• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IX.3. De activiteiten van Russische criminele groepen in Nederland

  IX.3. De activiteiten van Russische criminele groepen in
  Nederland

  Hoe oud de economische banden tussen Rusland en Nederland ook
  mogen zijn, de Russische gemeenschap in Nederland is nooit erg
  groot geweest. In de voorbije jaren is haar omvang procentueel wel
  sterk toegenomen, maar in absolute aantallen stelt zij nog steeds
  niet veel voor. Op 1 januari 1993 verbleven er in ons land
  officieel zo’n 4.500 mensen uit het voormalige Sovjet-Unie (Muus,
  1994). Dat de Russische georganiseerde criminaliteit in ons land
  dan ook nooit een rol van betekenis heeft gespeeld, ligt voor de
  hand. Natuurlijk spraken ook hier de berichten over het optreden
  van Russische criminele groepen in het buitenland, vooral
  Duitsland, al jaren tot de verbeelding. Maar het drong slechts in
  het bewustzijn van velen door dat deze
  groepen ook Nederland niet links lieten liggen, toen in de media de
  aandacht werd gevestigd op de pogingen van Russische misdadigers om
  een machtspositie op te bouwen in de prostitutiesector, zowel in
  sommige grote steden als op het platteland. De ontvoering van Boris
  Fastovski, op 11 januari 1995 in Amsterdam, en niet zozeer de
  liquidatie van Marianashvili, is echter voor velen het signaal
  geweest dat het nu echt menens begon te worden (Van Amerongen,
  1995). Maar wat betekent dit laatste in realiteit? Uit een globaal
  overzicht van de onderzoeken die in de jaren ’90-’94 werden
  ingesteld naar vormen van georganiseerde criminaliteit waarin
  Oost-Europa een belangrijke rol speelde, kan worden afgeleid dat er
  in deze periode 12 van dergelijke onderzoeken werden verricht. In
  deze onderzoeken ging het bovenal om (7) gevallen van EG-fraude, en
  verder om (1) autodiefstal, (1) moord en (3) vrouwenhandel (deels
  in n geval gecombineerd met moord). Verder laat de gepleegde
  analyse zien dat het in elk geval bij de EG-fraudes niet ging om
  Oosteuropese criminele groepen die hier op eigen houtje hun slag
  probeerden te slaan. Integendeel! Keer op keer was het initiatief
  juist uitgegaan van Nederlandse ondernemers die voor het welslagen
  van hun frauduleus handelen Oosteuropese ondernemers inschakelden.
  Of het in de andere 5 gevallen ook zo lag, of juist andersom, wordt
  in het onderhavige rapport niet duidelijk gemaakt. Wel wordt de
  suggestie gewekt dat in deze gevallen de situatie juist andersom
  lag. Maar of dit ook werkelijk zo was? Hierna zal aan de hand van
  enkele voorbeelden worden gedemonstreerd dat het ook in gevallen
  van autodiefstal of vrouwenhandel gewoonlijk niet of-of is. Ook in
  deze gevallen is in de regel juist van samenwerkingsverbanden
  sprake. In het kader van deze studie is het voorts van belang erop
  te wijzen dat het hiervoor gaat over Oosteuropese, en niet over
  Russische, georganiseerde criminaliteit. Want wordt dit
  onderscheid wel gemaakt, dan is het zo dat slechts in 2 (en
  indirect 3) gevallen de betrokkenheid van Russische criminele
  groepen werd aangetoond (1 geval van autodiefstal en 1 geval van
  vrouwenhandel). In alle andere gevallen ging het om criminele
  groepen uit Polen, Litouwen, Slowakije, Tsjechi, Oekrane en
  Letland.

  Wil dit zeggen dat de Russische georganiseerde criminaliteit in
  ons land niets, of toch niet veel, voorstelt (in tegenstelling tot
  wat de BVD suggereert)? Deze conclusie zou voorbarig zijn, omdat er
  gerust van mag worden uitgegaan dat de Nederlandse politie en
  justitie tot op de dag van vandaag niet zoveel aandacht hebben
  geschonken aan die criminaliteit. Maar is er dan werkelijk meer aan
  de hand? In het rapport over de situatie in Amsterdam wordt
  beschreven dat de ontvoering van Fastovski heus niet op zichzelf
  staat, maar hoogstwaarschijnlijk het werk is van een Georgische
  bende die in Amsterdam zogezegd een handelsonderneming drijft, maar
  deze onderneming vooral gebruikt om in Nederland werkende Russische
  zakenlieden af te persen en ook om Nederlandse zakenlieden die in
  Rusland opereren, op te lichten, onder dreiging met geweld. Er is,
  wanneer men alleen nog maar zo’n geval als dit onderzoekt, dus heus
  wel meer aan de hand. En dit kan met des te meer reden hier worden
  gesteld, omdat uit achtergrond-informatie kan worden opgemaakt dat
  er op een diversiteit van criminele terreinen waarschijnlijk
  Russische groepen en figuren actief zijn in ons land.

  De terreinen waaraan moet worden gedacht zijn – afgezien van
  vrouwenhandel en diefstal – de volgende. In de eerste plaats de
  handel in verdovende middelen. Hierbij gaat het zowel om de verkoop
  van drugs naar Rusland, de doorvoer van drugs door dit land, als de
  export van grondstoffen voor synthetische drugs naar Nederland. En
  de beschikbare gegevens wijzen erop dat bij deze drugshandel niet
  alleen Russen en Nederlanders betrokken zijn, maar ook Italianen en
  Colombianen. In de tweede plaats gaat het om illegale handel in
  wapens. Erg sterk zijn de berichten hieromtrent niet, maar
  voldoende sterk om wapenhandel op enige schaal niet uit te sluiten.
  In aansluiting op drugshandel en wapenhandel moet – ten derde –
  melding worden gemaakt van het gegeven dat mogelijk op meer
  plaatsen in het land, ook via filialen van Nederlandse banken,
  crimineel geld wordt witgewassen dat is verdiend in deze handel of
  met andere illegale praktijken, ook in Rusland zelf bedreven. Dit
  geld zou vervolgens ook in Nederland worden aangewend voor het
  opkopen van onroerend goed. In relatie tot dergelijke
  witwas-operaties wordt ook wel gesproken over handel in vals geld
  en over illegale handel in edele metalen. Bij ons weten wordt
  hiernaar op n plaats in Nederland onderzoek verricht. Dit onderzoek
  heeft tot nu toe het inzicht opgeleverd dat Nederlanders in
  samenwerking met Russen inderdaad kapitaal uit Rusland weten aan te
  trekken voor investeringen in onroerend goed. Een deel van de
  kapitaalverschaffers heeft – blijkens nader onderzoek – een
  crimineel verleden en/of is buiten Nederland vermoedelijk nog
  steeds crimineel actief. En dus ligt het vermoeden voor de hand dat
  hun kapitaal mogelijk van misdaad afkomstig is. Maar dit is nog
  niet aangetoond. Evenmin is vastgesteld dat de betrokken Russen op
  de een of andere manier leden zijn van criminele organisaties die
  in Moskou of elders in Rusland huishouden. In de vierde en laatste
  plaats betreft het hier de protectie van Russische bedrijven die in
  Nederland gevestigd zijn. Deze praktijk is wellicht meer verbreid
  dan de Fastovski-zaak op het eerste oog laat uitschijnen. In
  samenhang hiermee dient te worden aangehaald, dat in Nederland
  mogelijk ook Russische misdadigers opereren die zich toeleggen op
  de beroving van Russische zakenlieden die voor bepaalde aankopen
  naar Nederland zijn gereisd. Deze mensen zouden in bekende hotels
  eerst worden geobserveerd en vervolgens in de een of andere val –
  bezoek aan een prostitue – worden gelokt. Aangifte doen wordt hen
  ten stelligste ontraden: het thuisadres is bekend.
  In hoeverre de zoven genoemde activiteiten allemaal op het conto
  van de Russische mafia moeten of kunnen worden geschreven, is
  natuurlijk helemaal de vraag. Dat ook leden of groepen van deze
  mafia bij de protectie van bedrijven of de handel in drugs een rol
  spelen, ligt voor de hand. Maar hoe groot hun rol dan werkelijk is,
  moet in het midden worden gelaten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken