• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 2.3 Andere aan de opsporing verwante instanties

  2.3 Andere aan de opsporing verwante instanties

  2.3.1 Binnenlandse veiligheidsdienst

  De taak van de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) is geregeld
  in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).
  Noot In artikel 8, tweede lid, wordt de taak van de BVD
  als volgt geformuleerd: a. het verzamelen van gegevens omtrent
  organisaties en personen welke door de doelen die zij nastreven,
  dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige
  vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de
  democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid van de of voor
  andere gewichtige belangen van de Staat;

  b het verrichten van veiligheidsonderzoeken ter zake van de
  vervulling van vertrouwensfuncties, dan wel van functies in het
  bedrijfsleven, welke naar het oordeel van Onze ter zake
  verantwoordelijke Ministers de mogelijkheid bieden de veiligheid of
  andere gewichtige belangen van de Staat te schaden; c het
  bevorderen van maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan de
  geheimhouding door het belang van de Staat wordt geboden en van die
  onderdelen van de overheidsdienst en van het bedrijfsleven, welke
  naar het oordeel van Onze terzake verantwoordelijke Ministers van
  vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk
  leven.

  De wet regelt ook de taken van de Militaire
  Inlichtingendienst (
  MID). Van de werkzaamheden van de
  MID verschijnt geen (openbaar) jaarverslag. De werkzaamheden van
  deze dienst raken (voorzover thans bekend) in enkele gevallen de
  bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (Volgens een
  ex-infiltrant zijn in het verleden medewerkers van de
  MID
  ingezet om aspirant-pseudokopers die met een gerichte opdracht
  het criminele milieu ingaan, te controleren.) In het navolgende zal
  de
  MID grotendeels buiten beschouwing blijven. Artikel
  18, eerste lid, WIV houdt in dat de korpschef van een politiekorps
  en de commandant van de Koninklijke marechaussee en bij algemene
  maatregel van bestuur aan te wijzen ambtenaren, belast met de
  grensbewaking, werkzaamheden ten behoeve van de BVD verrichten. De
  korpsbeheerder van een regionaal politiekorps wijst in
  overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken
  ondergeschikten aan tot de feitelijke uitvoering van de
  werkzaamheden. Het gaat hier onder meer om de inschakeling van de
  regionale inlichtingendienst (RID) ten behoeve van BVD-taken.
  Noot
  De BVD verricht zijn taak in ondergeschiktheid aan de minister van
  Binnenlandse Zaken (artikel 2 WIV). Deze minister is politiek
  verantwoordelijk. Politieke sturing van de BVD vindt in breder
  verband plaats in de ministerile Commissie voor de inlichtingen-en
  veiligheidsdiensten. Deze commissie bestaat uit de
  minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken,
  Justitie, Defensie, Economische Zaken en Financin. Hier vindt
  overleg plaats over de organisatie en samenwerking tussen de BVD en
  de Militaire inlichtingendienst. Voorts wordt aandacht besteed aan
  het nationaal inlichtingenbehoefteplan. Politieke verantwoording
  voor de BVD wordt door de minister van Binnenlandse Zaken in de
  eerste plaats afgelegd aan de vaste Commissie voor de inlichtingen-
  en veiligheidsdiensten.

  De fractievoorzitters van CDA, PvdA, VVD en D66 vormen deze
  commissie. Tijdens het kamerdebat van 23 mei 1995 over de
  jaarverslagen 1993 en 1994 van deze commissie, werd door de leden
  Scheltema-de Nie en Van Oven een motie ingediend waarin de
  wenselijkheid van een onderzoek naar verbreding van de commissie
  wordt uitgesproken.
  Noot Deze motie is inmiddels
  door de Kamer aangenomen.
  Aan deze commissie wordt ook
  vertrouwelijke informatie verschaft. De vaste commissie brengt
  periodiek verslag uit aan de Kamer. Samen met het jaarverslag van
  de BVD worden dergelijke verslagen in de Kamer besproken. Met het
  oog op de betekenis van de BVD voor de opsporing van georganiseerde
  misdaad verdient de informatieuitwisseling tussen openbaar
  ministerie, politie en BVD reeds hier bijzondere aandacht. De
  informatieverstrekking aan de BVD is het duidelijkst geregeld.
  Artikel 22, eerste lid, WIV houdt in dat de leden van het openbaar
  ministerie, door tussenkomst van de procureur-generaal, van de te
  hunner kennis gekomen gegevens die zij voor de BVD van belang
  achten mededeling doen aan de BVD. De politie-ambtenaren
  verschaffen de BVD informatie over voor de BVD van belang zijnde
  gegevens door middel van hun korpschef of het openbaar ministerie
  (artikel 18 lid 2 WIV). Voorts geeft het derde lid basis voor
  wederzijds overleg: Steeds wanneer de vervulling van de taak van
  het openbaar ministerie en van de dienst daartoe aanleiding geeft,
  plegen de betrokken procureur-generaal en het hoofd van de
  betrokken dienst overleg. Met het oog op dit overleg is bij de
  divisie CRI een landelijk officier van justitie gedetacheerd, die
  onder meer de communicatie tussen BVD en openbaar ministerie dient
  te bevorderen. Ter zake van de informatieverstrekking door de BVD
  blijkt uit de artt. 23 en 24 WIV dat alle betrokkenen bij de
  uitvoering van deze wet verplicht zijn tot geheimhouding, behalve
  tegenover degene aan wie zij als ambtenaar ondergeschikt zijn.
  Inlichtingen aan de politie kunnen derhalve slechts verstrekt
  worden via het hoofd BVD of de minister van Binnenlandse Zaken. De
  artikelen 11 en 12 WIV bepalen de wijze waarop de
  informatieverstrekking door de BVD aan overheidsorganen
  plaatsvind.

  2.3.2 Bijzondere opsporingsdiensten

  De term bijzondere opsporingsdiensten is, wettelijk gezien,
  verouderd. Artikel 142 Sv, dat is aangepast met de inwerkingtreding
  van de Politiewet 1993, spreekt van buitengewone
  opsporingsambtenaren. Naast door de minister van Justitie of de
  procureur-generaal aangewezen individuen en naast door de minister
  aan te wijzen categorien personen, noemt de wet de personen die bij
  bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare
  feiten worden belast, of aan wie bij verordeningen de handhaving of
  de zorg voor de naleving daarvan is toevertrouwd, een en ander voor
  zover het die feiten betreft en de personen zijn bedigd (artikel
  142, eerste lid sub c Sv). Noot De opsporingstaak strekt
  zich uit tot de in de akte van benoeming of aanwijzing aangeduide
  strafbare feiten. De bijzondere opsporingsdiensten beschikken bij
  de uitoefening van hun opsporingstaak onverkort over de
  opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering.
  Daarnaast beschikken zij vaak over afwijkede of aanvullende
  opsporingsbevoegdheden op grond van de Wet economische delicten of
  andere bijzonder wetten. Indien de betreffende ambtenaren tevens
  met toezichthoudende taken zijn belast, beschikken zij ook over
  (doorgaans wettelijk vastgelegde) toezichthoudende bevoegdheden.
  Het ligt in de bedoeling te bezien of de aan sommige diensten
  toekomende ruime algemene opsporingsbevoegdheid – die bij veel
  diensten in de praktijk vooral van belang is met het oog op
  oplichting, deelneming aan criminele organisatie, verduistering en
  valsheid in geschrifte – bijstelling behoeft. De door de commissie
  onderzochte bijzondere opsporingsdiensten hebben elk een landelijke
  taak en werken onder beheersverantwoordelijkheid van een minister.
  Zij ontlenen hun taak aan bijzondere wetten. De primaire
  beleidstaak van de instelling of instantie geeft tevens richting
  aan de opsporing. Uit het onderzoek is gebleken dat het voor de
  Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) betekent dat het
  optreden een fiscaal belang vergt; voor de Economische
  controledienst (ECD) speelt de economische impact van gedragingen
  een rol bij de beoordeling of moet worden opgetreden; voor de
  Dienst bijzondere recherchezaken (BRZ) van het ministerie van
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
  vereist het belangen van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
  milieu; en ook de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie
  van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft zijn eigen
  prioriteiten, te weten EG-fraude, landbouw, milieu, en
  visserij.
  Het gezag over de opsporing door bijzondere opsporingsdiensten
  berust ingevolge artikel 148 Sv bij het openbaar ministerie, dat
  speciale fraude- en milieu-officieren heeft aangesteld. Met het oog
  op de FIOD is in dit verband een principile uitzondering van
  belang: artikel 80 Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat
  de aanwijzingsbevoegdheid van de officier van justitie aan de
  opsporingsambtenaar (artikel 148, tweede lid SV) geen toepassing
  vindt in zaken waarin het bestuur van ‘s Rijks belastingen het
  proces-verbaal niet aan de officier van justitie heeft doen
  toekomen. De hiervoor genoemde eigen prioriteitsbepaling van de
  bijzondere opsporingsdiensten behoeft niet te sporen met de
  prioriteiten van het openbaar ministerie: herhaaldelijk blijkt aan
  de kant van de bijzondere opsporingsdiensten zorg te bestaan met
  betrekking tot de vraag of het openbaar ministerie wel bereid zal
  zijn opgespoorde zaken te vervolgen.

  2.3.3 Particuliere recherche

  Onder een particuliere beveiligingsorganisatie wordt in de Wet
  op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties
  (Wwpt) verstaan een door een of meer personen in het leven geroepen
  en in stand gehouden organisatie die is gericht of mede is gericht
  op feitelijke handhaving van de veiligheid van personen of goederen
  of van de openbare orde en rust en die niet wordt aangemerkt als
  weerkorps (artikel 6 Wwpb). Noot De wet noemt (niet
  uitputtend) als vormen van particuliere beveiligingsorganisaties:
  een beveiligingsbedrijf, een beveiligingsdienst (opgericht door een
  onderneming ten behoeve van de eigen onderneming), een
  alarmcentrale, een geld- en waardetransportbedrijf en een
  recherchebureau. Het is een economisch delict om zonder vergunning
  van de minister van Justitie een particuliere
  beveiligingsorganisatie tot stand te brengen. Aan de vergunning
  kunnen voorwaarden worden verbonden en bovendien is een ministerile
  regeling, de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties (Rpb),
  op de wet gebaseerd. De wet bevat – zo wordt in de toelichting op
  de regeling opgemerkt – geen bevoegdheid voor het hoofd van de
  plaatselijke politie om in het belang van de politiezorg
  aanwijzingen aan particuliere beveiligingsorganisaties te geven. In
  de regeling is (anders dan vroeger) daarom geen plicht voor
  beveiligingsorganisaties opgenomen om dergelijke aanwijzingen op te
  volgen. Wel draagt de organisatie volgens artikel 8 Rpb zorg voor
  een goede afstemming van de beveiligingswerkzaamheden met de
  korpschef van de regio waar de werkzaamheden worden verricht.
  Afgezien van de particuliere recherchebureaus moeten
  beveiligingsorganisaties de korpschef via een aanmeldingsformulier
  op de hoogte stellen van aard, omvang en duur van voorgenomen
  werkzaamheden, alsmede van de personalia van de personen die de
  werkzaamheden gaan uitvoeren (artikel 8.2 Rpb).

  Thans ligt een ontwerp Wet op de particuliere
  beveiligingsorganisaties bij de Kamer. Noot De nieuwe of
  gewijzigde onderdelen betreffen onder meer het verbod voor de
  overheid om beveiligingswerkzaamheden voor derden te verrichten en
  voor opsporingsambtenaren om in de particuliere branche werkzaam te
  zijn.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken