• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 9.1 Inleiding

  9 OPENBAAR MINISTERIE

  9.1 Inleiding

  9.1.1 Algemene introductie

  Het openbaar ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke
  handhaving der rechtsorde. Daartoe beschikt het OM over het
  vervolgingsmonopolie en draagt de officier van justitie het gezag
  over de opsporing. Verder heeft het OM verschillende andere taken,
  zoals de tenuitvoerlegging van rechterlijke vonnissen en, sinds de
  inwerktreding van de Politiewet 1993, taken die voortvloeien uit
  het medebeheer van de politie. In dit hoofdstuk staat de rol van
  (de leden van) het OM bij de opsporing centraal. Met name in het
  kader van die taak komt het openbaar ministerie in aanraking met de
  georganiseerde criminaliteit en worden door het OM
  opsporingsmethoden ingezet.

  Ook bij de vervulling van andere taken kan het OM te maken
  krijgen met georganiseerde criminaliteit. Zo raakt de bevoegdheid
  van het OM om bij de burgerlijke rechter een vordering te doen tot
  het ontbinden van een rechtspersoon (artikel 2: 15 en 16 BW) de

  fraude met BV’s en NV’s die worden misbruikt om
  witwasconstructies te verhullen.

  Het beleid van het OM heeft onder meer betrekking op de
  vervolging en op de opsporing. Voor de vorming van het beleid was
  de Vergadering van procureurs-generaal verantwoordelijk. Die
  vergadering werd tot 1995 voorgezeten door de secretaris-generaal
  van het ministerie van Justitie.

  Het OM ressorteert krachtens artikel 5 RO hirarchisch onder de
  minister van Justitie. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de
  minister verantwoordelijk is voor het algemeen beleid, zoals onder
  meer in richtlijnen wordt neergelegd. De formele
  verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om aanwijzingen (bevelen,
  artikel 5 RO) te geven met betrekking tot individuele zaken heeft
  in het recente verleden bij herhaling tot indringende discussie
  geleid. De aanwijzingsbevoegdheid die is neergelegd in artikel 5 RO
  kan in dergelijke gevallen op gespannen voet komen te staan met het
  gegeven dat in veler ogen de vervolgingsbeslissing een zogenoemde
  magistratelijke beslissing is. Het OM is niet alleen gelieerd aan
  het bestuur, maar ook geaccrediteerd bij de rechter. Daarmee wordt
  bedoeld dat de leden van de rechterlijke macht die niet met
  rechtspraak zijn belast (vergelijk artikel 117 Grondwet) in
  ongebondenheid dienen af te wegen of het algemeen belang om te
  vervolgen zwaarder weegt dan het belang van de individuele
  verdachte en eventuele andere contraire belangen om niet te
  vervolgen. Bij het voeren van het requisitoir dient de individuele
  officier van justitie zich te orinteren op hetgeen ter zitting is
  voorgevallen, hetgeen een voorafgaande bindende aanwijzing van de
  minister terzake de inhoud van dat requisitoir vrijwel uitsluit.
  Bovendien zou een al te frequent gebruik in individuele zaken van
  de aanwijzingsbevoegdheid de controlerende taak van het parlement
  al te zeer incident-gericht doen worden. Een en ander brengt mee
  dat de minister van Justitie in de regel bewust distantie bewaart
  ten aanzien van de individuele zaaksbehandeling van het OM. Het
  impliceert dat het optreden van het OM beleidsmatig door de
  minister en per individuele zaak door de rechter wordt
  gecontroleerd.

  De wijze waarop de taken en bevoegdheden in individuele zaken
  zijn uitgevoerd, heeft om uiteenlopende redenen kritiek opgeroepen,
  ook vanuit het OM zelf. In 1990 werden in het beleidsplan van het
  OM Strafrecht met Beleid concrete organisatiedoelstellingen
  geformuleerd die in 1995 zouden moeten zijn gerealiseerd.
  Noot De stuurgroep-Versterking OM werd in het leven
  geroepen om deze ontwikkeling te begeleiden. Desondanks hield de
  negatieve publiciteit omtrent vormfouten, heenzendingen en
  onverwachte vrijspraken aan. In 1993 verlangde de Kamer daarop een
  onafhankelijke beoordeling. Hiertoe werd eind dat jaar de Commissie
  Openbaar Ministerie (de commissie-Donner) door de minister van
  Justitie ingesteld. Een half jaar later kwam de commissie met haar
  aanbevelingen. In het regeerakkoord werd gesteld dat het rapport de
  leidraad zou vormen voor de reorganisatie van het OM. In het
  Plan van aanpak reorganisatie OM wordt daaraan concrete
  uitwerking gegeven. Noot

  Van de vragen die in het rapport van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden zijn geformuleerd, hebben de volgende betrekking
  op het openbaar ministerie:
  8A. Hoe vindt feitelijk de sturing vooraf en de controle
  achteraf van de politie door het OM (..) over het gebruik van
  opsporingsmethoden plaats?
  8D. Hoeveel (..) justitiefunctionarissen zijn betrokken bij de
  strijd tegen de zware, georganiseerde criminaliteit? 10A. In
  hoeverre vindt
  informatie-uitwisseling plaats tussen
  officieren van justitie over het gebruik van
  opsporingsmethoden?

  10B. Hoe geeft het OM in de praktijk vorm aan zijn rol bij de
  opsporing?
  10D. Hoe geven officieren van justitie (..) vorm aan de sturing en
  controle van het gebruik van de opsporingsmethoden? 10E. Welke rol
  dienen de top van van het OM en de minister van Justitie te spelen
  bij de bepaling van de randvoorwaarden voor de inzet van
  opsporingsmethoden?

  9.1.2 Plan van aanpak

  De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de volgende
  paragraaf staat de organisatie van het OM centraal. Hier komt ook
  de reorganisatie van het OM aan bod. In paragraaf 9.3 wordt
  ingegaan op de besluitvorming inzake de selectie van onderzoeken,
  de sturing van en controle op de politie, en de inzet van
  opsporingsmethoden en de verslaglegging daarvan. Paragraaf 9.4 is
  gewijd aan samenwerking en cordinatie. Aan de orde komen
  achtereenvolgens de ressortelijke adviescommissies, het LOCO, de
  Raad van advies voor de CID, het CBO, de Vergadering, later het
  College van procureurs-generaal en internationale samenwerking.
  Paragraaf 9.5 gaat over sturing van en controle op de eigen
  organisatie. Daarbij komen de rol van de minister van Justitie, het
  bestaan van richtlijnen en de Centrale toetsingscommissie (CTC) bij
  de inzet van opsporingsmethoden aan de orde. Het hoofdstuk wordt
  afgesloten met een opsomming van conclusies.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken