• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Bijlage VIII – IV.5. De revenuen van de hashhandel

  IV.5. De revenuen van de hashhandel

  De opbrengst van hash wordt geschat op tweederde van de totale
  export uit Marokko en dat is ongeveer gelijk aan het totaalbedrag
  van de geldzendingen van anderhalf miljoen emigranten naar huis.
  Naarmate de emigranten langer wegblijven en inburgeren in hun
  nieuwe landen worden hun zendingen van spaargelden minder. De
  regering doet er alles aan om zijn onderdanen overzee te
  doordringen van hun plicht het vaderland financieel bij te staan,
  maar bij de volgende generatie slaat deze opdracht minder aan.
  Welnu, de opbrengst van de handel in drugs in Marokko en onder
  emigranten compenseert deze terugloop in de betalingsbalans
  volledig. Om het witten en het binnensluizen van deze gelden
  mogelijk te maken heeft de Marokkaanse overheid verschillende
  investeringsmogelijkheden gecreerd: door het aanmoedigen van het
  toerisme (nog niet erg geslaagd) en door off shore banken en
  belastingvrije zones (Tanger) toe te staan en weinig controle uit
  te oefenen op de banktransacties uit en naar Ceuta en Melilla. Het
  witwassen van uit criminaliteit verkregen inkomsten is in Marokko
  niet strafbaar en er bestaat geen wetgeving ter zake van de
  ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogens. Het totaal aan
  buitenlandse investeringen (legaal en illegaal gegenereerd) in
  Marokko is sedert 1990 sterk toegenomen. Uit de Europese Unie
  kwamen in 1990 nog 1100 miljoen dirhams, in 1994 waren dat 3300
  miljoen dirhams. Uit andere landen kwamen in 1994.4700 dirhams. Er
  zijn berichten dat internationale misdadigers zich in Marokko
  vestigen om gebruik te kunnen maken van het ideale witwasklimaat.
  Het wiswas-circuit is verder op Europa aangesloten met behulp van
  traditionele structuren zoals de familie, de gilden en de banken
  van lening. Vooral op het platteland worden institutionele
  leeninstellingen door mensen uit lagere kringen vaak gemeden.
  Drugshandelaren fungeren thans als onderhandse bankiers.

  lees meer

  Bijlage VIII – IX.2. De internationalisering van Russische criminele groepen

  IX.2. De internationalisering van Russische criminele
  groepen

  Gezien de evolutie van de Russische mafia in de voorbije
  decennia ligt het voor de hand dat haar internationalisering niet
  van vandaag of gisteren dateert. Hoe zou zij de vroegere zwarte
  markten voor luxe-goederen hebben kunnen bevoorraden zonder
  relaties met legale ondernemingen en criminele groepen? De ophef
  die de laatste jaren over de komst van criminele bendes uit Rusland
  wordt gemaakt, doet dan ook nogal onwezenlijk aan. Zij is in elk
  geval veelzeggend voor het gebrekkige inzicht van de Westerse media
  en politiediensten in de ontwikkeling van de (Russische)
  georganiseerde criminaliteit in binnen- en buitenland. Dit neemt
  niet weg dat de val van de Muur de internationalisering van de
  organisatie en activiteiten van Russische criminele groepen zeker
  heeft bevorderd, zoals zij ook in de hand heeft gewerkt dat
  allerhande criminele groepen uit het Westen hun operatiegebied naar
  het Oosten hebben verlegd, naar Midden- en Oost-Europa. En dan
  dient te worden gedacht aan Italiaanse mafia-clans, maar ook aan
  groepen uit Duitsland, Nederland, Belgi, Frankrijk en nog andere
  landen. Ook deze zagen in het Oosten zowel mogelijkheden voor de
  produktie van illegale goederen (synthetische drugs) als voor de
  distributie van op zichzelf legale goederen (-gestolen- auto’s).
  Van hun kant zagen Russische criminele groepen in het Westen grote
  mogelijkheden voor de afzet van wapens en drugs (vooral herone),
  kunstvoorwerpen, luxe-eetwaren als kaviaar en hout. De onderlinge
  samenwerking tussen criminele groepen uit Oost en West is overigens
  met name ook in de vrouwenhandel volop aan het licht gekomen.

  lees meer

  IX – De branche van het wegtransport – 5.3 Benodigde diploma’s

  5.3 Benodigde diploma’s

  Tot voor kort was het behalen van het diploma van vakbekwaamheid
  nodig voor het verkrijgen van een ondernemersvergunning. Deze
  kwalitatieve drempel hield de wildgroei aan nieuwe toetreders nog
  enigszins onder controle. Maar hieraan kwam een eind toen de
  Europese binnengrenzen in januari 1993 wegvielen: ook buitenlandse
  ondernemersdiploma’s gelden nu. Ieder land mag zijn eigen
  exameneisen bepalen. Het Engelse diploma bleek het
  gemakkelijkst te behalen voor Nederlandse chauffeurs; met een
  spoedcursus van twee weken kan iedereen het papiertje binnenslepen
  dat nodig is om een eigen onderneming te starten. Vanaf 1 januari
  1995 is voor stukgoedvervoer in de EG het ADR-diploma
  verplicht (een deelcertificaat). Heel veel chauffeurs hebben dit
  papiertje nog niet op zak. Het nieuwste Duitse ADR-diploma kan in
  twee zaterdagen worden gehaald, terwijl men er in Nederland twee
  weken over doet. Worden er in Nederland tien open vragen op het
  ADR-examen gesteld, in Belgi is men klaar met 12 meerkeuzevragen en
  in Duitsland mogen zelfs de boeken op tafel blijven, zo lezen we in
  Truckstar – lijfblad voor chauffeurs – aflevering 12, 1994. Er is
  een run op deze cursussen ontstaan. Van de ruim tweeduizend nieuwe
  vergunningen die het NIWO (Stichting Nationale en Internatinale
  WegvervoerOrganisatie) verleende tussen mei 1992 en januari 1994,
  had nog maar tweederde deel (1255) van de aanvragers het
  Nederlandse Vakbekwaamheidsdiploma. Bijna
  eenderde van de nieuwe toetreders (646) vroeg de vergunning aan op
  grond van het Engelse diploma. Verder hadden ruim honderd
  aanvragers een Duits diploma op zak en bijna vijftig starters
  haalden hun papieren in Belgi (NIWO, 1994). Nog gemakkelijker is
  het voor chauffeurs uit bepaalde landen buiten de EG, die voor een
  Europees bedrijf rijden: een Nederlandse transportondernemer die
  voornamelijk met Turks personeel werkt, bestelt de diploma’s
  gewoon per post. Het doorgeven van de persoonsgegevens, een
  pasfotootje en een bescheiden betaling volstaat.

  lees meer

  IX – De branche van het wegtransport – 12.11 Geweldsgebruik

  12.11 Geweldsgebruik

  Volgens de genterviewde grote smokkelaar is het geweldsniveau
  van de Nederlandse misdaadwereld relatief laag. De meeste andere
  gesprekspartners bevestigen dat. En ook uit de politiegegevens
  blijkt dat overmatig gebruik van geweld in deze wereld in Nederland
  niet regelmatig voor komt. Natuurlijk zijn er in het drugscircuit
  incidentele afrekeningen: vanaf 1990 zijn er ten minste drie
  moorden gepleegd die direct samenhangen met drugssmokkel via het
  wegtransport. Verder was er een ontvoering in 1993. Ook opereert er
  in het midden van het land een redelijk georganiseerde
  knokploeg-pool die zich in opdracht – bezighoudt met bedreigingen,
  waarschuwingen en afrekeningen binnen het circuit van de
  drugshandel. Zo werd een transportondernemer die
  niet meer aan zijn verplichtingen wilde voldoen stevig onder handen
  genomen, zo blijkt uit de politie-dossiers.
  De smokkelende chauffeurs krijgen echter zelden te maken met
  geweld. Je neemt smokkelwaar mee of niet, die keuze lijkt er te
  zijn. Dat kan erop wijzen dat er voor iedere chauffeur die
  uittreedt tien anderen klaarstaan om te beginnen. Geen van de
  gesproken transporteurs maakte melding van geweld bij weigering van
  medewerking. Ook een advocaat kwam in zijn praktijk geen
  geweldservaringen van transporteurs en chauffeurs tegen. Het is
  niet uit te sluiten dat juist vanwege geweldsdreiging niet gepraat
  wordt.

  lees meer

  IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 5.3. Werkwijzen bij autodiefstallen

  5.3. Werkwijzen bij autodiefstallen

  De bediening van de markt van gestolen personen- of vrachtauto’s
  vraagt om een aantal specieke criminele activiteiten en om speciale
  personen die deze activiteiten, zoals wij in de vorige paragraaf
  hebben gezien, afzonderlijk en onder leiding van een of meer
  organisatoren planmatig en binnen een strakke tijdsvolgorde
  uitvoeren. Er bestaan meer werkwijzen om deze deze activiteiten te
  verrichten (zie hierover: Sieber en Bgel, 1993, p. 74 – 130). Deze
  werkwijzen zijn afhankelijk van de omvang van het werkgebied.
  Regionaal actieve groepen zijn kleiner en werken anders dan
  (inter)nationaal opererende groepen.

  lees meer

  IX – De branches horeca en gokautomaten – 4.8. Pachtconstructies die verworden tot wurgconstructies

  4.8. Pachtconstructies die verworden tot
  wurgconstructies

  In sommige gevallen is er geen sprake van concensus tussen de
  malafide kapitaalverlener en de uitbater van een horecabedrijf,
  zoals dat (meestal) wel het geval is bij de katvangers. Er zit dan
  een extra schakel in de construktie; de pachter. Deze kan het
  slachtoffer worden van een malafide ondernemer. De laatste treedt
  op als geldschieter voor de aankoop van een horecabedrijf, maar
  laat het caf – in wederzijds overleg – op naam zetten van een
  katvanger. Deze zoekt een pachter voor de onderneming: een
  onschuldige derde denkt op winstgevende wijze het horeca-bedrijf te
  runnen, maar wordt in een financile houdgreep genomen, vanwege een
  exorbitant hoge pachtsom: het zogenaamde wurgcontract. De pachter
  kan dan gedwongen worden tot het plaatsen van gokkasten, waarmee de
  hoge pachtsom deels kan worden voldaan. Vanwege de financile
  afhankelijkheid heeft de pachter niets meer te vertellen in zijn
  zaak en deze kan worden gebruikt voor beoogde criminele doeleinden.
  De pachter kan tevens gedwongen worden drugshandel in zijn zaak toe
  te laten. Deze constructie staat in het Hoffman-rapport te lezen.
  Vooral allochtone ondernemers lijken hiervoor een gemakkelijke
  prooi, schrijft het onderzoeksbureau verder.

  lees meer

  IX – De bouwnijverheid – 4.7. Intimidatie

  4.7. Intimidatie

  Door zowel de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties
  is op navraag herhaalde malen verklaard dat geen intimidaties door
  criminele groepen tegen een van hun leden de afgelopen vijf jaren
  hebben plaatsgevonden. Ook bij de politie en het SFB is over het
  voorkomen van intimidatie in de bouwnijverheid niets bekend. Geen
  van de beschikbare politiebronnen bevat aanwijzingen voor het
  tegendeel. De twee bestaande slachtofferstudies geven
  verschillende, maar lage percentages te zien. De studie uit 1988
  wijst uit dat 4% van de aannemers in de bouw aangeeft slachtoffer
  te zijn van bedreiging en die van een paar jaar later minder dan
  1%. Uit slachtofferonderzoek onder bedrijven blijken in de
  bouwnijverheid minder bedreigingen te zijn dan in andere sectoren
  van het bedrijfsleven.

  lees meer

  IX – De afvalverwerkingsbranche – LITERATUUR

  LITERATUUR

  M. V. C. Aalders, Het handhavingsvraagstuk, in P. Glasbergen,
  (red.), Milieubeleid. Een beleidswetenschappelijke
  inleiding
  , VUGA, ‘s-Gravenhage, 19944, p. 289-319.
  M. V. C. Aalders, Handhaving en zelfregulering, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 20, 1994, p. 47-69.

  lees meer

  Advies mr. J.K. Franx d.d. 20-10-1994 oververschoningsrechten (17/31)

  100

  Ambstedig proces-verbaal J.C.J.G. Barkman-Kuitert naaraanleiding van vragen van de commissie (18/28)

  132

  Eindrapport – 1.2 Procedure en werkwijze

  1.2 Procedure en werkwijze

  In bijlage 1 wordt uitgebreid ingegaan op de werkwijze van de
  commissie en de procedures waarlangs tot beslissingen is gekomen.
  In deze paragraaf zullen de hoofdlijnen van de gevolgde procedures
  en de werkwijze van de commissie aan de orde komen.

  lees meer

  Eindrapport – 5.1 Omschrijving

  HOOFDSTUK 5 INFORMANTEN

  5.1 Omschrijving

  Zolang er politie bestaat wordt er gewerkt met informanten,
  personen die op basis van vertrouwelijkheid informatie aan de
  politie verstrekken. Zij zijn de belangrijkste bron van informatie
  voor de criminele inlichtingendiensten (CID-en).
  Noot

  lees meer

  fort1_10

  2 het  licht  gebrachte  feiten  aantonen  dat  er  veel  meer  aan  de  hand  was  dan  de  Commissie-Van  Traa boven water bracht”.4 De  grote  publiciteit  kwam  voor  het  ministerie  van  Justitie  onverwacht  omdat  twee  belangrijke adviseurs  van  de  minister  na  lezing  van  het  conceptrapport  nog  hadden  voorspeld  niet  veel  “rumoer” te verwachten.5 Zowel binnen het departement als binnen het openbaar ministerie waren er inmiddels twijfels  gerezen  of  de  Commissie-Kalsbeek  er  wel  goed  aan  deed  om  over  de  parallelimporten  te schrijven. Eind mei had de minister al in een reactie op een conceptversie van het rapport laten weten dat  het  bij  de  parallelimporten  nog  om  vermoedens  ging  en  hij  gaf  de  commissie  in  overweging  de vermelding van de aantallen kilo’s cocaïne achterwege te laten.6 In  zijn  brief  aan  de  Tweede  Kamer  nam  de  minister  van  Justitie  behoedzaam  afstand  van  de bevindingen   van   de   Commissie-Kalsbeek   over   de   parallelimporten.   De   minister   stelde   dat   er inderdaad   “aanwijzingen”   bestonden   van   parallelimporten   (tot   1994),   maar   dat   het   voor   discussie vatbaar   was   of   van   “harde   feiten”   gesproken   kon   worden.   Vervolgens   stelde   hij   dat   er   na   een zorgvuldige  inventarisatie  van  de  gegevens  geen  duidelijke  aanwijzingen  bleken  te  bestaan  dat  na 1994 met behulp van de Deltamethode nog parallelimporten zouden hebben plaatsgevonden.7 Stagnatie in het post-Fort-onderzoek Naast  de  opmerkelijke  conclusies  over  de  parallelimporten  trokken  nog  enkele  andere  bevindingen van  de  commissie  sterk  de  aandacht.  De  commissie  constateerde  dat  het  strafrechtelijke  onderzoek dat was ingesteld naar aanleiding van de bevindingen van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden  en  het  rijksrechercheonderzoek  (Fort-onderzoek)  stagneerde.  Zij  pleitte  voor een  diepgaand  onderzoek  naar  de  stagnatie  in  het  zogenaamde  post-Fort-onderzoek  dat  klaarheid zou  moeten  scheppen  in  het  complex  van  feiten,  gebeurtenissen  en  geruchten  met  betrekking  tot  de IRT-affaire  en  de  Deltamethode.  Er  zou  om  deze  reden  een  integraal  onderzoek  moeten  komen waarbij alle beschikbare informatie zou moeten worden betrokken. Dit integrale onderzoek zou onder de directe verantwoordelijkheid van de minister van Justitie moeten plaatsvinden.8 De  minister  erkende  in  zijn  reactie  op  het  rapport-Kalsbeek  dat  het  onderzoek  van  het  Landelijk Rechercheteam  (LRT)  inderdaad  moeilijkheden  had  ondervonden.  Hij  gaf  aan  dat  er  een  geringe voortgang was geboekt in 1997 en een groot deel van 1998. In de afgelopen maanden zou er, volgens de  minister,  echter  daadwerkelijk  sturing  zijn  gegeven  door  het  college  van  procureurs-generaal  aan het  onderzoek  en  zou  er  “meer  vaart”  in  het  geheel  zijn  gekomen.  De  minister  zegde  toe  dat  er  een integraal onderzoek zou komen.9 Intussen  had  het  openbaar  ministerie  in  eigen  gelederen  al  de  balans  opgemaakt  van  drie  jaar onderzoek  naar  de  gebeurtenissen  in  de  IRT-periode.  Op  verzoek  van  de  voorzitter  van  het  college gaven de drie hoofdofficieren, die tot dan toe een bepaalde betrokkenheid hadden gehad bij het post- Fort-onderzoek, hun visie op de problemen. Zij waren het in elk geval over één ding eens, namelijk dat de  stroeve  samenwerking  tussen  de  drie  parketten  in  het  post-Fort-traject  tegenover  de  politiek  niet meer viel weg te poetsen.10 Voor het overige gaven hun antwoorden op de vraag waarom het mis was gegaan  blijk  van  grote  onderlinge  verdeeldheid.  Er  zou  tussen  de  betrokken  parketten  sprake  zijn geweest   van   “groot   onderling   wantrouwen”   en   van   een   steeds   groter   wordende   “verwijdering”                                                 4 De Volkskrant d.d. 10 juni 1999. 5 Memo d.d. 4 juni 1999 aan directeur-generaal Rechtshandhaving Dessens (A 1). 6 Brief van de minister van Justitie aan de voorzitter van de tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden d.d. 31 mei 1999 (A 1). De minister schrijft verder: “Ik wijs er overigens op dat het door u geschetste strafrechtelijk relevante vermoedens betreft, die evenwel nader onderzocht dienen te worden om ook echt strafrechtelijk relevant te worden.” 7 Brief van de minister van Justitie d.d. 17 juni 1999 aan de Tweede Kamer, TK 26 269, nr. 7. 8 Aanbeveling 65, rapport Commissie-Kalsbeek, blz. 232. 9 Brief van de minister van Justitie d.d. 31 augustus 1999 aan de Tweede Kamer, TK 26 269, nr. 14. 10 Vertrouwelijk deel van de besluitenlijst van  de  vergadering  van  het  college  van  procureurs-generaal  gehouden  op  15 juni 1999 (B2).

  fort2_18

  82 Dit  antwoord  bevredigde  Ficq  niet  helemaal.  Hij  vond  het  te  formeel  en  achtte  tegen  de  achtergrond van  het  rapport  van  de  Commissie-Van  Traa  een  meer  inhoudelijke  toets  geboden.  Daarom  –  zo schreef  hij  op  3  juni  1996  aan  de  minister  van  Justitie  –  had  hij  aan  het  college  voorgesteld  om  de gegevens  uit  het  Delta-onderzoek  door  een  ervaren  lid  van  het  openbaar  ministerie  die  niet  in  het Delta-onderzoek   betrokken   is   geweest,   te   laten   toetsen   teneinde   na   te   gaan   welk   deel   van   het materiaal  als  rechtmatig  verkregen  kan  worden  beschouwd  en  dus  nog  beschikbaar  is  als  basis  voor verder onderzoek. Het college, zo rondde hij zijn brief af, stemde op 29 mei met deze benadering in en belastte  Van  Straelen  met  de  analyse  van  het  voorhanden  materiaal.  Naar  verwachting  zou  na  de zomer  een  beslissing  kunnen  worden  genomen.80  In  het  interview  preciseerde  Van  Straelen  dat  hij alleen het verzoek had gekregen om het zogeheten Van der Heiden-dossier te bestuderen en dat het dus81: “(…)  niet  de  bedoeling  (was)  het  gehele  besmette  IRT-dossier  te  bekijken.  Het  onderzoek (…) spitste zich alleen toe op de haalbaarheid van een opsporingsonderzoek.” 3.4.2 Het archief van het Fort-team In verband met het archief van het Fort-team werd in de vergadering van het college van procureurs- generaal op 24 april 1996 opgemerkt dat van verschillende kanten ten behoeve van vervolgonderzoek werd  gevraagd  om  opheffing  van  de  classificatie  “staatsgeheim”  op  het  rijksrechercherapport.82  De vervolgonderzoeken   waarop   werd   gedoeld   hadden   onder   meer   betrekking   op   het   strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke meineed door L. en Van V. ten overstaan van de Commissie-Van Traa, op de  afronding  van  eventuele  opsporingsonderzoeken  in  Kennemerland  en  op  de  afwikkeling  van  een strafrechtelijk   onderzoek   waarin   de   verdachte   stelde   dat   hij   had   geopereerd   als   politie-infiltrant. Overigens  wilde  hijzelf  in  het  kader  van  zijn  onderzoek  naar  het  optreden  van  individuele  leden  van het openbaar ministerie – het onderzoek van de zogenaamde “Equipe Ficq” (zie paragraaf 2.2.4) – op een   gegeven   moment   ook   graag   delen   van   het   achterliggende   archief   inzien.   Uit   de   stukken betreffende    de    onderhavige    periode    valt    niet    op    te    maken    wanneer    en    waarom    het    rapport respectievelijk   het   archief   dat   zware   etiket   kreeg   opgeplakt.   In   de   notulen   van   de   genoemde vergadering  wordt  hierover  met  geen  woord  gerept.  Hierin  wordt  alleen  de  beslissing  van  het  college weergegeven   dat   voor   kennisneming   van   het   rapport   deze   classificatie   niet   behoefde   te   worden opgeheven.  Indien  bepaalde  informatie  uit  het  rapport  in  dossiers  moest  worden  opgenomen,  was opheffing   van   de   classificatie   volgens   de   notulen   mogelijk   op   de   betreffende   onderdelen.   In   een geheime nota aan Zwerwer en Pijl van (vermoedelijk) 4 juni 1996 over de inzage in geheime stukken hernam Gonsalves – in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder zware georganiseerde criminaliteit – dit standpunt.83 Er moesten volgens hem vooraf steeds duidelijke afspraken gemaakt worden over de inzage  en  het  gebruik  dat  van  de  informatie  kon  worden  gemaakt.  Ingeval  van  verschil  van  mening daarover  diende  met  hem  te  worden  overlegd  voordat  tot  inzage  kon  worden  overgegaan.  Afspraken ter  zake  moesten  duidelijk  schriftelijk  worden  vastgelegd  en  door  de  feitelijke  beheerder,  Pijl,  worden bewaard. Pas veel later werd, voor buitenstaanders in elk geval, duidelijk hoe de classificatie van het Fort- archief als “staatsgeheim” tot stand was gekomen. In een brief van Borghouts d.d. 18 maart 1997 aan de  Haagse  officier  van  justitie  Slits  die  belast  was  met  het  meineedonderzoek  tegen  L.  en  Van  V., schreef deze dat in overleg met de BVD begin 1996 was afgesproken dat het complete archief van het Fort-team als staatsgeheim gerubriceerd diende te worden en dat een beslissing tot derubricering ten                                                 80 De correspondentie waarnaar hier wordt verwezen bevindt zich in B1. 81 Interview F. Van Straelen d.d. 15 januari 2001. 82 Uittreksel collegevergadering d.d. 24 april 1996 (B7). 83 Nota R. Gonsalves d.d. (vermoedelijk) 4 juni 1996 aan S. Zwerwer en D. Pijl (B6).

  fort2_47

  111 verhaal.   Borghouts   vroeg   mij   of   ik   dat   geval   van   (…)   zelf   wilde   uitzoeken.   “Kunt   u   dit oplossen?”, vroeg Borghouts. Ik herinner mij ook nog dat de minister mij gevraagd heeft hoe wij  dit  probleem  van  een  overheid,  die  gegijzeld  wordt  door  informanten,  zouden  kunnen tackelen.  Ik  heb  toen  gezegd:  “geef  me  een  klein  team  van  specialisten,  anderhalf  jaar  en reserveer   een   bedrag   van   10   miljoen”.   Dit   bedrag   kwam   uit   de   losse   pols   en   was gekscherend  gebaseerd  op  de  afkoopprijs  van  “Haagse  Kees”.  Ik  gaf  aan  dat,  als  we  de jongens een vette worst voorhouden, ze wel een boekje open doen over wat zich in het IRT- tijdperk nu daadwerkelijk heeft afgespeeld.” Ook op dit punt lopen de herinneringen van de betrokkenen echter zeer uiteen. Sorgdrager verklaarde tegenover ons dat zij Snijders in het geheel geen opdracht had gegeven en dat zij zich ook niets kon herinneren van een brief170: “Ik  kan  me  die  bijeenkomst  nog  wel  voor  de  geest  halen,  ik  zie  die  twee  zo  weer  zitten. Docters   van   Leeuwen   had   voorgesteld   om   Snijders   mee   te   nemen.   De   inhoud   van   het gesprek  staat  me  niet  helemaal  meer  helder  voor  de  geest.  Het  was  in  ieder  geval  een behoorlijk  ingewikkeld  verhaal.  Dat  Borghouts  een  brief  van  (…)  uit  de  binnenzak  toverde, herinner  ik  mij  niet.  Snijders  heeft  van  mij  in  ieder  geval  geen  mandaat  gekregen  om  zich langs  de  weg  van  de  afbouw  van  informanten  indringend  bezig  te  gaan  houden  met  de opheldering van de IRT-affaire.” Hoe  dan  ook,  begin  november  1996  was  op  het  departement  van  Justitie  niet  duidelijk  wat  er  nu precies was afgesproken op 24 september 1996.171 Aan deze onduidelijkheid kwam een einde door de brief  die  de  minister  van  Justitie  op  11  november  1996  aan  Docters  van  Leeuwen  stuurde.  Onder verwijzing  naar  het  feit  dat  zij  tijdens  dat  gesprek  had  medegedeeld  dat  een  en  ander  nader  moest worden onderzocht en dat zij zich nog zou beraden op de vraag wie dit onderzoek moest doen, liet zij hem   weten   dat   zij,   gelet   op   de   noodzakelijke   distantie,   had   besloten   dat   dit   onderzoek   door   de rijksrecherche  diende  te  worden  verricht.  Vervolgens  somde  zij  acht  vragen  op  waarop  dit  onderzoek een antwoord moest geven en voegde hieraan toe dat zij er geen bezwaar tegen had dat de vragen 2- 8  werden  meegenomen  in  het  project  dat  naar  aanleiding  van  de  resultaten  van  het  onderzoek  naar de  RCID  Kennemerland  was  gestart.  De  vragen  waarom  het  ging  hadden  onder  meer  betrekking  op de kwaliteit van de dreigingsanalyse die indertijd was gemaakt en op de kwaliteit en de tijdigheid van de   aanpak   van   het   onderzoek   dat   de   betrokken   hoofdofficier   van   justitie   in   april   1996   had   laten instellen. De vraag (1) die hier buiten moest blijven was de vraag of de betrokken informant zich na de ontvangst  van  de  twee  miljoen  ook  daadwerkelijk  in  het  buitenland  had  gevestigd.  Deze  vraag  moest door   de   rijksrecherche   apart   worden   beantwoord.   En   gelet   op   het   politieke   belang   van   de   zaak verzocht  zij  Docters  van  Leeuwen  om  haar  uiterlijk  medio  december  1996  te  informeren  over  de resultaten van dit onderzoek. In het licht van het voorafgaande is het overigens opmerkelijk dat in deze brief met geen woord wordt gesproken   over   een   opdracht   aan   Snijders.   Zijn   naam   wordt   in   dit   verband   in   het   geheel   niet genoemd.172 Dit gegeven vormt dus een bevestiging van de lezing die Borghouts en Sorgdrager op dit punt  hebben  gegeven  van  het  onderhoud  met  Docters  van  Leeuwen  en  Snijders  op  24  september 1996.                                                 170 Interview W. Sorgdrager d.d. 1 mei 2001. 171 Nota d.d. 6 november 1996 aan de minister van Justitie (A5). 172 Brief minister van Justitie (namens haar ondertekend door de secretaris-generaal H. Borghouts) d.d. 11 november 1996 aan A. Docters van Leeuwen (A5).

  << oudere artikelen