• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 4.3 Extern onderzoek georganiseerde criminaliteit

  4.3 Extern onderzoek georganiseerde criminaliteit

  De commissie besloot externe wetenschappelijke onderzoekers in
  te schakelen om het onderzoek naar de aard, omvang en ernst van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland uit te voeren. Vier
  hoogleraren werd gevraagd dit onderzoek op zich te nemen, te
  weten:

  Rotterdam en Katholieke Universiteit Leuven
  – prof. dr C.J.C.F. Fijnaut, leider van het onderzoek; hoogleraar
  criminologie en strafrecht, Erasmus Universiteit

  • prof. dr F. Bovenkerk; hoogleraar criminologie,
   Rijksuniversiteit Utrecht
  • prof. dr H.G. van der Bunt; hoogleraar criminologie, Vrije
   Universiteit, hoofd Wetenschappelijk onderzoek- en
   documentatiecentrum van het ministerie van Justitie

  De vier hoogleraren, de onderzoeksgroep-Fijnaut genaamd, werd
  gevraagd onderzoek te doen naar de – prof. dr G.J.N. Bruinsma;
  bijzonder hoogleraar criminologie aan de Universiteit Twente.
  volgende onderdelen:

  • inventarisatie van de problematiek van de definiring van het
   begrip zware, georganiseerde criminaliteit;
  • mogelijkheden en beperkingen van onderzoeksmethoden naar de
   zware, georganiseerde criminaliteit;
  • feitelijk onderzoek naar aard en omvang van de zware,
   georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek vond plaats onder
   verantwoordelijkheid van de commissie. Om hieraan invulling te
   geven werd een begeleidingsgroep in het leven geroepen, die bestond
   uit de leden Van Traa, De Graaf, Rabbae, de griffier en de
   inhoudelijk secretaris alsmede twee leden van de staf. Deze
   begeleidingsgroep heeft vele intensieve vergaderingen met de
   onderzoeksgroep-Fijnaut gehouden over de voortgang van het
   onderzoek. De commissie heeft enkele malen ten behoeve van het
   onderzoek van de hoogleraren haar bevoegdheden onder artikel 3 van
   de Wet op de Parlementaire Enqute aangewend. Naar aanleiding van de
   terughoudendheid die organisaties belast met de opsporing bij de
   verstrekking van criminele inlichtingen aanvankelijk ten toon
   spreidden, hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse
   Zaken en de commissie eind februari 1995 afspraken gemaakt over de
   behandeling van gevoelige informatie. Ook ten behoeve van het
   onderzoek van de onderzoeksgroep-Fijnaut werden toen afspraken
   gemaakt. Voor de inhoud van deze afspraken wordt verwezen naar de
   bijlage bij Kamerstuk 24.072, nr. 3. Noot Ten behoeve
   van de openbare verhoren kon de commissie eind augustus beschikken
   over de concept-rapporten van de deelonderzoeken van de
   onderzoeksgroep-Fijnaut. Aan de hand van een door de inhoudelijk
   secretaris en de griffier opgestelde lijst van bevindingen vond
   overleg plaats tussen de commissie en de onderzoeksgroep. Alle
   leden van de onderzoeksgroep werden door de commissie verhoord in
   de eerste week van de verhoren. Tijdens deze verhoren gaven de
   hoogleraren een weergave van hun bevindingen tot dan toe. Tijdens
   zijn verhoor op 6 september 1995 deed Bovenkerk de uitspraak dat
   enkele tientallen procenten van de volwassen Turkse mannen in
   Amsterdam in enigerlei functie bij de georganiseerde misdaad
   betrokken zijn. Na zijn verhoor is, mede op verzoek van de
   commissie, nader onderzoek gedaan naar de kwantitatieve
   onderbouwing van de betrokkenheid van de Turkse gemeenschap in
   Amsterdam bij de georganiseerde criminaliteit. Het nadere onderzoek
   wees uit dat het niet zonder meer mogelijk was eenduidige
   percentages te geven over deze betrokkenheid. Op basis van de
   uitkomsten van dit nadere onderzoek besloot de commissie Bovenkerk
   nogmaals te verhoren. De commissie meende dat door een aanvullend
   verhoor onjuiste indrukken weggenomen zouden kunnen worden. In het
   tweede verhoor op 25 september 1995 werd duidelijk dat het niet
   mogelijk was om tot een verantwoord percentage van het aandeel van
   de Turkse bevolking in de georganiseerde criminaliteit te
   komen.

  Eind oktober werden de nieuwe versie van de concept-rapporten van
  de deelonderzoeken aangeboden. Begin november volgde het
  concept-eindrapport. De concept-rapporten van de deelonderzoeken
  alsmede het concept-eindrapport werden tezamen in verschillende
  sessies met de onderzoeksgroep besproken. Begin december was de
  definitieve rapportage van de onderzoeksgroep-Fijnaut gereed. De
  rapportage van de onderzoeksgroep-Fijnaut bestaat uit het
  eindrapport en een zevental rapporten van deelonderzoeken,
  ondergebracht in 5 bijlagen bij het eindrapport van de commissie.
  De deelonderzoeken bestrijken de volgende onderwerpen:

  1. georganiseerde criminaliteit door autochtone groepen;
  2. georganiseerde criminaliteit door buitenlandse en etnische
  groepen, te weten: – de Surinaamse connectie;- Turkse criminele
  groeperingen in Nederland; – Marokkaanse groepen in Nederland; –
  Chinese georganiseerde criminaliteit in Nederland; – de Italiaanse
  mafia; – de Colombiaanse kartels; – de Nigeriaanse en Ghanese
  criminele netwerken;- de Russische mafia; – Joegoslavische
  bendes;

  3. betrokkenheid van enkele branches bij georganiseerde
  criminaliteit: – autobranche en autocriminaliteit; –
  transportbranche; – haven Rotterdam en luchthaven Schiphol; –
  horeca; – afvalverwerkingsbranche; – wildlife-branche en de
  illegale handel in nucleair materiaal; – bouwnijverheid; –
  verzekeringsbranche; 4. betrokkenheid van enkele vrije
  beroepsgroepen: – de advocatuur; – het notariaat; – accountancy; 5.
  het illegaal optreden in legale bedrijfstakken: fraude, misbruik
  van constructies en witwassen; 6. lokale studies: georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Enschede; 7.
  contrastrategien door criminele organisaties bij politie en
  justitie. Hoewel het onderzoek namens de commissie werd uitgevoerd,
  zijn de bevindingen van de onderzoeksgroep-Fijnaut te beschouwen
  als een onafhankelijk wetenschappelijk oordeel over de aard en
  omvang van de georganiseerde criminaliteit. In haar eindrapport
  geeft de commissie haar oordeel over deze bevindingen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken