• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – III.1. Inleiding

  III. MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN ONDERZOEK NAAR
  GEORGANISEERDE

  III.1. Inleiding

  Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit is een hachelijke onderneming. In het voorgaande
  hoofdstuk is als een van de drie kenmerken van georganiseerde
  criminaliteit genoemd het vermogen om zich op betrekkelijk
  effectieve wijze af te schermen. Georganiseerde criminaliteit is
  dan ook voor wetenschappelijk onderzoekers een veel minder
  toegankelijk onderzoekterrein dan bijvoorbeeld voetbalvandalisme of
  druggebruik. Daarenboven zijn de traditionele informatiebronnen van
  criminologische wetenschap, zoals de politie en slachtoffers,
  doorgaans weinig toeschietelijk bij het verlenen van medewerking
  aan onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. De politie wil
  niet graag haar informatiepositie prijsgeven (Reuter en Rubinstein,
  1978) en slachtoffers zijn dikwijls beducht om te spreken. Het is
  gemakkelijker om winkeliers over winkeldiefstal te interviewen dan
  horeca-ondernemers over gedwongen protectie in hun bedrijfstak.

  Als gevolg hiervan is het niet goed mogelijk om de in de
  criminologie gebruikelijke methoden om de omvang van de
  criminaliteit te meten, zoals self report, slachtofferstudie en
  analyse van de door de politie geregistreerde aangiften van
  misdrijven, op het terrein van de georganiseerde criminaliteit toe
  te passen. Wij zijn ons er dan ook van meet af aan bewust van
  geweest dat het erg moeilijk zou worden om de vraag van de
  Enqutecommissie naar de omvang van de georganiseerde criminaliteit
  te beantwoorden. Voorzover dit mogelijk was, is in diverse
  deelonderzoeken wel gepoogd de omvang van de gesignaleerde
  problemen te kwantificeren. In de beide lokale studies zijn
  bijvoorbeeld de aantallen liquidaties geteld; in het onderzoek naar
  de vrije-beroepsbeoefenaars worden de aantallen advocaten,
  notarissen en accountants genoemd die verwijtbaar betrokken zouden
  zijn geweest bij handelingen van criminele groepen. Veel meer dan
  globale aanwijzingen over de omvang van de problematiek geven ook
  deze cijfers echter niet. De vraag naar de aard van de problematiek
  is naar verhouding gemakkelijker te beantwoorden. Wij hebben ons in
  alle deelonderzoeken in elk geval ingespannen om zo concreet
  mogelijk de verschillende verschijningsvormen van georganiseerde
  criminaliteit te beschrijven. In het denken en debatteren over deze
  criminaliteit wordt namelijk al te vaak aan abstracte beelden
  gerefereerd zonder veel empirische inhoud. In dit hoofdstuk zal
  tekst en uitleg worden gegeven over de wijze waarop het onderzoek
  is uitgevoerd. In III.3 wordt aangegeven op welke wijze is gepoogd
  een aantal van de belangrijkste vragen en problemen waarvoor wij
  ons gesteld zagen, te beantwoorden respectievelijk ondervangen.
  Vervolgens wordt in III.4 en III.5 beschreven welke aanpak in de
  zeven deelonderzoeken is gevolgd. Hierbij moet overigens worden
  aangetekend dat per deelonderzoek in de deelrapportages
  uitgebreider op de gevolgde werkwijze wordt ingegaan. Eerst zullen
  in III.2 evenwel kort enkele belangrijke criminologische
  onderzoeken in binnen- en buitenland naar de georganiseerde
  criminaliteit worden besproken.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken