• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 9.3 Zaken en werkwijze

  9.3 Zaken en werkwijze

  9.3.1 Sturing en controle van de politie

  Artikel 13, eerste lid Politiewet 1993 bepaalt dat de politie
  onder het gezag van de officier van justitie staat, indien zij
  optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel
  diensten verricht ten dienste van justitie (onder andere
  vreemdelingentoezicht en uitvoering van de wet-Mulder). Onder
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde wordt verstaan:

  de daadwerkelijke voorkoming, de opsporing, de beindiging, de
  vervolging en berechting van strafbare feiten, alsmede de
  tenuitvoerlegging van beslissingen van de rechter of het OM in
  strafzaken. Hieronder worden begrepen alle taken die de politie
  onder de verantwoordelijkheid van het OM en daarmee van de minister
  van Justitie in verband met strafbare feiten of mogelijke strafbare
  feiten verricht. De justitile taakuitoefening van de politie met
  betrekking tot mogelijke toekomstige strafbare feiten wordt onder
  meer zichtbaar aan het verzamelen van inlichtingen over zware
  criminelen. De politie voert zulke taken vanouds uit onder de
  verantwoordelijkheid van het OM.
  Noot

  Het gezag van het OM strekt zich aldus volgens de
  wetsgeschiedenis ook uit over het zogenoemde pro-actief optreden
  van de politie.
  De officier van justitie kan de politie vanwege deze
  gezagsverhouding bevelen geven in individuele gevallen. Daarnaast
  kan hij krachtens artikel 13, tweede lid Politiewet 1993 ook
  aanwijzingen geven, dat wil zeggen
  bevelen die een verdere reikwijdte hebben dan een individueel
  geval.
  Gezagsuitoefening ten aanzien van individuele zaken en meer in het
  algemeen is ook te ontlenen aan het Wetboek van Strafvordering.
  Voor de opsporing geldt artikel 148 Sv, dat de officier van
  justitie de bevoegdheid geeft om aan opsporingsambtenaren bevelen
  te geven. Omdat het opsporingsbeleid moet zijn afgestemd op het
  vervolgingsbeleid, kan de officier van justitie de politie ook
  algemene aanwijzingen geven. In verreweg de meeste strafzaken
  heeft het OM ondanks zijn verantwoordelijkheid geen directe
  bemoeienis met de opsporing. Het opsporingsgezag is dan van zeer
  globale aard. Het is zelfs de vraag of dat gezag door de politie
  wel als zodanig wordt ervaren. De politieman op straat zal zich in
  een aantal gevallen niet realiseren dat hij handelt op grond van
  uitgangspunten zoals geformuleerd in een richtlijn van het OM.

  Bij de sturing van de politie kan de officier zijn formele gezag
  materieel vormgeven door toepassing van het opportuniteitsbeginsel.
  Het OM kan bijvoorbeeld aankondigen dat alleen vervolging voor een
  bepaald type delict wenselijk wordt geacht. Zelfs kan het OM
  besluiten in een concreet onderzoek af te zien van vervolging
  teneinde onvrede over de opsporing kenbaar te maken.

  Zo is gemeld dat het OM termijnen voor vervolging heeft laten
  lopen in een zaak, waarin sprake was van een onrechtmatige
  huiszoeking (door de politie buiten het kader van artikel 9
  OW).
  Het gezag en de macht van de officier worden echter
  gerelativeerd doordat hij onder negatieve controle staat van de
  politie. Het OM is afhankelijk van hetgeen de politie hem
  aanlevert. Als de politie niet opspoort of de resultaten van haar
  onderzoek niet doorgeeft, blijft het OM met lege handen zitten.

  De voorzitter : U zei daarnet:
  alles wat ik moet weten, weet ik wel. Nu zegt u: ik weet
  niet alles.
  De heer De Groot:
  Pardon, dan heeft u mij daar verkeerd in begrepen. Ik zeg
  dat ik ervan uitga dat mijn relatie met de politie zodanig is dat
  ik in principe alles krijg, maar weten doe ik dat niet. Het is geen
  kwestie van zekerheid maar van vertrouwen dat je alles hebt. Ik heb
  het accent gelegd op het vertrouwen gezien mijn relatie met de
  politie. Ik vertrouw dat de politie bij mij de zaken open op tafel
  legt. Maar ik kan nooit een voorschot nemen en zekerheid hebben
  over datgene wat de politie heeft en wat zij bij mij ventileert.
  Dat kan natuurlijk nooit.
  De voorzitter:
  Maar is dat niet ontzettend moeilijk, als u wel het gezag
  erover moet uitoefenen?
  De heer De Groot:
  Ja. Het enige wat ik kan doen – en dat doe ik dan ook – als
  de
  CID informatie of het bekende uit CID-informatie is
  gebleken bij mij op tafel legt, is vragen waar die informatie
  vandaan komt en waar die informatie op gestoeld is. Dat geeft een
  vorm van controle en is ook een vorm van gezag.
  De voorzitter:
  Maar dat is passief. U bent als het ware passief in wat u
  aangeleverd krijgt. Of zie ik dat fout?
  De heer De Groot:
  Niet geheel passief. Ik geef aan dat, wanneer het komt tot
  het overleggen van informatie, dan het moment is aangebroken om
  mijn
  CID te confronteren met vragen naar herkomst,
  betrouwbaarheid en rechtmatigheid. Als je dat geregeld doet, komt
  de
  CID vanzelf wel spontaan met die verantwoording en heeft
  men niet het idee dat die informatie eigenlijk wel zonder controle
  door kan gaan.
  Noot

  Het OM is in hoge mate afhankelijk van de informatie die de politie
  aanlevert en moet op de juistheid daarvan kunnen vertrouwen. Het
  lijkt niet vaak te gebeuren dat de officier verkeerd wordt
  genformeerd, maar het is voorgekomen.

  De heer Koekkoek:
  U heeft gevraagd of er betrokkenheid was bij de Delta-zaak.
  En u kreeg daar het antwoord Nee op. Was dat antwoord
  onjuist?
  De heer Valente:
  Ja. Als ik het nu bekijk, dan zijn deze mensen al eerder bij
  transporten in de Delta-zaak betrokken geweest. U beschikt over
  alle rapportages. Als u die goed leest, en ook het hele verhaal
  over de 51 containers leest, dan komt u dezelfde mensen
  tegen.
  De heer Koekkoek:
  U zegt dus niet alleen dat het onvolledig was, maar dat het
  ook onjuist was?
  De heer Valente:
  Het was ook onjuist. Er zijn ook onjuiste meldingen
  gedaan.
  Noot Ook is het voorgekomen dat toestemming
  werd gevraagd voor een handeling, waarbij zonder twijfel ook een
  ander feit had moeten worden voorgelegd.
  De voorzitter:
  Maar gisteren heeft Van der Veen hier gezegd dat hij wel
  toestemming heeft gevraagd voor die ene zaak, maar in feite
  helemaal geen toestemming gevraagd heeft voor die andere, grote
  Delta-zaak.
  De heer Van Randwijck:
  Klopt. Dat is ook juist. Dat zal de rest van mijn antwoord
  zijn aan u. Mijn toestemming is toen gebleven bij alleen deze
  operatie.
  De voorzitter:
  Voor de grote Delta-zaak is dus nooit toestemming
  gegeven?
  De heer Van Randwijck:
  Juist.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat u dat had moeten weten?
  De heer Van Randwijck:
  Ja. Noot Voor zover het OM wel is genformeerd
  en op grond van die informatie beslissingen neemt, mag worden
  aangenomen dat de politie overeenkomstig die beslissingen handelt.
  In een enkel geval gebeurt dat niet.
  De heer De Groot:
  Mag ik het even uitleggen? Ik heb inderdaad een aantal
  inkijkoperaties geaccordeerd die uiteraard zijn uitgevoerd door
  de politie en in goed overleg met het hoofd
  CID. Dat betrof
  inderdaad het bijladen van peilapparatuur die wij aan hadden
  gebracht op een voertuig. Dat ging niet om een woning maar om een
  garage-achtige toestand. Dat betrof een reeks van inkijken,
  bijladingen in een dergelijke besloten ruimte. Op een gegeven
  moment gebeurde het dat er buiten mij om besloten werd om dit
  traject af te breken.
  De voorzitter:
  Vanwege de politie?
  De heer De Groot:
  Niet de politie, vanuit een bepaald niveau van de
  politie.
  De voorzitter:
  Vanuit de korpsleiding?
  De heer De Groot:
  Precies, vanuit de top van het korps. Dan kom je denk ik
  toch bij een heel essentieel probleem van het CID-werk. Mijn
  stelling is altijd de volgende geweest. Als je een CID-traject
  aangaat en je doet dat in goed overleg met je hoofd
  CID en
  de betrokken
  CID-officier van justitie, dan moet je, als je
  vindt dat je dat aan je superieuren moet voorleggen, dat van
  tevoren regelen. Voor mij geldt dat mijn hoofdofficier, de PG en
  eventueel de minister en voor een hoofd
  CID geldt dat
  eventueel zijn korpschef. Maar het mag nooit en te nimmer gebeuren,
  als je eenmaal een traject hebt ingezet, dat er dan buiten de
  direct verantwoordelijke om rechtstreeks ingegrepen wordt in het
  traject. Ik zeg dit niet alleen vanwege het principe maar ook met
  het oog op de veiligheid. Op het moment dat er van buiten af door
  derden wordt ingegrepen, buiten degenen om die zicht hebben op het
  traject waarbij de
  afscherming van de informant een
  buitengewoon belangrijke plaats inneemt, kun jij de veiligheid van
  je
  informant niet meer garanderen. Daarmee werden wij ook
  geconfronteerd. Dat was het conflict. Ik heb het niet geaccepteerd
  dat buiten mij om ingegrepen werd in een traject, waarvoor ik
  verantwoordelijkheid had genomen, in het bijzonder ook wat de
  veiligheid van de
  informant betreft. Dat is exact het
  probleem.
  De voorzitter:
  Wanneer was dat? In de afgelopen jaren?
  De heer De Groot:
  In mijn herinnering is het denk ik ongeveer een jaar
  geleden.
  De voorzitter:
  Toen heeft uiteindelijk de korpsleiding aan het langste eind
  getrokken.
  De heer De Groot:
  Dat klopt. En ik aan het kortste. Noot
  Dergelijk van eerder genomen beslissingen afwijkend
  politie-optreden zal slechts incidenteel plaatsvinden.

  CID-chef Van der Putten gaf echter blijk van een meer structureel
  problematische verhouding met het OM. Als de politie het OM wel
  volledig informeert – hetgeen, daar moet geen twijfel over bestaan,
  doorgaans het geval is – komt het tamelijk frequent voor dat leden
  van het OM geen vragen stellen of niet doorvragen waar dat
  eigenlijk wel van hen verwacht had kunnen worden. Veelal vertrouwt
  men op de professionaliteit van de politie. Sommigen wijzen er in
  dit verband op dat het soms moeilijk is nee te zeggen tegen de
  politie; anderen hebben daar kennelijk minder moeite mee.

  De heer De Graaf:
  Uw hoofdofficier schrijft in een begeleidend schrijven bij
  uw ambtsbericht, in zijn brief aan de procureur-generaal, de heer
  Docters van Leeuwen, dat politie en openbaar ministerie Rotterdam
  te zeer blind lijken te hebben gevaren op informatie uit een
  traject dat zij niet zelf geheel onder controle hadden of geheel
  konden doorzien. Dat lijkt mij niet prettig om te lezen. Of bent u
  het daarmee eens?
  De heer De Groot:
  Ik denk dat het de waarheid is.
  De heer De Graaf:
  Vindt u zelf dat u te makkelijk te blind heeft
  gevaren?
  De heer De Groot:
  Ik denk dat wij achteraf kunnen constateren dat wij te veel
  zijn uitgegaan van mededelingen en dat wij niet hebben doorgevraagd
  c.q. niet medegedeeld hebben gekregen hoe het precies
  werkte.
  De heer De Graaf:
  Terwijl u zelf wel – om dat nog even duidelijk vast te
  stellen – de verantwoordelijkheid wilt nemen voor de
  methodiek?
  De heer De Groot:
  Ja, die neem ik nog steeds. Noot
  De heer Van Capelle:
  Mij is gezegd dat ervoor moest worden gezorgd dat de
  papieren die horen bij containerzendingen door de
  douane-autoriteiten zouden kunnen worden bekeken. Het aanlanden van
  schepen bij havenautoriteiten zou op papier in orde zijn.
  De voorzitter:
  En wie moest dan doen?
  De heer Van Capelle:
  De informant had daar een heel belangrijke positie
  in.
  De voorzitter:
  Was dat alles wat u ervan hoorde?
  De heer Van Capelle:
  Ja.
  De voorzitter:
  Niet meer dan dat?
  De heer Van Capelle:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dat verbaast me. Vroeg u niet hoe het ging?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb gevraagd naar de globale gang van zaken bij zoiets.
  Ik was overigens uit anderen hoofde bekend met de hoofdlijn van de
  manier waarop papieren en documenten worden afgewikkeld bij het
  invoeren van goederen in Nederland. Ik heb vooral gekeken naar de
  juridische toetsmomenten. (…)
  De voorzitter:
  Hebt u op dat moment gevraagd hoeveel kilo al was
  doorgeleverd?
  De heer Van Capelle:
  Neen. Ik herinner me wel dat wij hebben gesproken over het
  aantal transporten, globaal, niet precies.
  De voorzitter:
  Hebt u zichzelf toen de vraag gesteld hoeveel er nog
  eventueel doorgeleverd zou worden?
  De heer Van Capelle:
  We wisten dat het laten groeien van een informant,
  het betrokken raken bij steeds grotere partijen, een traject van
  langere adem was. Over de looptijd van het IRT-onderzoek werd in
  termen van jaren gedacht. Wij stelden vast dat, wanneer je kon
  spreken over de invoer van harddrugs, het moment was aangebroken om
  de organisatie te ontmantelen. In september/oktober kwam dat
  bericht.
  Noot In dit laatste geval lijkt betrokkene
  zich niet verantwoordelijk te achten om door te vragen. Dat is
  vaker

  gesignaleerd, en soms in op zichzelf beschouwd wel begrijpelijke
  gevallen. Maar over de vraag hoe de verantwoordelijkheden nu
  precies liggen bestaat geen eenduidigheid. Wellicht wordt dat mede
  veroorzaakt doordat ook in de onderlinge verhoudingen binnen het OM
  bij herhaling niet wordt doorgevraagd over de wijze waarop het
  gezag over de politie wordt uitgeoefend. Op grond van het
  non-interventie- en vertrouwensbeginsel is er weinig onderling
  contact.

  De heer Koekkoek:
  Voorzitter! Ik wil dit bijzondere spoor even volgen.
  Mijnheer Gerding, hebt u een
  CID-officier – u bent
  plaatsvervangend hoofdofficier van justitie – nooit de simpele
  vraag gesteld die ik u nu stel: hoe gaat het nu met CID-informatie?
  Wordt die in een proces-verbaal vastgelegd? Hebt u dat nooit
  gevraagd?
  De heer Gerding:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Dat is toch gek!
  De heer Gerding:
  Ik heb het nooit gevraagd.
  De heer Koekkoek:
  U zit in de leiding van het parket in Rotterdam en u stelt
  geen algemene vragen aan de
  CID-officier hoe de praktijk is?
  Dat u niet zelf bij de
  CID in registers gaat kijken, kan ik
  mij nog voorstellen, maar dit zijn toch algemene beleidsvragen?
  Waarom stelt u die niet?
  De heer Gerding:
  Ik ben in de periode dat ik in de parketleiding zit, nooit
  in de positie geweest, een beoordeling te geven van of toezicht te
  houden op het functioneren van de
  CID-officier. Dat is de
  reden, waarom die vraag nooit aan de orde is gekomen. Zou het zo
  zijn dat ik wel in die rol was gebracht, dan had ik die vraag
  stellig gesteld.
  Noot
  De voorzitter:
  Goed. Heeft u, nadat in de ressortsvergadering niet
  duidelijk was geworden wat er nu precies aan de hand was, aan Van
  der Veen gevraagd: wat is er nu precies aan de hand? Hij was toen
  weer voor 100% bij u terug; hij werkte altijd al voor 50% bij
  u.
  De heer De Beaufort:
  Nee, dat heb ik niet gevraagd.
  De voorzitter:
  Maar ging u ervan uit dat hij het wel allemaal
  wist?
  De heer De Beaufort:
  Ja, daar ging ik van uit. Daar ga ik nog steeds van uit.
  Noot De heer De Beaufort gaf in hetzelfde verhoor aan
  niet te hebben geweten van het laten binnenkomen van containers met
  medewerking van de heer De Jongh van de
  FIOD, de
  sigarettensmokkel en het zogenaamde

  saptraject.
  Daarbij dient bedacht te worden dat het
  doorvragen soms ook achterwege blijft als gevolg van het feit dat
  betrokkenen niet verwachten dat er iets bijzonders aan de hand
  is.

  De voorzitter:
  Aan wie heeft u dat toen gevraagd?
  De heer Vrakking:
  Aan de heer Van Capelle, die namens mij daar de teamleider,
  althans de
  kernteam-officier, de IRT-officier, was.
  De voorzitter:
  En aan hem heeft u gevraagd: wat speelt er?
  De heer Vrakking:
  Wat voor onderzoek is het en hoe loopt het? Nou, het was een
  groot onderzoek. Hij heeft mij iets uitgelegd over de bovenlaag en
  de onderlaag en waar zij mee bezig waren. Maar niet wat wij nu
  weten, nee.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik wel, maar wat heeft hij u toen precies
  gezegd?
  De heer Vrakking:
  Hij heeft, zeg maar, de doelgroepen genoemd. Hij heeft ook
  gezegd dat men bezig was met rechercheren.
  De voorzitter:
  En niets over de specifieke methoden?
  De heer Vrakking:
  Nee. Ik had niet eens het duistere vermoeden dat een
  dergelijk specifieke methode bestond. Dat was vrij uniek, zou ik zo
  zeggen.
  Noot De procureur-generaal oefent zijn
  wettelijk toezicht op de opsporing (artikel 140 Sv; 19 Politiewet
  1993) in

  hoofdzaak op incidentele basis uit. Het toezicht krijgt pas vorm op
  het moment dat een officier van justitie in een concrete strafzaak
  de procureur-generaal advies vraagt of hem op de hoogte stelt. Dat
  kan bijvoorbeeld het geval zijn als een strafzaak een politieke
  dimensie heeft of als sprake is van ingrijpende opsporingsmethoden.
  De procureur-generaal kan dan ook de schakel zijn om de minister
  van Justitie op de hoogte te stellen. De individuele
  procureurs-generaal hebben zich slechts incidenteel met individuele
  zaken bezig gehouden.

  De heer De Graaf:
  Als mijnheer Van der Veen bij u komt in januari 1993, een
  officier die tot het arrondissement-Haarlem behoort, en met u een
  zaak gaat doornemen met de vraag of u daar toestemming voor geeft,
  heeft u hem toen gevraagd: wat vindt je hoofdofficier
  ervan?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, dat heb ik niet gedaan.
  De heer De Graaf:
  Dat klopt toch niet helemaal met uw eigen
  perceptie?
  De heer Van Randwijck:
  Vooral omdat de hele IRT-zaak, met de voorgeschiedenis, op
  z’n zachtst gezegd ingewikkeld was, heb ik ook met Van Baerle en
  Lith heel regelmatig contact. Daarvan kunt u zich ook afvragen:
  moet dat niet met Wiarda erbij of wie dan ook? Ik zal niet zeggen
  dat ik mij ermee bemoeide, maar ik trok het wel en wee van de

  IRT en dus ook van hetgeen ermee gebeurde naar mij toe.
  Noot Toch kwam lang niet alles aan de orde.
  De voorzitter:
  Is het niet bijzonder vreemd dat u er met de PG niet over
  heeft gesproken en met geen enkele hoofdofficier?
  De heer Van der Veen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dat vindt u niet vreemd?
  De heer Van der Veen:
  Neen. Ik had het mandaat om beslissingen te nemen en werkte
  op basis van de criteria en richtlijnen die men bij dit soort
  beslissingen hanteert: richtlijnen over
  infiltratie,
  jurisprudentie van de Hoge Raad, het hof van Straatsburg, het
  bekende arsenaal. Verder moet de toets uitgevoerd worden van
  proportionaliteit, subsidiariteit en…
  De voorzitter:
  Maar u doet dat helemaal alleen.
  De heer Van der Veen:
  Ja. De omstandigheden waren in die tijd ook zo. Ik heb al in
  januari gevraagd aan het parket Amsterdam om een
  zaaksofficier
  in het project Delta. Maar onder invloed van de
  Kolibrie-affaire is daar pas uitvoering aan gegeven na
  afwikkeling van die affaire, en dat is pas in maart, dus een paar
  maanden later.
  Noot Soms was onduidelijk of de
  procureur-generaal op de hoogte is gesteld. Dit speelde in het
  bijzonder rond de

  wisseling van de wacht toen de huidige minister van Justitie juist
  benoemd was tot procureur-generaal in Den Haag.

  De heer Blok:
  (..) Het was een notitie van 17 januari 1994, en het betrof
  een beschrijving van de trajecten van de geleverde partijen, die
  toen reeds hadden plaatsgevonden. Dat was dus na die datum. Hij
  heeft aan mij gevraagd om dat nog eens met de toenmalige
  procureur-generaal te bespreken. Ik heb dat gedaan in de vorm van
  een voortgangsrapportage, en niet in de vorm van een heroverweging,
  of van een nieuwe beslissing. Dat kon ook niet; de beslissing was
  al genomen. Bovendien had het geen zin meer, want de partijen waren
  al binnen. Ik heb haar daarvan op de hoogte gesteld.
  De voorzitter:
  Heeft u haar daarvan mondeling op de hoogte
  gesteld?
  De heer Blok:
  Ik heb haar mondeling op de hoogte gesteld, aan de hand van
  dat bekende rapport van 17 januari 1994.
  De voorzitter:
  En wat is er met dat rapport gebeurd?
  De heer Blok:
  Achteraf heb ik gehoord – maar dat weet ik pas sinds enkele
  weken – dat een kopie van dat rapport, dat ik zelf nog heb en dat
  bij mij in de kluis ligt, is gevonden in de kluis van de
  procureur-generaal.
  De voorzitter:
  Hoe kan het daar gevonden zijn?
  De heer Blok:
  Het is daar aangetroffen. Hoe dat kan? Dat kan alleen maar
  doordat ik mijn origineel heb afgegeven, zodat er een kopie van kon
  worden gemaakt.
  De voorzitter:
  Aan wie heeft u het origineel afgegeven?
  De heer Blok:
  Dat moet ik aan de procureur-generaal hebben
  afgegeven.
  De voorzitter:
  Kunt u zich dat niet herinneren?
  De heer Blok:
  Ik kan me dat niet herinneren.
  De voorzitter:
  Heeft mevrouw Sorgdrager gezegd: akkoord, of niet akkoord?
  Heeft zij er kennis van genomen? Hoe is dat gegaan?
  De heer Blok:
  Het laatste is het geval: zij heeft er kennis van genomen.
  Wij hebben erover gesproken. Ik herinner mij in ieder geval nog
  heel levendig een uitspraak van mijn kant: ik moet wennen aan dit
  soort grote partijen. Kortom, ik had er ook enige zorg over; dat
  waren geen makkelijke beslissingen. Zij maakte toen de opmerking:
  wij zullen daar nog eens nader over moeten praten, en we zullen
  vooral moeten kijken, of we de georganiseerde criminaliteit niet op
  een andere manier kunnen bestrijden, met meer bestuurlijke
  ingangen. Dat was ongeveer de teneur van het gesprek dat we hebben
  gevoerd.
  Noot

  Mevrouw Sorgdrager herinnert zich deze gebeurtenissen echter
  anders.

  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik lees het voor, omdat het belangrijk is dat erin staat:
  het doel van de bespreking met de PG is de geheimhouding van het
  traject. Ik herinner mij wel dat ik met de heer Blok heb gesproken
  over een geheim traject, maar niet over doorlevering van drugs.
  Daar heb ik gewoon met hem niet over gesproken.
  De voorzitter:
  U heeft daar niet over gesproken?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee. Het probleem is dat hij zegt dat hij er met mij over
  gesproken heeft, dat hij daarbij nog vermeldt dat hij met mij samen
  heeft geconstateerd dat hij nog wel moet wennen aan dat soort
  hoeveelheden, maar dat de officier van justitie in zijn notitie –
  vandaar dat ik nog niet helemaal klaar was – zegt dat de heer Blok
  tegen hem gezegd had dat hij nog moest wennen aan dit soort
  hoeveelheden. Ik vind het ook zo vreemd. Want als ik mij dat niet
  kan herinneren, klopt er dus iets niet.
  De voorzitter:
  Nee. Er klopt iets niet, want de heer Blok zegt bij ons: Het
  laatste is het geval. Zij heeft er kennis van genomen. Dat was in
  zijn verhoor.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, dat zegt hij.
  De voorzitter:
  Wij hebben erover gesproken. En dan zegt hij: Ik herinner
  mij in ieder geval nog heel levendig een uitspraak van mijn kant:
  Ik moet wennen aan dit soort grote partijen. Kortom, ik had er ook
  enige zorg over. Dat waren geen makkelijke beslissingen. Zij – u
  dus – maakte toen de opmerking: Wij zullen daar nog eens nader over
  moeten praten en wij zullen vooral moeten kijken of wij de
  georganiseerde criminaliteit niet op een andere manier kunnen
  bestrijden, met meer een bestuurlijke ingang.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat laatste klopt wel, want dat soort dingen zei ik ook.
  Maar niet in dat verband. En ik heb ook niet met hem over die drugs
  gesproken. Die zorg van hem over die grote hoeveelheden heeft hij
  uitgesproken, blijkens de notitie van de officier van justitie,
  tegenover die officier van justitie. Het maakt bij mij verder ook
  niet een herinnering wakker. Ik weet zeker dat ik met hem niet
  gesproken heb over doorlevering van drugs. Wel over geheime
  trajecten.
  De voorzitter:
  Wat was dan de inhoud van die geheime trajecten?
  Mevrouw Sorgdrager:
  De inhoud daarvan was dat er gewerkt werd met
  informanten en pseudo-kopers en dat dit niet bekend mocht
  worden.
  De voorzitter:
  Maar was de inhoud van die geheime trajecten niet dat er ook
  dingen doorheen gingen?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee, dat heeft hij mij er niet bij gezegd.
  De voorzitter:
  Dat weet u zeker? Dan hebben wij echt een probleem.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, dat klopt. Dat begrijp ik. Ik zie dat probleem ook, maar
  hij heeft daar niet over gesproken.
  Noot

  Binnen het OM bestaat het besef dat het aan de gezagsrelatie tussen
  OM en politie schortte. Noot Ook de commissie-Wierenga
  signaleerde dit:
  Bij haar onderzoek is het de Commissie opgevallen dat een aantal
  politiechefs zich een positie aanmeet die het uitoefenen van gezag
  over de politie door degenen die daartoe ingevolge de wet geroepen
  zijn, bemoeilijkt. Ook heeft de politie bij vooral leidinggevenden
  binnen de politie een houding aangetroffen ten aanzien van het
  Openbaar Ministerie die blijk geeft van een minder juiste opvatting
  over de reikwijdte van de aan het Openbaar Ministerie toekomende
  bevoegdheden. Anderzijds dient ook bedacht te worden dat het
  bevoegd gezag over de politie -en niet in de laatste plaats ook de
  betrokken ministers- een eigen verantwoordelijkheid draagt voor de
  ruimte die het aan de politie ter zake geeft.
  Noot
  De minister van Justitie verwoordde het als volgt:

  De voorzitter:
  Denkt u dat er behoefte is aan het herstel van het gezag van
  het OM?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, zeker! De reorganisatie van het OM is er natuurlijk niet
  voor niets gekomen. Het is echt nodig dat het OM sterk genoeg is,
  ook kwalitatief, om het gezag uit te oefenen. Dat moet ook
  absoluut. De politie kan in opsporingsonderzoeken alleen maar
  werken onder gezag van het OM. Het gezag moet ook werkelijk iets
  voorstellen. Het gezag moet maken dat er een zodanige verhouding is
  dat het openbaar ministerie ook de legitimiteit van het
  politiehandelen kan toetsen en op een gegeven moment ook
  beslissingen kan nemen. Dat is het gezag van het OM.
  De voorzitter:
  Is dat ook een kwestie van meer afstand nemen van het OM of
  meer doorvragen bij de politie?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik vind dat als er samengewerkt wordt – want dat doe je toch
  als politie en openbaar ministerie in een opsporingsonderzoek – het
  openbaar ministerie, de officier van justitie, leider van het
  onderzoek is. Dat betekent dat hij stuurt, dat hij beslissingen
  neemt en dat hij toetst. Dat betekent ook dat de politie zich
  toetsbaar moet opstellen en zich moet laten sturen. Dat is een
  wisselwerking in een professionele werkomgeving, waarbij men toch
  van elkaar moet weten wat wel en niet moet. Als je gaat vragen of
  er richtlijnen voor moeten komen, zeg ik: nee, je kunt niet werken
  met een papierwinkel van richtlijnen. Je moet werken op basis van
  professionele kwaliteit en je moet weten wat ieders taak daarin
  is.
  Noot

  Velen, ook binnen het OM, menen dat het OM zijn gezag beter moet
  uitoefenen. De capaciteiten van het OM op dit punt staan ter
  discussie. In dat verband wordt gewezen op de verschillen in
  leidinggevende capaciteiten tussen individuele officieren. In de
  tweede plaats is het een feit dat het OM, zoals vermeld, onder
  negatieve controle staat van de politie. Het is voorgekomen dat de
  politie het OM onjuist of onvoldoende heeft genformeerd, maar daar
  lijkt niet het kernprobleem te liggen. Het past – in de derde
  plaats – niet bij de cultuur binnen het OM om de politie
  daadwerkelijk te controleren: om door te vragen. Daarbij is
  overigens ook niet duidelijk in hoeverre dat zou moeten gebeuren:
  individuele officieren zoeken hierin hun eigen weg. In de vierde
  plaats bestaat binnen het OM ook niet een cultuur om onderling de
  wijze van leidinggeven in concreet politie-onderzoek te bespreken
  of daarover door te vragen. Afgezien van de cultuur moet in dit
  verband worden bedacht dat de structuren soms ook niet geheel
  helder zijn: in incidentele gevallen kan een procureur-generaal
  zich met individuele zaken bemoeien. Bij deze overwegingen moet
  overigens bedacht worden dat veel leden van het OM verrast werden
  door het feit dat zij verantwoordelijk bleken te zijn voor
  opsporingsmethoden waarvan zij nauwelijks beseften dat deze plaats
  (konden) vinden.

  Terzijde moet opgemerkt dat in dat verband ook nog is
  aangevoerd dat door de reorganisatie van de politie volkomen
  onervaren politieagenten bij de recherche zouden zijn gekomen. Zij
  doen dingen waarop de officier niet rekent. Dat kan dan worden
  ondersteund door het gegeven dat ondanks de specialistische aard
  van het werk van de
  FIOD, het OM in de feitelijke
  gezagsrelatie met deze dienst minder problemen lijkt te ondervinden
  dan met de politie.

  Beheer

  Het OM heeft sinds de Politiewet 1993 een beheerstaak.
  Het beheer van het regionale politiekorps ligt bij de
  korpsbeheerder die daartoe wordt bijgestaan door de korpschef
  (artikel 24 Politiewet). De hoofdofficier van justitie heeft echter
  sinds de invoering van de Politiewet 1993 een instemmingsrecht bij
  het opstellen van het ontwerp van de organisatie van het korps, de
  formatie, de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan (artikel
  28 PW).
  Korpsbeheerder, korpschef en hoofdofficier
  overleggen over deze zaken in het zogenaamde
  beheersdriehoeksoverleg (artikel 27 PW). Kunnen de hoofdofficier en
  de
  korpsbeheerder niet met elkaar tot overeenstemming komen,
  dan wordt de procureur-generaal ingeschakeld. Deze beslist dan in
  overeenstemming met de commissaris van de Koningin, waarna de
  beheerder is gehouden het besluit van de procureur-generaal op te
  volgen (artikel 29 lid 1 PW). Indien de procureur-generaal en de
  commissaris der Koningin het niet eens kunnen worden, beslist de
  minister van Justitie in overeenstemming met de minister van
  Binnenlandse Zaken (artikel 29 lid 2 PW). Voorts kan de
  hoofdofficier bezwaar indienen tegen de vaststelling van de
  genoemde stukken door het regionale college (artikel 32 PW). Dit
  college bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio,
  onder wie de
  korpsbeheerder, en de hoofdofficier.

  De heer Vos:
  Houdt beheersmatige sfeer ook in dat u functionarissen
  benoemt?
  Mevrouw Gonzales:
  Neen, zover gaat het niet. Dat is een specifieke
  politietaak. Ik bemoei mij niet met dienstroosters of
  dergelijke. Maar ik moet bijvoorbeeld in grote lijnen wel weten hoe
  het budget in elkaar steekt en waar de gelden naartoe gaan, omdat
  ik dat moet verantwoorden aan de hoofdofficier.
  De heer Vos:
  Heeft u ook bemoeienis met de kwaliteit van het team als
  zodanig? Dus de juiste man of vrouw op de juiste plek?
  Mevrouw Gonzales:
  Neen. Daar hebben wij over afgesproken dat er bij het
  aannemen van projectleiders – er

  moest er nog n worden aangenomen – met mij zou worden overlegd.
  Ik had daar bepaalde ideen over en de teamleider ook. Die sloten
  helemaal op elkaar aan, dus dat was geen enkel probleem. Daar heb
  ik mij actiever tegenaan bemoeid. Maar het aannemen van iemand voor
  de administratie, is geheel de
  taak van de politie.
  Noot

  Daarmee is de positie van het OM ten opzichte van de politie
  formeel versterkt. De vraag is echter of het OM daadwerkelijk in
  staat is zich in te laten met beheerszaken. De politie en het OM
  hebben vaak onvoldoende belangstelling voor, inzicht in en
  (daardoor) nauwelijks enige invloed op elkaars bedrijfsvoering, ook
  al zijn beide organisaties voor een adequaat functioneren op elkaar
  aangewezen. Noot

  De heer Koekkoek:
  De beheersbevoegdheid, vindt u die ook hybride?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Van de hoofdofficier?
  De heer Koekkoek:
  Ja.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ja, ik vind van wel.
  De voorzitter:
  U wilt dus dat ook de Politiewet op de schop wordt
  genomen?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Wat mij betreft wel.
  De heer Koekkoek:
  Wilt u van die beheersbevoegdheid af?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Wat mij betreft wel.
  De voorzitter:
  U wilt er van af, in de zin dat de hoofdofficier, het OM
  geen beheersbevoegdheid meer moet hebben?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ja, ik ben wat dat betreft niet van opvatting veranderd. Ik
  was er niet voor toen ik bij Binnenlandse Zaken werkte en ik ben er
  nu ook nog niet voor. Ik vind het onhelder. Wel moet duidelijk zijn
  hoe conflicten tussen gezag en beheer worden opgelost. Daar is nu
  geen voorziening voor. (…)
  De heer Koekkoek:
  Vindt u niet dat een professionele organisatie zoals het OM
  behoort te zijn, ook zeggenschap moet hebben over het beheer van de
  politie?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Dat vind ik niet. De professie van het openbaar ministerie
  richt zich op gezagsuitoefening, op het beoordelen van de
  legitimiteit van het handelen van de politie, andere
  opsporingsdiensten en uiteraard het eigen handelen. Dat is iets
  anders dan het zich verdiepen in begrotingsperikelen, dan het zich
  verdiepen in allerlei personeelszaken. Iets wat overigens voor de
  kwaliteit van de politie-organisatie van groot belang is, maar dat
  is niet de professie van het OM.
  Noot

  De primaire verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij het
  bestuur, de hoofdofficier zal zich beperken tot claims met
  betrekking tot de justitile politietaken.
  Artikel 37, tweede lid Politiewet 1993 geeft de hoofdofficier de
  mogelijkheid aan de korpsbeheerder kenbaar te maken dat een
  ambtenaar van politie, die uitsluitend of in hoofdzaak belast is
  met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en die taak
  niet naar behoren vervult, moet worden vervangen. De korpsbeheerder
  is in dat geval gehouden voor vervanging zorg te dragen. Van deze
  bepaling wordt weinig gebruik gemaakt.

  Ook heeft het OM een sturingsinstrument ter beschikking in de
  vorm van de Regeling bijzondere opsporingskosten politie 1989. De
  BOP-regeling is ingevoerd als een stimulans voor de aanpak van
  bovenlokale, georganiseerde criminaliteit. De lokale gerichtheid
  van de politie bij de prioriteitenstelling zou hiermee moeten
  worden doorbroken. Het gaat om een vergoeding door de centrale
  overheid van excessieve personele kosten (vooral overuren) en
  materile kosten. Het geld dat op de begroting van het ministerie
  van Justitie staat, wordt verdeeld over de vijf ressorten. De
  officier van justitie kan een aanvrage indienen bij de
  procureur-generaal om een korpsoverschrijdend onderzoek van de
  grond te krijgen. De ressortsvergadering beslist op het verzoek. In
  1989 was 13,9 miljoen gulden beschikbaar voor onderzoeken waarbij
  politiekorpsen samenwerken.

  Met de invoering van de Politiewet 1993 rees de vraag of de
  BOP-regeling niet overbodig was geworden. De korpsgrenzen waren
  immers aanzienlijk opgerekt en de nieuwe regiokorpsen werden niet
  langer met doeluitkeringen gefinancierd, maar met een centraal
  budget. Hierop anticiperend werd de regeling in 1992 en 1993
  gevalueerd. De evaluatie gaf aanleiding de regeling te
  handhaven:

  – Het gevaar bestaat dat versleuteling van de BOP-gelden in
  de algemene bijdrage tot gevolg heeft dat deze gelden voor een
  ander doel worden aangewend. Over het aan de regionale politie
  toebedeelde budget wordt beslist door de regionale financile
  beheerders. Zij hebben regionale belangen. Het is de vraag of de
  hoofdofficier in dat kader in staat is de belangen bij de
  bestrijding van de bovenregionale criminaliteit voldoende te
  behartigen. Er blijft behoefte bestaan aan gelden voor de
  bestrijding van de bovenregionale criminaliteit die niet aan de
  criteria voor georganiseerde criminaliteit voldoet.

  – De BOP-regeling is een goed instrument voor het OM in het
  sturen van de politie. Het OM heeft zeer positieve ervaringen met
  de regeling. Ook verschillende regiochefs en recherchechefs van
  politie hechten veel waarde aan handhaving van de regeling.

  De bereidheid bij de politie om mensen en middelen te leveren
  was groter door de mogelijkheid van een – De BOP-regeling heeft tot
  effect gehad dat onderzoeken zijn verricht die anders niet zouden
  zijn uitgevoerd. BOP-bijdrage.

  In 1994 was 15,3 miljoen gulden beschikbaar, voor 1995 15,9
  miljoen gulden en voor 1996 is 16,7 miljoen gulden gereserveerd.
  Noot

  9.3.2 Besluitvorming bij selectie van onderzoeken

  Het OM speelt een rol bij de selectie van door de politie te
  verrichten onderzoeken. In het Rotterdamse parketplan 1995 wordt
  gesteld dat het parket tenminste zes grote (proactieve) onderzoeken
  per jaar in behandeling zal nemen dan wel zal afdoen. Per 1 april
  1994 is tussen OM en politie in Groningen een convenant van kracht
  inhoudende dat in Groningen per jaar twee criminele organisaties
  worden ontmanteld. In Haarlem wordt op jaarbasis een zestal
  onderzoeken, georganiseerde criminaliteit gestart.
  Voor de
  voorselectie van te starten onderzoeken gelden per regio
  verschillende procedures. In Groningen overleggen
  CID-officier van justitie, CID-chef en de chef van de divisie
  zware, georganiseerde criminaliteit op basis van een jaarplan van
  het OM. Toch wordt hierover gezegd dat het OM weinig greep heeft op
  het traject dat voor aanmelding bij de prioriteitencommissie ligt.
  Welk onderzoek wordt aangevangen zou nogal van toeval afhankelijk
  zijn en sterk samenhangen met de informatiepositie van de politie,
  zo wordt vanuit het OM opgemerkt. Elders is het jaarplan meer een
  document waarop achteraf een toetsing kan zijn gebaseerd en wordt
  bij voorbaat al gekozen voor het werken vanuit b.v. een scan van
  de
  CID. Doorgaans is de CID-officier van justitie de
  eerste OM-functionaris die bij de selectie van zaken betrokken is.
  Ondanks uitgebreide procedures waarbij diverse personen zijn
  betrokken, is het in de praktijk de CID-officier van justitie die
  in feite beslist welke regionale onderzoeken worden aangepakt.

  9.3.3 Inzet opsporingsmethoden

  Betrokkenheid van het OM

  De verantwoordelijkheid voor de inzet van opsporingsmethoden
  ligt in belangrijke mate bij het openbaar ministerie. De
  verantwoordelijkheid van het OM komt op uiteenlopende wijze tot
  uitdrukking: van voorafgaande goedkeuring tot toestemming achteraf.
  Afhankelijk van de aard en de ingrijpendheid van de
  opsporingsmethode wordt de beslissing genomen op het niveau van de
  hoofdofficier van justitie of van een officier van justitie.

  De heer Vos:
  U werkt in een spanningsvol veld en u moet moeilijke
  beslissingen nemen. Ik kan mij voorstellen dat veel van die
  beslissingen opwaarts in de hirarchie gaan voordat men er
  uiteindelijk mee aan het werk kan. Is dat juist?
  Mevrouw Gonzales:
  Een heleboel zaken worden door mij voorbesproken met de
  hoofdofficier, dat is juist.
  De heer Vos:
  Noemt u eens een voorbeeld.
  Mevrouw Gonzales:
  Of je wel of niet een bepaald traject zult ingaan; of je
  bepaalde risico’s wel of niet kunt nemen; of je wel of niet door
  kunt gaan, terwijl er wellicht te weinig muziek in zit.
  De heer Vos:
  Draagt de hoofdofficier de eindverantwoordelijkheid of is
  hij vooral een klankbord?
  Mevrouw Gonzales:
  De hoofdofficier draagt de eindverantwoordelijkheid.
  Noot In enkele gevallen moet zelfs de procureur-generaal
  op de hoogte zijn.
  De voorzitter:
  U heeft in Rotterdam, zegt u, de zaken besproken, onder
  andere dus met de
  CID-officier. Heeft u toen ook gezegd wat
  u wel of niet inhoudelijk wilde?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee, ik heb gezegd dat ik in elk geval wilde dat dit
  soort… Nee, de term dit soort is niet goed, want er zit meer aan
  vast. Ik heb gezegd dat ik in elk geval wilde dat
  ingrijpende

  opsporingsmethoden niet alleen bij een CID-officier mogen
  blijven liggen en dat de hoofdofficier daarvoor toestemming moet
  geven. Als het werkelijk echt ingrijpend is, moet het bij de
  procureur-generaal terechtkomen.

  De voorzitter:
  En wat is dan echt ingrijpend?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Het doorlaten van drugs, bijvoorbeeld.
  De voorzitter:
  En wat nog meer?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Een infiltratie-actie waarbij eventueel mensen risico kunnen
  lopen.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat de heer Blok u uitdrukkelijk had moeten melden
  dat er in het verleden, voor uw tijd, afspraken waren gemaakt over
  doorlevering van harddrugs en dat die ook hadden
  plaatsgevonden?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja, hij zou er ook van uit kunnen gaan dat het bij de
  overdracht van procureur-generaal op procureur-generaal is gebeurd.
  Er is nog meer gebeurd in die operatie, waarvan ik vind dat hij dat
  wel had moeten melden.
  Noot

  Soms lijkt de politie te kunnen volstaan met het enkele melden aan
  het OM. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen de inzet van de
  methode in de proactieve of tactische fase: in de proactieve fase
  zou de verantwoordelijkheid bij de CID-officier van justitie
  liggen, terwijl de verantwoordelijkheid in de tactische fase bij de
  zaaksofficier zou liggen. Dit onderscheid is in zoverre verwarrend,
  dat tijdens een tactisch onderzoek soms werkzaamheden door de CID
  worden verricht waarvan de politie de CID-officier op de hoogte
  stelt. Bij de bespreking van de werkzaamheden van de zaaksofficier
  wordt hierop teruggekomen. Sommige methoden vergen toestemming van
  de Centrale toetsingscommissie. Voorts valt in dit verband te
  wijzen op de ontwikkeling van richtlijnen waarin is aangegeven op
  welk niveau goedkeuring en dergelijke vereist is.

  In de praktijk zijn in enkele arrondissementen (zoals
  bijvoorbeeld Arnhem, Utrecht en Haarlem) vrij gedetailleerde
  interne richtlijnen ontwikkeld. In dergelijke richtlijnen wordt een
  opsomming gegeven van alle mogelijke opsporingsmethoden die geen
  uitdrukkelijke wettelijke basis hebben en vervolgens aangegeven op
  welk niveau een beslissing vereist is. Niet voor elke toe te passen
  opsporingsmethode wordt voorafgaande toestemming tot inzet door de
  officier van justitie noodzakelijk geacht.
  Op welk niveau
  toestemming moet zijn gegeven is afhankelijk van de ingrijpendheid
  van een bepaalde methode. Over de ingrijpendheid van de diverse
  opsporingsmethoden bestaat evenwel geen landelijke eenstemmigheid.
  Verschillende CID-officieren gaan dan ook op uiteenlopende wijze om
  met de inzet van opsporingsmethoden, soms via zelf bedachte
  procedures.

  Niet alleen de procedure die moet worden gevolgd, maar ook de
  criteria op grond waarvan de beslissing tot gebruik van de methoden
  moet worden genomen, laten veel vrijheid aan de individuele
  officier. Op arrondissementsniveau worden weinig criteria gegeven.
  Voor zover er criteria zijn, zijn deze verspreid over enkele soms
  niet-gepubliceerde landelijke regelingen: de
  infiltratierichtlijnen, de regeling van de tip-, toon- en
  voorkoopgelden, de modelbrief inzake deals met criminelen en de
  recente handleiding voor inkijkoperaties.

  De heer De Graaf:
  Nu begrijp ik dat er bij uw kernteam-officier en bij
  de leiding van het OM Haarlem helemaal geen bezwaar is tegen het
  gebruik van actief gestuurde
  informanten, zelfs van
  infiltranten, terwijl de collega’s van hetzelfde ressort, maar dan
  het onderdeel Amsterdam, daar kennelijk de grootst mogelijke moeite
  mee hebben. Dat bleek onder andere uit de getuigenis van de heer
  Woelders. Wat vindt u ervan dat het openbaar ministerie zo
  verschillend oordeelt binnen n en hetzelfde ressort?
  De heer Dros:
  Het lijkt mij in principe onwenselijk dat er in n ressort
  zo’n principieel verschil van mening kan zijn over wat kan en wat
  niet kan, wat geoorloofd is en wat kennelijk niet geoorloofd is.
  Dat is een onwenselijke situatie.
  De voorzitter:
  De heer Woelders heeft vanmorgen gezegd dat hij er niet aan
  moet denken dat er sprake is van zo’n doorlatingstraject. Hij vindt
  het onwenselijk dat het verschil zo groot is.
  De heer Dros:
  Los van de vraag of je het van toegevoegde waarde vindt in
  een onderzoek, ligt er al onder wat berhaupt het beleid is van
  justitie en dat is de strekking van mijn opmerking. Ik vind het op
  zichzelf heel vreemd dat er zo’n markant verschil zit in het beleid
  in n ressort.
  De heer De Graaf:
  En kennelijk ook tussen twee politiekorpsen, want het zijn
  niet alleen de opvattingen van de officier van justitie die hier de
  doorslag geven. Ook de opvattingen van hoofdcommissarissen, van
  recherchechefs en van teamleiders spelen een rol.
  De heer Dros:
  Ja, kennelijk. Noot
  De heer Docters van Leeuwen:
  Wij moeten feitelijk vaststellen dat er groot verschil van
  opvatting is gegroeid van rechtsstatelijke aard.
  De voorzitter:
  En nog is.
  De heer Docters van Leeuwen:
  En dus nog is, ja.
  De voorzitter:
  Tussen wie en wie?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Er zijn naar mijn gevoel drie stromingen. Iedereen heeft
  natuurlijk zijn eigen nuancering in die opvatting, maar er zijn er
  naar mijn idee drie. De rekkelijke en de precieze, dat vind ik niet
  het hoofdprobleem. Er is nog een derde die ik in de wandeling de
  autonome noem, totdat iemand er mij op wijst dat dit nu juist niet
  de meest juiste betiteling is…
  Noot

  Bij de inzet van een niet uitdrukkelijk in de wet geregelde
  opsporingsmethode richt de officier van justitie zich bij gebrek
  aan precieze criteria en richtlijnen dan ook op de algemene
  beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat betekent
  dat nagegaan wordt of de aard van de op te sporen feiten de
  toepassing van de methode rechtvaardigt (proportionaliteit) en of
  andere, minder ingrijpende opsporingsmethoden onvoldoende effectief
  geacht moeten worden (subsidiariteit). Bij deze ingewikkelde
  afweging zijn niet alleen het opsporingsbelang, maar ook
  rechtsstatelijke belangen aan de orde. In de praktijk spelen
  enerzijds de ernst van het strafbare feit, de mogelijkheid om tot
  bewijs te geraken zonder inzet van de methode, alsmede overwegingen
  van doelmatigheid een rol en anderzijds de mate waarin inbreuk
  wordt gemaakt op de rechten en vrijheden van de verdachte of het
  CID-subject. Ook overwegingen met betrekking tot de veiligheid van
  politie-ambtenaren en andere burgers spelen een rol, alsmede
  overwegingen met betrekking tot het feit dat met sommige methoden
  strafbare feiten worden gepleegd waardoor wellicht niet zozeer de
  rechten van verdachten maar wel algemene maatschappelijke belangen
  worden geschaad. Deze aanname neemt overigens niet weg dat
  dergelijke overwegingen zelden of nooit uit eigen beweging door
  officieren van justitie worden genoemd.

  De finesses inzake de inzet van niet uitdrukkelijk in de wet
  geregelde opsporingsmethoden zijn slechts bij een selecte groep
  insiders binnen het OM bekend.

  De CID-officier van justitie

  De intensiteit van de contacten tussen CID-officier en CID loopt
  in de praktijk nogal uiteen. In de regel is dag en nacht een
  CID-officier van justitie bereikbaar voor de CID. Benadrukt wordt
  dat de CID-officier van justitie zich toegankelijk moet opstellen
  voor de CID. Vaak is uitsluitend of hoofdzakelijk contact tussen de
  CID-officier van justitie en de CID-chef. De sterke positie van
  CID-chefs, zoals die in hoofdstuk 3 Criminele inlichtingendiensten
  is geconstateerd werkt vaak belemmerend voor de CID-officier van
  justitie. Bij uitzondering heeft de CID-officier van justitie
  rechtstreeks contact met CID-rechercheurs.

  De CID-officier van justitie is niet op de hoogte van alles wat
  binnen de CID gebeurt. De politie in diverse regio’s was
  bijvoorbeeld niet bereid de naam van de informant te verstrekken
  aan het OM. De CID-officier heeft evenmin een (eigen) recht op
  inzage in de CID-registers niet in staat alles te controleren wat
  er in het CID-traject gebeurt. Hij .

  De voorzitter:
  Laten wij proberen het praktischer te krijgen. Wat vond u te
  onbelangrijk, dus wat vond u zaken, waarvan u zei: val mij daar
  niet mee lastig, en wat vond u dingen die u absoluut moest
  weten?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Alle details, dus hoe iets uitgevoerd wordt, het contact met
  een
  informant, hoe dat plaatsvindt, al die details hoef ik
  niet te weten. Wel wil ik weten wat er afgesproken wordt en hoe ver
  men gaat. Maar er is ook nog een chef bij de
  CID die alles
  moet weten. Hij heeft ook een verantwoordelijkheid.
  De voorzitter:
  Maar moet u niet hetzelfde weten als die chef?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik denk dat het aan de chef is om aan mij door te geven wat
  ik moet weten. Ik moet echter niet op de stoel van de chef gaan
  zitten.
  Noot

  In zaken die de commissie uitgebreider heeft onderzocht, zoals de
  zaak Henk R., is gebleken dat de officier van justitie niet op de
  hoogte was van zeer relevante gebeurtenissen. Het gebrek aan
  controlemogelijkheden maakt dat de relatie tussen CID-officier en
  CID-chef op een goed onderling vertrouwen is gebaseerd. Enkele
  officieren compenseren het gebrek aan mogelijkheden de CID te
  controleren door alles wat wordt besproken op schrift te stellen.

  De voorzitter:
  Houdt u zelf nog een register of een overzicht bij van wat u
  met de
  CID heeft afgesproken of wat nu uw CID-officier
  met de CID heeft afgesproken?
  De heer Koers:
  Ik heb dat vroeger niet gedaan. Ik ben ertoe overgegaan, dat
  ik tegen de
  CID zei: jullie leggen het expliciet vast; zo
  wil ik het vastgelegd hebben. Zij hebben het voor mij vastgelegd.
  Mijn huidige
  CID-officier

  legt sinds augustus 1993 alle afspraken zelf vast.
  Noot

  De heer Valente:
  Ik heb altijd zo gewerkt dat ik bij het aannemen van zo’n
  project een soort managementteam vorm met mijn politieleiders.
  Vandaar beslissen wij wat het team doet. Ik probeer ook constant
  genformeerd te zijn over alle stappen die ik belangrijk vindt. Dat
  wordt vantevoren afgesproken. Ik stel altijd als eis dat
  alles

  geregistreerd wordt, zodat je het later kunt reproduceren. Dat
  betekent, bijvoorbeeld, dat je in staat moet zijn om middels
  dagrapporten en journaals na te gaan wat het team heeft gedaan.

  De heer De Graaf:
  Alle technieken, alle methoden, alle stappen?
  De heer Valente:
  Ik wil alle stappen weten. Ik wil niet weten wat rechercheur
  A de hele dag heeft gedaan. Dat is onmogelijk. Als je beschikt over
  een team van 40 mensen, dan is dat onmogelijk. Maar er zijn kaders
  en binnen die kaders wil ik het wel weten. Het betekent dat in het
  managementteam beslissingen worden genomen. Vantevoren worden er
  afspraken gemaakt over de vraag bij welke beslissingen je mee wilt
  doen. Ik maak, bijvoorbeeld, afspraken omtrent welke beslissingen
  zonder mij genomen kunnen worden. Dat is de management van het
  team.
  Noot Soms bestaat de afspraak dat bijzondere
  informantentrajecten in ieder geval worden besproken. De in
  het

  verleden bij de CID levende gedachte dat de CID-officier van
  justitie bepaalde zaken niet behoort te weten, bijvoorbeeld om
  operationele redenen, lijkt ver teruggedrongen. De hechte relatie
  tussen de CID-chef en de CID-officier wordt soms met wantrouwen
  bezien door de recherche-chef.

  De CID-officier van justitie is doorgaans ook betrokken bij het
  tactische onderzoek voor zover in die fase nog sprake is van het
  runnen van informanten, of van andere, niet uitdrukkelijk in de wet
  geregelde opsporingsmethoden. De CID-officier van justitie is
  voorts nauw betrokken bij de overgang van proactief naar tactisch
  onderzoek. Het behoort tot zijn taak te bepalen wanneer een
  proactief onderzoek dient te worden omgezet in een tactisch
  onderzoek.

  De zaaksofficier van justitie

  Bij het tactisch onderzoek wordt de zaaksofficier van justitie
  ingeschakeld. Hij is verantwoordelijk voor het tactische traject,
  is betrokken bij de opbouw van het rechercheteam en zal het OM in
  de regel ter terechtzitting vertegenwoordigen.

  De heer Vos:
  (…) Een ander kenmerk van uw werk als ZwaCri-officier is
  dat u dicht bij de politie zit. Kunt u schetsen hoe dit in de
  praktijk gaat? De politie wil actie, wil resultaat zien. De politie
  zegt tegen de officier: joh, ga er nou mee akkoord. Hoe is dat
  spanningsveld? Heeft u echt ruimte om nee te zeggen of wordt u
  meegezogen in de draaikolk van het potentile succes?
  De heer Pieters:
  Bij mijn onderzoeken ga ik uit van de zogenaamde
  teamgedachte. Een team bestaat uit politiemensen, maar ook uit een
  officier van justitie en zijn secretaris. Je vormt een eenheid. De
  bedoeling is op een gegeven moment een criminele organisatie voor
  de rechter te brengen. Binnen het team geldt een rolverdeling en
  die moet heel duidelijk zijn. De politie doet tactisch onderzoek,
  maar is ook tijdens dat onderzoek geheel verantwoording schuldig
  aan degene die uiteindelijk op de zitting staat, de teamleider, de
  officier van justitie. Je kunt op twee manieren teamleider zijn: je
  kunt de politie haar gang laten gaan en haar alleen binnenlaten op
  het moment dat ze je nodig heeft of je kunt meedenken, dus een veel
  ruimere rol vervullen. (…)
  De heer De Graaf:
  U zit heel dicht op de politie. U maakt deel uit van het
  team, zoals u zelf heeft omschreven, zij het met een andere rol.
  Dit kan tot een soort symbiose leiden. U en de politie vormen n
  team met de taak om de criminele organisatie voor de rechter te
  brengen. Er is geen sprake meer van een zekere distantie. Heeft u
  voor uw werk geen distantie nodig?
  De heer Pieters:
  Zeker wel. Ik neem die distantie, ook binnen het team. De
  politie en ik hebben gezamenlijke belangen. Dat heeft de
  maatschappij ook. Wij willen allemaal dat de boeven achter slot en
  grendel gaan. Je wilt dat de zaak goed gaat, ook een gezamenlijk
  belang. Dit houdt niet in dat ik zo dicht tegen de politie aanzit –
  of er bij op schoot zit – dat ik als een soort veredeld politieman
  achter de boeven aan loop te rennen. Je hebt je magistratelijke
  functie en er is een wettelijke scheiding. Uiteindelijk zal ik toch
  verantwoording moeten afleggen, ook op de zitting. Als ik die
  verantwoording niet kan afleggen, ga ik onderuit; zo simpel is
  het.
  De heer De Graaf:
  Die politiemensen zien u toch niet als n van hen, n van de
  club?
  De heer Pieters:
  Zij zien mij als iemand die verantwoordelijk is voor het
  gehele verhaal. Ik hoop dat zij mij ook zien als iemand tegen wie
  zij in alle openheid kunnen zeggen waar zij mee bezig zijn.
  Uiteindelijk zien zij mij als iemand die de zaak verkoopt op de
  zitting; die dat op de juiste manier doet. Zij weten donders goed
  dat ik zonder hen ook niets ben.
  Noot Over de vraag
  of en in welke mate een zaaksofficier van justitie van hetgeen in
  de pro-actieve fase gebeurt op

  de hoogte moet zijn, wordt verschillend gedacht. De praktijk
  varieert tussen enerzijds: de zaaksofficier van justitie moet
  evenveel weten als de CID-officier van justitie en anderzijds: de
  zaaksofficier behoeft slechts te weten wat volgens de CID-officier
  relevant is. De tendens is de zaaksofficier en de CID-officier over
  dezelfde informatie te doen beschikken.

  De heer Vos:
  In uw eigen parket is sprake van een bijzondere situatie
  omdat daar, in afwijking van de rest van Nederland, de functies
  van
  CID-officier en ZwaCri-officier worden gecombineerd.
  Welke argumenten zijn doorslaggevend geweest voor die
  keuze?
  De heer Pieters:
  Deze ontwikkeling heeft zich na de IRT-affaire voorgedaan.
  Op het parket zijn wij ons toen gaan bezinnen op de vraag of wij
  dat soort risico’s wilden nemen. Wij hebben een parketbrede
  discussie ingezet…
  De voorzitter:
  Als ik u even mag onderbreken, wat voor risico’s?
  De heer Pieters:
  Het belangrijkste risico van de scheiding tussen CID- en
  zaaksofficier is dat de zaaksofficier op een gegeven
  moment niet weet wat er in het voortraject is gebeurd en door
  allerlei omstandigheden op de zitting kan worden overvallen. Het is
  ook mogelijk dat hij vragen van de rechter niet kan beantwoorden.
  Dat vinden wij een slechte situatie. Ook kan de
  CID-officier
  uiteindelijk als getuige worden opgeroepen en dan wordt hij voor
  een enorm dilemma geplaatst: hoever kan hij als getuige gaan met
  het weigeren informatie te geven? Dan ben je volledig afhankelijk
  van hetgeen een rechter op een gegeven moment doet. Als de rechter
  doorvraagt en je weigert antwoord te geven, kan dat risico’s
  opleveren voor de ontvankelijkheid van de

  zaaksofficier. Als CID-officier weet je dat.
  Noot

  De heer Koers:
  Toen ik daar in 1991 mee begon, had ik heel sterk iets van:
  ik vertel de
  zaaksofficieren alleen maar dat wat echt
  noodzakelijk is. Gaandeweg merk je dat, wil je als een

  zaaksofficier op een goede manier tegenover de rechter kunnen
  vertellen wat er speelt en weten wat er in een zaak gespeeld heeft,
  je dan meer informatie nodig hebt. Toch vind ik zelf dat
  bijvoorbeeld de namen van de
  informanten niet bekend hoeven
  te zijn bij een
  zaaksofficier, wel welke methoden er
  gebruikt zijn, zodat de zaak gewoon open bij een rechter neergelegd
  en getoetst kan worden.
  De heer Vos:
  En dat geschiedt aan de hand van uitgebreide
  verslaglegging?
  De heer Koers:
  In het begin was het met name een mondelinge overdracht. De
  politie legde in een proces-verbaal de dingen vast. Wij en in het
  bijzonder mijn collega
  CID-officier Visser, zijn er, denk
  ik, eind verleden jaar, of al eerder toe overgegaan om steeds meer
  vast te leggen. En sinds kort wordt dat op het parket gewoon in een
  data base vastgelegd die wij daar speciaal voor ontworpen hebben.
  Dat is nu in ontwikkeling.

  Noot

  De heer Blok:
  Wij vinden het belangrijk, dat de officier die uiteindelijk
  op de zitting een zaak moet doen, niet voor verrassingen komt te
  staan, wanneer bijvoorbeeld de verdediging met een bepaald verweer
  aankomt, dat al of niet juist blijkt te zijn, maar wat zou kunnen
  komen uit een voortraject, waarvan hij niet op de hoogte is. Wij
  vinden dat een officier volledig op de hoogte moet zijn.

  Noot

  In de meeste arrondissementen vindt over grote strafzaken
  regelmatig gestructureerd overleg plaats tussen het OM
  (CID-officier en zaaksofficier) en de politie.
  In Haarlem bijvoorbeeld spreekt men van kwartetten. Daarmee
  bedoelt men zaaksoverleg tussen zaaks-officier van justitie,

  CID-officier van justitie, CID-chef en de tactisch leider. Dit
  overleg vindt eenmaal per drie weken plaats. Een
  zaaksofficier
  merkt op dat in dat overleg openheid wordt gegeven over de inzet
  van opsporingsmethoden. Hoe die inzet precies plaatsvindt wordt
  niet verteld en de zaaks-officier vraagt daar ook niet naar.
  Daarbij ervaart de officier van justitie geen dilemma tussen
  controleren enerzijds en niet alles willen weten anderzijds. Bij de
  opstelling van een CID-proces-verbaal ten behoeve van het tactisch
  onderzoek wil de officier van justitie niet betrokken worden.

  Indien naast het tactische traject gelijktijdig sprake is van
  een CID-traject, is de verantwoordelijkheid voor dat CID-traject
  niet steeds duidelijk.
  In Rotterdam draagt de CID-officier van justitie de
  verantwoordelijkheid voor alle CID-aktiviteiten; de

  zaaksofficier heeft geen enkele zeggenschap. Het komt ook voor
  dat de
  zaaksofficier zich op het standpunt stelt dat hij ten
  volle verantwoordelijk is voor het CID-traject n het tactische
  traject. De
  zaaksofficier is dan in staat de
  CID-officier als het ware te overrulen. Bij de vraag of een
  zaaksofficier van justitie verantwoordelijkheid kan opeisen voor
  een parallel CID-traject lijkt de persoon en ervaring van de
  betrokken officier van justitie van belang.

  In ‘s-Hertogenbosch treedt de zaaksofficier tevens als
  CID-officier op Toch lijkt de combinatie van zaaks- en
  CID-officier in n persoon slechts bij uitzondering voor te komen.
  De tendens is wel dat de meeste CID-officieren vinden dat ze de
  zaaksofficier zoveel mogelijk moeten inlichten. Wat echter in een
  bepaalde zaak niet tot resultaat heeft geleid zou niet verteld
  hoeven te worden. Het is dus nooit uit te sluiten dat de
  zaaksofficier tijdens het tactische onderzoek niet op de hoogte is
  van de inzet van bepaalde bijzondere opsporingsmethoden.

  De heer Vos:
  Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk in het hele gebeuren?
  Wij spreken over een
  CID-officier, een zaaksofficier
  en een hoofdofficier. U bent plaatsvervangend hoofdofficier. Bij
  wie ligt nu de verantwoordelijkheid? En wie is waarvoor
  verantwoordelijk?
  De heer Gerding:
  De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de officier van
  justitie die de zaak op de zitting naar voren brengt. Die moet
  staan voor al datgene wat tijdens het onderzoek is gebeurd. Daar
  draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor. Verder moet het
  parket, en meer in het algemeen: het openbaar ministerie, ervoor
  zorgen, dat er een doorzichtige en consistente besluitvorming
  plaatsvindt over opsporingsonderzoeken en de daarbij te hanteren
  methoden. De hoofdofficier, en bij zijn afwezigheid: zijn
  plaatsvervanger, is verantwoordelijk voor de wijze waarop de keus
  van de methodes wordt gemaakt en uiteindelijk ook voor de uitkomst
  daarvan.
  De heer Vos:
  Wanneer in de CID-fase iets onprettigs, iets onoorbaars is
  gebeurd, is het dan aan de
  zaaksofficier om de
  CID-officier een reprimande te geven? Hoe werkt dat?
  De heer Gerding:
  Bij de meeste parketten bevinden de CID-officier en
  de
  zaaksofficier zich hirarchisch gezien min of meer op
  gelijke hoogte. Het is dus de taak van de hoofdofficier om een
  dergelijke aangelegenheid naar zich toe te trekken en zijn oordeel
  daarin kenbaar te maken.
  De heer Vos:
  Draagt de hoofdofficier de eindverantwoordelijkheid voor het
  hele gebeuren?
  De heer Gerding:
  Zeker. Noot

  9.3.4 Verslaglegging: verplichting tot het opmaken van
  proces-verbaal

  Volgens artikel 152 Sv moeten opsporingsambtenaren ten
  spoedigste proces-verbaal opmaken van het door hen opgespoorde
  strafbare feit of van hetgeen door hen tot opsporing is verricht of
  ondervonden. Deze verplichting strekt ertoe om de rechter in staat
  te stellen de bruikbaarheid, met inbegrip van de betrouwbaarheid
  van al hetgeen in het proces-verbaal van opsporing is gerelateerd,
  te beoordelen, alsmede om de verdediging en ook de strafvervolgende
  instantie in staat te stellen om hun visie omtrent de waarde van
  het gerelateerde aan de rechter kenbaar te maken. Noot
  Het is overigens geen onomstreden zaak dat het OM in beginsel
  bepaalt hoe het dossier er uitziet dat uiteindelijk aan de rechter
  wordt aangeboden, dat wil zeggen of daarin ook alle opgemaakte
  processen-verbaal zijn opgenomen. Er is discussie mogelijk over de
  vraag of een proces-verbaal moet worden opgemaakt van operaties
  waarbij hetgeen is gerelateerd niet tot bewijs zal (kunnen)
  meewerken. Vermoedelijk moet die vraag vanwege het fair
  trial-beginsel bevestigend worden beantwoord. Noot Een
  zelfde discussiepunt – en een zelfde voorzichtig positieve
  beantwoording – geldt met betrekking tot de toepasselijkheid van
  artikel 152 in de fase die voorafgaat aan de verdenking. De meer of
  minder subtiele onderscheidingen vinden in de ogen van sommigen
  geen genade. De vice-voorzitter van de Centrale toetsingscommissie
  is van oordeel dat van alles proces-verbaal moet worden opgemaakt.
  Wat de politie het gesloten deel noemt, moet zonder blikken of
  blozen aan de rechter worden gegeven, eventueel in een
  raadkamerachtige procedure. Als iets uit veiligheidsoverwegingen
  helemaal niet kan worden verteld, moet de consequentie maar zijn
  dat de verdachte vrijuit gaat. De voorzitter van dezelfde commissie
  stelde echter naar aanleiding van een vraag of alles wat in de
  proactieve fase is gebeurd in proces-verbaalvorm aan de
  rechter-commissaris moet worden voorgelegd: Dit gebeurt ook in de
  meeste gevallen, maar er kan informatie zijn die noopt tot
  verzwijging. Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken