• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – II.6. Corruptie onder Nederlandse overheidsdienaren van Surinaamse afkomst

  II.6. Corruptie onder Nederlandse overheidsdienaren van
  Surinaamse afkomst

  Aan het einde van de jaren tachtig bereikte de politie de eerste
  mededeling over een marechaussee die dienst deed op luchthaven
  Schiphol en die aan de Surinaamse kant uitstekende betrekkingen
  onderhield met een manager bij de Surinaamse Luchtvaart
  Maatschappij die betrokken was bij de handel in drugs, en aan de
  Nederlandse kant met een grote Hindoestaans-Surinaamse importfirma.
  Het bericht luidde dat de marechaussee drugskoeriers opving en
  doorsluisde en dat hij via een dienstvoertuig partijen cocane
  overdroeg aan zijn zakenvriend. Over een ambtenaar in dienst van
  een Amsterdamse deelraad kwam informatie binnen dat deze zich bezig
  hield met fraude van gesloten cheques en handelde in Nederlandse
  paspoorten. Haar positie stelde haar in staat de afgegeven
  paspoorten in het register van de burgelijke stand te registreren.
  Er kwamen berichten binnen over verschillende corrupte Surinaamse
  agenten in dienst van de regiopolitie te Amsterdam. Ook zij zouden
  met paspoortfraude te maken hebben, met heling, met het omkatten
  van gestolen auto’s en met het doorspelen van strafrechtelijke
  onderzoeksinformatie naar criminele organisaties. Voor ambtenaren
  van de rijksrecherche die deze informatie verwerken, is het
  aanleiding om in 1991 te vragen om justitieel onderzoek. Het
  onderwerp lag politiek uiterst gevoelig: was er werkelijk reden om
  te veronderstellen dat er speciaal met Surinamers in
  overheidsdienst iets niet in orde zou zijn? In 1990 kwam een hele
  groep Surinaamse politiemensen naar Nederland toe nadat Herman
  Gooding was vermoord. Zij vertelden dat ze van de militaire politie
  gevaar te duchten hadden en boden zich in Nederland aan om in
  politiedienst te gaan. De Nederlandse politie was juist op dat
  moment volop bezig om in het kader van haar positieve-actie-beleid
  Surinamers te werven en getrainde collega’s kon men op zichzelf
  goed gebruiken. Het was jammer dat hun antecedenten niet konden
  worden nagetrokken omdat er geen formele contacten bestonden tussen
  de Nederlandse en de Surinaamse politie. Nadat een aantal van hen
  in dienst was genomen, rees ten aanzien van sommige agenten de
  twijfel dat het vluchtverhaal was verzonnen en dat het om
  politiemensen ging die in Suriname zelf wegens wangedrag uit het
  korps waren gezet en die met uitdrukkelijk medeweten van de
  Surinaamse legerleider in Nederland waren geplant. De functionaris
  die toen bij de Amsterdamse politie het minderhedenbeleid
  cordineerde, heeft in de instroom van de Surinaamse politiemensen
  een actief aandeel gehad. Dit deel van het verhaal wordt in ons
  rapport over de georganiseerde misdaad in de hoofdstad in detail
  verteld. Hier volstaan we met de constatering dat een rapport,
  opgemaakt door de BVD over de betrekkingen die deze functionaris
  met Bouterse onderhield, voor de burgemeester en de korpschef reden
  was hem onmiddellijk te ontslaan. Het had onder andere bevreemding
  gewekt dat de betrokkene in de periode dat hij nog over een
  connectie bij de Surinaamse politie beschikte via welke hij de
  antecedenten van sollicitanten kon natrekken, geen alarm had
  geslagen bij een notoir geval. Rijksrechercheurs verzamelden de
  namen van Surinaamse agenten die op deze verdachte manier waren
  aangenomen en verzochten de procureur-generaal in Amsterdam om
  nader onderzoek. In 1993 werd een nieuwe groep Surinaamse
  werknemers op Schiphol aangetroffen die hand- en spandiensten
  verichtten voor drugssmokkelaars. Er kwamen meer berichten binnen
  over Surinaamse ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam, de
  sociale dienst en bij de huisvestingsdienst die corrupt waren. De
  Amsterdamse politie had inmiddels zelf onderzoek ingesteld en vier
  agenten van Surinaamse afkomst
  ontslagen. Een daarvan werkte in een andere stad als portier bij
  een discotheek en trad op als priv-chauffeur van n van de grotere
  autochtone drugshandelaren van Nederland. Ook in drie andere steden
  (onder andere Utrecht) worden corrupte Surinaamse politiemensen
  ontslagen. Een agent deed opvallend veel moeite om te kunnen werken
  als vertaler bij van de telefoon afgeluisterde gesprekken en was
  daarbij succesvol. Toen bleek dat hij nauwe contacten onderhield
  met een Surinaamse drugshandelaar. Er rezen verdenkingen tegen vier
  Surinamers die in opleiding waren bij verschillende korpsen en van
  nog eens vier afgewezen sollicitanten was van meet af aan duidelijk
  dat zij een groot risico op zouden leveren. Ook onder het
  bewakingspersoneel in een penitentiaire inrichting zou zich zo
  iemand bevinden, die een indrukwekkende carrire als sadist in
  dienst van de Surinaamse politie achter de rug had. In 1994 bedroeg
  het aantal verdenkingen tegen corrupte marechaussees op Schiphol al
  vijf. Het was moeilijk om werkelijk corruptieve handelingen te
  bewijzen, maar de connecties (familie, vrienden) met tal van
  bekende drugshandelaren waren evident. Een marechaussee die ten
  onrechte iemands paspoort van een toelatingsstempel voorzag,
  verontschuldigde zich bij ontdekking met de (waarschijnlijk juiste)
  mededeling vriendendienst! Van al deze verdenkingen kwam maar
  weinig naar buiten, maar het verlamde op verschillende plaatsen het
  politiewerk, omdat politiemensen niet wensten samen te werken met
  enkele collega’s die oorspronkelijk uit Suriname afkomstig waren.
  Ruim 15 jaar geleden interviewde Bovenkerk alle gekleurde
  politiemensen die Nederland rijk was. Het waren er toen op de kop
  af twintig en hij publiceerde daarover in een door de Federatie van
  Surinaamse Welzijnsinstellingen uitgegeven boekje met de titel: Als
  ze allemaal zo waren als jij! (Bovenkerk en Luning, 1979). Die
  titel sloeg op het vooroordeel van blanke politieagenten tegenover
  Surinamers in het algemeen. De genterviewden vertelden bij die
  gelegenheid hoe moeilijk het was om je als Surinamer (of
  Antilliaan) te onttrekken aan de aanspraken uit eigen etnische
  kring. Hun gemeenschappen waren klein en iedereen had in zijn
  familie of kennissenkring wel mensen die met politie en justitie in
  aanraking waren gekomen en die aanklopten om hulp. Je kon je
  natuurlijk helemaal losmaken van je etnische groep, maar dat
  betekende niet enkel een persoonlijke tragedie, het potentile
  voordeel voor de politie om zulke mensen in dienst te hebben, zou
  er mee verloren gaan. Het werd moeilijk afwegen waar de grens lag
  van de loyaliteit van familie, etnische groep en nationale afkomst.
  Ze vertelden dat zij met dit dilemma in een maatschappelijk
  krachtenveld moesten opereren dat fundamenteel anders was dan dat
  van hun Hollandse collega’s. Dat hun positie ook corruptiegevoelig
  zou kunnen zijn kwam bij de onderzoekers in 1979 niet eens op en
  daar hebben ze toen ook niet naar gevraagd (wat trouwens toch niet
  veel zou hebben opgeleverd). Thans mag de Nederlandse politie zich
  gelukkig prijzen met vele honderden Surinamers, Antillianen en
  Arubanen (en leden van andere etnische groepen) in haar dienst. Het
  verstevigt haar informatiepositie en legitimeert het korps als
  geheel bij het Surinaamse volksdeel. Positieve actie is nergens
  populair, maar bij de politie is zij goed aangeslagen. Het
  geschetste loyaliteitsdilemma heeft echter een corruptieprobleem
  opgeleverd, in elk geval bij de politie. De aanwijzingen die
  hierboven zijn genoemd, zijn zo overtuigend dat we gerust mogen
  zeggen dat het een echt probleem is en geen kunstmatig produkt van
  racistische waarneming of selectieve aandacht. Een Amsterdamse
  advocaat die zeer veel grote drugszaken in Surinaamse kring doet,
  beweert dat de Nederlandse overheid lek is. Zijn clinten hebben hem
  laten weten goede connecties bij de politie te hebben, zegt hij, en
  als er iets nodig is voor de verdediging, moest hij het maar laten
  weten. In de tijd dat er over ethische normen in de advocatuur nog
  niet zo veel werd gediscussieerd als thans kon hij, volgens eigen
  zeggen, over het uitgewerkte plan voor de pro-actieve fase van een
  groot politieonderzoek beschikken.

  Waarom wordt niet op een gecordineerde manier tegen deze
  corruptie, die althans voor een deel de georganiseerde misdaad in
  de kaart speelt, opgetreden? Corruptie is, ten eerste, lang niet
  gemakkelijk te bewijzen want de deelnemers aan de handelingen in
  kwestie hebben er alle belang bij hun mond te houden. De tweede
  reden is dat groepsverdenking het verwijt van discriminatie kan
  opleveren. Berust niet iedere argumentatie dat er speciaal met n
  etnische groep problemen bestaan, in laatste instantie op
  onverdedigbare generalisatie omtrent een bevolkingsgroep? De
  verwijten liggen klaar: kolonialisme, paternalisme, racisme. De
  derde reden is dat met zo’n verdenking het positieve-actie-beleid
  onderuit zou kunnen worden gehaald. In dit beleid is veel
  genvesteerd en het is in sommige organisaties tegen veel verzet in
  doorgedrukt. Corruptie is voor dit beleid slecht nieuws. Ten vierde
  kan het aanleiding geven om de toch al moeizaam verlopende pogingen
  tot herstel van goede staatkundige en economische betrekkingen met
  de voormalige kolonie onder druk te zetten. Let wel, deze vier
  redenen zijn niet meer dan plausibele veronderstellingen. De
  rechercheurs die de zaak telkenmale hebben aangemeld en die
  aandrongen op nader onderzoek, hebben van hun superieuren, tot op
  het niveau van de procureur-generaal in Amsterdam geen positieve
  (en ook geen beargumenteerde negatieve) reactie ontvangen.

  Corrupte functionarissen zijn te vinden onder autochtone
  Nederlanders en onder Nederlanders van Surinaamse afkomst. Bij
  andere etnische groepen komt dit minder voor. Hoe is dat te
  verklaren? Een zekere mate van integratie is, om te beginnen, een
  voorwaarde om met succes te opereren. De Surinaamse bevolkingsgroep
  is van alle etnische minderheden het meest gentegreerd. Maar er is
  nog een tweede voor de hand liggende reden: corruptie heeft zin bij
  overheidsdiensten die de goederenstroom controleren die uit de
  landen van
  herkomst komen. De drugs uit Marokko en Turkije komen goeddeels
  over de grote weg en daar wordt nauwelijks gecontroleerd. Die uit
  Suriname komen aan op luchthavens.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken