• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 7.4. Clustering en concentratie-vorming

  7.4. Clustering en concentratie-vorming

  Er zijn redenen om aan te nemen dat automatenhandelaren
  bepaalden districten bezetten; in bepaalde uitgaansgebieden staan
  veel automaten van eenzelfde bedrijf opgesteld; een soort van
  clustering. Uit het al eerder genoemde onderzoek van het HIT-team
  bleek dat 70 % van alle gokkasten in de Amsterdamse binnenstad in
  handen is van vijf bedrijven. Over de hele stad gemeten, beheerde
  deze handvol ondernemingen vijftig procent van alle opgesteld
  speelautomaten. In totaal zijn er bijna 150 automatenhandelaren in
  deze regio actief. Ook het recherchebureau Hoffman maakt melding
  van concentratievorming door automatenhandelaren.

  lees meer

  IX – De bouwnijverheid – 2.1. De vakbonden in de bouwnijverheid

  2.1. De vakbonden in de bouwnijverheid

  In New York hebben de vakbonden in de bouwnijverheid zich in de
  loop der jaren een zeer machtige positie kunnen verwerven tegenover
  de werkgevers. Deze grote macht is tot stand gekomen (1) doordat de
  vakbonden het monopolie hebben van de opleiding van geschoold
  personeel in de bouwindustrie. Hierdoor zijn er nauwelijks meer
  geschoolde niet-vakbondsleden in de bouwnijverheid van die stad te
  vinden; (2) doordat de politieke steun voor georganiseerde arbeid
  traditioneel gezien altijd groot is geweest; (3) doordat werknemers
  wel lid van een vakbond moesten worden om aan de slag te kunnen
  komen. Alle grote bouwprojecten werden en worden uitsluitend door
  vakbondsleden bevolkt. In tegenstelling tot het werk in andere
  branches is de werkgelegenheid in de bouwindustrie dus in handen
  van de vakbonden, niet in de handen van de werkgevers. De machtige
  positie van de bonden in de bouwnijverheid kende ook een
  schaduwzijde. Zij werden een aantrekkelijk doelwit voor de
  georganiseerde criminaliteit. Via het onder controle hebben van de
  vakbonden kan namelijk de gehele bouwnijverheid (of andere legale
  branches) worden beheerst. Door de medewerking van de vakbonden
  kunnen aannemers rekenen op de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid
  en het vakmanschap van werknemers. Georganiseerde misdaad heeft in
  de loop der historie van de USA van alles ondernomen om de
  vakbonden daar in hun greep te krijgen.

  lees meer

  IX – De verzekeringsbranche – 2.1. Aard en omvang van de verzekeringsbranche

  2. DE VERZEKERINGSBRANCHE

  2.1. Aard en omvang van de verzekeringsbranche

  Dankzij het Nederlandse verzekeringswezen worden wij in staat
  gesteld een onzekere kans op mogelijk niet te dragen financile of
  persoonlijke risico’s in te ruilen tegen de zekerheid van
  premiebetaling (Welwezen, 1995, p. 3). Dit principe wordt
  verzekeren genoemd: een vorm van onderlinge risicodeling waarbij
  essentile kenmerken de toekomstige onzekere gebeurtenis, de
  risico-overdracht en een bepaalde mate van solidariteit zijn.
  Verzekeraars verplichten zich door middel van een
  verzekeringsovereenkomst tot het geheel of gedeeltelijk overnemen
  van de financile risico’s die samenhangen met het (al dan niet)
  optreden van zo’n onzekere gebeurtenis. Sociale verzekeringen
  (zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziekengeldverzekering,
  en ouderdomsverzekering) hebben een verplichtend karakter,
  particuliere verzekeringen kunnen vrijwillig worden aangegaan. In
  het eerste geval is de prijs van de verzekering meestal afhankelijk
  van de hoogte van het inkomen, in het tweede geval is de prijs van
  de verzekering afgeleid van de hoogte van het risico (Welwezen,
  1995, p. 5). In beide instanties treedt de verzekeraar op als
  producent van diensten. De verzekeraar is daarmee een belangrijke
  schakel in het Nederlandse stelsel van sociale voorzieningen.
  Tegelijkertijd zijn verzekeraars echter ook risicodrager: de
  verzekeringnemer neemt het risico van een toekomstige onzekere
  gebeurtenis over (Assurantie Jaarboek, 1994, p. 5).

  lees meer

  Advies mr. J.K. Franx d.d. 20-10-1994 oververschoningsrechten (29/31)

  112

  Kamerstukken 24072, nrs. 1 tot en met 9, 1994-1995 en debrief van de commissie van 24-8-1994 (2/26)

  144

  Eindrapport – 2.9 Fraude, misbruik legale constructies en witwassen

  2.9 Fraude, misbruik legale constructies en witwassen

  2.9.1 Aanleiding onderzoek

  Onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit beperkt zich
  veelal tot de traditionele vormen van georganiseerde criminaliteit:
  drugshandel, wapenhandel, vrouwenhandel en andere vormen van handel
  in illegale goederen en diensten. Maar ook bij
  financieel-economische criminaliteit (fraude, witwassen, misbruik
  van legale constructies) kan sprake zijn van georganiseerde
  criminaliteit. Bevindingen over de aard en omvang van deze
  financieel-economische georganiseerde criminaliteit bieden inzicht
  in de aard, omvang en ernst van
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

  lees meer

  Eindrapport – 7.2 Bevindingen

  7.2 Bevindingen

  7.2.1 Informatie-inwinning bij derden

  De politie wint allerlei informatie in bij andere organisaties voor
  en tijdens een opsporingsonderzoek. Het gaat daarbij deels om
  openbare informatie zoals gegevens van de Kamers van koophandel.
  Daarnaast vraagt de politie aan derden informatie die valt onder de
  bescherming van de privacy, zoals bepaald in de Grondwet (artikel
  10) en de daaruit voortvloeiende Wet persoonsregistraties (WPR), of
  die anderszins (meer) vertrouwelijk is, zoals bijvoorbeeld gegevens
  van banken. De commissie heeft geconstateerd dat daarbij veelal
  niet de formele weg wordt bewandeld. Formele strafvorderlijke wegen
  om informatie van derden te krijgen zijn onder meer het oproepen
  van de derde als getuige in het kader van een gerechtelijk
  vooronderzoek en, wanneer het gaat om op gegevensdragers
  vastgelegde informatie, is er de huiszoeking, onderzoek in
  computers of het bevel tot uitlevering van stukken. Daarnaast
  vraagt de politie informatie, die valt onder de bescherming van de
  WPR, aan derden. In overeenstemming met artikel 11 WPR beoordeelt
  de houder van een register in de private sector het verzoek
  gegevens te verstrekken. Een probleem hierbij is dat het voor de
  houder van een register feitelijk vrijwel onmogelijk is om bij de
  beslissing tot verstrekking van gegevens de wettelijk
  voorgeschreven afweging (artikel 11, lid 2 WPR) te maken tussen de
  dwingende en gewichtige reden (van opsporing) en de mate waarin de
  persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde door verstrekking
  wordt geschaad. Voor verstrekking uit registers van de
  (semi)publieke sector aan een persoon of instantie met een
  publiekrechtelijke taak (zoals de politie) geldt niet de eis van
  een dringende en gewichtige reden, de vrager moet deze gegevens
  nodig hebben voor de uitvoering van zijn taak en de persoonlijke
  levenssfeer van de geregistreerde mag door verstrekking niet
  onevenredig worden geschaad. In de praktijk hanteert de politie bij
  de meeste vormen van informatie-inwinning het uitgangspunt dat als
  derden (al dan niet) op een (informele) vraag van de politie
  beslissen vrijwillig informatie te verstrekken, zij die informatie
  mag gebruiken. Deze vrijwillige verstrekking aan politie-ambtenaren
  en het gebruik van de verkregen gegevens is gezien de hiervoor
  genoemde formele weg en op zijn minst omstreden.

  De voorzitter:
  Als ik opbel naar een bank en vraag wat op de rekening van
  de heer Willems staat, dan wordt gezegd: ga fietsen, je hebt er
  niets mee te maken.
  De heer Willems:
  Ik vind dat ze dat ook tegen een politieman moeten zeggen.
  Ik vind dat daar een beschermd recht ligt.
  De voorzitter:
  H?
  De heer Willems:
  Ik vind dat de burger er aanspraak op heeft om niet zo maar
  zijn bankgegevens meegedeeld te krijgen aan iemand die daarom
  vraagt.
  De voorzitter:
  Het is misschien wel rechtens als wij kijken naar de Wet
  persoonsregistratie.
  De heer Willems:
  In die fase en met het oog op de mogelijke verdenking die je
  gaat koesteren, vraag ik mij af of dat inderdaad de positie
  is.
  De voorzitter:
  Dat zou nieuw licht werpen op de vraag of in de proactieve
  fase de politie dit soort dingen kan doen.
  De heer Willems:
  Ik heb daar wel vraagtekens bij. Ik heb begrepen dat er vrij
  intensief onderzoek is gedaan bij banken. Ik meen dat dit niet
  zonder meer vrij kan staan. Je kunt beginnen met de formulering,
  dat de politie mag wat een burger mag. U zegt terecht dat de
  politie toch niet de gewone burger is. Als de politie het doet,
  gebeurt dat op een manier en een schaal, waaraan je nooit toekomt
  in de gedachte van wat de burger mag. U moet mij niet vragen hoe ik
  dat precies moet definiren.
  Noot

  In de praktijk komt het bijvoorbeeld voor dat
  politiefunctionarissen bij bankmedewerkers informeel vragen of een
  bepaald persoon een rekening heeft bij die bank en welk bedrag
  hierop staat of welke financile handelingen recent zijn verricht.
  Indien daar een voor de politie positief antwoord op volgt en de
  informatie noodzakelijk lijkt voor het bewijs, wordt alsnog de
  formele procedure gevolgd. Zo ook in het financile traject in de
  zaak Charles Z.: In 1991 heeft het team die de zaak Charles Z.
  onderzocht contact gelegd met de toenmalige ABN bank om te vragen
  naar een hypotheek die verstrekt was voor het woonverblijf van
  Charles Z. Later is, aan de NMB bank dit keer, gevraagd naar een
  rekening van een bedrijf Investment cars B.V. die in relatie stond
  met Charles Z. Tevens is gevraagd of het onderzoekssubject aldaar
  een rekening hield. Dit was het geval. Bovendien meldde de bank dat
  zij nog een oninbare vordering had van ruim acht ton op betrokkene.
  Van de kant van de politie is vervolgens aan de veiligheidsdienst
  van de NMB aangegeven dat een beruchte wisselaar van criminele
  gelden in dienst was bij een van de vestigingen. De
  veiligheidsdienst ontdekte daarop een aantal verdachte
  wisseltransacties op het betreffende kantoor welke zijn gemeld aan
  het onderzoeksteam. Deze informeel verkregen informatie tijden de
  diverse bankbezoeken is later formeel opgevraagd met machtigingen
  van de rechter-commissaris. Zo is het team in oktober 1993 op
  bezoek geweest bij de ING bank waar een afschrift van het
  klantendossier van het bedrijf Investment Cars B.V. is opgevraagd.
  Noot In het openbaar verhoor van Van Gemert is het
  volgende gezegd over deze zaak:

  De voorzitter:
  In de zaak-Z is het toch wel gebeurd?
  De heer Van Gemert:
  In de zaak-Z is er inderdaad contact met een bank geweest en
  is informatie opgevraagd, maar de manier waarop het gebeurd is, is
  een andere geweest dan u net schetste.
  De voorzitter:
  Hoe dan?
  De heer Van Gemert:
  (…) Een derde mogelijkheid is dat in een groot onderzoek –
  ik praat dan over een opsporingsonderzoek, zoals in de zaak-Z – in
  een contact met de bank wordt aangegeven dat een
  opsporingsonderzoek gaande is en dat de vraag wordt gesteld of er
  van politiezijde behoefte is aan informatie. In bedoeld geval is
  dat gebeurd en heeft de bank een afweging gemaakt en heeft zij
  besloten, informatie aan de politie te verstrekken.
  De voorzitter:
  Zij gaf u dus die informatie vrijwillig.
  De heer Van Gemert:
  Ja. (…)
  De heer Van Gemert:
  Er was nog geen GVO.
  De voorzitter:
  Was er al een verdachte?
  De heer Van Gemert:
  In mijn beleving was er al een verdachte. (…)
  De voorzitter:
  Ik wil helder hebben of u in de manier waarop u informatie
  verzamelt onderscheid maakt tussen gevallen waarin er een verdachte
  is en gevallen waarin die er niet is.
  De heer Van Gemert:
  Daar maken wij onderscheid tussen. Ik zal u proberen uit te
  leggen waarom ik zo’n moeite heb met het antwoord op de vraag: ja
  of nee? Er was een situatie waarin besloten was een onderzoek te
  verrichten naar bepaald activiteiten van de heer Zwolsman. Er waren
  allerlei aanleidingen om dat te doen. Wij waren bezig met het
  verzamelen van informatie, er was sprake van een opsporingsfase,
  waarin ook open bronnen werden benaderd en er waren contacten met
  de belastingdienst. Op enig moment is er contact met een bank
  geweest. Toen hebben wij om informatie gevraagd en hebben wij die
  verkregen.
  De voorzitter:
  Dus in het opsporingsonderzoek?
  De heer Van Gemert:
  Ja.
  De voorzitter:
  Moet er voor een opsporingsonderzoek sprake zijn van een
  verdachte of kan er ook sprake zijn van zo’n onderzoek zonder dat
  er een verdachte of een verdenking is?
  De heer Van Gemert:
  Als u denkt aan het benoemen van een verdachte, zoals
  weergegeven in artikel 27 Strafvordering, moet ik zeggen dat er
  sprake kan zijn van een fase waarin je dat wellicht nog niet exact
  kan. Maar dan is er wel sprake van een opsporingsfase. Dat
  probeerde ik aan te geven toen ik het had over het arrest in de
  zaak-Zwolsman.
  Noot

  In deze zaak is bovendien niet alleen sprake van
  informatie-inwinning bij verschillende banken, maar ook van
  informatie-verstrekking aan een bank.
  Inmiddels zijn met banken nadere afspraken gemaakt over de wijze
  waarop
  politiefunctionarissen informatie kunnen verkrijgen.
  Noot Men streeft naar het vinden van een minder
  omslachtige weg om informatie op te vragen en te verstrekken.

  De heer Koekkoek:
  Maakt u in uw huidige onderzoeken ook gebruik van het vragen
  van informatie bij banken?
  De heer Dros:
  Wij hebben dat tot voor kort gedaan. Toen ik begonnen ben
  als teamleider op 1 april 1994 hebben wij hier uitputtend over
  gesproken met het openbaar ministerie en wij zijn met elkaar tot de
  conclusie gekomen dat het juridisch verantwoord kan, mits de
  resultaten van de vrijwillige medewerking van een bank niet leiden
  tot bewijzen in het dossier. Daarmee zou je namelijk mensen in de
  problemen kunnen brengen die hieraan meewerken. Wij hebben dit
  gedaan uit de optiek dat het bijzonder moeilijk is om zicht te
  krijgen op geldstromen. Het is, meen ik, hier verschillende malen
  aan de orde geweest dat het verstandig is om de financile
  deskundigheid bij de politie te vergroten. In mijn optiek is dat
  niet het grootste probleem, want die deskundigheid begint zo
  langzamerhand wel op orde te komen. Het grootste probleem is om de
  losse uiteinden te vinden van geldstromen en
  witwas-constructies.
  Noot

  Dezelfde wijze van informatie-inwinning heeft de commissie
  aangetroffen bij creditcardmaatschappijen en andere financile
  instellingen dan banken. Politiefunctionarissen benadrukken dat het
  hier gaat om een volkomen geaccepteerde vorm van informatie-
  inwinning. Vragen staat vrij.

  7.2.2 Misdaadanalyse

  Onder misdaadanalyse verstaat de commissie het opsporen en
  inzichtelijk maken van verbanden tussen criminaliteitsgegevens
  onderling en andere mogelijk relevante gegevens met het oog op de
  praktijk van politie en justitie. Noot Misdaadanalyse
  kan enerzijds gericht zijn op direct toepasbare resultaten voor de
  opsporings- en vervolgingspraktijk, dit is operationele
  misdaadanalyse. Dit kan onder meer resulteren in relatie-, familie-
  of handelsactiviteitenschema’s. Anderzijds kan de analyse een rol
  spelen in de bepaling van beleid, dit is strategische
  misdaadanalyse. Niet altijd is er een duidelijke scheiding tussen
  deze twee vormen. Bij operationele misdaadanalyse wordt met name
  gewerkt met reeds beschikbare gegevens uit opsporingsonderzoeken.
  Incidenteel wordt ter complementering informatie bij derden, ook
  van buitenlandse instanties, ingewonnen. Deze vorm van
  misdaadanalyse, en dan met name de relatieschema’s, wordt
  veelvuldig gebruikt in het kader van de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit.

  lees meer

  fort2_105

  169 Zo raakten we aan de praat en we spraken af dat we alle informatie eens bij elkaar zouden leggen en dat hebben we dus gedaan. Wij wilden gewoon weten of we voorbeelden zouden vinden van parallel-importen.” Van Stormbroek nam vanaf dit moment deel aan de activiteiten van het “team-Snijders”. In een notitie d.d. 20 september 1997 van Snijders aan Van Brummen werden de achtergrond en het doel van een dienstreis naar Zuid-Amerika nader toegelicht. Snijders riep daarbij in herinnering dat zijn  voornaamste  opdracht  bestond  uit  het  exploitabel  maken  van  beschikbare  CID-informatie  voor diverse  onderzoeken.  Daarnaast  rekende  hij  het  tot  zijn  taak  –  als  afgeleide  van  spoor  2  –  om  te onderzoeken  welke  informatie  over  corruptie  van  overheidsambtenaren  beschikbaar  kon  komen  van de inlichtingendienst van de rijksrecherche.378 Hiermee sloot hij in zekere zin aan op het standpunt dat Pijl, de directeur rijksrecherche, in verband met de afbouw van spoor 2 had verwoord in een brief aan Steenhuis  betreffende  het  belang  van  corruptie-onderzoek  door  zijn  inlichtingendienst.379  Pijl  liet  zich in deze brief nogal negatief uit over het veelsoortig en ondoorzichtig geheel van opsporingsactiviteiten om  de  vragen  over  het  handelen  van  overheidsfunctionarissen  in  het  begin  van  de  jaren  negentig  op te   helderen.   Hij   wilde   bij   een   eventuele   hernieuwde   betrokkenheid   van   de   rijksrecherche   meer helderheid over het doel en de inhoud van de opdracht. Zijn uitgangspunt was dat alleen vraagpunten respectievelijk   onopgehelderde   kwesties   uit   het   verleden   moesten   worden   onderzocht   die   een doorwerking  hadden  op  de  integriteit  van  het  overheidshandelen  anno  1997.  Naast  zijn  voorstel  om het onderzoek naar vuurwapenbezit/handel van FIOD-medewerker De J. onder te brengen in het 060- onderzoek  van  het  LRT,  wees  hij  op  twee  ID-trajecten  die  interessante  informatie  konden  opleveren over  de  betrokkenheid  van  overheidsfunctionarissen  bij  drugstransporten  en  over  corruptie  van  een magistraat.    Het    was    in    dit    verband    nadrukkelijk    de    bedoeling    om    samen    te    werken    met reguliere CID’en, aldus Pijl. De activiteiten zouden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie te Haarlem. Om   de   bedoelde   inlichtingentrajecten   nader   vorm   te   geven   kwam   op   23   september   1997   een “denktank”  samen  waarin  het  parket  Haarlem,  de  rijksrecherche  en  de  CRI  participeerden.380   De aanwezigheid    van    Schouten    en    Van    Stormbroek    in    deze    denktank    bracht    met    zich    dat    de problematiek van de zogenaamde parallel-importen hoog op de agenda kwam te staan. Op   24   september   1997   werd   door   Snijders   aan   Schouten   en   Van   Stormbroek   de   opdracht verstrekt om een analyse van de parallel-importen te maken. De opdracht luidde381: “Onderzoek  of  er  in  Nederland  gelijktijdig  importen  van  grote  partijen  verdovende  middelen hebben plaatsgevonden middels op schepen aangevoerde containers (zogenaamde parallel- importen) en onderzoek een eventuele systematiek daarin.” Bij de analyse werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen: A. Het   Interim   Informatie   Processen   Systeem   (IIPS)   van   de   CRI.   Dit   is   een   geautomatiseerd systeem  waarin  onder  andere  het  register  van  de  Nationale  Criminele  Inlichtingen  Dienst  (NCID) is ondergebracht. IIPS bevat onder anderen informatie over: – lopende en afgeronde politieonderzoeken in Nederland en Europa; – inbeslagnemingen van drugs in Nederland en Europa;                                                 378 Notitie J. Snijders d.d. 20 september 1997 aan H. van Brummen (D21). 379 Brief D. Pijl d.d. 12 september 1997 aan D. Steenhuis (B1). 380 Notitie J. Snijders d.d. 20 september 1997 aan H. van Brummen (D21) 381 Proces-verbaal d.d. 10 juli 1998 door A. van Stormbroek en P. Schouten (parallel-pv) (D5).

  fort2_29

  93 formeren  maar  ook  dat  werd  beslist  de  recherchediensten  van  de  Randstedelijke  politiekorpsen  hier niet rechtstreeks bij te betrekken. Gelet op het tumult dat de IRT-affaire had verwekt is deze beslissing tot   op   zekere   hoogte   wel   te   begrijpen.   Hier   staat   echter   tegenover   dat   het   onderzoek   nu   werd toevertrouwd  aan  twee  teams  waarvan  veel  leden  helemaal  niet  vertrouwd  waren  met  de  IRT-affaire en  ook  geen  ervaring  hadden  met  de  complicaties  bij  de  aanpak  van  de  drugshandel  in  het  Westen des  lands  en  die,  voorzover  zij  al  waren  ingevoerd,  hierin  alleen  inzicht  hadden  verworven  via  het onderzoek  van  het  Fort-team  waarvan  de  resultaten  bij  politie  en  justitie  in  de  Randstad  overigens bepaald  niet  onomstreden  waren.  Dat  het  voor  hen  allen  dan  ook  bijzonder  moeilijk  zou  zijn  om  op eigen kracht de complexe en delicate onderzoeken tot een goed einde te brengen die het college voor ogen   stonden,   spreekt   dus   haast   vanzelf.   Zoals   het   eigenlijk   toch   ook   direct   duidelijk   moet   zijn geweest  –  gelet  op  de  vechtlustige  manier  waarop  de  strijdende  partijen  zich  tot  dan  toe  in  de  IRT- affaire  hadden  gedragen  –  dat  de  meest  betrokken  politiediensten  en  parketten  in  de  Randstad  zich niet    gewillig    buiten    spel    zouden    laten    zetten    bij    het    onderzoek    naar    de    affaire    die    hun maatschappelijke positie en onderlinge verhoudingen zo op de proef had gesteld. Integendeel, het lag voor de hand dat zij onophoudelijk zouden proberen in dit onderzoek daadwerkelijk mee te spelen of althans zouden proberen het naar hun hand te zetten. Het besluit van het college op 4 september dat alle  relevante  onderzoeken  in  dit  project  moesten  worden  samengebracht,  was  in  zekere  zin  een terecht besluit omdat er juist ook in de Randstad diverse onderzoeken liepen die alle hun vertakkingen naar  de  IRT-affaire  hadden.  Maar  het  liet  wel  de  vraag  onverlet  hoe  deze  integratiegedachte  zou kunnen   worden   verwezenlijkt   als   de   strijdende   korpsen   en   parketten   geen   eigen   mensen   in   de onderzoeksteams hadden? Of, sterker nog, als zij niet eens werden betrokken bij het overleg over de manier  waarop  het  vervolgonderzoek  naar  de  IRT-affaire  gestalte  zou  moeten  krijgen?  Was  er  dan überhaupt  wel  integratie,  ja  zelfs,  coördinatie  op  welk  niveau  en  van  welke  aard  ook,  mogelijk?  De toekomst zou uitwijzen dat dit niet het geval was. Zelfs het besluit om het onderzoek toe te vertrouwen aan  twee  soorten  officieren  van  justitie  en  twee  soorten  politiemensen  –  zij  die  wel  en  zij  die  niet betrokken  waren  (geweest)  bij  het  Fort-onderzoek  –  moet  achteraf  worden  gekwalificeerd  als  een hoogst ongelukkige beslissing. Want de omstandigheid dat de voorkennis omtrent de IRT-affaire bij de betrokkenen  zo  sterk  uiteenliep  vormde  vanaf  het  begin  een  grote  belasting  voor  hun  onderlinge verhoudingen.   Daarbovenop   kwam   dan   nog   het   feit   dat   bij   de   rijksrecherche   aanvankelijk   het (verkeerde) idee had postgevat dat het vervolgonderzoek, of althans dat deel ervan dat aan Zwerwer was  toevertrouwd,  een  rijksrecherche-onderzoek  zou  zijn.  Want  dit  verkeerde  uitgangspunt  zou  – anders dan Zwerwer in den beginne verwachtte – in een later stadium eveneens zwaar wegen op de voortgang van het project en uitgerekend op die van zijn eigen onderzoek. Het  vorenstaande  laat  zien  dat  de  eenheid  van  gezag  die  werd  gecreëerd  door  de  beide  teams op  te  hangen  aan  het  landelijk  parket  heel  betrekkelijk  was.  Zij  had  immers  geenszins  betrekking  op het  optreden  van  andere  politiekorpsen  of  andere  parketten  die  op  zoek  waren  naar  de  zogezegde onderste  steen  in  de  IRT-affaire.  Hierom  is  het  niet  teveel  gezegd  dat  de  sturing  van  het  onderzoek vanuit  de  top  van  het  openbaar  ministerie  vanaf  het  begin  niet  eenduidig  is  geweest  omdat  zij  over meerdere  sporen  liep.  Holthuis  accepteerde  deze  dubbelzinnige  situatie  omdat  hij  absoluut  niet  de aanstichter  wilde  zijn  van  conflicten  zoals  die  in  de  IRT-affaire  hadden  gespeeld.  Gonsalves  was overigens,  anders  dan  Holthuis,  wel  in  de  positie  om  zijn  gezag  te  laten  gelden  over  alle  betrokken parketten  heen,  dus  ook  over  Amsterdam  en  Haarlem.  Vraag  is  of  hij  deze  mogelijkheid  heeft  benut om  de  integratie  van  de  onderscheiden  onderzoeken  te  bewerkstelligen  of  desnoods  af  te  dwingen? Voor  de  goede  orde  zij  bij  dit  alles  aangetekend  dat  nergens  uit  de  stukken  blijkt  van  een  actieve  rol van de minister van Justitie respectievelijk het ministerie van Justitie in dit stadium van het onderzoek. De situatie was – volgens de notulen van de overlegvergaderingen althans – toen kennelijk veeleer zo dat de top van het departement kennisnam van de besluiten van het college van procureurs-generaal en die stilzwijgend accordeerde.

  fort2_58

  122 alhoewel  zou  kunnen  worden  toegezegd  dat  er  alleen  (tactisch)  gebruik  van  zou  worden  gemaakt  na ruggespraak met de leverancier, zou er een moment kunnen komen dat dit niet overeind zou kunnen worden gehouden. Dit zou dan ook duidelijk moeten worden gemaakt tijdens de kontakten. In de daaropvolgende dagen werd mede aan de hand van deze nota niet alleen  overleg  gevoerd met  de  leden  van  het  team  maar  ook  herhaalde  malen  met  enkele  medewerkers  van  de  CRI  (onder wie De Wit). In dit laatste overleg werd zowel gesproken over de manieren waarop het onderzoek kon worden  opgezet  als  over  de  bijstand  die  de  CRI  zou  kunnen  leveren.  Wat  het  eerste  punt  betreft werden   door   de   CRI   in   de   opeenvolgende   sessies   heel   uiteenlopende   onderzoeksstrategieën voorgesteld,  gaande  van  het  maken  van  een  vergelijking  van  de  Nederlandse  situatie  met  de  situatie in  het  buitenland  tot  het  verzamelen  van  alle  mogelijke  gegevens,  ze  “in  een  grote  trechter  gooien, schudden en daarna aan de hand van criteria een zeef-methode hanteren en conclusies trekken”. Met betrekking   tot   het   tweede   punt   werd   de   stationering   van   een   permanente   liaison   bij   het   team toegezegd.196  Daarenboven  werd  op  17  december  1996  door  de  leiding  van  spoor  2  samen  met  de leiding   van   spoor   1   van   gedachten   gewisseld   met   Holthuis.   Tijdens   dit   overleg   maakte   Holthuis duidelijk   dat   het   onderzoek   geen   fenomeenonderzoek   moest   zijn.   Het   onderzoek   diende   een verkennend   opsporingsonderzoek   te   worden,   waarbij   de   aandacht   moest   worden   gericht   op   de sleutelfiguren, de financiële stromen en de facilitators.197 Mede  op  grond  van  deze  overlegrondes  werd  er  naarstig  gewerkt  aan  een  herziene  versie  van het  plan  van  aanpak.  Op  19  december  1996  lag  er  een  nieuw  concept.198  Hierin  werd  onder  punt  1, uitgaande  van  de  vier  eerder  genoemde  hypothesen,  een  nieuw  plan  van  aanpak  gepresenteerd.  Dit plan was opgehangen aan twee onderzoeksdoelen. Het  eerste  doel  was  het  vinden  van  een  antwoord  op  de  opmerking  in  de  epiloog  van  het  Fort- rapport  inzake  het  functioneren  van  de  RCID  Kennemerland,  in  casu  de  uitspraak  van  een  CID- functionaris  die  zou  wijzen  op  veel  informatie  die  nog  niet  aan  het  licht  was  gekomen.  Vervolgens werd aangegeven waarom dit een zeer moeilijke opdracht was: het gebrek aan medewerking die het Fort-team  al  had  ondervonden  bij  het  aanspreken  van  mensen  uit  de  “inner  circle”  van  Van  V.  en  L., de  terughoudendheid  in  Kennemerland  om  “de  beerput  opnieuw  los  te  trekken”  en  het  feit  dat  veel relevante  informatie  aanwezig  was  bij  andere  onderzoeksteams.  Er  zou  dan  ook  behoedzaam  langs twee  sporen  worden  ingestoken:  enerzijds  moest  via  Snijders  worden  nagaan  welke  medewerkers  in Kennemerland  “benaderbaar”  waren  en  anderzijds  moest  worden  gerechercheerd  in  de  richting  van Van   V.   en   L.;   met   het   oog   hierop   zou   op   korte   termijn   ook   een   informatief   gesprek   worden gearrangeerd met de korpsleiding van Kennemerland. Het  tweede  doel  was  het  vinden   van  een  antwoord  op  de  vraag  in  hoeverre  er  bij  de  overheid, maar  ook  bij  een  aantal  sleutelpersonen  in  belangrijke  maatschappelijke  sectoren  sprake  was  van non-integriteit  in  relatie  tot  georganiseerde  criminaliteit.  Hiertoe  zou  gericht  op  zoek  worden  gegaan naar  facilitators  binnen  de  politie,  het  openbaar  ministerie  en  de  rechterlijke  macht,  het  openbaar bestuur en de politiek, de advocatuur en het notariaat, de accountancy en de bankwereld, en de pers “met     als     doel     zoveel     concrete     aanknopingspunten     te     vinden     dat     een     of     meer     tactische vervolgonderzoeken  opgezet  kunnen  worden”.  De  werkwijze  die  hierbij  zou  worden  gevolgd,  was deze:  eerst  in  informatiebanken  zoekslagen  uitvoeren  en  vervolgens  functionarissen  interviewen  met een grote actuele en parate kennis van georganiseerde criminaliteit. Men dacht hierbij onder meer aan leden van het openbaar ministerie, aan recherchechefs, aan recherchespecialisten van de CRI en aan enkele leden van de advocatuur, het notariaat en de accountancy. De benadering zou gericht zijn “op waarheidsvinding   ten   behoeve   van   een   strafrechtelijk   onderzoek   en   daarmee   geen   vrijblijvend karakter hebben”.                                                 196 Dagjournaal  “Argus  team”  d.d.  13  december  1996  en  17  december  1996  (F7).  Zie  verder  ook  de  nota  “Onderzoek LBOM 96060 spoor 2; tussenstand medio december 1996” (F1). 197 Dagjournaal “Argus team” d.d. 17 december 1996 (F7). 198 Onderzoek  LBOM  “het  andere  spoor”;  vervolg  op  startdocument  van  29/11/1996  t.b.v.  HLBOM,  d.d.  19  december 1996 (C9).

  fort2_87

  151 De  berichten  die  het  onderzoek  nieuw  leven  inbliezen  liepen  allemaal  half  juni  binnen.303  Zij  waren vervat in de volgende stukken: 1.     Op  17  juni  1997  twee  rapporten  van  de  CID/LRT  over  de  mogelijke  betrokkenheid  van  J.  bij  een Oostenrijkse sporttotalisator en bij een kledingbedrijf; hij zou via deze bedrijven tevens zwart geld witwassen;  beide  bedrijven  zouden  ook  een  zaalvoetbalclub  sponsoren;  verder  zou  een  bekende van  J.  over  vergunningen  beschikken  om  een  gokhal/amusementshal  te  openen;  er  zou  ook  een illegaal gokhuis worden geëxploiteerd. 2.     Op 19 juni ontving het team een proces-verbaal van de CRI dat de letterlijke tekst bevatte van een ambtsbericht dat op 12 juni 1997 door de BVD was opgesteld over wat deze dienst in 1995 uit een doorgaans  betrouwbare  bron  had  vernomen.  Dit  bericht  –  waarbij  de  BVD  zelf  aantekende  dat men   de   genoemde   informatie   niet   zelf   had   onderzocht   en   ook   de   juistheid   ervan   niet   kon beoordelen    –    behelsde    een    heel    aantal    feitelijke    mededelingen.304    Tot    de    voornaamste behoorden: – dat (…) in opdracht van iemand anders zou zijn geïnfiltreerd in het IRT; – dat   hij   onder   toezicht   en   met   instemming   van   het   IRT   grote   aantallen   drugs   op   de Nederlandse en buitenlandse markt zou hebben gebracht; een aantal leden van het IRT zou hieraan hebben meeverdiend; in dit verband was meermaals de naam van L. gevallen; – dat  hij  samen  met  anderen  en  op  grote  schaal  allerlei  winkels  en  horecagelegenheden  zou hebben opgekocht; – dat  hij  samen  met  anderen,  waaronder  L.  en  Van  V.,  vermogen  zou  hebben  belegd  in  een buitenlandse onderneming; – dat   hij   voor   het   wegsluizen   van   drugsgelden   gebruik   zou   hebben   gemaakt   van   een Amsterdamse makelaar. – en  dat  de  FIOD-man  De  J.  betrokken  zou  zijn  geweest  bij  alle  eerder  vermelde  “criminele” handelingen. 3. Op  19  juni  werd  aan  de  landelijk  officier  van  justitie  verzocht  de  verstrekking  te  bewerkstelligen van   de   in   het   MOT-register   opgenomen   gegevens   betreffende   (…)   en   het   eerdergenoemde bedrijf. Op 26 juni meldde het hoofd van het MOT dat een aanzienlijke reeks transacties in relatie tot (…) uit de periode februari – juli 1995 was aangetroffen. Op   18   juni   1997   werd   in   het   team   besproken   welke   bronnen   allemaal   konden/moesten   worden aangeboord    om    de    gegevens    uit    de    CID-rapporten    te    controleren    en    aan    te    vullen.    Deze gedachtenwisseling leverde een indrukwekkende lijst van mogelijkheden op.305 Op 23 juni 1997 werd op  grond  van  deze  rapporten  en  het  bericht  van  de  BVD  door  het  team  besloten  om  de  verdachte verder   te   “bekijken”,   evenals   L.   en   Van   V.,   maar   De   J.   voorlopig   te   laten   rusten   ondanks   diens vermeende   betrokkenheid   bij   vele   zaken.306   Verder   werd   tezelfdertijd   kennelijk   beslist   om   een subjectrapportage op te stellen inzake de “Taartman”. Waarom tot dit laatste werd overgegaan vermeldt het journaal niet.307  Maar  deze  beslissing  werd hoogstwaarschijnlijk  ingegeven  door  het  feit  dat  juist  op  dat  moment  door  de  Zaanse  politie  een Belgische  man  was  aangehouden  in  het  kader  van  een  onderzoek  (Carex  geheten)  naar  handel  in verdovende  middelen.  De  berichtgeving  over  diens  aanhouding  maakte  in  de  media  heel  wat  los, omdat  de  betrokkene  direct  in  verband  werd  gebracht  met  de  “Sapman”  en  de  “Taartman”  waarnaar het   Fort-team   onderzoek   had   gedaan.   Zij   bracht   de   Kamerleden   Koekkoek,   Vos   en   Rabbae onmiddellijk  tot  vragen  aan  de  minister  van  Justitie  of  de  aanhouding  erop  wees  dat  de  saptrajecten uit de IRT-periode nadien waren doorgegaan. Op 22 juli 1997 liet Blok, de waarnemend voorzitter van                                                 303 Voor een overzicht  van  deze  gegevens,  zie  het  proces-verbaal  d.d.  8  januari  1998  betreffende  de  aanvraag  van  een gerechtelijk vooronderzoek tegen J. (F16). 304 Proces-verbaal d.d. 19 juni 1997 (F4). 305 Zie de mutatie in het journaal op 18 juni 1997 (F23). 306 Zie de mutatie in het journaal op 24 juni 1997 (F23). 307 Zie de mutaties in het journaal op 26 juni en 1 juli 1997 (F23).

  fort3_26

  214 10.3 De aanpak van het 062-onderzoek op het LRT Begin  november  nam  het  LRT  het  onderzoek  naar  de  “Taartman”  over  van  het  Carex-team.471  Erg veel  eigen  opsporingsactiviteiten  behoefden  toen  niet  meer  te  worden  verricht.  De  verklaringen  van enkele  aangehouden  verdachten  en  getuigen  uit  het  Carex-onderzoek  en  het  Sri  Lankese  onderzoek gaven  al  veel  inzicht  in  de  organisatie  van  de  hasj-  en  cocaïnetransporten  en  de  rol  hierin  van  de voornaamste verdachten. Er werden door het LRT-team dan ook weinig dwangmiddelen toegepast. In tegenstelling   tot   de   gang   van   zaken   in   het   061-onderzoek   werden   in   het   062-onderzoek   geen telefoontaps geplaatst.472 Het  onderzoek  van  het  LRT  bestond  uit  twee  gescheiden  deelonderzoeken,  omdat  de  criminele groep   die   de   cocaïnetransporten   organiseerde   van   geheel   andere   samenstelling   was   dan   het samenwerkingsverband   dat   achter   de   hasjverschepingen   uit   Sri   Lanka   zat.   Het   enige   dat   beide groepen gemeen hadden was de deelname van de “Taartman”. 10.3.1 De cocaïnetransporten Op  het  moment  dat  het  LRT  de  “Taartman”-zaak  ter  hand  nam,  deed  zich  een  verrassing  voor.  De rijkswacht,   die   de   “Belgische   Sapman”   na   de   opheffing   van   diens   preventieve   hechtenis   onder observatie hield, ging op 12 november 1997 over tot de aanhouding van vier personen. De “Belgische Sapman”,  de  “Taartman”  en  hun  beide  advocaten  werden  in  een  wegrestaurant  aangehouden.  Naar aanleiding  hiervan  werden  nog  diezelfde  dag,  op  verzoek  van  de  Belgische  justitie,  huiszoekingen verricht   bij   de   “Taartman”.   Later   zou   door   de   “Belgische   Sapman”   worden   verklaard   dat   deze samenkomst was belegd om meer informatie te krijgen uit het Carex-onderzoek. De bedoeling was om de verklaringen op elkaar af te stemmen. Tot het moment van zijn aanhouding was de “Taartman” nog niet   verhoord.   Hij   wist   dat   er   in   het   Carex-onderzoek   belastende   verklaringen   over   hem   waren afgelegd, omdat de advocaat, door wie hij zich liet bijstaan, ook de verdediging van R. voerde. De   verhoren   door   de   Belgische   politie   van   de   “Belgische   Sapman”   leverden   gedetailleerde verklaringen  op  over  zes  cocaïnetransporten  in  de  periode  1994-1997  waarbij  ook  de  “Taartman” betrokken zou zijn geweest. In totaal zou het gaan om 1420 kilo cocaïne, waarvan 1100 kilo in beslag genomen  was.  In  tegenstelling  tot  vrijwel  alle  andere  aangehouden  verdachten  legde  de  “Taartman” geen  verklaringen  af.  Hij  ontkende  alle  betrokkenheid  bij  de  cocaïnetransporten.  Op  23  januari  1998 werd hij in afwachting van zijn berechting door de Belgische justitie in vrijheid gesteld. In de eerste maanden van 1998 dreigde de situatie te ontstaan dat zowel de Belgische politie als het  LRT  tegen  de  “Taartman”  opsporingsonderzoeken  naar  dezelfde  misdrijven  verrichtten.  Op  28 april   1998   werd   hieraan   een   einde   gemaakt   toen   de   strafvervolging   van   de   “Taartman”   door   de Belgische autoriteiten aan Nederland werd overgedragen. In feite heeft het LRT geen verdere onderzoeksactiviteiten behoeven te ontplooien. Men heeft nog wel gepoogd  om  de  “Taartman”  te  verhoren  over  de  cocaïnetransporten,  maar  hij  weigerde  categorisch hierover iets te zeggen. 10.3.2 De hasjtransporten uit Sri Lanka Op  het  Sri  Lankese  rechtshulpverzoek  volgde  een  Nederlands  rechtshulpverzoek  aan  Sri  Lanka  om daar  een  aantal  personen  te  mogen  horen.  Na  verkregen  toestemming  werden  enkele  weken  later twee rechercheurs van het LRT naar Sri Lanka gestuurd om personen te horen over de wijze waarop                                                 471 Het onderzoek naar de overige verdachten, onder wie R., werd geheel afgewerkt door het Carex-team van het Zaanse regiokorps. 472 Er  werden  ook  geen  printgegevens  opgevraagd  en  observatieacties  gepleegd.  Het  dossier  “ambtshandelingen”  in  dit onderzoek telt 71 handelingen; vergeleken met de 1111 handelingen uit het 061-onderzoek is dit aantal bijzonder laag.

  fort3_55

  243 het   college   en   de   minister   van   Justitie   zou   worden   uitgelegd.   In   zijn   eigen   presentatie   was   dit onderdeel,  mede  op  verzoek  van  Ficq,  weggelaten  teneinde  het  accent  te  kunnen  leggen  op  de strategische hoofdpunten.546 In  de  vastgestelde  notulen  van  de  collegevergadering  van  6  oktober  1998  wordt  opgemerkt  dat het  060-onderzoek  gestaag  verliep.547   In   scherp   contrast   met   deze   observatie   stelde   Snijders   na afloop   van   de   vergadering   vast   dat   tijdens   de   presentatie   van   Noordhoek   eigenlijk   niets   over   de tactische  voortgang  van  het  061-onderzoek  was  verteld.548  De  informatie  die  onder  het  kopje  “LRT 060-onderzoek”  aan  de  orde  komt,  is  inderdaad  goeddeels  van  Haarlemse  origine.  De  passages  in kwestie  hebben  betrekking  op  de  NN-verklaringen  en  het  parallel-pv,  maar  niet  op  de  activiteiten  van het LRT.549 In tegenstelling tot het 061-onderzoek kwamen wel het 062-onderzoek en het 063-onderzoek kort ter  sprake.  Over  het  eerste  onderzoek  werd  gemeld  dat  de  hoofdverdachten  inmiddels  in  voorlopige hechtenis zaten. Het meest uitgebreid werd gesproken over de voors en tegens van de deal met R. in het  062-onderzoek.  Zoals  beschreven  is  in  hoofdstuk  10,  stemde  het  college  kort  na  afloop  van  de vergadering – na een hernieuwd advies van de CTC – in met het aangaan van een overeenkomst met de veroordeelde in kwestie.550 In het kader van het 063-onderzoek wordt in het verslag niet meer gezegd dan dat door Haarlem informatie  werd  veredeld.  Hieruit  kwam  de  mogelijke  betrokkenheid  van  een  andere  informant  naar voren. Snijders zou in zijn presentatie aanzienlijk uitgebreider op deze materie ingaan. Voordat  de  presentatie  van  Snijders  wordt  besproken,  is  het  van  belang  nog  even  stil  te staan  bij  het  punt  waaraan  de  Haarlemse  CID-officier  van  justitie  zich  het  meest  gestoord  had  in  de presentatie van Noordhoek: de pre-deal tussen het Amsterdamse parket en K. De overeenkomst was weliswaar geen zelfstandig onderwerp van de presentatie van Noordhoek – noch van die van Snijders trouwens  –  maar  kwam  tijdens  de  beraadslagingen  naar  aanleiding  van  deze  presentaties  wel  een aantal malen zijdelings aan bod. Volgens Snijders trachtte Ficq uit alle macht te vermijden dat de pre- deal  onderwerp  van  gesprek  zou  worden.551  Dit  weerhield  Snijders  er  niet  van  om  meermaals  zijn bedenkingen    over    de    wijze    van    totstandkoming,    de    wijze    van    uitvoering    en    de    (summiere) terugkoppeling van (informatie over) de contacten met K. te berde te brengen. Vanuit het college werd naar aanleiding van deze kritiek gewezen op het feit dat voor de pre-deal toestemming was gegeven, maar dat nog geenszins vaststond dat het tot een deal zou komen.552 In  het  verlengde  van  de  discussie  over  de  pre-deal  met  K.  speelde  nog  iets  anders,  namelijk  de deelname  van  Teeven  aan  de  klankbordgroep.  Het  college  achtte  de  deelname  van  Teeven  aan  dit gremium  gewenst,  maar  een  aantal  participanten,  in  het  bijzonder  Snijders  c.s.,  waren  fel  tegen  dit voorstel gekant. De contacten die Teeven had gelegd met K. vormden in dit verband de belangrijkste barrière.553 De presentatie van Snijders en Schouten                                                 546 Brief van J. Snijders d.d. 16 oktober 1998 aan D. Frijlink (D21). 547 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal d.d. 6-10-1998 (C5). 548 Brief van J. Snijders d.d. 16 oktober 1998 aan de secretaris van het college van procureurs-generaal (D21). 549 Snijders stelt in zijn commentaar op de conceptnotulen – een reactie die 13 pagina’s omvat waarin 40 punten worden behandeld  –  overigens  terecht  vast  dat  het  verslag  van  de  vergadering  op  een  aantal  punten  onjuist  en  onvolledig  is. Bovendien  lopen  elementen  van  diverse  onderzoeken  in  het  verslag  door  elkaar  heen.  De  Amsterdamse  officier  van justitie Teeven wordt bijvoorbeeld ten onrechte verbonden aan de deal in het 062-onderzoek. De laatstgenoemde deal wordt verderop in het verslag vervolgens ten onrechte in verband gebracht met het NN-GVO en het 061-onderzoek. Het verslag is weliswaar later op een aantal punten aangepast, maar de versie die uiteindelijk door het college is vastgesteld bevat onverkort een aantal onjuistheden. 550 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal d.d. 6-10-1998 (C5). 551 Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 552 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal d.d. 6-10-1998 (C5). 553 Brief van J. Snijders d.d. 16 oktober 1998 aan de secretaris van het college van procureurs-generaal (D21).

  fort3_84

  272 brede  zin  van  het  woord.  Het  korset  van  het  strafrechtelijke  onderzoek  sluit  voor  het  blootleggen  van de  werkelijke  gang  van  zaken  in  het  IRT-tijdperk  en  van  de  rol  van  overheidsfunctionarissen  daarin eenvoudigweg   te   nauw.   Dit   gegeven   roept   overigens   wel   de   vraag   op   waarom   het   college   van procureurs-generaal   destijds   geen   gebruik   heeft   gemaakt   van   alternatieve   instrumenten   om   de waarheid boven tafel te krijgen. Tegen de achtergrond van het feit dat een aantal hoofdrolspelers in de IRT-affaire  –  onder  wie  officier  van  justitie  Van  der  Veen  –  uit  het  oogpunt  van  bronbescherming zichzelf  een  zwijgplicht  had  opgelegd  die  de  waarheidsvinding  aantoonbaar  bemoeilijkte,  was  het,  in het bijzonder met het oog op het XTC-traject, denkbaar geweest om de genoemde officier van justitie een  dienstopdracht  te  geven  om  ten  overstaan  van  enkele  materiedeskundigen  binnen  het  openbaar ministerie   opheldering   van   zaken   te   verschaffen.   Of   deze   alternatieve   aanpak   ook   vruchten   zou hebben afgeworpen, is ongewis, maar het feit dat het college van procureurs-generaal een dergelijke stap toen niet serieus heeft overwogen, moet worden aangemerkt als een gemiste kans.

  Tactische recherche

  3.5 Tactische recherche

  De tactische recherche verzamelt informatie over strafbare
  feiten en personen die verdacht zijn. Deze rechercheurs hebben als
  taak bewijsmateriaal aan te leveren voor concrete strafzaken. In
  het onderzoek van de commissie is de tactische recherche eveneens
  onderwerp van onderzoek geweest. Daarbij ging de primaire aandacht
  uit naar de organisatie van de tactische recherche en naar de vraag
  in hoeverre er bijzondere opsporingsmethoden werden gebruikt. De
  commissie heeft de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd:

  lees meer

  << oudere artikelen