• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

 • Inlichtingen en Terrorisme

 • Nieuwsblog

 • Openbaarheid

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Bijlage X – 1.1. Verwijtbare betrokkenheid

  INLEIDING

  1.1. Verwijtbare betrokkenheid

  In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van de
  verwijtbare betrokkenheid van advocaten, notarissen en
  accountants bij strafbare gedragingen van de georganiseerde
  misdaad. Advocaten en notarissen behoren van oudsher tot de
  klassieke professionele beroepen. De accountants zijn hiermee
  vergeleken nieuwkomers. In de afgelopen jaren zijn enkele
  beoefenaars van juist deze beroepen in verband met verwijtbare
  betrokkenheid bij georganiseerde misdaad in opspraak geraakt. In
  mei 1993 ontstond hierover beroering toen een ambtenaar van het
  ministerie van Justitie, J.J.M. van Dijk, op een besloten
  conferentie van de Jonge Balie in Amsterdam meedeelde dat de CRI
  een lijst zou bezitten waarop de namen van zeker meer dan tien
  advocaten stonden die criminele organisaties met raad en daad
  terzijde zouden staan (NRC 7-5-1993). Noot

  lees meer

  Bijlage X – 7.2. De besloten vennootschap

  7.2. De besloten vennootschap Noot

  7.2.1. Aard van de rechtsvorm

  De besloten vennootschap is een rechtspersoonlijkheid bezittende
  vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal,
  waarin ieder der vennoten voor n of meer aandelen deelneemt (art.
  2:175 BW). De term besloten houdt in dat de BV ter dekking van haar
  kapitaalbehoefte geen beroep doet op het grote publiek. De
  aandeelhouders zijn slechts verplicht tot volstorting van het
  nominale bedrag van hun aandeel (art. 1:195 BW) en in beginsel niet
  persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap
  wordt verricht (art. 2:175 BW). Voor de oprichting is een
  gendexeerd minimumkapitaal vereist (art. 1:178 lid 2 BW), thans
  f.40.000. De BV is verplicht tot openbaarmaking van de jaarstukken
  (art. 2: 394 BW).

  lees meer

  Bijlage XI – 3.1. Twee gevallen van ontvoering

  3.1. Twee gevallen van ontvoering

  Alvorens de diverse vormen van (illegale) handel in (illegale)
  goederen en/of diensten te bespreken, zullen hierna twee recente
  ontvoeringen worden behandeld. Dit gebeurt niet alleen om de
  continuteit aan te geven die er op dit punt in Amsterdam bestaat;
  met de ontvoering van Heineken en zijn chauffeur kwam er aan de
  criminele vrijheidsberoving van mensen geen einde. Ook heeft bij
  het maken van deze keuze meegespeeld dat de ontvoering van mensen
  in Itali en elders een welbekende activiteit van georganiseerde
  misdadigers is. Die kan in dit rapport dus niet zomaar buiten
  beschouwing worden gelaten.

  lees meer

  Bijlage XI – 2.5. Tot besluit

  2.5. Tot besluit

  Vorenstaande schets van de opkomst van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam en van de (re)actie van de Amsterdamse
  politie in dit verband, zegt natuurlijk niet alles over de aard,
  ernst, omvang en ontwikkeling van deze criminaliteit in deze stad
  vanaf de jaren zestig tot in het begin van de jaren negentig.
  Niettemin is het aangewezen – ook met het oog op hetgeen nog volgt
  – om enkele van onze belangrijkste algemene indrukken aan het
  papier toe te vertrouwen.

  lees meer

  Het advies van prof mr P.J. Boon

  Het advies van prof mr P.J. Boon
  Noot

  Prof. mr P.J. Boon begint met het maken van een drietal
  preliminaire opmerkingen. Ten eerste dat de term belang van de
  staat niet behoort tot de begrippen die juridisch scherp zijn te
  omlijnen: die term krijgt steeds inhoud in een politiek
  krachtenveld, dat van geval tot geval kan verschillen. Ten tweede
  valt uit de term af te leiden dat partijpolitieke of persoonlijke
  belangen niet in aanmerking komen. Ten derde dat het belang van de
  commissie om in staat te worden gesteld haar opdracht goed te
  kunnen uitvoeren, bijna per definitie kan worden aangemerkt als een
  gewichtig belang van de Staat.

  lees meer

  Bijlage V – 10.5 Uitvoering Nederlandse assistentieverzoeken in het buitenland

  10.5 Uitvoering Nederlandse assistentieverzoeken in het
  buitenland

  10.5.1 Inleiding

  Zoals hierboven reeds is uiteengezet, kent de Nederlandse
  wetgeving nauwelijks regels met betrekking tot uitgaande kleine
  rechtshulpverzoeken. Indien er een verdrag van toepassing is, vormt
  dat de leidraad voor de vorm waarin en de weg waarlangs het
  rechtshulpverzoek wordt aangeboden.

  lees meer

  Bijlage V – V-Mann David

  V-Mann David

  HR 17 januari 1984, NJ 1984, 405 m.nt. ThWvV en Ars Aequi 1984,
  33 (P.J. Blaauw) Een Duitse informant David die werkt voor de
  politie te Frankfurt, ontmoet in Frankfurt een Engelssprekende
  Nederlandse vrouw en een Filipijnse jongen. Via haar wordt hij, in
  verband met de aanschaf van herone, in contact gebracht met Luuk K.
  te Rotterdam, die hem op zijn beurt (na het tonen van een monster)
  weer in contact brengt met twee Turken die elke hoeveelheid willen
  (en blijkbaar kunnen) leveren. Op dat moment wordt door de politie
  te Frankfurt telefonisch contact opgenomen met de politie te
  Rotterdam. Rechtsvragen:

  lees meer

  Bijlage V – 4.6 Controle en samenwerking

  4.6 Controle en samenwerking

  4.6.1 De politieorganisatie

  Hoewel in ons land geen nationaal politie-apparaat bestaat, zou
  denkbaar zijn dat vanuit de Divisie CRI van het Korps landelijke
  politiediensten (KLPD) een zekere controle werd uitgeoefend op het
  gebruik van informanten. Reeds onder 4.4.1 kwam het nationale
  informantenregister van de bij de CRI ondergebrachte NCID ter
  sprake, waaraan de regionale CID-en geacht worden hun informanten
  te melden; er worden trouwens ook informanten van bijzondere
  opsporingsdiensten geregistreerd al hebben die diensten geen
  CID-status. Zoals reeds vermeld laat de landelijke registratie van
  informanten evenwel te wensen over. De regio’s meldden tot voor
  kort niet aan en omdat de aanmelding in code gebeurt geeft het
  systeem op zichzelf niet de waarborg dat een dubbele melding wordt
  tegengegaan. Enerzijds lijkt er bij de regio’s sprake van
  slordigheid, terwijl anderzijds een rol speelt dat men met het oog
  op de vertrouwelijkheid en de kwetsbaarheid de kring van personen
  die bekend zijn met de informant zo beperkt mogelijk wil houden.
  Ten derde heeft de CRI geen bevoegdheden om correcte meldingen af
  te dwingen.

  lees meer

  Bijlage V – 8.5 Verstrekkingen ten behoeve van het bestuur (bestuurlijke rechtshandhaving)

  8.5 Verstrekkingen ten behoeve van het bestuur (bestuurlijke
  rechtshandhaving)

  8.5.1 Inleiding

  Onder bestuurlijke rechtshandhaving wordt verstaan het geheel
  van bestuurlijke maatregelen dat kan worden aangewend ter
  beheersing van de georganiseerde criminaliteit. In zijn
  algemeenheid is het wenselijk om nauwe contacten (verstrengeling)
  tussen overheid en het normale bedrijfsleven en de criminele
  organisaties tegen te gaan.

  lees meer

  Bijlage VI – 3.4 Samenwerking

  3.4 Samenwerking

  In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de directe
  samenwerking tussen regionale CID-en en vergelijkbare eenheden
  binnen andere opsporingsdiensten. Vervolgens komt de NCID van het
  Korps landelijke politiediensten (KLPD) aan de orde. Daarbij zal
  uitsluitend worden ingegaan op de cordinatie en facilitering in
  verband met het runnen van informanten en het registreren van
  CID-subjecten. Noot . Aan het slot van deze paragraaf
  wordt ingegaan op de internationale uitwisseling van
  CID-gegevens.

  lees meer

  Bijlage VI – 7.8 Conclusies

  7.8 Conclusies

  1. De door de commissie onderzochte bijzondere
  opsporingsdiensten hebben een landelijke taak, worden beheerd door
  een ministerie en hebben een duidelijke gezagslijn met het OM. De
  FIOD, het MBT, de DRZ en in praktijk ook de ECD zijn primair
  opsporingsdiensten; bij de AID is toezicht en opsporing formeel
  verweven maar organisatorisch onderscheiden. De diensten ontlenen
  hun taak aan bijzondere wetten voor de handhaving waarvan hun
  departement verantwoordelijk is. Dit bepaalt hun
  prioriteitenstelling in hoge mate. 2. Strafrechtelijke handhaving
  van bijzondere wetten betreft zaken waarbij grote schadebedragen
  aan de orde kunnen zijn; in verhouding daarmee is de beschikbare
  capaciteit van het OM om vervolg te geven aan het
  opsporingsonderzoek opmerkelijk gering.

  lees meer

  Bijlage VII – IV.4. De handel in wapens

  IV.4. De handel in wapens

  In het begin van de jaren negentig kwamen verschillende
  onderzoekers tot de vaststelling dat in de loop van de jaren
  tachtig het daadwerkelijk (crimineel) vuurwapengebruik aanzienlijk
  was toegenomen, van 99 schietpartijen in 1983, 152 in 1985, naar
  263 in 1990. Het aantal doden (19 in 1983, 71 in 1990) en gewonden
  (87 in 1985, 170 in 1990) steeg navenant (Kruissink en Wiebrens,
  1992). Nadere analyse van de dodelijke schietpartijen in de jaren
  1985 – 1987 (169 in totaal) wees uit dat deze voor het grootste
  deel in het criminele milieu plaatsvonden. In 17% van de gevallen
  (22) zou het om een liquidatie zijn gegaan (Van den Eshof en
  Bergsma, 1989).

  lees meer

  Bijlage VIII – 3.3. Een beeld van zeven belangrijke groepen

  3.3. Een beeld van zeven belangrijke groepen

  3.3.1. Octopus: tussen feit en fictie

  In de voorbije jaren is in de media bij herhaling het beeld van
  een octopus gebruikt om de top van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit in Nederland te kenschetsen. Helemaal vreemd is het
  gebruik van dit beeld niet. Niet alleen wordt ook internationaal
  door allerhande media en auteurs de gedachte verdedigd dat het
  beeld van de octopus een adequaat middel is om uit te drukken wat
  de georganiseerde criminaliteit in werkelijkheid voorstelt, maar
  ook is het zo dat rond 1990 het onderzoek naar een bepaalde groep
  in de Randstad het octopus-onderzoek werd genoemd. Dus, het valt
  gemakkelijk te begrijpen waarom zelfs in sommige politiekringen nu
  nog wel over de octopus wordt gesproken.

  lees meer

  Bijlage VIII – III.4. Turken in Nederland

  III.4. Turken in Nederland

  Per 1 januari 1994 woonden (legaal) 202.604 Turken en Koerden in
  Nederland. Daarvan is nog maar een klein deel wat wij in Nederland
  tweede generatie noemen, 66% procent is van de eerste of de
  anderhalve (dat wil zeggen wel in Turkije geboren, maar als kind
  naar Nederland gekomen) generatie. Hun vestigingspatroon
  correspondeert met de werving van Turkse gastarbeiders in de jaren
  zestig. Er wonen relatief veel Turken in provincies met destijds
  oude en aflopende industrietakken (textiel, metaal): Overijssel,
  Gelderland en Noord-Brabant en in de drie grootste steden,
  respectievelijk Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Zo’n tien jaar
  nadat de stroom van gastarbeiders op gang was gekomen, stelden
  Duitse onderzoekers vast dat de Turken in Duitsland bepaald een
  gunstige sociaal-economische selectie vormden van de bevolking (zie
  voor een recente samenvatting: Centre for Turkish Studies, 1993) en
  in hun voetspoor volgden ook Nederlandse auteurs zoals Penninx en
  Van Renselaar (1978) die meenden dat Nederland als later
  wervingsland Turkse gastarbeiders van een iets lager peil had
  ontvangen dan Duitsland, maar dat het aantal mensen afkomstig uit
  het moderne Westen van Turkije, het aantal geschoolden en het
  aantal mensen met een behoorlijke arbeidservaring tamelijk hoog
  was. Akgndz (1993) heeft deze stelling onlangs nog eens herhaald.
  Het wonderlijke is dat de etnografie van Turkse gemeenschappen in
  Nederland een heel ander beeld te zien geeft. Risvanolu-Bilgin en
  anderen (1986) troffen ook heel eenvoudige en traditionele gezinnen
  aan. De Vries (1987) stuitte op een verstikkende sociale controle
  die eerder past bij een dorpsgemeenschap dan bij een modern
  cultuurpatroon, Feddema (1992) vond naast Westerse ingestelde ook
  heel traditionele en conservatieve Turkse jongeren. Hoe is deze
  discrepantie te verklaren? Yesilgz (1995) heeft de hypothese van de
  positieve selectie aan een grondig onderzoek onderworpen en komt
  tot de conclusie dat die grotendeels berust op schijn. De laatste
  kortdurende vestigingsplaats vr emigratie naar Nederland lag wel
  vaak in het Westen van Turkije, maar de meeste gastarbeiders waren
  afkomstig uit Anatoli. De emigranten hadden wel opgegeven onderwijs
  te hebben genoten, maar dat had niet erg veel voorgesteld; het
  volgen van een kleine cursus was in een bepaalde fase van het
  migratieproces voorwaarde geweest om berhaupt te mogen vertrekken.
  Het hield bijvoorbeeld helemaal niet in dat de abiturinten konden
  lezen en schrijven. Pas gedetailleerde reconstructies van het
  proces van kettingmigratie, zoals ondernomen door Den Exter (1993)
  en Den Exter en Kutlu (1993) laten zien wat er precies is gebeurd.
  Aanvankelijk waren er ondernemende eenlingen die hun geluk
  beproefden door als turist naar Europa te gaan. Daar vonden
  ze werk en ze keerden met de opbrengst daarvan terug. Familieleden
  en andere dorpsbewoners volgden hun welvarende voorbeeld en na het
  sluiten van een wervingsaccoord tussen Turkije en Nederland in 1964
  volgde massa-emigratie. In 1974, na de economische teruggang
  (oliecrisis), stopte de werving. De migratiestroom was heel
  plaatselijk bepaald, inwoners van de stad Eskisehir gingen
  bijvoorbeeld naar Belgi, die van het Zuidoostelijk gelegen
  Gaziantep naar Nederland. De Turken van Hoorn zijn voor 80%
  afkomstig uit Gaziantep, die van Medemblik voor 50% en die van Olst
  eveneens voor 50%. In feite is het dus misleidend om te spreken van
  de Turkse gemeenschap. Zij vormt eerder een staalkaart van
  gemeenschappen uit dorpen, districten en provincies in Turkije. Het
  is een reproduktie van gemeenschappen uit de provincies Konya,
  Kayseri in het Westen en het midden van Anatoli en van de
  oostelijke streek langs de Zwarte Zee en het overwegend door
  Koerden bevolkte Oosten en Zuidoosten van het land. De Turken in
  Nederland leven overwegend in regionaal verband. Zij huwen met
  partners uit dezelfde streek, zij komen in de koffiehuizen met
  streekgenoten samen (vaak aan de naam, bijvoorbeeld Zwarte Zee,
  Kara Deniz, te herkennen) en zij ondernemen gezamenlijk
  bepaalde projecten voor het dorp van herkomst zoals het schenken
  van een ambulance of het zenden van hulp bij een aardbeving. De
  plaatselijke burgemeesters komen bij de emigranten uit hun dorp in
  Nederland op bezoek om hen aan hun afkomst te herinneren. Over en
  weer is tussen verschillende Turkse gemeenschappen vaak heel weinig
  contact, oude negatieve stereotypen overheersen. De immigratie is
  intussen grotendeels voltooid. Na het stoppen van de officile
  werving ging een aantal gastarbeiders terug, maar hun
  gemeenschappen in Nederland groeiden toch als gevolg van
  gezinshereniging en gezinsvorming (mensen met een verblijfstitel
  huwen iemand direct uit Turkije). Verder zijn er toeristen,
  illegale arbeiders en (tegenwoordig) weinig kansrijke asielzoekers
  (Bcker, 1992).

  lees meer

  Bijlage VIII – VII.4. De Colombiaanse cocanehandel in Europa

  VII.4. De Colombiaanse cocanehandel in Europa

  In het midden van de jaren tachtig breidden de kartels hun
  afzetmarkt uit naar Europa. Twee grote bazen: Luis Ochoa en
  Gilberto Rodriguez Orejuela woonden in die tijd in Spanje, omdat
  zij uit Colombia waren uitgeweken nadat er een minister was
  vermoord en de jacht op de hele narco-mafia was geopend. Zoals
  steeds volgen de drugshandelaren de routes naar Europa die
  historisch en cultureel voor de hand liggen. Het vliegverkeer
  tussen Madrid en Zuid-Amerika is bovendien intensief. Zoals
  Surinamers en Antillianen cocane naar Nederland smokkelen, zo
  zochten de Zuidamerikanen hun bruggehoofd in Europa in Spanje. In
  1985 werden beide heren door de Spaanse autoriteiten gearresteerd
  en teruggestuurd naar Colombia, waar ze overigens al snel op vrije
  voeten werden gesteld. De korte geschiedenis van de kartels zit al
  vol mythologie. Uit wraak op de Spaanse overheid zouden ze toen
  hebben besloten Europa met hun handelswaar te vergiftigen. Een meer
  materialistische verklaring die neerkomt op het verlangen de markt
  te vergroten op het moment dat de markt van Amerika was verzadigd,
  klinkt aannemelijker. Er vormde zich een kleine kolonie van
  landgenoten in Spanje. Onze Nederlandse Bettien M. kwam in Marbella
  met Colombiaans jongemannen in contact die het expliciete doel
  hadden om zich als drugshandelaar in Europa op te bouwen. Hun
  eerste en voornaamste taak was het vinden van de juiste contacten
  in Spanje. Wij hebben de indruk dat zij, na zich enigermate te
  hebben geconsolideerd, niet in de eerste plaats naar Noord-Europa
  zijn doorgetrokken, maar naar Itali. Dit land heeft met zijn mafia
  de reputatie dat er contacten zijn en Colombianen en Italianen
  schijnen elkaar in de omgang goed te liggen. Precies dezelfde
  relatie tussen handelaren van deze twee nationaliteiten komen we
  vanaf het einde van de jaren tachtig tegen in Nederland.

  lees meer

  << oudere artikelen