• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 2.2 Politie, openbaar ministerie en rechter-commissaris

  2.2 Politie, openbaar ministerie en
  rechter-commissaris

  2.2.1 Taken politie en openbaar ministerie

  De taak van de politie is de daadwerkelijke handhaving van de
  rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven
  (artikel 2 Politiewet 1993). Deze taak dient in overeenstemming met
  de geldende rechtsregels te worden uitgeoefend. Voor zover het
  betreft de opsporing van strafbare feiten zijn bevoegdheden van de
  politie daartoe vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering en in
  andere wetten, zoals bijvoorbeeld de Opiumwet, de Wet wapens en
  munitie en de Wet op de economische delicten. Van oudsher
  geschieden evenwel handelingen waartoe in de wet niet uitdrukkelijk
  een bevoegdheid is verleend, zoals sporenonderzoek en het horen van
  getuigen.

  Volgens sommigen vergt de gebondenheid van overheidshandelen aan
  het recht in het algemeen en aan artikel 1 Sv in het bijzonder –
  dat inhoudt dat strafvordering alleen plaatsheeft op de wijze bij
  de wet voorzien – dat ook voor dergelijke handelingen een
  wettelijke basis wordt gezocht. Artikel 2 Politiewet 1993 of
  artikel 141 Sv levert daarvoor deze basis. Anderen bestrijden dit
  met de overweging dat een taakstellend artikel als artikel 2
  Politiewet niet mag worden beschouwd als een bevoegdheden verlenend
  artikel. De Hoge Raad is evenwel van oordeel dat de politie
  ingevolge artikel 2 Politiewet 1993 bevoegd is handelingen als
  observatie en schaduwen of het in het openbaar fotograferen van
  personen te verrichten. Dit mag ook wanneer daardoor een beperkte
  inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou worden gemaakt. De
  globale taakomschrijving van artikel 2 Politiewet 1993 biedt
  daarvoor een toereikende wettelijke grondslag.

  De Hoge Raad overweegt in het arrest-Charles Z. het volgende: De
  bevoegdheid tot het maken van een inbreuk als in 6.4.2 bedoeld (op
  de fundamentele rechten van de burger in de fase voorafgaand aan
  die van de opsporing in de zin van het Wetboek van Strafvordering,
  red.) moet voldoende kenbaar en voorzienbaar in de wet zijn
  omschreven.Behoudens hetgeen hierna in 6.4.5. wordt overwogen,
  voldoet een algemeen geformuleerde bepaling als artikel Politiewet
  1993 (artikel 28 Politiewet) niet aan die eis. De voortschrijdende
  ontwikkeling van het fundamentele recht op bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer, zoals deze ontwikkeling gestalte heeft
  gekregen in rechtspraak en doctrine, en de toenemende technische
  verfijning en intensivering van onderzoeksmethoden en -technieken
  verlangen een meer precieze legitimatie voor zulke inbreuken dan
  artikel Politiewet 1993 biedt.

  Ook de regering heeft in enige wetsvoorstellen, waarvan de
  behandeling is opgeschort in afwachting van de resultaten van de
  parlementaire enqute naar de gebezigde opsporingsmethoden ten
  aanzien van zware criminaliteit, tot uitgangspunt genomen dat mede
  voor toepassing in de fase die aan het opsporingsonderzoek
  voorafgaat voor bepaalde onderzoeksmethoden waarbij de persoonlijke
  levenssfeer in het geding is, een afzonderlijke wettelijke
  voorziening is vereist.

  6.4.5. Het vorenstaande neemt niet weg dat de politie ingevolge
  artikel 2 Politiewet 1993 bevoegd is in de in 6.4.2 bedoelde fase
  handelingen te verrichten welke de in die bepaling aan haar
  opgedragen taak meebrengt, zoals het ter handhaving van de openbare
  orde geven van een bevel zich te verwijderen of onder zich nemen
  van voorwerpen (…) en dat ook indien door zulke verrichtingen een
  beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou worden gemaakt,
  de globale taakomschrijving van artikel 2 Politiewet 1993 daarvoor
  een toereikende wettelijke grondslag biedt. Noot

  Daarnaast wordt ook wel verdedigd dat geen uitdrukkelijke
  bevoegdheidsgrondslag nodig is voor alle
  activiteiten van de politie die niet expliciet zijn verboden.
  Ongeacht het antwoord op de vraag of er nu wel of niet een
  wettelijke grondslag voor elke opsporingshandeling moet zijn, staat
  vast dat gebondenheid aan het recht meer inhoudt dan gebondenheid
  aan de wet. Dat betekent in concreto dat de politietaak tevens zal
  moeten worden uitgeoefend overeenkomstig algemene rechtsbeginselen,
  zoals neergelegd in het verdragsrecht – in het bijzonder het
  Europees Verdrag voor de rechten van de mens – en de in de
  rechtspraak ontwikkelde beginselen van behoorlijke procesorde. De
  politie heeft een ruimere taak dan de opsporing van strafbare
  feiten. Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde wordt
  traditioneel opgevat als een overkoepelend begrip voor enerzijds de
  handhaving van de openbare orde (vergelijk artikel 12 Politiewet
  1993) en anderzijds de strafrechtelijke handhaving van de
  rechtsorde (vergelijk artikel 13 Politiewet 1993), waartoe onder
  meer de opsporing van strafbare feiten (vergelijk artikel 141 Sv)
  wordt gerekend. Voorts is de politie in diverse bijzondere wetten
  (bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet en de Vreemdelingenwet) belast
  met het toezicht op de naleving van die wetten. De justitile taak
  van de politie, dat wil zeggen de strafrechtelijke handhaving van
  de rechtsorde, sluit aan bij de in artikel 4 Wet op de rechterlijke
  organisatie omschreven taak van het openbaar ministerie. Het
  openbaar ministerie is bijzonderlijk belast met de handhaving der
  wetten, met de vervolging van alle strafbare feiten en het doen
  uitvoeren van alle strafvonnissen. In de literatuur wordt
  aangenomen dat de handhaving der wetten (onder meer met het oog op
  de algemene rechtsbeginselen) moet worden gelezen als handhaving
  van het recht. Noot

  De wet kent geen nadere precisering van de taken van de politie.
  Wel is daarover iets meer te zeggen aan de hand van lagere
  regelgeving. Het Besluit beheer regionale politiekorpsen geeft de
  hoofdlijnen aan van die onderwerpen waarvan een voor alle regio’s
  gelijkluidende regeling noodzakelijk is. Noot Volgens
  artikel 4 van dit Beheersbesluit beschikt het regionale
  politiekorps over een regionale criminele inlichtingendienst (RCID)
  die gegevens inwint, uitwisselt en verwerkt ten behoeve van het
  voorkomen en opsporen van misdrijven die gezien hun ernst,
  frequentie of het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd
  een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. Verder dient een
  regionaal korps zelfstandig of samen met een of meer andere korpsen
  over een observatie-eenheid (OT) te beschikken (artikel 5
  Beheersbesluit). Ook beschikt een korps zelfstandig of samen met
  een of meer andere korpsen over een arrestatieteam (AT) die
  uitsluitend tot taak heeft, indien redelijkerwijs mag worden
  aangenomen dat gebruik van vuurwapengeweld tegen de politie of
  anderen dreigt, de volgende werkzaamheden uit te voeren: a. het
  verrichten van planmatige aanhoudingen, b. het bewaken en
  beveiligen van politie-infiltranten, c. het assisteren bij het
  bewaken en beveiligen van het transport van getuigen, verdachten of
  gedetineerden, d. het assisteren bij het bewaken of beveiligen van
  objecten en e. andere werkzaamheden waarvoor toestemming is
  verkregen van Onze Ministers (artikel 8 Beheersbesluit). Voorts
  beschikt het korps zelfstandig of samen met een of meer andere
  korpsen over een bureau financile ondersteuning (BFO) (artikel 11
  Beheersbesluit). Het Beheersbesluit noemt tevens enkele andere
  eenheden, die in het kader van dit onderzoek geen bespreking
  behoeven. De gewone of tactische recherche wordt niet afzonderlijk
  genoemd.

  2.2.2 Gezag en beheer

  De sturing van en de controle op de Nederlandse politie kenmerkt
  zich door dualiteiten. Die dualiteiten strekken zich uit over zowel
  het gezag over als het beheer van de politie. Het gezag over en
  beheer van de politie zijn in zijn algemeenheid opgedragen aan
  zowel de burgemeesters/korpsbeheerders als aan de officieren van
  justitie. Gezag heeft betrekking op de beslissingsbevoegdheid over
  de inzet en het optreden van de politie. Beheer is de zorg voor de
  organisatie in de breedste zin, zoals het financile beleid, de
  middelen, de personeelszorg en de werving van politie-ambtenaren.
  Concreet betekent dit dat het gezag voor wat betreft de openbare
  ordehandhaving berust bij de burgemeester en voor wat betreft de
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde bij de officier van
  justitie (artt. 12 en 13 Politiewet 1993).

  Officier van justitie

  De officier van justitie heeft het gezag over de
  politie-activiteiten ter strafrechtelijke handhaving van de
  rechtsorde (artikel 13 Politiewet 1993). Hij is belast met de
  opsporing van strafbare feiten en geeft daartoe bevelen aan de
  overige met opsporing belaste personen (artikel 148 Sv). Dit gezag
  is opgedragen aan de persoon van de officier van justitie, niet aan
  het openbaar ministerie als organisatie.

  De heer Vos : … Eerst:
  wat is de belangrijkste taak van de officier van justitie in
  het strafprocesrecht?
  De heer Gerding:
  De algemene term die daarvoor geldt is: de strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde. Dat wil zeggen: de officier van
  justitie moet de strafrechtelijke normen tot leven brengen. Zijn
  voornaamste
  activiteit is de behandeling en het voorbrengen van zaken ter
  terechtzitting. Zijn overige handelen behoort hij in het teken van
  die hoofdtaak te stellen.
  De heer Vos:
  Dus de officier brengt zaken ter zitting, maar wat is zijn taak
  ten opzichte van de verdachte? Heeft hij ook uit het oogpunt van
  rechtsbescherming een taak?
  De heer Gerding:
  De officier van justitie heeft een algemene rechtshandhavende
  taak. Dat wil volgens mij zeggen, dat hij er niet voor is om d
  criminaliteit te bestrijden, wat dat verder ook mag betekenen, maar
  dat hij ervoor moet zorgen, dat er een behoorlijke rechtspleging
  kan plaatsvinden. Daaronder versta ik mede het oog houden op de
  positie van de verdachte.
  De heer Vos:
  En hoe spelen die beide aspecten, de rechtshandhaving en het
  oog houden op de belangen van de verdachte, een rol in relatie tot
  de politie?
  De heer Gerding:
  Heel direct; daar waar het gaat om het toetsen van de
  toepassing van dwangmiddelen. Steeds zal de officier van justitie
  moeten afwegen of niet alleen aan de strafvorderlijke voorwaarden
  is voldaan, maar ook of het voorgenomen optreden onder de gegeven
  omstandigheden behoorlijk en passend is.
  De heer Vos: U bedoelt:
  de rechtmatigheid van het politie-optreden?
  De heer Gerding:
  Niet alleen de rechtmatigheid, maar ook de juistheid. Ik kan u
  een voorbeeld geven. Als er tegen iemand aangifte wordt gedaan ter
  zake van winkeldiefstal, dan is dat op zichzelf een strafbaar feit
  waarvoor men buiten heterdaad mag worden aangehouden. Het zou dus
  volgens de wet toelaatbaar zijn dat een dergelijk persoon bij wijze
  van spreken bij nacht en ontij van zijn of haar bed wordt gelicht.
  Op zichzelf staat de wet dat toe. Welnu, ik vind dat een voorbeeld
  van een situatie waarin de officier van justitie de afweging
  behoort te maken in hoeverre een dergelijk optreden onder die
  omstandigheden juist is. Noot Het is van belang vast te
  stellen dat in de huidige wet noch de procureur-generaal of de
  advocaten-generaal bij de gerechtshoven noch de minister van
  Justitie over zelfstandige opsporingsbevoegdheid beschikken. Daarin
  onderscheidt de officier van justitie zich van degenen die
  (politieke) verantwoordelijkheid dragen voor zijn doen en laten en
  het onderstreept zijn functionele, autonome verantwoordelijkheid
  voor de opsporing en vervolging. Wel kan de procureur-generaal op
  grond van artikel 140 Sv bevelen geven aan de hoofden van de
  arrondissementsparketten; deze bevelsbevoegdheid is mede van belang
  vanwege het door de procureur-generaal uit te oefenen toezicht op
  de justitile politietaken (artikel 19 Politiewet 1993). De
  ambtenaren bij het openbaar ministerie zijn krachtens artikel 5 Wet
  op de rechterlijke organisatie (RO) verplicht de aanwijzingen van
  de minister van Justitie na te komen. In het bijzonder deze laatste
  bevelsmogelijkheid is onderwerp van debat geweest. De mogelijkheid
  om algemene richtlijnen en aanwijzingen van hogerhand te geven, is
  ongetwijfeld op artikel 5 RO te stoelen (zoals ook artikel 148 Sv
  de officier van justitie de bevoegdheid geeft algemene
  opsporingsrichtlijnen uit te vaardigen). Op grond van artikel 5 RO
  is de minister van Justitie bevoegd aan de leden van het openbaar
  ministerie aanwijzingen te geven, zowel in algemene zin als in
  concrete zaken en deze kunnen betrekking hebben op de opsporing en
  op de vervolging. De gezagsrelatie dient enigszins te worden
  gerelativeerd. Het openbaar ministerie is voor zijn
  informatievoorziening in hoge mate afhankelijk van de politie. Als
  de politie niet opspoort of de resultaten van haar onderzoek niet
  doorgeeft, blijft het openbaar ministerie met lege handen zitten.
  Zoals de rechter onder negatieve controle van het openbaar
  ministerie staat, zo is het openbaar ministerie onder negatieve
  controle van de politie gesteld. Noot Dit moet worden
  bezien in het licht van het feit dat alle opsporingsambtenaren, aan
  wie de wet aan hen eigen bevoegdheden attribueert, deze
  bevoegdheden kunnen aanwenden met toepassing van het
  opportuniteitsbeginsel. Voor zover de wet en de ondergeschiktheid
  aan het openbaar ministerie toelaten, kunnen zij besluiten geen
  gebruik te maken van hun bevoegdheden. Het is niet zo dat een
  opsporingsambtenaar steeds toestemming moet vragen om een bepaald
  onderzoek te starten of een bepaalde methode toe te passen.
  Noot Inmiddels gelden ten aanzien van de keuze voor
  grote onderzoeken en ten aanzien van diverse methoden wel interne
  regels die de betrokkenheid van de officier van justitie
  garanderen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Richtlijnen
  infiltratie, vastgesteld in de Vergadering van procureurs-generaal
  van 20 februari 1991. In dit verband rijst de vraag of de politie
  ook onder het gezag van het openbaar ministerie valt bij zogenaamd
  proactief optreden. Het is immers verdedigbaar dat van
  strafvordering in die fase niet steeds sprake is. Op grond van
  artikel 13 Politiewet 1993 draagt de officier van justitie het
  gezag over de politie wanneer deze optreedt ter strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde, dus ook in de pro-actieve fase. Deze
  bepaling is overigens niet van toepassing op de bijzondere
  opsporingsdiensten.

  Burgemeester

  Het gezag over de politie wordt niet alleen door de officier van
  justitie gedragen. Volgens artikel 12 Politiewet 1993 is de
  burgemeester de gezagdrager in verband met de handhaving van de
  openbare orde en de uitvoering van de hulpverleningstaak. Alleen
  indien een (dreigende) ordeverstoring meer dan plaatselijke
  betekenis heeft, kan de commissaris van de Koning aanwijzingen
  geven; de minister van Binnenlandse Zaken kan de commissaris van de
  Koning of de burgemeester slechts aanwijzingen geven als door een
  ordeverstoring de veiligheid van de Staat in gevaar komt, of de
  betrekkingen van Nederland met andere mogendheden, dan wel
  zwaarwegende belangen van de samenleving kunnen worden geschaad
  (artikel 16 Politiewet 1993). Normaliter bestaat derhalve geen
  hirarchische structuur in de gezagsrelatie ten aanzien van de
  handhaving van de openbare orde zoals dat wel het geval is in de
  justitile keten.

  De burgemeester en de officier van justitie overleggen
  regelmatig tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van
  het regionale korps en zo nodig met de korpschef over de
  taakuitvoering van de politie (artikel 14 Politiewet 1993). Dit
  lokale driehoeksoverleg moet worden onderscheiden van de regionale
  driehoek ofwel de beheersdriehoek.

  De regionale- of beheersdriehoek betreft de vergadering van de
  burgemeester/korpsbeheerder van het regiokorps, de hoofdofficier
  van justitie en de korpschef inzake het beheer van de politie
  (artikel 27 Politiewet 1993). Het is een novum van de Politiewet
  1993 dat het openbaar ministerie een taak heeft in het beheer van
  de politie, waardoor volgens sommigen de feitelijke greep van het
  openbaar ministerie op de politie kan toenemen. Noot De
  burgemeester/korpsbeheerder legt verantwoording af aan het
  regionaal college waarvan alle burgemeesters in de regio en de
  hoofdofficier van justitie deel uitmaken. Dit college stelt
  jaarlijks de organisatie, de formatie, de begroting, de
  jaarrekening en het beleidsplan voor het regionale korps vast. Deze
  bevoegdheid moet evenwel bezien worden tegen de achtergrond van het
  feit dat de minister van Binnenlandse Zaken jaarlijks aan de
  regiokorpsen bijdragen beschikbaar stelt en regels geeft over het
  beheer.

  Rechter-commissaris

  Tot slot nog een opmerking over de verhouding tussen de
  rechter-commissaris en de politie. De officier van justitie, niet
  de rechter-commissaris, is leider van het opsporingsonderzoek. Wel
  geeft artikel 177 Sv de rechter-commissaris de bevoegdheid om in
  het kader van het gerechtelijk vooronderzoek opsporingsambtenaren
  opdrachten te geven een rol te kunnen spelen. In de praktijk is de
  betekenis van artikel 177 Sv sterk afgenomen sinds het
  politie-onderzoek parallel aan het gerechtelijk vooronderzoek
  voortgang kan vinden. Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken