• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.3. De tuchtrechtspraak

  2.3. De tuchtrechtspraak

  2.3.1. Inleiding

  In haar boek over het advocatentuchtrecht merkt Boekman op dat
  de opinirende functie een belangrijke waarde van het tuchtrecht is.
  Het tuchtrecht zou de discussie omtrent de wezenlijke vragen binnen
  de beroepsgroep levend houden. Dit zou een gunstige invloed hebben
  op de goedwillende advocaten. Voor echte schurken, als die er zijn,
  helpt het niets en ook niet voor degenen die uit laksheid de
  kantjes er van af lopen. Als wij mogen aannemen dat de goedwillende
  advocaten het merendeel van de Nederlandse orde uitmaken, ligt daar
  het nut van de formele tuchtrechtspraak (Boekman 1993, p. 136).

  lees meer

  Bijlage X – 10.3. Girale verplaatsingen

  10.3. Girale verplaatsingen

  10.3.1. Ondergronds bankieren

  Een van de mogelijkheden om geld over te maken zonder een
  papieren spoor achter te laten, wordt geboden door ondergrondse
  banken (o.a. Robinson, 1994, pp. 16-18). Sinds de officile banken
  gehouden zijn betere controle uit te oefenen op financile
  transacties, hebben deze banken de wind mee gekregen. Het
  ondergrondse bankieren heeft in verschillende culturen
  verschillende namen: Hawalla banking (India), Hundi (Midden
  Oosten), Chiti (Azi), Stash House (VS, Latijns Amerika). Hundi
  staat voor vertrouwen en vertrouwen is de pijler waarop het
  ondergrondse bankieren berust. Want het voordeel van ondergronds
  bankieren, althans voor crimineel gebruik, is voor westerlingen
  tegelijkertijd de achilleshiel: de afwezigheid van schriftelijke
  overeenkomsten en bewijsstukken die juridische geldingskracht
  hebben. Ondergronds bankieren is een systeem waarbij een persoon in
  het ene land geld of geldwaarde overbrengt naar een begunstigde in
  een ander land zonder dat de autoriteiten daarvan in beide landen
  ook maar enige kennis of bewijsmateriaal bezitten. Ondergronds
  bankieren trekt, zoals gesteld, een zware wissel op het onderlinge
  vertrouwen. Vermoedelijk om deze reden vindt ondergronds bankieren
  meestal plaats binnen familiale of langs etnische lijnen
  samengestelde netwerken. Maar hieraan moet worden toegevoegd dat
  deze centrale pijler van vertrouwen ook geschraagd wordt door angst
  voor represailles (Squires, 1987, p. 4).

  lees meer

  Bijlage XI – 4.6. Tot besluit

  4.6. Tot besluit

  Het besluit van deze rondgang door vier voor ons onderzoek zeer
  relevante economische branches kan betrekkelijk kort zijn. In drie
  van de vier sectoren vallen er geen sporen van georganiseerde
  criminaliteit te ontdekken. In n sector daarentegen – die van de
  horeca en het gokwezen – is volgens de politie en andere
  overheidsdiensten kennelijk een hele bedenkelijke ontwikkeling aan
  de gang. Hier zijn enkele criminele groepen, hoogstwaarschijnlijk
  door middel van geld dat vooral via de drugshandel is verdiend,
  monopolies aan het opbouwen die de gewone economische orde in een
  sector als deze in het gedrang brengen. En dit laatste niet alleen
  langs financile weg – door concurrenten gewoonweg uit de markt te
  prijzen -, maar ook door de toepassing van intimidatie. Deze
  ontwikkeling beantwoordt nog wel niet helemaal aan het model van
  racketeering, zoals we dat in Amerikaanse grootsteden
  kennen, maar zij is er niet veel minder discutabel om. Niet alleen
  op grond van principile overwegingen betreffende de relatie tussen
  vrije economie en democratische rechtsstaat, maar ook op grond van
  meer beleidsmatige overwegingen. Immers, criminele groepen die
  belangrijke delen van de horeca in een stad als Amsterdam in handen
  hebben, beschikken meteen ook over de nodige infrastructuur om
  allerhande (andere) criminele activiteiten te ontplooien – juist
  ook die activiteiten waaruit de geldmiddelen zijn voortgevloeid om
  zich in de horeca in te kopen: drugshandel, uitbuiting van
  prostitutie, illegale praktijken in verband met speelautomaten,
  koop en verkoop van gestolen goederen, witwassen van criminele
  gelden, ontduiking van belastingen en sociale premies, enzovoort.
  Deze vaststelling impliceert de erkenning dat ook in een stad als
  Amsterdam de georganiseerde criminaliteit niet als vanzelf beperkt
  blijft tot de (illegale) levering van (illegale) goederen en
  diensten, maar ook hier in n (of meer) economische sectoren vormen
  kan aannemen die gewoonlijk worden geassocieerd met steden waar
  deze criminaliteit algemeen als een ernstig maatschappelijk
  probleem wordt gekwalificeerd. Dit is dus niet per definitie
  uitgesloten. Wie nog meent dat dit wel zo is, strooit zichzelf zand
  in de ogen. De hiervoor beschreven ontwikkeling in de horeca toont
  naar onze mening in elk geval aan dat een dergelijk negatief
  scenario beslist tot de rele mogelijkheden behoort. En dus is het
  zaak om een ontwikkeling als deze scherp in het oog te houden.
  Speciaal ook om op langere termijn te kunnen bezien of zij toch ook
  niet de voorbode vormt van een veel bredere evolutie die de
  georganiseerde criminaliteit in de stad doormaakt, namelijk een
  evolutie waarbij vooral de drugshandelaren van vroeger zich (ook)
  ontpoppen als quasi-legale ondernemers, juist ook buiten de sector
  van de horeca.

  lees meer

  Bijlage XI – 2. OPZET VAN DE LOKALE STUDIES

  2. OPZET VAN DE LOKALE STUDIES

  In de diverse deelrapporten is gepoogd het landelijke beeld van
  de georganiseerde criminaliteit te schetsen vanuit verschillende
  gezichtspunten. Men kan starten vanuit de rol van georganiseerde
  misdaad op illegale markten maar ook vanuit de illegale
  activiteiten van criminele groepen in legale economische branches.
  Dezelfde benadering is als strategie voor deze lokale studie
  toegepast. Wij hebben nadrukkelijk geprobeerd de drie steden zo
  veel mogelijk met dezelfde gegevensbronnen te bestuderen om in
  ieder geval vergelijkingen tussen de drie mogelijk te maken.
  Hierbij is de politie als uitvalsbasis gebruikt. Hoewel het gebruik
  van politile gegevens uiteraard beperkingen heeft, beschikt de
  politie relatief gezien over de meeste informatie van de
  georganiseerde criminaliteit in een stad. Overigens zijn wij, zoals
  nog wordt toegelicht, niet geheel afgegaan op politiegegevens.

  lees meer

  Bijlage I – 7.2 De eindrapportage

  7.2 De eindrapportage

  De bouwstenen voor de eindrapportage van de commissie werden
  gedurende het gehele onderzoek aangeleverd. Uiteindelijk heeft de
  commissie over een overweldigende hoeveelheid informatie kunnen
  beschikken, zoals: de gegevens van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden; verzamelde literatuur, jurisprudentie en
  documenten; gegevens uit interviews; rapporten van interne
  stafonderzoeken; rapporten van de externe onderzoeken; gegevens op
  basis van binnen- en buitenlandse werkbezoeken, stages en
  presentaties; gegevens uit de gesprekken; de verslagen van de
  openbare verhoren.

  lees meer

  Bijlage V – Hugo

  Hugo

  HR 2 november 1993, nr. 94.851 en DD 24 (1994) 94.110 (94.851)
  p. 306-308 (ook wel fronstore Mertrans) In het kader van een
  onderzoek naar een internationaal vanuit Colombia opererende groep
  Zuidamerikanen, die zich op grote schaal zou bezig houden met het
  vervoer van grote hoeveelheden cocane en marihuana naar
  West-Europa, is door het Bundeskriminalamt te Wiesbaden Duitsland
  (BKA) een transport- en opslagonderneming genaamd Mertrans
  opgericht. Deze onderneming werd gedreven door politie-ambtenaren
  van het BKA, met name A 253 en A 256, welke laatste als eigenaar
  van de onderneming te boek stond. De reden van oprichting was
  gelegen in de mogelijkheid cocane en marihuana, in afwachting van
  verdere distributie naar diverse Europese landen (waaronder
  Nederland), op te slaan en zodoende de afnemers van verdovende
  middelen te achterhalen.

  lees meer

  Bijlage V – Illegaal gokken

  Illegaal gokken

  HR 4 januari 1994, NJ 1994, 294 (DD 24 (1994) 94.185 (95. 607 E)
  p. 430.
  (Artt.1a en 30b Wet op de Kansspelen)
  Verbalisanten (politile infiltranten A 119 en A 127) mengden zich
  in het spelende publiek in een casino en deden zelf mee aan de
  spellen om illegale gokactiviteiten te kunnen gadeslaan en
  opsporen.. Rechtsvraag:

  lees meer

  Bijlage V – 6.3 Juridische grondslag

  6.3 Juridische grondslag

  Voor informatie-inwinning door de politie bestaat geen
  expliciete wettelijke regeling. Er wordt wel vanuit gegaan dat het
  de politie vrijstaat aan een ieder vragen te stellen, maar niet
  iedereen is het daar ongeclausuleerd mee eens.

  lees meer

  Bijlage VI – 10.5 Conclusies

  10.5 Conclusies

  1. De functie van rechter-commissaris staat binnen de
  rechterlijke macht veel meer dan vroeger in aanzien. Het vervullen
  van de functie van rechter-commissaris draagt bij aan de
  rechterlijke carrire. 2. Van een gemeenschappelijk strafrechtelijk
  beleid kan binnen de kabinetten van de rechters-commissarissen niet
  worden gesproken. Een dergelijk beleid wordt binnen de zittende
  magistratuur in het algemeen niet wenselijk geacht in verband met
  de onafhankelijkheid van de rechter.

  lees meer

  Bijlage VI – 5.2 Organisatie ondersteunende diensten

  5.2 Organisatie ondersteunende diensten

  5.2.1 Algemeen

  De taak en organisatie van deze diensten zijn in de 25
  regiokorpsen niet altijd dezelfde. Zelfs de naamgeving verschilt.
  Toch zijn enkele algemene opmerkingen vooraf te maken.
  De taken van de ondersteunende diensten worden gekenmerkt door
  enerzijds een vereiste van expertise, specialisatie en anderzijds
  door het geheime karakter van een aantal gehanteerde methoden. Dit
  laatste kenmerkt wordt nu verder behandeld. Zaken betreffende het
  kenmerk expertise en specialisatie komen in de volgende
  deelparagrafen aan de orde.

  lees meer

  9.5.1 De minister van Justitie

  9.5.1 De minister van Justitie Noot

  De traditionele rolverdeling waarbij het OM is belast met
  concrete strafrechtelijke onderzoeken en de minister van Justitie
  met beleidsaangelegenheden heeft in de loop der jaren veranderingen
  ondergaan. Het OM voert ook zelf beleid en dat vergt afstemming met
  het ministerie.

  lees meer

  Bijlage VII – VI.1. Inleiding

  VI. BRUGFUNCTIES IN DE GEORGANISEERDE
  CRIMINALITEIT

  VI.1. Inleiding

  Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen, opereert de
  georganiseerde criminaliteit niet in een maatschappelijk vacum.
  Criminele groepen onderhouden tal van parasitaire en symbiotische
  relaties met legale sectoren van de samenleving. In deze zin is de
  wettige wereld een levensvoorwaarde voor de georganiseerde
  criminaliteit. Ook in dit hoofdstuk wordt de aandacht gevestigd op
  de verbindingen tussen de georganiseerde criminaliteit en de
  conventionele samenleving. De nadruk ligt hier op de manier waarop
  de wettige wereld zich leent voor het leveren van hand- en
  spandiensten aan de georganiseerde criminaliteit. Als gevolg
  hiervan worden niet alleen de gepleegde misdrijven, maar ook de
  illegaal verkregen opbrengsten effectief afgeschermd van de
  politie, justitie en fiscus.

  lees meer

  Bijlage VIII – 5.4. Tot besluit

  5.4. Tot besluit

  Tot besluit kan in de eerste plaats worden gesteld dat er in de
  regio Midden- en West-Brabant meer autochtone criminele groepen,
  groepjes en individuen actief zijn dan in Groningen (Rotterdam
  wordt om de reden, eerder vermeld in de tekst, hier even buiten
  beschouwing gelaten). Zeker wanneer deze indruk, bij nader
  onderzoek, juist zou blijken te zijn, roept deze vaststelling de
  vraag op naar de achtergronden en oorzaken van dit verschil. In
  aansluiting op deze kwantitatief georinteerde vergelijking tussen
  beide gebieden kan voorzichtig een kwalitatief georinteerde
  vergelijking worden gemaakt. Die leidt onmiskenbaar tot de
  vaststelling dat in Groningen eigenlijk geen criminele groepen of
  criminele figuren opereren die een belangrijke rol spelen in
  (interprovinciale) bovenlokale netwerken, of die aansluiting hebben
  bij de top van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. In
  Middenen West-Brabant zijn die er duidelijk wel. De Rotterdamse
  zaken vormen een geval apart, maar er valt – ook in vergelijking
  met de zaken uit de beide andere regio’s – toch wel iets over te
  zeggen. Ten eerste dat men in de Rotterdamse regio groepen
  beroepsmisdadigers aantreft die qua werkwijzen in de twee andere
  regio’s blijkbaar niet voorkomen. Ten tweede zijn in het
  Rotterdamse, in de drugshandel, enkele groepen actief zijn die niet
  alleen tot de regionale bovenlaag van de georganiseerde
  criminaliteit moeten worden gerekend, maar die ook kunnen worden
  gekoppeld aan de landelijke (sub)top van de georganiseerde
  criminaliteit. Waar men in Rotterdam de georganiseerde
  criminaliteit dus van top tot basis aantreft, daar is dat in
  Midden- en West-Brabant al veel minder het geval, en in Groningen
  eigenlijk helemaal niet.

  lees meer

  Bijlage VIII – I.1. Het beeld in buitenlandse en binnenlandse rapporten

  I.1. Het beeld in buitenlandse en binnenlandse
  rapporten

  Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ten minste een deel
  van de allochtone criminaliteitsproblematiek in Westerse,
  stedelijke democratien die veel immigratie hebben gekend,
  overeenkomst vertoont met die van Nederland. Aan de ene kant zijn
  dit rijke landen en daar is door internationale criminele
  organisaties veel te verdienen. We hoeven alleen maar te denken aan
  de omvangrijke gebruikersmarkt voor drugs die zich daar bevindt.
  Aan de andere kant kan het verschijnsel georganiseerde misdaad zich
  gemakkelijk ontwikkelen in de boezem van daar gevestigde, maar
  sociaal achtergestelde en nog niet gentegreerde etnische
  minderheden. Wat kunnen wij leren uit de rapporten van
  overheidsinstanties over dit vraagstuk die zijn vervaardigd in
  landen die ons zijn voorgegaan? We benaderen ons onderwerp indirect
  door deze in eerste instantie te raadplegen.

  lees meer

  Bijlage VIII – IX.4. Enkele concrete voorbeelden van de Nederlands-Russische criminele betrekkingen

  IX.4. Enkele concrete voorbeelden van de Nederlands-Russische
  criminele betrekkingen

  Uit het vorenstaande moge duidelijk zijn geworden dat er nog
  niet teveel gevallen zijn waarin onomstotelijk is vastgesteld dat
  de Russische mafia op Nederlands grondgebied opereert. Die gevallen
  zijn er wel. En we hebben ze hiervoor ook aangeduid. Maar zij zijn
  tot nu toe meer de uitzondering dan de regel in de
  Nederlands-Russische betrekkingen op crimineel gebied. De regel is
  nog steeds dat Nederlandse misdaadondernemers meer of minder
  georganiseerd illegale zaken doen met collega’s uit de voormalige
  Sovjet-Unie.

  lees meer

  << oudere artikelen