• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – III.4. De landelijke onderzoeken

  III.4. De landelijke onderzoeken

  Er zijn op landelijk niveau vijf verschillende onderzoeken
  uitgevoerd. Twee onderzoeken zijn geschreven vanuit het perspectief
  van de autochtone, allochtone en buitenlandse groepen, n onderzoek
  vanuit het perspectief van een aantal branches. Verder is er op dit
  niveau n onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van de
  beoefenaren van de vrije beroepen bij georganiseerde criminaliteit,
  en een ander naar belangrijke vormen van fraude en van witwassen.
  Hoe al deze onderzoeken precies zijn uitgevoerd kan in elk
  deelrapport worden nagelezen. Hier moet met een algemene kenschets
  worden volstaan.

  III.4.1. Het onderzoek naar autochtone, allochtone en
  buitenlandse criminele groepen

  Het onderzoek naar de autochtone groepen werd aanvankelijk
  opgezet aan de hand van de gegevensbestanden die behoren bij de
  vier inventarisaties die de CRI sedert 1988 (1988, 1991, 1993 en
  1995) heeft gemaakt van criminele groepen. Nagegaan is welke
  kernleden van de groepen in drie of vier van deze inventarisaties
  voorkomen. De gedachte die hierbij speelde was, dat op deze manier
  een lijst zou worden verkregen van de personen die moeten worden
  gerekend tot de harde kern van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. Vervolgens zou(den) dan bij elk van deze personen de
  (autochtone) groep(en) worden gedentificeerd waartoe zij volgens de
  gemaakte inventarisaties moeten worden gerekend. Er werd niet
  andersom gewerkt – eerst groepen selecteren en daarbinnen
  vervolgens vaste kernleden -, omdat personen in meerdere groepen
  voorkomen, groepen als zodanig van het tableau verdwijnen, groepen
  van samenstelling wisselen, enzovoort.

  Op de betrokken lijst prijkten uiteindelijk de namen van 120
  kernleden, allen mannen. Van 93 kernleden is Nederland het land van
  herkomst; de andere zijn van heel verschillende origine: Turkse,
  Marokkaanse en andere. Vervolgens zijn voor deze 93 personen de
  groepen gereconstrueerd waartoe zij volgens opgave van de politie
  behoren. Of concreter uitgedrukt: per persoon zijn de namen van
  andere groepsleden verzameld. Onze hoop was dat bij de CRI
  voldoende informatie over de betrokken personen/groepen zou zijn om
  belangrijke aspecten van hun criminele bedrijvigheid in beeld te
  kunnen brengen. Maar dit bleek niet het geval te zijn. De bij de
  CRI voorhanden informatie over deze 93 personen is zowel naar
  omvang als kwaliteit buitengewoon wisselvallig. Dit heeft ertoe
  geleid dat is afgezien van het aanvankelijke voornemen om ook over
  de andere leden van de betrokken groepen (bij elkaar nog eens zo’n
  450 personen, omdat in beginsel van elke groep 6 kernleden worden
  geregistreerd) bij de CRI de beschikbare informatie te verzamelen.
  Hiermee is tevens de belangrijkste reden gegeven waarom het op dit
  moment onmogelijk is om de top van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit in Nederland op een adequate manier kwantitatief te
  beschrijven. Een dergelijke beschrijving vereist dat de gegevens
  die centraal voorhanden zijn, overal in het land worden
  gecontroleerd en aangevuld. Dit was in het kader van het
  onderhavige onderzoek onmogelijk. Ten tweede zijn ook voor dit
  onderzoek vele van de rapportages geraadpleegd die op verzoek van
  de onderzoeksgroep door de regionale politiekorpsen zijn
  aangeleverd. Deze rapportages zijn zowel gebruikt om een beeld te
  schetsen van de criminele groepen die landelijk actief zijn, als om
  – daarbinnen – een beeld te geven van de situatie in enkele
  regio’s, met name Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en
  Groningen.

  In de derde plaats zal het, na wat hiervoor over de kwaliteit
  van deze rapportages is gezegd, niemand verwonderen dat in een
  aantal belangrijke gevallen nader onderzoek is verricht bij die
  politiekorpsen waar het meeste bekend is over de criminele groepen
  in kwestie. Dit onderzoek hield in het algemeen twee dingen in:
  bestudering van stukken enerzijds en gesprekken met politie- en
  justitie-ambtenaren anderzijds. Deze werkwijze is met name gebezigd
  met het oog op de beschrijving van de zeven autochtone groepen die
  moet dienen om een kwalitatief beeld te geven van de top van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het gaat in dit verband
  om zeven groepen waartegen in de voorbije jaren en, ten dele, ook
  nog op dit moment omvangrijke, langdurige opsporingsonderzoeken
  (hebben ge)lopen. De keuze van deze groepen is niet alleen gemaakt
  op grond van het feit dat er, dankzij die (lopende) onderzoeken,
  naar verhouding veel informatie over beschikbaar is, maar ook op
  grond van het feit dat zij in elk geval door politie en justitie
  worden gerekend tot de echte top van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit in Nederland.

  Het onderzoek naar allochtone en buitenlandse
  criminele groepen heeft betrekking op negen verschillende etnische
  groepen. Om zo goed als mogelijk was antwoord te krijgen op de vier
  hoofdvragen van ons analyseschema zijn de volgende activiteiten
  ondernomen. In de eerste plaats is de bestaande gepubliceerde
  literatuur over de genoemde groepen doorgenomen: boeken, rapporten
  en artikelen. Ten tweede zijn de in de politiekring bestaande
  interne overzichtsrapporten over hun organisatie en optreden
  verzameld. In de derde plaats zijn nationaal (in de collectie van
  538 dossiers) en lokaal de verslagen van een aantal
  politieonderzoeken over bepaalde groepen of specifiek door hen
  gepleegde strafbare feiten geraadpleegd. Ten vierde zijn gesprekken
  gevoerd met zowel politiemensen die betrokken zijn geweest bij de
  samenstelling van overzichtsrapporten of bij de uitvoering van
  concrete onderzoeken, als met representanten – bij voorkeur
  sleutelpersonen – van de betrokken allochtone en buitenlandse
  gemeenschappen. En tenslotte is, in de vijfde plaats, voor alle
  groepen de betrekkelijk omvangrijke, vertrouwelijke losse
  informatie over hun organisatie en optreden doorgenomen die berust
  bij de CRI.

  III.4.2. Het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit in
  legale economische sectoren

  Ofschoon het beschikbare onderzoeksmateriaal van branche tot
  branche in omvang en kwaliteit uiteenliep, is elke branche in grote
  lijnen op dezelfde wijze bestudeerd. Eerst is onderzocht welke de
  kenmerken zijn van de
  betreffende sectoren van handel en nijverheid en hoe de
  bedrijfsresultaten zich ontwikkelen. Dit stelde ons in staat om –
  al of niet naar analogie van buitenlandse (Amerikaanse) voorbeelden
  – aan te geven waar mogelijk zwakke plekken zitten die zich lenen
  voor exploitatie door criminele groepen. Daarna is speciaal
  aandacht besteed aan de diverse vormen van criminaliteit binnen
  elke branche. Tenslotte is bekeken of er ook echt van
  georganiseerde criminaliteit sprake is.

  Er is telkens gebruik gemaakt van verscheidene methoden en
  databronnen. De bestaande, veelal buitenlandse, literatuur is
  geraadpleegd; er zijn gesprekken gevoerd met mensen uit de branche
  zelf en met vertegenwoordigers van werkgevers en
  werknemersorganisaties. Voorts zijn vele open bronnen geraadpleegd,
  evenals diverse politiebronnen. Tenslotte zijn er gesprekken
  gevoerd met wetenschapsbeoefenaars, opsporingsambtenaren van de
  reguliere politie en de bijzondere opsporingsdiensten. Naast de
  politiebronnen vormen dus de brancheorganisaties zelf, met al het
  materiaal dat zij over criminaliteit hebben verzameld (speciaal
  onderzoek, bijdragen in vaktijdschriften, statistische gegevens
  over de branche), de belangrijkste bronnen van informatie. In
  sommige branches is naar verhouding over criminaliteit veel bekend,
  in andere helemaal niets, of onze gesprekspartners deden daarvan in
  ieder geval geen mededeling. Het politiemateriaal waarop wij waren
  aangewezen, is vaak het bijprodukt van rapportages over
  strafrechtelijk onderzoek naar concrete groepen.

  De medewerking van de branches aan de onderzoeken was overwegend
  goed. Niettemin hebben de onderzoekers in sommige branches te maken
  gehad met tegenwerking, met ontkenningen dat er zich in de branche
  criminaliteit zou voordoen (laat staan georganiseerde
  criminaliteit), met het bagatelliseren van de problematiek, met het
  aanleveren van onvolledig materiaal en met het vertraagd aanleveren
  van de benodigde onderzoeksgegevens. Uiteraard zijn wij ook
  vertegenwoordigers van branches tegengekomen die echt onkundig zijn
  van hetgeen zich daarin afspeelt! In het verlengde hiervan ligt
  onze indruk dat sommige opsporingsinstanties de problematiek ook
  wel eens majoreren omdat prestige en lijfsbehoud in het geding
  zijn. Gedurende de studie is dus duidelijk geworden dat economische
  en institutionele belangen onderzoek naar de aard en de omvang van
  de georganiseerde criminaliteit sterk kunnen benvloeden.

  III.4.3. Het onderzoek naar fraude en witwassen

  In dit onderzoek is een drietal methoden gebruikt: interviews,
  dossiers van strafzaken en literatuurstudie. In de eerste plaats
  zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een viertal
  bijzondere opsporingsdiensten, waarvan werd aangenomen dat zij met
  georganiseerde criminaliteit zouden worden geconfronteerd. Het
  betreft achtereenvolgens de Fiscale Inlichtingen- en
  Opsporingsdienst, de Economische Controle Dienst, de Algemene
  Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
  Visserij en de Dienst Recherchezaken van het ministerie van
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

  In de tweede plaats zijn in de lokale studies (Amsterdam en
  Enschede, Nijmegen en Arnhem) gesprekken gevoerd met
  opsporingsambtenaren van de Bureaus Financile Ondersteuning (BFO’s)
  en van teams die grote fraudezaken behandelen.

  Tenslotte zijn bij de CRI enkele gesprekken gevoerd met
  vertegenwoordigers van de Financile Politiedesk ( Finpol) en de
  afdeling Forensische Accountancy (AFA).
  Tijdens alle gesprekken is aan de orde gesteld of de
  gesprekspartners zaken in behandeling hadden (gehad) die aan de
  elementen van onze definitie van georganiseerde criminaliteit
  voldoen. Ten behoeve van de beschrijving in de eerste twee delen
  van dit rapport is geput uit 18 fraudezaken, die aan de hand van de
  dossiers (processen-verbaal) zijn bestudeerd. Vervolgens hebben
  (wederom) gesprekken plaatsgevonden met opsporingsambtenaren, die
  ertoe dienden eventuele lacunes aan te vullen.

  Het wegsluizen van crimineel geld in de legale economie wordt
  eveneens gelardeerd met een aantal praktijkvoorbeelden. Ook deze
  werden aangedragen door de genterviewde opsporingsambtenaren. Naast
  de gebruikelijke wetenschappelijke literatuur over fraude,
  witwassen en dergelijke hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van
  enkele publikaties die door CRI (in het bijzonder door Finpol) in
  de afgelopen jaren zijn uitgebracht.

  III.4.4. Het onderzoek bij de vrije beroepen

  Om de betrokkenheid van vrije-beroepsbeoefenaars bij
  georganiseerde criminaliteit te kunnen vaststellen is de
  gevalsstudie als methode gebruikt. Daarvoor is ook van diverse
  methoden en bronnen gebruik gemaakt. Er zijn in de eerste plaats
  interviews gehouden met enkele vertegenwoordigers van de
  beroepsgroepen en met genformeerde buitenstaanders. In de tweede
  plaats zijn tal van schriftelijke bronnen geraadpleegd: de
  tuchtrechtspraak uit de jaren 1990-1995, strafzaken die via de
  landelijke CBO-inventarisatie van de CRI uit 1995 werden opgespoord
  of die tijdens de deelstudies naar voren kwamen, en het
  gegevensbestand van de
  LCID. In dit laatste bestand is gezocht op de trefwoorden advocaat
  en notaris. Bovendien was een belangrijke bron voor deze deelstudie
  het bestand van de verdachte financile transacties dat door Finpol
  van de CRI wordt beheerd. De gegevens voor dit bestand worden
  aangeleverd door financile instellingen aan het Meldingspunt
  Ongebruikelijke Transacties (MOT) dat een selectie daaruit
  doorgeeft aan de Finpol. In de derde plaats zijn vele gesprekken
  gevoerd met leden van de recherche, de RCID, de afdeling Finpol en
  het openbaar ministerie. Deze gesprekken dienden zowel als
  zelfstandige bron van informatie als om informatie uit de
  schriftelijke bronnen te checken en aan te vullen. Voorts zijn
  wetenschappelijke publicaties, brochures en jaarverslagen van de
  diverse beroepsgroepen geconsulteerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken