• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 5.4 Feitelijk gebruik

  5.4 Feitelijk gebruik

  5.4.1 Kwantitatieve gegevens

  De mate waarin infiltratie voorkomt blijkt moeilijk vast te
  stellen. Gebruik is gemaakt voor wat de politile infiltratie
  betreft van het rapport De Wit, van de ministerile doorlichting en
  van de aanmeldingsformulieren die de Centrale Toetsingscommissie
  hebben bereikt. De uit die rapporten te distilleren cijfers
  verdienen echter kritische aandacht: enkele grote Nederlandse
  infiltratie-projecten konden niet worden teruggevonden in de
  doorlichting. Bovendien relativeert de inhoud van gesprekken met
  personen die zich met politie-infiltratie hebben beziggehouden de
  kwantiteit.

  lees meer

  Bijlage V – 7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

  7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

  7.4.1 Inleiding

  Medio 1992 was er contact tussen CID chef Dordrecht Van der
  Putten en CID-chef Haarlem Langendoen, waarbij de problematiek van
  het invoeren van containers met verdovende middelen aan de orde
  kwam. Noot Langendoen zocht een chauffeur om een
  container uit de haven te halen. Van der Putten introduceerde
  chauffeur M. bij Langendoen. Langendoen verklaart dat chauffeur M.
  vanaf 1992 ook daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de CID Haarlem.
  De commissie heeft dat niet kunnen vaststellen. M. was behulpzaam
  bij het binnenhalen van containers voor het IRT. Daarmee was de
  Delta-methode voor het IRT begonnen.

  lees meer

  Bijlage V – 9.5 Conclusies

  9.5 Conclusies

  9.5.1 Belangrijkste bevindingen

  In dit hoofdstuk zijn enkele bijzondere opsporingsmethoden
  onderzocht en is met name aandacht besteed aan de vraag welke
  mogelijke corruptie-risico’s aan het gebruik van deze methoden
  verbonden kunnen zijn. In Figuur 1 worden deze risico’s
  gellustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden uit de
  bestudeerde casus.

  lees meer

  Bijlage VI – 12.5 Conclusies

  12.5 Conclusies

  1 Van de zijde van het ministerie van Justitie is niet of
  nauwelijks bij het openbaar ministerie gevraagd naar het gebruik
  van opsporingsmethoden en de daarbij ondervonden problemen, ondanks
  het feit dat enkele ambtenaren hiervoor de aandacht hebben
  gevraagd.

  lees meer

  Bijlage VI – 4.4 Samenwerking

  4.4 Samenwerking

  4.4.1 Samenwerking tactische recherche-eenheden van
  verschillende regiokorpsen

  De regionalisering van de politie lijkt goeddeels een einde te
  hebben gemaakt aan de veelvuldige ad hoc verbanden waarin
  recherche-afdelingen van verschillende korpsen onderzoeken
  aanpakten. Onderzoeken door gecombineerde teams van centrale
  tactische recherche-afdelingen uit verschillende regiokorpsen zijn
  minder noodzakelijk dan vroeger. De regionale rechercheteams zijn
  van een behoorlijke omvang en kunnen meestal ook nog putten uit
  recherchecapaciteit bij de districten. Voor grote,
  regio-overschrijdende onderzoeken zijn bovendien kernteams
  werkzaam.

  lees meer

  Bijlage VI – 6.6 Samenwerking

  6.6 Samenwerking

  Kernteams worden geacht zelfstandig en herkenbaar georganiseerd
  te zijn. Kernteam-zaken betreffen vaak complexe onderzoeken naar
  georganiseerde criminaliteit, waarbij de politie, ook intern, een
  zekere mate van geheimhouding wil garanderen. Dit is bijvoorbeeld
  begrijpelijk als van de onderzochte criminele groep verwacht wordt
  dat deze corrumptieve contacten aangaat. Zowel de organisatievorm
  van de kernteams als de aard van hun onderzoeken leiden ertoe dat
  informatie zodanig vertrouwelijk is dat deze zeer beperkt wordt
  uitgewisseld.

  lees meer

  Bijlage VI – 8.6 Conclusies

  8.6 Conclusies

  1 De BVD verricht niet op eigen initiatief onderzoek naar
  strafbare feiten. 2 De BVD beschikt niet over een inventarisatie
  van gevallen waarin de georganiseerde criminaliteit de integriteit
  van de overheid bedreigt.

  lees meer

  Bijlage VII – II.3. Besluit

  II.3. Besluit

  Tot besluit van dit hoofdstuk is het aangewezen om de definitie
  van georganiseerde criminaliteit die in de vorige paragraaf werd
  ontwikkeld, te situeren in de discussie die in Nederland is gevoerd
  over deze kwestie. De ene hoofdlijn in deze discussie betreft de
  vraag of georganiseerde criminaliteit primair moet worden
  gedefinieerd in termen van de maatschappelijke functies en belangen
  die zij vervult respectievelijk dient, dan wel in termen van de
  groepen die dergelijke criminaliteit plegen. Hiervoor is niet
  alleen duidelijk gemaakt dat in dit onderzoek is gekozen voor de
  tweede optie, maar ook waarom deze keuze is gemaakt. De andere
  hoofdlijn in die discussie draait om de kwestie of georganiseerde
  criminaliteit het best op een algemene, open manier wordt
  gedefinieerd, dan wel op een bijzondere, meer gesloten manier.
  Hiervoor is duidelijk
  gekozen voor de laatste benadering, omdat anders de term
  georganiseerde criminaliteit al te zeer aan betekenis inboet, dus
  een betekenisloze term wordt, die al te gemakkelijk op alle
  mogelijke soorten criminaliteit wordt geplakt. Zeker met het oog op
  empirisch onderzoek is het nodig dat zo specifiek mogelijk wordt
  bepaald wat onder georganiseerde criminaliteit wordt verstaan. Maar
  ook vanuit een oogpunt van beleid is dit wenselijk. Gezien de
  negatieve lading die de term georganiseerde criminaliteit doorgaans
  heeft, kan een ongebreidelde toepassing van deze term gemakkelijk
  beleidsontwikkelingen teweegbrengen die niet in verhouding staan
  tot de werkelijke ernst van het probleem.

  lees meer

  Bijlage VII – V.3. Het transport over de weg, over zee en via de lucht

  V.3. Het transport over de weg, over zee en via de
  lucht

  De geografische ligging van Nederland heeft gevolgen voor de
  aard en de omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  De uitstekende transportverbindingen en de aanwezigheid van enkele
  vitale transportknooppunten van diverse internationale
  handelsroutes, de haven Rotterdam en de luchthaven Schiphol, bieden
  internationale smokkelaars de mogelijkheid hun illegale waar naar
  de gewenste plaatsen te vervoeren. De smokkelwaar, waaronder drugs,
  wapens, gestolen auto’s, gevaarlijk afval, bedreigde dieren- en
  plantensoorten, is verstopt in de massale goederenstromen die over
  de weg of via beide havens dagelijks Nederland binnen worden
  gebracht. Er wordt door de (inter)nationale georganiseerde
  criminaliteit gewoon geprofiteerd van de aanwezige infrastructuur
  in ons land.

  lees meer

  Bijlage VII – VIII.2. Een aantal zorgelijke kwesties

  VIII.2. Een aantal zorgelijke kwesties

  Het feit dat het op dit moment moeilijk, en in bepaalde
  opzichten zelfs onmogelijk, is om in algemene zin de ernst van de
  situatie op een adequate manier precies te bepalen, impliceert
  geenszins dat er niets zou kunnen worden gezegd over een aantal
  aspecten van de (aard van de) tegenwoordige georganiseerde
  criminaliteit in Nederland die als zorgwekkend betiteld kunnen
  worden. Uitgaande van de hier gehanteerde definitie van
  georganiseerde criminaliteit is dit namelijk heel goed mogelijk.
  Want waar gaat het volgens deze definitie in essentie om bij
  georganiseerde criminaliteit? Uiteindelijk om de vreedzaamheid van
  een maatschappij, om de integriteit van de democratische
  rechtsstaat, de vrijheid van het economisch leven en de rechten van
  individuele burgers. En dus kan worden nagegaan of zich momenteel
  in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit ontwikkelingen
  voordoen die deze algemene waarden in het gedrang brengen of zouden
  kunnen brengen. De kwesties waarover men zich op grond van het
  onderhavige onderzoek zorgen over moet maken, kunnen – conform de
  opeenvolgende componenten van de definitie van georganiseerde
  criminaliteit – als volgt worden samengevat.

  lees meer

  Bijlage VIII – 4.3. De Hells Angels

  4.3. De Hells Angels: een netwerk apart

  Hierboven – bij de beschrijving van twee netwerken die actief
  zijn in de produktie van synthetische drugs – kwam al naar voren
  dat n van deze netwerken een deel van de amphetamine verkocht aan
  Hells Angels in Amsterdam, die dat dan weer onmiddellijk
  doorverkochten naar Engeland. Wat bij de bespreking van het andere
  netwerk niet werd aangestipt, maar hier wel moet worden gemeld, is
  dat een bepaalde hoeveelheid van de illegaal ingevoerde
  grondstoffen, via omwegen in Brabant, ook terecht kwam bij de Hells
  Angels in de hoofdstad. Geconfronteerd met zulke feiten, moet men
  zich wel de vraag stellen wat de rol van de Angels in de
  georganiseerde criminaliteit is.

  lees meer

  Bijlage VIII – Woord vooraf

  Woord vooraf

  Over de vraag in hoeverre gevestigde etnische minderheden met
  politie en justitie in aanraking komen, is sedert de opheffing van
  de samenzwering van zwijgzaamheid naar aanleiding van de discussie
  over een Amsterdams rapport over Marokkaanse straatroof in 1989
  zeer veel geschreven, maar in die literatuur wordt geen aparte
  aandacht besteed aan de mate waarin etnische minderheden betrokken
  zijn bij de zware en georganiseerde criminaliteit. Komt de
  lucratieve georganiseerde misdaad in deze kring eigenlijk wel voor
  of bevinden de allochtonen zich ook in dit opzicht onder aan de
  criminele ladder aangezien zij vooral worden aangehouden voor
  lichte en niet winstgevende vergrijpen? Zijn op Nederlands
  grondgebied transnationale criminele organisaties actief (vergelijk
  de mafia) die in zoverre van uitheemse herkomst zijn dat zij vanaf
  elders worden aangestuurd? Politie en justitie weten hier naar
  verhouding weinig van af en dat komt onder andere doordat deze
  groepen moeilijk benaderbaar zijn en ook omdat zij geneigd kunnen
  zijn hun geschillen af te doen in de beslotenheid van hun eigen
  milieu. Voor zover zij er iets over weten, leggen hun
  vertegenwoordigers een zekere terughoudendheid aan de dag, omdat
  het taboe dat er op dit type misdaad rust nog grotendeels intact is
  en niemand dat graag doorbreekt. Ook ingeburgerde immigranten die
  ons erover zouden kunnen berichten weten soms maar weinig over hun
  onderwerelden af en voor zover zij ervan weten, bestaat bij hen de
  begrijpelijke angst dat openhartigheid hun hele groep in diskrediet
  kan brengen. Zonder deskundig commentaar uit deze kring zou het
  evenwel niet eenvoudig zijn geweest om de grote hoeveelheid
  feitelijk materiaal die wel bij de politie aanwezig is en die wij
  hier, net als bij alle rapporten over aard, omvang en ontwikkeling
  van de georganiseerde misdaad ten behoeve van de Enqutecommissie,
  tot uitgangspunt nemen van onze analyse, in volle omvang te
  doorgronden. Uitingen van georganiseerde misdaad in allochtone
  gemeenschappen in Nederland zijn moeilijk te begrijpen zonder dat
  insiders iets vertellen over de politieke context waarbinnen deze
  criminaliteit tot bloei kwam in het land van herkomst, over de
  economische belangen die ermee zijn gemoeid en over de manifestatie
  ervan binnen de etnische gemeenschap hier te lande.

  lees meer

  Bijlage VIII – IV.1. Uit de hete schaduw van de Islam

  IV. MAROKKAANSE GROEPEN IN NEDERLAND

  IV.1. Uit de hete schaduw van de Islam

  Geen land in de wereld is in de afgelopen vijf of tien jaar zo
  snel omhooggeschoten aan het firmament van drugs-exporterende
  landen als Marokko. Naast de Gouden Driehoek (Birma, Laos en
  Thailand), de Gouden Sikkel (Irak, Pakistan en Afghanistan) en de
  Gouden Ruit (Venezuela, Peru, Colombia, Bolivia en Brazili) is
  Marokko thans bezig met een illegale drugseconomische opmars uit de
  hete schaduw van de Islam (om met de ondertitel van een bekende
  beschrijving van het Marokkaanse land en volk te zeggen;
  Heinemeijer, 1960). Naar schatting is nu reeds tweederde van de
  inkomsten van de export of tien procent van de inkomsten van het
  land afkomstig van de drugshandel. Omdat het land zich, gemeten
  naar de maatstaven van de formele en legale economie, in een
  langdurige economische crisis bevindt mag men niet anders
  verwachten dan dat de houding van de koning en de overheid in de
  oorlog tegen de drugs die zij op instigatie van het Westen vanaf
  oktober 1992 voeren, op zijn minst ambivalent is. De minister van
  Binnenlandse Zaken van Marokko stelde in 1994 publiekelijk vast dat
  ruim 100.000 gezinnen er voor hun inkomsten van afhankelijk zijn.
  Sommige Marokkaanse intellectuelen en ook de politieke oppositie
  (vergelijk De Volkskrant, 1.7.1995) maken zich ernstige zorgen om
  de corrumperende invloed die uitgaat van de groeiende macht van de
  georganiseerde misdaad in wiens handen deze handel is gevallen. De
  onafhankelijke onderzoeksinstelling Observatoire Gopolitique des
  Drogues
  te Parijs onder leiding van Professor Alain Labrousse
  aarzelt niet om in haar recente landenoverzicht van 1994 Marokko in
  te delen bij de Narco-staten, dat wil zeggen dat de
  georganiseerde misdaad, gelieerd aan de drugshandel, in alle
  staatsinstellingen macht uitoefent. Over de opkomst van de
  drugshandel in Marokko is veel geschreven door beoefenaren van de
  wetenschap en er is veel te vinden in (Franse en Arabisch-talige)
  kranten. Deze zijn voor ons ontsloten door enkele intellectuelen
  uit de Marokkaanse gemeenschap, die overigens als gesprekspartner
  veel waardevolle informatie hebben verschaft. Dat zij anoniem
  willen blijven, vormt op zichzelf een illustratie van het probleem
  van de beheersing van Marokkaanse emigranten door de Marokkaanse
  staat. Zij zijn bevreesd hun Marokkaanse staatsburgerschap kwijt te
  raken omdat alle Marokkanen geacht worden loyaal te zijn aan de
  islamitische godsdienst, de koning en het vaderland. Verder lopen
  zij het risico strafrechtelijk te worden vervolgd wegens
  hoogverraad. De Amsterdamse sociaal-geograaf Paolo De Mas heeft
  zich al meer dan tien jaar ontpopt als Marokko-watcher en van zijn
  informatie is hier dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Tenslotte
  berust dit hoofdstuk op wetenschappelijke literatuur en op
  informatiebronnen van de politie als alle andere. De zeer
  omvangrijke
  literatuur over Marokkaanse criminaliteit in Nederland is slechts
  beperkt bruikbaar, omdat deze gaat over de oorzaken van de
  Marokkaanse jeugdcriminaliteit en nauwelijks over georganiseerde
  misdaad.

  lees meer

  Bijlage VIII – VI. DE ITALIAANSE MAFIA

  VI. DE ITALIAANSE MAFIA:

  HAAR AANWEZIGHEID OP NEDERLANDSE BODEM

  In de voorbije jaren is bij herhaling de vraag opgeworpen of er
  sprake is van penetratie van de Italiaanse mafia

  lees meer

  Bijlage VIII – VIII.2. De situatie in Nederland

  VIII.2. De situatie in Nederland

  Hoe de toestand in Nederland ligt, valt eigenlijk ook niet te
  beoordelen, gewoon door het gebrek aan gericht onderzoek, zowel op
  lokaal als op nationaal niveau. Niettemin is het voor alles van
  belang om iets te zeggen over de grootte van de Nigeriaanse en
  Ghanese gemeenschappen in Nederland. Met name ook omdat de
  uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris hierover, alweer
  enkele jaren geleden, voor veel commotie hebben gezorgd. Volgens de
  officile cijfers liepen de aantallen Nigerianen en Ghanezen in ons
  land op het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren
  negentig snel op. Het aantal Nigeriaanse asielzoekers bedroeg in
  1987 nog slechts 167, in 1990 was het 901 en in 1991.740. Dat van
  de Ghanese asielzoekers wisselde nog sterker: in 1987 was het
  2.515, in 1990.715 en in 1991.465. In totaal in de periode
  1987-1991 bedroeg het aantal Nigeriaanse en Ghanese asielzoekers
  2.356 respectievelijk 5.427. Per 1 januari 1993
  verbleven er 9.385 mensen van Ghanese herkomst in ons land, en
  2.407 van Nigeriaanse herkomst. Waarbij natuurlijk direct moet
  worden aangetekend dat hiermee nog niets is gezegd over het aantal
  Nigerianen respectievelijk Ghanezen dat toen en nu illegaal in ons
  land verbleef/verblijft. Maar enigermate betrouwbare landelijke
  schattingen van hun aantal zijn niet voorhanden. Wij onthouden ons
  dan ook van elke uitspraak op dit punt (Muus, 1994). De grootste
  concentratie van Ghanezen en Nigerianen wordt, hoe dan ook,
  aangetroffen in Amsterdam, in het bijzonder in Zuidoost
  (Bijlmermeer). Hun maatschappelijke situatie ziet er in het
  algemeen niet rooskleurig uit. Tezamen met het feit dat velen de
  Nederlandse taal niet machtig zijn en (ook hierom) hun eigen
  cultuur blijven koesteren, is hun integratie in de Nederlandse
  samenleving bepaald niet vanzelfsprekend (Nimako, 1993). Ofschoon
  deze groepen nog maar weinig aansluiting hebben gevonden bij
  Nederlanders, bestaan er wel contacten met (creoolse)
  Surinamers.

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>