• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.2 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)

  7.2 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
  (FIOD)

  7.2.1 De organisatie

  De FIOD valt onder het Directoraat-generaal der belastingen van
  het ministerie van Financin, en in het bijzonder onder de Directie
  algemene fiscale zaken. Bij de FIOD zijn 750 personen werkzaam,
  verdeeld over de Fiscale recherche met elf regionale teams en n
  centraal team, de Douanerecherche met zes regionale teams en twee
  centrale teams, de Inlichtingendienst, alsmede twee stafafdelingen.
  In de nabije toekomst zal een reorganisatie plaatsvinden. Er komen
  drie resultaatgebieden: documentatie, informatie en opsporing.
  Binnen het resultaatgebied opsporing wordt geen onderscheid meer
  gemaakt in aparte afdelingen douanerecherche en fiscale
  recherche.

  De FIOD voert een intern personeelsbeleid. De 344 rechercheurs
  worden geselecteerd uit de eenheden/districten van de
  belastingdienst en krijgen een rechercheopleiding van drie maanden.
  De rechercheurs zijn opgeleid op HBO-niveau en krijgen betaald
  volgens schaal 9-12. Het topechelon van de FIOD komt uit de eigen
  gelederen. Er zijn geen ex-politiemensen bij de FIOD in dienst. De
  Fiscale recherche is de opsporingsdienst voor de belastingdienst en
  wordt ingeschakeld wanneer uit belastingcontroles ernstige
  onregelmatigheden blijken.

  Het ligt in de aard van het fiscale werk om opsporing te
  verrichten aan de hand van documenten (aanslagen e.d.). Zo’n
  aanslag heeft betrekking op feiten uit het verleden en eer de FIOD
  is ingeschakeld ligt dat verleden al twee jaar (of langer)
  terug.

  De regiokantoren van de belastingdienst hebben gespecialiseerde
  teams geformeerd, bijvoorbeeld het Horecateam en het Bouwteam.
  Sommige belastingkantoren, onder andere in Amsterdam, hebben
  fiscale fraudeteams geformeerd voor de moeilijke zaken zoals
  criminele belastingplichtingen. Deze teams hebben ook rechtstreeks
  contact met de politie, dus zonder tussenkomst van de FIOD. Deze
  ontwikkeling is een proef. Het wordt als onwenselijk beschouwd als
  deze teams zich als kleine FIOD-afdelingen gaan gedragen. De
  Douanerecherche verzorgt de opsporing voor de douane.

  De douane doet, anders dan de belastingdienst, onderzoek naar
  actuele verschijnselen. Ook de douane gaat naar een nieuwe
  controlestrategie, dit in het kader van de opengestelde grenzen:
  een mix van fysieke en administratieve controles bij het bedrijf,
  gebaseerd op een op de klant geconcentreerde risico-analyse. De
  controles zullen al bij het inladen bij de fabriek moeten
  plaatsvinden.
  In principe houdt de FIOD zich bezig met fiscale
  fraude in de breedste zin des woords, zoals fraude met
  omzetbelasting, vennootschapsbelasting en nationale en
  internationale fraude op het gebied van douanewetgeving. Hiernaast
  levert de FIOD een bijdrage aan de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit.

  De Douanerecherche heeft frequenter van doen met de problematiek
  van de georganiseerde misdaad dan de Fiscale recherche. Dit neemt
  echter niet weg dat ook fiscaal rechercheurs worden gedetacheerd
  bij kernteams, voornamelijk om hun financile expertise. De
  opsporingsteams zullen samengaan tengevolge van de aankomende
  reorganisatie.

  Verder is per 1 november 1989 een Ondersteunend rechercheteam
  opgericht dat technische ondersteuning biedt aan de Douanerecherche
  en de Fiscale recherche zoals dactyloscopie en
  observatie-werkzaamheden. Tevens beschikt deze dienst over een
  tapkamer.

  Naast de Douanerecherche en de Fiscale recherche heeft de FIOD
  de beschikking over een Inlichtingendienst. Dit is een centrale
  dienst die niet op de opsporing maar op de belastingdienst is
  gericht. De Inlichtingendienst
  zoekt informatie en informeert, onder meer via publikaties, de
  belastingdienst. De werkzaamheden vertonen overeenkomst met het in
  hoofdstuk 6 Overige informatie-inwinning van bijlage 5
  Methoden beschreven fenomeenonderzoek. Belangrijk wordt het
  opbouwen van informatieposities op het gebied van EU-fraude en
  BTW-fraude geacht. In dit kader wordt veel tijd en mankracht
  besteed aan targeteren, dat wil zeggen het profileren van signalen
  die in een zo vroeg mogelijk stadium zicht geven op mogelijke
  onjuistheden. Hiermee kan tijdwinst worden geboekt in de
  opsporingsfase.

  In de afdeling persoonsgebonden informatie wordt zogenaamde
  contra-informatie verzameld ter renseignering van aangiften van
  belastingplichtingen. De afdeling groepsgebonden informatie maakt
  doelgroepbeschrijvingen van de 150 grootste branches: bijvoorbeeld
  cafs, bars, nachtclubs, de bouw, advocatenkantoren, prostitutie. De
  doelgroepbeschrijvingen zijn niet zozeer richtlijnen, als wel
  adviezen hoe belastingtechnisch moet worden omgegaan met deze
  doelgroepen. Voorts is de Inlichtingendienst belast met de
  wederzijdse bijstand aan het buitenland, behalve voor zover het de
  douane betreft – dat doet het Douane Informatie Centrum.

  De Inlichtingendienst zal tengevolge van de reorganisatie opgaan
  in het Bureau documentatie en het Bureau informatie. Dit laatste
  komt dan dichter op de opsporing te zitten en zal zich ook
  specifiek gaan richten op georganiseerde criminaliteit. Ook hier
  dringt de vergelijking met het fenomeenonderzoek zich op. De FIOD
  hanteert een soort checklist van punten die zicht geeft op het feit
  of er sprake is van georganiseerde criminaliteit. De lijst is
  gebaseerd op een analyse van de jurisprudentie over artikel 140 Sr.
  Vanaf 1990 is de FIOD zich eigenlijk pas gaan bezighouden met de
  bestrijding van de georganiseerde misdaad, in verband met
  verdovende middelen en het financieel rechercheren naar deze
  groeperingen. Voor die tijd werd ook aandacht besteed aan
  georganiseerde belastingfraude, zoals bijvoorbeeld de onderzoeken
  naar koppelbazen. Het Douane informatie centrum (DIC) vervult een
  vergelijkbare taak voor de douane en de douanerecherche als de
  Inlichtingendienst voor de belastingdienst. Het DIC is evenwel niet
  opgehangen aan de FIOD en strikt genomen mag de Inlichtingendienst
  zich derhalve ook bezig houden met materie die de douane betreft –
  dat gebeurt echter nauwelijks. Het DIC is opgericht ten bate van
  meer gerichte douanecontroles. Het analyseert daartoe wetgeving op
  fraudegevoeligheid en analyseert branches en goederenstromen op
  afwijkende patronen. Noot Op dit moment beperkt de
  analyse zich nog tot ladingsbescheiden in de maritieme sector,
  waarbij met name gedacht moet worden aan de Rotterdamse haven. De
  analyse richt zich op afwijkende patronen:

  De heer Huisman :
  Ik wil dat graag doen. Het Douane-informatiecentrum is een
  eenheid die in 1992 als een project is begonnen en in 1993
  officieel is genstalleerd binnen de Nederlandse douane. Het is een
  ondersteunende eenheid. Ons werk ligt voornamelijk op het vlak van
  het analyseren van gegevens aan de hand waarvan de douane veel
  gerichter kan controleren. Immers, de douane is een controledienst.
  Maar met deze gegevens is het dus in een aantal gevallen goed
  mogelijk dat onze eigen opsporingsdienst, de FIOD, wat gerichter
  kan opsporen. Als ik praat over het analyseren, dan kunt u daar een
  aantal dingen in onderscheiden. Het eerste, en dat is ook datgene
  waar wij ooit mee begonnen zijn, is het analyseren van
  ladingbescheiden. Daarbij proberen wij – ik geef het maar wat
  eenvoudig weer – om zendingen te traceren die afwijken van het
  normale patroon. (…)
  De heer Huisman:
  Dan zijn er weer twee mogelijkheden. Het kan zijn dat wij
  zeggen: de zending wijkt wat af van het normale patroon, maar
  verder kunnen wij daar toch niet al te veel informatie omheen
  verzamelen. Dan wordt zo’n zending uitgezet ter controle bij de
  douane. Het kan ook zijn, en dat maakt het soms moeilijk, dat bij
  het analyseren van die ladingsbescheiden er zoveel informatie op
  tafel komt, dat wij zeggen: nu ontstaat er een redelijk vermoeden
  van een strafbaar feit. Dan wordt een dergelijke geselecteerde
  zending niet uitgezet bij de douane zelf, maar gaat die naar onze
  collega’s van de FIOD.
  Noot

  Een ander voorbeeld daarvan is dat op een bepaald moment wordt
  geconstateerd dat een enorme stroom sigaretten gaat lopen in
  transito via de Rotterdamse haven richting Oostbloklanden en wel in
  dermate grote hoeveelheden, dat wordt geoordeeld dat dit geen
  normale handel meer is. Een 40-voetscontainer levert ongeveer 1,8
  miljoen gulden op aan ontdoken accijns. Een ander voorbeeld is, dat
  het opvalt als een lading fruitsappen in karton verpakt uit
  Zuid-Amerika komt. Normaal worden fruitsappen in 200-literdrums en
  in bevroren toestand vervoerd.

  Volgend jaar wordt een begin gemaakt met de analyse van
  luchtvracht.
  Omdat het DIC in beginsel voor een controledienst (de douane)
  werkt, volgt na de inlichtingenfase niet noodzakelijkerwijs een
  opsporingsfase. Wanneer het DIC uit analyse van ladingsbescheiden
  een vreemde zending ontdekt, zonder concrete vermoedens van een
  strafbaar feit, wordt de douane verzocht de partij te
  controleren, waarna eventueel de Douanerecherche erbij betrokken
  wordt. Pas wanneer tijdens de DIC-analyse wl concrete vermoedens
  van een strafbaar feit zijn gerezen, wordt de Douanerecherche
  rechtstreeks ingeschakeld. Er wordt niet altijd op nationaal niveau
  actie ondernomen. Wanneer het transito-containers betreft die
  onderin schepen direct naar andere havens worden vervoerd, dan
  wordt dit doorgeven via het Maritieme informatiesysteem aan
  buitenlandse zusterdiensten. Noot Evenmin als de
  Inlichtingendienst maakt het Douane informatiecentrum gebruik van
  informanten die worden gerund (gestuurd). Wel is er contact met
  tipgevers. Het DIC hanteert informatie van de belastingdienst, het
  CBS, databanken zoals Dunn & Bradstreet, Lloyds Seadata en het
  mainframe van Brussel Noot , alsmede het systeem van
  gestolen voertuigen, statistieken van Europese goederenstromen,
  spottingen van de kustwacht etc. Met dat al lijkt het
  branche-onderzoek de kinderschoenen ontgroeid, het heeft een
  duidelijke plaats in de dienst. Wel valt op dat dit onderzoek in de
  eerste plaats de controle dient, en minder de opsporing. Wellicht
  valt hieruit de les te trekken dat ook dit soort onderzoek –
  evenals het fenomeenonderzoek, dat de politie verricht – meer op
  het bestuurlijke terrein thuishoort dan op het justitile.

  7.2.2 De verantwoordingslijnen

  De FIOD werkt onder verantwoordelijkheid van de minister van
  Financin. Direct contact met het Directoraat-generaal der
  belastingen vindt plaats bij publicitair gevoelige zaken. Dit is
  ongeveer 25 keer gebeurd in het afgelopen jaar. Bij ernstige zaken
  wordt de staatssecretaris op de hoogte gesteld. Het gezag over de
  opsporing wordt gedragen door de officier van justitie, zij het
  dat, zoals hiervoor reeds is vermeld, artikel 80 Algemene wet
  inzake rijksbelastingen hierop een uitzondering maakt. Benadrukt
  wordt dat de snelle wisselingen onder de dikwijls goed gemotiveerde
  fraude-officieren bezwaarlijk zijn. Vanuit het OM is echter blijk
  gegeven van enige zorg over de controle op de samenwerking tussen
  de Douanerecherche en de politile CID. De indruk bestaat dat het OM
  hierover niet alle noodzakelijke informatie krijgt. Ook wordt
  gesignaleerd dat de douane regelmatig werkzaamheden doet die de
  Douanerecherche zou moeten doen, zoals het doen van observatie of
  het begeleiden van een observatieteam. De grens tussen controle en
  opsporing (sfeerovergang) kan dan door de Douanerecherche (te) ruim
  worden gehanteerd. Afgesproken is in een convenant tussen de FIOD
  en het OM dat in 1994 landelijk 452 fiscale zaken vervolgd zouden
  worden. Het jaarverslag over 1994 laat echter zien dat deze
  doelstelling niet gehaald is. Er zijn 423 zaken ingediend en in 199
  zaken is het tot een veroordeling gekomen. Noot De reden
  dat de FIOD minder zaken heeft aangeleverd is dat veel capaciteit
  in een aantal grote tijdrovende zaken is gestoken. De
  prioriteitenstelling van de te vervolgen zaken gaat als volgt: een
  zaak wordt door de belastingdienst of douane aangedragen in het
  selectie-overleg met inachtneming van de zogenaamde
  ATV-richtlijnen. Noot Deze richtlijnen zijn vastgesteld
  door de Vergadering van procureurs-generaal en gelden als recht in
  de zin van artikel 99 RO. Er vindt dan een prioriteitenbepaling
  plaats binnen dit selectie-overleg. Bij fiscale delicten nemen aan
  het selectie-overleg de fraudecordinator van de belastingeenheid,
  de FIOD en de contactambtenaar AWR deel. Bij douanedelicten nemen
  deel de FIOD en de contactambtenaar AWDA. Normaliter zal een zaak
  met zeven van de maximaal veertien te behalen ATV-punten terecht
  komen in het tripartite overleg, waaraan de contactambtenaar, de
  FIOD en het OM deelnemen teneinde opnieuw tot prioriteitenstelling
  te komen. Zaken die niet in het tripartite overleg worden
  ingebracht, worden administratief afgedaan door de
  belastingdienst.

  Vermeden moet worden zaken te rechercheren die uiteindelijk niet
  succesvol worden afgedaan. De Fiscale recherche in Eindhoven heeft
  de afgelopen jaren slechts n maal meegemaakt dat een FIOD-onderzoek
  niet leidde tot dagvaarding, maar tot schikking. Met nadruk wordt
  gesteld dat het niet voorkomt dat een strafrechtelijk onderzoek
  wordt gestart terwijl bekend is dat dit kansloos is. Dit zou
  aantrekkelijk kunnen zijn met het oog op de mogelijkheid dat de
  zodoende verkregen gegevens in het fiscale traject kunnen worden
  gebruikt.

  De heer Rabbae:
  Kan het ooit gebeuren dat de FIOD zo’n lading niet overneemt
  vanwege ondercapaciteit of uitvoeringsproblemen?
  De heer Huisman:
  Zoals iedere overheidsdienst zijn wij beperkt in de
  mogelijkheden. Ook de FIOD kan niet in alle zaken
  opsporingscapaciteit stoppen. Dus in een aantal gevallen kan het
  ook gebeuren dat er een inbeslagname plaatsvindt en dat het daarbij
  blijft. Dan praat ik voornamelijk over verdovende middelen. Bij
  fiscale
  fraude zal er bijna altijd opsporingscapaciteit in
  gestopt worden.
  De heer Rabbae:
  Maar bij drugs niet?
  De heer Huisman:
  Nee, in een aantal gevallen wordt daar dus geen capaciteit
  in gestopt, maar wordt het gelaten bij wat men in vaktermen vegen
  noemt. De verdovende middelen worden dus uit de container gehaald
  en onder toezicht van een officier van justitie vernietigd.

  Noot

  7.2.3 Samenwerking

  Samenwerking tussen de FIOD en de politie geschiedt het meest
  structureel – via convenanten – in de kernteams. De FIOD heeft
  onder meer geparticipeerd in het multidisciplinaire team voor de
  TCR-zaak. Daarbij stelt de FIOD steeds als eis de
  eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het financile
  onderzoek; alleen als ook een CRI-accountant meedraait is deze
  verantwoordelijk voor het Pluk ze-gedeelte. Pas aan het einde van
  het gezamenlijk financieel onderzoek gaat deze
  eindverantwoordelijkheid gelden.

  De heer Bakker:
  Het is mijn ambtenaar, die fysiek en feitelijk ook daar
  werkzaam was. Hij was werkzaam in het kantoor van de
  RCID-Kennemerland. De leiding van zijn werkzaamheden lag bij het
  hoofd-RCID, en alle werkzaamheden zouden plaatsvinden onder leiding
  van een RCID-officier.
  De heer Rabbae:
  Maar formeel bent u verantwoordelijk voor zijn doen en
  laten? Zo is het toch?
  De heer Bakker:
  Ik ben verantwoordelijk voor mijn mensen. Hij wordt door
  Financin betaald, en hij is in mijn team werkzaam. Als u dat zo
  wilt zien, dan mag dat. Maar ik geef u aan dat de functionele en
  materile aansturing van deze man alleen kon plaatsvinden door het
  hoofd-RCID. Dat was ook onderdeel van het convenant dat ik gesloten
  had: de feitelijke aansturing van deze man vond plaats door het
  hoofd-RCID. Het informeren van een
  CID-officier was een
  verantwoordelijkheid van het hoofd-RCID. Dat was onderdeel van het
  convenant.
  Noot

  Verder eist de FIOD in de regel een onderzoeksstrategieplan, een
  verhoorplan en een doorloopplan. Een belangrijk verschil tussen het
  functioneren van de politie en de FIOD binnen het kernteam zou
  liggen in de mate van begeleiding: de FIOD begeleidt veel
  nadrukkelijker de verbalisering en er wordt regelmatiger
  gevalueerd.

  Tijdens het onderzoek wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt
  van alle mogelijkheden tot het ontnemen van wederrechtelijk
  verkregen voordeel.
  In een aantal kernteams is de volgende
  samenwerkingsstructuur: in het beleidsoverleg participeren OM,
  teamleider politie en teamleider FIOD; het tactisch overleg, waar
  de operationele CID-informatie boven tafel komt onder
  verantwoordelijkheid van de
  CID-officier, wordt gevoerd door
  de cordinator van de politie en die van de FIOD. Ondanks
  afwezigheid van CID-status krijgt de FIOD-teamleider
  CID-informatie. Ook kunnen zij zelf CID-gegevens bezien. Overigens
  komt het volgens FIOD-ambtenaren geregeld voor dat open informatie
  als CID-informatie wordt gepresenteerd.

  Er gaan binnen de FIOD stemmen op om het verblijf in een
  kernteam te maximeren tot 3 jaar, maar niet iedereen is daar voor,
  gezien het verlies van know-how in de kernteams.
  Het komt voor dat een kernteam besluit iemand een hoge
  belastingaanslag toe te meten in de hoop dat hij contact zoekt met
  zijn financieel adviseur, zodat het kernteam de identiteit van deze
  adviseur te weten komt; omgekeerd komt het ook voor dat het
  kernteam de belastingambtenaar vraagt nog even te wachten met het
  opmaken van een aanslag, opdat betrokkene niet weet dat er
  aanwijzingen bestaan over zijn criminele betrokkenheid.

  De heer Rabbae:
  Weet u of de staatssecretaris op de hoogte is van het
  fiscaal aanslaan van criminele organisaties tot tientallen
  miljoenen guldens?
  De voorzitter:
  Laten wij het zo zeggen, er zijn personen in Nederland,
  althans met de Nederlandse nationaliteit, die ineens een heel grote
  aanslag in de bus krijgen, waar criminele inlichtingen een zekere
  rol bij spelen. Onze vraag was eigenlijk hoe de sleutel ligt van
  wat je opgelegd krijgt, omdat het een deel is van het ontmantelen.
  Het kan ook een fiscale aanslag zijn.
  De heer Van Blijswijk:
  Het kan alleen een fiscale aanslag zijn, als Financin er wat
  mee te maken heeft.
  De voorzitter:
  Het kan toch ook een fiscale aanslag zijn als middel om tot
  ontmanteling te komen, zoals in de stukken staat?
  De heer Van Blijswijk:
  Een fiscale aanslag is een instrument om te heffen over
  datgene wat is verdiend. Ik denk dat dit de taak is van de
  belastingdienst. Als er informatie is dat een persoon een bepaald
  inkomen of vermogen heeft verworven en daarover geen dan wel te
  weinig belasting heeft betaald, dan zal de verantwoordelijke
  eenheid van de belastingdienst op enig moment een aanslag
  opleggen.
  Noot

  In kernteamverband is het wel voorgekomen dat iemand interessant
  wordt gevonden als mogelijke informant en dat daarom bij een
  belastingcontact wordt gevraagd hoe het met zijn belastingen staat.
  Iemand die in een fiscale klem zit, is gemakkelijker te stimuleren
  om te praten. In principe weet de inspecteur, de FIOD-rechercheur,
  de teamleider en de officier van justitie hiervan. Het komt voor
  dat mensen in die
  omstandigheden zulke gevaarlijke dingen vertellen, dat ze volgens
  de FIOD – zonder dat ze er zelf om gevraagd hebben – toch vooral
  als informant in een CID-register moeten worden ingeschreven. Voor
  de bureaus financile ondersteuning (BFO’s) heeft de belastingdienst
  n procent van zijn capaciteit beschikbaar gesteld – dat wil zeggen
  45 tot 50 man, voornamelijk FIOD-mensen. Er wordt naar een andere
  vorm van uitlenen gezocht.

  De voorzitter:
  (…) heb ik het mis als ik zeg dat u niet helemaal gelukkig
  bent met het inschakelen van de FIOD bij de BFO’s, de bureaus
  financile ondersteuning van de politie zonder dat u daarbij als het
  ware medestuurman bent?
  De heer Van Blijswijk:
  Ik denk dat het niet juist is te zeggen dat de FIOD is
  ingeschakeld bij de BFO’s. De belastingdienst heeft mensen ter
  beschikking gesteld in het kader van een convenant met Justitie en
  Binnenlandse Zaken om die werkzaam te laten zijn in BFO’s. De enige
  rol van de FIOD daarin is dat die mensen formeel, omdat zij ergens
  een plaats moeten krijgen, onder de FIOD zijn geplaatst. Feitelijk
  zijn het dus controlemedewerkers van de belastingdienst die voor
  een aantal jaren ter beschikking zijn gesteld van de BFO’s. Dat
  convenant is dacht ik in 1992 gesloten en loopt per 1 januari 1996
  af. In 1993 heeft de belastingdienst zich afgevraagd of het aan de
  hand van een convenant uitlenen van mensen wel de meest wenselijke
  manier van werken was. Vervolgens is een interdepartementale
  discussie gestart. Als het goed is, zal die discussie rond deze
  tijd haar voleinding moeten vinden.
  De voorzitter:
  Maar daar is de bureaucratische discussie nog over
  gaande.
  De heer Van Blijswijk:
  Die is nagenoeg afgerond. De lijn van de belastingdienst was
  aanvankelijk dat wij mensen in het kader van samenwerking ter
  beschikking zouden stellen. De ontwikkelingen gaan nu in die
  richting dat in principe de politie zelf een zekere mate van
  financile deskundigheid gaat aanwerven en dat, als dat in de
  overgangsfaseproblemen geeft, de belastingdienst bereid is
  gedurende een zekere tijd nog ondersteuning te bieden.
  De voorzitter:
  Dus u gaat zich daar meer uit terugtrekken?
  De heer Van Blijswijk:
  Het betekent dat wat betreft het uitlenen van mensen de
  belastingdienst zich terugtrekt, maar het betekent niet dat de
  belastingdienst zich terugtrekt uit allerlei vormen van
  samenwerking met de politie en
  bijzondere
  opsporingsdiensten. Noot

  De detachering duurt lang en de band met de moederorganisatie
  dreigt verloren te gaan. Wellicht speelt daarbij het
  cultuurverschil tussen FIOD en politie een rol – dat trouwens ook
  blijkt in de
  kernteams. Dit verschil is deels te verklaren
  uit de hogere opleiding van de FIOD-ambtenaren en de daarbij
  behorende salarisschaal: er zitten vijf schalen verschil tussen
  politie- en FIOD ambtenaren binnen een
  BFO. Voorts wordt de
  FIOD gezien als een platte organisatie met veel ruimte voor
  discussie en overleg, terwijl de politie veel hirarchischer is. Dat
  werkt door in de samenwerking. Een ander verschil tussen politie en
  FIOD zou zijn dat de FIOD eigenwijs is en alles wil weten, terwijl
  de politie weinig interesse voor andere zaken zou hebben dan de
  eigen opdracht. FIOD-ambtenaren achten zich anders fanatiek. De
  politie zou te zeer gericht zijn op concrete resultaten. Dit anders
  fanatiek wordt door een politie-ambtenaar als volgt omschreven: Die
  FIOD-mensen hebben een bepaalde werkwijze, zijn wat rcksichtslos en
  zeggen gewoon: Pats, dat willen we, en dan gaan ze blind bepaalde
  dingen doen (..). Zij waren niet gewend om voorzichtig te werk te
  gaan (..) en wilden meteen Bam, als een olifant door de
  porseleinkast heen.
  De Pluk ze-wetgeving wordt beschouwd als
  een ongelukkige wet, ook door politieambtenaren die ermee van doen
  hebben. Er bestaat daardoor de neiging om contacten bij de
  belastingdienst te gebruiken, al dan niet via de FIOD. Dat sluit
  aan bij de opvattingen die op het departement van Financin leven,
  namelijk dat indien er een belastingschuld is deze eerst moet
  worden vereffend en dat dan pas de beurt is aan een eventuele actie
  in het kader van Pluk ze. Maar bovendien kan de fiscus meer, omdat
  in de meeste BFO’s de belastingambtenaar in principe zijn
  bevoegdheden niet meer mag gebruiken. Een ander probleem is dat
  in een strafrechtelijk financieel onderzoek de inbeslaggenomen
  goederen op hun waarde gehouden moeten worden en dat kost geld: het
  gebeurde dat voor een sfo-beslagen boot maandelijks f.6500
  havengeld betaald moest worden door het
  BFO, waarna de
  deurwaarder de boot verkocht. Er is daarom weleens afgesproken dat
  de belastingdienst wacht tot de afloop van het sfo en de helft van
  de opbrengst krijgt.

  De problemen met Pluk ze zijn voornamelijk van
  niet-strafrechtelijke aard. De grote vraag is aan wie de
  vermogensbestanddelen feitelijk toebehoren: er zijn enorme
  problemen om te etiketteren en uit te winnen:
  Men moet dan door de faade breken die opgericht is en waarachter
  de werkelijke eigenaar is verborgen. Om daardoorheen te breken, dat
  is echt een ramp.

  Incidenteel wordt ten behoeve van fenomeenonderzoeken indirect voor
  de politie gewerkt door de Inlichtingendienst. Het DIC heeft een
  permanente vertegenwoordiger bij de CRI, waarmee bij maritieme
  operaties ook wordt samengewerkt.

  Wat betreft de samenwerking met andere bijzondere
  opsporingsdiensten het volgende. De Douanerecherche stemt veel
  EG-zaken af met de AID. De AID richt zich op subsidies en
  restituties; de douane op de heffingen. Beide diensten zijn
  aangesloten op het Assistance Mutuel-systeem van de Europese
  Commissie. Ook werken beiden met informatie van het DIC.

  De Fiscale recherche werkt bij grootschalige onderzoeken soms
  samen met het GAK, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid e.d. Daar komen
  meer aanmeldingen voor opsporingsonderzoeken vandaan dan van de
  belastingdienst. Het wordt benadrukt dat samenwerking met
  bijzondere opsporingsdiensten goed is, mits de FIOD de eerste viool
  kan spelen. De FIOD roept eigenlijk alleen de hulp van andere
  diensten waaronder de douane in om menskracht te verkrijgen. Onder
  meer in Rotterdam wordt de douane gevraagd om partijen verdovende
  middelen te vegen of om mee te gaan met het OT. Ook wordt de douane
  wel gevraagd door de politie om behulpzaam te zijn bij het
  bevestigen van een peilzender aan een container die in de haven
  staat. De moeizame relatie tussen de douanesurveillance en de
  douanerecherche in Amsterdam is de vermoedelijke aanleiding geweest
  van het eigengereide optreden van de douane in de Coral Sea-zaak.
  Noot

  7.2.4 Wettelijke bevoegdheden

  Als belastingambtenaren kunnen de FIOD-ambtenaren
  belastingdossiers (‘leggers’) inzien ten behoeve van hun eigen
  werkzaamheden. Het wordt voor de gewone belastingambtenaren
  doorgaans verborgen gehouden dat informatie gebruikt wordt voor
  strafrechtelijk onderzoek doordat de FIOD zelf in de leggers kijkt.
  De Fiscale recherche werkt volgens sommigen in 99 procent van de
  strafzaken na een huiszoeking; volgens anderen in minder dan de
  helft van de gevallen. Huiszoeking bij een bank kan eventueel nodig
  zijn om toegang te krijgen tot een bankkluis. Bankgegevens kan de
  FIOD opvragen op grond van artikel 81 AWR en dat is gratis; als de
  FIOD op basis van artikel 105 Sv naar de bank gaat, kan de bank
  declareren bij de rechter-commissaris, in verband waarmee
  recentelijk richtlijnen zijn veranderd. Tegen deze achtergrond is
  te begrijpen dat FIOD-ambtenaren feitelijk rechtstreeks banken
  benaderen met verzoeken om inlichtingen. Ze trachten te vermijden
  te veel te vragen of bieden zelf aan de bankadministratie te
  bekijken, wat ook vaak gebeurt. Zo kunnen de personeelskosten voor
  de bank beperkt blijven.

  De FIOD beschikt over een eigen tap-centrale met zestien
  telefoon- en twee faxlijnen. Soms wijkt men uit naar de
  tapinstallaties van de Kmar, de AID of de politie en omgekeerd komt
  de politie soms tappen bij de FIOD. Het komt voor dat er drie taps
  lopen op hetzelfde adres zonder dat de verschillende
  arrondissementen dit van elkaar weten, aldus een medewerker van de
  tapkamer. Uit technisch perspectief is de PTT-Groningen centraal
  actief voor tapactiviteiten. Zij schakelt ook door naar andere
  steden. Er wordt niet getapt zonder rechterlijke machtiging. In de
  praktijk stemt de rechter-commissaris altijd in met een verzoek om
  een tap. Een bijzonder probleem doet zich voor bij het tappen van
  autotelefoonverkeer. Dat is dikwijls moeilijk, niet alleen vanwege
  het GSM-net, maar ook omdat de meeste vrachtauto’s op het Duitse
  telefoonnet zitten.

  7.2.5 Methoden

  De FIOD heeft een observatieteam dat bestaat uit drie ploegen
  waarvan de leden voornamelijk uit de douanewereld komen. In verband
  met capaciteitsproblemen wordt soms ondersteuning gevraagd bij de
  politie, de Kmar of de AID. Observatie is in douanezaken in de
  praktijk minder belangrijk. Heffingen over de import van een
  fraudegevoelig goed als sigaretten hoeven niet betaald te worden
  als de sigaretten worden doorgevoerd naar Polen, maar wel als ze
  worden ingevoerd in Nederland. Voorkomen moet worden dat iemand
  zegt dat hij doorvoert, maar in feite invoert zonder de heffingen
  te betalen die voor een container sigaretten zijn verschuldigd. Als
  een container sigaretten in Rotterdam aankomt, dan moet een
  expeditiebedrijf een T1-biljet opstellen en zich garant stellen
  middels een waarborgsom dat de heffingen op sigaretten niet
  ontdoken zullen worden: de waarborgsom verschilt per goed maar
  beloopt bij sigaretten

  honderd procent. Bovendien wordt per computer aangekondigd aan
  de grenspost dat men over een dag een vrachtauto kan verwachten.
  Zodra de vrachtauto de Duits-Poolse grens over rijdt, wordt het
  document afgestempeld en wordt de waarborgsom vrijgegeven; als het
  document niet wordt afgestempeld draagt de expediteur de schade.
  Dankzij de dubbele voorzorg (waarborgsom en computerverbinding) is
  het niet nodig alle auto’s te volgen.

  Maar ook als de Douanerecherche of de Fiscale recherche bij de
  zaak wordt betrokken, wordt volgens de meeste sprekers bij
  observatie niet of nauwelijks met andere middelen gewerkt dan met
  auto’s en het blote oog. In de auto’s zijn twee drie
  schaduwkentekens aanwezig. De observatieteams beschikken wel over
  mobilofoons, portofoons, verrekijkers, film- en video-apparatuur.
  Ter besparing van observatie-kracht wordt vanuit ruimten aan de
  overkant van een te observeren pand of vanuit een autobusje gefilmd
  met 24-uursbanden. De daarvoor benodigde time-lapse recorder wordt
  betrokken van het KLPD.

  Inkijkoperaties komen nauwelijks voor en in sommige gevallen is
  er bovendien twijfel over de vraag of zich in casu al dan niet
  sprake is van een inkijkoperatie. Zo is bijvoorbeeld in een aantal
  onderzoeken sprake van het huren van een loods door het
  opsporingsteam zelf, zodat de sleutel beschikbaar is. In EU-zaken
  wordt geen gebruik gemaakt van inkijkoperaties, maar bedacht kan
  worden dat sommige douane-ambtenaren permanent dienst hebben in
  opslagruimten en loodsen en dus hun ogen de kost kunnen geven.
  Getwijfeld wordt ook of het inkijken in containers door de
  Douanerecherche op het haventerrein, voordat een gecontroleerde
  aflevering aanvangt, een inkijkoperatie kan worden genoemd.

  Vuilnissnuffel gebeurt door de FIOD al sinds mensenheugenis. Dit
  wordt niet als onrechtmatig beschouwd. Peilzenders worden zeer
  zelden door de Douanerecherche betrokken van het KLPD; het
  aanbrengen van een peilzender gebeurt vooral in samenwerking met
  een arrestatieteam (AT). De inbouw van bewegingsmelders in
  containers komt voor. Het Franse en Amerikaanse voorbeeld van het
  gebruik van satellietzenders om boten te kunnen volgen, wordt niet
  door FIOD en douane nagevolgd. Wel wordt gebruik gemaakt van de
  informatie die dit oplevert over de verblijfplaatsen van schepen.
  De Nederlandse douane is een controledienst en daar horen geen
  zenders bij; HM Customs and Excise is echter veel meer dan een
  controledienst. Deze dienst leidt de Britse drugsbestrijding en
  maakt derhalve gebruik van satellieten.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van bugs, maar er gaan stemmen op
  die uiting geven aan het verlangen om de mogelijkheid te hebben op
  afstand te luisteren of afluisterapparatuur te plaatsen. De FIOD
  heeft contact met informanten. Het woord informant heeft een
  beladen betekenis gekregen, zo bleek uit de verhoren.

  De heer Rabbae:
  (…) Sinds wanneer bestaan er informanten bij de
  FIOD?
  De heer Van Blijswijk:
  Ik geef er de voorkeur aan om te spreken over tipgevers. Er
  worden veel begrippen voor gebruikt: tipgevers, relaties of

  informanten. (…)
  De heer Rabbae:
  U spreekt liever over tipgevers dan over informanten.
  Wij hebben hier de heer Teeven gehad. Hij is u wel bekend, want hij
  is hoofd geweest van een team van de FIOD waar de heer De Jongh ook
  onder ressorteerde. De heer Teeven heeft gezegd dat hij tien

  informanten had, die hij moest overdragen aan Kennemerland. De
  heer De Jongh heeft het in een brief aan u, gedateerd 14 maart
  1995, gehad over een

  informant die bij u wel bekend was, de chauffeur. Hoe kan ik uw
  mededeling nu plaatsen tegenover deze mededelingen van de mensen
  die in de praktijk met deze
  informanten hebben gewerkt?

  De heer Van Blijswijk:
  Dat kan ik wel uitleggen. Binnen de FIOD, maar ook binnen de
  douane is jarenlang gesproken over
  informanten. Tipgevers,
  relaties of mensen die informatie hadden ten behoeve van de
  belastingdienst in brede zin, werden vaak als
  informant
  betiteld. Een informant is in mijn ogen iemand die er
  door een runner actief op uit wordt gestuurd. Een tipgever is
  iemand bij wie mensen met informatie komen, terwijl de ontvangende
  partij verder lijdelijk blijft. Ik sluit niet uit dat er in het
  verleden binnen de belastingdienst, dus ook binnen de douane en de
  FIOD, mensen zijn geweest, van wie men nu kan zeggen dat zij
  kennelijk toch wel gerund zijn. Misschien is daar enige activiteit
  geweest, maar dan ook niet meer dan dat aan die mensen eens een
  keer vragen zijn gesteld en dat er regelmatig contact was.

  Noot
  De voorzitter:
  De FIOD heeft vroeger wel informanten gehad.
  De heer Bakker:
  Ik gebruik het woord informanten liever niet. Ik zou liever
  het woord relaties willen gebruiken. Het regime van
  informanten
  impliceert een CID-regime, dat wij als FIOD nooit hebben gehad.
  Dat hebben wij dus ook niet gebruikt. Het is wl juist dat we in het
  verleden signalen kregen van die relaties. Op het moment dat sprake
  was van heel frequente contacten, hebben wij die relaties
  uiteindelijk overgedragen aan RCID’s.
  De voorzitter:
  Maar dat waren toch eigenlijk mensen die te vergelijken zijn
  met
  informanten van de politie?
  De heer Bakker:
  Uiteindelijk zijn die mensen, doordat ze frequent
  kwalitatief gezien goede informatie leverden, informatie die ook
  vaak in een bredere context was dan informatie die wij als FIOD
  alleen nodig

  hadden, overgedragen, samen met hun informatie, aan de RCID’s.
  Het is mij bekend dat zij daar werden ingeschreven als

  informant.

  De heer Rabbae:
  Maar u wilt toch niet zeggen dat de FIOD geen
  informanten heeft gehad en ook niet heeft gerund?
  De heer Bakker:
  Ik heb al aangegeven dat ik spreek over relaties. In het
  verleden zijn er contacten geweest met die relaties.
  De heer De Graaf:
  Bent u bang voor het woord informant?
  De heer Bakker:
  Nee, ik ben niet bang voor het woord informant.
  De heer De Graaf:
  Waarom noemt u dan mensen die informatie leveren,
  relaties?
  De heer Bakker:
  Dat past in een veel bredere context van signalen die wij
  als FIOD soms krijgen.
  De heer De Graaf:
  Daar begrijp ik niets van.
  De heer Bakker:
  Wij krijgen tips, en wanneer er frequent tips van dezelfde
  persoon komen, is dat een relatie. Op het moment dat dat informatie
  is die bruikbaar is, kunnen wij dat niet gebruiken onder een
  CID-regime. Dus zeggen we dan: deze man moet worden overgedragen
  aan de
  RCID.
  De voorzitter:
  Wanneer zijn uw tipgevers/informanten overgedragen aan
  de
  criminele inlichtingendiensten?
  De heer Bakker:
  U suggereert dat wij lijsten met dat soort mensen hebben. Ik
  ken die lijsten en die personen niet. Ik heb zelf begrepen dat op
  enig moment dit soort contacten die binnen de douane en de FIOD
  aanwezig waren, zijn genventariseerd. De mensen die geen
  kwalitatief goede informatie meer leverden, zijn toen geschoond, in
  die zin dat daarmee geen contact meer is geweest. De

  informanten die kwalitatief gezien goede informatie leverden,
  zijn overgedragen. Dat is gebeurd in 1992.
  Noot

  Soms komen mensen binnenlopen die potentieel interessante
  informatie voor de FIOD hebben. Uit de gegevens van de NCID van
  december 1995 blijkt dat een aantal bijzondere opsporingsdiensten,
  waaronder de FIOD, informanten heeft aangemeld.

  Een particulier recherchebureau heeft aangegeven regelmatig
  contact te hebben met de FIOD. We hadden afspraken met de FIOD in
  een miljoenenzaak dat wij hen bepaalde informatie zouden leveren
  via onze opdrachtgever en dat de FIOD ons informatie zou
  verschaffen over een zaak die wij hadden lopen. Onze rapporten
  liggen dan bij de FIOD met afgeknipte briefhoofden.

  De heer Teeven:
  Ik heb uiteraard prima kunnen inventariseren bij mijn
  aantreden hoeveel
  informanten er bij de douanerecherche
  werden gerund. Ik heb moeten constateren dat tijdens mijn aantreden
  ook
  informanten werden gerund door de douane. Tijdens mijn
  functie als teamleider vond ik dat die douane-informanten niet door
  de douane konden worden gerund. Zij zijn in eerste instantie
  overgedragen aan de douanerecherche en op een bepaald moment
  overgedragen aan de
  RCID. Het waren er ongeveer tien, ze
  werden begeleid door De Jongh.
  Noot

  Er zijn tipgevers geweest die bij de FIOD alles open en bloot op
  tafel legden en niet moeilijk deden over hun identiteit, van wie
  later bleek dat zij CID-informant waren. Met personen die in een
  bepaalde, voor de FIOD interessante, branche werkzaam zijn is
  geregeld contact. Hierbij kan gedacht worden aan personen die bij
  een bank werken, bij de beurs, bij beleggingsfondsen, in de
  onroerendgoed- of koopsompoliswereld of bij produktschappen. Ook
  notarissen geven geregeld desgevraagd informatie, ondanks hun
  zwijgrecht. Het verschil tussen veelvuldig contact met dergelijke
  relaties en het runnen van informanten is, dat in het eerste geval
  de informatie open bruikbaar is.

  De FIOD heeft jarenlang een informant gerund die later actief is
  geweest in het sigarettentraject in Kennemerland. Met deze
  informant was geregeld contact vanaf 1989 en hij stond vanaf 1993
  in het FIOD-informantenbestand ingeschreven. In het
  sigarettentraject werd hij in combinatie met de RCID-Kennemerland
  gerund. Het komt wel vaker voor dat in een samenwerkingsverband
  iemand uit de bovenwereld wordt mee-gerund met een RCID, omdat de
  FIOD daartoe de inhoudelijke deskundigheid heeft. In het
  sigarettentraject is er echter wat misgegaan. In de praktijk
  opereerde de informant min of meer los van de runners omdat de
  RCID-Kennemerland en de FIOD-medewerker (de co-runner) allebei in
  de veronderstelling verkeerden dat de ander actief runde. In het
  kader van het sigarettentraject heeft de FIOD ook enkele
  proeftransporten laten uitvoeren door de informant. De
  Rijksrecherche geeft aan dat niet gebleken is dat hierover enig
  overleg met het OM heeft plaatsgevonden of dat daarvoor toestemming
  is gegeven. De informant heeft zich niet aan de afspraken gehouden.
  Hij meldde proeftransporten niet tevoren aan en kwam met
  bewijsstukken van uitgevoerde transporten uit een voorliggende
  periode.

  De heer Van Blijswijk:
  De FIOD heeft nooit een rol gehad bij het doorleveren.
  Waarvan ik op de hoogte ben en mijn voorganger op de hoogte was, is
  dat de FIOD ondersteuning verleent aan politie en justitie
  bij

  gecontroleerde afleveringen.

  De heer Rabbae:
  Faciliterend?
  De heer Van Blijswijk:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Dit betekende in feite dat de heer De Jongh de papieren
  regelde bij de douane, zodat de containers ongecontroleerd door de
  douane gingen. Zo was het toch?
  De heer Van Blijswijk:
  In de situatie die u beschrijft, had de betrokken medewerker
  inderdaad een rol in het kader van zijn werkzaamheden voor de

  CID.
  De heer Van Blijswijk:
  Wat hij deed, deed hij onder verantwoordelijkheid van de
  CID. De activiteiten van de CID vonden plaats onder
  verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. Wat dit betreft,
  matig ik mij geen oordeel aan over het antwoord op de vraag of de
  werkzaamheden die hij in dat verband verrichtte juist of niet juist
  waren, gezien het feitdat de FIOD er altijd van is uitgegaan dat er
  sprake was van meewerken aan gecontroleerde afleveringen.
  De heer De Graaf:
  U zei dat uw medewerker De Jongh onder verantwoordelijkheid
  van de
  CID werkte.
  De heer Van Blijswijk:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Hij was niet bij de CID gedetacheerd, hij viel niet
  onder de hirarchische lijn van de
  CID, maar hij werkte samen
  met de
  CID. Dit betekent toch dat u als hoofd van de FIOD en
  dat de chefs onder u gewoon verantwoordelijk waren voor hetgeen de
  heer De Jongh deed?
  De heer Van Blijswijk:
  De vraag die gesteld moet worden, is onder welke condities
  de heer De Jongh is gaan werken bij de
  CID. Die condities
  zijn heel helder. Ik heb er bij mijn voorganger navraag naar
  gedaan. Medio 1992 is er een verzoek gekomen van de politie
  Kennemerland of de
  CID Kennemerland – dat heb ik niet kunnen
  nagaan – of de heer De Jongh ter beschikking kon worden gesteld van
  de
  CID om werkzaamheden te verrichten.
  De heer De Graaf:
  Werd gezegd: ter beschikking gesteld?
  De heer Van Blijswijk:
  De beslissing om dat te doen, is niet schriftelijk
  vastgelegd. Er wordt gesproken over gedetacheerd, ter beschikking
  gesteld, uitgeleend. Feitelijk is de situatie dat hij ter
  beschikking is gesteld van de
  CID. Noot Over
  de status van deze FIOD-medewerker die samen met een runner van de
  RCID betrokken informant runde,

  is onduidelijkheid. De korpsleiding Haarlem zegt dat geen sprake is
  geweest van een soort detachering bij de RCID.

  De voorzitter:
  Wat betreft het sigarettentraject, zegt u: de
  verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de FIOD?
  De heer Straver:
  Ja. Ik heb hier horen vertellen dat de heer De Jongh, die
  daarbij betrokken was, een medewerker was van de FIOD die bij
  mijn
  RCID gedetacheerd was. De heer De Jongh was een
  FIOD-rechercheur die CID-werkzaamheden verrichtte,
  informanten
  runde. Maar hij was absoluut niet gedetacheerd bij mijn korps of
  bij mijn
  RCID. Hij had daar geen werkplek, geen telefoon.
  Dat heb ik nagetrokken. Hij kwam af en toe, een of twee maal per
  week, bij ons en soms ook weken niet.
  Noot
  De heer Van Blijswijk:
  Er was bekend op hoofdlijnen dat hij CID-werkzaamheden zou
  verrichten. In de beginfase is niet duidelijk vastgelegd tussen
  FIOD en de politie Kennemerland wat precies die rol en die
  verantwoordelijkheden waren. Je kunt zeggen dat dit niet goed was,
  maar die situatie heeft zich wel voorgedaan.
  Noot
  Tipgeld speelt in de praktijk van de FIOD slechts een zeer beperkte
  rol. In 1994 is f.35.000 uitbetaald, op een

  totaalbudget van f.50.000. Zo er tipgeld wordt betaald geschiedt
  dit altijd na tussenkomst van de directeur Algemene fiscale zaken.
  Tipgeld wordt dan verstrekt op basis van een no cure no
  pay-regeling. Het maximale te verstrekken bedrag is echter vaak te
  weinig voor de informant: tipgevers vragen dikwijls tien procent en
  daar begint de FIOD niet aan. Noot Als tipgeld te
  beschouwen zou zijn het delgen van de belastingschuld van een
  belastingplichtige in ruil voor informatie. De belastingdienst wil
  hier niet aan beginnen: de overweging is dat iedereen in alle
  gevallen verplicht is belasting te betalen en de betrouwbaarheid
  van de informatie zou door deze benadering geenszins gegarandeerd
  zijn. Hier wordt aan toegevoegd dat er toch te veel aangeboden
  zaken zijn om te kunnen verwerken, al wordt erkend dat het
  vervelend is een mogelijke tip te laten lopen. Alle sprekers
  stellen dat de FIOD niet aan infiltratie doet. De infiltraties door
  Amerikanen in het internationale goederenverkeer blinken uit door
  knulligheid: om goed te infiltreren is zeer veel kennis nodig,
  omdat het anders dadelijk opvalt. In het CoPa-onderzoek zijn
  bijzondere methoden gebruikt: de politie zette een eigen vrachtauto
  met chauffeur in en huurde een loods.

  De FIOD verleent facilitaire diensten aan RCID-en ten bate van
  gecontroleerde afleveringen. De dienst kent tenslotte de
  douaneprocedures en heeft inzage in gegevens over al dan niet
  verdachte containers. De RCID-verzoeken tot medewerking lopen via
  vaste contactambtenaren van beide diensten. Het uiteindelijk
  resultaat is veelal dat de douane wordt verzocht de bewuste
  container zonder nadere controle door te laten gaan of dat een
  container voordat deze wordt afgehaald gecontroleerd wordt op
  verdovende middelen. Wanneer de container het douaneterrein verlaat
  en onder observatie wordt geplaatst, wordt daarmee de
  douane-bemoeienis beindigd. Deze procedure wordt reeds een aantal
  jaren door de FIOD gevolgd en is sinds januari 1994 in convenanten
  met RCID-en vastgelegd. Deze verzoeken om containers zonder te
  controleren door te laten, werden op een gegeven moment zo
  veelvuldig gesteld dat de douane ging checken bij het
  ministerie.

  De heer Rabbae:
  Ik heb begrepen dat op 10 januari 1995 een gesprek
  plaatsvond op het ministerie van Financin waarbij u ook aanwezig
  was.
  De heer Van Blijswijk:
  Dat klopt.
  De heer Rabbae:
  Dus eerder dan in maart 1995 moet u een signaal hebben
  gehoord.
  De heer Van Blijswijk:
  Op een gegeven moment eind 1994 is er inderdaad een signaal
  gekomen. Als wordt gewerkt met zaken als gecontroleerde
  afleveringen is een aantal mensen daarvan natuurlijk op de hoogte.
  Op enig moment is in het licht van wat men had ervaren de vraag
  gekomen van de kant van de douane in Amsterdam: is datgene waaraan
  wordt meegewerkt bij gecontroleerde afleveringen van de politie
  iets waar de leiding van FIOD en douane van op de hoogte zijn en
  loopt dat goed? Daarnaast was de vraag aan de orde: in hoeverre
  zijn daarbij veiligheidsrisico’s betrokken voor douanemensen en
  medewerkers van bedrijven die werken op haventerreinen? Dat was de
  aanleiding.
  (…) De heer Van Blijswijk:
  Gecontroleerde afleveringen kwamen met enige regelmaat voor
  en de vraag was: realiseert de leiding, in dit geval die van de
  douane, zich dat dit soort dingen gebeuren? Verder werd de vraag
  gesteld of aan het meewerken met de douane aan deze afleveringen
  geen grotere risico’s verbonden waren voor het personeel dan aan
  het normale, reguliere werk. Die signalen waren aanleiding voor een
  contact. Dat contact heeft ertoe geleid dat de directeur van de
  douane en ik hebben gezegd: wij moeten dat gewoon eens bespreken en
  de zaken helder op een rij krijgen. Vervolgens hebben wij een
  afspraak gemaakt. Bij het gesprek op het ministerie van Financin
  zijn mensen van de douane Amsterdam, onder wie de directeur Douane,
  en van de FIOD aanwezig geweest. Ik was daarbij ook
  aanwezig.
  De heer Rabbae:
  Wat is daaruit geresulteerd?
  De heer Van Blijswijk:
  Uit dat gesprek is naar voren gekomen dat de aanwezigen geen
  enkele aanwijzing hadden dat er iets anders gebeurde dan

  gecontroleerde aflevering. Wij hebben verder geconstateerd in
  dat gesprek dat de methode, die wij al jaren kenden, correct was en
  dat wij medewerking zouden blijven verlenen als onder
  verantwoordelijkheid en op verzoek van het OM onze bijstand werd
  gevraagd.
  Noot

  In douanekringen wordt gesteld dat vr 1992 geen ongecontroleerde
  gecontroleerde afleveringen in de haven van Rotterdam hebben
  plaatsgevonden. Alle gecontroleerde afleveringen zijn toentertijd
  in beslag genomen. Vooral de regio Dordrecht was zeer actief in dit
  opzicht. De afgelopen twee jaren springen Kennemerland en Gooi
  & Vechtstreek eruit als regio’s waar (on)gecontroleerd
  containers heengaan. Aangegeven wordt dat het omslagpunt ongeveer
  eind 1991 lag. Omstreeks die tijd zou de filosofie bij politie en
  justitie zijn ontstaan dat niet van delict naar dader gewerkt moest
  worden, maar van dader naar delict. Toen werd de douane
  geconfronteerd met het fenomeen dat zendingen moesten worden
  doorgelaten in het belang van het onderzoek. Noot

  De voorzitter:
  Hoeveel is er in het afgelopen jaar geveegd omdat de FIOD
  niet genoeg opsporingscapaciteit had?
  De heer Huisman:
  Ik schat dat dat ongeveer 80 ton is.
  De voorzitter:
  Hoe weet u dat?
  De heer Huisman:
  Omdat er teruggekoppeld wordt. Bij vegen wordt de douane
  betrokken, omdat die beschikt over meer transportmiddelen en
  middelen om goederen uit containers te halen dan de FIOD.

  Noot
  De heer Huisman:
  Dit jaar is het tot nu toe 80 ton, dus verleden jaar zal het
  60, 70 ton geweest zijn.
  De voorzitter:
  En de rest?
  De heer Huisman:
  Daar wordt opsporingscapaciteit ingestopt; er volgt dus een
  onderzoek en in het algemeen wordt er naar ons teruggekoppeld wat
  er in beslag is genomen en welke aanhoudingen er zijn
  verricht.
  De voorzitter:
  Tot die rest behoort ook wat er doorgelaten is?
  De heer Huisman:
  Dat is inderdaad een derde mogelijkheid. Wij hebben
  geselecteerd en wij zetten een partij uit, maar dan komt er een
  bericht van de FIOD dat die zending ongecontroleerd door moet gaan,
  dus via de normale procedures. Dat is ook in een aantal gevallen
  gebeurd.
  De heer Rabbae:
  Wat is de normale procedure?
  De heer Huisman:
  Als een zending door moet gaan, moet er normaal aangifte bij
  de douane worden gedaan.
  De heer Rabbae:
  Door wie?
  De heer Huisman:
  Meestal door een agent, een expediteur of een cargadoor.
  Zodra er aangifte gedaan wordt, bestaat er altijd nog het risico
  dat een douanier op een post de aangifte wil controleren. Bij
  doorlevering werd er ook voor gezorgd dat er geen controle
  plaatsvond.
  De heer Rabbae:
  En wie gaf de opdracht om niet te controleren?
  De heer Huisman:
  Die opdracht kwam van de FIOD. Wij stelden dan uiteraard wel
  de vraag of er contact over was geweest met een officier van
  justitie. Dat is in alle gevallen bevestigd en vanaf begin 1994
  hebben wij van de teamleider van de FIOD ook steeds een getekende
  verklaring gekregen met de naam van de betreffende officier.

  Noot

  Het OT van de FIOD heeft te maken gehad met gecontroleerde
  afleveringen. Er wordt geschat door het OT dat zij sedert 1 juni
  1994 ongeveer acht keer betrokken waren bij een gecontroleerde
  aflevering. Zij hebben naar hun zeggen nogal eens voor niets bij de
  grens staan wachten om een aangekondigde gecontroleerde aflevering
  van de Duitsers over te nemen. Een belangrijk deel van de
  grensoverschrijdende gecontroleerde afleveringen is bekend en wordt
  geschat op circa 40 in heel Nederland in de laatste
  twee-en-een-half jaar. Soms wordt in dat verband een verklaring
  vooraf verkregen van de officier van justitie, soms – als de douane
  goederen heeft aangetroffen – is er de verklaring dat er niet
  geveegd hoeft te worden. Het gaat voornamelijk om soft drugs.

  FIOD-ambtenaren worden benaderd om onder omstandigheden
  expertise te leveren voor het opzetten van een frontstore. Verder
  is aangegeven dat de FIOD meewerkt om frontstores fiscaal rond te
  krijgen.

  7.2.6 Informatie-uitwisseling

  Voor het ogenblik lijkt het erop dat de strafrechtelijke
  informatie in dossiers wordt opgeslagen en dat verder vertrouwd
  wordt op het geheugen. Het DIC heeft materiaal van de
  Douanerecherche wel in de computer. De Douanerecherche houdt
  volgens een spreker een register malafide ondernemingen bij in het
  kader van de BTW-fraude, anderen ontkennen dat.

  Informatieverstrekking van toezichthouders (belastingambtenaren
  en douane) aan de FIOD is formeel niet problematisch. Opmerkelijk
  is dat de douane op Schiphol geen contact zoekt met de
  Douanerecherche, maar rechtstreeks op de Kmar en de politie is
  gericht. De belastingcontroleur die functioneert in het Amsterdamse
  team voor de Noord-Zuidlijn heeft geen ontheffing van zijn
  geheimhoudingsplicht. Officieel kunnen er dan ook geen
  belastinggegevens over bijvoorbeeld aannemers verstrekt worden aan
  het team. Het is niet duidelijk of dit weleens gebeurt. Op het
  moment heeft de Directie rechtspersonen en criminaliteit van het
  ministerie van Justitie toegezegd gegevens te verlenen over
  rechtspersonen aan het Amsterdamse team. Hierbij zijn
  belastinggegevens eveneens betrokken.

  Een respondent die werkzaam is binnen een kernteam als
  FIOD-ambtenaar geeft aan dat merkwaardig genoeg uit bronnen van
  Financin absoluut geen gegevens worden verstrekt aan de
  FIOD-medewerkers in de kernteams als er geen fiscaal belang is.
  Maar dit wordt genuanceerd door het feit dat de naleving hiervan
  sterk afhangt van de aard van de relatie tussen diensten. Wanneer
  de band verandert van een zakelijke naar een collegiale en soms
  zelfs vriendschappelijke, is er eigenlijk geen toezicht meer op de
  informatie die wordt ingewonnen. Op een gegeven moment heeft
  niemand eigenlijk meer zicht op het feit of bij de
  informatievoorziening wordt gehandeld volgens de richtlijnen.

  De FIOD kan belastinggegevens onder omstandigheden doorgeven aan
  de politie. Het DIC informeert de politie in de regel via de FIOD
  maar heeft ook rechtstreekse contacten. Zo werd de CRI, met name
  het Maritieme informatiepunt, benaderd door het DIC over een
  producent in vruchtesappen, die voor de politie zou werken. Ook
  levert de FIOD soms gegevens van de belastingdienst desgevraagd aan
  de Binnenlandse veiligheidsdienst.

  Omgekeerd informeert de FIOD de CRI en de NCID over de voortgang
  van bepaalde zaken. Dit contact wordt vergemakkelijkt door een
  liaison- officer die is gedetacheerd door de FIOD bij de CRI. De
  FIOD levert ook wel opsporingsgegevens terug aan de
  belastingdienst. Wanneer uit een huiszoeking interessante
  informatie voor de belastingdienst komt, wordt wel om toestemming
  van officier van justitie of rechter-commissaris gevraagd om deze
  te mogen doorspelen. Anderen maken evenwel van ieder die
  aangehouden gaat worden een fiscaal rapportje op.

  De FIOD heeft regelmatig (informeel) contact met banken of met
  het Bureau kredietregistratie (BKR). Informatie werd door financile
  instellingen vrij gemakkelijk verstrekt; een redelijk argument was
  vaak voldoende. Sinds begin 1995 zijn de banken erg terughoudend
  geworden met het informeel verstrekken van informatie. Vooral wordt
  geklaagd over de manier waarop de FIOD omgaat met informeel
  verstrekte vertrouwelijke informatie. Dit
  zou veelvuldig terugkomen in officile stukken.

  De heer Bakker:
  In alle gevallen dat wij die gegevens van een bank krijgen,
  is sprake van toepassing van artikel 81 (AWR) of 105 (Sv). Het is
  wel gebeurd dat er, voordat we met een dergelijk verzoek kwamen,
  overleg was met de bank, in de trant van: wij komen met een
  dergelijk verzoek, verzamel vast de gegevens, want dat zijn vaak
  langdurige kwesties die uit de archieven, op de floppy’s of op de
  sheets te voorschijn moeten worden gehaald.

  Noot

  Er wordt informatie verkregen van ex-politiemensen die bij de
  beveiligingsdiensten van banken werken.

  7.2.7 Internationale samenwerking

  Het werk van de FIOD is niet alleen voor de Douanerecherche,
  maar ook voor de Fiscale recherche de laatste jaren vooral
  veranderd door de internationale dimensie. In het CoPa-onderzoek
  (kernteamonderzoek) werd met achttien landen samengewerkt; allemaal
  via formele rechtshulpverzoeken. Bijvoorbeeld de contacten met Togo
  waren zeer vruchtbaar, maar de VS namen weinig tijd voor het
  Nederlandse verzoek. Het komt voor dat buitenlandse
  politiefunctionarissen bij elkaar komen om het optreden op elkaar
  af te stemmen, maar dat gebeurt pas na de officile rogatoire
  commissies. Doorgaans geschiedt de cordinatie echter telefonisch.
  Om de weg in een vreemd land te vinden wordt gebruik gemaakt van
  een Nederlandse liaison-officer of van zusterdiensten (bijvoorbeeld
  de US Customs). Een wijd gedragen kritiekpunt is dat de afhandeling
  van rechtshulpverzoeken te langzaam gaat. Om een rechtshulpverzoek
  sneller te laten verlopen wordt het wel eens persoonlijk naar het
  buitenland gebracht om een verzoek tot huiszoeking of telefoontap
  ter plekke toe te lichten.

  Het DIC heeft liaison-officers in Bonn en in Parijs en in de
  nabije toekomst zal er een in London komen. Het DIC hoopt dat de
  wettelijke ruimte wordt geschapen er ook een in het Caribisch
  gebied te plaatsen. Verder is er een fiscale attach in onder andere
  Washington, voornamelijk met het oog op het IMF. Er zijn in
  Nederland naast de DEA en de FBI ook US douaneambtenaren ten
  behoeve van de fraudebestrijding. Bijstandsverzoeken worden door de
  Douanerecherche rechtstreeks gezonden aan het cordinatiecentrum van
  de Rijkswacht in Brussel.

  7.2.8 Corruptie

  Onder douaniers komt corruptie voor. Het tweede nationale
  Douanerecherche-team doet onder andere hier onderzoek naar.
  Dergelijke corruptie is onder meer gebleken bij oliefraudes in
  Rotterdam. Soms wordt er in dergelijke gevallen samengewerkt met de
  Rijksrecherche, als het bijvoorbeeld niet alleen gaat om omkoping
  maar ook om inbraak door een douane-ambtenaar. Er bestaan in dit
  verband richtlijnen voor de samenwerking tussen FIOD en
  Rijksrecherche. Vermoed wordt dat soms wordt gezegd dat de douane
  plat is, als excuus om de eigen informatie af te schermen. Eenmalig
  is aangegeven dat uit proactief onderzoek platte FIOD-ambtenaren
  die hand- en spandiensten verrichten voor verdachten, naar voren
  waren gekomen.

  7.2.9 Contra-observatie

  Soms heeft het OT van de FIOD last van contra-observatie.
  Daarbij valt onder omstandigheden niet op te maken of de verdachten
  zich beschermen tegen andere criminelen of tegen de politie. Er is
  in Amsterdam een man die stelselmatig kentekens noteert van
  observatieteams en deze verkoopt aan de onderwereld. De leden van
  het OT zijn wel eens thuisgebracht door een contra-observant.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken