• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 1.3. Werkwijze

  1.3. Werkwijze

  Wij hebben ter beantwoording van de beide onderzoeksvragen de
  volgende bronnen gebruikt. In de eerste plaats zijn interviews
  gehouden met enkele vertegenwoordigers van de beroepsgroepen en
  genformeerde buitenstaanders (bijlage 1). In de tweede plaats zijn
  tal van schriftelijke bronnen geraadpleegd: de tuchtrechtspraak
  (1990-1995), zaken die via de landelijke inventarisatie van de CRI
  1995 werden opgespoord of die tijdens onze deelstudies naar voren
  kwamen, het bestand van Finpol (1992-1995) en het gegevensbestand
  van de LCID. Het bestand van Finpol bevat de meldingen van
  financile instellingen die na de screening door het Meldpunt
  ongebruikelijke transacties (MOT) als verdachte transacties
  naar Finpol worden doorgeleid. Voor de invoering van de wet MOT in
  februari 1994 berustten de meldingen op onderlinge afspraken tussen
  banken en het ministerie van Justitie. Het LCID-bestand, dat
  doormeldingen bevat van de regionale CID’s, is door ons bevraagd op
  de trefwoorden advocaat en notaris. In de derde plaats zijn vele
  gesprekken gevoerd met leden van de recherche, de RCID, de afdeling
  Finpol en het OM. Deze gesprekken dienden zowel als zelfstandige
  bron van informatie als om informatie uit de schriftelijke bronnen
  te checken en aan te vullen. Voorts zijn wetenschappelijke
  literatuur, brochures en jaarverslagen van de diverse
  beroepsgroepen bestudeerd.

  lees meer

  Bijlage X – 9.2. Begripsbepaling

  9.2. Begripsbepaling

  In de literatuur wordt het begrip witwassen uiteenlopend
  gedefinieerd, maar in de kern komen alle definities toch op
  hetzelfde neer: witwassen is het omzetten van de verborgen, niet te
  verantwoorden herkomst van inkomsten in een wel te verantwoorden
  herkomst. De definities lopen uiteen in de wijze waarop niet te
  verantwoorden herkomst (wel/niet synoniem met illegaal?) en
  vermogen (geld of ook onroerend goed?) worden geoperationaliseerd.
  Ook in het bereik van de definitie treden verschillen op; in
  sommige definities wordt witwassen expliciet in verband gebracht
  met de georganiseerde misdaad; daarnaast wordt door sommigen het
  gebruik van financile instellingen als een kenmerkend onderdeel van
  de witwastransactie gezien (vgl. Mul, 1995, pp. 83-88).

  lees meer

  Bijlage XI – 4.3. De textielnijverheid

  4.3. De textielnijverheid

  Van de textielbranche kan men zeggen dat zij historisch verdacht
  is wanneer het gaat om georganiseerde misdaad. De sweat
  shops
  van New York vormden aan het begin van deze eeuw immers
  het toneel van de Joodse onderwereld. De georganiseerde misdaad
  controleerde de textielnijverheid door de vakbonden van haar
  werknemers over te nemen na ernstige arbeidsconflicten (Block en
  Chambliss, 1981). In Nederland heeft die associatie echter nooit
  bestaan. Uitbuiting van arbeiders, jazeker! Maar georganiseerde
  misdaad? In Nederland is de arbeidersbeweging daarvan volkomen vrij
  geweest. Het zou ook raar zijn om thans zo’n relatie te leggen,
  want de Nederlandse textielnijverheid is in de afgelopen dertig
  jaar spectaculair ingekrompen. Werkten in 1963 nog 77.000 mensen in
  de confectie-industrie, in 1985 waren er nog maar 12.000
  arbeidsplaatsen over. Vooral in de periode tussen 1972 en 1982 ging
  het hard achteruit. De produktie liep toen jaarlijks met ruim 7,5%
  terug (Bloeme en Van Geuns, 1987). Amsterdam, zich nog steeds
  noemend: confectiestad van Nederland, vormt geen uitzondering. In
  1963 werkten er nog 12.000 mensen in de textiel, in 1985 waren dat
  er minder dan 2.000.

  lees meer

  Bijlage XI – 6.3. De afwezigheid van georganiseerde criminele activiteiten

  6.3. De afwezigheid van georganiseerde criminele
  activiteiten

  De situatie inzake de aard, ernst en omvang van de
  georganiseerde criminaliteit kan ook worden beschreven in termen
  van wat niet voorkomt. Noot Zoals gezegd, komen
  vormen van racketeering in legale branches vermoedelijk niet voor.
  Ook de aan georganiseerde misdaad geparenteerde vormen van geweld
  komen slechts op beperkte schaal voor. Van het voorkomen van andere
  activiteiten die kenmerkend zijn voor de georganiseerde misdaad in
  andere landen, zoals loan-sharking, illegale loterijen en
  gokgelegenheden op
  grote schaal, is ons weinig ter ore gekomen.
  Het is van belang te onderstrepen dat sommige allochtone groepen,
  die vaak met georganiseerde misdaad in verband worden gebracht, of
  allochtone groepen uit de buurlanden nauwelijks in de drie steden
  opereren. Een van de opmerkelijke bevindingen is dat er geen Duitse
  criminele groepen actief zijn. Je zou op zijn minst in
  grensgebieden toch wel enige grensoverschrijdende activiteiten van
  criminele groepen mogen verwachten. Er zijn echter geen
  aanwijzingen dat Duitse misdadigers georganiseerd in groepen in de
  steden werkzaam zijn. De reden zou kunnen zijn dat het Duitse
  achterland van Enschede, Arnhem en Nijmegen relatief dun bevolkt is
  en dat Duitse criminele groepen voornamelijk hun aandacht richten
  op het dichtbevolkte Ruhrgebied. Het Bundeskriminalambt wijst in
  haar rapportage op de concentratie van de georganiseerde misdaad in
  het gebied met de steden Dsseldorf, Dortmund, Keulen waar de meeste
  kansen liggen om op illegale wijze geld te verdienen (BKA, 1990).
  Politiemensen met een lange staat van dienst kunnen zich nog wel
  herinneren dat er in de jaren zestig schuchtere pogingen zijn
  ondernomen door Duitsers om in de steden te penetreren. Na enige
  schermutselingen schijnen zij zich snel weer op hun eigen
  grondgebied te hebben teruggetrokken. Het is vermoedelijk eerder zo
  dat Duitsland meer te maken heeft met Nederlandse criminele groepen
  dan andersom. Ook van de aanwezigheid van Belgische,
  Scandinavische, Engelse of Franse criminele groepen zijn nauwelijks
  sporen aangetroffen. Er zijn wel drugtransporten naar die landen
  die door de Enschedese, Nijmeegse en Arnhemse groepen worden
  georganiseerd, maar deze handel heeft niet geleid tot het overkomen
  van criminele groepen uit die landen naar hier. Ook de Italiaanse
  mafia is niet aanwezig in deze steden. De expansie van de
  Italiaanse mafia in Europa heeft de Italianen vrijwel direct naar
  Amsterdam geleid zonder eerst in de grenssteden pogingen te
  ondernemen om de markt te verkennen. Opmerkelijk is wel dat de
  koppelbazen uit Nijmegen nooit te maken hebben met hun Italiaanse
  collega’s in de Duitse bouwnijverheid. Hoewel de Italiaanse mafia
  koppelbazerij in Belgi en Frankrijk verricht, blijven deze
  activiteiten in Nederland en Duitsland buiten haar werkterrein. Van
  andere, ons bekende Europese criminele groepen is wel de
  aanwezigheid door ons gesignaleerd. Ex-Joegoslaven houden zich
  bezig met autodiefstallen (Enschede), met ripdeals (Enschede en
  Nijmegen) en proberen Oosteuropese vrouwen te plaatsen binnen de
  lokale prostitutie van de steden. In Enschede hebben
  ex-Joegoslaven, in het bijzonder Serven en Kroaten een aantal jaren
  geleden geprobeerd de lokale exploitant te intimideren in een
  poging om de clubs over te nemen. Dat is toen niet gelukt, maar na
  de dood van de grootste exploitant vreest de politie dat
  Joegoslaven nogmaals pogingen zullen ondernemen. Hun gewelddadige
  imago bezorgt menigeen in de plaatselijke onderwereld en de politie
  grote zorgen.

  lees meer

  Bijlage I – 6.4 Geheime delen commissie-Wierenga

  6.4 Geheime delen commissie-Wierenga

  Tijdens de openbare verhoren kwamen zoveel nieuwe feiten over de
  door het voormalig interregionaal rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht gehanteerde methode, de gecontroleerde
  doorlevering van drugs (de Deltamethode), aan het licht, dat de
  commissie tot de overtuiging kwam dat zij over de geheime gedeelten
  van het rapport van de commissie-Wierenga diende te beschikken om
  tot een verantwoorde eindrapportage te kunnen komen. Op basis van
  artikel 3 van de Wet op de Parlementaire Enqute en van de afspraken
  met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de
  behandeling van gevoelige informatie Noot , verzocht de
  commissie op 2 oktober 1995 beide bewindspersonen om toezending van
  het complete geheime deel van de rapportage van de
  commissie-Wierenga. Het geheime deel van die rapportage bestaat uit
  de aanbiedingsbrief van 24 maart 1994, delen van de
  processen-verbaal van de verklaringen van 27 personen, afgelegd ten
  overstaan van de commissie-Wierenga, en twee processen-verbaal van
  bevindingen. Op 6 oktober 1995 vernam de commissie van beide
  ministers dat kennisneming van de stukken alleen kon geschieden na
  ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door de commissie.
  De commissie kon daar niet op ingaan, aangezien dat zou betekenen
  dat die gedeelten niet bij haar openbare rapportage betrokken
  zouden kunnen worden. Het intensieve overleg dat hierop volgde,
  leidde op 20 oktober tot de toezending van een gedeelte van het
  geheime deel van bedoelde rapportage, te weten de aanbiedingsbrief
  en een proces-verbaal van bevindingen van 23 februari 1994 van
  commissaris van politie H. Jansen. Op diezelfde dag verzocht de
  commissie de ministers de ontbrekende gedeelten van het geheime
  deel, dan wel een afschrift daarvan, aan haar ter hand te
  stellen.

  lees meer

  Bijlage V – 11.5 Inventarisatie van opsporingsmethoden in de Verenigde Staten van Amerika

  11.5 Inventarisatie van opsporingsmethoden in de Verenigde
  Staten van Amerika

  11.5.1 De georganiseerde misdaad in de Verenigde
  Staten

  Het Amerikaanse ministerie van Justitie (US Department of
  Justice
  ) definieert de georganiseerde misdaad als een langdurig
  gestructureerd en gedisciplineerd samenwerkingsverband van
  individun of groepen die financieel winstbejag beogen en dit geheel
  of gedeeltelijk bereiken met behulp van illegale middelen en
  hun
  activiteiten beschermen door middel van corruptie en omkoping.
  Het ministerie gaat daarbij uit van de veel voorkomende, maar niet
  noodzakelijke kenmerken: samenzwering, gebruik van geweld en
  bedreiging daarmee, systematische of hoog gedisciplineerde
  uitvoering van activiteiten, een hirarchische structuur van de
  organisatie waardoor de leiders vaak zelf niet feitelijk de
  strafbare handelingen verrichten, invloed in de handel, de politiek
  en de overheid met behulp van corruptie en omkoping, alsmede
  winstbejag door middel van illegale activiteiten zoals de
  drughandel, gokautomaten, kredietverlening met verhoogde rente en
  het witwassen van geld en investering of deelname in legale
  bedrijven. Noot

  lees meer

  Bijlage V – Overzicht jurisprudentie opsporingsmethoden

  Overzicht jurisprudentie opsporingsmethoden

  1961
  HR 24 oktober 1961, NJ 1962, 36
  1979
  HR 4 december 1979, NJ 1980, 356
  1980
  HR 5 februari 1980, NJ 1980, 319
  1981
  HR 8 december 1981, NJ 1982, 533
  1982
  Rb Rotterdam 19 oktober 1982, NJ 1983, 207 en Ars Aequi (1984), p.
  631-642 1983
  HR 14 juni 1983, NJ 1983, 784
  HR 28 juni 1983, NJ 1983, 798
  1984
  EHRM 2 augustus 1984, NJ 1988, 534
  HR 3 januari 1984, NJ 1984, 440
  HR 10 januari 1984, NJ 1984, 421
  HR 17 januari 1984, NJ 1984, 405 en Ars Aequi (1984), p.
  631-642
  HR 20 maart 1984, NJ 1984, 549
  HR 8 mei 1984, NJ 1984, 741
  HR 11 september 1984, (nr. 4397) (ongepubliceerd)
  HR 25 september 1984, NJ 1985, 426
  HR 25 september 1984, NJ 1985, 427
  Rb ‘s-Gravenhage 29 juni 1984, NJ 1985, 815
  Rb Rotterdam 28 maart 1984, NJ 1984, 508
  1985
  Hof ‘s-Hertogenbosch 3 april 1985, (nr. 201.472/4)
  ongepubliceerd
  HR 5 februari 1985, NJ 1985, 473
  HR 28 mei 1985, NJ 1985, 822
  HR 25 juni 1985, NJ 1986, 109
  HR 22 oktober 1985, NJ 1986, 346
  HR 10 december 1985, NJ 1986, 462
  Rb Amsterdam 16 december 1985, NJ 1986, 302
  Rb Roermond 12 september 1985, KG 1985, 299, NJ 1987, 299
  1986
  Hof ‘s-Hertogenbosch 13 maart 1986, NJ 1986, 711
  Hof ‘s-Hertogenbosch 2 juli 1986, NJ 1987, 451
  HR 28 januari 1986, Fiscaal Weekblad 1988, 34
  HR 4 maart 1986, NJ 1986, 612
  HR 6 mei 1986, NJ 1987, 26
  HR 27 mei 1986, NJ 1987, 298
  HR 14 oktober 1986, NJ 1988, 511
  1987
  EHRM 26 maart 1987, Publications of the European Court of Human
  Rights, Series A, Vol. 116 en NJCM-Bulletin 13 (1988) 2: p.
  148-166
  HR 3 februari 1987, NJ 1987, 918
  HR 17 maart 1987, NJ 1988, 155
  HR 14 april 1987, NJ 1988, 515
  HR 8 december 1987, NJ 1988, 690
  1988
  Hof ‘s-Gravenhage 8 april 1988, NJ 1988, 978
  HR 16 februari 1988, NJ 1988, 793
  HR 16 februari 1988, NJ 1988, 822
  HR 12 april 1988, NJ 1988, 1040
  HR 3 mei 1988, NJB 1988, 240
  Rb Rotterdam 4 mei 1988, NJ 1988, 804
  1989
  EHRM 30 maart 1989, NJ 1991, 522
  EHRM 7 juli 1989, NJ 1991, 659
  EHRM 20 november 1989, NJ 1990, 245
  HR 17 januari 1989, NJ 1989, 575
  HR 7 februari 1989, NJ 1989, 577
  HR 24 oktober 1989, NJ 1990, 239
  HR 14 november 1989, NJ 1990, 480
  Rb Amsterdam 6 februari 1989, NJ 1989, 849
  1990
  EHRM 24 april 1990, NJ 1991, 523
  EHRM 27 september 1990, NJ 1993, 707
  Hof ‘s-Hertogenbosch 26 juli 1990, NJ 1990, 787
  HR 16 januari 1990, NJ 1990, 454
  HR 5 juni 1990, NJ 1990, 770
  HR 2 juli 1990, NJ 1990, 751
  HR 2 oktober 1990, NJ 1991, 130
  HR 9 oktober 1990, NJ 1991, 98
  HR 6 november 1990, (nr. 87.586) gedeeltelijk in NJCM-Bulletin
  (1991) p. 879 HR 13 november 1990, NJ 1991, 278
  HR 4 december 1990, NJ 1991, 327
  Rb Roermond 16 augustus 1990, NJ 1991, 390
  1991
  EHRM 19 februari 1991, NJ 1993, 708
  Hof ‘s-Gravenhage 28 februari 1991, NJ 1993, 148
  Hof ‘s-Hertogenbosch 18 maart 1991, NJ 1991, 426
  HR 5 februari 1991, NJ 1991, 403
  HR 19 februari 1991, NJ 1992, 50
  HR 25 juni 1991, NJ 1991, 807
  HR 8 oktober 1991, NJ 1992, 139
  HR 8 november 1991, NJ 1992, 277
  Rb Rotterdam 30 januari 1991, NJ 1991, 391
  Rb Maastricht 14 november 1991, (nr. 03/011.600/90)
  (ongepubliceerd)
  1992
  EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711
  EHRM 16 december 1992, Publications of the European Court of Human
  Rights, Series A, Vol. 247 EHRM 16 december 1992, NJ 1993, 400
  Hof ‘s-Gravenhage 28 september 1992, NJ 1993, 65
  Hof ‘s-Gravenhage 17 november 1992 (ongepubliceerd)
  HR 14 januari 1992, NJ 1992, 360
  HR 7 februari 1992, NJ 1993, 78
  HR 18 februari 1992, NJ 1992, 546
  HR 10 maart 1992, NJ 1992, 792
  HR 28 april 1992, NJ 1992, 611
  HR 12 mei 1992, NJ 1992, 631
  HR 9 juni 1992, NJ 1992, 773
  HR 8 juli 1992, NJ 1993, 30
  HR 14 september 1992, NJ 1993, 56
  HR 13 oktober 1992, NJ 1993, 143
  HR 20 oktober 1992, NJ 1993, 156
  HR 24 november 1992, NJ 1993, 307
  Rb Arnhem 10 september 1992, NJ 1993, 278
  Rb ‘s-Hertogenbosch 23 juli 1992, (nr. 01/038.405/91)
  (ongepubliceerd)
  Rb Middelburg 6 november 1992, (nr. 12-005.005-92)
  (ongepubliceerd)
  1993
  EHRM 23 november 1993, Publications of the European Court of Human
  Rights, Series A, Vol. 277B en NJB-katern 1995, p. 491, nr. 41 Hof
  Amsterdam 4 februari 1993, NJ 1994, 113 Hof Amsterdam 22 december
  1993, (nr. 23-001.797-92) ongepubliceerd

  lees meer

  Bijlage V – 5.6. Casus

  5.6. Casus

  5.6.1. RAMOLA (Rabo Money Laundering)

  Een casus ter illustratie van pseudo-koop uitgevoerd
  door
  burgerinfiltranten.

  lees meer

  Bijlage VI – 10.1 Inleiding

  10 RECHTERS-COMMISSARISSEN

  10.1 Inleiding

  10.1.1 Algemene introductie

  In Nederland bepaalt niet de rechter-commissaris, maar de
  officier van justitie de aard en de omvang van het strafrechtelijk
  onderzoek. Oorspronkelijk, in het Wetboek van Strafvordering van
  1838, droeg de rechter-commissaris de verantwoordelijkheid voor de
  instructie, het deel van het onderzoek naar misdaden, waarin
  dwangmiddelen tegen de persoon van de verdachte konden worden
  aangewend en de verdachte werd gedwongen zich aan het
  strafonderzoek te onderwerpen. Na de wijziging in het Wetboek van
  Strafvordering in 1886 en de vernieuwing ervan in 1926 is de
  officier van justitie daarvoor de verantwoordelijke. De voor de
  officier van justitie geldende verplichting rechtsingang te
  vorderen, waarmee de rechter-commissaris werd ingeschakeld, is in
  1926 afgeschaft. De officier van justitie bepaalt zelfstandig of
  hij een gerechtelijk vooronderzoek vordert en dus de
  rechter-commissaris in het onderzoek betrekt. De vordering van de
  officier van justitie is voor de rechter-commissaris een voorwaarde
  voor bevoegdheidsuitoefening. Noot En als de
  rechter-commissaris zijn werk heeft gedaan en het gerechtelijk
  vooronderzoek is gesloten, is het het openbaar ministerie dat
  beslist over verdere vervolging.

  lees meer

  4.5.1 De korpsbeheerder

  4.5.1 De korpsbeheerder Noot

  De korpsbeheerders achten het in het algemeen voldoende als politie
  en openbaar ministerie aangeven dat er voldoende menskracht wordt
  ingezet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
  Noot Zij hebben als burgemeester en als voorzitter van
  het regionaal college daarnaast groot belang bij de plaatselijke
  criminaliteitsbestrijding. Het is waarschijnlijk geen toeval dat de
  burgemeesters van de grote steden voorop lopen in de strijd tegen
  de georganiseerde misdaad. Juist in die steden is de overlast van
  die vorm van misdaad merkbaar. Dat betekent echter niet dat zij
  steeds zeer precies worden genformeerd over de gang van zaken bij
  grote onderzoeken.

  lees meer

  Bijlage VI – 9.2 Organisatie van het OM

  9.2 Organisatie van het OM

  De officieren van justitie staan in het hirarchische verband van
  het openbaar ministerie onder het gezag van de hoofdofficier van
  justitie, die aan het hoofd staat van n van de negentien
  arrondissementsparketten. Ieder arrondissementsparket valt onder n
  van de vijf ressortsparketten die alle worden geleid door een
  procureur-generaal. Samen vormen de vijf procureurs-generaal het
  College van procureurs-generaal dat als de centrale leiding van het
  OM fungeert. Daarenboven is de minister van Justitie zoals vermeld
  bevoegd bevelen te geven aan de individuele leden van het openbaar
  ministerie.

  lees meer

  Bijlage VII – V.5. De bouwnijverheid

  V.5. De bouwnijverheid

  In ons land is de bouwnijverheid een economische sector waar
  veel geld in omgaat. Criminele groepen zouden in deze sector dus
  met racketeering een vaste bron van inkomsten kunnen
  aanboren. De sector is in elk geval erg gevoelig voor een
  dergelijke illegale praktijk. Standaardisering van complete
  projecten is in de bouwnijverheid vrijwel onmogelijk. Er moet ter
  plekke worden gebouwd. Bovendien is het bouwproces uiterst
  arbeidsintensief waardoor de kosten per produktie-eenheid erg hoog
  liggen. In de bouwnijverheid moet personeel trouwens altijd naar de
  bouwplaats worden gebracht in tegenstelling tot andere
  bedrijfstakken die hun produktie naar gebieden met goedkopere
  arbeidskrachten kunnen verplaatsen. Haar kwetsbaarheid wordt nog
  verhoogd door de grote onderlinge concurrentie. Verder moeten
  bouwondernemers altijd onder grote tijdsdruk werken. De
  bouwnijverheid is ook zeer gefragmenteerd en flexibel. Het grote
  aantal bouwbedrijven biedt aan ruim 330.000 mensen werk. De meeste
  bedrijven hebben nauwelijks zelf personeel in dienst en bestaan
  relatief kort. Dit korte bestaan wordt mede in de hand gewerkt door
  de snelheid waarmee kan worden teruggekeerd in de bouwnijverheid.
  Het is in Nederland vrij eenvoudig met een nieuwe onderneming tot
  de bouwnijverheid toe te treden (personeel, kennis en
  kapitaalgoederen zijn makkelijk in te huren of via een katvanger te
  koop). Het aantal faillissementen in de bouwnijverheid is dan ook
  groter dan in andere bedrijfstakken. Volgens een recente analyse
  (Corten, 1994) is 36% van de nieuwe ondernemingen binnen drie jaar
  failliet. De belangrijkste reden hiervan is het gebrek aan eigen
  vermogen of kapitaal. In hoeverre er ook sprake is van frauduleuze
  faillissementen is niet duidelijk.

  lees meer

  Bijlage VIII – 5. De basis van de autochtone georganiseerde criminaliteit

  5. De basis van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit

  Waar het al geen sinecure is om een analyse te vervaardigen van
  de top van de autochtone georganiseerde criminaliteit in Nederland,
  daar is het maken van een analyse van haar basis werkelijk een
  crime. Gegeven de stand van de politile
  informatievoorziening op centraal niveau is het uitgesloten om
  hiervan een beeld te scheppen dat ook maar enigermate beantwoordt
  aan de werkelijkheid. Maar ook het instrument dat in het kader van
  dit onderzoeksproject werd gefabriceerd – in de vorm van de
  rapportages uit de jaren 1990-1995 die ons door de korpsen zijn
  toegezonden – biedt hier bij nader inzien volstrekt onvoldoende
  mogelijkheden voor.
  Niet alleen omdat de korpsen, kwantitatief gesproken, zeer
  verschillend op ons verzoek om welbepaalde rapportages hebben
  gereageerd – sommige korpsen hebben tot 60 70 rapportages
  ingestuurd, andere slechts een stuk of 10. Maar ook omdat, het werd
  al eerder gesignaleerd, de kwaliteit van de rapportages die wel
  zijn ingestuurd, ook zr uiteenloopt. Zij variren van kale
  analyse-schema’s van groepen tot vuistdikke rapporten over
  welbepaalde onderzoeken.

  lees meer

  Bijlage VIII – IV.3. De organisatie van de hashhandel in Marokko

  IV.3. De organisatie van de hashhandel in Marokko

  Hoe is de produktie en distributie van cannabis georganiseerd?
  In Marokko zijn nog geen peetvaders opgestaan
  van het type dat we in Turkije hebben leren kennen en die
  gemakkelijk opening van zaken geven. Het verschijnsel is nog te
  recent om een gedegen wetenschappelijke studietraditie op te
  leveren zoals die over de Italiaanse mafia bestaat. Als we de
  Marokkaanse pers mogen geloven, zijn vooral en in de eerste plaats
  buitenlandse criminele groeperingen in Marokko actief. Er zijn
  Spaanse criminele groepen in de Spaanse vrijhandelszones
  aangetroffen. In september 1995 hield de Spaanse politie 12
  personen aan die deel uitmaakten van een bende die handelde in
  drugs en wapens. Er waren Marokkanen bij, Algerijnen, Fransen en
  Spanjaarden. In februari 1995 arresteerde de Spaanse politie een
  Marokkaanse cocanesmokkelaar die deel uitmaakte van een Spaans
  netwerk. Verder is de aanwezigheid van de Italiaanse mafia in
  Marokko aangetoond bij de smokkel van drugs, mensen en nog meer. De
  Franse compagnon van de eertijds roemruchte gangster Mesrine werd
  in Marokko gearresteerd en toen bleek dat misdadigers met een
  internationale reputatie zich in het land vestigden. Er zijn
  Afrikaanse drugshandelaren (uit Gambia) waargenomen. In de
  Marokkaanse pers wordt ook uitvoerig aandacht geschonken aan de rol
  van Nederlandse groepen. Marokko heeft sterk aan belangrijkheid
  gewonnen voor internationaal opererende Hollandse organisaties. De
  berichtgeving omtrent criminele organisaties maakt een uitgesproken
  internationale indruk. Er worden steeds grotere aantallen
  buitenlandse handelaren en vrachtwagenchauffeurs gearresteerd.
  Spanjaarden, Fransen en Nederlanders vormen de grootste Europese
  groepen in Marokkaanse gevangenissen. Thans verblijven in Marokko’s
  naargeestige kerkers niet minder dan 60 Nederlanders en die zitten
  daar vrijwel allemaal in verband met drugsdelicten. Naar schatting
  zijn veertig van hen vrachtwagenchauffeurs die met drugstransporten
  zijn aangehouden. De overheid (de koning) hanteert het argument van
  de aanwezigheid van criminele buitenlanders om in ruil voor zijn
  bijdrage aan de oorlog tegen de drugs subsidie te ontvangen die het
  mogelijk maakt de gewassen die de boeren verbouwen te vervangen. Is
  het probleem immers niet in de wereld geholpen doordat in het rijke
  Europa grote vraag naar cannabis is ontstaan? De onderhandelingen
  daarover met de Europese Unie hebben veel minder opgeleverd dan was
  gevraagd. Brachet (1992: 169) constateert dat de Marokkaanse
  overheid pressie en politieke chantage hanteert als middel in haar
  internationale betrekkingen. Dat gebeurt zeker voor de in Marokko
  gedetineerde Europeanen.

  lees meer

  Bijlage VIII – IX. DE UITLOPERS VAN DE RUSSISCHE MAFIA IN NEDERLAND

  IX. DE UITLOPERS VAN DE RUSSISCHE MAFIA IN
  NEDERLAND

  In zijn Jaarverslag 1994 besteedde de BVD slechts enkele
  regels aan het optreden van criminele bendes uit het GOS, maar de
  weerslag ervan op de berichtgeving over georganiseerde
  criminaliteit in Nederland was enorm. Dit kwam zeker ook door de
  manier waarop de BVD hun optreden omschreef: Gebleken is dat de
  aanwezigheid van de Russische mafia in Nederland toeneemt en haar
  organisatiegraad hoger wordt. De mafia recruteert haar leden
  voornamelijk uit de stroom asielzoekers. Zij houdt zich onder
  andere bezig met vrouwenhandel en prostitutie, grootscheepse
  autodiefstal, afpersing, witwasactiviteiten en immigrantensmokkel.
  Daarnaast worden mogelijkheden voor drugssmokkel en wapenhandel
  onderzocht. Tot zover het BVD-verslag. Hierna wordt conform het
  schema dat ook in de voorgaande hoofdstukken is gehanteerd, eerst
  ingegaan op de opkomst en samenstelling van de zogenaamde rode
  mafia in Rusland zelf. Vervolgens zal een en ander te berde worden
  gebracht over de internationalisering van de organisaties die er
  deel van uitmaken. En tenslotte zal aan de hand van een aantal
  concrete zaken de huidige situatie in Nederland worden
  uiteengezet.

  lees meer

  << oudere artikelen