• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IX.2. De internationalisering van Russische criminele groepen

  IX.2. De internationalisering van Russische criminele
  groepen

  Gezien de evolutie van de Russische mafia in de voorbije
  decennia ligt het voor de hand dat haar internationalisering niet
  van vandaag of gisteren dateert. Hoe zou zij de vroegere zwarte
  markten voor luxe-goederen hebben kunnen bevoorraden zonder
  relaties met legale ondernemingen en criminele groepen? De ophef
  die de laatste jaren over de komst van criminele bendes uit Rusland
  wordt gemaakt, doet dan ook nogal onwezenlijk aan. Zij is in elk
  geval veelzeggend voor het gebrekkige inzicht van de Westerse media
  en politiediensten in de ontwikkeling van de (Russische)
  georganiseerde criminaliteit in binnen- en buitenland. Dit neemt
  niet weg dat de val van de Muur de internationalisering van de
  organisatie en activiteiten van Russische criminele groepen zeker
  heeft bevorderd, zoals zij ook in de hand heeft gewerkt dat
  allerhande criminele groepen uit het Westen hun operatiegebied naar
  het Oosten hebben verlegd, naar Midden- en Oost-Europa. En dan
  dient te worden gedacht aan Italiaanse mafia-clans, maar ook aan
  groepen uit Duitsland, Nederland, Belgi, Frankrijk en nog andere
  landen. Ook deze zagen in het Oosten zowel mogelijkheden voor de
  produktie van illegale goederen (synthetische drugs) als voor de
  distributie van op zichzelf legale goederen (-gestolen- auto’s).
  Van hun kant zagen Russische criminele groepen in het Westen grote
  mogelijkheden voor de afzet van wapens en drugs (vooral herone),
  kunstvoorwerpen, luxe-eetwaren als kaviaar en hout. De onderlinge
  samenwerking tussen criminele groepen uit Oost en West is overigens
  met name ook in de vrouwenhandel volop aan het licht gekomen.

  Volgens Duitse politieberichten hebben momenteel tussen de 100
  en 200 Russische criminele groepen vaste relaties met criminele
  groepen in het Westen, vooral – voor wat West-Europa betreft – met
  groepen in Duitsland en Itali. Met betrekking tot Noord-Amerika
  wordt gesproken van 29 groepen die in de Verenigde Staten bedrijvig
  zijn, en 6 in Canada. Echt onderzoek naar de activiteiten van deze
  groepen is schaars. Maar over hun optreden valt niettemin wel iets
  te zeggen (Krause, 1995; Noble, 1995).

  In het rapport van de Amerikaanse Kaufman-commissie The
  Impact
  (1986) wordt melding gemaakt van het feit
  dat Russische criminele groepen niet alleen actief zijn in New
  York, maar ook in Los Angeles, Philadelphia, Chicago, Miami, San
  Francisco en nog andere grote steden. Veel van deze groepen zijn
  samengesteld uit personen die uit dezelfde streek of uit dezelfde
  stad in Rusland komen. Zij zijn niet strak georganiseerd, maar
  opereren wel heel behendig; hun leden hebben de kunsten die ze in
  het bureaucratisch geregeerde Rusland in de communistische periode
  hebben geleerd, niet verleerd. Hun actie heeft met name betrekking
  op de afpersing van (tot nu toe overwegend) Russische bedrijven en
  oplichting van Amerikaanse sociale fondsen, maar ze zijn zeker ook
  betrokken bij drugshandel en verzekeringsfraude. De stad waar dit
  alles tot nu toe het meest naar boven is gekomen, is ongetwijfeld
  New York. Hier werd men reeds in 1975 op enige schaal met
  allerhande nieuwe vormen van Russische georganiseerde criminaliteit
  geconfronteerd. En hier ook werd vastgesteld dat Russische bendes
  op bepaalde terreinen samenwerken met minstens n van de Newyorkse
  mafia-families. Hoe bedreven deze bendes nog steeds zijn in de
  bevoorrading van zwarte markten kwam in New York rond 1990 aan het
  licht in het zogenaamde benzine-schandaal. Hierin bleek dat zij
  door de niet-betaling van belastingen de Amerikaanse staat
  jaarlijks voor meer dan n miljard oplichtten via de illegale
  verkoop van olieprodukten (Finckenauer, 1994).

  Met betrekking tot het optreden van Russische criminele groepen
  in West-Europa, en met name in Duitsland, werd in de algemene
  inleiding al aangegeven dat volgens de Lagebilder van het
  Bundeskriminalamt hun aandeel in de strafrechtelijke onderzoeken in
  de sfeer van de georganiseerde criminaliteit nogal beperkt is. Het
  aantal verdachten uit de voormalige Sovjet-Unie waartegen in deze
  sfeer onderzoek werd verricht, lag in 1992 en 1993 nog beneden de
  2% (260) van het totale aantal verdachten (9.884). De groepen
  waartoe deze verdachten behoren, zijn heel verschillend. Ten dele
  gaat het om groepen die zijn gevormd in het milieu van voormalige
  bannelingen en dat van boksers en worstelaars, ten dele betreft het
  groepen die met name stammen uit Tsjetsjeni en Georgi. Zij zijn in
  ettelijke Duitse steden betrokken bij afpersingspraktijken,
  bankfraudes, drugshandel, illegaal gokken, wapenhandel, smokkel in
  gestolen auto’s en vrouwenhandel. Niet alle groepen maken zich in
  dezelfde mate schuldig aan het plegen van deze vormen van
  criminaliteit. Ze hebben allemaal zo hun eigen specialiteiten. De
  Tsjetsjeense en Georgische groepen onderscheiden zich van de andere
  vooral ook door de bereidheid om hun belangen met geweld te
  verdedigen. Het is dan ook niet vreemd dat in de journalistieke
  literatuur juist deze groepen, en vooral hun gewelddaden tegen
  elkaar en tegen hun slachtoffers, maar ook tegen politie en
  justitie, de meeste aandacht krijgen (Roth en Frey, 1992;
  Leyendecker, Rickelmann en Bnisch, 1992; Peters, 1990).

  Ofschoon het Verenigd Koninkrijk niet direct wordt genoemd als
  een belangrijke pleisterplaats voor criminele groepen uit Rusland,
  maakt de National Criminal Intelligence Service er in zijn
  rapporten geen geheim dat deze groepen met name Engelse financile
  instellingen, juist ook in de City of London, gebruiken om hun
  illegaal verworven geldmiddelen wit te wassen en om te zetten in
  goederen waarnaar in Rusland veel vraag is. Maar dit is niet het
  enige. Deze dienst waarschuwt er tezelfdertijd voor dat de
  toestroom van Russische emigranten ook in de Engelse steden zal
  uitmonden in de afpersing van (Russische en andere) bedrijven, de
  organisatie van prostitutie en gokspelen, drugshandel en nog
  meer.

  De Belgische politie, in de vorm van de rijkswacht, heeft niet
  zo lang geleden medegedeeld dat zij tegen op zijn minst drie
  Russische groepen onderzoek heeft gedaan (Berkmoes, Bollaerts en
  Frans, 1995). Welke groepen dit zijn werd niet bekend gemaakt. Maar
  gelet op de vele persberichten over de organisatie en het optreden
  van de Russische mafia in Antwerpen, kan worden aangenomen dat een
  van deze groepen ongetwijfeld de groep rond Boris Nayfeld is
  geweest, die in 1991 New York verruilde voor Antwerpen om een
  gewisse liquidatie door Russische rivalen in Little Odessa te
  ontlopen. Vanuit Antwerpen ging hij echter op de oude voet verder
  met niet alleen de smokkel van herone, maar ook van sigaretten en
  elektronica. Uiteindelijk, verleden jaar januari, werd hij
  niettemin in New York aangehouden. Ondertussen, zo is gebleken,
  onderhield hij evenwel nog steeds nauwe contacten met collega’s
  elders in Europa, en met name in Duitsland. Een van zijn beste
  vrienden was de Georgische mafia-baas in Berlijn, T. Marianashvili.
  Deze moest in 1992 Berlijn verlaten, op de vlucht voor het geweld
  van een concurrerende Tsjetsjeense bende. Hij dook onder in
  Antwerpen. Echter tevergeefs. Hij werd op 21 april 1992 in (de
  omgeving van) Amsterdam geliquideerd (Lallemand, 1995; Sauviller en
  Illegems, 1995).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken