• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.5. De voorvallen

  3.5. De voorvallen

  3.5.1. Inleiding

  Evenals bij de advocaat kan de verwijtbare betrokkenheid van de
  notaris bij georganiseerde misdaad eruit bestaan dat hij specifieke
  kennis (informatie, e.d.) levert en afscherming biedt. Als
  bijzonder kenmerk van de notaris komt erbij dat zijn tussenkomst
  wettelijk is voorgeschreven voor het kunnen verrichten van
  rechtshandelingen.

  lees meer

  Bijlage X – 6.3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

  6.3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

  Het wederrechtelijk verkregen voordeel van de verdachten kan
  vanzelfsprekend niet op n lijn worden gesteld met de toegebrachte
  economische schade. Afgezien van sommige vormen van parasitaire
  fraude – in het bijzonder die waarvoor een minimum aan logistieke
  handelingen nodig is – ontlopen het schade- en het winstbedrag
  elkaar meestal aanzienlijk. De investeringen die moeten worden
  gedaan alvorens berhaupt tot het plegen van de strafbare feiten
  over te kunnen gaan, de personeelskosten, enzovoort, zijn van
  invloed op de uiteindelijk te behalen nettowinst. Die winst zal
  vervolgens ook moeten worden gedeeld met eventuele medeverdachten.
  Casus 11 vormt een goede illustratie van de wijze waarop het
  brutovoordeel over alle bij de betreffende fraude betrokkenen kan
  worden verdeeld.

  lees meer

  Bijlage X – 3.4. Recapitulatie

  3.4. Recapitulatie

  In dit hoofdstuk is een aantal verschijningsvormen van fraude
  beschreven. Daarbij is een onderscheid aangebracht tussen
  fraudevormen waarin de actoren op de wettige markt primair als
  slachtoffers moeten worden aangemerkt en fraudevormen waarin ook
  sprake is van verwijtbare betrokkenheid van (een deel van) de
  wettige nijverheid.

  lees meer

  Bijlage XI – 2.1. De grootstedelijke context

  2. AMSTERDAM IN DE KERING

  2.1. De grootstedelijke context

  In de grote stad beginnen alle sociale veranderingen eerder en
  ze openbaren zich hier vaak ook heftiger dan daarbuiten. Sommige
  verschijnselen doen zich ook alleen maar in de grote stad voor, of
  komen hier op een schaal voor die buiten een stedelijk verband
  ondenkbaar is. Als er in Nederland sprake is van georganiseerde
  criminaliteit, mogen we verwachten dat die in Amsterdam begint, dat
  zij er omvangrijker is dan elders in het land en dat zij hier
  gedaanten aanneemt die elders niet worden waargenomen. In dit
  hoofdstuk willen we een aantal kenmerken van de grote stad noemen
  en ontwikkelingen en trends laten zien die ruimte geven voor de
  ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit. We behandelen kort
  de volgende aspecten: de topografie van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam, de demografische en economische
  ontwikkelingen die de stad in de voorbije decennia heeft ondergaan,
  en haar culturele metamorfose sinds de jaren zestig.

  lees meer

  Bijlage I – 3.3 Huisvesting

  3.3 Huisvesting

  De aard van het te verrichten onderzoek noopte de commissie te
  zoeken naar werk- en vergaderruimten die aan een aantal eisen
  moesten voldoen. Deze ruimten moesten optimaal beveiligd kunnen
  worden. Voorts noodzaakte de omvang van de staf van de commissie
  tot een ruim onderkomen. Daarnaast moest de commissie in staat zijn
  haar werkzaamheden in relatieve afzondering te verrichten.

  lees meer

  Bijlage V – 10.1 Inleiding

  10 INTERNATIONALE OPSPORING

  10.1 Inleiding

  In dit hoofdstuk wordt de internationale samenwerking en
  gegevensuitwisseling ter bestrijding van de grensoverschrijdende
  (georganiseerde) misdaad beschreven. Tevens komt het functioneren
  van buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland en dat van
  Nederlandse opsporingsambtenaren in het buitenland aan de orde.
  Samenwerking en gegevensuitwisseling kunnen diverse vormen
  aannemen. Hier staan de internationale assistentieverzoeken
  centraal waarin bijzondere opsporingsmethoden zoals
  (grensoverschrijdende) observatie, gecontroleerde aflevering,
  pseudo-koop en infiltratie worden gehanteerd. Deze
  assistentieverzoeken doen zich tegenwoordig met grotere regelmaat
  voor, omdat het aantal internationaal gecordineerde
  opsporingsonderzoeken, alsmede het aantal internationaal opererende
  criminele groepen is toegenomen. In .10.2 wordt ingegaan op
  justitile en politile rechtshulp in het algemeen. Hoewel het
  juridisch van belang is of het daarbij gaat om hulp door Nederland
  aan het buitenland, of vice versa blijkt dit onderscheid in de
  praktijk soms moeilijk te maken, omdat dikwijls sprake is van een
  intensieve samenwerking. Daarom is in de opzet in .10.3 gekozen
  voor de samenvattende term informatie-uitwisseling, al vertroebelt
  deze enigszins het juridisch relevante onderscheid. De
  daaropvolgende paragrafen betreffen het gebruik van niet-wettelijk
  geregelde opsporingsmethoden in internationaal verband: in .10.4
  wordt ingegaan op de uitvoering van buitenlandse
  assistentieverzoeken door Nederland en .10.5 de uitvoering van
  Nederlandse assistentieverzoeken in het buitenland. De laatste
  paragrafen gaan over het optreden van opsporingsambtenaren buiten
  de landsgrenzen: .10.6 betreft Nederlandse opsporingsambtenaren in
  het buitenland en .10.7 de buitenlandse opsporingsambtenaren in
  Nederland. Afgesloten wordt met enkele conclusies.

  lees meer

  Bijlage V – De zaak Charles Z.

  De zaak Charles Z.

  Gerechthof Amsterdam, 10 januari 1995, NJ 1995, 254
  (Artt. 47, 56, 57, 140 Sr, 3 en 11 Opiumwet)
  De beschrijving van deze zaak zal als volgt plaatsvinden: Per
  aangevoerd verweer (1 t/m 9) zal een korte inhoud van dat verweer
  gegeven worden, waarna gelijk (veelal door middel van een
  samenvatting) de overweging en beslissing op dit punt door het hof
  zal volgen. Bij het eerste verweer worden de inleidende opmerkingen
  van het hof, gemaakt voor de behandeling van de verweren, vermeld.
  1. Verweer onvolledig proces-verbaal: Het proces-verbaal van de
  hoofdinspecteur van politie, Woelders, voldoet niet aan opdracht
  van het hof aan de procureur-generaal een volledige rapportgage met
  betrekking tot de gehanteerde opsporingsmethoden te
  verstrekken.

  lees meer

  Bijlage V – 4.3 Juridische grondslag

  4.3 Juridische grondslag

  4.3.1 Wettelijke regeling

  Een afzonderlijke (formeel) wettelijke basis voor de
  inlichtingeninwinning door middel van informanten ontbreekt. Of een
  dergelijke basis noodzakelijk is, is een punt van discussie. Voor
  zover de gedachte wordt aangehangen dat de politie al datgene mag
  doen, wat ook gewone burgers mogen, is een wettelijke regeling voor
  het passief ontvangen van informatie wellicht niet noodzakelijk.
  Voor zover de gedachte wordt aangehangen dat elk overheidsoptreden
  moet zijn gebaseerd op een wettelijke bepaling, kan aanknoping
  worden gezocht bij enkele algemene – doorgaans als taakstellend
  aangeduide – wettelijke bepalingen. In dat perspectief kan
  inlichtingeninwinning worden beschouwd als een normale politietaak
  die, evenals het leggen en onderhouden van contacten met andere
  burgers, is te baseren op artikel 2 Politiewet 1993. Aangezien het
  hier gaat om inlichtingeninwinning met het oog op de opsporing van
  strafbare feiten, is ook verdedigbaar deze activiteit te baseren op
  andere taakstellende artikelen, zoals de artikelen 141 en 142 Sv.
  Op deze plaats kan vooralsnog in het midden blijven welk van beide
  standpunten wordt ingenomen – dat wil zeggen of men geen wettelijke
  basis noodzakelijk acht dan wel een taakstellend artikel
  noodzakelijk en voldoende acht. Voor beide opvattingen geldt immers
  dat een nadere wettelijke basis noodzakelijk is, indien (en/of voor
  zover) inbreuk wordt gemaakt op grondrechten van burgers en indien
  (en/of voor zover) andere redenen bestaan welke daartoe nopen.

  lees meer

  Bijlage V – 8.1 Inleiding

  8 INFORMATIEHUISHOUDING

  8.1 Inleiding

  8.1.1 Omschrijving informatiehuishouding

  Het kenmerk van elke opsporingsmethode is het verzamelen van
  informatie. Informatiehuishouding heeft betrekking op de opslag,
  het beheer en de verstrekking van politiegegevens, ongeacht de
  wijze van vergaring. Politiegegevens zijn bovenal tot een persoon
  herleidbare gegevens.

  lees meer

  Bijlage VI – 2.5 Afsluiting

  2.5 Afsluiting

  De wettelijke organisatie van de opsporing is complex. In de
  navolgende hoofdstukken geeft de commissie een overzicht van de
  activiteiten van de organisaties die een rol spelen bij de
  opsporing van georganiseerde criminaliteit.

  lees meer

  Bijlage VI – 7.4 De Economische Controle Dienst

  7.4 De Economische Controle Dienst

  7.4.1 De organisatie

  De ECD heeft als centrale taakstelling de preventie en
  bestrijding van economische (bedrijfs)criminaliteit die van een
  zodanige omvang is, dat daardoor sprake is van een belemmering van
  gezonde economische groei en van aantoonbare schade voor de
  overheid, het bedrijfsleven en/of consumenten. Noot In
  totaal werken er 202 mensen bij de ECD, waarvan 156 in de functie
  van rechercheur. De ECD organiseert samen met de AID, DRZ-VROM en
  Milieu een cursus voor de opleiding tot controleur en buitengewoon
  opsporingsambtenaar. De dienst bestaat na de laatste reorganisatie
  in 1993 uit drie hoofdafdelingen, te weten: de Economische
  Ordeningsrecherche (EOR, 60 formatieplaatsen), de Internationale
  Economische Recherche (IER, 62 formatieplaatsen) en de Financieel
  Economische Recherche (FER, 34 formatieplaatsen). Daarnaast is er
  de Centrale inlichtingen- en analysedienst, een pseudo CID. Voor
  1995 waren in totaal bijna 7000 opsporingsonderzoeken gepland.
  Noot

  lees meer

  Bijlage VII – III.6. Besluit

  III.6. Besluit

  Uit de bovenstaande beschrijving van de gehanteerde
  onderzoeksmethoden, de geraadpleegde bronnen en de uitgevoerde
  onderzoeken blijkt wel dat de onderhavige studies er voornamelijk
  op gericht zijn om de aard van de georganiseerde criminaliteit te
  kunnen beschrijven. Dit wil niet zeggen dat in de deelrapporten
  alln de aard van de georganiseerde criminaliteit aan bod is
  gekomen. Er is wel geprobeerd, zoveel als dat wetenschappelijk
  verantwoord en mogelijk was, bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld
  die van de liquidaties, te kwantificeren.

  lees meer

  Bijlage VIII – 2.6. Tot besluit

  2.6. Tot besluit

  De geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit is nog
  slechts gebrekkig onderzocht. Hierom is het niet mogelijk om het
  verleden in dit opzicht naadloos te laten aansluiten op het heden.
  Desalniettemin is het belangrijk om hier expressis verbis
  vast te stellen dat die aansluiting er wel is. Want zij impliceert
  de conclusie dat georganiseerde criminaliteit ook in Nederland geen
  probleem is dat van vandaag of gisteren dateert. En tevens de
  conclusie dat zij geen probleem vormt dat recent door buitenlanders
  of allochtonen naar Nederland is gebracht. Ook in Nederland heeft
  de georganiseerde criminaliteit voor een stuk diepgaande wortels in
  de samenleving. Vroeger werd in Nederland de term georganiseerde
  criminaliteit niet veel gebruikt, maar dit neemt niet weg dat –
  retrospectief – kan worden vastgesteld dat zich ook hier vroeger al
  ontwikkelingen in het criminele voordeden die door Amerikaanse
  onderzoekers zonder meer als uitingsvormen van georganiseerde
  criminaliteit zouden worden betiteld. Hierbij kan zowel worden
  gedacht aan de ontwikkeling van het bendewezen in Oss in de jaren
  dertig, als aan de na-oorlogse smokkelpraktijken aan de Belgische
  grens. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat in het volgende
  hoofdstuk een relatie wordt gelegd tussen de mensen die bij deze
  smokkelpraktijken waren betrokken en de mensen die in de jaren
  zestig en zeventig in de
  grootschalige drugshandel (hashhandel) stapten.

  lees meer

  Bijlage VIII – II.8. Conclusie

  II.8. Conclusie

  De sociologische gegevens die voorhanden zijn over de
  ontwikkeling van de maatschappelijke positie van Surinamers in
  Nederland, laten er geen twijfel over bestaan dat een ruime
  meerderheid zijn weg in de Nederlandse samenleving heel goed heeft
  gevonden. Dat geldt ook voor Antillianen en Arubanen. Over die
  meerderheid gaat het hier niet. In de afgelopen twintig jaar is er
  echter tegelijkertijd een categorie Carabische immigranten ontstaan
  die in allerlei opzichten het risico loopt om verzeild te raken in
  criminaliteit. Hoe groot die categorie precies is, valt niet met
  zekerheid te zeggen maar de dertig veertig procent langdurig
  werklozen zijn kandidaat voor de vorming van een bijzondere
  Carabische onderklasse op langere termijn. De sociale
  omstandigheden die tot de vorming van deze onderklasse leiden, zijn
  wel min of meer duidelijk: deze categorie heeft weinig onderwijs
  doorlopen; ze is slecht voorbereid op de eisen die op de
  Nederlandse arbeidsmarkt worden gesteld; deze groep is gearriveerd
  in de jaren zeventig en tachtig toen er geen werkgelegenheid voor
  nieuwkomers bijkwam; gekleurde immigranten lopen op verschillende
  fronten aan tegen rassendiscriminatie.

  lees meer

  Bijlage VIII – VI.5. Conclusie

  VI.5. Conclusie

  Het staat dus buiten kijf dat de Italiaanse mafia, en in het
  bijzonder de camorra, op Nederlands grondgebied opereert, en dat
  haar optreden hier als het ware de harde kern vormt van veel
  ruimere criminele betrekkingen tussen Nederland en Itali. Met deze
  constatering is helemaal niet gezegd dat er in Nederland ook
  Italiaanse toestanden zouden heersen. Want, ook voorzover het om de
  mafia-groepen gaat, is het zo dat zij Nederland vr alles nog
  beschouwen als een marktplaats waar tegen betrekkelijk geringe
  kosten illegale goederen, en speciaal dan drugs, kunnen worden
  ingekocht. In de mate dat zij zich in Nederland zelf organiseren –
  horecabedrijven opkopen, makelaars uitsturen – gaat het dan ook
  grotendeels om het treffen van logistieke voorzieningen die een
  adequate uitgangspositie op die markt garanderen.

  lees meer

  << oudere artikelen