• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 9.2 Organisatie van het OM

  9.2 Organisatie van het OM

  De officieren van justitie staan in het hirarchische verband van
  het openbaar ministerie onder het gezag van de hoofdofficier van
  justitie, die aan het hoofd staat van n van de negentien
  arrondissementsparketten. Ieder arrondissementsparket valt onder n
  van de vijf ressortsparketten die alle worden geleid door een
  procureur-generaal. Samen vormen de vijf procureurs-generaal het
  College van procureurs-generaal dat als de centrale leiding van het
  OM fungeert. Daarenboven is de minister van Justitie zoals vermeld
  bevoegd bevelen te geven aan de individuele leden van het openbaar
  ministerie.

  9.2.1 Organisatiestructuur

  Arrondissementsparketten

  De hoofdofficier van justitie geeft leiding aan het parket. Hij
  is lid van het regionale college dat het bestuur van het
  regiopolitiekorps vormt, hij neemt deel aan het driehoeksoverleg
  met de korpschef en korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie
  heeft sinds de invoering van de Politiewet 1993 een
  instemmingsrecht bij belangrijke beheersaangelegenheden van het
  regiokorps van politie (zie hierover .9.3.2). Binnen een
  arrondissementsparket zijn onder de officieren van justitie de
  volgende rangen te onderscheiden: arrondissementsofficier van
  justitie eerste klas (zogenoemde eerste klassers)
  arrondissementsofficier van justitie en substituut-officier van
  justitie (artikel 59c RO). Sinds de reorganisatie van de politie
  zijn er in die arrondissementen, waarbinnen meer dan n

  politieregio vallen, voor de andere politieregio’s fungerend
  hoofdofficieren van justitie aangesteld.

  Het arrondissementsparket is binnen het OM de werkvloer voor de
  bestrijding van zware, georganiseerde criminaliteit. Het kader van
  de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit op
  arrondissementaal niveau is te vinden in jaarplannen of
  beleidsplannen. Daarin wordt de voor het OM benodigde
  organisatorische structuur voor de aanpak van zware, georganiseerde
  criminaliteit geschetst. Er is geen landelijke regeling die de
  organisatorische aanpak van de parketten uniformeert.

  In de meeste parketten is de zware criminaliteit in een
  bijzondere unit ondergebracht. In de regel omvat een dergelijke
  unit tevens een aantal andere specialismen zoals fraude en milieu.
  Aan de term zware criminaliteit wordt verschillend inhoud
  gegeven.

  Er zijn enkele arrondissementen die uitgaan van het principe dat
  elke officier van justitie elk type zaak moet kunnen behandelen en
  die derhalve de zware criminaliteit niet hebben ondergebracht in
  een aparte unit. Binnen de specialistische units werken
  verschillende officieren: zaaksofficieren (ook wel
  ZwaCri-officieren),
  CID-officieren, kernteam-officieren, milieu- en fraude-officieren.
  Zij dragen respectievelijk het gezag over het tactische onderzoek,
  het onderzoek door de Criminele inlichtingendienst (CID), het
  kernteam-onderzoek en de milieu- of fraude-onderzoeken.

  In Haarlem en Rotterdam zijn bijvoorbeeld soms twee
  officieren samen met n onderzoeksproject belast. Door de
  mogelijkheid van collegiaal overleg zou de (juridische) kwaliteit
  worden verhoogd. Beiden treden ter terechtzitting op waardoor de
  vervangbaarheid van de individuele officieren wordt benadrukt.

  De drie nu reeds fungerende landelijke officieren van justitie
  oefenen op grond van het aan hen gegeven mandaat van de Vergadering
  van procureurs-generaal gezag uit.

  Een landelijke standaard voor het takenpakket en de
  organisatorische plaats van de kernteam- en CID-officieren
  ontbreekt. Zo fungeren de kernteam-officieren doorgaans tevens als
  CID-officier voor het kernteam, maar niet steeds in hetzelfde
  institutionele kader. De CID-officier is in sommige gevallen voor
  deze functie min of meer vrijgesteld, terwijl de CID-officier in
  andere gevallen tevens hoofd van een unit is of andere taken
  vervult. De figuur van CID-officier van justitie is betrekkelijk
  nieuw. In de loop van de jaren tachtig is binnen de
  arrondissementsparketten een speciale officier van justitie belast
  met werkzaamheden in het kader van de CID-activiteiten. Hij wordt
  daartoe in elk arrondissement door de betrokken hoofdofficier
  aangewezen.

  De heer De Graaf :
  (…) Ik wil graag dat u mijn vraag beantwoordt. Ik vroeg of
  het gezag, de toetsing, het toezicht van het openbaar ministerie op
  de
  CID Kennemerland naar uw oordeel adequaat is
  geweest.
  De heer De Beaufort:
  Daar kom ik dus op. Als hoofdofficier zit je natuurlijk niet
  daar op schoot om te kijken hoe dat dagelijks gaat. De eerste taak
  die ik heb, is om te zorgen dat er capabele mensen beschikbaar zijn
  om dat werk te doen en dat die mensen daar de tijd voor hebben.
  Daarom refereerde ik net aan het woord tijd. In 1992, toen de heer
  Toeter dat werk deed, was het iets van: ach, dat doe je erbij. De
  heer Toeter was hoofd van een territoriale unit op ons parket. Ik
  bemerkte al betrekkelijk spoedig dat dit eigenlijk niet meer te
  combineren was. Er moest iemand apart voor worden aangetrokken en
  gedeeltelijk voor worden vrijgemaakt. Ik ga hierop in, omdat ik
  hier wil benadrukken hoe moeilijk dat is. Op een parket van iets
  minder dan 20 officieren zijn wij er met pijn en moeite in geslaagd
  om mevrouw Kuitert voor 50% hiervoor vrij te maken. Dan vraagt u
  mij: is dat adequaat? Ik denk dat wij op dat moment n van de eerste
  parketten waren die er berhaupt in zijn geslaagd om iemand daar
  voor een deel voor vrij te maken. De heer Snijders doet het nu voor
  100%.
  Noot

  In de wetgeving is er geen grondslag voor de CID-officier van
  justitie. Uit de nieuwe CID-regeling volgt wel dat de CID-officier
  van justitie aan de CID aanwijzingen kan geven. Artikel 2 lid 2 van
  de regeling luidt als volgt: De taakuitvoering, bedoeld in het
  eerste lid (het gaat hier om de taak van de CID, red.), vindt
  plaats binnen de door de CID-officier aangegeven kaders en met
  inachtneming van de door de betrokken CID-officier gegeven
  aanwijzingen.

  In de toelichting wordt hieromtrent het volgende opgemerkt:
  Vanwege de specialistische werkzaamheden van de
  criminele
  inlichtingendiensten is destijds besloten dat per arrondissement
  de hoofdofficier van justitie een CID-officier van justitie (…)
  aanwijst zodat ook op dit terrein van de opsporing de ingevolge
  artikel 148 van het Wetboek van Strafvordering opgedragen taak
  deugdelijk kan worden vervuld.
  Van der Veen gaf de
  kwaliteitseisen voor de CID-officier van justitie in zijn verhoor
  weer:

  De heer Van der Veen:
  De kenmerken waar ik altijd in het dagelijkse leiding geven
  vorm aan heb gegeven. De eerst is richting geven, gewoon de
  juridische kaders en vanuit die verantwoordelijkheid aan de slag
  gaan. Dat beperkt zich dan tot systemen, vanuit de invalshoek van
  de juridische kaders. Het tweede element waaraan ik altijd
  geprobeerd heb, vorm te geven en dat ik heel belangrijk vond, is
  het overbruggen van tegenstellingen. Ik doel dan op vakmatige
  tegenstellingen, want wij zitten op een terrein – dat weet u zelf
  ook, want daar is uw vraagstelling op gericht – waarop de grenzen
  van mogelijkheden en onmogelijkheden niet duidelijk liggen. In de
  dagelijkse praktijk word je geconfronteerd met verschillen in
  opvattingen in alle rangen, vanaf de rechercheurs en zo. Dus daar
  moet je in investeren. Het derde punt is wat ik altijd noem gewoon
  dagelijks aanwezig zijn. En wat bedoel ik met dagelijks aanwezig
  zijn? Dat heeft te maken met vertrouwen krijgen, vertrouwen geven
  en vertrouwen onderhouden.
  De heer De Graaf:
  U wilt daar in de toekomst een vierde kenmerk bij en dat is
  ongetwijfeld de toetsing van wat er precies gebeurt.
  De heer Van der Veen:
  Ja, van het beheer van systemen. Noot Een
  werkgroep heeft zich met de interne sturing, controle en toetsing
  beziggehouden. Noot En van de
  redenen voor de instelling van deze werkgroep was dat het aan
  geschreven normen bij het CID-werk ontbreekt. Ook de positie en
  taken van de CID-officier van justitie zijn niet duidelijk
  genormeerd. De werkwijzen en de organisatorische inbedding van de
  CID-officieren lopen nogal uiteen. Het komt nog niet veel voor dat
  de CID-officier van justitie zich uitsluitend bezig houdt met het
  CID-werk: sommige CID-officieren besteden een tiende deel van hun
  werktijd aan het CID-werk; anderen, bijvoorbeeld
  kernteam-CID-officieren, besteden meer dan de helft van hun tijd
  aan dit werk. Niet zelden is de CID-officier van justitie tevens
  hoofd van de Unit zware criminaliteit. Ook komt het – zeker in de
  kleinere arrondissementen – voor dat de CID-officier van justitie
  in bepaalde onderzoeken tevens als zaaksofficier optreedt. In de
  vergadering van het Cordinerend beleidsoverleg (CBO) van 28
  augustus 1992 is de wenselijkheid uitgesproken de officier van
  justitie algeheel vrij te stellen voor het inlichtingenwerk. Ook
  vanuit de CID wordt de behoefte geuit om de CID-officier van
  justitie steeds ter beschikking te hebben. De officieren van
  justitie worden in hun dagelijks werk bijgestaan door
  parketsecretarissen. Van oudsher is de parketsecretaris vooral
  betrokken bij het beheer van het dossier. De functie-inhoud is
  echter aan verandering onderhevig. In de grote onderzoeken
  vervaardigt de parketsecretaris ten behoeve van de officier van
  justitie aanzetten voor het requisitoir, onder meer in de vorm van
  bewijsoverzichten. Bij afwezigheid van de behandelend officier van
  justitie is de parketsecretaris de informatieschakel. Naar eigen
  ervaring hebben parketsecretarissen meer beleidsvrijheid dan
  voorheen. Met de inzet van opsporingsmethoden hebben zij geen
  bemoeienis. Het is de vraag of het OM in materieel en
  organisatorisch opzicht voldoende is toegerust om de zware,
  georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De ambtelijke
  ondersteuning, de huisvesting, het materieel en andere faciliteiten
  schieten op veel punten te kort.

  Ressortsparketten

  Het hoofd van een ressortsparket, de procureur-generaal, wordt
  bijgestaan door advocaten-generaal. De advocaat-generaal heeft in
  het algemeen geen taak bij de opsporing van strafbare feiten. De
  wet kent de advocaat-generaal geen opsporingsbevoegdheid toe; hij
  vertegenwoordigt het openbaar ministerie tijdens de zitting in
  hoger beroep. In de praktijk is er een tendens om de
  advocaat-generaal te betrekken bij opsporingsonderzoek in bepaalde
  grote zaken. In het geval dat dit gebeurt, wordt zowel besproken
  wat aan de verdachte moet worden tenlastegelegd, als het
  verantwoord zijn van bepaalde opsporingsmethoden. De
  advocaat-generaal zal dergelijke methoden in hoger beroep immers
  voor zijn rekening moeten kunnen nemen.

  Parket bij de Hoge Raad

  Het parket bij de Hoge Raad neemt binnen het OM een bijzondere
  positie in. De belangrijkste taak van dit parket is de advisering
  van de Hoge Raad door middel van conclusies in civiele en
  strafzaken. Een taak bij de opsporing en vervolging heeft het
  parket bij de Hoge Raad niet.

  9.2.2 Reorganisatie OM

  In een rapport van de Stuurgroep versterking openbaar ministerie
  uit 1993, Het OM…om, werden enkele krachtige uitspraken
  gedaan, die de noodzaak van reorganisatie aankondigden: Het OM
  loopt gevaar. Dat maakt het noodzakelijk om een nieuwe visie op de
  parketten te ontwikkelen. Ook werd gesteld: Als men de agenda’s van
  de PG-vergadering bekijkt, dan valt het op dat de meeste
  onderwerpen die daarop staan, niet of slechts zijdelings met de
  taakuitvoering van de parketten te maken hebben. Noot
  Uit zorg over voortdurende berichten over tekortkomingen en
  tekortschietende aanpassingen bij het OM drong de Kamer bij de
  behandeling van de justitiebegroting 1994 aan op een onafhankelijk
  onderzoek. Hiertoe werd de Commissie openbaar ministerie onder
  voorzitterschap van J. P. H. Donner samengesteld. Op 8 juni 1994
  verscheen het rapport Het functioneren van het openbaar
  ministerie binnen de rechtshandhaving
  . Hierin constateert de
  commissie dat door de voortschrijdende differentiatie binnen en de
  toenemende verbreding van de rechtshandhaving en door de relatief
  gezien steeds schaarsere voor de rechtshandhaving beschikbare
  middelen het meer en meer noodzakelijk is geworden om te komen tot
  sturing, afstemming en prioriteitenstelling. Het rapport
  constateerde onduidelijkheid over de kerntaak van het OM. Het OM
  functioneerde niet voldoende als een eenheid, het OM werd aangeduid
  als een non-organisatie en het ontbrak aan landelijke leiding.

  De reorganisatie van het OM is langs de lijnen van het
  rapport-Donner, dat volgens de minister geen
  blauwdruk is voor de reorganisatie, ter hand genomen.
  Noot Per 1 januari 1995 werd A.W.H. Docters van Leeuwen
  benoemd tot procureur-generaal bij het gerechtshof te Den Haag en
  aangewezen als voorzitter van het College van procureurs-generaal.
  Dat college staat met ingang van die datum aan het hoofd van het
  OM. Het college wijkt in twee opzichten af van de vroegere
  Vergadering van procureurs-generaal: op het punt van de
  besluitvorming, aangezien onder omstandigheden de voorzitter
  beslist, en in de bevoegdheidsverdeling, waarbij een
  portefeuillehouder als zodanig mandaat krijgt van het college. De
  voorzitter is eerstverantwoordelijke voor onder meer het beheer
  (inclusief personeels- en benoemingenbeleid) en het
  reorganisatieproces. Deze door de minister van Justitie aangestelde
  procureur-generaal heeft een beslissende stem. Noot Bij
  de besluitvorming wordt naar consensus gestreefd, maar de minister
  sluit niet uit dat de voorzitter bij wijze van hoge uitzondering
  van zijn beslissende stem gebruik maakt. Noot Deze
  veranderingen moeten nog een formele basis krijgen. Hiervoor is een
  wetswijziging nodig. Dat de secretaris-generaal van het ministerie
  van Justitie niet meer als voorzitter optreedt, heeft volgens
  Suyver te maken met het verduidelijken van de
  verantwoordelijkheden:

  De heer Rouvoet:
  Dat brengt mij tot de relatie tussen departement en het OM.
  Er is per 1 januari wat veranderd in uw positie ten opzichte van de
  procureurs-generaal?
  De heer Suyver:
  Niet alleen met betrekking tot mijn positie. Wij hebben een
  hervorming van het OM aangevat. Er is een plan van aanpak gemaakt.
  Dat is op hoofdlijnen geaccordeerd door de Tweede Kamer. Dat houdt
  in, dat de verantwoordelijkheden helderder moeten worden
  onderscheiden. Het OM heeft een eigen verantwoordelijkheid, die
  bovendien in de wet is verankerd. De minister van Justitie is niet
  de baas van het OM. Zij is politiek verantwoordelijk. De
  secretaris-generaal of een andere ambtenaar van het
  ministerie
  van

  Justitie is niet de ambtelijke chef van het OM. Het OM heeft een
  eigen verantwoordelijkheid, in het Wetboek van Strafvordering en
  andere wetten verankerd. Dat betekent, dat je die
  verantwoordelijkheid ook duidelijk moet maken. Je moet haar leggen
  daar waar ze hoort te liggen. Het
  college van
  procureurs-generaal, het nieuwe bestuurscollege van het OM neemt
  die verantwoordelijkheid. Dat betekent dat er enige – niet te veel
  – zichtbare afstand behoort te zijn tussen het OM en de minister
  van Justitie. Natuurlijk moeten de verhoudingen en de
  overlegstructuren zodanig zijn, dat de minister behoorlijk wordt
  genformeerd om haar verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

  De heer Rouvoet:
  Voor 1 januari was u de voorzitter van de vergaderingen van
  de procureurs-generaal.
  De heer Suyver:
  Inderdaad.
  De heer Rouvoet:
  Na 1 januari het College met een eigen voorzitter. Daarnaast
  is er de overlegvergadering.
  De heer Suyver:
  Daarnaast is er maandelijks een overlegvergadering met de
  minister van Justitie die hetzij zelf aanwezig is, hetzij
  vertegenwoordigd wordt door de secretaris-generaal.
  De heer Rouvoet:
  Heeft dat u op afstand gezet van het OM? Zo ja, hoe
  beoordeelt u dat?
  De heer Suyver:
  Ik vind de woorden op afstand zetten niet helemaal adequaat.
  Door die opzet zijn de verantwoordelijkheden duidelijk gemaakt. De
  OM-verantwoordelijkheid hoort daar te liggen. Bij de zeer
  regelmatige vergadering die werd voorgezeten door de
  secretaris-generaal, zoals dat vroeger het geval was – waarbij tal
  van departementale ambtenaren aanwezig waren – was die
  verantwoordelijkheid niet duidelijk. Dat was een mengsel van
  departementale en OM-verantwoordelijkheid in n vergadering
  verenigd. Dat is nu duidelijker uit elkaar gehaald. Die structuur
  voldoet tot op heden.
  Noot

  Anderen stellen dat in de nieuwe structuur de invloed van het
  ministerie wordt vergroot. De voorzitter zou een soort
  onderminister van Justitie zijn. Het ligt in de bedoeling dat hij
  de portefeuilles over de leden van het college verdeelt.

  In mei 1995 verscheen het Plan van aanpak reorganisatie
  openbaar ministerie.
  Noot Daarin wordt herhaald dat
  de kerntaak van het OM de strafrechtelijke handhaving van de
  rechtsorde is. Daarbij wordt het magistratelijke van het OM
  prominent belicht. Uit de kerntaak vloeit volgens de minister de
  noodzaak voort van een evenwichtige, rechtsstatelijke
  bevoegdheidsuitoefening. Bovendien moet het OM zijn
  strafrechtelijke interventies meer dan voorheen in een zeer
  gevarieerde omgeving plegen. Beide punten stellen op het punt van
  samenhang, consistentie en kwaliteit zware eisen aan de prestaties
  van het OM. Gesteld wordt dat daarvoor noodzakelijk is dat het OM
  als n organisatie wordt geconstrueerd, die binnen door de minister
  bepaalde grenzen doelen kan stellen en ook beschikt over de
  middelen om die doelen te realiseren. Het is noodzakelijk dat die
  organisatie als een eenheid functioneert. Wel zal bij de
  organisatie rekening moeten worden gehouden met de eigen aard van
  het OM.

  Met de voorgestelde reorganisatie wordt volgens de minister ook
  geprobeerd het gezag over de politie te versterken door het OM meer
  als eenheid te laten optreden.
  Daarvoor is het nodig dat het OM eenduidig optreedt in het
  gehele land en zich door niemand laat uitspelen, dat het een
  organisatie is die kwaliteit levert en daardoor respect verwerft
  waardoor het gezag als zodanig

  niet meer ter discussie staat en de politie zich goed bewust is
  van haar positie. In dat verband is het ook goed dat het OM die
  beheersrol heeft gekregen, want gezag zonder beheer is heel
  moeilijk tot gelding te brengen. Het is ook goed als de politie
  weet dat het OM bijvoorbeeld opsporingsmethoden centraal toetst en
  dat zij wat die methoden betreft onder het gezag van dat centrale
  OM moet werken, aldus de minister van Justitie.
  Noot
  In verband hiermee wordt een aantal maatregelen voorgesteld. In de
  visie van de minister zal het OM in de toekomst bestaan uit drie
  besluitvormingsniveau’s, namelijk de minister, het College van
  procureurs-generaal en de hoofden van de parketten.

  Het hoofd van het parket wordt integraal verantwoordelijk voor
  de verrichtingen van zijn parket. Zijn zeggenschap over
  beheersaangelegenheden wordt uitgebreid. De hoofdofficier zal een
  beslissende stem hebben in tal van beheersaangelegenheden, omdat de
  afhankelijkheid van het OM van het ministerie op dit vlak het
  dragen van de eigen verantwoordelijkheid van het OM voor opsporing
  en vervolging kan hinderen. De bevoegdheden die nu op ressortniveau
  liggen bij de procureur-generaal verschuiven naar boven, naar dat
  centrale college. Het College geeft centrale leiding aan het OM. De
  vergadering van procureurs-generaal is vervangen door dit college.
  Het ligt in de bedoeling dat het College bestaat uit tenminste drie
  en ten hoogste vijf leden. De instelling van het college wordt als
  volgt gemotiveerd:

  Volgens het rapport van de Commissie openbaar ministerie
  stuit deze ontwikkeling (gedoeld wordt op de ontwikkeling in de
  richting van een raad van commissarissen) echter op de spanning die
  bestaat tussen de landelijke rol van de procureur-generaal als
  portefeuillehouder en zijn rol van hoogste functionaris in het
  ressort (de zogenoemde dubbele loyaliteit). Die spanning belemmert
  de noodzakelijke eenheid van optreden en de vereiste
  besluitvaardigheid. Een landelijk
  College van
  procureurs-generaal dat de parketten waar nodig direct steunt,
  zal die spanning wegnemen en de procureurs-generaal in staat
  stellen zich te concentreren op de landelijke organiserende en
  regisserende taken.
  Noot Het College heeft tot taak
  eenheid in het beleid te scheppen, voorwaarden te scheppen
  waaronder de parketten optimaal kunnen functioneren (waaronder
  verdeling van het toegewezen budget over de verschillende
  parketten) en toezicht te houden op de parketten. Het College van
  procureurs-generaal zal samen met een ondersteunende staf een
  landelijk parket-generaal vormen. Het ligt in de bedoeling dat de
  centrale leiding niet langer ressortelijk wordt georganiseerd.
  Gedacht wordt aan een functionele indeling. De functionele
  procureur-generaal zal voor de landelijke beleidsvorming op de
  leiding van de parketten en op advocaten-generaal en officieren van
  justitie eerste klasse een beroep doen. De procureur-generaal heeft
  geen overkoepelende bevoegdheid en verantwoordelijkheid meer voor
  zijn ressort. Een advocaat-generaal wordt hoofd van het
  (ressorts)parket: het werk van het ressortsparket is beperkt tot de
  behandeling van strafzaken in hoger beroep. De ressortsparketten
  raken hun bestuurlijke taken kwijt. De geschetste veranderingen
  vergen wetswijziging.

  Na de reorganisatie zal de minister in de overlegvergadering met
  de leiding van het OM de beheers- en beleidsmatige kaders voor het
  OM vaststellen. Dit zal geschieden in een twee-jarige beleidsmatige
  plancyclus.

  De heer Rouvoet:
  Wat is de grote lijn van het departement? Zegt u: gezien
  hetgeen er aan de hand is en de politieke verantwoordelijkheid van
  de minister zullen wij er steeds meer bovenop moeten zitten om te
  voorkomen, dat er affaires ontstaan en zich incidenten blijven
  voordoen? Of zegt u: eigenlijk is het veel beter als wij het doen
  door het OM alle ruimte te geven? Als departement houden wij
  afstand van de feitelijke normering van de praktijk? Of stel ik dan
  twee dingen tegenover elkaar, die…
  De heer Suyver:
  Ik wil niet zo gauw zeggen, dat het departement afstand moet
  nemen. Het departement, de minister, hoort richting te geven, zowel
  op het punt van beleidslijnen en beleidskaders als op het punt van
  de normering van de wetgeving. Dat neemt niet weg dat zich
  incidenten zullen blijven voordoen.
  De heer Rouvoet:
  Zoekt u het vooral in zelf keuzes maken, zelf knopen
  doorhakken, zelf prioriteiten stellen of veel meer in nieuwe
  structuren, richting OM bijvoorbeeld?
  De heer Suyver:
  Ik geloof in de hervorming van het OM, zoals die nu wordt
  aangepakt. De wet moet ervoor worden gewijzigd. Daar moet die
  verantwoordelijkheid liggen, maar wel met inachtneming van de
  grenzen en de beleidskaders die de minister stelt. De minister moet
  ook de hoofdprioriteiten bepalen, als het gaat om het landelijk
  handhavingsbeleid. Het OM moet worden opgedragen om die
  prioriteiten te laten doorwerken.
  Noot

  Tijdens het algemeen overleg van 12 september 1995 stemde de vaste
  Commissie van justitie in met de grote lijnen van het Plan van
  aanpak. Noot

  Landelijk bureau OM (LBOM)

  In november 1994 verscheen het rapport Structuur van de aanpak van
  georganiseerde criminaliteit, uitgebracht ter uitvoering van een
  deel van het rapport van de commissie-Donner door een werkgroep
  onder voorzitterschap van de procureur-generaal-portefeuillehouder
  georganiseerde criminaliteit. In het rapport wordt de oprichting
  van een landelijk rechercheteam en een landelijk parket bepleit. In
  maart 1995 verscheen een projectplan landelijk bureau openbaar
  ministerie. Voorzien is in een geleidelijke invoering van het
  Landelijk Bureau OM (LBOM). Het LBOM zal het twintigste
  arrondissementsparket vormen. Het wordt belast met de volgende
  taken: gezagsuitoefening over het landelijk rechercheteam, alsmede
  de behandeling van strafzaken als gevolg van de activiteiten van
  het landelijk rechercheteam tot en met de fase van rechterlijke
  afdoening. Voorts moet het landelijk parket de
  procureur-generaal-portefeuillehouder ondersteunen bij zijn
  cordinerende en signalerende rol en zijn verantwoordingsplicht aan
  het College van procureurs-generaal. Daarbij gaat het onder meer om
  het opzetten of verbeteren van de criminaliteitsanalyse, het
  voorbereiden van de prioriteitenstelling voor de kernteams en het
  landelijk rechercheteam, het cordineren van het criminele
  inlichtingenwerk en de ontwikkeling van, het centrale toezicht op,
  de facilitering en de centrale begeleiding van de inzet van
  opsporingsmethoden. Dit landelijk parket zal zich vooral
  bezighouden met financieel rechercheren en met de afdoening van
  rechtshulpverzoeken die niet specifiek thuishoren in een bepaald
  arrondissement.

  De functionele sturing van het Bureau ligt bij het College van
  procureurs-generaal, en meer in het bijzonder bij de
  portefeuillehouder georganiseerde criminaliteit. Het Bureau wordt
  geleid door een hoofdofficier. Deze geeft leiding aan de drie
  landelijke officieren van justitie, twee zaaksofficieren die in de
  onderzoeken van het LRT het gezag uitoefenen, de secretaris van de
  Centrale toetsingcommissie en ondersteunend personeel. Het ligt
  niet in de bedoeling dat het landelijke bureau OM aanwijzingen zal
  geven aan de hoofdofficieren van justitie. Binnen het Landelijk
  Bureau OM in oprichting functioneren reeds drie landelijke
  officieren van justitie: de landelijk terreur-officier, de
  landelijk CRI-officier en de landelijk MOT-officier (melding
  ongebruikelijke transacties). Deze officieren hebben een
  cordinerende functie en geven zelf slechts leiding aan
  opsporingsonderzoeken met een specifiek karakter.

  De landelijk terreurofficier van justitie die tevens de schakel
  is tussen het OM en de BVD (zie verder hoofdstuk 8) is belast met
  de opsporing van delicten die de veiligheid van de Staat betreffen.
  De kerntaak ligt in de praktijk op het terrein van beleidsoverleg,
  cordinatie en advisering. De terreurofficier is voorts aangewezen
  als waarnemend officier in alle arrondissementen voor de opsporing
  van georganiseerde misdrijven van terroristische aard. Dit wil
  allerminst zeggen dat elk onderzoek met een terroristisch aspect in
  de praktijk door deze officier van justitie plaatsvindt. Doorgaans
  is het de arrondissementsofficier onder wiens verantwoordelijkheid
  het onderzoek geschiedt.

  Reeds in 1985 werd door de Vergadering van procureurs-generaal
  besloten een CRI-officier van justitie aan te stellen die in het
  hele land bevoegd was, in aansluiting op de ontwikkeling bij de
  politie die aan de Centrale recherche informatiedienst (CRI) een
  landelijke taak had toebedeeld. De CRI had vaak moeite een bevoegde
  officier van justitie te vinden, bijvoorbeeld in het geval nog niet
  duidelijk was waar het strafbare feit was gepleegd of zou gaan
  worden. De CRI-officier is als waarnemend officier belast met de
  opsporing indien en voor zolang geen bevoegde (lokale) officier kan
  worden aangewezen. Deze officier van justitie is de centrale
  autoriteit voor grensoverschrijdende observatie ingevolge het
  Verdrag van Schengen, de cordinator voor de rechtshulp met de
  Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname, de nationale CID-officier
  van justitie, de cordinator voor internationale infiltratie en
  voorts onder meer nog belast met het justitile toezicht op de
  werkzaamheden van de buitenlandse drugliaison-officers in
  Nederland.

  De belangrijkste taak van de MOT-officier van justitie is het
  houden van toezicht op de wijze waarop het meldpunt ongebruikelijke
  transacties gemelde transacties beoordeelt op de noodzaak van
  verdere opsporings-/vervolgingsactiviteiten. Hij geeft leiding aan
  het beleidsoverleg tussen het MOT en het meldpunt en cordineert de
  bevragingen van het MOT-register door opsporingsinstanties, alsmede
  de informatie-uitwisseling tussen het meldpunt en buitenlandse
  politile meldpunten.

  9.2.3 Benoeming, ontslag, werving en opleiding

  De leden van het openbaar ministerie worden bij Koninklijk
  besluit aangesteld (artikel 51 lid 2, 62 lid 2 en 84 RO).
  Plaatsvervangend officieren van justitie worden door de minister
  van Justitie benoemd (artikel 59d RO). De kandidaten dienen de
  academische titel meester te hebben behaald (artikel 59b RO). Op de
  leden van het OM zijn de Ambtenarenwet en het Algemeen
  Rijksambtenarenreglement (ARAR) integraal van toepassing. Er zijn
  twee wegen voor toetreding tot het OM. Toetreding kan geschieden na
  een specifieke opleiding voor een functie bij de rechterlijke
  macht, algemeen aangeduid als de RAIO (rechterlijke ambtenaren in
  opleiding)-opleiding. De opleiding vindt hoofdzakelijk plaats in de
  praktijk. Aan het einde van het derde opleidingsjaar dient de
  rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio) te kiezen voor de staande
  dan wel de zittende magistratuur. Ongeveer 40% van de raio’s kiest
  thans voor de staande magistratuur.
  Een andere weg is toetreding tot het OM buiten de RAIO-opleiding
  om. Vereiste is dat de jurist buiten de rechterlijke macht minimaal
  zes jaar maatschappelijke- en praktijkervaring heeft opgedaan.
  Voorts dient de kandidaat aan dezelfde vereisten te voldoen als de
  raio.

  Er zijn geen specifieke functie-eisen voor officieren van
  justitie belast met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
  (onder wie in dit verband ook de met de criminele inlichtingen
  belaste officieren van justitie worden bedoeld) geformuleerd. Deze
  zijn wel in voorbereiding. Ook plaatsvervangend en substituut
  officieren van justitie worden op dit terrein ingezet, soms zelfs
  raio’s aan het einde van hun stageperiode. De gedachte leeft dat op
  dit terrein wel enige ervaring vereist is. Stressbestendigheid,
  beslisvaardigheid, collegiale samenwerking en goede samenwerking
  met de politie zijn belangrijke factoren bij het vervullen van de
  functie van officier van justitie belast met de bestrijding van
  zware criminaliteit. Gezegd wordt dat dit werk slechts voor een
  beperkte periode verricht kan worden in verband met de zware
  emotionele belasting. In de praktijk wordt inderdaad doorgaans na
  enige tijd wel gerouleerd. Een speciale opleiding voor de
  ZwaCri-officier van justitie bestaat niet. Er zijn wel voor de
  functie relevante cursussen: de cursus georganiseerde
  criminaliteit, alsmede Pluk ze- en fraude-cursussen. Het staat de
  individuele officier van justitie vrij daaraan al dan niet deel te
  nemen. In de praktijk wordt wel beluisterd dat een dwingender kader
  wenselijk zou zijn.

  De heer De Graaf:
  Wat vereist de functie van een zware-criminaliteitsofficier
  in het bijzonder? Waarin onderscheidt zich die functie van andere
  officieren van justitie?
  De heer Valente:
  Die functie heeft bijzondere aspecten in die zin dat de
  kwaliteiten die in zijn algemeenheid bij een officier van justitie
  aanwezig moeten zijn verder uitgediept moeten worden. Daarnaast is
  het zo dat een officier zware criminaliteit heel anders te werk
  gaat. Een officier die gewone zaken doet, zit achter zijn bureau.
  Hij heeft wel contacten met de politie, maar dat zijn meer
  contacten met betrekking tot de inhoud van een proces-verbaal of
  het aantal zaken dat hij wil verwerken. Hij wacht gewoon af tot er
  een misdrijf geconstateerd of opgespoord wordt en afgerond wordt
  met een proces-verbaal. Dat proces-verbaal bereikt hem, de zaak
  wordt voorgeleid en vervolgens begint zijn werk als vervolgende
  instantie. De officier van justitie georganiseerde criminaliteit
  gaat heel anders te werk. Hij werkt projectmatig. Hij krijgt, zoals
  dat heet, een project aangeboden. Dat betekent dat een
  doelgroepering of een doel, een enkele crimineel, aangereikt wordt.
  Dat doel wordt omschreven middels een project. Hij krijgt een team
  en daaraan geeft hij leiding. Gedurende een tijd zal hij het
  onderzoeken van de zaken en het construeren van het bewijs moeten
  leiden. Vervolgens, als de zaak, meestal na een hele tijd, tot een
  afronding komt, zal hij na de aanhoudingen de verdere vervolging
  voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat daarvoor niet alleen
  managementkwaliteiten vereist zijn. Hij moet ook nauwgezet met het
  opsporingswerk bezig zijn. Hij moet in mijn optiek ook over de
  kwaliteiten beschikken waarover een politiechef beschikt. Hij moet
  niet alleen in staat zijn om activiteiten van de opsporing in te
  schatten en te begeleiden. U weet dat een officier van justitie de
  leiding heeft bij het opsporingsonderzoek. Die leiding moet hij ook
  daadwerkelijk uitoefenen. Daarnaast is hij magistraat. Hij is de
  voorportaal van de rechter. Dat betekent dat hij in staat moet zijn
  om telkens te toetsen wat hij zelf heeft gedaan als leider van de
  opsporing.
  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken