• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Inhoud Bijlage X

  Bijlage X – Deelonderzoek 3

  1. De vrije-beroepsbeoefenaars: advocaten, notarissen en
  accountants

  Voorwoord

  lees meer

  Bijlage X – 5.1. Inleiding

  5. AFSCHERMING

  5.1. Inleiding

  Nu in kaart is gebracht welke vormen van fraude zoal zijn
  aangetroffen en welke dadergroepen zich aan deze vormen van
  georganiseerde criminaliteit schuldig maken, dient een antwoord te
  worden geformuleerd op de vraag op welke wijzen de criminele
  groepen zich trachten af te schermen van gedupeerden en
  opsporingsinstanties. In dit verband kan een onderscheid worden
  gemaakt tussen maatregelen die betrekking hebben op de interne
  organisatie, en afschermingsmethoden die gepaard gaan met de
  inbreng van invloedrijke derden. Met het eerste wordt gedoeld op de
  inspanningen van de fraudeurs de bedrijfsvoering zodanig vorm te
  geven dat men zich zo veel mogelijk aan de controle van
  marktpartijen en overheidsinstanties kan onttrekken. Het schuilgaan
  achter rechtspersonen en andere faades en de beperking en
  manipulatie van informatiestromen zijn hiervan de meest voorkomende
  verschijningsvormen. In deel II van dit rapport (hoofdstuk 7 e.v.)
  zal uitvoerig worden ingegaan op de wijzen waarop criminele groepen
  – fraudeurs, maar ook andere typen van daders, zoals drughandelaren
  – van rechtspersonen gebruik c.q. misbruik maken om hun rol in de
  organisatie te maskeren en aansprakelijkheid te ontlopen. In dit
  hoofdstuk (paragraaf 5.2) zal worden bezien hoe criminele groepen
  hun informatiehuishouding inrichten teneinde interventie van
  buitenaf te voorkomen. Behalve maatregelen in de sfeer van de
  interne bedrijfsvoering, blijken niet zelden ook personen en/of
  instanties van buiten de organisatie goedschiks of kwaadschiks een
  rol in de afschermingsstrategie te vervullen. De betrokkenheid van
  derden kent wederom een breed scala van verschijningsvormen. Het
  spectrum varieert van het inschakelen van derden als integraal
  onderdeel van de modus operandi, het aangaan van betrekkingen met
  wetshandhavers, het zich omringen met financile en juridische
  deskundigen tot aan het mobiliseren van maatschappelijke
  tegenkrachten om strafrechtelijke vervolging en veroordeling te
  voorkomen. De beschouwing over afscherming met behulp van derden
  valt in twee delen uiteen. In paragraaf 5.3.1 zullen de onoorbare
  externe contacten op uitvoerend niveau de revue passeren, dat wil
  zeggen de betrekkingen die gericht zijn op een ongestoorde
  voortzetting van de frauduleuze activiteiten en op tegenwerking van
  mogelijke opsporingshandelingen. In paragraaf 5.3.2 zal worden
  bezien op welke wijze een aantal fraudeurs zich structureel tracht
  in te nestelen in bestaande sociale en culturele netwerken. Door
  zich te omringen met vooraanstaande personen in de samenleving
  wordt niet alleen de behoefte aan maatschappelijke erkenning tot op
  zekere hoogte bevredigd, maar kan tevens het eventuele wantrouwen
  van de reguliere markt en de opsporingsinstanties worden weggenomen
  c.q. geneutraliseerd. In de laatste betekenis dienen contacten met
  de bovenwereld zeker te worden beschouwd als een belangrijke vorm
  van immunisering.

  lees meer

  Bijlage X – 11.6. Witwassen en investeren op de onroerend goedmarkt

  11.6. Witwassen en investeren op de onroerend
  goedmarkt

  Meer dan bij de handel in effecten is de handel in onroerend
  goed niet alleen een middel maar ook een doel. Het is een
  eindbestemming van misdaadgeld. Twee verschijningsvormen van de
  route naar deze bestemmingen worden hieronder gepresenteerd.

  lees meer

  Bijlage XI – 1.2. De aanpak van het onderzoek

  1.2. De aanpak van het onderzoek

  Georganiseerde criminaliteit is een verschijnsel dat welhaast
  per definitie vanuit heel diverse gezichtspunten kan worden
  bestudeerd. Het kan bijvoorbeeld zowel worden bezien door de bril
  van de mensen die deze criminaliteit bedrijven als vanuit de
  positie van degenen die er direct het slachtoffer van zijn, maar
  ook in het perspectief van de organisaties die haar op de n of
  andere manier pogen te bestrijden. Onderzoeken vanuit deze of nog
  andere gezichtspunten verricht, toveren steeds weer een ander beeld
  van dit verschijnsel te voorschijn. Ook is het zo dat het onderzoek
  dat vanuit de ene invalshoek wordt verricht, niet per definitie
  moeilijker of gemakkelijker is dan het onderzoek dat vanuit een
  andere invalshoek is opgezet. Voor wie bijvoorbeeld geen toegang
  heeft tot de vertrouwelijke informatie waarover de politie
  beschikt, is het gewoon heel moeilijk, om niet te zeggen
  onmogelijk, om een adequaat beeld van de georganiseerde
  criminaliteit te schetsen. Voor zo iemand zit er weinig anders op
  dan om contact te zoeken met de plegers respectievelijk de
  slachtoffers van georganiseerde criminaliteit en te bezien of er in
  hun kring voldoende betrouwbare gesprekspartners te vinden zijn die
  onder bepaalde voorwaarden opening van zaken willen geven. En het
  is zeker ook zo dat aan elke aanpak van onderzoek op dit terrein de
  nodige voordelen en nadelen, moeilijkheden en mogelijkheden kleven.
  Het feit bijvoorbeeld dat de politie veel informatie uit de tweede
  hand heeft, betekent dat haar berichten over georganiseerde
  criminaliteit behoedzaam moeten worden genterpreteerd. Maar hier
  staat tegenover dat het voor onderzoekers ook heel moeilijk is om
  het waarheidsgehalte te beproeven van verhalen die door misdadigers
  worden verteld, nog moeilijker vaak dan voor de politie. Kortom:
  onderzoek naar georganiseerde criminaliteit is geen eenvoudige
  zaak.

  lees meer

  Bijlage I – 1.1 De Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden

  HOOFDSTUK 1 VAN WERKGROEP NAAR ENQUTECOMMISSIE

  1.1 De Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden

  Na afloop van het plenaire debat in de Kamer over de opheffing
  van het interregionaal rechercheteam Noord-Holland/Utrecht op 7
  april 1994 Noot werd de motie, ingediend door de leden
  Dijkstal, Kohnstamm en Brouwer (motie-Dijkstal c.s) Noot
  , door de Kamer aangenomen. De motie luidde als volgt: De
  Kamer,

  lees meer

  Bijlage I – 5. Tijdschriftartikelen

  Aalberts, Monique; Bunt, Henk van de, Politile waarheden, In:
  Tijdschrift voor criminologie 36 (1994) 4
  (okt/dec) p. 328-389
  Almelo, A.E. van; Cohen, R.F.; Wiewel, P.G., Stroomlijning van het
  Nederlandse strafproces: Een overzicht, In:
  Nederlands Juristenblad 67 (1992) 16 (16 apr) p. 501-512
  Altink, S.M.; Wijers, M., Vrouwenhandel: een integrale aanpak, In:
  Nederlands Juristenblad 66 (1991) 9 (28
  febr) p. 360-365
  Arnou, L., Het respecteren van het telefoongeheim in Belgi na de
  afluisterwet van 30 juni 1994, In:
  Computerrecht (1995) 4 (aug) p. 156-164; 5 (sept/okt) p.
  202-211
  Bal, P., Grensverleggende infiltratie naar Amerikaans model, In:
  Delikt en Delinkwent 25 (1995) 4 (apr) p.
  312-331
  Barends, Mirjam; Gemert, Wil van, Integriteit als strategie:
  Bestrijding van de georganiseerde misdaad, In:
  Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 3 (mrt) p. 3-5; 4 (apr) p.
  10-13
  Barkhuysen, Tom, De controle op de criminele
  inlichtingendienst/Patijn, A., Naschrift, In: Nederlands
  Juristenblad 70 (1995) 27 (14 juli) p. 1006-1008
  Barneveld, A.L.R., De mythe van de onderwereld: Als hindernis bij
  criminaliteitsbeheersing, In: Tijdschrift voor
  de Politie 54 (1992) 6 (juni) p. 260-263
  Beek, G.P. van de, EEG-fraude een OM-prioriteit?, In: Trema 13
  (1990) 3 (mrt) p. 93-99
  Beek, G.P. van de, Sturing en controle van de Bijzondere
  Opsporingsdiensten, In: Tijdschrift voor de Politie 54
  (1992) 11 (nov) p. 462-465
  Beier, A., Bescherming van kroongetuigen: Het Witness Protection
  Program in de Verenigde Staten, In: Delikt
  en Delinkwent 25 (1995) 2 (feb) p. 122-134
  Beke, Balthazar; Don, Paul; Ferwerda, Henk; Oortsmerssen, Hans van,
  De politieorganisatie in beweging: Klant-
  en resultaatgericht door middel van accountmanagement, In:
  Tijdschrift voor de Politie 55 (1993) 3 (mrt) p.
  6-10
  Berenschot, Geert; Koole, Rob, Ongebruikelijke transacties in de
  Verenigde Staten: Meldpunt kan ook
  Nederland informatie leveren, In: Algemeen Politieblad 144 (1995)
  19 (14 okt) p. 14-15
  Berg, E.A.I.M. van den, De markt van misdaad en milieu: Onderzoek
  gericht op inzicht zware
  milieucriminaliteit, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 18 (30
  sept) p. 12-13
  Berkmoes, Henri; Bollaerts, Rudy; Frans, Bruno, Criminele
  organisaties in Belgi: no science, no fiction, In:
  Politeia: Belgisch Politievakblad 5 (1995) 4 (apr) p. 24-26
  De bescherming van journalistieke bronnen: recht of voorrecht?
  (redaktioneel), In: Recht en Kritiek 21 (1995) 3
  (juli/sept) p. 211-217
  Bestrijding Corruptie, In: MAB: Maandblad voor Accountancy en
  Bedrijfseconomie 69 (1995) 1/2 (jan/feb) p.
  6-49 (themanummer)
  Bieneman, Jos, Onderzoek naar ambtelijke corruptie: een oefening in
  behoedzaamheid, In: Desiderius 8
  (1995) 2 (juni) p. 10-15
  Bijzondere opsporingsmethoden, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 33 (22 sept) p. 1255-1256
  Bilo, Franz, Das Aufspren krimineller Gewinne: Mglichkeiten und
  Grenzen der Geldwsche und
  Gewinnaufsprung aus Betriebswirtschaftlicher Sicht, In:
  Kriminalistik 48 (1994) 2 (feb) p. 129-132
  Blaauw, J.A., Infiltratie als nieuw specialisme: aanvaardbaar of
  hellend vlak?, In: Algemeen Politieblad 134
  (1985) 11 (25 mei) p. 243-253
  Blijswijk, J.A.M., Belastingdienst, fraudebestrijding en financieel
  rechercheren, In: Tijdschrift voor de Politie 57
  (1995) 7/8 (juli/aug) p. 25-27
  Blom, T.; Mevis, P.A.M., Kijkoperaties wettelijk geregeld?/Pieters,
  J.J.T.M.; Revis, C.J.P.M, Naschrift, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 27 (14 juli) p. 1003-1006
  Blom, T.; Mevis, P.A.M., Ziende blind?: Een beschouwing over
  inkijkoperaties, In: Delikt en Delinkwent 25
  (1995) 1 (jan) p. 5-27
  Blonk, G.N.M., Een nieuwe start: De technische recherche in de
  regio, In: Modus 1 (1992) 4 (okt) p. 46-49
  Blonk, G.N.M., Recherchekunde, de ontwikkeling van een
  professionalisme, In: Tijdschrift voor de Politie (1991)
  p. 212-216
  Blouw, B.H. de, Van BiZa naar LSOP: Rechercheschool: tijdens uw
  verbouwing, gaat de verkoop…, In: Modus 2
  (1993) 2 (maart/april) p. 22-25
  Blouw, B.H. de, Nieuwe cursus: Opleiding observatierechercheur, In:
  Modus 4 (1995) 2 (mrt/apr) p. 13-14
  Boek, J.L.M.; Nijboer, J.F., Ongehoorde getuigen, In: Delikt en
  Delinkwent 22 (1992) 10 (december) p.
  1006-1014
  Boek, J.L.M.; Nijboer, Hans, Vigilat ut requiescant: De politie en
  de geheime daadwerkelijke handhaving van
  de (rechts?)orde in strafzaken, In: Recht en Kritiek 13 (1987) 4
  (okt/dec) p. 342-354
  Boek, J.L.M.; Nijboer, Hans, En zwaluw op het topje van de ijsberg,
  In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 32
  (16 sept) p. 1106-1107
  Boer, Monica den, Police coperation in the TEU: Tiger in a Trojan
  Horse?, In: Common Market Law Review
  32 (1995) 2 (apr) p. 555-578
  Boer, Monica den, The evolution of cross-border policing in Europe,
  In: Current Politics and Economics in
  Europe 5 (1995) 2/3 (apr/sept)
  Boerstra, Evert, Een schandalige versimpeling van de feiten: PG
  Docters van Leeuwen ergert zich aan de
  vraag: Wie is de baas over de politie, In: Algemeen Politieblad 144
  (1995) 5 (4 mrt) p. 4-5
  Boerstra, Evert, Milieucriminaliteit is verweven met de
  bovenwereld: stapje voor stapje raakt een bedrijf
  betrokken, In: Algemeen Politieblad 142 (1993) 16 (7 aug) p.
  9-11
  Boll, Olaf, Rechtspolitik im Meinungsstreit: Bekmpfung der
  Organisierten Kriminalitt durch den Gesetzgeber,
  In: Kriminalistik (1992) 2 (feb) p. 66-74
  Bolte, Geerhard, De straatwaarde van de dubbele moraal:
  Zaakjesmannen, In: Management Team 17 (1995)
  19 (17 nov) p. 26-29, 31-32
  Bonarius, Han, Mensenwerk: Over infiltranten en informanten, In:
  Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 11 (nov)
  p. 31
  Boorsma, Jurjen, Fenomeenonderzoek is relatief jonge trend: nieuwe
  methode in aanpak georganiseerde
  criminaliteit, In: Algemeen Politieblad (1995) 2 (21 jan) p.
  18-19
  Bordewijk, P.; Janssens, P.M.G.P.; Brink, G. van den; Bogt, H.J.
  ter, Ethiek in het openbaar bestuur, In:
  Openbaar bestuur 3 (1993) 2 (feb) p. 2-7; 3 (mrt) p. 2-6; 4 (apr)
  p. 7-11; 5 (mei) p. 18-24
  Bordewijk, Paul, Ongrijpbare politie, In: Intermediair 31 (1995) 15
  (14 apr)
  Borgers, Matthias, (On)rechtmatigheid en (on)betrouwbaarheid van
  daderidentificatie door ooggetuigen, In: Ars
  Aequi 44 (1995) 3 (mrt)
  Borsboom, Annelies, Bijzondere opsporingsdiensten bedreigen de
  burger: Een glazen huis met geblindeerde
  ramen, In: Mensenrechtenmagazine 1 (1992) 6 (juni) p. 2-4
  Bos, Arie; Utermark, Patricia, Bruyninckx: advocatuur staat
  argeloos tegenover criminaliteit, In: Advocatenblad
  75 (1995) 21 (10 nov) p. 1002-1003
  Bosly, Henri-D.; Vandermeersch, Damien, La loi Belge du 30 juin
  1994 relative la protection de la vie prive
  contre les couts, la prise de connaissance et l’enregistrement de
  communications et de tlcommunications
  prives, In: Revue de Droit Pnal et de Criminologie 75 (1995) 4
  (apr) p. 301-343
  Brandsma, Bart, Onkreukbare ambtenaar onderhevig aan machtsbederf:
  Kafkiaanse kreukels, In:
  Management Team 17 (1995) 19 (17 nov) p. 70-72, 74
  Brants, Chrisje, The Royal Commission on criminal justice: Meer van
  hetzelfde in de Engelse strafprocedure, In:
  Delikt en Delinkwent 24 (1994) 1 (jan) p. 28-40
  Brants, Chrisje, 1994: Het jaar van de politie?, In: Ars Aequi 44
  (1995) 3 (mrt): katern 54: p. 2578-2582
  Brants, Chrisje, Strafrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni)
  katern 55: p. 2621-2626
  Brenninkmeijer, A.F.M., Grondslagendiscussie over strafvordering:
  Verslag van de vergadering van de
  Nederlandse Juristen-Vereniging, In: Nederlands Juristenblad 69
  (1994) 26 (1 juli) p. 865-868
  Broeders, P.A.J.; Tazelaar, P.D.R., Privacybescherming vergt
  internationale afstemming, In: Algemeen
  Politieblad 140 (1991) 13 (22 juni) p. 11-12
  Broek, Tom van den, Rijkdom van het Onvoltooide, In: Tijdschrift
  voor de Politie 57 (1995) 9 (sept) p. 24-26
  Broekhuizen, Jan; Schmohl, Inge, Een nieuwe in rem procedure?:
  Balanceren op de grens van straf- en
  privaatrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni) p. 484-490
  Bruinsma, G.J.N.; Daniel, M.R.; Veldhuis, G.J., Enkele
  verwaarloosde organisatorische vraagstukken van de
  Interregionale Rechercheteams (IRT’s), In: Delikt en Delinkwent 24
  (1994) 10 (dec) p. 1056-1069
  Buruma, Y., De bijzondere politiediensten in het spanningsveld
  tussen nationale en unionaire ontwikkelingen,
  In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 10 (dec) p. 1031-1055
  Busch, Heiner, Operative Zusammenarbeit ber Grenzen: Verdeckte
  Aktionen und kontrollierte Lieferungen, In:
  Brgerrechte & Polizei 49 (1994) 3: p. 55-62
  Busch, Heiner; Ptter, Norbert, Operative Polizeimethoden:
  Vergeheimdienstlichung der Ermittlungen, In:
  Brgerrechte & Polizei 49 (1994) 3: p. 6-15
  Buuren, Peter van, Toezicht en opsporing; Awb-notities (21), In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 23 (9 juni)
  p. 868-869
  Capelle, M.A.A., Geen gezag zonder beheersing: De positie van het
  Openbaar Ministerie ten opzichte van
  financile problemen bij de politie, In: Tijdschrift voor de Politie
  48 (1986) 12 (dec) p. 533-535
  Capelle, M.A.A. van, Criminele inlichtingen en taakuitvoering:
  Samenwerking tussen reguliere politie en
  BOD’s, In: Tijdschrift voor de Politie 56 (1994) 5 (mei) p.
  9-12
  Capelle, M.A.A. van, Gerechtelijke politie: een noodzaak, In:
  Tijdschrift voor de Politie 51 (1989) 12 (dec) p.
  544-546
  Chaikin, David A., Money Laundering: An investigatory perspective,
  In: Criminal Law Forum 2 (1990) 1 (Spring)
  p. 467-510
  Centraal staat gevaar voor volksgezondheid: TCR-proces maakt
  overheidstaak bij afvalverwerking opnieuw
  actueel, In: Handhaving 11 (1995) 3 (mei/juni) p. 12-16
  Collison, Mike, Drug crime, drug problems and criminal justice:
  Sentencing trends and enforcement targets, In:
  The Howard Journal of Criminal Justice 33 (1994) 1 (feb) p.
  25-40
  Coppes, Rosan; Groot, Flora de; Sheerazi, Alex, Aspecten van
  culturen en criminaliteit, In: Tijdschrift voor de
  Politie 57 (1995) 11 (nov) p. 29-31
  Corboz, Bernard, L’agent infiltr, In: Schweizerische Zeitschrift fr
  Strafrecht 111 (1993) 3: p. 307-342
  Corruptie, In: Justitile verkenningen 17 (1991) 4 (mei) p. 5-98
  (themanummer)
  Corstens, G.J.M., Consensualiteit, In: Delikt en Delinkwent 24
  (1994) 1 (jan) p. 4-8
  Corstens, G.J.M., Corporatieve aansprakelijkheid in verband met de
  Landsverordening strafbaarstelling
  witwassen van geld, In: Tijdschrift voor Antilliaans Recht –
  Justicia (1995) 1 (1e kwart) p. 1-13
  Corstens, G.J.M., De (grondslagen van de) strafvordering in
  discussie, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 2 (feb)
  p. 109-121
  Corstens, G.J.M., Inbreken in de rechtsstaat, In: Nederlands
  Juristenblad 69 (1994) 15 (15 april) p. 497-498
  Corstens, G.J.M., Nieuwe wetgeving strafprocesrecht, In: Trema
  (1994) 4 (apr) p. 152-164
  Corstens, G.J.M., Vroegsporing, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995)
  1 (jan) p. 1-4
  Couzijn, J.C.M., Misdaadanalyse en strategiebepaling, In:
  Tijdschrift voor de Politie 51 (1989) 7 (juli) p.
  326-331
  Crisis in de gedoogcultuur?, In: Justitile verkenningen 21 (1995) 8
  (okt/nov) p. 3-88 (themanummer)
  Curtin, D.M.; Pouw, J.F.M., Samenwerking op het gebied van justitie
  en binnenlandse zaken in de Europese
  Unie: pre-Maastricht-nostalgie?, In: SEW: Tijdschrift voor Europees
  en Economisch Recht 43 (1995) 9 (sept) p.
  579-605
  Debets, Willy; Klaarenbeek, Annemieke; Lausang, Iskandar,
  Buitenlandse rechtspersonen in Nederland:
  Centrale registratie aanbevolen, In: Algemeen Politieblad 144
  (1995) 21 (11 nov) p. 18-20
  Derksen, Wim, Tussen correctheid en corruptie, In:
  Bestuurswetenschappen 49 (1995) 4 (juli/aug) p. 245-248
  De diepe sporen van een opsporingsmethode, In: Algemeen Politieblad
  144 (1995) 20 (28 okt) p. 3-11
  Dijken, P. van, Opsporing van ambtelijke corruptie, (g)een
  probleem?, In: Tijdschrift voor de Politie 47 (1985)
  12 (dec) p. 583-588
  Doelder, H. de, Het OM na Donner, In: Trema 17 (1994) 12 (december)
  p. 445-451
  Doorenbos, D.R., De pluk ze-wetgeving, In: Nederlands Juristenblad
  68 (1993) 25 (24 juni) p. 934-935
  Doorn, A.J. van, Zware milieucriminaliteit: Notities over aard en
  omvang, In: Justitile Verkenningen 20 (1994)
  9 (december) p. 95-104
  Dupont, L.; Christiaensen, S.; Claes, P., Knelpunten betreffende
  het functioneren van het strafrechtelijk
  vooronderzoek: Samenvattend verslag van een empirische studie, In:
  Panopticon 13 (1992) 3 (mei/juni) p.
  215-244
  Duyne, Petrus van; Riks, Ewald, Vooruitlopend strafrechtelijk
  onderzoek en politietaken: Zowel gericht op
  ingrijpen als op voorkomen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 21
  (11 nov) p. 14-17
  Eden, Salee Jasry, Video-opnamen: een effectief middel bij
  bewijsvoering in gerechtelijke procedures
  betreffende ernstige strafbare feiten, In: Nederlands Juristenblad
  70 (1995) 11 (17 mrt) p. 418-419
  Eigenberg, H., De cordinerend rechter-commissaris, In: Trema (1995)
  4 (apr) p. 128-129
  Eigenberg, H., Reactie op Vroegsporing onder controle van de
  CRC/Gelderman, E.F.G.M., In: Trema (1995)
  8 (sept) p. 250-254
  Eikenaar, Albert, Achter de schermen van de fiscale recherche: wij
  zijn van de FIOD, In: Management Team
  15 (1993) 5 (22 mrt) p. 17-19, 22, 24, 26
  Eiser, Rolf, Die Bearbeitung organisierter BtM-Kriminalitt:
  Prozessuale Probleme und andere Besonderheiten,
  In: Kriminalistik 47 (1993) 1 (jan) p. 29-31
  Eland, J.R., Het openbaar ministerie in de praktijk: Ervaringen van
  een officier van justitie, In: Justitile
  Verkenningen 18 (1992) 5 (juni) p. 8-16
  Engbersen, Godfried; Leun, Joanne van der, Illegaliteit en
  criminaliteit: Over de differentile kansencultuur
  van illegalen, In: Tijdschrift voor Criminologie 37 (1995) 3
  (juli/sept) p. 238-256
  Essen, Peter van, Fenomeenaanpak plaatst crimineel proces in
  bredere context: Inventariseren, begrijpen,
  kiezen, handelen en evalueren, In: Algemeen Politieblad 144 (1995)
  9 (29 apr) p. 18-20
  Europol, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 5 (mei) p. 443-494
  (themanummer)
  Fasseur, C., Het nieuwe Openbaar Ministerie en de nieuwe
  Politiewet, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 36
  (13 okt) p. 1323-1324
  Ficq, C.R.L.R.M.; Gend, S.J.A.M., De hulpofficier van justitie: In
  het spanningsveld tussen
  criminaliteitsbeheersing en rechtsbescherming, In: Trema (1993) 8
  (aug) p. 314-318
  Fijnaut, C.J.C.F., Europol: ook voor bijzondere politiediensten?,
  In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 9 (nov) p.
  889-898
  Fijnaut, C.J.C.F., Tussen misdaadbestrijding en strafrechtspleging:
  de internationale samenwerking van de
  politie in West-Europa, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 7 (sept)
  p. 623-638
  Fijnaut, C.J.C.F., De Bende van Nijvel en het beleid inzake het
  politiewezen, In: Panopticon 11 (1990) 6
  (nov/dec) p. 506-523
  Fijnaut, C.J.C.F., De zaak – Francois: testcase voor een
  socialistisch politiebeleid, In: Panopticon 6 (1985) 6
  (nov/dec) p. 558-568
  Fijnaut, C.J.C.F., Het blauw-blauwe politiebeleid van een paars
  kabinet, In: Tijdschrift voor Criminologie 36
  (1994) 4 (okt/dec) p.295-300
  Fijnaut, C.J.C.F., Het justitile politieoptreden in het licht van
  het EVRM, In: Delikt en Delinkwent 19 (1989) 6
  (juni) p. 524-553
  Fijnaut, C.J.C.F., November 1985: De regeling van het
  opsporingsonderzoek: toe aan een grondige herziening,
  In: Delikt en Delinkwent 15 (1985) 9 (nov) p. 809-811
  Fransen, A.M., Toezicht en opsporing, het onduidelijke voortraject
  bij de publieke rechtshandhaving, In: Delikt
  en Delinkwent 23 (1993) 2 (feb) p. 99-112
  Fraude, In: Justitile verkenningen 19 (1993) 1 (jan/feb) p. 5-135
  (themanummer)
  Frey, Marc, Geldwsche – Die Achillesferse der Organisierten
  Kriminalitt: Oder: Von der Notwendigkeit
  passender Bekmpfungsinstrumente, In: Kriminalistik 48 (1994) 5
  (mei) p. 337-341
  Galeotti, Mark, The drug threat from Eastern Europe, In: Jane’s
  Intelligence Review 7 (1995) 11 (nov) p.
  486-488
  Gar, Doroth, Oude en nieuwe koeien op een rijtje: Over het
  dagvaarden dan wel oproepen van getuigen ter
  zitting en over het getuigenbewijs, In: Advocatenblad 75 (1995) 14
  (21 juli) p. 586-590
  Geer, S. van de; Stroeve, H.; Bos, J.T.K.; Gemert, W. van; Groos,
  W.F., Plukze in serie, In: Algemeen
  Politieblad 142 (1993) 2 (23 jan) p. 10-13; 3 (6 feb) p. 10-14; 4
  (20 feb) p. 9-11; 5 (6 mrt) p. 16-19
  Geurts, P.; Steunenberg, B., De politie verdeeld, In: Openbare
  Uitgaven 21 (1989) 1 (jan/feb) p. 4-14
  Gevangeniscapaciteit, In: Justitile verkenningen 21 (1995) 6
  (juli/aug) p. 3-78 (themanummer)
  Het gevolg van Schengen, In: Algemeen Politieblad 139 (1990) 7 (31
  mrt) p. 149-153; 8 (14 apr) p. 179-183; 9
  (28 apr) p. 203-206; 10 (12 mei) p. 222-227; 11 (26 mei) p.
  253-258; 12 (9 juni) p. 276-281; 13 (23 juni) p.
  299-303
  Goen, B. van der, Openbaar Ministerie, advocatuur en rechtstaat,
  In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 13 (31
  mrt) p. 477-481
  Grapperhaus, M.J.; Nieuwenhuys, J., De gevolgen van onrechtmatige
  bewijsgaring: Een overzicht, In:
  Nederlands Juristenblad (1990) 21 (26 mei) p. 769-775
  Greef, Karel de, Overzicht gedragsregels vrije-beroepsbeoefenaren:
  Vrije beroep stelt paal aan criminele
  jongens, In: Account 8 (1995) 2 (apr) p. 12-16, 18-19
  Groenhuijsen, M.S., L.F. Keyser-Ringnalda, Boef en buit, In: Delikt
  en Delinkwent 25 (1995) 9 (nov) p. 982-988
  Groenhuijsen, M.S.; Landen, D. van der, De financile aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 17 (28 apr) p. 613-621
  Groot, C. de, Enkele interessante aspecten van de juridische
  bescherming van de persoonlijke levenssfeer, In:
  Tijdschrift voor de Politie 50 (1988) 11 (nov) p. 475-479
  Groot, F.C.V.; Mul, V., De rechter-commissaris en het
  strafvorderlijke conservatoire beslag, In: Delikt en
  Delinkwent 25 (1995) 7 (sept) p. 714-726
  Gropp, W., Special methods of investigation for combating organized
  crime, In: European Journal of Crime,
  Criminal Law and Criminal Justice 1 (1993) 1: p. 24-36
  Gross, Karl-Heinz; Fnfsinn, Helmut, Datenweitergabe im
  strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, In: Neue
  Zeitschrift fr Strafrecht 12 (1992) 3 (15 Mrz) p. 105-112
  Guerra, Sandra, Domestic drug interdiction operations: finding the
  balance, In: Journal of Criminal Law and
  Criminology 82 (1992) 4 (winter) p. 1109-1161
  Harmelen, E. van, Geen behoefte aan gerechtelijke politie/Naschrift
  mr Capelle, M.A.A. van, In: Tijdschrift
  van de politie 52 (1990) 3 (mrt) p. 117-123
  Hart, A.C. ‘t, De zeggenschap over de opsporing: OvJ, A-G, rechter,
  In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 5 (mei) p.
  415-421
  Hart, A.C. ‘t, Justitie aangepakt, In: Delikt en Delinkwent 25
  (1995) 8 (okt) p. 813-827
  Hart, A.C. ‘t, Penale bestuurskunde: het rapport-Donner, In: Delikt
  en Delinkwent 24 (1994) 7 (aug/sep) p.
  643-650
  Een hedendaagse casus van waarheidsvinding door de pers; oordeelt u
  zelf: De anonieme bron, de krant en
  het conflict: Weigering Het Parool om te rectificeren is
  onrechtmatig, In: Justitiekrant 6 (1995) 15 (4 aug) p.
  3-4
  Heijden, A.W.M. van der; Weimar, E.C.J.; Minnebo, P.,
  Misdaadanalyse: een nieuw hulpmiddel voor de
  recherche, In: Justitile Verkenningen 15 (1989) 1 (jan/feb) p.
  50-69
  Heimans, D., Internationale uitwisseling van politieinformatie:
  over het grensvlak tussen rechtshulp en
  privacybescherming, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 2 (feb) p.
  125-142
  Helgers, J.J.M., Bestuurlijke aansturing van de strafrechtsketen,
  In: Proces (1993) 5 (mei) p. 87-89
  Helsen, H.W.J., Normen voor het optreden van de politie, In: Pro:
  Periodiek Rechtspositie Overheidspersoneel 2
  (1995) 4 (juli) p. 167-172
  Helsen, H.W.J., Sector politie: Kwaliteitszorg bij de politie, In:
  Pro: periodiek rechtspositie overheidspersoneel 2
  (1995) 2 (mrt) p. 66-72
  Helten, Nico van, BVD en Hermandad: Een samenwerking in
  ontwikkeling, In: Tijdschrift voor de Politie 56
  (1994) 1/2 (januari/februari)
  Hennekens, H.Ph.J.A.M., Beantwoording rechtsvraag (205) gegevens
  uit CID-privacyreglement, In: Ars Aequi 40
  (1991) 9 (sep) p. 686 – 690
  Hermans, R.M., Het ontmantelen van verhaalsconstructies, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 21 (26 mei) p.
  772-782
  Hert, Paul de, De strafprocesrechtelijke voorstellen inzake
  computercriminaliteit: de boot naar de
  nentwintigste eeuw, In: Delikt en Delinkwent 23 (1993) 1 (jan) p.
  7-28
  Hert, Paul de, De Franse politie in het jaar 2000, In: Politeia:
  Belgisch politievakblad 5 (1995) 4 (apr) p. 12-16
  Hert, Paul de; Gutwirth, Serge, Cameratoezicht, veiligheid en de
  wet persoonsregistraties: Juridische
  denkoefeningen naar aanleiding van de Franse wet van 21 januari
  1995 inzake veiligheid, In: Recht en Kritiek
  21 (1995) 3 (juli/sept) p. 218-250
  Hertog, Fred den, Grootschalige milieudelicten vragen grootschalige
  aanpak: Ondanks gebrekkige
  informatie-voorziening, In: Politie, Dier & Milieu 68 (1993) 2
  (apr) p. 34-36
  Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek, In: Delikt en
  Delinkwent 21 (1991) 6 (juni) p. 539-654
  (themanummer)
  Hindriks, H., De onbezoldigde commissaris: Bestuurlijke
  nevenfuncties en integriteit, In: De Gemeentestem:
  Bestuursrechtelijk tijdschrift 145 (1995) 7015 (1 sept) p.
  429-443
  Hoefer, F.G.R., Bloemenhove: hoe ver reiken de bevoegdheden van de
  minister van justitie bij opsporing en
  vervolging van individuele gevallen?, In: Nedelands Juristenblad 51
  (1976) 29 (4 sep) p. 1021-1022
  Hoetjes, B.J.S., Het tegengaan van corruptie, In: Nederlands
  Juristenblad 69 (1994) 45/46 (16 december)
  p.1577-1582
  Holtslag, H., Structuur en certificering: opleidingen technische
  recherche, In: Modus 2 (1993) 4 (nov) p. 22-25
  Homburg, Ger; Geuns, Roeland van; Roording, Jaap; Huberts,
  L.W.J.C., Corruptie en fraude, In: Facta:
  Sociaal-wetenschappelijk magazine 3 (1995) 3 (apr) p. 8-11, 16-19,
  24-27, 30-32
  Hoogenboom, Bob, De mythe van de georganiseerde misdaad, In:
  Vraagstelling 1 (1994) 4 (winter) p. 47-58
  Hoogenboom, Bob, Tolerabel illegaal gedrag en de betrekkelijkheid
  van politile misdaadbestrijding, In:
  Tijdschrift voor Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p. 390-402
  Hosson, G.J. de, Ambtelijke integriteit moet goed worden bewaakt:
  bedrijfscultuur, In: Managementblad
  Rijksdienst 1 (1994) 4 (sept/okt) p. 16
  Houkes, Paul, Politiecomputers: Verboden toegang voor onbevoegden:
  enkele criteria voor het toekennen van
  autorisatie, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 15 (22 juli) p.
  14-16
  Hout, P.J. van den, Het afluisteren van telefoongesprekken in het
  licht van de voorstellen van de Commissie
  Moons, In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 6 (juni) p. 638-654
  Houtsma, Wim Heiko, De achterkamertjes van de afvalwereld, In:
  Milieustrategie (1995) 1/2 (jan/feb) p. 8-10
  Hovius, Paul, Pioniers van toen zijn professionals van nu: 1984 –
  1994: tien jaar milieuhandhaving, In:
  Handhaving 10 (1994) 6 (nov/dec) p. 2-6
  Huberts, L.W.J.C., Public corruption and fraud in the Netherlands:
  research and results, In: Crime, Law and
  Social Change 22 (1994/1995) 4: p. 307-321
  Huisman, W.; Lange A. de; Niemeyer, E., Milieucriminaliteit vergt
  handhaving op maat, In: Justitile
  verkenningen 20 (1994) 9 (dec) p. 26-46
  Huizing, Bert; Harmsen, Jan, Zo waarlijk helpe mij God almachtig,
  In: Politie Magazine 4 (1995) 8 (apr) p.
  12-13; 9 (mei) p. 6-8; 10 (juni) p. 12-13; 11/12 (juli/aug) p.
  12-13
  Integriteit en ethiek, In: Intercom 4 (1995) 1 (jan) p. 2-17
  (themanummer)
  Janse de Jonge, Eric; Zoontjens, Paul, Naar een algemene wet op het
  binnentreden, In: Nederlands
  Juristenblad 61 (1986) 19 (mei) p. 574-578
  Jansen, H.A., Project criminaliteitsbeheersing Rijnmond, In: Modus
  1 (1992) 2 (mei) p. 8-9
  Jansen, H.A., Reisverslag, In: Informatief: Nieuwsbrief RRD (1995)
  16 (2 juni)
  Jansen, O.J.D.M.L., Toezicht, opsporing en de Algemene wet
  bestuursrecht, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994)
  6 (juni) p. 534-552
  Jansen, R.H.M.; Tooren, R.L.H. van, Het is een misverstand te
  denken dat veiligheid en rechtmatigheid
  hetzelfde zijn, In: Trema 18 (1995) 3 (mrt) p. 65-68
  Jongsma, C.M., Witwasbestrijding moet nu scoren:
  ING-Veiligheidsexperts tonen afkeer van vage normen, In:
  Account 7 (1994) 8 (dec) p. 59-62
  Joset, Pierre; Ruckstuhl, Niklaus, V-Mann-Problematik aus der Sicht
  der Verteidigung, In: Schweizerische
  Zeitschrift fr Strafrecht 111 (1993) 4: p. 355-374
  Joubert, Ch., Undercover Policing – A Comparative Study, In:
  European Journal of Crime, Criminal Law and
  Criminal Justice 2 (1994) 1 (jan-march) p. 18-38
  Kaaden, J.J. van der; Keeken, H.P.M.; Quaadvliet-Van den Bongerd,
  I.P.E., Infiltratie als opsporingsmethode,
  In: Tijdschrift voor de Politie (1994) 12 (dec) p. 20-25
  Kaspersen, H.W.K., De Wet computercriminaliteit is er: nu de boeven
  nog, In: Computerrecht (1993) 4 (juli/aug)
  p. 134-145, 151-154
  Keesom, Jolanda, Bestuurders weerbaar maken tegen infiltratie
  criminelen: Binnenlandse Zaken komt met
  Leidraad Bewust Besturen, In: NG-Magazine 49 (1995) 42 (20 okt)
  Keijzer, N.; Steenbrink, J.H.A., Enkele opmerkingen omtrent
  infiltratie als opsporingstechniek, In: Militair
  Rechtelijk Tijdschrift 79 (1986) 9 (okt) p. 337-345
  Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Kroniek van het strafrecht: Paars
  strafrechtelijk beleid: liever minder maar beter?, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 10 (10 mrt) p. 347-352
  Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Kroniek van het strafrecht, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 31 (8 sept) p.
  1174-1179
  Kelk, C.; Roos, Th.A. de, Strafrecht in overvloed: Kroniek van het
  straf(proces)recht, In: Nederlands Juristenblad
  (1994) 33 (23 sept) bijlage: p. 32-40
  Kempen, Dorethe van, Europa nog niet rijp voor eigen versie van de
  FBI, In: Europa van Morgen 25 (1995) 16
  (15 nov) p. 229
  Ketele, Sabine, Publiek-private samenwerking: Succesfactoren en
  knelpunten beschreven, In: Algemeen
  Politieblad 144 (1995) 17 (16 sept) p. 19
  Keulen, Steven van, Wettelijke bevoegdheid geboden bij observatie,
  In: Algemeen Politieblad 138 (1989) 17
  (19 aug) p. 401-406
  Keulen, Steven van; Boerstra, Evert; Spruijt, Wout, Milieu, In:
  Algemeen Politieblad 144 (1995) 10 (13 mei) p.
  3-6, 14-15
  Keyser-Ringnalda, L.F., De buitgericht benadering van de Pluk
  ze-wetgeving, In: Nederlandse Juristenblad 68
  (1993) 10 (11 mrt) p. 335-339
  Klauer, Karl-Josef, Die Zustndigheit der Polizei als Ermittlungs-,
  Verfolgungs- und Ahndungsbehrde im
  Ordnungswidrigheitenrecht, In: Die Polizei 85 (1994) 7 (Juli) p.
  177-187
  Klok, R.B., Technische ondersteuning als maatwerk, In: Modus 2
  (1993) 4 (juli/aug) p. 47-49
  Klopfenstein, Hubert; Schneider, Andr, Aktion Benjamin: Ein Bericht
  ber Drogenhandel und internationale
  Waffenschieberei, In: Kriminalistik 47 (1993) 4 (apr) p.
  273-276
  Knigge, G., Controle door de FIOD, In: Ars aequi 37 (1988) 11 (nov)
  p. 772-775
  Knigge, G., Naar een fair vooronderzoek: Kanttekeningen bij het
  rapport van de Commissie Moons, In:
  Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1991) 8 (okt) p. 371-383
  Knigge, G., Van opsporing en strafvordering, In: Delikt en
  Delinkwent 20 (1990) 3 (mrt) p. 195-213
  Knigge, G., Afscheid van het wettelijk bewijsstelsel, In:
  Rechtsgeleerd Magazijn Themis 156 (1995) 9 (nov) p.
  381-382
  Knopjes, A.; Harten, S.M., Zuidoost-Azi-project: Chinese
  criminaliteit in Nederland, In: Modus 4 (1995) 4
  (juli/aug) p. 10-13
  Koch, Karl-Friedrich; Poerting, Peter; Strzer, Hans Udo, Von
  Sherlock Holmes zu Robocop: Aktuelle
  Methoden der Kriminaltechnik und Kriminalistik, In: Kriminalistik
  49 (1995) 1 (jan) p. 2, 4-11
  Koers, J., International cooperation between investigation
  authorities and public prosecutors, In: The Journal of
  Asset Protection and Financial Crime 1 (1993) 2 (Spring) p.
  156-165
  Kollenburg, J.C.E.; Kinds, J.H.G., Fraude: voorkomen of genezen?,
  In: De Accountant 101 (1995) 10 (juni) p.
  651-654
  Kolthoff, E.W., Politile corruptie: Pleidooi voor een samenhangende
  en gentegreerde aanpak, In: Modus 3
  (1994) 1 (jan/feb) p. 11-15
  Kolthoff, E.W., Een onderzoek: rechercheren naar het jaar 2000, In:
  Modus 1 (1992) 1 (feb) p. 6-7
  Konijn, Irma; Straten, Bert van, Korpsen werken aan behoud en
  versterking integriteit: Een politie waar je op
  kunt blijven vertrouwen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 8 (15
  apr) p. 8-10
  Kooistra, Simon, Overheid naef jegens georganiseerde criminaliteit,
  In: NG-Magazine 49 (1995) 13 (31 mrt)
  p. 15
  Koolhaas, E., Milieu, handhavingsstrategien en beleid: De noodzaak
  tot het maken van keuzes, In: Justitile
  verkenningen 16 (1990) 3 (mrt) p. 92-109
  Koppen, Peter van, Amerikaans tappen: Het nut van afluisteren, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 8 (24
  feb) p. 269-273
  Koriath, Gerold, Straftaten bei verdeckten Ermittlungen: Ein
  Gestndnis, In: Kriminalistik 46 (1992) 6 (juni) p.
  370-372, 389
  Kortekaas, J.J.C., Recherche-informatiehuishouding, In: Modus 2
  (1993) 4 (juli/aug) p. 8-11
  Kortekaas, J.J.C., Knooppunten en filtering van informatie: Het
  belang van een optimale
  recherche-informatiehuishouding, In: Algemeen Politieblad 144
  (1995) 22 (25 nov) p. 11-13
  Korvinus, C.F., Afluisteren van telefoongesprekken, In:
  Advocatenblad 65 (1985) 7 (5 apr) p. 155-156
  Kotteman, Dion, De ministers over kwaliteitszorg, In: Tijdschrift
  voor de Politie 57 (1995) 10 (okt) p. 10-12
  Kraaijenbrink, Marcel, Een nieuwe structuur voor het hogere
  politieonderwijs: Strategische revolutie bij de
  Nederlandse politie, In: Tijdschrift voor de Politie 55 (1993) 3
  (mrt) p. 68-71
  Kristen, Franois; Thenes, Mark; Veen, Aidan, Congresverslag;
  Herziening van de grondslagen van het
  Wetboek van Strafrecht, In: Ars Aequi 44 (1995) 6 (juni) p.
  474-481
  Kruijs, P.W. van der, Enkele gedachten over strafrecht en
  strafrechtadvocatuur, In: Advocatenblad 74 (1994) 22
  (25 nov) p. 964-967
  Kruijs, P.W. van der, kanttekeningen bij de inverzekeringstelling,
  In: Advocatenblad 75 (1995) 20 (27 okt) p.
  940-946
  Kuitenbrouwer, F., Losse einden van de privacybescherming, In:
  Computerrecht (1994) 3 (juni) p. 89-93
  Laman, P.R., Samenwerking politie – BOD’en: Uitwisseling
  CID-informatie optimaliseren, In: Modus 3 (1994) 1
  (jan/feb) p. 37-40
  Lammich, Siegfried, Operative Ermittlungsmethoden in Osteuropa: Der
  Einsatz von operativer Technik in der
  Gesetzgebung einiger osteuropischer Lnder, In: Kriminalistik 47
  (1993) 8/9 (Aug/Sept) p. 581-587
  Landman, Jan, Ana Mercedes Gomez uit Colombia: Legalisering van
  drugs: de enige oplossing, In: Bijeen 28
  (1995) 6 (juni) p. 21-23
  Lankhorst, Peter, Slaaf van de agenda, In: NG-Magazine 49 (1995) 44
  (3 nov) p. 45
  Lee, Gregory D., Drug conspiracy cases, In: FBI Law Enforcement
  Bulletin 62 (1994) 10 (okt) p. 1-5
  Lee, Gregory D., Drug informants: motives, methods and management,
  In: FBI Law Enforcement Bulletin 62
  (1993) 9 (sept) p. 10-14
  Leijen, Gertruud van, Sanctionering van vormverzuimen en de
  betekenis van vormvoorschriften in het
  strafproces, In: Recht en kritiek 20 (1994) 3 (aug) p. 227-247
  Leijten, J.C.M., Het getob der zondebokken: Preadviezen 1994 van
  Remmelink en Sorgdrager, In: Nederlands
  Juristenblad (1994) 22 (3 juni) p. 733-738
  Lensing, J.A.W., De evolutie van de politiebevoegdheden in het raam
  van de bestrijding van de ernstige,
  georganiseerde misdaad, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 10 (dec)
  p. 1007-1030
  Lensing, J.A.W., Herijking van het strafprocesrecht op zijn Engels:
  Enkele opmerkingen naar aanleiding van het
  rapport van de Royal Commission on Criminal Justice, In: Delikt en
  Delinkwent 24 (1994) 6 (juni) p. 568-593
  Leun, Joanna van der, De achterdeur van Nederland, In: Facta (3
  (1995) 4 (aug) p. 14-16
  Lilie, Hans, Das Verhltnis von Polizei und Staatsanwaltschaft im
  Ermittlungsverfahren In: Zeitschrift fr die
  gesamte Strafrechtswissenschaft 106 (1994) 3 (Juli/Sept): p.
  625-643
  Lindo, Caroline M.Th., Het perspectief van minister W. Sorgdrager,
  In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 1 (6
  jan) p. 1-6
  Lucassen, J.H.H., Rol accountant bij fraude in gemeenten, In:
  B&ampG 22 (1995) 10 (okt) p. 31-34
  Luyckx, J., Het onderzoek van het onderzoek, In: Delikt en
  Delinkwent 22 (1992) 1 (jan) p. 8-18
  Macleod, A.D., Undercover policing: a psychiatrist’s perspective,
  In: International Journal of Law and Psychiatry
  18 (1995) 2 (spring) p. 239-247
  Madkouri, H. el; Bouddouft, S., Drugscriminelen infiltreren
  Marokkaanse organisaties: Invloed
  drugscriminelen funest voor Marokkaanse jongeren, In: Contrast 2
  (1995) 34 (16 nov)
  Mastenbroek, N., Succes van Schengen afhankelijk van bereidheid tot
  samenwerking, In: Randon Data 7
  (1995) 2 (juni): p. 9
  Beun, M.C., Plukze in Amerika, In: Trema 17 (1994) 12 (dec) p.
  463-466
  Meent, G.W.A. van de, Overheidsaanbestedingen, In: Nederlands
  Tijdschrift voor Europees Recht 1 (1995) 1
  (apr) p. 2-4
  Meent, G.W.A. van de, Rechtsbescherming bij overheidsaanbestedingen
  in de bouw: De Raad van Arbitrage
  niet langer bevoegd tot beslechting van aanbestedingsgeschillen
  tussen overheid en aannemer?, In: Tijdschrift
  voor Arbitrage (1991) 4 (juli/aug): p. 123-132
  Meent, G.W.A. van de, Procurement rules in the Netherlands:
  Implementation in motion In: Public
  Procurement Law Review (1992) 1 (jan/feb) p. 57-69
  Meijers, L.C.M., L.F. Keijser-Ringnalda, Boef en buit: De ontneming
  van wederrechtelijk verkregen voordeel, In:
  Rechtsgeleerd Magazijn Themis 156 (1995) 6 (juni) p. 271-272
  Mevis, P.A.M., Preventieve observatie geobserveerd, In: Delikt en
  Delinkwent 18 (1988) 3 (mrt) p. 219-226
  Mevis, P.A.M., Inbeslagneming en huiszoeking, In: Delikt en
  Delinkwent 21 (1991) 6 (juni) p. 612-637
  Mevis, P.A.M., Van opsporing, strafvordering en legaliteit, In:
  Delikt en Delinkwent 20 (1990) 10 (dec) p.
  936-937
  Mhn, Heinz-Josef, Ist der Begriff Organisierte Kriminalitt
  definierbar?: Versuch einer Annherung, In:
  Kriminalistik 48 (1994) 8/9 (aug/sep) p. 534-536
  Mols, G.P.M.F.; Roos, Th.A. de; Spronken, T., Het echte IRT-debat:
  Grenzen van opsporingsmethoden, In:
  Nederlands juristenblad (1994) 24 (17 juni) p. 797-804
  Moraal in zaken, In: Justitile Verkenningen 21 (1995) 4 (mei) p.
  3-147 (themanummer)
  Muijen, Peter, Politieregisters, persoonsregistratie en privacy:
  Een beschrijving van de stand van zaken, In:
  Algemeen Politieblad 144 (1995) 13 (24 juni) p. 17-21
  Muijen, Peter, Zicht op de particuliere beveiligingsbranche, In:
  Algemeen Politieblad 144 (1995) 4 (18 feb) p.
  13-15; 5 (4 mrt): p. 8-10
  Mul, V.; Schaap, C.D., Underground banking: Een vorm van illegale
  dienstverlening, In: Tijdschrift voor de
  Politie 57 (1995) 10 (okt) p. 17-21
  Mul, V.; Schaap, C.D., Advocaat en criminaliteit, In: Trema 18
  (1995) 9 (okt) p. 277-280; 10 (nov) p. 312-317
  Mulder, C.F., Het noorderlicht als dwaallicht?: De anonieme getuige
  en de infiltrant in het Deense strafproces,
  In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 9 (nov) p. 973-984
  Munneke, Harold F., Het Statuut en de internationale
  drugsbestrijding, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995)
  36 (13 okt) p. 1332-1333
  Myjer, B.E.P., Niet op de haak?: Over aftappen van
  telefoongesprekken, In: Nederlands Juristenblad 67 (1992)
  29 (27 aug) p. 928-931
  Myjer, E., Nationale rechtspraak en staatspraktijk: Strafrecht en
  mensenrechten, In: NJCM-Bulletin 20 (1995) 3
  (apr/mei) p. 316-333
  Myjer, E., Het EVRM en niet-vrijheidsbenemende dwangmiddelen en
  opsporingsmethoden, In: NJCM-Bulletin
  17 (1992) 4 (apr) p. 323-341
  Naey, Jan, De anonieme verdachte in het opsporingsonderzoek: een
  probleem in de marge: verslag van een
  enqute naar de omvang van het verschijnsel anonieme verdachte, In:
  Nederlands Juristenblad 77 (1988) 3
  (23 jan) p. 83-89
  Naey, Jan, Het medegezag van de korpsbeheerders voor de
  strafrechtelijke handhaving: Een blinde vlek van
  de Parlementaire enqutecommissie?, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 40 (10 nov) p. 1463-1465
  Naey, Jan, Oslo-confrontatie en candid camera-registratie: Over
  eerlijke procesvoering en de persoonlijke
  levenssfeer, In: Advocatenblad (1995) 1 (6 januari) p. 8-15
  Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Rechtspositie-Enqute, In:
  Trema 18 (1995) 7b (juli)
  Nierop, T., Fraude als markt: forensische accountants in opkomst:
  Opdrachten van Justitie staan voor de deur,
  In: Account 7 (1994) 8 (dec) p. 46-49
  Nieuwamerongen, J.C. van; Versteegh, P., Fenomeenonderzoek: Een
  pro-actieve benadering van
  georganiseerde criminaliteit, In: Tijdschrift voor de Politie 57
  (1995) 9 (sept) p. 13-17
  Nieuwenhuijsen, Pieter, Top Justitie: Politieregio’s hebben niets
  te vrezen van sterker OM, In: Binnenlands
  Bestuur 16 (1995) 21/22 (2 juni) p. 24-26
  Nijboer, J.F., Kostovski en de inquisitoire stijl van procederen:
  EHRM 20 november 1989, In: Nederlands
  Juristenblad 65 (1990) 16 (21 apr) p. 593-595
  Nijboer, J.F., Onderhandelen met de onderwereld: waar grenzen
  vervagen, In: Recht en Kritiek 20 (1994) 3
  (aug) p. 203-226
  NJCM-commentaar op het wetsontwerp getuigenbescherming, In:
  NJCM-Bulletin 17 (1992) 7 (nov) p. 836-846
  Noack, Paul, Die politische Dimension der Korruption, In:
  Kriminalistik 49 (1995) 7 (Juli) p. 481-486
  Oord, R.K., En jaar meldingen Wet MOT: Fingerspitzengefhl het meest
  effectief, In: NVBulletin (1995) 2
  (mrt/apr) p. 3-5
  Oorschot, J.M.E. van, Recherche waarschuwt bedrijven voor
  Nigeriaanse criminaliteit: CRI waarschuwt
  Nederlandse ondernemingen: Vergeet miljoenenaanbiedingen uit
  Nigeria onmiddelijk, In: Onderneming 24
  (1995) 11 (21 mrt)
  Oortmerssen, Hans van, Tijd voor theorie, In: Tijdschrift voor de
  Politie 57 (1995) 3 (mrt) p. 18-22
  Organisierte Kriminalitt, In: Internationale Politik 50 (1995) 2
  (Feb) p. 3-64 (themanummer)
  Orie, A.M.M., Het Koninkrijk doet zijn onderdanen in de uitverkoop,
  In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 24
  (16 juni)
  Osinga, P., Artikel 46 Wetboek van Strafrecht, een gewenste
  interpretatie, In: Advocatenblad 75 (1995) 6 (17
  mrt) p. 233-238; 7 (31 mrt) p. 279-281
  Pakes, Francis J., Officieren van Justitie tijdens de beslissing
  omtrent bewaring: op weg naar een
  cognitief-psychologisch procesmodel, In: Vraagstelling 1 (1994) 4
  (Winter) p. 35-45
  Patijn, A., Afluisteren van draadloze telefonie: Het tappen van de
  ether, In: Modus 3 (1994) 2 (mrt/apr) p. 37-39
  Patijn, A., De controle op de criminele inlichtingendienst, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 19 (12 mei) p.
  696-701
  Paulissen, Wilbert, CID centraal of decentraal?, In: Het
  Tijdschrift voor de Politie 56 (1994) 4 (apr) p. 21-23
  Peeters, Hans, Rechters laten politie, AID en OM in de steek: Zelfs
  vrijspraak zonder motivatie, In: Politie, dier
  en milieu 69 (1994) 2 (mrt/apr) p. 50-52
  Pelle, E.S., Parlement, politie en justitie, In: ESB 80 (1995) 4033
  (15 nov) p. 1017
  Peters, R.M., Het resortsparket in het nieuwe OM, In: Trema 18
  (1995) 9 (okt) p. 291-293
  Pfannenschmidt, Otto, Finanzermittlungen: Theorie und Praxis
  polizeilicher Strategien zur Bekmpfung der
  Geldwsche, In: Kriminalistik 48 (1994) 6 (juni) p. 399-402
  Pieters, J.J.Th.M.; Revis, C.J.P.M., Het wettelijk kader voor
  kijkoperaties, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 11 (17 mrt) p. 401-407
  Pijl, D., Corruptie bij de politie: een oplaaiende veenbrand, In:
  Algemeen Politieblad 139 (1990) 13 (23 juni)
  p. 293-297
  Pijl, D., Gn deals met criminelen: uitbreiding (afluister)
  bevoegdheden zinvoller, In: Algemeen Politieblad
  137 (1988) 18 (3 sept) p. 411-416
  Pijl, D., Schoon en efficint rechercheren: tussen Scylla en
  Charibdis, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 3 (4
  febr) p. 10-13
  Plug, G., Liberalisering van de drugsmarkt, In: ESB 80 (1995) 4022
  (30 aug) p. 760-763
  Poelert, B., De (on)rechtmatigheid van de grootschalige
  opsporingsmethode, In: Tijdschrift voor de Politie 50
  (1988) 5 (mei) p. 217-221; 6 (juni) p. 263-265
  Polhuis, P.L.; Hoogmoed, P.K., Integriteit van de overheid: theorie
  en praktijk, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 28 (4 aug): p. 1044-1045
  De politie verdeeld, In: Justitile Verkenningen 15 (1995) 3 (apr)
  p. 3-106 (themanummer)
  Ponsaers, Paul, De bende: niets nieuws onder de zon, enkel wat
  concentrische cirkels errond, In: Panopticon
  11 (1990) 6 (nov/dec) p. 495-505
  Postma, Jet; Veen, Aidan van, Strafrechtelijk optreden is van
  nature betrekkelijk onbeschaafd, In: Ars Aequi 43
  (1994) 9 (sept) p. 569-576
  Prakken, Ties, Cronique scandaleuse van het strafprocesrecht, In:
  Nederlands Juristenblad 65 (1990) 44 (20 dec)
  p. 1815-1822
  Prakken, Ties, De arresten Kruslin en Huvig van het EHRM: Gevolgen
  voor het telefoontappen in Nederland, In:
  Nederlands Juristenblad 66 (1991) 18 (2 mei) p. 731-739
  Prakken, Ties, Het vrije verkeer tussen raadsman en clint, In:
  Nederlands Juristenblad 68 (1993) 25 (24 juni) p.
  913-916
  Prakken, Ties, Interne openbaarheid in het strafproces: een
  bedreigd goed, In: Nederlands Juristenblad 70
  (1995) 40 (10 nov) p. 1451-1458
  Pretenties en prestaties van de politie, In: Tijdschrift voor
  Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p. 292-402
  Putten, Simon van, Commissie en Parlement oneens over wetgeving
  fraudebestrijding, In: Europa van morgen
  25 (1995) 6 (5 apr) p. 74
  Ptter, Norbert; Diederichs, Otto, V-Personen, Verdeckte Ermittler,
  NoePs, qualifizierte Scheinaufkufer und
  andere: Die Polizei im kriminellen Untergrund, In: Brgerrechte
  & Polizei 49 (1994) 3: p. 24-37
  Pyl, Georges, Extern toezicht op de politiediensten in Belgi, In:
  Tijdschrift voor de politie 57 (1995) 9 (sept) p.
  7-11
  Quant, L.H.A.J.M., Advocaat en criminaliteit, In: Trema (1995) 6
  (juni) p. 183-186
  Reenen, Piet van, Geef de politie de ruimte: Bevoegdheden en
  effectieve criminaliteitsbestrijding, In:
  Tijdschrift voor Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p.351-367
  Reenen, Piet van, Het politiecomplex van Hoogenboom, In:
  Tijdschrift voor de Politie 57 (1995) 1/2 (jan/feb) p.
  25-28
  Regoort, C.J., Criminele audit; What’s in a name!, In: De
  Accountant 101 (1995) 7 (mrt) p. 444-446
  Reijntjes, J.M.; Wretshofer, J., GVO of SFO?: Een reactie, In:
  Delikt en Delinkwent 25 (1995) 2 (feb) p.
  144-147
  Reorganisatie politie, In: Delikt en delinkwent 24 (1994) 10
  (december) p. 993-1069 (themanummer)
  Reyt, W.D.M.; Rambach, Peter H.M., De wet ter bestrijding van de
  illegale drugshandel en andere
  verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit in de BRD, In:
  Panopticon 14 (1993) 4 (juli/aug)
  Riehle, Eckart, Verdeckte Polizeiarbeit: nur eine weitere
  polizeiliche Befugnis?: Zur Problematik von V-leuten
  und under cover agents, In: Kriminologisches Journal 24 (1992)
  Beiheft 4: p. 60-68
  Robertson, Geoffrey, Entrapment evidence: Manna from heaven, or
  gruit of the poisend tree?, In: Criminal Law
  Review (1994) 11 (nov) p. 805-816
  Roese, Ebenhard, Zur Zweckbindung erhobener Daten: Mglichkeiten der
  Informationsverarbeitung bei
  sogenannten Gemengelagen, In: Kriminalistik 47 (1993) 12 (Dec) p.
  771-772, 789
  Roest, F., Het belonen van informanten, In: Tijdschrift voor de
  Politie 53 (1991) 6 (juni) p. 275-279; 7/8
  (juli/aug) p. 325-327
  Roodzant, R.; Oosterhout, A.H.C. van; Bouwmeester, H.F.M.,
  Buitengewoon opsporingsambtenaar in wording,
  In: Algemeen Politieblad 143 (1994) 23 (26 nov) p. 12-14
  Rooij, Paul de, Betere afstemming openbaar ministerie en politie:
  Limburgse projectgroep doet voorstellen, In:
  Algemeen Politieblad 144 (1995) 13 (24 juni) p. 14-16
  Roos, Th.A. de, De ethiek van de raadsman in strafzaken, In:
  Advocatenblad 75 (1995) 4 (17 feb) p. 159-164
  Roos, Th.A. de, Rapportage commissie Wierenga, In: Nederlands
  Juristenblad 69 (1994) 13 (1 apr) p. 438-439
  Rozemond, K., De algemene strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen in het licht van de
  pogingsjurisprudentie van de Hoge Raad, In: Delikt en Delinkwent 24
  (1994) 7 (sept) p. 651-675
  Ruimschotel, D., Corruptie als combinatie van irreguliere
  bevoordeling en infaam verraad, In: Nederlands
  Juristenblad 69 (1994) 45/46 (16 dec) p.1554-1562
  Ruitenbeek, Marjolein, De CRI moet keuzes maken: Walter van Haaren
  streeft naar betere afstemming met de
  korpsen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 18 (30 sept) p.
  4-5
  Ruyver, B. de; Fijnaut, C.J.C.F., De restauratie van het recht van
  onderzoek?: Tevreden experten over de
  Parlementaire Onderzoekscommissie Mensenhandel, In: Panopticon 15
  (1994) 2 (mrt/apr) p.101-111
  Sackers, H.J.B., De Algemene wet bestuursrecht in
  straf(proces)rechtelijk perspectief, In: Delikt en Delinkwent
  24
  (1994) 6 (okt) p. 802-813
  Samenwerken in Europa, In: Justitile Verkenningen 21 (1995) 1
  (jan/feb) p. 5-101 (themanummer)
  Schalken, T.M., De fatale schijnoplossing van de Commissie-Donner,
  In: Nederlands Juristenblad 69 (1994) 25
  (24 juni) p. 833-836
  Schalken, T.M., Het vergeten openbaar ministerie, In: Nederlands
  Juristenblad 70 (1995) 23 (9 juni) p. 862-863
  Schelter, Kurt, Verbrechensbekmpfung mit elektronischen Mitteln –
  ein Tabu?, In: Zeitschrift fr Rechtspolitik
  27 (1994) 2 (feb) p. 52-57
  Schie, Joop van, Ik heb een te hoog aspiratieniveau: voorzitter van
  de redactieraad voor het APB Jan
  Wiarda maakt plaats voor nieuwe ontwikkelingen, In: Algemeen
  Politieblad 144 (1995) 2 (21 jan) p. 4-5
  Schie, Joop van, Alleen met de tien geboden redden wij het niet:
  Korpschef Piet Tieleman trekt de discussie
  over integriteit, In: Algemeen Politieblad (1995) 8 (15 apr) p.
  4-5
  Schlesinger, Philip; Tumber, Howard, Fighting the war against
  crime: Television, Police, and Audience, In:
  British Journal of Criminology 33 (1993) 1 (winter) p. 19-32
  Schmit, Hans, Strafrecht is een volwaardig handhavingsmiddel
  geworden: Handhaving sprak met
  milieuofficieren van driegeneraties, In: Handhaving 10 (1994) 6
  (nov/dec) p. 14-18
  Schoenmakers, Jan, Teveel zaken snijden juridisch geen hout, In:
  FEM 26 (1995) 13 (10 juni) p. 55-58
  Schoreit, Armin, Organisierte Kriminalitt: Dogmatische und
  praktische Probleme, In: Monatschrift fr
  Deutsches Recht 46 (1992) 11 (Nov) p. 1013-1017
  Schwabe, Jrgen, Die polizeiliche Datenerhebung in oder aus
  Wohnungen mit Hilfe technische Mittel, In:
  Juristenzeitung 48 (1993) 18 (17 sept) p. 867-874
  Schengen, In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 7 (1 apr) p. 3-27
  (themanummer)
  Sentrop, Jan-Willem, Candid camera’s en richtmicrofoons aan banden:
  De eerste gerichte privacywetgeving in
  Nederland, In: Privacy en registratie 15 (1990) 4 (dec) p.
  23-25
  Sharpe, Sybil, Covert police operations and the discretionary
  exclusion of evidence, In: Criminal Law Review
  (1994) 11 (nov) p. 793-804
  Sietsma, K.J.H.H., Infiltratie moeilijk, soms gevaarlijk, maar
  uitvoerbaar en nuttig: Nieuwe opzet in
  Amsterdam, n jaar operationeel, In: Algemeen Politieblad 145 (1986)
  14 (5 juli) p. 315-323
  Silvis, Jos, Heimelijk afluisteren en opnemen in strafrecht en
  strafvordering, In: Computerrecht (1989) 3 (juni): p.
  135-139
  Simmelink, J., De telefoontap, a continuing story, In: Delikt en
  Delinkwent 22 (1992) 3 (mrt) p. 228-250
  Spong, G., Raadsman in strafzaken en heling en de criminele
  officier van justitie, In: Ars Aequi 44 (1995) 11
  (nov) p. 857-859
  Spronken, Taru, Infiltratiemethoden en anonieme getuigen, In:
  Advocatenblad 74 (1994) 6 (18 maart) p.
  240-242
  Stap, Recherchedienst Betalingsverkeer: Specialisme en vakkennis
  met onzekere toekomst, In: NVBulletin
  (1995) 2 (mrt/apr) p. 8-10
  Steenderen, C. van, De verhouding tussen het openbaar ministerie en
  de regionale politie, In: Justitile
  Verkenningen 19 (1993) 5 (juli) p. 7-23
  Symposium Opsporingsmethoden: regulering en controle, In: Delikt en
  Delinkwent 25 (1995) 6 (juni) p. 523-656
  (themanummer)
  Swart, A.H.J., Anonieme getuigen: Europese Hof voor de Rechten van
  de Mens, 20 november 1989 (Kostovski –
  Nederland), In: Ars Aequi 39 (1990) 5 (mei) p. 315-327
  Tamse, Marjet, Integriteit hoog op de agenda: Weerbaarheid
  aanscherpen in discussie met alle onderdelen, In:
  Binnenste Buiten 1 (1995) 3 (mrt) p. 6-8
  Terlouw, G.J.; Wiebrens, C.J., Bedrijven van opsporing: Het meten
  van prestaties bij de politie, In: Justitile
  Verkenningen 17 (1991) 3 (apr) p. 40-69
  Termorshuizen-Arts, M.J.H.W., Het voorbereidend onderzoek in
  Indonesi, In: Delikt en Delinkwent 22 (1992) 9
  (nov) p. 899-910
  Thomann, Eugen, Verdeckte fahndung aus der Sicht der Polizei, In:
  Schweizerische Zeitschrift fr Strafrecht
  111 (1993) 3: p. 285-305
  Thomas, Ralph C., Organized Crime in the Construction Industry, In:
  Crime & Delinquency 23 (1977) (July) p.
  304-311
  Tien jaar Samenleving en Criminaliteit, In: Justitile verkenningen
  21 (1995) 3 (apr) 3-104 (themanummer)
  Tulder, E.P. van, Effectieve criminaliteitsbestrijding, In: ESB 80
  (1995) 4019 (2 aug) p. 680-684
  Tulder, Frans van, Pakkans en criminaliteit, In: Tijdschrift voor
  Criminologie 36 (1994) 4 (okt/dec) p.330-350
  Turner, Johny S.; Albrecht, W. Steve, Check Kiting: Detection,
  Prosecution, and Prevention, In: FBI Law
  Enforcement Bulletin 62 (1993) 11 (nov) p. 12-16
  Twuyver, M. van; Soeters, J.M.L.M., Internationalisering bij de
  politie: Politiesamenwerking binnen de Euregio
  Maas-Rijn, In: Bestuurskunde 4 (1995) 6 (sept) p. 244-252
  Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen over de Wet
  getuigenbescherming, In: Delikt en Delinkwent 25
  (1995) 4 (apr) p. 349-365
  Vassilaki, I.E., Crime investigation versus privacy protection: An
  analysis of colliding interests, In: European
  Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2 (1994) 1: p.
  39-49
  Vassilaki, Irini E., Interception of telecommunications for
  criminal investigation: a comparative analysis, In:
  Computer Law and Security Report 10 (1994) 5 (sept/okt) p.
  238-242
  Veen, Th. W. van, Art. 46 e.v. Sr: De gaten in de kaas, In: Delikt
  en Delinkwent 25 (1995) 4 (apr) p. 366-376
  Veen, Th.W. van, Afluisteren met richtmicrofoons: redactionele
  kanttekeningen, In: Rechtsgeleerd magazine
  Themis (1993) 7 (sept) p. 313-315
  Veen, Th.W. van, Proactieve opsporing, In: Rechtsgeleerd Magazijn
  Themis 156 (1995) 1: p. 1-2
  Veerman, G.J., Zaken zijn zaken: het openbaar ministerie en beleid,
  In: Bestuurswetenschappen 45 (1991) 1
  (jan/feb) p. 7-27
  Vegt, M.G. van der, Aanvulling op tactische aanwijzingen: omgaan
  met informanten, In: Algemeen Politieblad
  136 (1987) 7 (4 apr) p. 147-148
  Vegter, H.F., De Mafia, In: Tijdschrift voor de politie 57 (1995) 6
  (juni) p. 3-5 ;7/8 (juli/aug) p. 14-16
  Vegter, P.C., Plukproblemen, In: Delikt en Delinkwent 24 (1994) 7
  (sept) p. 676-684
  Veld, J.P.J. op het, Inkijkoperaties: meerdere opties, In:
  Nederlands Juristenblad 70 (1995) 32 (15 sept) p.
  1208
  Velzen, J.A.J. van, Delaware Corporations in Nederland: onbekend en
  onbemind, In: Advocatenblad 75 (1995)
  14 (21 juli) p. 590-593
  Ven, N. van de; Elissen, A.; Hordijk, M.L., Kennis van
  produktiefactoren: synthetische drugs, In: Modus 4 (1995)
  1 (jan/feb) p. 7-10
  Vennix, R.M., De inbeslagneming van post in het kader van de Wet
  tot herziening van het GVO (wetsvoorstel
  23.251), In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 9 (3 mrt)
  Vennix, W.J.M., D66-kamerlid Ybema leidt onderzoek: Snel controle
  Kamer op functioneren FIOD, In: Tribuut
  23 (1995) 3 (juni) p. 15-17
  Verhoeff, J.K., Computer als detective, In: Modus 3 (1994) 6
  (nov/dec) p. 9-10
  Vervaele, J.A.E., Rechtshandhaving van het gemeenschapsrecht: een
  boedelscheiding tussen de eerste en
  derde pijler?, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 35 (6 okt) p.
  1298-1305
  Vissers, Hans; Cloin, Johan, Driemaal heterdaad en cellentekort,
  In: Algemeen Politieblad 144 (1995) 11 (27
  mei) p. 16-17
  Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?: Een onderzoek naar
  financile recherche, In: Tijdschrift voor de
  politie 57 (1995) 6 (juni): p. 18-19
  Voets, Philp, De gang van zaken in en rondom de commissie, In:
  Panopticon 11 (1990) 6 (nov/dec) p. 484-494
  Vogelzang, P., Opsporingsonderzoek is onderscheid maken!: Over de
  werkwijze van de politie, In: Proces 65
  (1986) 11 (nov) p. 307-308
  Voorlichtingsdienst OM, Het OM en de bijzondere opsporingsmethoden,
  In: Feit & Beleid (1995) 5 (6 sept) p.
  1-4
  Waard, T. de, En Orde: Rede van de Deken tijdens de Jaarvergadering
  te Breda op 29 september 1995, In:
  Advocatenblad 75 (1995) 19 (13 okt) p. 879-883
  Waard, T. de, Richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de
  advocaat bij criminele handelingen, In:
  Nederlands Juristenblad 69 (1994) 42 (25 nov) p. 1441-1444
  Waterschoot, Niek, Milieu blijft voor agenten niet meer dan een
  leuke hobby In: Politie, dier & milieu 69 (1994)
  2 (mrt/apr) p. 35-37
  Waterschoot, Niek, Samenwerking CRI en VROM van de grond:
  Werkafspraken gemaakt, In: Politie, dier &
  milieu 67 (1992) 5 (okt) p. 154-156
  Wattl, P.J., Pluk ze!: Van pakkans naar afpakkans, In: Delikt en
  Delinkwent 17 (1987) 7 (juli) p. 689-700; 8 (okt)
  p. 787-804
  Wedzinga, W.; Stamhuis, E.F., Concentratie strafbaarstelling
  fraude, In: Delikt en Delinkwent 25 (1995) 7 (sept)
  p. 727-739
  Weider, Hans-Joachim, Verteidigung gegen Phantom-Gestalten-V-Mnner
  in Strafverfahren, In: Brgerrrechte
  und Polizei 35 (1984) 1 (jan/apr) p. 1-7
  Wiebrens, C.J., De relatie politie en openbaar ministerie: andere
  tijden, andere eisen, andere rollen, In:
  Bestuurswetenschappen 45 (1991) 1 (jan/feb) p. 28-39
  Wit, Hans de; Bril, H.R., Getuigenbescherming?: Soms van
  levensbelang!, In: Tijdschrift voor de Politie 57
  (1995) 4 (apr) p. 22-26 Wit, J.B.A. de; Greive, D.F., Uitwisseling
  criminele informatie vereist grote
  zorgvuldigheid: Rol van Interpol moet opnieuw worden bepaald, In:
  Algemeen Politieblad 140 (1991) 22 (9
  nov) p. 8-12
  Wit, J.B.A. de; Nieuwstraten, J., Centraal beheer voor criminele
  inlichtingen, In: Algemeen Politieblad 141
  (1992) 11 (30 mei) p. 22-24
  Witteveen, Willem (vert.), De coke-economie: De internationale
  drugshandel wordt steeds professioneler, In:
  Intermediair 31 (1995) 14 ( 7 apr) p. 22-23, 25
  Wolf, Anne-Marie, Wie let er op de anonieme infiltrant?, In: Recht
  en Kritiek 19 (1993) 4 (okt-dec) p. 383-398
  Wortel, J., Fishy business?: Geen vangstbeperkingen voor fiscale
  rechercheurs, In: Delikt en Delinkwent 19
  (1989) 2 (feb) p. 120-135
  Yochelson, Roger, The International Criminal Investigative Training
  Assistance Program, In: FBI Law
  Enforcement Bulletin 62 (1993) 4 (apr) p. 6-11
  Zachert, Hans-Ludwig, Organisierte Kriminalitt in der
  Bundesrepublik Deutschland: der Versuch eines
  Lagebildes, In: Schriftenreihe der PFA (1990) 344: p. 21-34
  Zimmermann, Tim; Cooperman, Alan, The Russian connection, In: U.S.
  News & World Report 119 (1995) 16
  (23 Oct) p. 56-67
  Zonderop, Wilco, Verordening levert geen fraudemeldingen op, In:
  Management Team 17 (1995) 6 (7 apr) p.
  91


  inhoudsopgave en zoeken

  Bijlage V – Garagebox

  Garagebox

  HR 6 juni 1995, nr. 99.663
  (Artt. 26 Wet wapens en munitie en art. 416-417bis Sr.)
  Bij een bepaalde garagebox werden video-opnamen gemaakt en is door
  rechercheurs geobserveerd. Deze wijze van observatie (door middel
  van een video-camera) bleek niet uit de processen-verbaal.
  Rechtsvraag:

  lees meer

  Bijlage V – 3.1 Inleiding

  3 OBSERVATIE

  3.1 Inleiding

  In het kader van onderzoek naar strafbare feiten is observatie
  een middel van informatievergaring. De term observatie dekt een
  grote lading. Onder observatie verstaat de commissie: Het gadeslaan
  van bepaalde personen, objecten en situaties ten einde informatie
  te verzamelen, al dan niet op de openbare weg of al dan niet in
  voor het publiek toegankelijke ruimten.

  lees meer

  Bijlage V – 7.2 Omschrijving methode

  7.2 Omschrijving methode

  De methode bestaat uit het onder regie van politie en justitie
  gebruik maken van informanten die criminele organisaties facilitair
  ondersteunen. De politie gebruikt de informanten om informatie te
  verzamelen over het functioneren van de criminele organisatie. De
  informanten hebben op n of andere wijze contact met leden van
  criminele organisaties. Het gaat onder andere om informanten die
  werkzaam zijn in de transportwereld. Noot De politie
  wordt door een informant in kennis gesteld van de verwachte
  aankomst van een container waarin verdovende middelen zijn
  verborgen. De informant draagt kennis van de gegevens van de
  container, het schip en de vermoedelijke datum van aankomst. De
  politie zorgt er met hulp van FIOD-medewerker(s), voor dat de
  container niet door de douane wordt gecontroleerd. De FIOD/politie
  heeft afspraken met de douane dat indien de FIOD/politie daarom
  vraagt bepaalde containers zonder verder vragen door de douane
  worden geloodst. Onder regie van de politie en door tussenkomst van
  de FIOD wordt de container dan door een burgerchauffeur, die met de
  politie samenwerkt, uit het havengebied gereden en getransporteerd
  naar een neutraal terrein, bijvoorbeeld een parkeerplaats.
  Vervolgens zorgt politiepersoneel of later de burgerchauffeur voor
  transport naar een loods. Een medewerker van de FIOD zorgt
  inmiddels voor de inklaring van de containers en de daarvoor
  benodigde documenten. In een aantal gevallen vervoeren
  politiemensen zelf de container vanaf het haventerrein naar de
  loods.

  lees meer

  Bijlage VI – 12.3 Het ministerie van Binnenlandse Zaken

  12.3 Het ministerie van Binnenlandse Zaken

  De minister van Binnenlandse Zaken draagt de primaire
  verantwoordelijkheid voor de beleidsvorming en de formele en
  materile wetgeving met betrekking tot het binnenlands bestuur en de
  handhaving van de openbare orde. De verantwoordelijkheid van de
  minister van Binnenlandse Zaken voor de inrichting en werking van
  het binnenlands bestuur komt onder meer tot uitdrukking in zijn
  bemoeienis met de benoeming en bevordering van burgemeesters. De
  aandacht voor het binnenlands bestuur heeft zich de laatste tijd
  verruimd naar het openbaar bestuur als zodanig. Wijlen minister
  Dales heeft in dat verband de aanzet gegeven tot de publieke
  discussie over politieke, bestuurlijke en ambtelijke integriteit.
  Noot Onderdeel van de publieke discussie is de vraag
  naar de eventuele innesteling van de onderwereld in de politieke en
  bestuurlijke bovenwereld.

  lees meer

  Bijlage VI – 6.4 Landelijk rechercheteam (LRT)

  6.4 Landelijk rechercheteam (LRT)

  De ontwikkelingen rond de oprichting en het functioneren van de
  kernteams lijken het belang van een LRT te onderstrepen. De
  korpschef van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft in
  september 1994 de opdracht gekregen een plan van aanpak te maken
  voor de oprichting van een LRT. Dat plan is gemaakt door de Divisie
  ondersteuning van het KLPD in samenwerking met de CRI.

  lees meer

  Bijlage VII – II.1. De discussie over de definitie in Nederland

  II.1. De discussie over de definitie in Nederland

  Ook voor Nederland geldt dat de geschiedenis van de discussie
  over de definitie van georganiseerde criminaliteit nog moet worden
  geschreven. Links en rechts is er wel een aanzet gegeven, maar het
  verhaal is nog verre van volledig (Beetstra et al., 1994).
  Zeker wanneer men in een analyse van die geschiedenis een koppeling
  wil aanbrengen tussen de definitie van georganiseerde criminaliteit
  en het beleid dat in functie van een definitie is gevoerd, valt er
  veel voor te zeggen in de onderhavige geschiedenis een cesuur aan
  te brengen in het najaar van 1990, en meer bepaald in de maand
  oktober van dat jaar, toen in Den Haag de Dutch American
  Conference on Organized Crime
  plaatsvond. Onder invloed van
  deze conferentie werd weliswaar niet direct de officile definitie
  van georganiseerde criminaliteit bijgesteld, maar werd wel het
  beleid ingrijpend aangepast. Terwijl voordien de bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit vanuit een repressief,
  strafrechtelijk, perspectief was opgebouwd, werd vanaf dat moment
  erkend dat er ook behoefte was aan preventief – bestuurlijke
  maatregelen om het probleem te beheersen. De bijdragen van de leden
  van New York State Organized Crime Task Force aan de genoemde
  conferentie lieten immers zien dat een eenzijdig repressieve aanpak
  op den duur niet voldoende effect kan sorteren (Fijnaut en Jacobs,
  1991).

  lees meer

  Bijlage VII – VIII. ALGEMEEN BESLUIT

  VIII. ALGEMEEN BESLUIT

  In Nederland is al een aantal jaren een publieke discussie
  gaande over de aard, de omvang en de schade – kortom de ernst – van
  de georganiseerde criminaliteit. Sommigen menen dat de situatie
  heel ernstig is en poneren zelfs dat een ontwrichting van het
  maatschappelijk leven door toedoen van deze criminaliteit tot de
  rele mogelijkheden behoort, zo zij niet reeds aan de gang is.
  Anderen schatten de situatie weer heel wat minder ernstig in en
  gaan er van uit dat het traditionele bendewezen slechts een nieuwe
  gedaante heeft aangenomen. Zulke verschillen van opvatting zijn ten
  dele mogelijk omdat er tot nu toe weinig systematisch en grondig
  empirisch onderzoek is gedaan naar het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit in ons land. Hierdoor is het immers
  mogelijk dat allerlei dingen kunnen worden beweerd zonder dat ze
  direct of indirect kunnen worden gelogenstraft met feiten. Ten dele
  hangen dergelijke verschillen van opvatting echter ook samen met
  het feit dat georganiseerde criminaliteit niet door iedereen op
  dezelfde manier wordt gedefinieerd. Wanneer immers wordt gekozen
  voor een ruime definitie – zeggende bijvoorbeeld dat georganiseerde
  criminaliteit evengoed betrekking kan hebben op hirarchisch
  georganiseerde groepen die zich met geweld en corruptie een weg
  banen naar duurzame machtsposities in bepaalde legale economische
  sectoren als op groepjes gewiekste flessentrekkers en overvallers –
  dan is het probleem dat deze criminaliteit stelt, ook in de
  verbeelding, al vlug vele malen ernstiger, toch zeker in omvang,
  dan wanneer een enge definitie wordt aangehouden, bijvoorbeeld dat
  er slechts sprake is van georganiseerde criminaliteit als criminele
  groepen inderdaad controle hebben weten te krijgen over een of meer
  legale branches in de economie. In het licht van deze
  verwarringstichtende discussie is het geen wonder dat ook in de
  politiek, in het parlement, bij herhaling de vraag is opgeworpen
  hoe ernstig het probleem van de georganiseerde criminaliteit nu
  eigenlijk is. Deze vraag bleef echter lange jaren onbeantwoord. Ja,
  er werd wel een antwoord gegeven – door middel van de opeenvolgende
  inventarisaties van de CRI/het CBO maar dit antwoord maakte de
  verwarring alleen maar groter omdat de bedoelde inventarisaties, om
  allerhande redenen, keer op keer hl verschillende kwantitatieve
  beelden van de werkelijkheid produceerden. Een meer evenwichtige
  beantwoording van de betrokken vraag drong zich echter op toen zij
  in de schoot van de parlementaire Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden werd gekoppeld aan de vraag naar de normering
  van deze methoden. Toen dan ook nog de Tweede Kamer, in haar
  discussie over het rapport van die werkgroep Opsporing
  gezocht
  , de juistheid van deze koppeling onderschreef, lag het
  voor de hand dat de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsmethoden die vervolgens werd ingesteld, een empirisch
  onderzoek gelastte naar het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Meer bepaald vroeg zij de onderzoekers
  drie dingen te bezien:

  lees meer

  Bijlage VIII – 2.3. De vroegere onderwerelden in Holland

  2.3. De vroegere onderwerelden in Holland

  Over de ontwikkelingen in de eerste helft van de twintigste eeuw
  zijn we niet zoveel beter genformeerd dan over die in de
  negentiende eeuw. Weliswaar begon in die tijd de opbloei van de
  criminologie haar eerste vruchten af te werpen, maar de dominante
  orintatie van deze criminologie op de individuele dader bracht als
  vanzelf met zich mee dat sociologische studies van criminele
  groepen en hun leefwereld uitzonderingen bleven. En voorzover ze
  dan toch werden vervaardigd, konden hun auteurs zich nog niet
  altijd onttrekken aan de sterke invloed van de zogenaamde criminele
  anthropologie (Van Schreven, 1957; Jens, 1939). Maar er is op
  enkele punten toch wat meer empirisch houvast voor bepaalde
  uitspraken. De beschikbare literatuur kan worden onderverdeeld in
  twee categorien: enerzijds politile mmoires over de onderwereld in
  de Hollandse grootsteden, anderzijds wetenschappelijke en
  journalistieke studies over Brabantse bendes. Deze tweedeling sluit
  natuurlijk aan op wat hiervoor is geschreven over de Grote
  Nederlandse Bende, maar anticipeert tevens op wat nog te berde zal
  worden gebracht over de opkomst en samenstelling van de
  tegenwoordige drugsgroothandelsgroepen. In deze paragraaf zal de
  bedoelde mmoire-literatuur kort worden besproken. De studies over
  de criminaliteit in Brabant komen in de volgende paragraaf aan bod.
  Lezend in al die mmoires krijgt men de indruk dat zeker in een stad
  als Amsterdam het centrum van de onderwereld, de penose, in
  die tijd al gauw enkele honderden personen moet hebben geteld. In
  steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht was zij waarschijnlijk
  wel wat minder omvangrijk (Fremery Kalff, 1961; Groen, 1952 en
  1962; Kallenborn, 1953; Van Exel, 1951; Van Nie, 1964; Van Slobbe,
  1937; Voordewind, 1949 en 1950). Deze stedelijke onderwereld werd
  door allerhande figuren bevolkt: inbrekers, oplichters, dieven
  allerhande, helers, pandjesbazen, opkopers, souteneurs,
  drugssmokkelaars, enzovoort. En zij kende ook rangen en standen.
  Een pakjesdief of kwartjesvinder kon zich niet meten met een
  hoteldief of een oplichter. De meeste achting genoten jarenlang de
  brandkastkrakers. Maar in de jaren dertig werd hun positie in het
  gedrang gebracht door gangsters, mannen die naar Amerikaans
  voorbeeld gewapenderhand overvallen uitvoerden op postkantoren en
  bankinstellingen.

  lees meer

  Bijlage VIII – V.4. De Chinese georganiseerde criminaliteit in Nederland

  V.4. De Chinese georganiseerde criminaliteit in
  Nederland

  V.4.1. Een blik op het nabije verleden

  Hiervoor werd aangegeven dat in de (inter)nationale literatuur
  de Chinese gemeenschap in Nederland wordt aangemerkt als een
  brandhaard van Chinese georganiseerde criminaliteit in Europa, zo
  niet in het Westen, in elk geval op het terrein van de
  heronehandel. Men moet er zich echter rekenschap van geven dat de
  berichten hieromtrent vooral slaan op de gebeurtenissen die in de
  jaren zestig en zeventig plaatsgrepen in Amsterdam. De betreffende
  auteurs gaan enerzijds voorbij aan de (ondergeschikte) rol die
  Nederlandse Chinezen voor de oorlog beslist hebben gespeeld in de
  smokkel van (Turkse) opium naar Nederland en naar Nederlands-Indi;
  de groothandel was toen veeleer in handen van Joden en Grieken
  (Kallenborn, 1953; Block, 1994). Anderzijds wordt in elk geval in
  de internationale literatuur niet of nauwelijks acht geslagen op de
  actuele ontwikkeling van de Chinese georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. Terwijl er helemaal geen reden is om deze ontwikkeling
  te bagatelliseren, zoals verderop zal worden aangetoond. De
  gebeurtenissen die zich in Amsterdam in de jaren zestig-zeventig
  voordeden, vormen de achtergrond van wat er tegenwoordig aan de
  hand is.

  lees meer

  << oudere artikelen