• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage X – LITERATUUR

  LITERATUUR

  Berends, M.,
  NL Law. De dagelijkse gang van zaken,
  Justitile Verkenningen, jrg. 18, nr. 6, 1992, pp. 64-75
  Boekman, S.,
  Het huidige advocatentuchtrecht,
  Zwolle, Tjeenk Willink, 1993
  Bruinsma, F., N. J. H. Huls,
  De top-7 in de commercile advocatuur,
  NJB 1990, pp, 851-859
  Bijzondere Gedragscode NOB,
  1995
  Dijk, K. E. J.,
  De notaris en de frauduleuze vennootschap,
  SEC 1994, pp. 28-32
  Domburg, P. J. M. van,
  Over de grenzen van het verschoningsrecht,
  Den Haag, VUGA 1994
  Dubbeld, C. en F. A. van Schaik,
  Accountants kiezen voor zelfregulering bij
  fraudemelding
  ,
  NJB, afl. 42, 25 november 1994, pp. 1445-1449
  Emanuels, J. A.,
  Overwegingen van accountants bij beslissingen in
  conflictsituaties
  , Den Haag, SDU, 1995
  Gortemaker, J. C. A.,
  Fraude in de Jaarrekening,
  Dossier, 1992, nr. 9, pp. 162-165
  Groot-Van Leeuwen de, L. E.,
  De advocaat tussen clint en samenleving,
  Justitile Verkenningen 1995, 4, pp. 107-118
  Handleiding voor accountants bij de Verordening op de
  Fraudemelding,
  NIVRA,
  1994 Hassel, W. G.,
  Wat de advocaat betaamt,
  Advocatenblad, 7 oktober 1992, pp. 509-513
  Hogenboom, A. B., V. Mul, A. Wielinga,
  Financile integriteit. Normafwijkend gedrag en (zelf)regulering
  binnen het financile stelsel
  , Gouda Quint, Arnhem, 1995
  Jacobs, F.,
  Rechterlijke terughoudendheid bij een eerloze advocaat,
  Trema 1995, no 4, pp. 118-120
  Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid,
  CBS, Den Haag, 1994/2
  Klijn, A, J. G. C. Kester en F. W. M. Huls,
  Advocatuur in Nederland 1952-1992,
  Justitile verkenningen, jrg 18, nr 6, 1992, pp. 10-44
  KPMG,
  Kosten en opbrengsten van het notariaat,
  Amstelveen 1994
  Maurik, M. J. A. van,
  De essentialia van het notarisambt,
  NJB 19 mei 1995, pp. 731-737
  Metselaar, F. J.,
  De Federatie-belastingadviseur en criminaliteit,
  NJB, afl. 42, 25 november 1994, pp. 1454-1456
  Meurs, R. van,
  De accountant wordt steeds kreukbaarder,
  Vrij Nederland, 16 oktober 1993, pp. 42-47
  Minkjan, E. E.,
  Veertig jaar Nederlandse orde; vijftien dekens en hun
  redes
  ,
  Justitile verkenningen, jrg 18, nr 6, 1992, pp. 45-63
  Moleveld, W. P.,
  Fraudemelding door accountants. Een overzicht van gebeurtenissen
  vanaf 1987 tot heden
  , De Accountant, nr. 8, april 1992, pp.
  459-462
  Muis, J. W.,
  Fraude en Accountant,
  Dossier, 1992, nr. 7, pp. 135-142 NIVRA-Jaarverslagen, 1990/1991,
  1991/1992, 1992/1993, 1993/1994
  NIVRA,
  Verordening Gedrags- en Beroepsregels
  Registeraccountants
  ,
  1994
  NOvAA,
  Verslag van de Werkzaamheden,
  1994
  Quant, L. H. A. J. M.,
  Advocaat en ethiek. Een inleidende beschouwing,
  Advocatenblad, 6 januari 1995a, pp. 17-20.
  Quant, L. H. A. J. M.,
  Advocaat en criminaliteit,
  Trema, nr. 6, 1995b, pp. 183-186
  Regoort, C. J., A. Schilder, E. Boom,

  lees meer

  Bijlage X – 8.2. De rol van tussenpersonen

  8.2. De rol van tussenpersonen

  Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, is er sprake van een
  levendige handel in rechtspersonen. Die handel moet zeker niet
  alleen worden gezien als een vorm van dienstverlening aan criminele
  groepen. Ook wettige deelnemers aan het economische verkeer kunnen
  baat hebben bij het afstoten van BV’s en/of het kopen van een
  plank-BV. De particuliere handelaar A, die in dit hoofdstuk
  centraal staat, kwam op de volgende wijze tegemoet aan de wensen
  van zijn bonafide clinten.

  lees meer

  Bijlage XI – 4.1. Inleiding

  4. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT:

  OOK IN LEGALE BRANCHES?

  4.1. Inleiding

  Het belang van de rol die georganiseerde criminaliteit in een
  samenleving speelt, kan aan meer worden afgemeten dan aan het
  niveau van geweldgebruik, de omvang van zwarte markten en de
  (on)leefbaarheid van bepaalde buurten. Dit belang wordt, algemeen,
  namelijk ook afgemeten aan de mate waarin criminele groepen de
  inkomsten die zij via illegale handel hebben verworven, ook uit
  winstbejag omzetten in illegale, of toch op zijn minst
  bedenkelijke, vormen van controle over op zichzelf hele reguliere,
  legale sectoren van het economische leven. Is dit namelijk in
  verregaande mate het geval, dan is er niet langer sprake van de
  ontplooiing van zomaar illegale activiteiten, maar van de
  afschaffing van een zo vrij mogelijke economische orde in die
  sectoren, en dus van de opheffing van n van de basisbeginselen van
  de maatschappij die wij kennen. En dit temeer omdat criminele
  groepen die een dergelijke economische machtspositie hebben weten
  uit te bouwen, veelal bereid zijn om hun monopolie in de
  desbetreffende branches niet alleen met corruptie, maar
  uiteindelijk ook met geweld – tegen wie dan ook – te verdedigen. De
  voorbeelden van deze situatie liggen in Itali, in Japan, in de
  Verenigde Staten en elders voor het oprapen! In een studie als deze
  is het dus ook van groot belang om na te gaan of een dergelijke
  situatie ook in Amsterdam is ontstaan, of aan het ontstaan is. Zou
  zij hier inderdaad bestaan, dan zou het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit veel ernstiger zijn dan menigeen
  momenteel denkt. Zou ze hier helemaal niet bestaan, dan betekent
  dit dat er nog altijd een zr groot verschil is tussen het probleem
  van die criminaliteit in steden als Tokyo, Kobe, Palermo, Napels en
  New York, en dat in de hoofdstad van Nederland. Of ligt het niet zo
  zwart-wit? Om deze vraag te kunnen
  beantwoorden, hebben wij de liggende informatie over
  (georganiseerde) criminaliteit in vier branches bij elkaar
  gebracht: de horeca en het gokwezen, de textielnijverheid, de
  bouwnijverheid en het particuliere vervoer. De keuze van deze
  branches is zeker enigermate bepaald door het feit dat er reeds
  enig onderzoek is verricht naar de mogelijke criminele kanten van
  deze branches. Anderzijds is zij vooral ingegeven door wat
  buitenlands onderzoek op dit gebied heeft opgeleverd. En dit is dat
  ook de onderhavige branches om uiteenlopende redenen nogal vatbaar
  zijn voor penetratie van criminele groepen. Met andere woorden: als
  het probleem van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam – in
  economisch opzicht – veel groter is dan gewoonlijk wordt gedacht,
  dan moet dit aan de criminaliteit in de bedoelde branches te zien
  zijn. Overigens moeten de beschrijvingen van de Amsterdamse
  situatie die hierna worden gepresenteerd, worden bezien in relatie
  tot de landelijke rapporten die over de desbetreffende branches
  zijn geschreven.

  lees meer

  Bijlage XI – 6.1. Benvloeding van de overheid en vrije-beroepsbeoefenaars

  6. DE INVLOED VAN DE GEORGANISEERDE MISDAAD OP DE
  STAD

  6.1. Benvloeding van de overheid en
  vrije-beroepsbeoefenaars

  In welke mate wordt de integriteit van het overheidsgezag en van de
  vrije-beroepsbeoefenaars in de drie steden bedreigd? Welke
  aanwijzingen zijn er dat criminele organisaties pogen informatie te
  verkrijgen waarmee zij hun voordeel kunnen doen of zelfs
  beslissingen ten gunste van zichzelf kunnen benvloeden? Wij zullen
  bij het beschrijven van de gesignaleerde gevallen overigens geen
  onderscheid naar stad maken. Een tweede opmerking vooraf is dat de
  meeste gevallen zich bij de politie afspeelden. Alle gevallen
  hebben zich afgespeeld in de periode 1990-1994.

  lees meer

  Bijlage I – 6.2 Het verloop van de verhoren

  6.2 Het verloop van de verhoren

  6.2.1 Aanvang verhoren

  De commissie besloot voorafgaand aan iedere verhoordag in de
  persoon van de voorzitter een persbriefing te geven. Tijdens deze
  briefing konden vragen worden gesteld over de voorafgaande dag en
  werden de getuigen van de volgende verhoordag en de met hen te
  bespreken onderwerpen gentroduceerd. Op woensdag 6 september 1995
  om 10.00 uur werd in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer
  een aanvang gemaakt met de openbare verhoren. Als eerste werd
  verhoord prof. dr C. Fijnaut, leider van de onderzoeksgroep die in
  opdracht van de commissie onderzoek deed naar de aard, omvang en
  ernst van de zware, georganiseerde criminaliteit in Nederland.

  lees meer

  Bijlage V – 11.3 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Duitsland

  11.3 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
  Duitsland

  11.3.1 De georganiseerde misdaad in Duitsland

  lees meer

  Bijlage V – Inlichtingen PTT

  Inlichtingen PTT

  HR 8 november 1994, (nr. 97.639) NJB 27 januari 1995, nr. 15 p.
  54-55
  (Artt. 11 lid 3 Wet Persoonsregistratie en 6 en 8 EVRM)
  1. Het verstrekken van inlichtingen over telefoonnummers en
  tenaamstellingen van telefoonaansluitingen valt niet onder bereik
  van art. 125f (oud) Sv en levert een inbreuk op de privacy (art 8
  EVRM). Hoge Raad:

  lees meer

  Bijlage V – 5.4 Feitelijk gebruik

  5.4 Feitelijk gebruik

  5.4.1 Kwantitatieve gegevens

  De mate waarin infiltratie voorkomt blijkt moeilijk vast te
  stellen. Gebruik is gemaakt voor wat de politile infiltratie
  betreft van het rapport De Wit, van de ministerile doorlichting en
  van de aanmeldingsformulieren die de Centrale Toetsingscommissie
  hebben bereikt. De uit die rapporten te distilleren cijfers
  verdienen echter kritische aandacht: enkele grote Nederlandse
  infiltratie-projecten konden niet worden teruggevonden in de
  doorlichting. Bovendien relativeert de inhoud van gesprekken met
  personen die zich met politie-infiltratie hebben beziggehouden de
  kwantiteit.

  lees meer

  Bijlage V – 9.5 Conclusies

  9.5 Conclusies

  9.5.1 Belangrijkste bevindingen

  In dit hoofdstuk zijn enkele bijzondere opsporingsmethoden
  onderzocht en is met name aandacht besteed aan de vraag welke
  mogelijke corruptie-risico’s aan het gebruik van deze methoden
  verbonden kunnen zijn. In Figuur 1 worden deze risico’s
  gellustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden uit de
  bestudeerde casus.

  lees meer

  Bijlage VI – 4.4 Samenwerking

  4.4 Samenwerking

  4.4.1 Samenwerking tactische recherche-eenheden van
  verschillende regiokorpsen

  De regionalisering van de politie lijkt goeddeels een einde te
  hebben gemaakt aan de veelvuldige ad hoc verbanden waarin
  recherche-afdelingen van verschillende korpsen onderzoeken
  aanpakten. Onderzoeken door gecombineerde teams van centrale
  tactische recherche-afdelingen uit verschillende regiokorpsen zijn
  minder noodzakelijk dan vroeger. De regionale rechercheteams zijn
  van een behoorlijke omvang en kunnen meestal ook nog putten uit
  recherchecapaciteit bij de districten. Voor grote,
  regio-overschrijdende onderzoeken zijn bovendien kernteams
  werkzaam.

  lees meer

  Bijlage VI – 8.6 Conclusies

  8.6 Conclusies

  1 De BVD verricht niet op eigen initiatief onderzoek naar
  strafbare feiten. 2 De BVD beschikt niet over een inventarisatie
  van gevallen waarin de georganiseerde criminaliteit de integriteit
  van de overheid bedreigt.

  lees meer

  Bijlage VII – V.3. Het transport over de weg, over zee en via de lucht

  V.3. Het transport over de weg, over zee en via de
  lucht

  De geografische ligging van Nederland heeft gevolgen voor de
  aard en de omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  De uitstekende transportverbindingen en de aanwezigheid van enkele
  vitale transportknooppunten van diverse internationale
  handelsroutes, de haven Rotterdam en de luchthaven Schiphol, bieden
  internationale smokkelaars de mogelijkheid hun illegale waar naar
  de gewenste plaatsen te vervoeren. De smokkelwaar, waaronder drugs,
  wapens, gestolen auto’s, gevaarlijk afval, bedreigde dieren- en
  plantensoorten, is verstopt in de massale goederenstromen die over
  de weg of via beide havens dagelijks Nederland binnen worden
  gebracht. Er wordt door de (inter)nationale georganiseerde
  criminaliteit gewoon geprofiteerd van de aanwezige infrastructuur
  in ons land.

  lees meer

  Bijlage VIII – 4.3. De Hells Angels

  4.3. De Hells Angels: een netwerk apart

  Hierboven – bij de beschrijving van twee netwerken die actief
  zijn in de produktie van synthetische drugs – kwam al naar voren
  dat n van deze netwerken een deel van de amphetamine verkocht aan
  Hells Angels in Amsterdam, die dat dan weer onmiddellijk
  doorverkochten naar Engeland. Wat bij de bespreking van het andere
  netwerk niet werd aangestipt, maar hier wel moet worden gemeld, is
  dat een bepaalde hoeveelheid van de illegaal ingevoerde
  grondstoffen, via omwegen in Brabant, ook terecht kwam bij de Hells
  Angels in de hoofdstad. Geconfronteerd met zulke feiten, moet men
  zich wel de vraag stellen wat de rol van de Angels in de
  georganiseerde criminaliteit is.

  lees meer

  Bijlage VIII – IV.1. Uit de hete schaduw van de Islam

  IV. MAROKKAANSE GROEPEN IN NEDERLAND

  IV.1. Uit de hete schaduw van de Islam

  Geen land in de wereld is in de afgelopen vijf of tien jaar zo
  snel omhooggeschoten aan het firmament van drugs-exporterende
  landen als Marokko. Naast de Gouden Driehoek (Birma, Laos en
  Thailand), de Gouden Sikkel (Irak, Pakistan en Afghanistan) en de
  Gouden Ruit (Venezuela, Peru, Colombia, Bolivia en Brazili) is
  Marokko thans bezig met een illegale drugseconomische opmars uit de
  hete schaduw van de Islam (om met de ondertitel van een bekende
  beschrijving van het Marokkaanse land en volk te zeggen;
  Heinemeijer, 1960). Naar schatting is nu reeds tweederde van de
  inkomsten van de export of tien procent van de inkomsten van het
  land afkomstig van de drugshandel. Omdat het land zich, gemeten
  naar de maatstaven van de formele en legale economie, in een
  langdurige economische crisis bevindt mag men niet anders
  verwachten dan dat de houding van de koning en de overheid in de
  oorlog tegen de drugs die zij op instigatie van het Westen vanaf
  oktober 1992 voeren, op zijn minst ambivalent is. De minister van
  Binnenlandse Zaken van Marokko stelde in 1994 publiekelijk vast dat
  ruim 100.000 gezinnen er voor hun inkomsten van afhankelijk zijn.
  Sommige Marokkaanse intellectuelen en ook de politieke oppositie
  (vergelijk De Volkskrant, 1.7.1995) maken zich ernstige zorgen om
  de corrumperende invloed die uitgaat van de groeiende macht van de
  georganiseerde misdaad in wiens handen deze handel is gevallen. De
  onafhankelijke onderzoeksinstelling Observatoire Gopolitique des
  Drogues
  te Parijs onder leiding van Professor Alain Labrousse
  aarzelt niet om in haar recente landenoverzicht van 1994 Marokko in
  te delen bij de Narco-staten, dat wil zeggen dat de
  georganiseerde misdaad, gelieerd aan de drugshandel, in alle
  staatsinstellingen macht uitoefent. Over de opkomst van de
  drugshandel in Marokko is veel geschreven door beoefenaren van de
  wetenschap en er is veel te vinden in (Franse en Arabisch-talige)
  kranten. Deze zijn voor ons ontsloten door enkele intellectuelen
  uit de Marokkaanse gemeenschap, die overigens als gesprekspartner
  veel waardevolle informatie hebben verschaft. Dat zij anoniem
  willen blijven, vormt op zichzelf een illustratie van het probleem
  van de beheersing van Marokkaanse emigranten door de Marokkaanse
  staat. Zij zijn bevreesd hun Marokkaanse staatsburgerschap kwijt te
  raken omdat alle Marokkanen geacht worden loyaal te zijn aan de
  islamitische godsdienst, de koning en het vaderland. Verder lopen
  zij het risico strafrechtelijk te worden vervolgd wegens
  hoogverraad. De Amsterdamse sociaal-geograaf Paolo De Mas heeft
  zich al meer dan tien jaar ontpopt als Marokko-watcher en van zijn
  informatie is hier dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Tenslotte
  berust dit hoofdstuk op wetenschappelijke literatuur en op
  informatiebronnen van de politie als alle andere. De zeer
  omvangrijke
  literatuur over Marokkaanse criminaliteit in Nederland is slechts
  beperkt bruikbaar, omdat deze gaat over de oorzaken van de
  Marokkaanse jeugdcriminaliteit en nauwelijks over georganiseerde
  misdaad.

  lees meer

  Bijlage VIII – VIII.2. De situatie in Nederland

  VIII.2. De situatie in Nederland

  Hoe de toestand in Nederland ligt, valt eigenlijk ook niet te
  beoordelen, gewoon door het gebrek aan gericht onderzoek, zowel op
  lokaal als op nationaal niveau. Niettemin is het voor alles van
  belang om iets te zeggen over de grootte van de Nigeriaanse en
  Ghanese gemeenschappen in Nederland. Met name ook omdat de
  uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris hierover, alweer
  enkele jaren geleden, voor veel commotie hebben gezorgd. Volgens de
  officile cijfers liepen de aantallen Nigerianen en Ghanezen in ons
  land op het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren
  negentig snel op. Het aantal Nigeriaanse asielzoekers bedroeg in
  1987 nog slechts 167, in 1990 was het 901 en in 1991.740. Dat van
  de Ghanese asielzoekers wisselde nog sterker: in 1987 was het
  2.515, in 1990.715 en in 1991.465. In totaal in de periode
  1987-1991 bedroeg het aantal Nigeriaanse en Ghanese asielzoekers
  2.356 respectievelijk 5.427. Per 1 januari 1993
  verbleven er 9.385 mensen van Ghanese herkomst in ons land, en
  2.407 van Nigeriaanse herkomst. Waarbij natuurlijk direct moet
  worden aangetekend dat hiermee nog niets is gezegd over het aantal
  Nigerianen respectievelijk Ghanezen dat toen en nu illegaal in ons
  land verbleef/verblijft. Maar enigermate betrouwbare landelijke
  schattingen van hun aantal zijn niet voorhanden. Wij onthouden ons
  dan ook van elke uitspraak op dit punt (Muus, 1994). De grootste
  concentratie van Ghanezen en Nigerianen wordt, hoe dan ook,
  aangetroffen in Amsterdam, in het bijzonder in Zuidoost
  (Bijlmermeer). Hun maatschappelijke situatie ziet er in het
  algemeen niet rooskleurig uit. Tezamen met het feit dat velen de
  Nederlandse taal niet machtig zijn en (ook hierom) hun eigen
  cultuur blijven koesteren, is hun integratie in de Nederlandse
  samenleving bepaald niet vanzelfsprekend (Nimako, 1993). Ofschoon
  deze groepen nog maar weinig aansluiting hebben gevonden bij
  Nederlanders, bestaan er wel contacten met (creoolse)
  Surinamers.

  lees meer

  << oudere artikelen