• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.3 De Algemene inspectiedienst

  7.3 De Algemene inspectiedienst

  7.3.1 De organisatie

  In tegenstelling tot de FIOD, die exclusief gericht is op
  opsporing, heeft de AID toezicht, controle en opsporing in zijn
  takenpakket. Deze controle en opsporing is gericht op de handhaving
  van regelgeving die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid
  van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van
  relevante bepalingen van het Wetboek van Strafrecht. Bij de AID
  werken 571 personen waarvan 458 controleurs, rechercheurs en
  teamleiders en 113 stafmedewerkers. Er zijn drie regionale
  inspecties, te weten West, Zuid en Noord/Oost, een Afdeling
  recherche en een aantal stafbureaus. In het kader van dit onderzoek
  naar opsporingsmethoden staat de afdeling recherche centraal.
  De Afdeling recherche verricht veelal grootschalige
  opsporingsonderzoeken. Dit krijgt vorm door het verlenen van
  assistentie aan onderzoeken van de regionale inspecties. Tevens is
  de afdeling belast met de cordinatie van deze onderzoeken in de
  gevallen dat deze de inspectiegrenzen overschrijden, internationale
  aspecten kennen en/of een recherchematige aanpak vergen. Daarnaast
  is deze afdeling verantwoordelijk voor toezicht en controle op de
  draf- en rensport. Noot

  De Afdeling recherche heeft de beschikking over twee
  fraudeteams, een Team paardesport en een Team
  recherche-ondersteuning. De fraudeteams bestaan uit boekhoudkundige
  specialisten en tactische rechercheurs, onder leiding van twee
  teamleiders. Deze teams richten zich onder meer op de bestrijding
  van fraude met EG-gelden, illegale handel in bedreigde uitheemse
  diersoorten, productie en handel in illegale diergeneesmiddelen, en
  milieudelicten. Meer dan de helft van de recherchecapaciteit werd
  in 1995 ingezet bij de bestrijding van fraude met Europees- en
  nationaal gemeenschapsgeld.

  Het financile belang bij de uitvoering van de controle op het
  EU-landbouwbeleid bedraagt ruim vijf miljard gulden. Uit de stukken
  blijkt dat in de eerste drie kwartalen van 1994 een aantal grote
  Nederlandse bedrijven voor miljoenen heeft gefraudeerd met
  EG-gelden.
  Noot Met nadruk wordt gesteld dat de
  clenbuterolhandel een probleem is dat vergelijkbaar is met de
  drugshandel. Dit zou blijken uit witwaspraktijken, de combinatie
  van bonafide en malafide activiteiten en het kopen van
  werknemers.

  De groep recherche-ondersteuning bestaat uit een observatieteam
  en een team voor informatie en analyse onder leiding van een
  teamleider, en een team voor de paardesport met een eigen
  teamleider. Tevens is er een tapkamer met tien aansluitingen ter
  beschikking. In totaal bestaat de groep uit zeventien rechercheurs
  en drie regionaal geplaatste informatiemedewerkers.

  De CID bestaat uit vijf CID-ers, acht analisten en een liaison
  bij de CRI. Begin 1992 is er een intern AID-CID reglement opgesteld
  in samenwerking met de DCRI, naar het model van het CID-reglement
  en binnen de bepalingen van de WPR. Er is inmiddels een
  subjectenregister en een grijze veld-register aangelegd. De
  reglementen zijn ingediend bij de registratiekamer in mei 1994.
  Tevens worden AID-CID acties geregistreerd. Noot

  7.3.2 De verantwoordingslijnen

  De directieraad wordt gevormd door de directeur van de AID en
  vier hoofdinspecteurs. De raad is verantwoordelijk voor de
  besluitvorming over beleid en strategie. Eveneens worden hier de
  grote opsporingsacties besproken. De importantie van de zaak is
  onderwerp van overleg, maar ook hoeveel mensen worden ingezet en of
  en zo ja, met welke andere instanties kan worden samengewerkt.
  Opsporingsmethoden komen amper aan de orde. De minister van
  Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt op de hoogte gesteld van
  grote opsporingsonderzoeken.

  De Afdeling recherche staat onder leiding van een
  hoofdinspecteur die direct verantwoording schuldig is aan de
  directeur van de AID.
  De start van opsporingsonderzoeken wordt veelal gevormd door feiten
  en omstandigheden die in de uitoefening van de controle- en
  toezichttaak van de AID blijken. Ook kunnen analysewerkzaamheden
  van de Informatie- en Analyse-afdeling een rol spelen. De analisten
  verrichten zowel onderzoekgerichte analyses als risico-analyses met
  betrekking tot branches in relatie tot subsidie-regelingen. In
  aanvulling hierop wordt vermeld dat een opsporingsonderzoek ook
  gestart kan worden op basis van tips uit anonieme brieven of van
  tipgevers, rogatoire commissies die via justitie binnenkomen,
  verzoeken van andere opsporingsdiensten zoals de ECD, de
  douanerecherche, en de politie. Ook CID-informatie kan een zaak aan
  het rollen brengen. De kleine fraudezaken worden afgehandeld door
  de inspecteurs in de regio. Alleen de grote zaken worden door de
  landelijke Afdeling recherche gedaan.

  Ten behoeve van deze onderzoeken worden onderzoeksteams
  samengesteld waarin controleurs van de inspecties de
  materie-deskundigheid leveren en de rechercheurs van de Afdeling
  recherche de recherchetechnische- en tactische kennis inbrengen.
  Voor de financile kennis heeft de AID de beschikking over een
  accountant, maar er wordt ook een beroep gedaan op bureaus
  financile ondersteuning. Tijdens het Platformoverleg bijzondere
  opsporingsdiensten is afgesproken dat de AID voor grote fraudezaken
  een beroep kan doen op FIOD-rechercheurs. De tactische rechercheur
  heeft de leiding over het onderzoek en onderhoudt contact met de
  officier van justitie.

  Op het moment zijn er acht frauderechercheurs. Dit houdt in dat
  er maximaal acht zaken tegelijk kunnen worden opgepakt. Met een
  aanbod van tientallen zaken op jaarbasis uit de controles, moeten
  er prioriteiten gesteld worden. De prioriteitenlijst is van hoog
  naar laag EG-fraude, milieu, landbouw en visserij.
  Naast het starten van een opsporingsonderzoek is er nog een andere
  mogelijkheid om gebleken onregelmatigheden af te handelen: de
  administratiefrechtelijke weg. De bewijsvoering kan zich dan
  beperken tot de kwantiteit van de fraude. De opzetvraag (van
  artikel 225 Sv) is dan van geen belang. Met name bij EG-fraude is
  de schuldvraag vaak moeilijk te bewijzen door de ondoorzichtige
  regelgeving. In sommige gevallen streeft de AID doelbewust een
  strafrechtelijke afhandeling na, gezien het preventieve effect
  daarvan in de branche. In dit kader wordt ook aangegeven dat de
  veelvuldige schikkingen die het OM aanbiedt onwenselijk zijn. Er
  wordt een actief PR-beleid gevoerd door de afdeling voorlichting.
  Er zijn geen afspraken gemaakt met het OM in termen van het aantal
  zaken die in een jaar worden aangeleverd.

  7.3.3 Samenwerking

  Uit de taakstelling van de AID vloeit een nauwe samenwerking met
  andere diensten voort. Er zijn verschillende raakvlakken. In het
  kader van de bestrijding van EG-fraude wordt onder meer
  samengewerkt met betaalorganen (onder andere de produktschappen),
  de belastingdienst, de CRI, de ECD, de kustwacht en de
  Douanerecherche van de FIOD. Verdergaande samenwerking vindt plaats
  met de relevante internationale controle- en opsporingsdiensten,
  zeker daar waar multinationals relatief hoge bedragen uit het
  Europese orintatie en garantie fonds voor de landbouw ontvangen.
  Vanuit Brussel nemen Euro-inspecteurs deel aan controles van
  AID-controleurs. Zelf heeft de AID een rechercheur gedetacheerd bij
  de UCLAF, de Europese anti-fraude dienst. Er worden wel vraagtekens
  geplaatst bij het rendement van deze plaatsing. Nu is er een
  bilaterale uitwisseling van gegevens. Dit zou wellicht beter via
  Brussel kunnen geschieden. Onder leiding van het openbaar
  ministerie is het EG-fraudeberaad opgericht. Dit heeft tot doel het
  bevorderen van een optimale inzet van de opsporings-en
  vervolgingscapaciteit met betrekking tot de EG-fraude. Het
  beleidsmatig afstemmen van de opsporingsactiviteiten van de FIOD,
  de douane, de AID, de ECD en de politie is n van de
  hoofddoelstellingen. Noot

  De AID is vertegenwoordigd in het Platform bijzondere
  opsporingsdiensten. Tijdens dit overleg wordt gesproken over
  vergaande samenwerking en informatie-uitwisseling. Tevens wordt
  over samenwerking gesproken in het Cordinerend politie beraad.
  Noot De AID doet bijvoorbeeld wel eens verzoeken om
  technische ondersteuning aan een Sectie technische ondersteuning
  (STO) van de politie. Van de kant van de politie wordt beseft dat
  de inspecties veel waardevolle informatie bezitten, die met name
  voor het inzichtelijk maken van de bovenwereld/onderwereld nuttig
  is.

  Ten aanzien van de terugdringing van de internationale illegale
  handel in bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten (BUD) in of
  vanuit Nederland, is in februari 1995 een intentieverklaring
  opgesteld, waarbij de politie, het OM en de AID aangeven hechter te
  gaan samenwerken op dit gebied. Opsporing en fenomeenonderzoek
  staan hierbij centraal. Een landelijk projectteam wordt ingesteld,
  waarin naast het OM, de politie en de AID, ook de CRI en de douane
  participeren. Een team in Rotterdam houdt zich bezig met BUD-zaken.
  De AID verschaft informatie over de handelaren in BUD die bij hen
  bekend zijn aan de CID Rotterdam. De CID controleert vervolgens de
  juistheid van de informatie en de bron. Bij de volgende casus is de
  AID op Schiphol betrokken in controlerende zin:

  Een aantal handelaren smokkelt dieren uit Australi via
  Indonesi naar Nederland. De bedreigde diersoorten worden gemengd
  met legaal te verhandelen dieren en de facturen worden vervalst.
  Vanaf
  Schiphol worden de dieren voor een tweedaags verblijf
  ergens in Nederland ondergebracht. Hierna worden ze verzonden naar
  handelaren in de
  Verenigde Staten met de vermelding dat de
  dieren in gevangenschap zijn gefokt in Nederland. Teneinde de
  smokkel en de valsheid in geschrifte te bewijzen worden de dieren
  gefotografeerd en gewaarmerkt bij invoer en uitvoer op

  Schiphol. Zo kan na transport in de VS worden vastgesteld dat
  dit dezelfde dieren zijn als in Nederland. De US Fish and Wildlife
  Service is op de hoogte. Verschillende malen zijn reeds partijen
  bedreigde dieren gewaarmerkt en onder
  observatie doorgelaten
  naar de Amerikaanse afnemers.
  Noot

  Per 1 januari 1995 is het Cordinerend platform Schiphol
  opgericht om tot betere samenwerking en informatie-uitwisseling
  tussen alle op Schiphol opererende controlediensten te komen. Naast
  de AID nemen onder meer de douane, de Kmar-Luchtvaart, de ECD, en
  de Inspectie milieuhygine deel.

  7.3.4 Wettelijke bevoegdheden

  De wettelijke controle- en opsporingsbevoegdheden van de AID
  worden afgeleid uit bijzondere wetten en de
  Wet op de economische delicten (WED).
  De tendens van de afgelopen jaren is dat branchevreemde figuren die
  bijvoorbeeld meer affiniteit hebben met de drugshandel, zich
  bezighouden met branchewerkzaamheden. Op de administratie van de
  branchevreemde figuren bestaat geen zicht. Immers, de
  bedrijfsadministraties van de reguliere bedrijven in de branche
  kunnen worden gecontroleerd door een
  goederen-geldstroomvergelijking. Branchevreemde personen vormen
  geen deel van de normale administratieve controles. Derhalve maakt
  deze tendens dat opsporingsmethoden als taps, observatie en
  huiszoeking nodig zijn.

  De tapkamer wordt naast de AID ook door de ECD en de politie
  gebruikt. Er zijn tien aansluitingen beschikbaar. Alleen na een
  machtiging van een rechter-commissaris worden taps gezet. Het soort
  verdachten waar de AID mee te maken heeft is in het algemeen niet
  bedacht op telefonisch afluisteren. Dit middel is dus nog redelijk
  effectief.

  7.3.5 Methoden

  De overgang van de controlefase naar de proactieve fase vindt
  plaats als de betrokken inspectie de zaak overdraagt aan de
  Afdeling recherche. Vage vermoedens moeten redelijke vermoedens van
  schuld worden door om de zaak heen te rechercheren. Dit doen de
  rechercheurs. Dit betekent dat informatie wordt vergaard
  betreffende een persoon of rechtspersoon bij de eigen CID, of bij
  een CID van de plaatselijke politie die vaak actief bij de zaak is
  betrokken, of bij de FIOD etc. Ook wordt het OT ingezet als er
  bijvoorbeeld verdachte transporten plaatsvinden. Zij vragen de RVI
  (Verkeersinspectie) weleens om goed op te letten of er transporten
  plaatsvinden. Wanneer dit genoeg oplevert om tot een redelijk
  vermoeden van schuld te komen (artikel 27 Sv) wordt er een
  onderzoeksplan opgesteld dat wordt gepresenteerd aan een officier
  van justitie. Dan gaat de opsporingsfase in.

  De Afdeling recherche-ondersteuning beschikt over een
  observatieteam van zeven observanten. Zij hebben de beschikking
  over een aantal standaard technische hulpmiddelen: foto- en
  videocamera, een restlichtversterker en een Kolibrie. De
  videocamera wordt vooral statisch gebruikt, bijvoorbeeld vanuit een
  geparkeerde auto, teneinde de gewoonten van de verdachten te
  registreren zodat het kleine OT doelmatiger kan worden ingezet. Er
  gelden twee algemene inzetcriteria. Ten eerste dient er sprake te
  zijn van een misdrijf of een ernstige overtreding. Een tweede
  voorwaarde is dat na vooronderzoek van het object door de CID of
  een OT-lid is vastgesteld dat observatie technisch en tactisch
  gezien mogelijk is (OT-formulier). Hier wordt nog aan toegevoegd
  dat het veelal EG-fraude betreft, gezien de grote financile
  belangen die hierbij op het spel staan. Maar ook houdt het OT een
  oogje in het zeil als bijvoorbeeld de landsgrenzen dichtgaan voor
  varkenstransporten tengevolge van de varkenspest. Het volgen van
  vrachtauto’s en containers is een specialisatie. Het AID-OT is
  aangesloten bij het Landelijk contact observatie (LCO). Dit wordt
  als een erkenning ervaren van de professionaliteit van het team. In
  dit kader wordt het AID-OT ook weleens door de politie gevraagd een
  klus te klaren.

  Na beindiging van een observatieopdracht wordt een eindrapport
  gemaakt. In de stukken wordt aangegeven dat een opstapper eventueel
  een proces-verbaal kan opmaken. Dit kan een opstapper zijn van
  bijvoorbeeld het MBT of iemand van een buitenlandse dienst. De
  OT-rapportage blijft onder beheer van het hoofd OT, en de aanvrager
  wordt regelmatig genformeerd omtrent de gang van zaken. Hiertoe
  kunnen eveneens rapporten worden ingekeken of de eigen opstapper
  kan de aanvrager informeren (OT-formulier). Het hoofd van de
  Afdeling recherche-ondersteuning houdt contact met de officier van
  justitie. Sinds medio 1994 kan bijvoorbeeld de Hoofdafdeling
  handhaving milieuwetgeving van VROM (het
  MBT) voor de
  projectduur van 2 jaar op ad hoc basis een beroep doen op het

  OT, voor ondermeer het observeren van transporten (Brief 11 juli
  1994). Er wordt proactief informatie verzameld ten behoeve van
  milieuonderzoeken met behulp van het AID-OT, met een MBT-lid als
  opstapper. Het
  OT is enkele keren per jaar operationeel voor
  het
  MBT.

  Het OT opereert incidenteel ook grensoverschrijdend in het kader
  van Schengen. Hoofdzakelijk gebeurt dit in Belgi, maar ook in
  Duitsland. Er wordt altijd geopereerd aan de hand van een opdracht
  van de officier van justitie. Het komt voor dat het
  observatieobject wordt overgegeven aan een buitenlands OT. In het
  kader van de TCR-zaak is het AID-OT ingezet voor het observeren van
  grensoverschrijdende afvalstransporten. Inzake inkijkoperaties
  wordt gesteld dat niet in loodsen wordt gekeken tijdens de
  opsporing of in de proactieve fase, ook niet door CID-rechercheurs
  of leden van het OT. Het wordt niet uitgesloten dat een ambtenaar
  van de AID weleens een deur van een schuur opentrekt, als hij al
  vaker op de boerderij is geweest en de boer die dag
  niet aanwezig is.
  Aangegeven wordt dat de bevoegdheden van bijzondere
  opsporingsambtenaren uit de WED, zoals het bevoegd zijn tot
  binnentreden van alle plaatsen met uitzondering van de woning ter
  vervulling van hun taak, alleen kunnen worden ingezet in de
  controlefase. Dus in de controlefase moet al, indien nodig, in de
  loods worden gekeken.

  Op jaarbasis worden n twee informanten gerund door de CID-ers.
  Het gaat hierbij om concurrentie-informanten, zoals vissers,
  boeren, buurbedrijven en vrachtwagenchauffeurs die uit
  concurrentieoverwegingen de AID inlichten over vermeende
  onregelmatigheden. Ook vervullen (ex-)werknemers de informantenrol.
  Er zijn geen criminele informanten. De geregistreerde
  persoonsgegevens komen niet alleen voort uit opsporingsonderzoeken
  maar ook uit de controlefase. Er wordt gesteld dat bij de
  inspecties de bereidheid aanwezig is om veel – ook zeer gevoelige –
  inlichtingen aan de AID-CID-rechercheurs te verstrekken.
  Noot Er worden gegevens verstrekt aan politieambtenaren
  en buitengewone opsporingsambtenaren. De behandeling door de AID
  van verzoeken om inzage door de geregistreerde geschiedt
  overeenkomstig artikel 28 e.v. WPR. Noot

  Formeel kan de AID geen informanten afschermen. Die worden dan
  ook bij een RCID ondergebracht. Onder code worden de informanten
  aangemeld bij de CRI. Er wordt geen tipgeld betaald. Dit gebeurt
  door justitie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken