• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 2.4 De structuur van de politie organisatie

  2.4 De structuur van de politie organisatie

  2.4.1 Inleiding

  Niet alleen de taken van de politie, maar ook de structuur van
  de politie-organisatie wordt slechts gedeeltelijk bij wet geregeld.
  De Politiewet geeft namelijk alleen aan dat er 25 regionale
  politiekorpsen en iin Korps landelijke politiediensten zijn
  (artikel 4 Politiewet 1993). Het regionale politiekorps bestaat uit
  functionele en territoriale onderdelen. De territoriale onderdelen
  kunnen een of meer gemeenten in de politieregio omvatten; zij
  kunnen ook delen van gemeenten omvatten (artikel 35 lid 1
  Politiewet 1993). Uit lagere regelgeving valt over de structuur en
  de organisatie van de politie niet veel meer te zeggen. Het Besluit
  beheer regionale politiekorpsen maakt slechts melding van het
  bestaan van enkele functionele onderdelen. Dit betreft de CID, het
  AT, het OT en het BFO. Veel meer dan het bestaan en een
  taakaanduiding van deze onderdelen alsook het feit dat de
  politieministers regels kunnen geven over de organisatie, kan uit
  het Besluit beheer regionale politiekorpsen niet worden afgeleid.
  Bovendien rept het Besluit met geen woord over de aanwezigheid van
  tactische recherche-eenheden of andere functionele eenheden zoals
  de technische recherche, de herkenningsdienst (HKD) en de secties
  technische ondersteuning (STO’s). De CID-regeling 1995 bevat een
  artikel over de organisatie van de CID bij de reguliere poliite.
  Artikel 1 CID-regeling bepaalt namelijk dat er een regionale en een
  landelijke CID is.

  2.4.2 Interne organisatie in de regio

  De aanwijzingen in wetten en regelingen voor de organisatie van
  de politie zijn marginaal. Bij de reorganisatie van de politie
  (1993) waren uitgangspunten voor de inrichting van de regiokorpsen
  onder meer
  dat strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de openbare-
  ordehandhaving en de hulpverlening in principe bij de
  basispolitiezorg zouden worden ondergebracht door een zo breed
  mogelijke invulling van de basispolitietaak. Beoogd werd meer
  politie in de wijk met een generale taakstelling. Die
  basispolitiezorg is in territoriale onderdelen van het regiokorps
  verankerd. De territoriale onderdelen zijn te onderscheiden in
  districten en basiseenheden.

  Op regionaal niveau zijn echter specialistische taken
  georganiseerd en wordt tevens permanente opsporingscapaciteit
  (tactische-recherchecapaciteit) vrijgemaakt voor de bestrijding van
  zware, georganiseerde criminaliteit. Dit zijn de zogenaamde
  Regionale rechercheteams (RRT’s). De tactische recherche werkt
  binnen een regiokorps op diverse niveaus en buiten het regiokorps
  in diverse samenwerkingsverbanden. De interregionale
  samenwerkingsverbanden zijn de Regionale bijstandsteams (RBT’s), de
  kernteams en het landelijk rechercheteam (LRT). Noot

  Op hoofdlijnen is nu een organisatiestructuur te onderscheiden
  waarbij op regioniveau de korpsleiding, de korpsstaf en iin of meer
  regionale eenheden werkzaam zijn.
  De regionale eenheden hebben taken op het gebied van regionale
  ondersteuning (bijvoorbeeld meldkamer, centrale verwerking van
  bekeuringen en gerechtelijke ondersteuning) en op het terrein van
  de criminaliteitsbestrijding (CID, OT, STO, HKD, BFO en de aanpak
  van georganiseerde criminaliteit door de tactische recherche).

  Schema 1:
  aantallen formatieplaatsen regiokorpsen

  Onderstaand schema bevat per regiokorps een overzicht van de
  formatieplaatsen bij de CID, de tactische recherche, het OT, de
  STO, het BFO en overige diensten. Indien bekend wordt aangeven wat
  de verdeling is over de districten en het regioniveau binnen de
  korpsen.

  2.4.3 Relevante landelijke diensten

  Korps landelijke politiediensten

  Het Korps landelijke politiediensten (KLPD), ook wel het 26-ste
  politiekorps genoemd, is oorspronkelijk ontstaan uit elf landelijke
  diensten van het korps Rijkspolitie en bestaat nu uit zes divisies,
  te weten: de divisie Informatietechnologie (IT), de divisie
  Mobiliteit, de divisie Koninklijke en diplomatieke beveiliging, de
  divisie Logistiek, de divisie Centrale recherche informatie (CRI)
  en de divisie Ondersteuning. De divisie Ondersteuning van het KLPD
  ondersteunt de Nederlandse politie en bijzondere
  opsporingsdiensten. Het gaat om lucht(foto)steun, levende have,
  mobiele en/of landelijke communicatienetwerken of andere technische
  hulpmiddelen en verder het toepasbaar en beschikbaar maken en
  stellen van technologie. De divisie Ondersteuning bestaat uit zes
  diensten. In het kader van dit onderzoek is de Dienst technisch
  operationele ondersteuning daarvan de belangrijkste.

  Divisie Centrale recherche informatie

  De Centrale recherche informatiedienst (CRI) was voorheen een
  buitendienst van het ministerie van Justitie. Met de reorganisatie
  van de politie is de CRI een divisie van het KLPD geworden en
  daarmee een onderdeel van de reguliere politie.

  De divisie CRI kent onder andere een hoofdafdeling Regionale
  samenwerking. Deze hoofdafdeling is onderverdeeld in vijf
  geografisch gedeconcentreerde steunpunten, zogenaamde Afdelingen
  recherche informatie (ARI). Deze steunpunten zijn gevestigd in
  Assen (ARI-Noord), Enschede (ARI-Oost), Eindhoven (ARI-Zuid),
  Rotterdam (ARI-Zuid-West) en Amsterdam (ARI-Noord-West). De ARI’s
  zijn opgericht vanuit de behoefte de CRI voor politie en justitie
  beter herkenbaar en toegankelijk te maken. De ARI’s vormen nu het
  vaste aanspreekpunt voor politie, justitie en andere
  opsporingsinstanties inzake aangelegenheden van de CRI. Een andere
  voor dit onderzoek van belang zijnde hoofdafdeling van de divisie
  CRI is de dienst Recherche expertise. Tot de dienst Recherche
  expertise behoren onder meer de afdelingen ACCI en ANCPI. Bij de
  Afdeling covrdinatie criminele inlichtingen (ACCI) is een aantal
  taken ondergebracht, waaronder: De Nationale criminele
  inlichtingendienst (NCID) is als organisatorische eenheid
  ondergebracht bij de ACCI. De NCID is bedoeld als overkoepelend
  orgaan over de CID-en bij de regiokorpsen. Het Landelijk
  informatiepunt observatie (LIPO) en Landelijk covrdinatiepunt
  grensoverschrijdende observatie ( LCGO) vallen organisatorisch
  onder de ACCI. Het zijn beide meldpunten ter covrdinatie van
  diverse observatiewerkzaamheden door de OT’s. Het gaat bij het LIPO
  om meldingen van bovenregionale en internationale OT-acties,
  OT-acties die langer dan 24 uren duren, OT-acties bij een
  grootschalige inzet en OT-acties van bijzondere opsporingsdiensten.
  Bij het LCGO, dat opgericht is in het kader van Schengen, komen
  rechtshulpverzoeken met betrekking tot overname van OT-acties
  binnen. Het Maritiem informatiepunt (MIP) is in januari 1992
  ingesteld. Dit meldpunt richt zich op de bestrijding van
  criminaliteit op de Noordzee en de grote binnenwaterwegen, zoals
  onderschepping van verdovende-middelentransporten en
  milieudelicten. In het MIP werken samen: de CRI, de Kustwacht, de
  rivierdienst van de politie Rotterdam, de politie te water, de
  Koninklijke marechaussee en de Douane. Noot Bij de
  divisie CRI is ook het politikle meldpunt Finpol (Financikle
  politiedesk) opgezet. Het meldpunt is opgezet bij de
  inwerkingtreding van de wet MOT op 1 februari 1994. Finpol verwerkt
  de door het MOT als verdacht aangemerkte transacties.

  2.4.4 Opleidingsorganisaties politie

  Het politie-onderwijs wordt door diverse instituten verzorgd, die
  gezamenlijk ressorteren onder het zogeheten Landelijk selectie en
  opleidingscentrum politie (LSOP), dat in juli 1992 werd opgericht.
  Het LSOP is een publiekrechtelijk orgaan, waarin veertien
  politie-instituten zijn gebundeld die werkzaam zijn op het gebied
  van voorlichting, werving en selectie, advisering en opleiding voor
  de politie. Het LSOP telt in totaal zo’n 950 medewerkers.

  De Rechercheschool

  In 1962 werd besloten tot de oprichting van een landelijk
  recherche-opleidingsinstituut voor zowel de gemeentepolitie als de
  Rijkspolitie: de zogenoemde Rechercheschool, gevestigd te Zutphen.
  De Rechercheschool is het enige instituut dat
  recherche-onderwijs geeft aan politie-ambtenaren. In 1966
  kon de Rechercheschool voor het eerst een basisopleiding voor
  rechercheurs aanbieden. Deze opleiding duurde dertien weken. Vanaf
  dat moment is het cursuspakket uitgebreid met ook meer
  gespecialiseerde opleidingen. Het verschijnen van het beleidsplan
  Samenleving en Criminaliteit leidde halverwege de jaren
  tachtig tot een aanzienlijke taakuitbreiding van de
  Rechercheschool. Naar aanleiding van dit rapport zijn onder meer
  vier speciale vakgroepen ingesteld: de vakgroep Recht, de vakgroep
  Techniek, de vakgroep Taktiek, en de vakgroep Gedragswetenschappen.
  Deze vakgroepen leggen zich toe op het verrichten van toegepast
  onderzoek en het ontwikkelen van het onderwijs.

  De taakuitbreiding van de Rechercheschool is als volgt
  omschreven. Naast het gaan verrichten van toegepast onderzoek en de
  verdere ontwikkeling van onderwijs voor het Nederlands
  recherchemanagement moest de Rechercheschool zich vooral gaan
  richten op onderricht in kwalitatieve, verdiepende en innovatieve
  recherchemethodieken, alsmede op het massaal opleiden van de zeer
  vele politie-ambtenaren, die vanuit de generale taakstelling dan
  wel een gedespecialiseerd takenpakket, in de korpsen met
  recherchewerkzaamheden werden belast.
  Noot

  In reactie op de generale taakstelling van
  basispolitiefunctionarissen in de korpsen werd in 1992 het
  recherchebasisonderwijs (de +Recherche basiscursus; en de +Cursus
  algemene recherche;), dat door de Rechercheschool was ontwikkeld,
  overgeheveld naar de onderwijsorganisaties binnen de
  politieregio’s. Dit zijn de zogenaamde Politie opleidingscentra. In
  de Politieopleidingscentra vindt nu ook het onderwijs plaats voor
  hulpofficier van justitie Noot . De totale doelgroep
  voor de +Recherche basiscursus; bedroeg 18.000 mensen in 25
  regio’s. Korpsen hebben medewerkers door de Rechercheschool laten
  opleiden tot docenten voor de +Recherche basiscursus;, die de
  cursus vervolgens in hun eigen regio konden verzorgen. Na het
  uitzetten van het recherchebasisonderwijs in de politieregio’s is
  de Rechercheschool zich vervolgens gaan concentreren op (de
  voortzetting van) de ontwikkeling en organisatie van specialistisch
  onderwijs. Hierbij valt te denken aan cursussen gericht op
  misdaadpreventie of cursussen als recherchetechniek, criminele
  analyse, pseudokoop en criminele inlichtingen. De kerntaken van de
  Rechercheschool kunnen als volgt worden beschreven:
  Noot

  opsporingspraktijk gebruikte methoden en technieken te
  bevorderen.
  – Het aanbieden van cursussen en het geven van advies teneinde
  eenduidigheid terzake van de in de deze cursussen door korpsen en
  Politie opleidingscentra.
  – Het ontwikkelen van pakketten voor de basisopleidingen recherche
  en ondersteuning van de uitvoering van Op dit moment telt de
  Rechercheschool zo’n 50 medewerkers: 25 docenten en 25
  administratieve krachten. – Het ontwikkelen en realiseren van
  speciale opleidingen op recherchegebied. Verder heeft men de
  beschikking over ongeveer 400 gastdocenten. De Rechercheschool kent
  vier Opleidingssectoren en evenzoveel hoofden Opleidingssectoren.
  Een hoofd Opleidingssector is verantwoordelijk voor de ontwikkeling
  van specialistische cursussen en het werven van gastdocenten. De
  gastdocenten verzorgen onderwijs onder verantwoordelijkheid van een
  hoofd Opleidingssector, vanouds vooral op het gebied van fraude,
  economie en jeugd en zeden. Vanaf midden ’80 traden zij ook op in
  een groeiend aantal specialistische cursussen zoals de cursus
  Pseudokoop (1985), de cursus CID (1986) Noot , cursus
  STO (’89/’90) en de cursus Criminele Analyse en Strategische
  Analyse. In 1994 heeft de Rechercheschool 3.901 cursisten opgeleid.
  Op dit moment worden er meer dan 50 verschillende cursussen
  gegeven. De groep geonteresseerden voor het onderwijs aan de
  Rechercheschool wordt groter Noot , waarbij de
  diversiteit van deze groep ook toeneemt. In het jaarverslag van
  1994 werden bijvoorbeeld de bijzondere opsporingsdiensten genoemd
  als afnemer van cursussen.

  De Nederlandse Politie Academie (NPA)

  De Nederlandse Politie Academie (NPA) bestaat uit vier
  instituten: het Politie Studie Centrum (PSC), de Nederlandse
  Politie Academie (NPA oude stijl), het Centraal Instituut voor
  Opleiding en Vorming (CIOV) en de Kaderschool (KS). De Nederlandse
  Politie Academie verzorgt de primaire opleiding voor
  leidinggevenden en diverse andere opleidingen ten behoeve van het
  hogere management bij de politie.

  De Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

  De opleiding voor (toekomstige) officieren van justitie en
  rechters(-commissarissen) wordt door de Stichting Studiecentrum
  Rechtspleging (SSR) verzorgd. De SSR verzorgt tevens
  vervolgcursussen en vaardighedentrainingen.

  Alhoewel het LSOP en de SSR verantwoordelijkheid dragen voor de
  opleidingen, oefenen de ministeries van Binnenlandse Zaken en
  Justitie invloed uit op de inhoud van de opleidingen. De invloed
  van de ministeries kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit het feit
  dat de departementen in overleg met de SSR de eindtermen van de
  opleidingen vaststellen. Het al dan niet beschikbaar stellen van
  geld voor opleidingen is een tweede sturingsmogelijkheid. Een
  uniformering en objectivering van de opleidingseisen kan
  bewerkstelligd worden door het afnemen van onafhankelijke examens.
  Plannen op dit terrein worden uitgewerkt.

  Werkgroep-Behling:
  deskundigheidsbevordering

  Vanuit het ministerie van Justitie heeft de Werkgroep
  deskundigheidsbevordering (Werkgroep-Behling) ten behoeve van het
  project Aanpak zware georganiseerde criminaliteit de
  opleidingsbehoefte geonventariseerd van alle betrokkenen bij de
  bestrijding van de zware, georganiseerde criminaliteit. Twee
  sub-werkgroepen hebben de deskundigheids-bevordering van het
  openbaar ministerie, de rechterlijke macht en het politiemanagement
  respectievelijk de uitvoerende politietaak uitgewerkt. Een en ander
  heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor zestien modulen.
  Het grootste gedeelte van de modulen (elf van de zestien) heeft
  betrekking op de algemene basiskennis, vakkennis en
  wetenschappelijke vorming. Na het volgen van deze elf modulen dient
  de cursist algemene kennis te hebben ten aanzien van de
  georganiseerde misdaad als maatschappelijk verschijnsel.
  Noot De resterende modulen hebben betrekking op het
  management. Deze modulen hebben ten doel om de leidinggevende van
  (sub)eenheden in dit veld, bezit te laten nemen van kennis en
  vaardigheden om, qua sturing van mensen en middelen, de gestelde
  doelen binnen de gegeven kaders tegen zo weinig mogelijk +kosten;
  te bereiken. Inmiddels heeft de Rechercheschool i.c. de vakgroep
  Recht zo’n 80% van de modulen die naar aanleiding van de
  werkgroep-Behling zijn geformuleerd, ontwikkeld. De Nederlandse
  Politie Academie geeft sinds begin 1995 een cursus die specifiek is
  gericht op het leidinggeven aan de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit.

  Relaties tussen Rechercheschool, NPA en SSR

  De Rechercheschool had in 1976 een cursus +Hogere ambtenaren;. Eind
  tachtiger en begin negentiger jaren had de Rechercheschool nog een
  opleiding voor recherchemanagers; de cursus +Recherchechefs;.
  Daarvan konden ook leden van het openbaar ministerie gebruik maken.
  De algemeen directeur van het LSOP heeft de keuze gemaakt om alles
  wat met management te maken heeft bij de Nederlandse Politie
  Academie onder te brengen. Op de Rechercheschool is men niet direct
  een warm voorstander van deze verdeling, omdat op de Nederlandse
  Politie Academie weliswaar wordt geleerd hoe te managen, maar er
  geen vakinhoudelijke kennis wordt aangereikt. De Rechercheschool
  acht het onderwijsaanbod voor recherchemanagement onverantwoord. De
  samenhang tussen de Rechercheschool en de SSR laat te wensen over.
  De Rechercheschool had naast de eerdergenoemde
  recherchemanagementcursus ook een cursus +Rechter-commissaris in
  strafzaken;. In deze cursus waren zowel de juridische als de
  tactisch-praktische, operationele aspecten van het werk opgenomen.
  Deze cursus is later overgegaan naar de SSR en volgens de
  Rechercheschool inmiddels verworden tot een cursus met alleen maar
  juridische inhoud, waarmee de SSR deze cursus heeft ingepast in het
  oude denken. De Rechercheschool zou een aantal modulen uit het
  rapport-Behling in samenwerking met de NPA en het
  Politiestudiecentrum ontwikkelen. Het gaat daarbij om modulen voor
  het management, bijvoorbeeld hoe het management zich kan beveiligen
  tegen corruptie in haar organisatie. De ontwikkeling van die
  modulen verloopt niet soepel.

  Van de zijde van de Rechercheschool wordt opgemerkt dat er
  bij de NPA en het Politiestudiecentrum niet is

  voorzien in een +infrastructuur; om ontwikkelingen in de
  praktijk te volgen en te vertalen in het onderwijs. De mate waarin
  een opleidingsinstituut op de hoogte is van en aandacht besteedt
  aan opsporingsmethoden zoals ze plaatsvinden in de praktijk of tot
  voor kort plaatsvonden, hebben duidelijk te maken met de relatie
  die de Rechercheschool zelf onderhoudt met de praktijk.
  Recherche-onderwijs valt niet geheel los van de praktijk te
  ontwikkelen. De veronderstelling bij de Rechercheschool is dat
  andere opleidingsinstituten te weinig voeling hebben met de
  praktijk.

  2.4.5 Adviescommissies, overleg- en
  covrdinatie-organen

  Recherche adviescommissie (RAC)

  De RAC is ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de
  ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van 31 juli 1969.
  Noot
  De taak van de RAC is de ministers van Binnenlandse Zaken en
  Justitie desgevraagd dan wel op eigen initiatief te adviseren over
  de meest doelmatige inrichting en werking van de recherchediensten
  van de Nederlandse politie en de uitrusting van deze diensten met
  technische apparatuur en administratieve hulpmiddelen. Hierbij
  behoren ook de bevordering van een doelmatige tactische,
  administratieve en technische assistentie ten behoeve van de
  opsporing van strafbare feiten.

  De RAC wordt voorgezeten door een procureur-generaal en bestaat
  verder uit leidinggevende politie-ambtenaren, ambtenaren van het
  departement Justitie, officieren van justitie en iin
  korpsbeheerder. De RAC kan, indien zij daar voor de goede
  vervulling van haar taak behoefte aan heeft, uit haar midden
  werkgroepen instellen voor de bestudering van specifieke problemen.
  Daarnaast kan de RAC zich zowel in haar plenaire vergaderingen als
  in haar werkgroepen laten bijstaan door deskundigen. De RAC heeft
  over tal van onderwerpen, zowel op technisch als op organisatorisch
  gebied, geadviseerd.

  Enkele RAC-adviezen:
  rapport werkgroep Afluisteren (1981), rapport werkgroep
  Informanten en tipgelden (1983), rapport werkgroep
  Pseudokoop (1984), rapportages werkgroep
  Misdaadanalyse
  (1986 en 1991), rapport werkgroep Direct Afluisteren (1991),
  rapport Zware Milieucriminaliteit (1992), Brief werkgroep

  Infiltratie (juli 1993), rapport De Leugendetector (oktober
  1993), Projekt harmonisering nationale
  informatiehuishouding
  georganiseerde misdaad (oktober 1993).

  De adviezen van de RAC hebben weliswaar invloed, maar zijn niet
  bindend. De status van de adviezen blijkt af te hangen van de
  reactie op hoog ambtelijk en politiek niveau. Wanneer een advies
  niet, of pas na lange tijd, door richtlijnen en wetgeving wordt
  gevolgd, krijgt het RAC-advies een eigen status. Voorstanders
  zullen zich op een RAC-advies beroepen, terwijl tegenstanders van
  een bepaald advies erop wijzen dat het advies niet bindend is.

  Covrdinerend beleidsoverleg (CBO)

  Het CBO is een adviesorgaan ten behoeve van het College van
  procureurs-generaal. Tot de instelling van het CBO is besloten in
  de Vergadering van de procureurs-generaal van 8 januari 1992. De
  taakopdracht van het
  CBO is vastgelegd in een notitie van 7
  februari 1992. De belangrijkste taken van het

  CBO zijn:
  van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit; –
  advisering van de Vergadering van procureurs-generaal over
  landelijke prioriteiten met name op het gebied de politie
  betreffende in relatie tot de bestrijding van zware criminaliteit
  zoals bijvoorbeeld
  infiltratie, – advisering van de
  Vergadering van procureurs-generaal over allerlei onderwerpen het
  openbaar ministerie en opsporingstechnieken, teamvorming,
  wetgeving, enzovoort; – onderneming van zelfstandige actie, zoals
  het doen van een landelijke analyse envoorbereiding van de
  uitvoering van het beleidsplan zware criminaliteit.

  Het CBO bestaat thans uit de zes hoofdofficieren die
  verantwoordelijk zijn voor een kernteam, plus de landelijk
  hoofdofficier die aan het hoofd staat van het Landelijk bureau
  openbaar ministerie en die het bevoegd gezag uitoefent over het
  landelijk rechercheteam. Drie leden van de Raad van
  Hoofdcommissarissen zijn adviserend lid; het hoofd van de CRI woont
  de vergaderingen bij.

  Raad van Hoofdcommissarissen

  De Raad van Hoofdcommissarissen is een overlegvorm van de chefs van
  de 25 regionale politiekorpsen en de chef van het korps landelijke
  politiediensten. Er bestaat geen instellingsbesluit of officikle
  taakomschrijving van de Raad van Hoofdcommissarissen. De Raad van
  Hoofdcommissarissen is per 1 januari 1994 van start gegaan en
  daarmee in feite een voortzetting van het Covrdinerend
  politieberaad (CPB), dat sinds 1984 bestond. Aan het Covrdinerend
  Politieberaad was destijds de zogeheten Centrale politie recherche
  commissie (CPRC) opgehangen. De belangen die de CPRC behartigde
  zijn te vergelijken met de adviescommissies bij de Raad van
  Hoofdcommissarissen.

  De Raad van Hoofdcommissarissen streeft de volgende
  doelstellingen na:
  (onder andere positie, taak, functie en werkwijze politie);
  – het ontwikkelen en uitdragen van visies met betrekking tot alle
  voor de politie relevante aangelegenheden

  • fungeren als aanspreekpunt voor alle aangelegenheden die de
   politie betreffen;
  • bevorderen van een eigentijds beeld over de politie in de
   samenleving;
  • bevorderen van de eigen professionaliteit van de
   politie;
  • adviseren aan gezags- en beheersinstituties over de
   politie.
   De Raad van Hoofdcommissarissen heeft leden afgevaardigd in het
   Covrdinerend beleidsoverleg (CBO). De Raad heeft een aantal
   adviescommissies, waaronder de Adviescommissie criminaliteit (ACC).
   De adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de Raad van
   Hoofdcommissarissen en zijn verder samengesteld uit andere leden
   van de Raad en vertegenwoordigers uit het politieveld, die in
   beleidsmatig opzicht deskundig zijn op een bepaald terrein.

  Hoofdofficierenberaad

  De hoofdofficieren van justitie hebben zich verenigd in het
  Hoofdofficierenberaad. Er bestaat geen instellingsbesluit of
  officikle taakomschrijving van dit beraad. Het
  Hoofdofficierenberaad is vertegenwoordigd in het Covrdinerend
  Beleidsoverleg (CBO) en het College van procureurs-generaal.

  Begeleidingscommissie CID

  De Begeleidingscommissie CID werd op grond van artikel 15
  CID-regeling 1986 in het leven geroepen. Deze had tot taak de
  politikle samenwerking op het gebied van criminele inlichtingen te
  gevorderen en te begeleiden alsook de reorganisatie van de politie
  te begeleiden.

  Daarbij moest de Begeleidingscommissie uitdrukkelijk aandacht
  besteden aan het toetsen van de bruikbaarheid van de CID-regeling;
  – de ontwikkeling van een adequate automatiseringsapplicatie ten
  behoeve van de uitvoering van de CID-regeling; – de opleiding van
  CID-functionarissen; – de wenselijkheid om tot een eventuele
  herschikking van sterkte van Regionale
  criminele
  inlichtingendiensten (RCID) over te gaan op basis van
  feitelijke werkdruk;- de toekomstige indeling c.q. spreiding
  van
  observatieteams van gemeente- en rijkspolitie; – de
  relatie van de
  CID met bijzondere opsporingsdiensten,
  politieke inlichtingendiensten, Interpol en soortgelijke
  buitenlandse diensten.
  Noot

  De Begeleidingscommissie CID is op 1 april 1993 opgeheven.
  Noot Na een periode van bijna twee jaar hebben de
  politieministers een Raad van advies voor de CID ingesteld.
  Noot Deze raad zal slechts adviezen aan de ministers
  geven. De CID-regeling 1995 voorziet niet in een met de
  begeleidingscommissie vergelijkbaar instituut. Wellicht neemt het
  op 18 en 19 mei 1995 voor het eerst bijeen gekomen Landelijk
  platform van CID-officieren een deel van de functie van de
  Begeleidingscommissie over.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken