• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IX.4. Enkele concrete voorbeelden van de Nederlands-Russische criminele betrekkingen

  IX.4. Enkele concrete voorbeelden van de Nederlands-Russische
  criminele betrekkingen

  Uit het vorenstaande moge duidelijk zijn geworden dat er nog
  niet teveel gevallen zijn waarin onomstotelijk is vastgesteld dat
  de Russische mafia op Nederlands grondgebied opereert. Die gevallen
  zijn er wel. En we hebben ze hiervoor ook aangeduid. Maar zij zijn
  tot nu toe meer de uitzondering dan de regel in de
  Nederlands-Russische betrekkingen op crimineel gebied. De regel is
  nog steeds dat Nederlandse misdaadondernemers meer of minder
  georganiseerd illegale zaken doen met collega’s uit de voormalige
  Sovjet-Unie.

  De criminele activiteit aan de hand waarvan dit het beste kan
  worden gedemonstreerd is de vrouwenhandel. Er zijn – zie ons
  rapport over de situatie in Amsterdam – zeker gevallen bekend
  waarin halve en hele misdadigers uit de voormalige Sovjet-Unie
  geheel op eigen kracht vrouwen uit dit gebied overbrengen naar ons
  land en ze hier dwingen tot het bedrijven van prostitutie in zeer
  strafwaardige omstandigheden. Maar wie de informatie bekijkt over
  de handel in Russische (en Poolse) vrouwen langs de
  Nederlands-Duitse grens, die moet tot de vaststelling komen dat de
  rol van Nederlandse souteneurs en eigenaren van seksclubs in veel
  gevallen zeker zo belangrijk is als die van hun Oosteuropese
  handelspartners. Zij gaan ook zelf naar die landen om vrouwen te
  ronselen, zo niet te kopen. Ook zij zijn het die zulke vrouwen in
  clubs onder zware druk zetten om zich over te geven aan
  prostitutie, en ze vervolgens ook financieel uitbuiten. En zij doen
  net zo hard mee aan het draaiende houden van de carrousel tussen
  clubs aan deze en aan gene zijde van de grens, als sommige van de
  Russen die vrouwen hierheen hebben gebracht.

  Dit is recent nog weer eens gebleken uit een onderzoek naar
  vrouwenhandel dat in Eindhoven werd verricht. Hier stootte de
  politie na de aangifte van een Russische vrouw dat zij slachtoffer
  van vrouwenhandel was geworden, al rechercherend op een Rus die al
  zo’n drie jaar actief was in deze handel. Deze ronselde via
  contactpersonen vrouwen in St. Petersburg en liet die vervolgens op
  zakenvisa per bus (via Polen en Duitsland) of per vliegtuig (via
  Dsseldorf of Zaventem) naar Eindhoven overkomen, van waaruit ze dan
  werden gedistribueerd over seksclubs in Noord-Brabant en Limburg.
  Hoeveel vrouwen hij in totaal naar Nederland heeft gehaald, viel
  niet meer precies na te gaan. Maar in het half jaar voorafgaand aan
  zijn aanhouding ging het om 90 vrouwen. Nederlanders speelden ook
  in dit geval een grote rol. Enerzijds stelden enkele kleine
  reisbureaus en aannemersbedrijven zich garant voor de
  visum-aanvraagsters, anderzijds gingen seksclubeigenaren niet
  alleen mee naar St. Petersburg om vrouwen uit te zoeken maar
  profiteerden zij ook dubbel en dik van de inkomsten die deze
  vrouwen in hun clubs genereerden. In de regel werden deze inkomsten
  als volgt verdeeld: 50% voor de Rus in kwestie, 25% voor de
  seksclubeigenaar en 25% voor de desbetreffende vrouwen, zij het dat
  dezen ook nog eens van het resterende bedrag zowel de reis naar
  Nederland (waarvan de kosten vl hoger werden voorgesteld dan ze
  werkelijk lagen) als kost en inwoning moesten betalen. Erg veel
  bleef er dus voor hen niet over. En dat dan ook nog eens in
  abominabele arbeidsomstandigheden: hun paspoorten werden door de
  seksclubeigenaren ingenomen, zij moesten zeven dagen per week
  werken, werd er niet gewerkt dan werd er ook niet gegeten, zij
  mochten slechts onder begeleiding de clubs verlaten, enzovoort.
  Wanneer hun visa (geldig voor 3 maanden) waren verlopen, gingen de
  vrouwen ofwel terug naar St. Petersburg ofwel werden zij naar Belgi
  overgebracht. Soms werd tijdig de verlenging van visa aangevraagd.
  De politie schat dat de Russische makelaar in de drie jaren waarin
  hij in Eindhoven actief is geweest, een omzet heeft behaald van
  zo’n drie miljoen gulden. Het grootste deel van dit geld heeft zij
  niet kunnen traceren. Zoals zij ook geen zicht heeft kunnen krijgen
  op de connecties van de betrokkene in St. Petersburg. Of hij dus
  mogelijk optrad als een soort van zetbaas van n of meer
  mafia-groepen in St. Petersburg, weet men niet. Dit is dus niet
  helemaal uitgesloten. Maar de indruk is dat dit waarschijnlijk niet
  het geval is geweest. Hij trad in Nederland, hoe dan ook, als een
  solist op. Soortgelijke vormen van Russisch-Nederlandse
  samenwerking in de vrouwenhandel treft men ook buiten de
  grensstreken aan. Wanneer men zich verdiept in het onderzoek dat in
  1993-1994 is ingesteld naar vrouwenhandel in Leeuwarden, komt men
  in elk geval tot hetzelfde inzicht. Hier richt op een gegeven
  moment een bekende, of eerder beruchte, seksclub-eigenaar een grote
  nieuwe club in waar vrouwen zogezegd vrijelijk een kamertje kunnen
  huren en – na aftrek van de kosten en een zekere winstmarge voor de
  directie – hun verdiensten mogen behouden. De dagelijkse leiding
  wordt in handen gegeven van een wat jongere man, wiens moeder een
  Poolse is, en die hierom zelf ook vrij behoorlijk Pools en Russisch
  spreekt. Op 10 februari 1994 doet de politie – op grond van eerdere
  aangiften van vrouwenhandel door twee Russische meisjes die het
  desbetreffende bordeel zijn ontvlucht, en van de opeenvolgende
  aanhouding van twee Russische mannen die beiden in het bezit
  blijken te zijn van paspoorten van twee respectievelijk drie
  Russische meisjes – een inval in
  het pand en treft daar, afgezien van twee Nederlandse meisjes uit
  Den Haag, 17 vrouwen met de Russische nationaliteit aan die geen
  van allen beschikken over een geldige verblijfstitel. Bij
  oppervlakkige combinatie van deze gegevens zou al snel de gedachte
  kunnen opkomen dat dit toch wel een geheid voorbeeld van een
  Russische mafia-actie moet zijn. Niets is echter minder waar. Nog
  niet zozeer, omdat de bedrijfsleider zelf een keer of drie naar
  Polen is gereden om vrouwen op te halen die daar via bekenden van
  hem lekker waren gemaakt met een bescheiden maar goed-betaald
  baantje in Nederland. Maar vooral omdat de kerels die in de andere
  gevallen vrouwen uit Rusland en de Oekrane tot voor de deur van het
  bordeel hadden gebracht, met geen mogelijkheid kunnen worden
  gerekend tot de Russische mafia, waarover de media het altijd
  hebben, al dan niet op aangeven van de BVD. Het gaat hier veeleer
  om – in een enkele geval: hoog-gekwalificeerde – sjacheraars uit de
  meest uiteenlopende Russische, Oekranse en Poolse steden die wat
  munt trachtten te slaan uit het wanhopige verlangen van jonge
  vrouwen uit het Oostblok naar een wat meer menswaardig bestaan. Via
  via hadden zij de runner van het Friese bordeel leren
  kennen, ter plaatse – bij een bezoek aan Nederland – of (door
  kennissen) in Polen, wisten dat hij op zoek was naar vrouwen uit
  Oost-Europa, en hebben toen, zeker ook uit eigen winstbejag, op
  allerlei manieren geprobeerd om aan deze vraag te voldoen. Slechts
  in n van de betrokken gevallen ontwaart men de lange arm van de
  georganiseerde internationale vrouwenhandel. Dat is het geval van
  een meisje uit de Oekrane die door opeenvolgende duistere figuren
  die haar elke vorm van vrijheid benamen, eerst naar Hongarije
  (Boedapest) werd verhandeld, dan naar Oostenrijk en uiteindelijk
  naar Friesland. Het cynische van het geval is dan nog dat
  uitgerekend dit meisje – net als enkele anderen overigens – geen
  aangifte van vrouwenhandel wenste te doen. Zij hoopte juist door
  middel van de prostitutie zo snel mogelijk het broodnodige geld te
  verdienen. Wat niet wegnam dat ook zij haar handelaren
  verwenste.

  De tweede categorie van criminele activiteiten die goed laat
  zien hoe de Nederlands-Russische betrekkingen in het criminele vlak
  liggen, is de grensoverschrijdende handel in gestolen auto’s naar
  Oost-Europa. Ook in dit domein zijn er wel gevallen bekend van
  criminele groepen uit het Oostblok die alles – het stelen van de
  auto’s, hun transport door Duitsland – in eigen beheer uitvoeren.
  Maar de regel is dit niet. De regel is – wanneer men zo de
  uiteenlopende relevante opsporingsonderzoeken beziet – dat personen
  die hier in Nederland min of meer zijn ingeschoten in de (illegale)
  autobranche, zorgen voor de diefstal van wagens, weten waar deze
  koud-gezet kunnen worden, en in samenspraak met de afnemers in het
  voormalige Oostblok regelen hoe ze op de plaats van bestemming
  komen.

  Wel is het zo dat deze vuistregel zich in meer varianten
  voordoet. Aan de ene kant is er sprake van puur Nederlandse
  criminele groepen die zelf zeker alles dat binnen de landsgrenzen
  moet gebeuren – stelen, wegzetten, omkatten – zelf afwikkelen, en
  de auto’s in kwestie vervolgens binnen of buiten Nederland
  overgeven aan hun buitenlandse afnemers. Dit is, naar het schijnt,
  veelal het geval in Amsterdam. Aan de andere kant kan worden
  verwezen naar een Russische groep, althans een groep bestaande uit
  mensen met de Russische nationaliteit, die in het Rotterdamse
  bedrijven had opgericht om de export van gestolen (duurdere) auto’s
  naar het Oosten te kanaliseren en te camoufleren. Maar in dit geval
  was het wel zo dat de betrokken Russen bovenal optraden als helers
  van Nederlandse, althans in Nederland woonachtige autodieven. En
  deze dieven stalen niet alleen de auto’s, maar brachten ze in
  diverse gevallen ook over de grens, samen met koeriers van
  Russische origine. Het voorbeeld dat dan tussen deze twee uitersten
  inzit, is dat van een Rus die al jaren in Zuid-Limburg woont, ook
  wat onduidelijks doet in de automobielbranche, beseft dat de val
  van de Muur nieuwe economische perspectieven opent, enkele mensen
  uit zijn omgeving ertoe aanzet om in Nederland, Belgi en Duitsland
  wagens te gaan stelen en deze wagens tenslotte nu eens per schip
  (haven van Antwerpen) dan weer door koeriers laat overbrengen naar
  zijn kompanen in en rond het gebied van zijn herkomst.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken