• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – III.3. Opzet en uitvoering van het eigen onderzoek

  III.3. Opzet en uitvoering van het eigen onderzoek

  In dit onderzoek is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van informatie
  waarover de politie beschikt. Dit heeft natuurlijk alles te maken
  met de rol die de politie ten overstaan van het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit speelt. Zij is er meer dan welke
  andere overheidsinstelling ook bij betrokken en beschikt qualitate
  qua over de meeste en, zeker naar verhouding, de beste informatie.
  Het lag derhalve voor de hand om in dit onderzoek, dat toch al
  onder hoge tijdsdruk moest worden uitgevoerd, volop allerhande
  politile gegevensbronnen te raadplegen. Dit betekent evenwel niet
  dat geen rekening is gehouden met de tekortkomingen die ook deze
  bronnen vertonen, en zeker niet dat andere bronnen buiten
  beschouwing zijn gelaten. In de mate van het mogelijke zijn ook
  deze bronnen aangeboord. In III.3.2 zal nader op de waarde van
  politiebronnen worden ingegaan. Eerst zullen in III.3.1 enkele
  belangrijke keuzes die wij bij de opzet van het onderzoek hebben
  gemaakt, worden gemotiveerd en verantwoord.

  III.3.1. De aanpak van het onderzoek

  III.3.1.1. De strategie van de complementariteit
  Wij hebben, zoals in hoofdstuk I is gesteld, er voor gekozen het
  onderzoek zo in te richten dat het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit vanuit diverse – onderling complementaire
  perspectieven bestudeerd zou worden. Hierbij zou de georganiseerde
  criminaliteit zo concreet mogelijk worden bekeken en beschreven.
  Dit heeft er aan de ene kant toe geleid dat vanuit de criminele
  groepen
  de aard en de omvang van georganiseerde criminaliteit
  is bestudeerd, waarbij de enigszins artificile driedeling is
  gehanteerd tussen autochtone, allochtone en buitenlandse of
  transnationale groepen. Aan de andere kant is het probleem
  onderzocht vanuit branches die mogelijk met georganiseerde
  criminaliteit van doen zouden hebben. Deze complementaire
  benadering is zowel op landelijk als op lokaal niveau
  toegepast. Voor de studie op lokaal niveau zijn de steden
  Amsterdam, Arnhem, Enschede en Nijmegen gekozen. De voornaamste
  reden om op lokaal niveau in te schieten is gelegen in het feit dat
  over vele vormen van georganiseerde criminaliteit op landelijk
  niveau onvoldoende informatie voorhanden is om een accuraat beeld
  van hun aard en omvang te kunnen schetsen. De meeste en de beste
  informatie is nog steeds op lokaal niveau voorhanden. Voor deze
  onderzoeksstrategie is gekozen om zo goed mogelijk vast te stellen
  wat er waar is van de in de maatschappelijke discussie zo vaak
  geuite vrees dat het maatschappelijk leven door de toenemende
  vervlechting van de onderwereld en bovenwereld wordt ontwricht.
  Immers, door op twee geografische niveau’s vanuit verschillende
  gezichtspunten (groepen en branches) het probleem te onderzoeken
  zouden zich in beginsel drie situaties kunnen voordoen: (1) vanuit
  de diverse benaderingen wordt in bepaalde legale economische
  sectoren georganiseerde criminaliteit waargenomen; dan kan worden
  besloten dat er inderdaad ook in Nederland sprake is van zulke
  vervlechting; (2) vanuit de verschillende perspectieven worden geen
  aanwijzingen voor de aanwezigheid van georganiseerde misdaadgroepen
  in die sectoren aangetroffen; in dit geval kan worden besloten dat
  er hier geen georganiseerde criminaliteit is, of vrijwel mag worden
  uitgesloten dat dit het geval zou zijn; (3) wanneer vanuit het ene
  perspectief wel en vanuit het andere perspectief geen aanwijzingen
  voor het bestaan van georganiseerde criminaliteit in de bedoelde
  sectoren worden gevonden, dan zal moeten worden beoordeeld welke de
  betrouwbaarheid en de validiteit zijn van de waarnemingen en van de
  bronnen waarop die waarnemingen zijn gebaseerd; desnoods moet nader
  onderzoek worden ingesteld. Welke groepen, branches en steden zijn
  uiteindelijk bestudeerd?

  Bij de keuze van de groepen is uitgegaan van de gedachte dat
  georganiseerde criminaliteit per definitie niet gebonden is aan
  mensen met een bepaalde nationaliteit of leden van een bepaalde
  etnische groep. Juist omdat Nederland zich tot een multi-etnische
  samenleving heeft ontwikkeld en de georganiseerde criminaliteit is
  uitgegroeid tot een internationaal verschijnsel, is in dit
  onderzoek onderscheid gemaakt tussen autochtone criminele groepen,
  allochtone criminele groepen, waarvan de leden al langere tijd in
  Nederland verblijven, en buitenlandse criminele groepen, die hun
  domicilie hebben in andere landen maar ook in ons land misdrijven
  plegen. Sommige groepen (zoals Italiaanse en Chinese) zijn
  interessant omdat er een lange traditie van georganiseerde
  criminaliteit bestaat in hun land van herkomst. Andere omdat zij op
  de een of andere manier, direct of indirect, zijn verbonden met de
  bronlanden van drugs en zich blijkens tal van binnenlandse en
  buitenlandse berichten ook daadwerkelijk met drugshandel inlaten
  (Marokkaanse, Turkse, Colombiaanse en Surinaamse). De overige
  groepen, zoals Nigeriaans-Ghanese, Russische en Joegoslavische,
  zijn gekozen omdat hun criminele optreden hier veel aandacht heeft
  getrokken in de voorbije jaren. De branches zijn geselecteerd op
  grond van hun kwetsbaarheid voor infiltratie door criminele groepen
  (horeca, bouwnijverheid), van hun plaats binnen de logistiek van de
  drugshandel (transport), of van wat uit het buitenland bekend is
  over hun mogelijke relaties met georganiseerde criminaliteit
  (autobranche, afvalverwerkingsbranche). Wij zijn ons er terdege van
  bewust dat ook andere sectoren op basis van deze criteria
  geselecteerd hadden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de zuivel- en
  de sigarettenindustrie. Het aantal te onderzoeken branches diende
  echter, gegeven het korte tijdbestek, beperkt te blijven. De keuze
  voor de lokale studies viel al snel op Amsterdam. Deze stad is
  blijkens tal van berichten uit de voorbije jaren het brandpunt van
  zowel de nationale als de internationale georganiseerde
  criminaliteit. Ook zouden veel belangrijke criminele groepen uit
  het zuiden, midden en oosten van het land nauwe contacten
  onderhouden met aanverwante groepen in Amsterdam. Om nog maar niet
  te spreken van de belangrijke rol die Amsterdam speelt in het leven
  en werken van groepen die hoofdzakelijk in de Randstad zelf
  opereren. Om Amsterdam kan men dus gewoon niet heen wanneer men
  enig zicht wil krijgen op het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland.

  Naast Amsterdam is een aantal andere lokaties de revue
  gepasseerd die een interessant object van studie zouden kunnen
  vormen: andere grote steden in de Randstad, Zuid-Limburg met de
  steden Heerlen en
  Maastricht, Brabant met de stedendriehoek Breda, ‘s-Hertogenbosch
  en Eindhoven, en de grenssteden in het oosten van het land, de
  steden Enschede, Arnhem en Nijmegen. Elk van deze lokaties is op
  zichzelf het bestuderen meer dan waard. De keuze is op de
  grenssteden Enschede, Arnhem en Nijmegen gevallen omdat deze steden
  in het oosten van het land een goede tegenpool vormen van de
  metropool in het westen. De drie steden zijn van vergelijkbare
  grootte, hebben geografisch vergelijkbare verbindingen met
  Nederland en met het achterland in Duitsland, maar zijn tevens erg
  verschillend van elkaar. Een bijkomend voordeel was dat de twee
  betrokken onderzoekers vaker criminologisch onderzoek in deze drie
  steden hebben verricht en de politiekorpsen daar redelijk goed
  kennen. Een overweging om enkele andere regio’s (Brabant, de
  Randstad, Groningen) niet te kiezen was dat deze voor een deel
  besproken zouden worden in het rapport over de autochtone
  georganiseerde criminaliteit. Deze gebieden hoefden dus niet bij
  voorrang meer diepgaand te worden bestudeerd.

  III.3.1.2. Het gehanteerde analyseschema
  Vanuit welk perspectief men ook kijkt (branches of groepen) en op
  welk niveau de studie wordt verricht (landelijk of lokaal) steeds
  zien wij in de schriftelijke en mondelinge bronnen groepen
  opereren. Wij hebben getracht om de gegevens over deze groepen,
  waar wij ze ook tegen komen, gestructureerd te verzamelen. Ook in
  de beschrijvingen van de groepen in dit eindrapport en de overige
  deelrapportages heeft deze structuur als leidraad gediend. Door een
  dergelijk vrij gedetailleerd analyseschema (zie bijlage 1) werd
  voorkomen dat de diverse perspectieven zouden divergeren en de
  deelstudies te veel uiteen zouden lopen. Dit analyseschema sluit
  vanzelfsprekend nauw aan bij onze definitie van georganiseerde
  criminaliteit en bevat vier hoofdvragen die bij de bestudering van
  de groepen steeds zijn gesteld: (1) welke groepen zijn het?, (2)
  welke vormen van georganiseerde criminaliteit plegen zij?, (3) op
  wat voor manieren worden deze vormen van georganiseerde
  criminaliteit gepleegd en (4) hoe worden de inkomsten besteed?
  Verkort weergegeven bestaat het schema uit de volgende
  onderdelen:

  Hoofdlijnen Analyseschema

  Tabel
  III.3.1.3. De vertrouwelijkheid van de informatie
  Het kader waarbinnen dit onderzoek is verricht, is uiteraard sterk
  bepaald door de parlementaire enqute. Wij konden in onze
  hoedanigheid van onderzoekers die werkzaam waren voor de
  Enqutecommissie, rekenen op de onvoorwaardelijke medewerking van
  politie en justitie. Overeenkomstig de tevoren gemaakte afspraken
  met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken kregen wij
  inzage in alle politile gegevens en gegevensbestanden voorzover dit
  nodig was voor het verrichten van het onderzoek (zie over de nadere
  details hiervan bijlage 2).

  Aan het werken voor de Enqutecommissie waren evenwel ook twee
  belangrijke nadelen verbonden. In de eerste plaats heeft het
  onderzoek van meet af aan onder grote tijdsdruk gestaan. De
  concept-rapporten dienden begin september 1995, aan de vooravond
  van de openbare verhoren gereed te zijn, dat wil zeggen zeven
  maanden na de start van het onderzoek. In de tweede plaats diende
  het onderzoek in de grootst mogelijke beslotenheid te worden
  verricht: uit oogpunt van bescherming van de persoonlijke
  veiligheid en van de vertrouwelijkheid van veel informatie konden
  wij alleen op beveiligde werkkamers werken (zie hierover ook
  Cressey, 1967). Naast praktische problemen vloeiden uit deze
  noodzaak tot geheimhouding ook enkele andere belangrijke
  beperkingen voort. Het was vanwege het gevaar van lekken niet
  toegestaan om buiten de kring van de vier onderzoekers ervaringen
  uit te wisselen met en concepten van rapporten te overleggen aan
  collega-onderzoekers. De omvang van het wetenschappelijk forum
  bleef tijdens het onderzoek dus tot de vier onderzoekers en enkele
  medewerkers beperkt. Dit tekort aan mogelijkheden tot externe
  kritische discussie is enigermate gecompenseerd door intern enige
  discussie en controle in te bouwen omtrent het gebruik van bronnen,
  de interpretatie van bepaalde gegevens, en dergelijke. Daarom is
  zoveel mogelijk in koppels van twee onderzoekers gewerkt. In de
  laatste fase van het onderzoek deden de beperkingen van de
  geheimhouding zich evenwel nog het sterkste gevoelen. Het was
  immers niet goed mogelijk om de laatste versies van de
  conceptrapporten ter toetsing aan de mensen in de praktijk voor te
  leggen. De enige mogelijkheid van toetsing bestond erin dat
  conceptversies ter lezing aan praktijkdeskundigen werden
  overhandigd en na een leespauze werden besproken. De versies
  moesten na afloop van de discussie weer worden ingeleverd. Aan de
  welhaast onbeperkte toegang tot de politiegegevens zat ook een
  keerzijde die niet zozeer verband houdt met het werk voor de
  Commissie maar meer met het thema van het onderzoek zelf. Niet alle
  gegevens
  waarvan wij hebben kennisgenomen, kunnen worden gepubliceerd. Met
  name mag geen afbreuk worden gedaan aan de belangen van de
  opsporing van strafbare feiten en de privacy van de betrokken
  verdachten. Bovendien kunnen de beschrijvingen niet zo
  gedetailleerd zijn dat deze herleidbaar zouden kunnen zijn tot
  concrete personen, althans buiten de onmiddelijke omgeving van de
  betrokkenen om. Het is op zichzelf heel gebruikelijk dat deze
  voorwaarden worden gesteld aan wetenschappelijke publicaties die
  gebaseerd zijn op de raadpleging van politieregisters. Maar voor
  dit onderwerp is het toch wel heel lastig. Het is niet mogelijk om
  een gedetailleerde beschrijving te geven van topfiguren uit de
  georganiseerde criminaliteit zonder dat dit tot herkenning van
  individuen leidt, die veelal in de media reeds met naam en toenaam
  bekend zijn. Alleen in het geval van min of meer historische
  figuren is een uitzondering gemaakt. Deze restricties die bij het
  schrijven van de rapporten in acht genomen moesten worden, zijn
  soms weliswaar ten koste gegaan van de leesbaarheid maar zij hebben
  nimmer tot inhoudelijke aanpassingen geleid. Alles wat naar ons
  oordeel van belang is om geschreven te worden is
  geschreven.

  Tenslotte is er voor gekozen om de constateringen en uitspraken
  in de rapporten niet steeds afzonderlijk van een specifieke
  bronvermelding vergezeld te laten gaan. Een uitzondering hierop
  vormt het rapport over de vrije-beroepsbeoefenaars waarin van elk
  beschreven geval van verwijtbare betrokkenheid wordt aangegeven uit
  welk type bron dit afkomstig is. Maar ook in dit rapport is bewust
  achterwege gelaten om specifiek de plaats van de bron
  (bijvoorbeeld: CID Amsterdam) te vermelden of andere aanduidingen
  toe te voegen waardoor de casus traceerbaar zou kunnen zijn. Wij
  hebben in het algemeen van bronvermelding afgezien om, ten eerste,
  volledige anonimiteit te kunnen garanderen aan onze respondenten
  en, ten tweede, om te voorkomen dat criminele groepen die zich in
  de beschrijving zouden herkennen, zodoende zouden kunnen
  achterhalen welke dienst welke informatie over hen heeft. Ook heeft
  in dit verband het feit meegespeeld dat het in de internationale,
  ook wetenschappelijke, literatuur over georganiseerde criminaliteit
  gebruikelijk is om niet tot op het niveau van de politiegegevens
  bronnen te citeren. Dat deze handelwijze de wetenschappelijk
  controleerbaarheid van ons onderzoek beperkt, beseffen wij maar al
  te goed.

  III.3.2. De politie als bron van kennis

  Het is altijd verstandig om bij het verrichten van
  wetenschappelijk onderzoek diverse bronnen te raadplegen en
  meerdere onderzoekmethoden te gebruiken. Bij onderzoek naar het
  probleem van de georganiseerde criminaliteit, waarover niet veel
  gegevens aanwezig of openbaar zijn, ligt het zelfs voor de hand om
  alle schaarse bronnen te benutten en methodisch alles in het werk
  te stellen om informatie te genereren. Wij hebben dan ook op
  voorhand geen bron of methode onbeproefd willen laten om meer
  inzicht te kunnen krijgen in de aard en de omvang van de
  georganiseerde criminaliteit. Zoals in de uiteenzettingen over de
  deelonderzoeken in III.4 en III.5 duidelijk wordt, zijn door ons
  uiteenlopende bronnen gebruikt: van tuchtrechtspraak, kranten,
  expertkennis tot processen-verbaal. Ook zijn allerhande methoden
  gebruikt: van case studies, interviews, dossieranalyse tot
  participerende observatie. Maar achter deze diversiteit van
  gebruikte bronnen en methoden mag niet het essentile feit schuil
  gaan dat in hoofdzaak politiebronnen zijn geraadpleegd en dat de
  diverse methoden grotendeels in de context van de politie
  zijn gebruikt. Welke mogelijkheden en beperkingen hebben deze
  politiebronnen voor wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit? Welke politiebronnen zijn concreet geraadpleegd? De
  bronnen kunnen in vier categorien worden ingedeeld:

  1. processen-verbaal (of concepten hiervan) van
  afgesloten en lopende opsporingsonderzoeken naar criminele groepen.
  Deze processen-verbaal zijn vooral gedurende het verblijf in de
  korpsen ten behoeve van de lokale studies bestudeerd. Ook in het
  onderzoek naar fraude en in dat naar politiecorruptie in Amsterdam
  is van processen-verbaal gebruik gemaakt.

  2. op schrift gestelde misdaadanalyses van criminele
  groepen, evaluatieverslagen van afgesloten onderzoeken naar
  georganiseerde criminaliteit, excerpten uit processen-verbaal. Om
  een landelijk beeld te verkrijgen van het afgesloten en lopende
  opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminaliteit, hebben de 25
  regiokorpsen op ons verzoek relevant materiaal ingezonden. In
  totaal gaat het om 538 dossiers, betrekking hebbend op
  opsporingsonderzoeken in de periode 1990-1995 en gericht tegen
  groepen die, naar het oordeel van de inzenders, beantwoorden aan
  onze definitie van georganiseerde criminaliteit. Deze dossiers
  variren van bundels met alle mogelijke stukken die eventueel van
  belang zouden kunnen zijn, via uitstekend gestructureerde
  processen-verbaal – soms vergezeld van uitmuntende misdaadanalyses
  -, tot nominale aanduidingen van groepen waartegen onderzoek
  werd/wordt verricht.

  3. politieregisters, zoals de gegevensbestanden van de
  Herkenningsdienst (HKD), de CID (zowel regionaal als landelijk) en
  de afdeling Finpol van de CRI. Met name bevatten, zoals bekend, de
  gegevensbestanden van de CID’s zachte informatie. Wij hebben daarom
  in beginsel alleen in combinatie met ondersteunende gegevens,
  afkomstig van andere bronnen, gebruik gemaakt van CID-gegevens.
  Overigens geeft de CID door middel van een code de betrouwbaarheid
  aan van de informatie en haar bron.
  4. expertkennis, in de vele gesprekken gevoerd met
  opsporingsambtenaren en leden van het OM zijn de onduidelijkheden
  en vragen die na raadpleging van de schriftelijke bronnen waren
  gerezen, aan de orde gesteld. Deze tijdrovende bezigheid heeft veel
  waarde toegevoegd aan ons onderzoek. Praktijkmensen weten doorgaans
  veel meer dan zij aan het papier toevertrouwen, al dient de
  interviewer er zich wel rekenschap van te geven dat
  gesprekspartners soms majoreren of meer kennis suggereren dan zij
  feitelijk hebben. Nu wordt ook in de literatuur weliswaar vrij
  algemeen erkend dat de politie wel over de meeste gegevens beschikt
  over georganiseerde criminaliteit, maar worden er tevens
  vraagtekens geplaatst achter de betrouwbaarheid en validiteit
  hiervan (Ministero dell’Interno, 1994; Block, 1994; Cressey, 1967;
  Marx, 1984; Potter, 1994; Reuter, 1994). Tegelijkertijd is
  herhaaldelijk de terechte vraag opgeworpen of alternatieve
  methoden, zoals interviews met spijtoptanten of daders, op deze
  punten niet beter scoren. Potter laat de ambivalentie over het
  gebruik van politiebronnen treffend zien door na een weergave van
  de bezwaren te concluderen dat de meeste en de bekendste
  wetenschappelijke onderzoeken ondanks alles toch op politiebronnen
  zijn gebaseerd (Potter, 1994, p. 30).

  De twee naar onze mening belangrijkste bezwaren die tegen het
  gebruik van politiebronnen zijn ingebracht, zijn dat politiekennis
  selectief is en dat politiegegevens onvoldoende
  hard
  zijn om er wetenschappelijk onderzoek op te baseren. Wij
  zullen hieronder beide bezwaren bespreken en motiveren waarom wij
  desondanks in hoofdzaak politiebronnen hebben gebruikt voor ons
  onderzoek.

  III.3.2.1. De selectiviteit van politiekennis
  De politie zou weliswaar over veel gegevens beschikken over
  georganiseerde criminaliteit, maar deze gegevens zouden meer zeggen
  over politile prioriteiten en preoccupaties dan inzicht geven in
  het probleem van deze criminaliteit.

  Dit bezwaar bevat zonder twijfel een kern van waarheid. In ons
  land heeft de politie bijvoorbeeld in de afgelopen jaren veel
  mankracht ingezet op de bestrijding van de Turkse heroinehandel.
  Deze prioriteit, die gebaseerd is op de op zichzelf terechte
  constatering dat in Nederland betrekkelijk veel Turkse groepen in
  de heroinehandel actief zijn, heeft er toe geleid dat de politie en
  degenen die de politie als kennisbron gebruiken, momenteel goed
  geinformeerd zijn over de wijze waarop Turkse groepen in dit
  verband opereren. In dit opzicht betekent deze prioriteit een grote
  winst voor degenen die meer willen weten van de Turkse
  heroinehandel. Zo zijn wij in Amsterdam, Arnhem en Nijmegen dankzij
  de politiebronnen in staat geweest om een goed beeld te schetsen
  van de Turkse heroinehandel. De selectiviteit van de politiebronnen
  is evenwel een groot bezwaar wanneer men zou willen weten hoe het
  aandeel van Turkse groepen in de heroinehandel zich verhoudt tot
  dat van autochtone of Chinese groepen omdat over deze groepen veel
  minder bekend is. Dit voorbeeld illustreert dat de selectiviteit
  van de politiebronnen een gegeven is dat, mits voldoende onderkend,
  niet zonder meer negatief is. Het hangt er onder meer van af met
  welke onderzoeksvragen de bronnen worden geraadpleegd.

  In enkele gevallen heeft de selectiviteit van de politiebronnen
  ons echter danig parten gespeeld en gezorgd voor blinde vlekken. In
  de eerste plaats dient te worden gewezen op het ontbreken van
  kennis omtrent bepaalde criminele groepen, bijvoorbeeld de moeilijk
  toegankelijke Chinese bendes. In de tweede plaats zijn er grote
  lacunes in kennis over de opbrengsten van de criminaliteit en de
  besteding van misdaadgeld in de legale economie. In theorie kunnen
  deze nadelen van de selectiviteit worden ondervangen door bronnen
  buiten de sfeer van de politie te gebruiken. Onze complementaire
  opzet, waarin vanuit branches gekeken is naar de aanwezigheid van
  georganiseerde criminaliteit, is hiervan een voorbeeld. Maar
  aangezien er, uitgaande van het korte tijdbestek en onze
  mogelijkheden, geen informatie over de Chinese groepen en de
  besteding van misdaadgeld buiten de politie om kon worden
  verkregen, weten wij hierover niet veel meer dan de politie
  weet.

  Voor het overige dient de selectiviteit ook niet te worden
  overdreven! Immers de politie opereert in veel gevallen reactief,
  dat wil zeggen registreert wat aangegeven of aangetroffen wordt.
  Een dubbele moord in de gesloten wereld van de Chinezen werpt hoe
  dan ook en ondanks alle selectiviteit van de politie een schril
  licht op het opereren van criminele Chinese groepen. Dankzij de Wet
  melding ongebruikelijke transacties, om een voorbeeld uit een
  geheel andere hoek te noemen, heeft de politie via de meldingen van
  financiele instellingen meer kijk gekregen op de financile aspecten
  van de georganiseerde criminaliteit. Het desbetreffende
  Finpol-bestand is weliswaar een politieregister, maar het is niet
  de neerslag van politile vooroordelen maar van ervaringen die
  banken in het maatschappelijk verkeer met klanten hebben opgedaan.
  Tenslotte dient te worden gezegd dat de selectiviteit ook
  functioneel en onvermijdelijk is. De selectiviteit van de politie
  is een andere dan die van de sociale wetenschapsbeoefenaren; de
  politie is gericht op het kunnen vervolgen van de criminele groep,
  niet op het assisteren van sociale wetenschapbeoefenaren (Passas,
  1995, p. xiv). In de processen-verbaal ontbreken doorgaans de
  details over de onderlinge verhoudingen binnen de
  groep of gegevens over de inbedding van criminele groepen binnen de
  grotere subcultuur waarom zij deel uitmaken, die criminologisch wel
  interessant kunnen zijn, maar juridisch niet terzake doen. Maar de
  orintaties van de beide beroepsgroepen blijken de laatste jaren wel
  wat beter met elkaar te sporen. In verband met de juridische
  bewijsvoering voor het bestaan van een criminele organisatie (art.
  140 Sr) en de recent ingevoerde wettelijke mogelijkheden om
  misdaadgeld te confisceren bevatten de dossiers meer informatie
  over de onderlinge verhoudingen in groepen en de financile
  opbrengsten dan ooit tevoren. III.3.2.2. De hardheid van
  politiegegevens

  Het tweede bezwaar dat tegen het gebruik van politiebronnen voor
  wetenschappelijke doeleinden wordt aangevoerd, is dat de politie
  onvoldoende betrouwbare gegevens bezit.
  Wij zeggen niets nieuws met te stellen dat de mate van
  betrouwbaarheid van de politiebronnen zowel tussen als binnen de
  vier eerder onderscheiden categorien sterk uiteen loopt.
  Processen-verbaal bieden in de regel harder materiaal dan
  CID-bestanden, maar opvallend is dat de marges van betrouwbaarheid
  binnen de afzonderlijke categorien ook groot zijn. Dit heeft er toe
  geleid dat wij zo veel mogelijk hebben geprobeerd uitspraken te
  staven door meerdere bronnen hierover te raadplegen. Het zou
  bijvoorbeeld al te hachelijk zijn om beweringen te baseren op n
  bron, die naar het oordeel van de politie zelf of naar ons oordeel
  niet al te betrouwbaar is.

  Dit alles neemt niet weg dat wij uiteraard niet altijd
  achter de juistheid van de politiegegevens konden kijken.
  Wij kunnen de FIOD niet narekenen bij het beoordelen van het
  schadebedrag van een BTW-fraude; evenmin zijn wij in staat om na te
  gaan of de door de politie aan een bepaalde drugsbende
  toegeschreven exploitatie van een handelsroute met de feiten klopt.
  Meer mogelijkheden dan het toepassen van crosschecks, het
  doorvragen van opsporingsambtenaren, en dergelijke, om de hardheid
  van gegevens te bepalen, hadden wij niet.

  Kunnen wij dan wel gebruik maken van bijvoorbeeld gegevens uit
  lopende onderzoeken of van uitspraken van rechercheurs als wij het
  waarheidsgehalte niet goed kunnen vaststellen? Is het niet veel
  beter om eerst de check van de rechterlijke veroordeling af te
  wachten? En wat te doen als de rechter vrijspreekt? Kunnen de
  processen-verbaal over zaken waarin dit gebeurt, nog wel worden
  gebruikt als materiaal voor de beschrijving van misdrijven?

  Dergelijke vragen zijn zo’n vijftig jaar geleden door de
  Amerikaanse jurist-criminoloog Tappan aan de orde gesteld in een
  polemiek met Sutherland, die onderzoek deed naar white collar
  crime. Tappan was van mening dat alleen de rechter in staat is uit
  te maken of er sprake is van crimineel gedrag of van een
  misdadiger. De criminoloog zou vooral daar zijn materiaal dienen te
  verzamelen (Tappan, 1947). Sutherland stelde zich op het standpunt
  dat criminaliteit zo dicht mogelijk bij de bron kan en moet worden
  bestudeerd, en vond dat politile bronnen heel geschikt zijn om
  criminaliteit te bestuderen, ook in de gevallen dat de betrokken
  zaken niet door de strafrechter waren afgehandeld. Zou het anders
  zijn, dan zou white collar crime, die in die tijd nauwelijks ter
  berechting aan de rechter werd voorgelegd, niet bestudeerd kunnen
  worden (Sutherland, 1945). Vandaag de dag is het algemeen aanvaard
  binnen de criminologie om bijvoorbeeld de bepaling van de omvang
  van de geregistreerde criminaliteit te baseren op de
  aangiftecijfers van de politie en niet op de aantallen rechterlijke
  veroordelingen.

  Voor ons geldt hetzelfde argument dat Sutherland 50 jaar geleden
  hanteerde. Wanneer wij zouden moeten volstaan met rechterlijke
  veroordelingen zou een groot deel van de georganiseerde
  criminaliteit volstrekt buiten beeld blijven. Het spreekt overigens
  vanzelf dat rechterlijke veroordelingen of vrijspraken er wel toe
  doen. Een vrijspraak die een duidelijk negatief oordeel inhoudt
  over het feitenmateriaal diskwalificeert het politiemateriaal. Op
  dergelijke gegevens kunnen wij ons niet baseren. Maar voor het
  overige hebben wij, tenzij van het tegendeel bleek, de
  politiegegevens voor ‘waar’ gehouden, met inachtneming van de
  eerder genoemde checks op betrouwbaarheid.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken