• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – III.5. De plaatselijke onderzoeken

  III.5. De plaatselijke onderzoeken

  De plaatselijke onderzoeken completeren de landelijke
  onderzoeken. Zij zijn verricht vanuit dezelfde twee perspectieven
  als deze laatste onderzoeken, het perspectief van de criminele
  groepen en dat van de branches. Meer bepaald zijn deze lokale
  studies bedoeld om relif te geven aan het landelijke beeld, door te
  laten zien dat de variteit aan criminele groepen, aan criminele
  activiteiten, aan modi operandi en aan illegale inkomsten groter is
  dan op voorhand mag worden aangenomen. Bovendien kon op deze wijze
  meer en detail de invloed van de georganiseerde criminaliteit op
  een stad worden bestudeerd.

  III.5.1. Het onderzoek in Amsterdam

  In de tijd gezien werd het onderzoek dat in Amsterdam is
  ingesteld, in beginsel beperkt tot de ontwikkelingen en
  gebeurtenissen die zich sedert 1990 hebben voorgedaan. Maar om deze
  op hun juiste betekenis te kunnen inschatten, zijn zij ingekaderd
  in een schets van de evolutie van de georganiseerde criminaliteit
  in Amsterdam Het onderzoek te Amsterdam is gestart vanuit de
  politie. Ook in een stad als Amsterdam is zij immers de enige –
  haar achtergronden en de politile reactie erop inbegrepen – sedert
  de jaren zestig. overheidsinstelling die op meerdere niveau’s en
  vanuit verschillende invalshoeken al jaren constant met
  georganiseerde criminaliteit wordt geconfronteerd, respectievelijk
  zich doorlopend actief op dit probleem richt. Maar hier komt bij
  dat zij, meer dan welke andere instelling ook, tevens onophoudelijk
  stuit op alle mogelijke vormen van georganiseerde criminaliteit, of
  het nu vrouwenhandel is of drugshandel. In het kader van dit
  onderzoek zijn als het ware de ogen en oren van het hele
  Amsterdamse politiekorps gebruikt om het object van onderzoek in
  beeld te brengen.

  Maar het onderzoek is nu ook weer niet beperkt tot consultatie
  van de politie, zowel in de vorm van raadpleging van allerhande
  informatiebronnen als in de vorm van diepgaande gesprekken met
  rechercheurs die sleutelfuncties in het korps vervullen. Deels
  afhankelijk van de vraagstelling van het onderzoek, deels
  afhankelijk van onze eerste bevindingen, is ook contact gezocht met
  personen buiten de politie. Hierbij moet zowel worden gedacht aan
  representanten van de justitie, het stedelijk bestuur en de
  hulpverlening als aan vertegenwoordigers van bepaalde
  bevolkingsgroepen en sommige bedrijfstakken. Met hen is vooral
  gesproken over de indrukken die zij hebben van het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit in de stad. Daarnaast zijn deze
  gesprekken aangegrepen om te bekijken in hoeverre het beeld dat de
  politie op grond van haar inzichten en ervaringen van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam heeft, spoort met de
  ideen die deze gesprekspartners hieromtrent koesteren. Bovendien
  zijn enkele gesprekken gevoerd met personen uit de onderwereld
  zelf.

  Verder is op allerlei plaatsen binnen en buiten de politie ook
  naarstig gezocht naar allerhande gegevens die – zo mogelijk los van
  gericht optreden van politie, justitie en bestuur – iets zeggen
  over het probleem van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam.
  Men denke bijvoorbeeld aan gegevens omtrent de omvang en
  samenstelling van allochtone gemeenschappen en aan cijfermateriaal
  betreffende (vracht)autodiefstallen. Heel uiteenlopende zaken
  allemaal, maar wel zaken die op de ene of andere manier wel iets te
  maken (kunnen) hebben met de aard, omvang en ontwikkeling van
  (bepaalde vormen van) georganiseerde criminaliteit in deze
  stad.

  Dat tenslotte ook gebruik is gemaakt van zowel het bestaande
  wetenschappelijk onderzoek als van persberichten en journalistieke
  reportages over de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam en
  haar bestrijding ligt voor de hand.

  Het is belangrijk te stellen dat de Amsterdamse politie, net als
  de overige korpsen in ons land, geen duidelijk op schrift gesteld,
  algemeen beeld van de georganiseerde criminaliteit in de kast heeft
  liggen. Zo’n beeld is nooit vervaardigd. Wat er op centraal niveau
  wel voorhanden is, komt neer op het volgende. In de eerste plaats
  een reeks van grote en kleine analyses van personen en groepen die
  in de voorbije jaren om de n of andere reden de belangstelling van
  de centrale recherche hebben genoten. In de tweede plaats hele
  reeksen processen-verbaal betreffende onderzoeken die zijn
  ingesteld, naar bijvoorbeeld de (illegale) bedrijvigheden
  van bepaalde groepen respectievelijk personen of naar de dood van
  personen die in verband kon worden gebracht met georganiseerde
  criminaliteit (liquidatie). En in de derde plaats berust er op
  centraal niveau natuurlijk de nodige ‘zachte’ informatie,
  CID-informatie. Deze drie bronnen zijn binnen het bestek van onze
  mogelijkheden op grote schaal aangeboord.

  Het informatietekort op centraal niveau is enigermate opgeheven
  door het doen van nader onderzoek bij district II. Dit district
  (bureau Warmoesstraat) omvat de hele binnenstad. Dit onderzoek
  behelsde, kort gezegd, twee dingen. Aan de ene kant is met vrucht
  geprofiteerd van de indringende analyses die door de staf van dit
  district in het voorbije anderhalf jaar zijn vervaardigd aangaande
  een aantal (economische) sectoren en sociale problemen binnen haar
  werkgebied: horeca, sex-business, toerisme, drugshandel en
  illegalenproblematiek. Aan de andere kant is er behoorlijk wat
  achtergrondinformatie bekeken met betrekking tot een aantal
  criminele groepen die hetzij in het algemeen, hetzij op specifieke
  terreinen de scepter zwaaien binnen en buiten het
  Wallen-gebied.

  III.5.2. Het onderzoek in Enschede, Nijmegen en Arnhem

  Voor de studie van de situatie in de drie steden Enschede,
  Nijmegen en Arnhem is op een soortgelijke manier te werk gegaan als
  bij het onderzoek van de situatie in Amsterdam. Een aparte
  complicatie in deze studie was natuurlijk dat drie steden moesten
  worden onderzocht, met alle praktische problemen vandien. Elke stap
  in het onderzoek moest drie keer worden verricht, zo mogelijk op
  identieke wijze. Er is in elk geval nadrukkelijk geprobeerd de drie
  steden zoveel mogelijk aan de hand van dezelfde gegevensbronnen te
  bestuderen om onderlinge vergelijkingen mogelijk te maken. Ook in
  deze steden heeft de politie als uitvalsbasis gefungeerd. Dat wil
  echter niet zeggen dat alleen is afgegaan op datgene wat de politie
  te berde heeft gebracht. Voorafgaand aan de drie stadstudies zijn
  gesprekken gevoerd met het hoofd en teamleider van het IRT Noord-
  en Oost-Nederland en met het hoofd van de Afdeling Recherche
  Informatie Oost (ARI-Oost) van de CRI. Na de bestudering van het
  schriftelijke materiaal zijn afzonderlijke groepsgesprekken
  gehouden met de CID’ers van de drie korpsen en met politiemensen
  van allerlei diensten die al lang in de stad werkzaam zijn. Er zijn
  tevens aanvullende gesprekken gevoerd met andere politiemensen over
  bijzondere onderwerpen. Zo is onder meer dieper ingegaan op
  fraudeurs en hun modi operandi, op koppelbazerij, op milieuzaken,
  op corruptie bij de politie en het openbaar bestuur, op prostitutie
  en op Turkse groepen. Tevens zijn enkele misdaadanalisten
  geconsulteerd om onduidelijkheden in de dossiers op te
  helderen.

  Naast de mondelinge interviews is voor deze lokale studie
  gebruik gemaakt van drie soorten schriftelijk materiaal van de
  politie. Voor de afgelopen vijf jaar zijn de analyses van de
  criminele groepen geraadpleegd die in de stad actief zijn
  (Enschede: 12; Nijmegen: 34 en Arnhem: 20), de processen-verbaal
  van opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit en de
  zachte informatie waarover de politie beschikt. Deze drie bronnen
  zijn zo uitgebreid en open mogelijk aan de onderzoekers ter
  beschikking gesteld. Voorts hebben de korpsen geregeld aanvullende
  analyses gemaakt voor onze rapportage. Tijdens het schrijven van de
  rapporten is verder met enige regelmaat een beroep gedaan op
  diverse politiemensen om bepaalde kwesties op te helderen. Hoewel
  de CBO-formulieren voor ons onderzoek ongeschikt waren, is daarvan
  wel gebruik gemaakt om het aantal corruptiezaken bij de korpsen na
  te gaan. Aangevuld met andere vertrouwelijke gegevens kon zo een
  goed beeld van het vrkomen daarvan worden gekregen. Behalve het
  vele materiaal van de politie is schriftelijke informatie verstrekt
  door andere instellingen en organisaties. Deze informatie was
  afkomstig van de Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs, het GAK,
  het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, de plaatselijk vakbonden, de
  makelaardij, de gemeenten, de Kamers van Koophandel, Koninklijke
  Horeca Nederland (plaatselijke afdeling), de Fiscale Inlichtingen-
  en Opsporingsdienst en de afdelingen onderzoek van de
  gemeenten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken