ook de geldstromen in beeld gebracht worden – pas
  recentelijk ingang heeft gevonden bij de opsporingsinstanties en
  het OM. Ook de wetgeving ter verruiming van de mogelijkheden tot
  toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel en andere vermogenssancties – die populair ook
  wel wordt aangeduid als Plukze-wetgeving – vigeert pas sinds 1
  maart 1993. Het nieuwe instrumentarium om criminele winsten af te
  romen en de opsporing en vervolging van strafbare feiten gepaard te
  laten gaan met een meer buitgerichte aanpak, is derhalve nog
  slechts in beperkte mate beproefd.

  lees meer

  Bijlage X – 3.2. Parasitaire fraudevormen

  3.2. Parasitaire fraudevormen

  Zoals in paragraaf 1.1 is vermeld, is de essentie van fraude dat
  er misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van de reguliere
  marktpartijen. De komende paragrafen geven enig inzicht in de
  verschillende gedaanten waarop bedoelde misleiding gestalte kan
  krijgen. De eerste verschijningsvorm van parasitaire fraude die we
  in deze paragraaf zullen behandelen, betreft het opkopen en
  leegplunderen van slecht lopende bedrijven. Zoals het voorbeeld
  laat zien, beperken fraudeurs zich daarbij meestal niet tot deze
  hoofdactiviteit, maar wordt een scala van nevenactiviteiten
  ontplooid waarmee verscheidene partijen worden benadeeld. CASUS
  1

  lees meer

  Bijlage XI – 8. BIBLIOGRAFIE

  8. BIBLIOGRAFIE

  Aalberts, M.M.J. en Dijkhof, N., Illegale vreemdelingen,
  vreemdelingenbewaring en uitzetting, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 8, 1992, p. 8-29.
  Altink, S., Dossier vrouwenhandel; De feiten, de verhalen, de
  ervaringen
  , Sua, Amsterdam, 1993. Amerongen, A. van, Boris en
  de mafia, in De Groene Amsterdammer, 3 mei 1995. Amersfoort,
  J.M.M. van, De Antillianen, in H. Verwey-Jonker (red.), Allochtonen
  in Nederland, Ministerie van Cultuur, Recreatie en
  Maatschappelijk Werk, ‘s-Gravenhage, 1971.

  lees meer

  Bijlage I – 3.1 De begroting

  HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE EN FINANCIN

  3.1 De begroting

  In het voorstel van het Presidium aan de Kamer werden de kosten
  van de enqute voor het jaar 1995 op f.3,27 mln + PM geraamd
  Noot , conform de opgave van de enqutecommissie. De
  raming werd verwerkt in de suppletoire begroting 1995 samenhangend
  met de Voorjaarsnota 1995. De PM-post werd bij de suppletoire
  begroting samenhangend met de Najaarsnota nader ingevuld en bedroeg
  f.0,4 mln. Toen begin november bleek dat de enqutecommissie niet in
  staat zou zijn binnen de haar toegestane termijn verslag uit te
  brengen, werd een aanvullende raming ingediend. Deze aanvulling
  wordt in de suppletoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota
  1996 opgenomen.

  lees meer

  Inhoud Bijlage IV

  Bijlage IV – Verhoren 60-93

  60. mr. T. de Waard
  61. de heer K. Kuijper
  62. drs. E.E. Nordholt
  63. mevrouw mr. E.M.A. Schmitz
  64. mr. Th.U. Hiddema
  65. de heer H. Wierenga
  66. mr. E.F.G.M. Gelderman
  67. mevrouw mr. J.M.E. in ‘t Velt-Meijer
  68. mr. J.H.M. Willems
  69. de heer J.L. Brand
  70. mr. H.P. Wooldrik en mr. A.
  Zwanenburg

  71. de heer F. van der Putten
  72. mr. J.M. Valente
  73. mr. J. Koers
  74. mr. J. Wortel
  75. mr. R.W.M. Craemer
  76. de heer K. Langendoen
  77. de heer J. van Vondel
  78. mr. L.A.J.M. de Wit
  79. mr. C.V. van der Voort
  80. mr. J.A. Blok
  81. mr. E.M. d’Hondt
  82. mr. J.J.H. Suyver
  83. mr. A.W.H. Docters van Leeuwen
  84. mr. A.H. Korthals
  85. mr. A. Patijn
  86. mr. drs. G.J. Wolffensperger
  87. drs. E. van Thijn
  88. mr. drs. L.C. Brinkman
  89. mr. P.R. Stoffelen
  90. mr. dr. V.A.M. van der Burg
  91. prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
  92. mevrouw mr. W. Sorgdrager
  93. de heer H.F. Dijkstal

  lees meer

  Bijlage V – Sinis

  Sinis

  HR 31 mei 1994, NJ 1995, 29 m.nt. Kn
  (Artt. 120, 152 Sv, 9 Opiumwet)
  In eerste aanleg is door de rechtbank geconstateerd dat er tijdens
  het politie-onderzoek van het Sinis-team, voorafgaand aan de
  huiszoekingen en de aanhoudingen op 9 april 1991 een inkijkoperatie
  is uitgevoerd in een loods. De officier van justitie was hiervan
  niet op de hoogte, evenmin is de rechter-commissaris in het
  onderzoek betrokken, zoals bij een formele huiszoeking. Bij deze
  kijkoperatie is geen bewijs aan het licht gekomen voor de
  tenlastegelegde feiten: in plaats van de verwachte handelsvoorraad
  drugs (hashish) werd een speedboot aangetroffen.

  lees meer

  Bijlage V – 4.1 Inleiding

  4 HET GEBRUIK VAN INFORMANTEN

  4.1 Inleiding

  Indien een proces-verbaal begint met de zin Uit bij de criminele
  inlichtingendienst binnengekomen informatie is het volgende
  gebleken, is de niet genoemde bron veelal een informant. Deze heeft
  zijn informatie op basis van vertrouwelijkheid aan een Criminele
  inlichtingendienst (CID) verschaft. Daarmee onderscheidt de
  informant zich van de gewone aangever en de gewone getuige. Het is
  weliswaar theoretisch mogelijk dat de informant op zeker moment als
  bedreigde getuige, of als anonieme getuige wordt gehoord, maar
  gebruikelijk is dat hij op geen enkele wijze in het strafproces wil
  worden gemengd.

  lees meer

  Bijlage V – 7.8 Beveronderzoek Rotterdam

  7.8 Beveronderzoek Rotterdam

  In de zomer van 1992 werd in Rotterdam het
  Haveninformatieproject gestart. Het doel van het project was de
  informatie van verschillende diensten over de georganiseerde
  criminaliteit in de haven bij elkaar te brengen. Uit het
  Haveninformatieproject bleek dat een aantal personen zich in
  georganiseerd verband bezig hield met strafbare feiten. De
  Rotterdamse recherche en CID startten mede naar aanleiding hiervan
  een onderzoek tegen een handelaar in verdovende middelen die al
  meermalen veroordeeld was. Onder de codenaam Bever werd zodoende
  eind 1993 een onderzoek gestart door het kernteam
  Rotterdam-Rijnmond. De RCID Rotterdam had contact met de RCID
  Kennemerland. Uit dit contact bleek dat de RCID Kennemerland een
  informant runde die voor het Beveronderzoek belangrijke informatie
  zou kunnen bieden (hier verder informant 3 genoemd).Omdat de
  organisatie van het onderzoekssubject zeer gesloten was en
  professioneel te werk ging, was de inschatting dat het zeer
  moeilijk zou zijn een goede informatiepositie te verkrijgen in dit
  onderzoek. De mededeling van de RCID Kennemerland kwam derhalve
  voor het onderzoek van het kernteam op een buitengewoon goed
  moment. Noot

  lees meer

  Bijlage VI – 2.3 Andere aan de opsporing verwante instanties

  2.3 Andere aan de opsporing verwante instanties

  2.3.1 Binnenlandse veiligheidsdienst

  De taak van de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) is geregeld
  in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).
  Noot In artikel 8, tweede lid, wordt de taak van de BVD
  als volgt geformuleerd: a. het verzamelen van gegevens omtrent
  organisaties en personen welke door de doelen die zij nastreven,
  dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige
  vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de
  democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid van de of voor
  andere gewichtige belangen van de Staat;

  lees meer

  Bijlage VI – 7.2 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)

  7.2 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
  (FIOD)

  7.2.1 De organisatie

  De FIOD valt onder het Directoraat-generaal der belastingen van
  het ministerie van Financin, en in het bijzonder onder de Directie
  algemene fiscale zaken. Bij de FIOD zijn 750 personen werkzaam,
  verdeeld over de Fiscale recherche met elf regionale teams en n
  centraal team, de Douanerecherche met zes regionale teams en twee
  centrale teams, de Inlichtingendienst, alsmede twee stafafdelingen.
  In de nabije toekomst zal een reorganisatie plaatsvinden. Er komen
  drie resultaatgebieden: documentatie, informatie en opsporing.
  Binnen het resultaatgebied opsporing wordt geen onderscheid meer
  gemaakt in aparte afdelingen douanerecherche en fiscale
  recherche.

  lees meer

  Bijlage VII – III.4. De landelijke onderzoeken

  III.4. De landelijke onderzoeken

  Er zijn op landelijk niveau vijf verschillende onderzoeken
  uitgevoerd. Twee onderzoeken zijn geschreven vanuit het perspectief
  van de autochtone, allochtone en buitenlandse groepen, n onderzoek
  vanuit het perspectief van een aantal branches. Verder is er op dit
  niveau n onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van de
  beoefenaren van de vrije beroepen bij georganiseerde criminaliteit,
  en een ander naar belangrijke vormen van fraude en van witwassen.
  Hoe al deze onderzoeken precies zijn uitgevoerd kan in elk
  deelrapport worden nagelezen. Hier moet met een algemene kenschets
  worden volstaan.

  lees meer

  Bijlage VIII – Voorwoord

  Voorwoord

  Dit rapport voor de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsmethoden vormt het eerste deel in de reeks van rapporten
  die voor deze Enqutecommissie zijn vervaardigd over de aard, ernst
  en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het
  heeft betrekking op de rol die autochtone groepen spelen in dit
  soort van criminaliteit. Het rapport dat door Frank Bovenkerk en
  ondergetekende werd geschreven over de rol van buitenlandse en
  allochtone groepen vormt als het ware het complement van dit
  rapport. De lezer van het onderhavige rapport doet er dus goed aan
  dat andere rapport – en natuurlijk ook het eindrapport – te
  betrekken in zijn beschouwingen over het onderzoek dat aan al deze
  rapporten ten grondslag ligt. Ook voor de vervaardiging van dit
  rapport werd niet tevergeefs een beroep gedaan op een heel aantal
  mensen. Bij de Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI): B.
  Barendregt, H. Theeuwes, M. van der Plas, P. Groenhout, L. Weeda,
  N. Nierop, N. van de Ven, M. Ribberink en H. Hagen. Verder bedank
  ik ook A. Middendorp en H. Brombeeck (regiopolitie
  Brabant-Zuid-Oost), C. van Doorn, J. van de Wetering en J. van den
  Biggelaar (regiopolitie Brabant-Noord), en R. van Vught
  (regiopolitie Rotterdam-Rijnmond). Yvonne de Adelhart Toorop en
  Marjolein Ribberink, CRI, leverden ook deze keer de onontbeerlijke
  administratieve ondersteuning.

  lees meer

  Bijlage VIII – II.6. Corruptie onder Nederlandse overheidsdienaren van Surinaamse afkomst

