• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – III.2. Wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde criminaliteit

  III.2. Wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit

  Het werk van twee commissies van de Amerikaanse Senaat heeft
  lange tijd het beeld van de georganiseerde misdaad bepaald. In 1950
  hield de Kefauver-commissie een openbaar onderzoek waarin de
  conclusie werd getrokken dat de georganiseerde criminaliteit een
  nation wide Italian syndicate was. De tweede commissie (1963),
  genoemd naar haar voorzitter McLellan, leunde sterk op de
  verklaringen van een spijtoptant, Joseph Valachi, die deel
  uitmaakte van de Genovese mafiafamilie. Deze commissie bevestigde
  het beeld van Kefauver van de georganiseerde misdaad. Het ging hier
  in de kern om Italiaans-Amerikaanse syndicaten bestaande uit
  divisies, geleid door luitenanten en bemand met soldaten. In 1967
  werd in Amerika voor het eerst een wetenschappelijk onderzoeker, de
  criminoloog Donald Cressey, ingeschakeld, en wel door de Federal
  Task Force on Organized Crime. Hij kreeg voor zijn rapport, het
  latere boek Theft of the Nation (1969), de beschikking over
  de dossiers van de federale politie over wat de cosa nostra werd
  genoemd. Ook Cressey kwam toen tot de conclusie dat de
  georganiseerde criminaliteit in wezen werd gevormd door 24
  Italiaans-Amerikaanse misdaadsyndicaten die door heel het land hun
  activiteiten onderling afstemmen.
  Het werk van Cressey heeft tot veel controverses binnen de
  criminologie geleid. Sommigen verweten hem dat hij zich door de
  politie een bril had laten aanmeten, anderen namen het voor hem op
  (Rogovin en Martens, 1992; Albini, 1993; Martens en Roosa, 1994).
  Belangrijker dan dit was dat een aantal onderzoekers de daad bij
  het woord voegden en onafhankelijk van politiebronnen informatie
  gingen verzamelen. Ianni en Reuss-Ianni (1972) bestudeerden zeer
  gedetailleerd de opkomst en organisatie een Italiaanse mafiafamilie
  in een buurt in New York. Zij maakten van uitvoerige observaties en
  van informanten gebruik om de personen en hun onderlinge
  verbindingen in kaart te brengen. Een militair georganiseerd
  syndicaat troffen zij niet aan. Nadien hebben zij een sociale
  netwerkbenadering in het onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit gepropageerd waarbij informanten uit de wereld van de
  georganiseerde criminaliteit als veldonderzoekers worden gebruikt
  (Ianni en Reuss-Ianni, 1990). Chambliss (1978) voerde als
  deelnemend observant veldstudies uit in Seattle om de complexe
  relaties tussen politici, ambtenaren, ondernemers en misdadigers te
  beschrijven. Hoewel veldwerk onmiskenbaar voordelen heeft (zie
  Potter, 1994, p. 40-41) is het zeer de vraag of onderzoekers langs
  deze weg een goed zicht krijgen op de belangrijke criminele groepen
  of een landelijk beeld van georganiseerde criminaliteit kunnen
  schetsen. De wetenschappelijke studies naar deze vorm van
  criminaliteit, waarvan hier slechts enkele voorbeelden zijn
  gepresenteerd, maken duidelijk dat onderzoekers beter niet kunnen
  vertrouwen op n methode of afgaan op n gegevensbron. Block (1994)
  maakte daarom voor zijn studies uitgebreid gebruik van
  politiedossiers en krantenberichten. Reuter (1983) beschreef de
  illegale markten in New York met behulp van gegevens uit
  politiedossiers, observaties, informanten n openbare bronnen. De
  mixture van bronnen en methoden zal worden bepaald door de vraag of
  het accent meer op een algemene inventarisatie van de problemen dan
  wel op de beantwoording van specifieke theoretische of empirische
  vragen ligt. Een recent voorbeeld van een inventariserende studie
  met een grote mixture aan bronnen en methoden is de studie van
  Arlacchi naar criminele groepen en hun rol in de illegale markten
  en witwasactiviteiten in Itali (Ministero dell’Interno, 1994). Maar
  de belangrijkste bron van Arlacchi waren echter toch ook weer
  politiedossiers. In de jaarlijkse inventariserende studies van het
  BKA (Bundeskriminalamt) worden zowel statistische gegevens en
  politie-dossiers betreffende lopende onderzoeken gebruikt als
  politile informatie die centraal is verzameld. Deze analyses zijn
  sterk op personen gericht en minder op groepen. In de Nederlandse
  CBO-enqute ligt het accent juist wel op het inventariseren van
  actieve criminele groepen. In de meest recente telling (1995)
  werden 450 groepen getraceerd waarvan er 100 hooggeorganiseerd
  zouden zijn.

  Voor het onderzoek naar meer specifieke problemen, zoals de aard
  van de relaties tussen criminele groepen en bedrijven in legale
  branches, is een andere onderzoekopzet aangewezen. Landesco (1929)
  was de eerste onderzoeker die op systematische wijze empirisch
  onderzoek verrichtte naar dergelijke relaties en op grond van zijn
  onderzoek wees hij op de grote betrokkenheid van de georganiseerde
  criminaliteit bij vele legale economische activiteiten. Bij de
  bestudering van dergelijke onderwerpen zijn gevalsstudies geschikt,
  die gebaseerd zijn op participerende observatie of op bijvoorbeeld
  getuigenissen van spijtoptanten of plaatselijke experts. De New
  York State Organized Crime Task Force (Goldstock et al.,
  1990) heeft in dit verband overigens een nieuwe analysestrategie
  ontwikkeld. Hierbij wordt racketeering onderzocht in de
  context van de economische branche zelf (de bouwnijverheid in dit
  geval). Verder zijn er door dit team diverse indicatoren ontwikkeld
  waarmee de aanwezigheid van misdaadorganisaties in de
  bouwnijverheid empirisch kan worden vastgesteld (zie ook Edelhertz
  en Overcast, z.j).

  Dat politiebronnen ook kunnen worden gebruikt om meer inzicht in
  de aard en de werkwijze van criminele groepen te verkrijgen, komt
  naar voren in de al eerder genoemde onderzoeken van Van Duyne
  (1990; 1995). In deze onderzoeken wordt een beeld geschetst van
  criminele groepen die als (misdaad)ondernemers binnen hun beperkte
  mogelijkheden rationeel op legale en illegale markten opereren. Het
  beperkte aantal bestudeerde dossiers stelde hem overigens niet in
  staat uitspraken te doen over de omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken