• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 9.4 Samenwerking en cordinatie

  9.4 Samenwerking en cordinatie

  9.4.1 Ressortelijke adviescommissies, LOCO en Raad van advies
  voor de CID

  Binnen het openbaar ministerie functioneerden landelijk en op
  ressortsniveau tal van adviescommissies. Met de reorganisatie van
  het OM is ook de overlegstructuur veranderd. Op landelijk niveau
  functioneert het adviescollege wetgeving, bestaande uit leden van
  het OM, onder voorzitterschap van een hoofdofficier. Het college
  adviseert de vergadering van procureurs-generaal over juridische
  vraagstukken, met name over voorgenomen weten regelgeving,
  inclusief richtlijnen.
  In de ressorten was sprake van een vrij fijnmazig en
  onoverzichtelijk stelsel van adviescolleges. Er waren commissies
  voor verkeer (Revecom), voor Economie (Recom), het ressortelijk
  executie overleg (REO) en het overleg in kinderzaken
  (Rekicom).

  De ressortelijke adviescommissies onder leiding van
  advocatengeneraal zijn opgeheven. In een aantal ressorten komen
  zwacri-officieren uit verschillende arrondissementen nog bijeen,
  thans onder voorzitterschap van een hoofdofficier die een kernteam
  bestuurt. Naar verwachting gaat deze overlegvorm de ressortelijke
  commissies zware criminaliteit vervangen, zowel beleidsmatig als in
  hun rol van lokaal steunpunt voor het Cordinerend beleidsoverleg
  (CBO) bij de prioriteitsstelling.

  Het landelijk overleg van cordinerend officieren (de
  kernteamofficieren van justitie) fungeert onder voorzitterschap van
  de hoofdofficier van het landelijk bureau openbaar ministerie als
  voorportaal van het CBO, met name in operationele kwesties.

  Er was tot voor kort geen landelijk overleg van CID-officieren
  van justitie. Inmiddels zijn daartoe de eerste aanzetten gegeven.
  In verband met de normering van niet uitdrukkelijk in de wet
  geregelde opsporingsmethoden wordt dat landelijk overleg van belang
  geacht. Er is geopperd dat een landelijk platform van
  CID-officieren van justitie, al dan niet onder te brengen bij het
  LBOM, over enkele jaren de CTC zou moeten vervangen. Sinds kort
  functioneert de Raad van advies voor de CID.

  De heer Koekkoek :
  U bent voorzitter van de Raad van advies voor de CID.
  U bent op 19 mei 1995 genstalleerd. Heeft de Raad al enig advies
  uitgebracht?
  De heer Blok:
  Nog geen enkel. Na 19 mei hebben we nog twee vergaderingen
  gehad. U kunt zich voorstellen dat het dan niet mogelijk is,
  adviezen uit te brengen.
  De heer Koekkoek:
  Wat heeft u onder handen?
  De heer Blok:
  We hebben onder handen een inventarisatie van welke
  onderwerpen met prioriteit zouden moeten worden behandeld. We
  hebben meer speciaal gesproken over de vraag of er een CID-functie
  bij de bijzondere opsporingsdiensten moet komen; of er een
  CID-functie bij het landelijk rechercheteam moet komen. En we
  hebben aandacht besteed aan de vraag, in hoeverre CID-informatie
  aan het bestuur ter beschikking kan worden gesteld. Maar
  eindadviezen zijn er nog niet verschenen; dat is nog een vrij brede
  discussie.
  Noot

  9.4.2 Cordinerend beleidsoverleg

  In de vergadering van de procureurs-generaal van 8 januari 1992
  is besloten een landelijk cordinerend beleidsoverleg (CBO) te
  starten. Het CBO is een adviesorgaan ten behoeve van de
  Vergadering, thans het College van procureurs-generaal.

  De taakopdracht van het CBO is vastgelegd in een
  notitie van 7 februari 1992. De belangrijkste taken van het

  CBO zijn:
  van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit; –
  advisering van de Vergadering van procureurs-generaal over
  landelijke prioriteiten met name op het gebied betreffende in
  relatie tot de bestrijding van zware criminaliteit zoals
  bijvoorbeeld
  infiltratie, – advisering van de Vergadering
  van procureurs-generaal over allerlei onderwerpen het OM en de
  politie opsporingstechnieken, teamvorming, wetgeving enz.;
  uitvoering van het beleidsplan zware criminaliteit.

  onderneming van zelfstandige actie, zoals het doen van een
  landelijke analyse en voorbereiding van de

  Het CBO bestaat thans uit de zes hoofdofficieren die
  verantwoordelijk zijn voor een kernteam plus de hoofdofficier die
  aan het hoofd staat van het landelijk bureau OM. Drie leden van de
  Raad van Hoofdcommissarissen zijn adviserend lid; het hoofd van de
  CRI woont de vergaderingen ook bij. In de periode tussen de
  oprichting van het CBO en september 1994 is veel gesproken over de
  taak en positie van het CBO.

  In de vergaderingen van het CBO komen de volgende onderwerpen
  aan de orde: criminaliteitsanalyse, inventarisatie van criminele
  groeperingen en prioriteitenstelling; de nota van de minister van
  Justitie inzake georganiseerde criminaliteit en de kernteams.

  Door het CBO is een drietal werkgroepen ingesteld.
  Onder voorzitterschap van de advocaat-generaal Behling houdt een
  werkgroep zich bezig met deskundigheidsbevordering. Onder
  voorzitterschap van de Amsterdamse chef recherche Van Riessen
  functioneert een werkgroep proactief rechercheren. De derde
  werkgroep houdt zich bezig met de landelijke

  informatiehuishouding en de misdaadanalyse. De voortgang
  van deze werkgroepen komt in het
  CBO regelmatig aan de
  orde.

  Verder worden de onderwerpen infiltratie en pseudokoop regelmatig
  besproken. Zo wordt in de vergadering van het CBO van 2
  oktober 1992 zorg uitgesproken over de capaciteit en kwaliteit van
  pseudokoop en
  infiltratie. In de vergadering van 28 augustus
  1992 wordt geconcludeerd dat er geen beeld is omtrent de behoefte
  aan
  infiltratie nu en in de toekomst. In enkele
  vergaderingen (2 april 1993 en met name 8 maart 1994) wordt
  aandacht besteed aan het
  fenomeenonderzoek. De
  kernteamleiders blijken grote moeite te hebben met dit begrip.
  Voorts is er aandacht voor de IRT-affaire inclusief de nasleep
  daarvan, het rapport van de commissie-Donner en de oprichting van
  een landelijk OM bureau.

  Het CBO houdt zich voornamelijk bezig met de kernteams. Dit
  betekent onder meer dat het CBO voor in de toekomst te entameren
  onderzoeken van de kernteams op basis van een prioriteitenstelling
  aangebracht door de CRI adviseert aan het College van
  procureurs-generaal. Het College is beslissingsbevoegd. In de
  kernteam-convenanten wordt de prioriteitenstelling echter
  overgelaten aan de driehoek, waar dan ook het zwaartepunt van de
  besluitvorming ligt. Dit leidt in de praktijk tot
  onduidelijkheid.

  De heer Gonsalves:
  In de nota Georganiseerde criminaliteit van 1992 hebben de
  ministers bepaald dat de prioriteitenstelling plaatsvindt, op
  voorstel van het
  CBO, door toen nog de Vergadering van
  procureurs-generaal. Daarna zijn convenanten gesloten met de
  regio-korpsbeheerders over de oprichting van de
  kernteams.
  In artikel 4 staat dat de driehoek die over het
  kernteam
  gaat, de prioriteiten vaststelt. Vervolgens moet het College van
  procureurs-generaal daarmee instemmen. Daar zit echter frictie
  tussen. Dat veroorzaakt in de praktijk van tijd tot tijd
  spanningen. Het ware wenselijk als die frictie werd opgeheven en
  als het werd verhelderd. (…)
  De heer Gonsalves:
  Wij hebben in een van de laatste CBO-vergaderingen
  geconstateerd dat er hele terreinen braak blijven liggen, omdat
  iedereen zegt: dat is mij te ingewikkeld, laat een ander dat maar
  doen. Dat is een klassiek probleem, waardoor bepaalde moeilijke
  onderzoeken niet werden verricht. Het
  CRI liep daar het land
  mee af, maar niemand wilde ze doen. Dat is niet goed. Daarom hebben
  de hoofdofficieren gezegd – dat is weer een stap vooruit – dat zij
  van hun gezagspositie over die
  kernteams gebruik moeten
  maken om, zodra er capaciteit vrijkomt, het
  CBO bepalender
  te laten zijn bij de invulling daarvan en te gaan kijken wat
  landelijk gezien het zwaarste weegt. Dan moet het regiobelang dus
  achteruit gezet worden.
  Noot

  Artikel 4 van de kernteamconvenanten bepaalt dat het politieteam
  wordt belast met onderzoeken die door de verantwoordelijke
  hoofdofficier en korpsbeheerder zijn vastgesteld en waarmee is
  ingestemd door het college van procureurs-generaal.

  Over de prioriteitenstelling in het kernteam Amsterdam
  is opgemerkt dat deze (in ieder geval tot april 1995) verloopt via
  het ressortsoverleg. Door de regio’s worden projecten ingebracht
  waaruit kan worden gekozen. Welk project zou worden gekozen, zou
  volgensde politie veel te maken hebben met het nauw optrekken met
  het eigen OM. Een recente vergadering van het ressortsoverleg
  Amsterdam wordt beschamend genoemd. Het zou zijn gegaan om negen
  projecten waar een paar analisten naar hadden gekeken en waarbij
  het aantal tips en het aantal kilo’s verdovende middelen
  doorslaggevend zouden zijn geweest. In dat verband wordt gesteld
  dat het
  CBO geen keuzen maakt, maar zich akkoord verklaart
  met een arrondissementaal voorstel. Een rechtstreeks bij het

  CBO betrokkene geeft te kennen dat het CBO er niet echt
  in is geslaagd om op het nationale niveau invloed te hebben op de
  prioriteitenstelling in arrondissementen en ressorten.
  Niet
  alle onderzoeken op het terrein van de georganiseerde criminaliteit
  worden voorgelegd aan het CBO en, zoals in hoofdstuk 6 Kernteams
  bleek, niet al deze onderzoeken geschieden door de kernteams.
  Prioriteitenstelling daaromtrent geschiedt op het niveau van de
  arrondissementen resp. de regio’s.

  9.4.3 De Vergadering, later het College van
  procureurs-generaal

  Reeds lange tijd vergaderen de procureurs-generaal over het
  ontwikkelen van een landelijk OM-beleid. De vergadering stond
  tot voor kort onder voorzitterschap van de secretaris-generaal die
  namens de minister van Justitie optrad. Ook in geval de minister
  van Justitie zelf aanwezig was trad de SG op als voorzitter.
  Ambtshalve was ook de directeur-generaal politie van het

  ministerie van Justitie aanwezig. De vergadering had geen
  wettelijke basis. De vergadering heeft zich steeds meer ontwikkeld
  tot een raad van bestuur van het OM. De verdeling van
  beleidsportefeuilles is daarvan een uiting.
  Noot
  De procureur-generaal van het ressort ‘s-Hertogenbosch beheert
  thans de portefeuille georganiseerde criminaliteit. In de praktijk
  gaat het bij de werkbezoeken van de huidige portefeuillehouder
  georganiseerde criminaliteit doorgaans meer om beheerszaken en
  minder om de werkinhoud. In de vergadering van procureurs-generaal
  kwamen naast zaken van incidentele betekenis en adviezen aan de
  minister over projecten van wetgeving onderwerpen aan de orde die
  betrekking hadden op de cordinatie van het beleid van het OM op het
  gebied van opsporing en vervolging.

  In de vergadering van 3 juni 1992 was de vraag aan de orde of
  het OM c.q. de minister van Justitie met voldoende argumenten zal
  kunnen schragen dat de exclusieve verantwoordelijkheid voor de
  bestrijding van georganiseerde criminaliteit bij justitie ligt.
  Voor het feitelijk doen verrichten van strafrechtelijke onderzoeken
  is het OM in hoge (voor wat betreft de randstad) of mindere (voor
  wat betreft de overige ressorten) mate afhankelijk van de
  korpschefs en
  korpsbeheerders om de benodigde capaciteit in
  te zetten. Het laatste woord omtrent de in te zetten capaciteit
  door de andere schakels ligt niet bij het OM. Het OM kan hierdoor
  volgens het Plan van aanpak niet verantwoordelijk worden gesteld
  voor de werking van strafrechtelijke keten als geheel. Het OM kan
  wel verantwoordelijk worden gesteld voor het zichtbaar maken van de
  consequenties van het voorgenomen en gevoerde beleid voor de
  strafrechtelijke keten.
  Noot In de vergadering van
  13 januari 1993 heeft de voorzitter het oordeel uitgesproken dat de
  bewaking van de eenheid van het beleid van OM voorop staat. Zaken
  die op regionaal niveau tot stand komen en die in het beleid van
  het OM passen behoeven niet door de Vergadering van
  procureurs-generaal te worden vastgesteld of goedgekeurd. Het is de
  vraag hoe dit zich na de reorganisatie van het OM zal verhouden tot
  een actiever beleid van de procueurs-generaal ten aanzien van de
  inzet van opsporingsmethoden. De onderwerpen op het terrein van de
  zware, georganiseerde criminaliteit die in de Vergadering van
  procureurs-generaal aan de orde komen, worden voorbereid door het
  Centraal beleidsoverleg. In de Vergadering van
  procureurs-generaal zijn gedurende de laatste twee jaar de volgende
  onderwerpen behandeld: de CBO-inventarisatie,
  infiltratie,
  activiteiten van georganiseerde criminaliteit in politieke organen,
  nadere studie
  inkijkoperaties, kernteams en landelijk
  rechercheteam en OM-bureau.
  De normering van bijzondere
  opsporingsmethoden is (met uitzondering van infiltratie
  Noot ) nooit in de vergadering van procureurs-generaal
  aan de orde geweest. Wel is dit onderwerp in de vergaderingen van
  11 april en 26 mei 1994 in aanwezigheid van de toenmalige minister
  van Justitie aan de orde geweest in relatie tot de IRT-affaire.

  De minister van Justitie heeft daar de volgende conclusies
  getrokken:
  1. De taakuitoefening van de politie onder leiding van het bevoegd
  gezag behoeft verbetering. De politie laat zich te weinig gelegen
  liggen aan het gezag van het OM en de zeggenschap van de

  korpsbeheerder; 2. De bestrijding van zware, georganiseerde
  criminaliteit noodzaakt tot een meer centrale sturing. In dat
  verband wordt geconcludeerd tot aanscherping van de landelijke
  richtlijnen; het voorzien in een landelijke commissie met centrale
  bevoegdheden en een toetsende taak; een meer centrale rol voor de
  PG-portefeuillehouder georganiseerde criminaliteit en een directe
  verantwoordelijkheidslijn procureur-generaal 3. Er moet een
  landelijk team bij het
  KLPD komen ter ondersteuning van de
  bestaande IRT’s en er moet een – minister;

  landelijk OM-bureau komen;
  4. De procureur-generaal portefeuillehouder georganiseerde
  criminaliteit zal zich moeten gaan bezig houden met de sturing van
  alle interregionale teams. In een tussenliggende vergadering van 13
  april 1993 wordt benadrukt dat de PG-portefeuillehouder
  georganiseerde criminaliteit meer direct verantwoordelijk moet zijn
  voor de interregionale teams. De procureurs-generaal kunnen zich in
  hoofdlijnen vinden in deze conclusies.
  Noot Kort
  daarop stelde de procureur-generaal portefeuillehouder
  georganiseerde criminaliteit een nota op waarin hij niet alleen
  voorstelt om alle zes
  kernteams onder zijn leiding te
  brengen, maar ook om bij het parket van de portefeuillehouder een
  landelijk opsporingsteam te formeren.
  Noot Aan de
  nota is geen uitvoering gegeven.
  Voor de normering van
  strafvorderlijk optreden door het OM beschikt de vergadering van
  procureurs-generaal over de mogelijkheid om richtlijnen te geven.
  De bevoegdheid daartoe vloeit voort uit hun bevelsbevoegdheid ten
  opzichte van de hoofdofficieren van justitie. Van dit instrument
  heeft de vergadering van procureurs-generaal, voorzover het de
  bestrijding van georganiseerde criminaliteit betreft, betrekkelijk
  weinig gebruik gemaakt.
  Handelen in strijd met een richtlijn kan schending van n van de
  beginselen van een goede procesorde opleveren; op richtlijnen die
  behoorlijk zijn gepubliceerd, kan zelfs rechtstreeks in rechte een
  beroep worden gedaan, omdat zo’n richtlijn kan gelden als recht in
  de zin van artikel 99 RO.
  Noot Concrete beslissingen
  over specifieke strafzaken werden niet besproken door de
  Vergadering van procureurs-generaal.

  De heer Gonsalves:
  Het wordt nu anders – over gecontroleerde doorlevering
  moeten wij nu per casus beslissen – maar tot voor kort spraken wij
  daar in de PG-vergadering niet over. Wij zeiden gewoon dat dit de
  verantwoordelijkheid was van de verantwoordelijke
  procureur-generaal, eventueel doorlopend tot en met de minister als
  de zaak ernstig genoeg was. Er is wel in het algemeen besproken of
  zoiets zou mogen. Zo ja, mag dat dan eenmalig? Stel dat je n keer
  vier kilo doorlaat, zodat je de volgende keer 100 kilo pakt en de
  hele organisatie oprolt…
  De voorzitter:
  Dan zegt u ja.
  De heer Gonsalves:
  Dat soort discussies hebben wij gevoerd.
  De voorzitter:
  Het gaat er meer om of u het goed heeft gevonden.
  De heer Gonsalves:
  Die beslissing werd op een ander niveau genomen; door de
  hoofdofficier en de betrokken procureur-generaal. In sommige
  gevallen legde de betrokken PG het voor aan de departementsleiding
  en eventueel aan de minister. (…)
  De voorzitter:
  Maar de PG-vergadering heeft daar nooit een standpunt over
  ingenomen.
  De heer Gonsalves:
  Jawel, hetgeen ik zei was het algemeen gevoelen.
  De voorzitter:
  Maar in een speciale casus?
  De heer Gonsalves:
  Niet dat ik mij kan herinneren. Vaak herinner ik mij nog wel
  bepaalde besluitvorming en een bepaalde gedachtenvorming die wij op
  dit terrein hebben gehad, maar ik kan niet precies in mijn hoofd
  houden of dat ook op een concrete casus betrekking had.

  Noot
  De voorzitter:
  Is het nu zo dat ook daarvoor in de vergaderingen van de
  procureurs-generaal nooit over casussen werd gesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Nooit. Er is nooit gesproken over bepaalde
  gevallen.
  De voorzitter:
  Er is nooit gevraagd: Wat vind je nu van de aantallen, de
  duur, de lengte, de diepte van…
  De heer Van Randwijck:
  Daar is nooit over gesproken. (..)
  De voorzitter:
  En als wij nu teruggaan naar het vaststellen van die
  richtlijn,
  infiltratie, de eerste opdracht aan de
  commissie-De Wit, is het toen steeds gebleven bij de abstracties
  die wij in de stukken kunnen vinden?
  De heer Van Randwijck:
  Ja. Noot
  De voorzitter:
  Met verschillende procureurs-generaal hebben wij gesproken
  over de vraag wat men in de vergadering van procureurs-generaal
  besprak. Zowel bij de heer Van Randwijck als bij de heer Gonsalves
  is ons opgevallen dat het bijna nooit over casussen, over gevallen
  ging of over opsporingsmethoden in de praktijk. Is dat volgens u
  ook zo? (…)
  Mevrouw Sorgdrager:
  (De procureur-generaal) houdt zich in het algemeen dus zelf
  niet bezig met operationele zaken, behalve als er iets bijzonders
  aan de orde is waar hij wel of niet in gemengd moet worden. In het
  algemeen gesproken heeft hij dus een toezichthoudende functie en
  een beleidsfunctie. Vanuit die functies komen, of kwamen, de
  procureurs-generaal bijeen in de vergadering van
  procureurs-generaal. U kunt zich voorstellen dat in zo’n
  vergadering in het algemeen wordt gesproken over beleidskwesties,
  strategien, en algemene richtlijnen voor, bijvoorbeeld, de
  opsporing. Individuele gevallen kwamen eigenlijk niet of nauwelijks
  aan de orde. (…) Daar hoort bij de manier waarop het volgens de
  wet is opgebouwd en de cultuur die volgens de traditie, zoals die
  geworden is, bestond. Dat betekende dat iedereen in beginsel
  verantwoordelijk was voor zijn eigen zaken. Dat voelden de leden
  van het openbaar ministerie ook zo. De neiging om met je probleem
  naar een ander te lopen, was gewoon niet groot. Achteraf kun je
  zeggen dat het niet goed is, en het is ook niet goed. Het was toen
  echter wel zo. Dat bracht ons er ook toe om in een vergadering van
  procureurs-generaal niet over individuele zaken te praten. De enige
  individuele zaken waarover wij spraken waren euthanasiezaken.

  Noot

  Ook de IRT-affaire en het rapport van de commissie-Wierenga zijn
  nooit uitgebreid onderwerp van discussie geweest in de
  vergaderingen van de procureurs-generaal. Het bestaan van de
  methode is wel gemeld.

  De voorzitter:
  Ik ga even terug naar de inhoud. Is toen ooit gesproken
  over
  burgerinfiltranten en hoeveel zij mogen
  verdienen?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, het werd overgelaten aan de commissie-Jansen, de
  CTC,
  om aan de hand van casusposities te bekijken of dat wel of niet
  kon.
  De voorzitter:
  De handleiding inkijkoperaties
  De heer Van Randwijck:
  Is uit Den Bosch.
  De voorzitter:
  Nee, die heeft u goedgekeurd.
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u daar nog inhoudelijk over gesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Daar is in mijn herinnering inhoudelijk niet over
  gesproken.
  De voorzitter:
  Waar sprak u dan wel inhoudelijk over?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, dan zou ik de notulen of de agenda moeten nakijken. Op
  zo’n open vraag kan ik werkelijk niet antwoorden.

  Noot

  In paragraaf 9.2.2 is uiteengezet dat de vergadering van
  procureurs-generaal thans vervangen is door het College van
  procureurs-generaal.

  9.4.4 Internationale samenwerking

  De officier van justitie heeft een belangrijke taak bij de
  wederzijdse rechtshulp. Mede afhankelijk van de inhoud van het
  verdrag kunnen inkomende verzoeken om bijstand uit het buitenland
  door politie en/of openbaar ministerie worden afgedaan. In het
  normale geval is de officier van justitie de eerst
  verantwoordelijke voor inkomende rechtshulpverzoeken (artikel 552i,
  eerste lid Sv), al is de politie sinds kort zelfstandig bevoegd bij
  de afdoening van diverse rechtshulpverzoeken.

  Wanneer het buitenlandse verzoek ertoe strekt om
  dwangmiddelen toe te passen of personen te horen wordt het verzoek
  als regel ter hand gesteld aan de
  rechter-commissaris.
  Verzoeken om uitlevering brengt de officier aan (de verkorte
  procedure daargelaten) bij de rechtbank teneinde de toelaatbaarheid
  van de uitlevering te doen beoordelen.

  In de Richtlijn inzake de toepassing van artikel 552i Sv
  Noot wordt gesteld dat verzoeken slechts behoeven te
  worden doorgezonden aan de officier van justitie als het gaat om
  toepassing van dwangmiddelen; of als wettelijke weigeringsgronden
  aan de orde zijn (artt. 552k-m Sv); of als om inlichtingen wordt
  gevraagd waarvoor observatie, de begeleiding van gecontroleerde
  aflevering en/of het optreden op Nederlands grondgebied door
  informanten of infiltranten die onder regie van de verzoekende
  autoriteit staan, wordt toegestaan bevorderd dan wel begeleid. Van
  elke zelfstandige afdoening van een rechtshulpverzoek door de
  politie dient aantekening te worden gemaakt in een met het oog
  daarop aangelegd register, naast eventuele andere verplichtingen
  tot registratie. Noot

  Traditioneel is de officier van justitie bevoegd in het
  arrondissement waarin de gevraagde handeling moet worden verricht
  of waarin het verzoek is ontvangen. De daar fungerende
  rechtshulpofficier kan in het belang van een spoedige en doelmatige
  afdoening het verzoek overdragen aan een ambtgenoot in een ander
  arrondissement (artikel 552j Sv). Inmiddels is de landelijke
  CRI-officier van justitie belast met internationale rechtshulp.
  Deze is vooral dan een nuttige instantie als onduidelijk is welk
  arrondissement in Nederland het meest gerede aanspreekpunt is.
  Indien de landelijk officier weet in welk arrondissement de zaak
  gaat spelen, wordt de lokale officier of de hoogte gesteld.

  Inkomende verzoeken tot geplande, grensoverschrijdende
  observatie dienen vooraf ingediend te worden bij de landelijke
  CRI-officier, die de verantwoordelijkheid draagt voor het Landelijk
  cordinatiepunt grensoverschrijdende observatie (LCGO). Slechts in
  spoedeisende gevallen bij ernstige delicten wordt van deze
  procedure afgeweken. Ook voor inkomende grensoverschrijdende
  gecontroleerde afleveringen is het uitgangspunt dat zij slechts
  plaatshebben na melding aan de landelijke CRI-officier van
  justitie.

  Een voorbeeld:
  via de CRI kwam informatie binnen dat een partij
  verdovende middelen naar Nederland zou komen via een Duitse

  frontstore. Het pseudokoopteam kwam in actie en kreeg
  ondersteuning van een

  observatieteam en een arrestatieteam. De partij bleek
  opgesplitst te worden in drie zendingen naar drie verschillende
  groepen (Amsterdammers, Colombianen en Chinezen/Joegoslaven). De
  Duitse
  frontstore vervoerde dus verdovende middelen.

  Soms blijken dergelijke grensoverschrijdende activiteiten in
  strijd met de beleidslijn van 29 maart 1994 niet aan de landelijke
  CRI-officier van justitie te worden gemeld. Dat is op twee manieren
  te verklaren. Ten eerste is het mogelijk dat het buitenland de
  gecontroleerde aflevering die Nederland inkomt, beschouwt als
  door Nederland te verlenen assistentie, waarbij het
  buitenland rechtstreeks met de (lokale) rechtshulpofficier van
  justitie contact opneemt. Ten tweede is het mogelijk dat het
  buitenland op verzoek van een Nederlandse (lokale) zaaksofficier de
  zaak heeft begeleid en de gecontroleerde aflevering ziet als
  aan Nederland te verlenen assistentie; daarbij ligt het
  initiatief bij de Nederlandse zaaksofficier of CID-officier. In
  beide gevallen beschouwt de lokale officier het inschakelen van de
  landelijke officier vermoedelijk eerder als een bureaucratisch
  vereiste dan als een zinvolle bezigheid.

  In het omgekeerde geval, dat wil zeggen als vanuit Nederland
  rechtshulp aan een vreemde staat wordt gevraagd, heeft de lokale
  officier van justitie tenminste een initirende rol. In veel
  gevallen zal, in geval bepaalde onderzoekshandelingen in het
  buitenland dienen plaats te vinden, een rechtshulpverzoek van een
  rechter-commissaris nodig zijn. De officier van justitie is immers
  belast met de leiding van de opsporing (artikel 148 Sv). Officieren
  van justitie mogen terzake niet om meer vragen dan waartoe zij zelf
  bevoegd zijn. Noot Bij enkele bijzondere
  opsporingsmethoden moet de lokale officier of de politie de
  landelijke CRI-officier (of het Landelijk cordinatiepunt
  grensoverschrijdende observatie) in kennis stellen. Dat is het
  geval als een niet-geplande (spoedeisende en in geval van ernstige
  delicten voorkomende) grensoverschrijdende observatie aan de orde
  is. Tevens wordt de landelijke officier op de hoogte gesteld van
  infiltratie door Nederlanders in het buitenland. Ook als
  buitenlandse informanten naar Nederland worden gehaald, als
  gecontroleerde afleveringen Nederland binnenkomen of als
  buitenlandse diensten infiltreren is tussenkomst van de landelijke
  officier van justitie verplicht. Juist bij de niet uitdrukkelijk
  wettelijk geregelde opsporingsmethoden speelt de landelijke
  CRI-officier dus een belangrijke rol.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken