• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.6. Slotbeschouwing

  3.6. Slotbeschouwing

  De notaris is een openbaar ambtenaar wiens tussenkomst dwingend
  is voorgeschreven; de notaris heeft door zijn ministerieplicht veel
  minder speelruimte om clinten of diensten te weigeren dan
  bijvoorbeeld de advocaat. Het takenpakket van de notaris is in de
  afgelopen periode uitgebreid. Hij verleent in toenemende mate
  advieswerkzaamheden voor clinten. In de uitoefening van deze
  werkzaamheden is de notaris partijdig.

  lees meer

  Bijlage X – 2.4. Aantrekkelijk en kwetsbaar voor criminele groepen

  2.4. Aantrekkelijk en kwetsbaar voor criminele groepen

  De in paragraaf 2.5 te presenteren voorvallen van verwijtbare
  betrokkenheid maken duidelijk welke diensten advocaten voor
  criminele organisaties kunnen leveren. Advocaten zijn – kort gezegd
  – aantrekkelijk, omdat zij relevante know how te bieden hebben en
  relevante informatie kunnen leveren. Als een rode draad door alle
  voorvallen heen loopt nog een ander element: de advocaat is een
  belangrijk scherm. Hij kan dankzij zijn verschoningsrecht en
  uitstraling van respectabiliteit niet alleen bepaalde activiteiten
  afschermen, maar door zijn aanwezigheid kan hij bepaalde zaken ook
  een legitiem aanzien geven. Wanneer een advocaat een clint
  introduceert bij een bank, gaat daar voor de bank een bepaald
  vertrouwen van uit. Het beroep van advocaat is maatschappelijk een
  gerespecteerd beroep en dat maakt het beroep aantrekkelijk voor
  misbruik voor criminele doeleinden.

  lees meer

  Bijlage X – 6.4. Investeringen

  6.4. Investeringen

  Zoals eerder is aangegeven, is het wezenlijke onderscheid tussen
  de levering van illegale goederen/diensten (zoals drugs) en het
  illegale optreden op legale markten dat de eerste vorm van
  activiteiten zich per definitie afspeelt in de ondergrondeconomie,
  terwijl bij de tweede categorie de overgang tussen de onderwereld
  en de bovenwereld veel vloeiender is. Dit onderscheid is niet
  alleen van belang voor de organisatie-opbouw, modus operandi en
  afscherming van de criminele groepen, maar ook voor de wijze waarop
  de criminele winsten worden ge(her)nvesteerd. Grosso modo kan
  worden gesteld dat fraudeurs gemakkelijker hun wederrechtelijk
  verkregen voordeel in de reguliere economie kunnen investeren dan
  drughandelaren. De laatsten moeten immers uit de ondergrondeconomie
  naar boven klauteren, terwijl de eersten daar van origine al
  zitten. De bedrijfsvormen die criminele groepen aanwenden om de
  fraudeconstructie vorm te geven, kunnen met andere woorden evenzeer
  gebruikt worden om de criminele inkomsten te verdoezelen c.q. een
  schijnbaar wettige herkomst mee te geven.

  lees meer

  Bijlage X – 10.4. De rol van de wisselkantoren

  10.4. De rol van de wisselkantoren

  Wisselkantoren konden tot voor kort gemakkelijk worden
  opgericht. Men behoeft er geen speciale opleiding voor te hebben
  genoten. Het was dus ook mogelijk dat criminele organisaties hun
  eigen wisselkantoortjes stichtten. Wisselkantoren mogen – uiteraard
  – geen bancaire activiteiten verrichten; ze mogen bijvoorbeeld geen
  kredieten verstrekken en rekeningen aanhouden. In het kader van
  witwassen van misdaadgeld blijken wisselkantoortjes een belangrijke
  rol te spelen. Het is, zoals eerder gesteld, voor criminele
  organisaties van groot belang dat zij de kleine coupures die met
  straathandel in drugs worden verdiend, in grotere kunnen omzetten
  of in vreemde valuta kunnen omwisselen. De bijdrage van
  wisselkantoren wordt ook wel eens de voorwas genoemd: de
  noodzakelijke eerste schoning van soms letterlijk vuil straatgeld,
  alvorens de hoofdwas begint.

  lees meer

  Inhoud Bijlage XI

  Bijlage XI – Deelonderzoek 4

  1. Een analyse van de situatie in Amsterdam

  WOORD VOORAF

  lees meer

  Bijlage XI – 5.1. Inleiding

  5. BINNEN EN BUITEN DE WALLEN

  5.1. Inleiding

  In de context van deze studie ligt het voor de hand om juist
  voor de Wallen te onderzoeken op welke schaal hier gelden die zijn
  verdiend in onder meer de drugshandel, zijn respectievelijk worden
  omgezet in infrastructurele machtsposities, in het bijzonder door
  de aankoop van onroerend goed en van bedrijven. Dit ligt vormen
  voor een lucratieve voortzetting van allerlei illegale praktijken.
  Maar ook vanuit een empirisch oogpunt – theoretisch – voor de hand,
  omdat zulke machtsposities in dit roemruchte gebied een logistieke
  garantie dringt een dergelijke exercitie zich op. Was het immers
  niet Bruinsma die op grotere schaal eigendommen op de Wallen begon
  te vergaren? En dus is de vraag heel relevant of hij hiermee de
  aanzet heeft gegeven voor een ontwikkeling die tot op de dag van
  vandaag doorgaat.
  Hier komt evenwel bij dat enkele leden van de staf van het
  politiedistrict (II) langzamerhand ook tot de overtuiging zijn
  gekomen dat een hele hoop van de problemen die zij in de sfeer van
  de openbare orde op en rond de Wallen ondervinden, voor een
  belangrijk deel voortvloeien uit het feit dat een aantal criminele
  groepen in dit gebied er alle (economisch) belang bij heeft volop
  de illegale activiteiten te (laten) ontplooien die de bedoelde
  overlastproblemen met zich meebrengen, zo niet veroorzaken. Meer in
  beleidstermen geformuleerd: zij zijn ook tot de overtuiging gekomen
  dat, gelet op de nauwe samenhang tussen georganiseerde
  criminaliteit en kleine criminaliteit/overlast, een structurele
  aanpak van de problemen vergt, dat er wordt gesaneerd in de
  eigendomsverhoudingen in het Wallen-gebied. En om de daad bij het
  woord te voegen, is vervolgens een begin gemaakt met een
  gedetailleerde analyse van deze verhoudingen. Van de eerste
  resultaten van deze analyse is hierna dan ook dankbaar gebruik
  gemaakt. Alvorens deze resultaten naar voren te brengen, wordt
  echter kort teruggegaan in de geschiedenis van de Wallen en wordt
  met name ook gepoogd een beeld te schetsen van de schoksgewijze
  verandering die de wereld hier in enkele jaren tijd heeft
  ondergaan. Want op deze manier kan toch nog wat meer concreet
  worden geschilderd dan in hoofdstuk 2 in nogal algemene trekken is
  gedaan, hoe in een stad als Amsterdam de (georganiseerde)
  criminaliteit, en met haar een deel van het sociale en economische
  leven, is veranderd.

  lees meer

  Bijlage XI – 2.2. Het veranderende beeld van de (georganiseerde) criminaliteit

  2.2. Het veranderende beeld van de (georganiseerde)
  criminaliteit

  Het beeld van de zware criminaliteit in Amsterdam in de jaren
  zeventig en tachtig wordt nog altijd sterk bepaald door de
  ontvoering van Caransa in oktober 1977 en die van Heineken (en
  Doderer) in november 1983. De redenen hiervan liggen vrij voor de
  hand. Nederland was tot in die jaren goeddeels gespaard gebleven
  voor zulke criminele feiten. In beide gevallen ging het niet alleen
  om zeer vermogende maar ook heel bekende Amsterdamse mensen. En ook
  de wijze waarop deze beide ontvoeringen werden voorbereid,
  uitgevoerd en afgehandeld, maakte indruk. Ze werden gepleegd door
  vrij geharde beroepsmisdadigers. In het geval van Heineken door
  Amsterdamse misdadigers en het geval van Caransa (vermoedelijk)
  door Italiaanse professionals die handelden in opdracht van
  figuren in en rond de Amsterdamse penose (De Vries, 1985; De Vries,
  1987).

  lees meer

  Bijlage XI – 3.1. Inleiding

  3. ENSCHEDE

  3.1. Inleiding

  3.1.1. De stad Enschede Noot

  De ontwikkeling van Enschede is nauw verbonden met de opkomst
  van de textielindustrie. Deze industrie heeft vanaf 1850 geleid tot
  een snelle groei van de werkgelegenheid. Als gevolg daarvan kwam er
  een grote toeloop van voornamelijk ongeschoolde arbeiders en hun
  gezinnen van het platteland naar de stad op gang. Tussen 1900 en
  1950 nam het aantal werknemers in de textielfabrieken in Enschede
  toe van ongeveer 8.000 tot 20.000. De namen van textielbaronnen als
  Van Heek en Schuttersveld zijn onlosmakelijk verbonden met
  Enschede. De totale bevolkingsomvang nam tussen 1900 en 1950 toe
  van circa 35.000 tot rond 110.000. De economische groei van
  Enschede in de jaren vijftig en een deel van de jaren zestig is
  vooral te danken aan de florerende textiel- en kledingindustrie. Na
  1965 ging het snel bergafwaarts met de textielindustrie als gevolg
  van de zware concurrentie uit Azi, waar veel goedkoper en sneller
  kleding werd vervaardigd. De werkgelegenheid daalde hierdoor in
  Enschede sterk. Alleen al binnen de textielsector gingen tussen
  1960 en 1977 circa 13.500 arbeidsplaatsen verloren. Andere
  industrile sectoren, zoals de metaalindustrie en de optische
  industrie, wisten wel enige groei te bewerkstelligen maar deze was
  onvoldoende om de terugval op te vangen. Onder leiding van de
  toenmalige burgemeester Thomassen is met veel kracht sinds het
  midden van de jaren zestig de dienstensector in Twente uitgebreid,
  in het bijzonder in Enschede. Maar de vestiging van de Universiteit
  Twente en de uitbreiding van de (technologische) dienstensector
  hebben de achterstand van Twente ten opzichte van de rest van
  Nederland echter niet kunnen verkleinen. In Enschede is al jaren
  sprake van een zorgelijke economische situatie. Het percentage
  werklozen in Enschede is sinds de jaren zestig steeds hoger dan het
  landelijke percentage. In 1990 was in Enschede 14,4% van de
  beroepsbevolking zonder werk. Dat is bijna 5% hoger dan het
  landelijke gemiddelde (7,5%). Op 1 januari 1994 is dat percentage
  gedaald naar 13,1. Voorts kampt de stad met een relatief groot
  aantal arbeidsongeschikten. In totaal zijn 25% van de Enscheders
  afhankelijk van een uitkering. Ongeveer 60% van de Enschedese
  bevolking heeft een inkomen lager dan het modale van Nederland. De
  bevolking in Enschede is na de Tweede Wereldoorlog toegenomen met
  zo’n 50%. In 1950 had de stad een kleine 110.000 inwoners en in
  1995 ruim 147.000. Desondanks is Enschede qua bevolkingsgroei
  achtergebleven bij de rest van Nederland. De bevolking in Enschede
  telt relatief veel bejaarden en veel jonge mensen onder de
  vijfentwintig jaar (studenten van de Hogeschool en van de
  Universiteit). Veel (vooral jonge) gezinnen zijn de laatste vijf
  jaar naar nieuwbouwwijken in het zuiden van Enschede getrokken. In
  het centrum wonen, net als in veel andere grote steden, veel
  alleenstaanden en twee-persoonshuishoudens.

  lees meer

  Bijlage I – 3.4 Het veiligheidsplan

  3.4 Het veiligheidsplan

  Het incident dat tijdens de eerste vergadering van de commissie
  plaatsvond, noodzaakte tot het opstellen van een veiligheidsplan.
  Dit plan werd opgesteld door de beveiligingsdienst van de Kamer in
  samenspraak met de Binnenlandse veiligheidsdienst.

  lees meer

  Bijlage I – 7.3 Activiteiten staf

  7.3 Activiteiten staf

  De stafleden hebben op verschillende wijze bijgedragen aan de
  totstandkoming van de rapportages en het onderzoek. In het
  onderstaande schema worden de activiteiten van de stafleden
  weergegeven. Vanzelfsprekend zijn hier alleen de hoofdtaken van de
  stafleden opgenomen.

  lees meer

  Bijlage V – 10.2 Justitile en politile rechtshulp

  10.2 Justitile en politile rechtshulp

  10.2.1 Regelgeving

  Strafprocessuele bijstand die nationale autoriteiten vragen of
  verlenen aan buitenlandse autoriteiten ten behoeve van aanhangige
  strafzaken, wordt traditioneel aangeduid met de term kleine
  rechtshulp. Andere vormen van rechtshulp, zoals uitlevering,
  overdracht van vervolging en overdracht van executie zijn nu niet
  aan de orde. Vaak gaat het bij kleine rechtshulp om het vergaren en
  overdragen van bewijsmateriaal. Uit de niet-uitputtende opsomming
  van artikel 552h, tweede lid Sv blijkt dat rechtshulpverzoeken
  betrekking kunnen hebben op het verrichten van
  onderzoekshandelingen of het verlenen van medewerking daaraan, het
  toezenden van documenten, dossiers of stukken van overtuiging of
  het geven van inlichtingen, danwel het betekenen of uitreiken van
  stukken of het doen van aanzeggingen of mededelingen aan derden. De
  Nederlandse wetgeving eist in het algemeen geen verdragsrechtelijke
  basis voor kleine rechtshulp. Dat is slechts anders bij de in
  artikelen 552n e.v. Sv geregelde uitoefening van dwangmiddelen.
  Daarvoor is een zogenaamde rogatoire commissie noodzakelijk en dit
  is alleen toelaatbaar op basis van een verdrag. Deze schriftelijke
  verzoeken van de ene rechterlijke autoriteit aan de andere hebben
  het verzamelen van bewijsmateriaal tot doel, waarbij in Nederland
  de bemoeienis van een rechter-commissaris is geboden. Zulks is het
  geval bij verzoeken die strekken tot het horen van personen die
  niet bereid zijn vrijwillig te verschijnen; indien uitdrukkelijk
  wordt verzocht om een bedigde verklaring; indien binnentreding in
  niet-openbare ruimten tegen de wil van de rechthebbende en/of
  inbeslagneming nodig is/zijn; indien het verzoek strekt tot het
  aftappen of opnemen van gegevensverkeer via de
  telecommunicatie-infrastructuur.
  Nederland is partij bij diverse kleine rechtshulpverdragen, zoals
  het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
  strafzaken van 1959, het daarbij behorend protocol (1978) en de
  daarop aansluitende, tussen Nederland en Duitsland gesloten
  overeenkomst van Wittem (1979). Met betrekking tot de
  internationale politiesamenwerking bieden de Overeenkomst van
  Schengen en het Europolverdrag een internationale juridische basis.
  Als een rechtshulpverzoek op een verdrag is gebaseerd moet het
  toepasselijke verdrag worden nageleefd.

  lees meer

  Bijlage V – Foto’s Zeedijk

  Foto’s Zeedijk

  HR 25 juni 1985, NJ 1986, 109 m.nt ThWvV
  (Art. 2 lid 1 onder b Opiumwet)
  I.c. gaat het om het gebruik van foto’s die tijdens de observatie
  van een pand door een politiefotograaf zijn gemaakt. De politie
  vermoedde namelijk dat in dit pand gehandeld werd in verdovende
  middelen. Op die foto’s komen personen voor die zich in of bij dat
  pand hebben opgehouden. De foto’s zijn gebruikt in het
  opsporingsonderzoek tegen een aantal verdachten.

  lees meer

  Bijlage V – Kostovski

  Kostovski

  HR 25 september 1984, NJ 1985, 426 m.nt ThWvV en EHRM 20
  november 1989, NJ 1990, 245 m.nt EAA (en A.H.J. Swart in Ars Aequi
  39 (1990) 5, p. 315-327)
  (Artt. 186 lid 3, 288, 338 Sv, 6 lid 3 EVRM en 14 lid 3 onder e
  IVBP)
  Drie personen zijn ‘s nachts een bank binnengedrongen en
  wachtten met bivakmutsen getooid op de komst van het bankpersoneel
  om hen de kluizen te laten openen. Na de overval bleef alleen een
  gevonden schroevedraaier achter. Later meldden zich twee personen
  die de namen van de daders noemden (Stanley H., Paul M. en
  Kostovski). Deze twee getuigen vreesden voor represailles en
  wensten anoniem te blijven. Een van hen trok zijn getuigenis in, de
  ander werd twee maal door de rechter-commissaris – buiten
  aanwezigheid van de verdediging – gehoord, maar weigerde op de
  zitting te verschijnen. Vervolgens wees een speurhondenproef uit
  dat de schroevedraaier door een van de drie verdachten was
  gebruikt. Het hof had deze verdachte veroordeeld, waarbij de
  schroevedraaier doorslaggevend was geweest. De rechter-commissaris
  verscheen ter terechtzitting als getuige. Dit arrest betreft
  Kostovski’s medeverdachte Stanley H., maar is vrijwel identiek aan
  het arrest dat met betrekking tot Kostovski is gewezen. (zie voor
  een uitgebreid feitenrelaas NJ 1990, 245). De Hoge Raad:

  lees meer

  Bijlage V – Ramola

  Ramola

  Rechtbank Rotterdam, 16 mei 1995 (afkorting van Rabo Money
  Laundry) en gerechtshof ‘s-Gravenhage 27 december 1995 (niet
  gepubliceerd).
  Het onderzoek in de
  Ramola-zaak is begonnen na een melding
  (in januari 1993, nogmaals medio 1993) van ongebruikelijke
  wisseltransacties (Wet
  MOT) door de Rabobank in Utrecht.
  Aanvankelijk startte het onderzoek te Utrecht, maar op grond van
  aanwijzingen dat het geld werd ingezameld bij een aantal
  Rotterdamse adressen werd het onderzoek overgenomen door de
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Mede op basis van (in)directe
  verbanden tussen bezochte panden en verdovende middelen werd op 10
  juni 1993 een gerechtelijk vooronderzoek geopend. In de loop der
  tijd werd het gerechtelijk vooronderzoek steeds meer uitgebreid tot
  andere verdachten en panden.

  lees meer

  Bijlage V – 4.4 Feitelijk gebruik van de methode

  4.4 Feitelijk gebruik van de methode

  4.4.1 Kwantitatieve gegevens

  De NCID beheert een systeem waar alle CID-en hun informaten
  gecodeerd aanmelden (zie hierover Bijlage 6 Organisaties,
  hoofdstuk 3 Criminele inlichtingen diensten)
  . Dit systeem
  bevatte echter lange tijd geen totaaloverzicht, omdat tot 14
  september 1995 zes regionale CID-en hebben nagelaten de informanten
  aan te melden.

  lees meer

  << oudere artikelen