  II.6. Corruptie onder Nederlandse overheidsdienaren van
  Surinaamse afkomst

  Aan het einde van de jaren tachtig bereikte de politie de eerste
  mededeling over een marechaussee die dienst deed op luchthaven
  Schiphol en die aan de Surinaamse kant uitstekende betrekkingen
  onderhield met een manager bij de Surinaamse Luchtvaart
  Maatschappij die betrokken was bij de handel in drugs, en aan de
  Nederlandse kant met een grote Hindoestaans-Surinaamse importfirma.
  Het bericht luidde dat de marechaussee drugskoeriers opving en
  doorsluisde en dat hij via een dienstvoertuig partijen cocane
  overdroeg aan zijn zakenvriend. Over een ambtenaar in dienst van
  een Amsterdamse deelraad kwam informatie binnen dat deze zich bezig
  hield met fraude van gesloten cheques en handelde in Nederlandse
  paspoorten. Haar positie stelde haar in staat de afgegeven
  paspoorten in het register van de burgelijke stand te registreren.
  Er kwamen berichten binnen over verschillende corrupte Surinaamse
  agenten in dienst van de regiopolitie te Amsterdam. Ook zij zouden
  met paspoortfraude te maken hebben, met heling, met het omkatten
  van gestolen auto’s en met het doorspelen van strafrechtelijke
  onderzoeksinformatie naar criminele organisaties. Voor ambtenaren
  van de rijksrecherche die deze informatie verwerken, is het
  aanleiding om in 1991 te vragen om justitieel onderzoek. Het
  onderwerp lag politiek uiterst gevoelig: was er werkelijk reden om
  te veronderstellen dat er speciaal met Surinamers in
  overheidsdienst iets niet in orde zou zijn? In 1990 kwam een hele
  groep Surinaamse politiemensen naar Nederland toe nadat Herman
  Gooding was vermoord. Zij vertelden dat ze van de militaire politie
  gevaar te duchten hadden en boden zich in Nederland aan om in
  politiedienst te gaan. De Nederlandse politie was juist op dat
  moment volop bezig om in het kader van haar positieve-actie-beleid
  Surinamers te werven en getrainde collega’s kon men op zichzelf
  goed gebruiken. Het was jammer dat hun antecedenten niet konden
  worden nagetrokken omdat er geen formele contacten bestonden tussen
  de Nederlandse en de Surinaamse politie. Nadat een aantal van hen
  in dienst was genomen, rees ten aanzien van sommige agenten de
  twijfel dat het vluchtverhaal was verzonnen en dat het om
  politiemensen ging die in Suriname zelf wegens wangedrag uit het
  korps waren gezet en die met uitdrukkelijk medeweten van de
  Surinaamse legerleider in Nederland waren geplant. De functionaris
  die toen bij de Amsterdamse politie het minderhedenbeleid
  cordineerde, heeft in de instroom van de Surinaamse politiemensen
  een actief aandeel gehad. Dit deel van het verhaal wordt in ons
  rapport over de georganiseerde misdaad in de hoofdstad in detail
  verteld. Hier volstaan we met de constatering dat een rapport,
  opgemaakt door de BVD over de betrekkingen die deze functionaris
  met Bouterse onderhield, voor de burgemeester en de korpschef reden
  was hem onmiddellijk te ontslaan. Het had onder andere bevreemding
  gewekt dat de betrokkene in de periode dat hij nog over een
  connectie bij de Surinaamse politie beschikte via welke hij de
  antecedenten van sollicitanten kon natrekken, geen alarm had
  geslagen bij een notoir geval. Rijksrechercheurs verzamelden de
  namen van Surinaamse agenten die op deze verdachte manier waren
  aangenomen en verzochten de procureur-generaal in Amsterdam om
  nader onderzoek. In 1993 werd een nieuwe groep Surinaamse
  werknemers op Schiphol aangetroffen die hand- en spandiensten
  verichtten voor drugssmokkelaars. Er kwamen meer berichten binnen
  over Surinaamse ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam, de
  sociale dienst en bij de huisvestingsdienst die corrupt waren. De
  Amsterdamse politie had inmiddels zelf onderzoek ingesteld en vier
  agenten van Surinaamse afkomst
  ontslagen. Een daarvan werkte in een andere stad als portier bij
  een discotheek en trad op als priv-chauffeur van n van de grotere
  autochtone drugshandelaren van Nederland. Ook in drie andere steden
  (onder andere Utrecht) worden corrupte Surinaamse politiemensen
  ontslagen. Een agent deed opvallend veel moeite om te kunnen werken
  als vertaler bij van de telefoon afgeluisterde gesprekken en was
  daarbij succesvol. Toen bleek dat hij nauwe contacten onderhield
  met een Surinaamse drugshandelaar. Er rezen verdenkingen tegen vier
  Surinamers die in opleiding waren bij verschillende korpsen en van
  nog eens vier afgewezen sollicitanten was van meet af aan duidelijk
  dat zij een groot risico op zouden leveren. Ook onder het
  bewakingspersoneel in een penitentiaire inrichting zou zich zo
  iemand bevinden, die een indrukwekkende carrire als sadist in
  dienst van de Surinaamse politie achter de rug had. In 1994 bedroeg
  het aantal verdenkingen tegen corrupte marechaussees op Schiphol al
  vijf. Het was moeilijk om werkelijk corruptieve handelingen te
  bewijzen, maar de connecties (familie, vrienden) met tal van
  bekende drugshandelaren waren evident. Een marechaussee die ten
  onrechte iemands paspoort van een toelatingsstempel voorzag,
  verontschuldigde zich bij ontdekking met de (waarschijnlijk juiste)
  mededeling vriendendienst! Van al deze verdenkingen kwam maar
  weinig naar buiten, maar het verlamde op verschillende plaatsen het
  politiewerk, omdat politiemensen niet wensten samen te werken met
  enkele collega’s die oorspronkelijk uit Suriname afkomstig waren.
  Ruim 15 jaar geleden interviewde Bovenkerk alle gekleurde
  politiemensen die Nederland rijk was. Het waren er toen op de kop
  af twintig en hij publiceerde daarover in een door de Federatie van
  Surinaamse Welzijnsinstellingen uitgegeven boekje met de titel: Als
  ze allemaal zo waren als jij! (Bovenkerk en Luning, 1979). Die
  titel sloeg op het vooroordeel van blanke politieagenten tegenover
  Surinamers in het algemeen. De genterviewden vertelden bij die
  gelegenheid hoe moeilijk het was om je als Surinamer (of
  Antilliaan) te onttrekken aan de aanspraken uit eigen etnische
  kring. Hun gemeenschappen waren klein en iedereen had in zijn
  familie of kennissenkring wel mensen die met politie en justitie in
  aanraking waren gekomen en die aanklopten om hulp. Je kon je
  natuurlijk helemaal losmaken van je etnische groep, maar dat
  betekende niet enkel een persoonlijke tragedie, het potentile
  voordeel voor de politie om zulke mensen in dienst te hebben, zou
  er mee verloren gaan. Het werd moeilijk afwegen waar de grens lag
  van de loyaliteit van familie, etnische groep en nationale afkomst.
  Ze vertelden dat zij met dit dilemma in een maatschappelijk
  krachtenveld moesten opereren dat fundamenteel anders was dan dat
  van hun Hollandse collega’s. Dat hun positie ook corruptiegevoelig
  zou kunnen zijn kwam bij de onderzoekers in 1979 niet eens op en
  daar hebben ze toen ook niet naar gevraagd (wat trouwens toch niet
  veel zou hebben opgeleverd). Thans mag de Nederlandse politie zich
  gelukkig prijzen met vele honderden Surinamers, Antillianen en
  Arubanen (en leden van andere etnische groepen) in haar dienst. Het
  verstevigt haar informatiepositie en legitimeert het korps als
  geheel bij het Surinaamse volksdeel. Positieve actie is nergens
  populair, maar bij de politie is zij goed aangeslagen. Het
  geschetste loyaliteitsdilemma heeft echter een corruptieprobleem
  opgeleverd, in elk geval bij de politie. De aanwijzingen die
  hierboven zijn genoemd, zijn zo overtuigend dat we gerust mogen
  zeggen dat het een echt probleem is en geen kunstmatig produkt van
  racistische waarneming of selectieve aandacht. Een Amsterdamse
  advocaat die zeer veel grote drugszaken in Surinaamse kring doet,
  beweert dat de Nederlandse overheid lek is. Zijn clinten hebben hem
  laten weten goede connecties bij de politie te hebben, zegt hij, en
  als er iets nodig is voor de verdediging, moest hij het maar laten
  weten. In de tijd dat er over ethische normen in de advocatuur nog
  niet zo veel werd gediscussieerd als thans kon hij, volgens eigen
  zeggen, over het uitgewerkte plan voor de pro-actieve fase van een
  groot politieonderzoek beschikken.

  lees meer

  Bijlage VIII – VI.3. De Italiaanse gemeenschap in Nederland

  VI.3. De Italiaanse gemeenschap in Nederland

  Ofschoon zowel in Duitse als in Franse rapporten sporadisch
  wordt gewezen op activiteiten van de Italiaanse mafia in Nederland,
  is haar (eventuele) optreden hier zeker geen thema in de
  internationale literatuur. Of dit terecht is of niet, zal in de
  volgende paragraaf uit de doeken worden gedaan. Tot goed begrip van
  de bevindingen waartoe ons eigen onderzoek in deze heeft geleid, is
  het van belang eerst iets te zeggen over de geschiedenis, de
  samenstelling en de bedrijvigheid van de Italiaanse gemeenschap in
  Nederland. Want, zoals eerder werd aangegeven, de aanwezigheid van
  zulk een gemeenschap vormt gewoonlijk een strategische voorwaarde
  voor de ontplooiing van mafia-activiteiten.

  lees meer

  << oudere artikelen