• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #55, maart 2010

  de elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen

  Mocht je een interessant artikel hebben over je confrontatie met politie en justitie, een nieuwe wetgeving, onderzoek of scriptie mail het dan ons, info@burojansen.nl.

  01 inhoudsopgave
  02 Politieke Politie in Nederland
  03 Gewoon maar wat fouilleren in Nederland (I)
  04 www.openbaarheid.nl
  05 138.719 processen verbaal identificatieplicht 2005 -2007
  06 U denkt anders dus u bent aangehouden (rechtstaat perikelen III)
  07 Buitengewoon verdwijnen: Ghost Plane en Torture Taxi
  08 The Databases of Germany’s Federal Criminal Police Office
  09 Under Pressure, Engelse vertaling van Onder Druk
  10 Donateurs bedankt namens de Haagse stadspartij

  In deze observant het ideologiseren van de misdaad oftewel de intrede van de politieke politie, het argeloze fouilleren in Nederland, de lancering van de website www.openbaarheid.nl, 138.719 processen verbaal identificatieplicht 2005 -2007, rechtstaat perikelen III, de Engelse vertaling van Onder Druk en een bedankje uit Den Haag voor onze donateurs,

  Politieke politie in Nederland

  Grens tussen inlichtingen en opsporing is beslecht.

  Zicht op opsporing is in Nederland minimaal. “Criminaliteit daalt” typt het NRC Handelsblad van zaterdag 20 februari 2010 netjes over uit de berichten van de politie. Kritische beschouwingen zijn ook moeilijk, want wie zitten er op de cijfers? De politie geeft soms zelf aan dat hun cijfers met een korrel zout moeten worden genomen, maar dat ligt dan meestal niet aan het eigen gegoochel, maar aan een systeem dat niet werkt, zoals op dit moment de BVH, Basisvoorziening Handhaving, en de BVO, Basisvoorziening Opsporing. BVH en BVO moeten de opvolgers worden van de bedrijfsprocessensystemen BPS, Genesis en X-Pol, de oude systemen van de politie. Het idee is dat alle regio’s aan elkaar gekoppeld worden. Dit werkt deels al via het Blueview systeem, waarmee korpsen in elkaars bestanden kunnen zoeken. Voor de efficiency van de politie is uitwisseling van gegevens van groot belang, maar of een digitale hooiberg het oplossingspercentage vergroot is de vraag.
  lees meer

  Gewoon maar wat fouilleren in Nederland (I)

  Preventief fouilleren als voorbeeld van het op incidenten gebaseerde ondoordachte veiligheidsbeleid in Nederland. Voor de VNG is preventief fouilleren business as usual. En de laatste kritische geest over preventief fouilleren heeft justitie verlaten.

  Wie willekeurig zapt door het Nederlandse veiligheidsbeleid bekruipt het gevoel dat het beleid nergens op is gebaseerd. De gemeente Liesveld verandert haar APV (Algemene Plaatselijke Verordening) om preventief fouilleren mogelijk te maken. De gemeente kent welgeteld 9.799 inwoners. Zou de gemeenteraad denken dat het stadshart van het dorp daadwerkelijk in de toekomst uit kan groeien tot veiligheidsrisicogebied? Maar die gemeente staat niet op zichzelf ook andere gemeenten willen vrolijk gaan fouilleren, je weet nooit zie je de dames en heren van de gemeenteraad denken. “Je weet nooit”, als houding ten opzichte van de Nederlandse burger doet het ernstige vermoeden. En dat het nog erger kan laten het parket Dordrecht, de regiopolitie Zuid Holland Zuid, het parket Den Haag en de regiopolitie Haaglanden zien. Zonder duidelijke redenen, alleen het zogenaamde waterbed effect, willen zij graag fouilleren in de gehele regio. Machtspolitiek zou dat elders heten. Gemeenteraden die met oneigenlijke argumenten onder druk worden gezet om de APV te wijzigen om de Burgemeester meer bevoegdheden te geven om met sterke hand te regeren. Misschien is de gemeenteraad van Liesveld om die reden ook wel door de knieën gegaan, maar het zal eerder liggen in het overschrijven van de APV van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). De VNG vindt dat preventief fouilleren gewoon wettelijk is vastgesteld door het parlement en dus aan het ‘instrumentarium’ moet worden toegevoegd. lees meer

  www.openbaarheid.nl

  Er zijn al verschillende websites over de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), maar die zijn vooral gericht op journalisten en professionals. Buro Jansen & Janssen maakt een laagdrempelige website door verschillende van haar eigen Wob-procedures op internet te zetten. Bezoekers kunnen aan de website een bijdrage leveren door zelf stukken van andere onderwerpen toe te voegen.

  Openbaarheid, klinkt als een logisch iets. Voor een goede controle op de democratische besluitvorming is openbaarheid van essentieel belang. Zonder die openbaarheid is controle ondenkbaar. Natuurlijk zijn er het parlement, de provinciale staten, de gemeenteraden, diverse overheidsorganen en andere instellingen die een controlerende taak hebben. Maar op het terrein van het veiligheidsbeleid is die controle in veel gevallen ver te zoeken.

  Eigenlijk is dat vreemd, omdat juist op het gebied van het veiligheidsbeleid burgerrechten en mensenrechten gevaar lopen. Oplettende parlementariërs, gemeenteraadsleden en medewerkers van diverse instanties zijn dan noodzakelijk om het beleid en de uitvoering op haar misstappen te controleren en te corrigeren. Dat dit weinig gebeurt, is verontrustend. Het adagium lijkt: meer maatregelen, meer bevoegdheden en minder controle. lees meer

  138.719 processen-verbaal identificatieplicht 2005

  Sleutelwoorden hebben een dubbele betekenis. Ze kunnen de verbinding zijn tussen iets wat in een onderzoek bloot ligt, maar nog geen verband laat zien met een ander aspect. Sleutelwoorden zijn echter ook een toegang tot informatie. Buro Jansen & Janssen heeft het bestand opgevraagd van het CJIB met alle PV’s 447e Sr (feitcode D517) met een pleegdatum in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007. Een feitcode is een vermelding op het gele papiertje van een proces verbaal. Feitcode D517 is het niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage te tonen (art. 447e WvSr.). Artikel 447e Strafrecht luidt: “Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, hem opgelegd bij artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie”. Het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) wilde al vrij snel het bestand ter beschikking stellen aan de openbaarheid, maar de Minister van Justitie houdt ervan om moeilijk te doen. Termijnoverschrijdingen zijn in Wob procedures nu eenmaal een vaststaand feit. Toen het bestand uiteindelijk arriveerde, bleek het als beveiligd zip bestand te zijn gebrand op een cdrom. De medewerker die het bestand klaar had gemaakt, schreef: “N.a.v. uw wob-verzoek (oktober 24119) is een CD-rom naar u opgestuurd met de gevraagde gegevens. Het bestand op de CD-rom is beveiligd met een password te weten: mjC,r;;n&Sk+DH$pq^v7
  lees meer

  U denkt anders dus u bent aangehouden

  Jose van Leeuwen is iemand die gebruik maakt van haar grondrechten. Ze ziet het niet als een plicht uit religieus oogpunt. Nee zij wil mensen wijzen op de keerzijde van oorlog, van het defensie apparaat en van de zogenaamde ‘vredesmissies’. Niet iedereen denkt hetzelfde dat is ook gebleken uit de breuk van het kabinet Balkenende IV. Van Leeuwen gebruikt haar recht misschien op een bijzondere manier, die mensen niet meer gewend zijn. Wie loopt er bijvoorbeeld nog mee met de Nijmeegse Avondvierdaagse met een spandoek ‘Is het hier oorlog’. Van Leeuwen maakt niet gebruik van de digitale snelweg waar bezoekers gemakkelijk onwelgevallige informatie terzijde kunnen schuiven. Nee, zij zoekt de confrontatie. Niet de fysieke confrontatie, maar een inhoudelijke confrontatie met foto’s, teksten en haar eigen vragen. lees meer

  Buitengewoon verdwijnen; “Ghost Plane” en “Torture Taxi”

  Extraordinary Rendition vormde een kleine rimpel in de anders zo goede relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. De vertaling van rendition is uitlevering, maar met de normale juridische omschrijving uitlevering heeft rendition niets te maken. Rendition is gewoon kidnappen, niet door zogenaamde terroristische organisaties of criminelen, maar door staten en in dit geval de Verenigde Staten. Extraordinary Rendition, letterlijk vertaal buitengewoon kidnappen, verschilt van de ‘gewone’ rendition, omdat bij rendition de VS de verdachte, die zich in het buitenland bevindt, kidnappen en naar Amerika brengen voor een gerechtelijke procedure. Het extraordinary zit hem in het ontbreken van die juridische toets. De ‘verdachte’ wordt gekidnapt en verdwijnt. Soms in een gevangenis waar de schijnwerpers op staan, zoals Guantanamo Bay, vaker in gevangenissen waar geen zicht op is. Extraordinary Rendition is in die zin te vergelijken met de verdwijningen bekend geworden door de dictators in Chili en Argentinië. Deze verdwijningen gaan net als in het verleden bij verdwijningen, gepaard met martelingen.
  lees meer

  The Databases of Germany’s Federal Criminal Police Office

  (published in Statewatch volume 19 no 13 july – september 2009)

  Germany’s Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt – BKA) is operating morethan 200 “files“ (which are in fact databases) with more than 18 million entries on persons.This was reported by the Federal Government in response to a parliamentary request of the Left Party on 25 June this year.1 The listed files fall into three categories: Firstly, the so-called“joint files” (Verbunddateien) which are run by the BKA but also automatically fed with data by the 16 German state police forces, the Federal Police, the Customs Service and its criminal investigation branch. Data stored in these databases are widely accessible through the German Police Information System INPOL.

  lees meer

  Under Pressure – Counter-terrorism in the Netherla

  Translation of the book Onder Druk, terrorismebestrijding in Nederland van Buro Jansen & Janssen (2006), translation by Janet Hopkins.
  the Chapters which are translated
  1 LAW OF CRIMINAL INTENT
  2 THE AIVD, STATE CONVEYOR OF INTELLIGENCE
  3 INFIGHTING
  4 THAT MUST BE AN ALIEN
  5 SQUEEZING
  6 STATE OF EMERGENCY
  7 POLITICIANS AND COUNTER-TERRORISM
  8 ARMED CONFLICT IN THE 21ST CENTURY
  9 CRITIQUE
  abbreviations used in Under Pressure English trans
  Under Pressure English translation of Onder Druk

  Donateurs bedankt namens de Haagse stadspartij

  De Haagse Stadspartij bedankt ons voor het onderzoek naar preventief fouilleren in Den Haag. Den Haag heeft besloten te stoppen met Fouilleren naar aanleiding van ons onderzoek al zal de Burgemeester en de politie dit niet toegeven.

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.

  Buro Jansen & Janssen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:
  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  Voor Buro Jansen & Janssen betekent dit:
  – Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  – Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storting van € 50,- of meer krijg je een Buro Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd! Als je een T-shirt wilt ontvangen, mail dan even je maat en je adres door.

  Artikel op de website van de Haagse Stadspartij

  Preventief fouilleren van de baan

  1 maart 2010
  Na jarenlang aandringen hebben we het voor elkaar. Preventief fouilleren in de Stationsbuurt is van de baan.

  Burgemeester van Aartsen wil stoppen met preventief fouilleren

  Haagse Stadspartij ziet jarenlang aandringen beloond

  lees meer

  Politieke politie in Nederland

  Grens tussen inlichtingen en opsporing is beslecht.

  Zicht op opsporing is in Nederland minimaal. “Criminaliteit daalt” typt het NRC Handelsblad van zaterdag 20 februari 2010 netjes over uit de berichten van de politie. Kritische beschouwingen zijn ook moeilijk, want wie zitten er op de cijfers? De politie geeft soms zelf aan dat hun cijfers met een korrel zout moeten worden genomen, maar dat ligt dan meestal niet aan het eigen gegoochel, maar aan een systeem dat niet werkt, zoals op dit moment de BVH, Basisvoorziening Handhaving, en de BVO, Basisvoorziening Opsporing. BVH en BVO moeten de opvolgers worden van de bedrijfsprocessensystemen BPS, Genesis en X-Pol, de oude systemen van de politie. Het idee is dat alle regio’s aan elkaar gekoppeld worden. Dit werkt deels al via het Blueview systeem, waarmee korpsen in elkaars bestanden kunnen zoeken. Voor de efficiency van de politie is uitwisseling van gegevens van groot belang, maar of een digitale hooiberg het oplossingspercentage vergroot is de vraag.

  lees meer

  Gewoon maar wat fouilleren in Nederland (I)

  Preventief fouilleren als voorbeeld van het op incidenten gebaseerde ondoordachte veiligheidsbeleid in Nederland. Voor de VNG is preventief fouilleren business as usual. En de laatste kritische geest over preventief fouilleren heeft justitie verlaten.

  Wie willekeurig zapt door het Nederlandse veiligheidsbeleid bekruipt het gevoel dat het beleid nergens op is gebaseerd. De gemeente Liesveld verandert haar APV (Algemene Plaatselijke Verordening) om preventief fouilleren mogelijk te maken. De gemeente kent welgeteld 9.799 inwoners. Zou de gemeenteraad denken dat het stadshart van het dorp daadwerkelijk in de toekomst uit kan groeien tot veiligheidsrisicogebied? Maar die gemeente staat niet op zichzelf ook andere gemeenten willen vrolijk gaan fouilleren, je weet nooit zie je de dames en heren van de gemeenteraad denken. “Je weet nooit”, als houding ten opzichte van de Nederlandse burger doet het ernstige vermoeden. En dat het nog erger kan laten het parket Dordrecht, de regiopolitie Zuid Holland Zuid, het parket Den Haag en de regiopolitie Haaglanden zien. Zonder duidelijke redenen, alleen het zogenaamde waterbed effect, willen zij graag fouilleren in de gehele regio. Machtspolitiek zou dat elders heten. Gemeenteraden die met oneigenlijke argumenten onder druk worden gezet om de APV te wijzigen om de Burgemeester meer bevoegdheden te geven om met sterke hand te regeren. Misschien is de gemeenteraad van Liesveld om die reden ook wel door de knieën gegaan, maar het zal eerder liggen in het overschrijven van de APV van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). De VNG vindt dat preventief fouilleren gewoon wettelijk is vastgesteld door het parlement en dus aan het ‘instrumentarium’ moet worden toegevoegd.

  www.openbaarheid.nl

  Er zijn al verschillende websites over de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), maar die zijn vooral gericht op journalisten en professionals. Buro Jansen & Janssen maakt een laagdrempelige website door verschillende van haar eigen Wob-procedures op internet te zetten. Bezoekers kunnen aan de website een bijdrage leveren door zelf stukken van andere onderwerpen toe te voegen.

  Openbaarheid, klinkt als een logisch iets. Voor een goede controle op de democratische besluitvorming is openbaarheid van essentieel belang. Zonder die openbaarheid is controle ondenkbaar. Natuurlijk zijn er het parlement, de provinciale staten, de gemeenteraden, diverse overheidsorganen en andere instellingen die een controlerende taak hebben. Maar op het terrein van het veiligheidsbeleid is die controle in veel gevallen ver te zoeken.

  Eigenlijk is dat vreemd, omdat juist op het gebied van het veiligheidsbeleid burgerrechten en mensenrechten gevaar lopen. Oplettende parlementariërs, gemeenteraadsleden en medewerkers van diverse instanties zijn dan noodzakelijk om het beleid en de uitvoering op haar misstappen te controleren en te corrigeren. Dat dit weinig gebeurt, is verontrustend. Het adagium lijkt: meer maatregelen, meer bevoegdheden en minder controle.

  138.719 processen verbaal identificatieplicht 2005

  Sleutelwoorden hebben een dubbele betekenis. Ze kunnen de verbinding zijn tussen iets wat in een onderzoek bloot ligt, maar nog geen verband laat zien met een ander aspect. Sleutelwoorden zijn echter ook een toegang tot informatie. Buro Jansen & Janssen heeft het bestand opgevraagd van het CJIB met alle PV’s 447e Sr (feitcode D517) met een pleegdatum in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007. Een feitcode is een vermelding op het gele papiertje van een proces verbaal. Feitcode D517 is het niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage te tonen (art. 447e WvSr.). Artikel 447e Strafrecht luidt: “Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, hem opgelegd bij artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie”. Het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) wilde al vrij snel het bestand ter beschikking stellen aan de openbaarheid, maar de Minister van Justitie houdt ervan om moeilijk te doen. Termijnoverschrijdingen zijn in Wob procedures nu eenmaal een vaststaand feit. Toen het bestand uiteindelijk arriveerde, bleek het als beveiligd zip bestand te zijn gebrand op een cdrom. De medewerker die het bestand klaar had gemaakt, schreef: “N.a.v. uw wob-verzoek (oktober 24119) is een CD-rom naar u opgestuurd met de gevraagde gegevens. Het bestand op de CD-rom is beveiligd met een password te weten: mjC,r;;n&Sk+DH$pq^v7

  versleutelde zip bestand met de processen-verbaal
  bestand 138.719 processen verbaal identificatiepli

  Rechtstaat Perikelen III: U denkt anders dus u ben

  Jose van Leeuwen is iemand die gebruik maakt van haar grondrechten. Ze ziet het niet als een plicht uit religieus oogpunt. Nee zij wil mensen wijzen op de keerzijde van oorlog, van het defensie apparaat en van de zogenaamde ‘vredesmissies’. Niet iedereen denkt hetzelfde dat is ook gebleken uit de breuk van het kabinet Balkenende IV. Van Leeuwen gebruikt haar recht misschien op een bijzondere manier, die mensen niet meer gewend zijn. Wie loopt er bijvoorbeeld nog mee met de Nijmeegse Avondvierdaagse met een spandoek ‘Is het hier oorlog’. Van Leeuwen maakt niet gebruik van de digitale snelweg waar bezoekers gemakkelijk onwelgevallige informatie terzijde kunnen schuiven. Nee, zij zoekt de confrontatie. Niet de fysieke confrontatie, maar een inhoudelijke confrontatie met foto’s, teksten en haar eigen vragen.

  wob verzoek beroepsdemonstrant
  wob verzoek havendagen Rotterdam
  wob verzoek opendagen luchtmacht Volkel

  << oudere artikelen