• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.1 Inleiding

  7 BIJZONDERE OPSPORINGSDIENSTEN

  7.1 Inleiding

  In het rapport van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden, Opsporing gezocht, zijn de volgende
  vragen gerezen over de betrokkenheid van de bijzondere
  opsporingsdiensten bij de bestrijding van georganiseerde misdaad.
  Noot

  11 A. Welke opsporingsmethoden worden gebruikt door
  bijzondere opsporingsdiensten? 11 B. In hoeverre gebruiken
  bijzondere opsporingsdiensten controlebevoegdheden als
  opsporingsmiddelen? 11 C. Hoe geeft het OM vorm aan de sturing van
  en de controle op de
  bijzondere opsporingsdiensten? 11 D.
  Hoe is de samenwerking en
  informatie-uitwisseling tussen
  politie en
  bijzondere opsporingsdiensten bij het gebruik van
  opsporingsmethoden?

  In beginsel worden vele bijzondere diensten op een of andere
  manier geconfronteerd met uitingen van georganiseerde misdaad en
  een aantal draagt ook actief bij aan de bestrijding ervan. In dit
  kader is de meeste aandacht gericht op de Fiscale inlichtingen- en
  opsporingsdienst (FIOD), de Economische controledienst (ECD) en de
  Algemene inspectiedienst (AID). Vanwege de betekenis voor de
  bestrijding van georganiseerde criminaliteit is voorts nader
  ingegaan op de diensten die betrokken zijn bij de controle van de
  import en export op Schiphol en Rotterdam, te weten de Koninklijke
  marechaussee (Kmar) en de douane. Het is, gelet op de Politiewet
  1993, formeel niet juist de Kmar te beschouwen als een bijzondere
  opsporingsdienst. Tevens is de douane geen opsporingsdienst, maar
  een controledienst. Tenslotte is – met het oog op bouw- en
  milieufraude – onderzoek verricht naar de Dienst recherchezaken
  (DRZ) en het Milieu bijstandsteam (MBT), beide van het ministerie
  van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

  In deze inleidende paragraaf zal op enkele thema’s worden
  ingegaan die gemeenschappelijk zijn voor de bijzondere
  opsporingsdiensten. De daaropvolgende paragrafen bevatten nadere
  opmerkingen per onderzochte dienst. Tot slot worden conclusies
  getrokken.

  7.1.1 Juridisch kader: organisatie en
  verantwoordingslijnen

  De term bijzondere opsporingsdiensten is, strikt juridisch
  bezien, verouderd. artikel 142 Sv, dat is aangepast met de
  inwerkingtreding van de Politiewet 1993, spreekt van buitengewone
  opsporingsambtenaren. Naast door de minister van Justitie of de
  procureur-generaal aangewezen individuen en naast personen die
  behoren tot door de minister aan te wijzen categorien of eenheden,
  noemt de wet de personen die bij bijzondere wetten met de opsporing
  van de daarin bedoelde strafbare feiten worden belast, of aan wie
  bij verordeningen de handhaving of de zorg voor de naleving daarvan
  is toevertrouwd, een en ander voor zover het die feiten betreft en
  de personen zijn bedigd (artikel 142, eerste lid sub c Sv).
  Noot De opsporingsbevoegdheid strekt zich uit tot de in
  de akte of aanwijzing aangeduide strafbare feiten – en dat kunnen
  eventueel alle strafbare feiten zijn. Voor zover de bijzondere
  opsporingsdiensten ook zijn belast met het opsporen van commune
  delicten beschikken zij onverkort over de opsporingsbevoegdheden
  van het Wetboek van Strafvordering. Het ligt in de bedoeling te
  bezien of de aan sommige diensten toegekende ruime, algemene
  opsporingsbevoegdheid – die bij veel diensten in de praktijk vooral
  van belang is met het oog op oplichting, deelneming aan criminele
  organisatie, verduistering en valsheid in geschrifte – bijstelling
  behoeft. De onderzochte bijzondere opsporingsdiensten hebben elk
  een landelijke taak en werken onder verantwoordelijkheid van een
  minister. Zij ontlenen hun taak aan bijzondere wetten. Voor de FIOD
  betekent dit dat optreden van de FIOD in beginsel een fiscaal
  belang vergt; voor de ECD speelt naast de taakstelling de
  economische impact van gedragingen een rol bij de beoordeling of
  moet worden opgetreden en ook de AID heeft zijn eigen prioriteiten,
  te weten EG-fraude, milieu, landbouw en visserij. Het gezag over de
  opsporing berust ingevolge artikel 148 Sv bij het OM, dat speciale
  fraude- en milieuofficieren heeft aangesteld. Met het oog op de
  FIOD is in dit verband een principile uitzondering van belang:
  artikel 80 Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat artikel
  148 Sv, tweede lid Sv geen toepassing vindt in zaken waarin het
  bestuur van ‘s Rijks belastingen het proces-verbaal niet aan de
  officier van justitie heeft doen toekomen. De hiervoor genoemde
  eigen prioriteitsbepaling van de bijzondere
  opsporingsdiensten behoeft niet te sporen met de prioriteiten van
  het OM: herhaaldelijk blijkt aan de kant van de bijzondere
  opsporingsdiensten zorg te bestaan met betrekking tot de vraag of
  het OM wel bereid zal zijn opgespoorde zaken te vervolgen.

  7.1.2 Samenwerking en informatie-uitwisseling

  De ambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten werken op
  basis van artikel 11 Politiewet 1993 samen met de politie. Deze
  samenwerking krijgt in de praktijk mede gestalte doordat – afgezien
  van de FIOD (en de Spoorwegpolitie) – bijzondere opsporingsdiensten
  niet over een hulpofficier van justitie beschikken. Ook beschikken
  de bijzondere opsporingsdiensten niet over celruimte. Vooral de
  FIOD en in mindere mate de AID en de ECD werken in het kader van de
  kernteams samen met de politie.

  Wat betreft de samenwerking van de bijzondere opsporingsdiensten
  onderling verdient vermelding dat sinds 1987 het Platform
  Bijzondere Opsporingsdiensten bestaat. Daaraan nemen deel de FIOD,
  de (inmiddels opgeheven) Dienst inspectie arbeidsverhoudingen
  Noot , de Keuringsdienst van waren, de AID, de
  Rijksverkeersinspectie, de ECD en de DRZ. Enkele voorzieningen,
  zoals het observatieteam (OT) van de AID, worden deels
  gemeenschappelijk gefinancierd. De ECD, de AID, de DRZ en het MBT
  hebben een gezamenlijke opleiding tot controleur en buitengewoon
  opsporingsambtenaar met eigen normen en een eigen diploma.

  Voor zover de samenwerking gegevensuitwisseling tussen politie
  en bijzondere opsporingsdiensten inhoudt, is het van belang te
  vermelden dat deze door twee wettelijke regimes wordt bestreken: de
  Wet politieregisters en de Wet persoonsregistraties. Verstrekking
  van informatie van de politie aan de bijzondere opsporingsdiensten,
  en verstrekking van informatie van de bijzondere opsporingsdiensten
  aan de politie, leveren enkele knelpunten op.

  Artikel 14 van de Wet politieregisters regelt de
  gegevensverstrekking door de politie aan de bijzondere
  opsporingsdiensten. Volgens dit artikel worden aan bijzondere
  opsporingsdiensten in dienst van een publiekrechtelijk lichaam
  gegevens uit politieregisters verstrekt, voor zover de bijzondere
  opsporingsdiensten deze behoeven ter opsporing van strafbare feiten
  bij het onderzoek waarvan zij zijn betrokken;
  informatieverstrekking door bijzondere opsporingsdiensten aan
  andere bijzondere opsporingsdiensten vergt toestemming van de
  officier van justitie of van de minister van Justitie. Overigens is
  het de bijzondere opsporingsdiensten niet steeds duidelijk of zij
  strafrechtelijk verkregen informatie mogen doorspelen aan hun
  departement of aan andere bestuurders om daar in het kader van de
  bestuurlijke rechtshandhaving gebruik van te maken.

  Verstrekking van CID-informatie aan de bijzondere
  opsporingsdiensten stuit af op het feit dat de bijzondere
  opsporingsdiensten (nog) geen CID-status hebben. Wel zijn de AID,
  ECD en DRZ reeds begonnen met een eigen CID-afdeling en heeft de
  FIOD de beslissing hiertoe een half jaar aangehouden.
  Noot Deze vier diensten hebben CID-status aangevraagd.
  Binnen het ministerie van Justitie circuleert een concept
  wetsontwerp dat de mogelijkheid opent om bij AMvB aan de bijzondere
  opsporingsdiensten CID-status te verlenen. Als dat zover komt,
  zullen belangrijke delen van de bestanden wel formeel onder de Wet
  politieregisters komen te vallen. In dat geval zal de
  informatie-uitwisseling van CID-informatie met de politie op basis
  van volkomen wederkerigheid kunnen plaatshebben.

  Het ontbreken van CID-status wordt doorgaans als een gemis
  ervaren Noot , waarbij drie redenen worden genoemd. Ten
  eerste krijgen bijzondere opsporingsdiensten hierdoor geen toegang
  tot voor hen relevante informatie die aanwezig is bij de politie.
  Ten tweede hebben de bijzondere opsporingsdiensten zelf te maken
  met een toenemend aantal personen die wel als informant, maar niet
  als getuige te boek willen staan. In sommige gevallen worden
  informanten dan ondergebracht bij een regionale CID, waarbij een
  BOD-functionaris al dan niet als runner meeloopt. Ten derde krijgt
  de politie, door de beperkte input in het CID-bestand van de kant
  van de bijzondere opsporingsdiensten, soms onvoldoende inzicht in
  bepaalde informatie, in het bijzonder die welke de verwevenheid van
  onder- en bovenwereld in beeld brengt. Volgens sommigen bevat de
  CID-subjecten index (CIDSI) op dit moment te weinig informatie over
  rechtspersonen. Men zou in geval van een aanbesteding de
  rechtspersonenindex van de CIDSI op dezelfde wijze willen gebruiken
  als de lijst met meldingen van ongebruikelijke transacties: dan
  zijn eventuele criminele contacten van een aanbestedende
  rechtspersoon snel te achterhalen. Indien de CID-status van de
  bijzondere opsporingsdiensten een feit wordt, zou een landelijke
  CID-officier van justitie dit proces kunnen sturen en de
  CID-officier van justitie bij het betrokken parket zou dan de
  leiding kunnen hebben in een concreet onderzoek. Sommigen
  relativeren het belang van de gewenste CID-status. Wat het eerste
  argument betreft blijkt het in concrete, gezamenlijke onderzoeken –
  waarbij soms inderdaad de bijzondere machtiging van de officier van
  justitie wordt gevraagd – wel mogelijk om CID-informatie van de
  politie te verkrijgen. Dat geldt in het bijzonder bij samenwerking
  in de kernteams.
  Het is de ECD onduidelijk of de politie informatie over
  plutonium aan de
  ECD mag doorgeven. Die vraag lost de
  politie dan op door bij een gezamenlijk overleg te suggereren ook
  eens een controle bij X te doen.
  Er bestaan voor de AID, de
  FIOD en de ECD convenanten met de landelijke CID, waarin de
  part-time werkzaamheden van BOD-liaisons worden geregeld. Deze
  convenanten zijn echter nog niet ten departemente bekrachtigd.
  Wanneer gegevens van de CRI komen, wordt bij de behandeling daarvan
  gedaan alsof de bijzondere opsporingsdienst reeds onder de Wet
  politieregisters valt. In de kernteams wordt aan een toegevoegde
  bijzondere opsporingsdienst dikwijls al dan niet beperkte
  CID-status verleend. Wat het tweede argument betreft wordt het
  zachte karakter van CID-informatie en het runnen van informanten
  niet geacht goed te passen bij met name het concrete vermoeden van
  fiscale delicten waarop de FIOD normaliter acteert. Een CID zou
  daarom slechts van beperkt belang zijn.

  Op basis van het Besluit gevoelige gegevens (1993) mogen ook
  gegevens van strafrechtelijke aard worden opgenomen in
  persoonsregistraties die onder de Wet persoonsregistraties vallen.
  Informatieverstrekking door de bijzondere opsporingsdiensten aan de
  politie geschiedt nu op grond van artikel 18 Wet
  persoonsregistraties. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat een
  dergelijke verstrekking uitsluitend mag geschieden op grond van een
  daartoe strekkend verzoek. Het aanleveren van informatie door een
  bijzondere opsporingsdienst aan een CID, omdat de informatie wel
  eens interessant zou kunnen zijn is juridisch dus niet onomstreden.
  Bovendien mag de persoonlijke levenssfeer door de verstrekking niet
  onevenredig worden geschaad. Het GAK beschouwt de politie als
  een externe instantie, waaraan op grond van de

  geheimhoudingsplicht van artikel 100 Organisatiewet Sociale
  Verzekeringen 1995 geen informatie verstrekt kan worden; dit
  artikel staat slechts uitzonderingen toe als er een wettelijke
  plicht is tot
  verstrekking van de informatie en die plicht
  bestaat niet. In de praktijk vraagt het GAK de politie om de vraag
  via de officier van justitie toe te zenden. Op grond van de
  inlichtingenplicht aan de officier van justitie ex artikel 162,
  tweede lid Sv verstrekt het GAK dan wel inlichtingen.

  Ten aanzien van de FIOD geeft de staatssecretaris van Financin
  in voorkomende gevallen ontheffing van de geheimhoudingsplicht voor
  het verstrekken van informatie aan de politie. Indien de AID, de
  politie of het OM belastinginformatie wil hebben, gebeurt zulks
  echter eerst na een formeel daartoe strekkend verzoek.

  De voorzitter:
  Ik wil u nog n heel ander ding vragen. Verleden week heeft
  de officier van justitie mevrouw Gonsalez hier gesproken over het
  bezoek dat zij aan de
  FIOD heeft gebracht om leggers van
  enkele journalisten in te zien. Bent u daarbij betrokken
  geweest?
  De heer Bakker:
  Ja. Zij heeft een verzoek om informatie aan mij
  gericht.
  De voorzitter:
  U had kunnen weigeren, omdat het ging om een pro-actief
  onderzoek, waarbij zij zich in het verhoor baseerde op de Wet
  persoonsregistraties.
  De heer Bakker:
  Mijn perceptie van de vraagstelling is geweest dat zij deze
  vraagstelling heeft gedaan in februari 1995. Wij hadden
  besprekingen in het kader van de bijdrage van de
  FIOD aan
  het
  kernteam, en mijn perceptie op dat moment was ook dat
  die vraagstelling plaatsvond in het kader van haar rol als

  CID-officier van dat kernteam. Die informatie heeft zij
  aan mij gevraagd, dus in het kader van een strafrechtelijk
  onderzoek wat zich bevindt in de GVO-fase. Dat was de perceptie die
  ik op dat moment had van haar vraagstelling. Ik heb dat voorgelegd
  aan het plaatsvervangend hoofd van de
  FIOD, gelet op het
  karakter van de vraagstelling. Dat karakter past in de
  mogelijkheden om in deze fase van het onderzoek de informatie
  beschikbaar te stellen. Wat ik vervolgens heb gedaan, is de leggers
  van deze mensen op te vragen binnen de belastingdienst. Ik heb daar
  persoonlijk naar gekeken; daar zijn slechts heel weinig mensen
  binnen de
  FIOD van op de hoogte, gelet op het karakter van
  de vraagstelling. Er was een vermoeden van relaties tussen
  criminelen en deze journalisten. De vraagstelling was of uit de
  gegevens van deze mensen zou blijken dat wellicht een veel groter
  uitgavenpatroon of vermogen aanwezig is…
  De voorzitter:
  Of betalingen krijgen…
  De heer Bakker:
  Precies. Meer dan wellicht mogelijk is in hun positie.
  (…)
  De heer Bakker:
  Ik ging ervan dat hier sprake was van een strafrechtelijk
  onderzoek, eengerechtelijk vooronderzoek, waarbij in het kader van
  het onderzoek dat daar plaatsvindt een relatie zou zijn en
  informatie zou moeten opkomen…
  De voorzitter:
  Maar dat deze journalisten…
  De heer Bakker:
  Het hoeft niet zo te zijn dat de journalisten verdacht zijn,
  het kan ook zijn dat onderzoekssubjecten, gegevens van derden, van
  belang zijn voor hoofdsubjecten of subjecten uit het onderzoek.

  Noot

  7.1.3 Wettelijke bevoegdheden: toezicht en opsporing

  In de bijzondere wetten staan bevoegdheden omschreven voor twee
  soorten ambtenaren: toezichthoudende ambtenaren en
  opsporingsambtenaren. Inhoudelijk onderscheiden dergelijke
  bevoegdheden zich dikwijls niet bijzonder van elkaar.

  Artikel 51 Algemene wet inzake rijksbelastingen regelt de
  toegang tot gebouwen door de inspecteur (toezichthouder) en artikel
  83 AWR regelt de toegang tot plaatsen door opsporingsambtenaren.
  Een ander voorbeeld biedt artikel 18.5 Wet milieubeheer waarin
  onder meer de bevoegdheden voor toezichthouders zijn opgesomd om
  plaatsen te betreden en inzage te nemen in bescheiden; overtreding
  van (artikelen uit) deze wet is strafbaar gesteld in artikel 1a Wet
  op de economische delicten waarin bevoegdheden (ondermeer om
  plaatsen te betreden en inzage te nemen in bescheiden) voor
  opsporingsambtenaren zijn opgenomen. In sommige (vooral oudere)
  bijzondere wetten zijn geen specifieke bevoegdheden voor
  toezichthouders opgenomen (bijvoorbeeld de In- en Uitvoerwet en de
  Wet bedreigde uitheemse diersoorten).
  Het is tegen deze
  achtergrond van belang te onderkennen dat de FIOD een
  opsporingsdienst is die (normaliter) pas wordt ingeschakeld als de
  inspecties en/of de douane hun toezichthoudende werkzaamheden
  hebben verricht. De FIOD stelt dan ook scherp onderscheid te maken
  tussen opsporing en toezicht. Als een strafzaak is begonnen, ligt
  de controle stil. Ook de ECD Noot en DRZ zijn in
  beginsel opsporingsdiensten. Bij de ECD is de scheiding tussen
  toezicht en opsporing echter niet scherp. Anders is het met de AID,
  waar zowel toezichthouders als opsporingsambtenaren werken. De
  recherche is bij de AID in een aparte eenheid ondergebracht. Het
  Milieubijstandsteam neemt een ietwat bijzondere plaats in. Het is
  geen recherchedienst pur sang, maar een dienst waarvan het
  personeel opsporingsbevoegdheid heeft en technische ondersteuning
  levert aan de politie.

  Omdat het dikwijls voorkomt dat toezichthouders tevens
  buitengewone opsporingsbevoegdheid hebben gekregen of dat
  opsporingsambtenaren ook kunnen beschikken over toezichthoudende
  bevoegdheden, doet zich bij de meeste bijzondere opsporingsdiensten
  de vraag voor naar de verhouding tussen toezichthoudende
  bevoegdheden en opsporingsbevoegdheden. In het verleden werd het
  verschil gezocht in de aanwezigheid van een verdenking, of het
  redelijk vermoeden dat een strafbaar feit was gepleegd.
  Noot In de jurisprudentie is deze grens evenwel op twee
  manieren gerelativeerd. Allereerst is het niet verboden om
  materiaal dat in het kader van het toezicht is vergaard, voor
  strafrechtelijk bewijs te gebruiken. Noot Mocht
  de
  FIOD met een opsporingsonderzoek zijn begonnen, dan ligt
  doorgaans de controle stil. Het komt wel voor dat de ene
  belastingkwestie (bijvoorbeeld inzake de inkomstenbelasting van de
  directeur) fiscaal-administratief wordt afgewikkeld, terwijl de
  andere kwestie (bijvoorbeeld inzake de vennootschapsbelasting)
  strafrechtelijk wordt opgepakt. In zo’n geval zal de controleur
  echter niet meer spreken met de betrokken justitiabelen; hij
  onderzoekt wel – bijvoorbeeld ten kantore van de
  FIOD
  inbeslaggenomen stukken.

  Daarnaast blijkt, tegen de verwachting van velen in, toepassing
  van bevoegdheden uit de WED geen verdenking te vergen.
  Noot Wel heeft de jurisprudentie van het EHRM een derde
  punt meer belicht. De toezichthoudende bevoegdheden gaan gepaard
  met verplichtingen van burgers om mee te werken. De vraag is dan
  hoe deze meewerkingsplicht zich verhoudt tot de rechten van de
  verdachte, in het bijzonder zijn recht om niet aan de eigen
  veroordeling mee te werken en het bepaalde in artikel 29 Sv (de
  cautie-plicht). Noot In dit verband wordt wel gesproken
  van sfeerovergang. Deze doet zich voor als bijvoorbeeld een
  belastinginspecteur als gevolg van uitlatingen van de
  belastingplichtige tijdens de controle een verdenking gaat
  koesteren. Tijdens het gesprek is er een aanwijsbaar moment waarop
  de cautie zal moeten worden gegeven: op dat moment houdt de
  inlichtingenplicht van de burger (bijvoorbeeld de
  belastingplichtige) op te bestaan. Het is uit het oogpunt van
  informatievergaring voor de handhavingsambtenaar in principe
  voordelig om het moment waarop de cautie wordt gegeven uit te
  stellen zolang de betrokken burger nog relevante informatie
  verstrekt. Toch benadrukken alle bijzondere opsporingsdiensten dat
  zij toezicht en opsporing niet door elkaar heen willen laten
  lopen.

  Bij de AID gaat iedereen uit van een strikte scheiding
  in persoon van controle en opsporingshandelingen. In principe
  worden geen controlebevoegdheden ingezet in de proactieve of de
  opsporingsfase. Wel worden specifieke vragen ten bate van het
  opsporingsonderzoek meegegeven aan controleurs die in het kader van
  het Brusselse controleprogramma een verdacht bedrijf gaan bezoeken.
  Ook de
  ECD maakt in beginsel scherp onderscheid, en vreest
  dat onzorgvuldig gebruik leidt tot het stuk lopen van een zaak op
  onrechtmatig

  verkregen bewijs. Toch is de taakverdeling die vroeger bestond –
  waarbij sommigen enkel controle deden en anderen enkel opsporing –
  verlaten. Het wordt echter niet ondenkbaar geacht dat de politie
  wel eens een beroep doet op de belastingdienst om van
  controlebevoegdheden gebruik te maken. In het kader van een

  kernteam is gemeld dat inderdaad weleens aan de inspecteur
  verzocht wordt om controles bij een bepaald verdacht bedrijf. Ook
  wordt wel gevraagd om op bepaalde personen in de administratie te
  letten als een controle-actie gehouden wordt.

  Al met al erkennen de bijzondere opsporingsdiensten het belang
  om toezicht en opsporing niet door elkaar te laten lopen, wat niet
  wil zeggen dat zulks nimmer gebeurt. Veel aanwijzingen van het door
  elkaar gebruiken van bevoegdheden zijn echter niet gevonden.

  In verband hiermee nog een opmerking over het proactieve
  optreden. Bij de bijzondere opsporingsdiensten zijn drie fasen te
  onderscheiden: de toezichtfase, de proactieve fase en de
  opsporingsfase. De overgang van controle naar proactief geschiedt
  zodra een toezichthouder de zaak overdraagt aan de opsporingsdienst
  of -afdeling. Daar wordt bezien of de feiten die naar voren zijn
  gebracht op grond van het toezicht voldoende zijn om te spreken van
  een redelijk vermoeden van schuld. Zo niet, dan zal er eerst
  informatie moeten worden vergaard uit open bronnen, de eigen CID
  (i.o.), althans een eigen bestand, of een CID van de regionale
  politie die soms al bij het onderzoek is betrokken. Ook kan er
  observatie moeten worden verricht.

  7.1.4 Bijzondere methoden: financieel rechercheren

  De opsporingsmethoden die in het rapport Opsporing
  gezocht
  zijn beschreven, zullen per dienst worden behandeld.
  Hier is overigens al op te merken dat wellicht met uitzondering van
  de FIOD deze methoden niet of nauwelijks worden aangetroffen. En
  methode verdient echter in het kader van de bijzondere
  opsporingsdiensten wel algemene bespreking: het financieel
  rechercheren.

  Met het oog op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
  is deze methode van belang omdat zij het bij uitstek mogelijk maakt
  zicht te krijgen op de top van criminele organisaties en op de
  verweving van onder- en bovenwereld. Van oudsher wordt financieel
  gerechercheerd bij de opsporing van belastingdelicten door de FIOD.
  Maar deze methode wordt ook toegepast in grote zaken die
  gerelateerd zijn aan de georganiseerde criminaliteit. Bijvoorbeeld
  het Kolibrie-onderzoek bestaat voor 90 procent uit financieel
  rechercheren. Logischerwijs wordt vooralsnog voor deze methode zeer
  frequent de FIOD ingeschakeld en soms de ECD en DRZ.
  Noot

  De FIOD is betrokken bij het financile onderzoek
  van
  kernteams, maar ook in projectteams van gemeenten die
  bij grote projecten de aanbieders willen doorlichten op banden met
  de georganiseerde misdaad. Een belastingambtenaar is betrokken bij
  het Amsterdamse onderzoek in het kader van de Noord-Zuidlijn en
  de
  FIOD heeft zitting in een stuurgroep in Rotterdam. Tevens
  is de
  FIOD bezig om aannemers die betrokken zijn bij de Kop
  van Zuid in Rotterdam door te lichten op belasting- en
  premieontduiking. De
  DRZ was betrokken bij de TCR-zaak en
  de
  ECD is gepolst voor het landelijk rechercheteam.
  Financieel rechercheren is het proces van verzamelen, veredelen,
  bewerken en analyseren van financile gegevens, met het doel deze
  gegevens te gebruiken in een strafrechtelijk onderzoek naar
  personen, groepen of zaken.

  De eerste vorm concentreert zich op een (rechts)persoon. Het
  begint bij de boekhouding waarmee wordt vastgesteld hoeveel
  betrokkene legaal verdient. Vervolgens wordt het uitgavenpatroon
  bezien. Als dan onaannemelijk is dat de uitgaven met eigen geld
  worden gedaan, zijn er aanwijzingen dat illegale inkomsten in het
  spel zijn.

  De tweede vorm concentreert zich op het geldspoor dat de
  omgekeerde richting volgt van een goederen- (inclusief drug-)
  levering. Daartoe wordt het papieren spoor onderzocht dat
  bijvoorbeeld tot stand komt bij de aanschaf van een boot. Het is
  dan de kunst tenminste n relevante bankrekening te weten te komen.
  Financieel rechercheren zonder startinformatie is niet mogelijk.
  Vaak wordt gestart op CID-informatie. De dossiers van Financin
  kunnen hieraan worden gekoppeld als er sprake is van een fiscaal
  belang. Zo ontstaat fiscaal-financieel rechercheren.

  In beide gevallen ziet men relaties met personen die
  aanvankelijk geen betekenis voor het opsporingsonderzoek leken te
  hebben. De werkwijze vergt dat bij de bank de uitgaven van de
  rekening worden opgevraagd.

  Van alle uitgaven van dat rekeningnummer worden de
  opmerkelijke uitgaven geselecteerd: als er allerlei kleine bedragen
  naar benzinestations en supermarkten gaan en een groot bedrag naar
  BV X, dan gaat men verder bij BV X. Vaak gaan de uitgaven – bij de
  gewone bancaire trajecten die van rekening naar rekening lopen

  trouwens maar een of twee richtingen uit. Er hoeft dan dus niet
  te worden geselecteerd uit honderden overschrijvingen. Het vergt
  kennis van de materie om een financile stroom te kunnen volgen:
  zonder die kennis blijven opmerkelijke uitgaven als huizenaankoop
  of beurstransacties onopgemerkt.
  Uiteraard wordt het
  ingewikkelder de geldstroom te volgen als er tussentijdse boekingen
  naar het buitenland gaan, of als tussentijds geld wordt opgenomen.
  Dan is er informatie uit andere bronnen nodig om het spoor terug te
  vinden, zoals waarnemingen van een observatieteam, of gegevens van
  een telefoontap. De banken werkten tot voor kort ook informeel goed
  mee. Dat geldt ook voor de creditcardmaatschappijen. Recentelijk is
  echter informatie die in het CoPa-onderzoek door een bank is
  verstrekt, naar buiten gebracht. De banken zijn nu bang voor
  negatieve publiciteit. Er wordt momenteel gewerkt aan een
  OM-richtlijn die medewerking van banken aan onderzoeken regelt.

  7.1.5 Bijzondere opsporingsdiensten naar de toekomst

  De activiteiten van de grote bijzondere opsporingsdiensten
  hebben de laatste jaren een verandering ondergaan. De opkomst van
  de georganiseerde criminaliteit en met name de bemoeienis met de
  bovenwereld heeft gevolgen gehad voor het functioneren van de
  bijzondere opsporingsdiensten. In toenemende mate zijn ze
  ingeschakeld door de politie om te assisteren in de bestrijding
  ervan. Voorts zijn de diensten ook zelf bezig met de bestrijding
  van de georganiseerde criminaliteit op het gebied van bijzondere
  wetten. Hierbij kan gedacht worden aan de wapenhandel, handel in
  precursoren (grondstoffen voor drugs), hormonenhandel, overtreding
  van fiscale wetgeving en van milieuwetten. Deze ontwikkelingen
  hebben geleid tot groeiende informatiebehoeften bij de bijzondere
  opsporingsdiensten maar evenzeer bij de politie. Geroepen wordt om
  CID-status en aanpassing van de privacy-wetgeving. Een en ander
  heeft geleid tot verschillende opvattingen over het bestaansrecht
  van bijzondere opsporingsdiensten. Stemmen gaan op om de bijzondere
  opsporingsdiensten als zodanig op te heffen en te laten opgaan in
  de reguliere politie-organisatie. De meningen zijn hierover echter
  verdeeld. Enerzijds wordt gesteld dat aparte bijzondere
  opsporingsdiensten de opsporing compliceren. Immers, de
  informatie-uitwisseling wordt op het moment gefrustreerd door de
  verschillende privacy-regimes. De huidige wens om een CID-status te
  verkrijgen onderstreept dit probleem. Tevens hebben de bijzondere
  diensten te maken met drie fasen, te weten de controle-, de
  proactieve- en de opsporingsfase waarmee de problematiek van de
  sfeerovergang verbonden is. Ook blijkt in de praktijk een
  vertroebeling van de gezagsstructuur zodra politie en bijzondere
  diensten samenwerken, hoewel duidelijk is dat formeel de officier
  van justitie dan de verantwoordelijkheid draagt. Een bijzondere
  opsporingsdienst heeft twee bazen: het OM voor de opsporing en het
  bestuur voor beleidsmatige zaken en politieke verantwoording. De
  vakminister draagt de politieke verantwoording voor een deel van de
  handhavingstaak, namelijk het toezicht. Overigens bestaat wat dit
  laatste betreft wel een parallel met de positie van de politie. Die
  heeft immers ook te maken met een dubbele gezagsstructuur.

  Daarnaast wordt gesteld dat er overlappingen tussen de
  diensten bestaan. In de praktijk blijken de overlappingen mee te
  vallen, en zich vooral voor te doen op het gebied van de
  bestrijding van EG-fraude. Daartoe is inmiddels het Cordinerend
  EG-fraudeberaad opgericht.

  Anderzijds wordt gesteld dat aparte bijzondere
  opsporingsdiensten wel degelijk functioneel zijn. De band met het
  vakdepartement is belangrijk omdat aldus korte lijnen bestaan
  tussen regelgeving, uitvoering en handhaving. Alleen met korte
  lijnen is de relatief complexe en soms snel veranderende
  regelgeving te handhaven. Verwant hieraan is het argument dat
  bepaalde delen van de regelgeving een hoge graad van specialisatie
  vergen. Zonder de expertise van de bijzondere opsporingsdiensten
  kan van de politie niet verwacht worden dat zij zich in het gehele
  land zowel kan bezighouden met belastingfraude, de bedreigde
  uitheemse diersoorten en de handhaving van de Kernenergiewet. Ten
  derde garandeert het bestaan van de bijzondere opsporingsdiensten
  een minimum-opsporingscapaciteit voor de aan hen ter handhaving
  opgedragen wetten. In dit verband is een korte lijn tussen de
  opsporingsambtenaren en het politiek en beleidsmatig
  verantwoordelijke vakdepartement ook van belang. Immers, als in
  Europees verband overwogen wordt bepaalde regelgeving af te
  schaffen, heeft dit consequenties voor de prioriteitenstelling van
  de controle en opsporing door bijzondere opsporingsdiensten. Ten
  vierde is op het vlak van veel bestuurlijke regelgeving een goede
  relatie tussen bestuur en samenleving opportuun. De
  toezichthoudende ambtenaren hebben daarbij niet alleen een
  voorlichtende taak, maar treden dikwijls ook in overleg met de
  betrokken burgers en bedrijven. De belastinginspecteur en de
  handhavingsambtenaar milieu zijn dan enerzijds gericht op een
  richtige belastingheffing en de zorg voor het milieu, maar zij
  houden ook legitieme andere belangen in het
  oog, zoals het voortbestaan van het belastingplichtige of chemisch
  afval producerende bedrijf. Het strafrecht is voor dit soort
  handhavers een stok achter de deur. De opsporingsambtenaren op wie
  in dergelijke gevallen een beroep wordt gedaan, dienen echter wel
  de bestuurlijke verwikkelingen (bijvoorbeeld het gedogen, of de
  discussie over de voorwaarden waaronder een vergunning is verleend)
  op hun juiste waarde te kunnen schatten. Er wordt tegen deze
  achtergrond wel gezegd dat bijzondere opsporingsdiensten over een
  andere mentaliteit moeten beschikken dan politie-ambtenaren.

  De argumenten pro en contra afwegend lijkt het niet zinvol de
  bijzondere opsporingsdiensten de opsporingsbevoegdheid te ontnemen,
  of hen onder te brengen bij de politie.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken