• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.4 De Economische Controle Dienst

  7.4 De Economische Controle Dienst

  7.4.1 De organisatie

  De ECD heeft als centrale taakstelling de preventie en
  bestrijding van economische (bedrijfs)criminaliteit die van een
  zodanige omvang is, dat daardoor sprake is van een belemmering van
  gezonde economische groei en van aantoonbare schade voor de
  overheid, het bedrijfsleven en/of consumenten. Noot In
  totaal werken er 202 mensen bij de ECD, waarvan 156 in de functie
  van rechercheur. De ECD organiseert samen met de AID, DRZ-VROM en
  Milieu een cursus voor de opleiding tot controleur en buitengewoon
  opsporingsambtenaar. De dienst bestaat na de laatste reorganisatie
  in 1993 uit drie hoofdafdelingen, te weten: de Economische
  Ordeningsrecherche (EOR, 60 formatieplaatsen), de Internationale
  Economische Recherche (IER, 62 formatieplaatsen) en de Financieel
  Economische Recherche (FER, 34 formatieplaatsen). Daarnaast is er
  de Centrale inlichtingen- en analysedienst, een pseudo CID. Voor
  1995 waren in totaal bijna 7000 opsporingsonderzoeken gepland.
  Noot

  Op drie manieren heeft het werk van de ECD te maken met de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, namelijk via:
  – onderzoeken die rechtstreeks kunnen leiden naar illegale
  activiteiten; bovenwereld;

  – de aanwezigheid van informatie over, kennis van en ervaring
  met mogelijke aangrijpingspunten in de Door de jaren heen heeft de
  ECD voornamelijk te maken met ondernemingen die af en toe in de
  fout gaan, – opsporing van witwas-praktijken.

  Noot
  zoals de wapenhandel. Op internationaal niveau spelen daar soms ook
  overheden een rol in. Echter, er is een ontwikkeling gaande dat de
  ECD in toenemende mate geconfronteerd wordt met georganiseerde
  criminaliteit in bepaalde sectoren zoals de merkenfraude, de
  intellectuele eigendom en de effectenfraude. Bovendien is de Wet
  voorkoming misbruik chemicalin van kracht geworden waardoor de
  georganiseerde misdaad dichter bij het werkveld van de ECD komt.
  Immers, een integriteits- en competentietoets bij de desbetreffende
  (misdaad)ondernemingen is in deze wet voorzien.

  De drie afzonderlijke hoofdafdelingen worden kort besproken in
  zoverre het de betrokkenheid bij de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit betreft en dan gaat met name de
  aandacht uit naar de gehanteerde opsporingsmethoden.

  De Economische ordeningsrecherche

  De EOR heeft een raakvlak met de georganiseerde misdaad in de
  bestrijding van BV-fraude en de ontbinding van rechtspersonen. Deze
  taken worden sinds 1 oktober 1994 uitgevoerd door een speciaal
  daartoe opgericht team, het Bestrijding organisatie
  criminaliteit-team, dat bestaat uit tien personen (BOC-team).
  Noot Het gaat bij BV-fraude om het maskeren van
  oplichting, witwaspraktijken en fiscale fraude door middel van het
  misbruiken
  van BV’s. De persoonlijke aansprakelijkheid wordt afgewenteld op
  een (nieuwe) rechtspersoon.

  De bedrijvendokter plaatst een advertentie:
  Hebt u problemen met uw BV? Bel me. De bedrijvendokter maakt
  een bedrijfsplan: de noodlijdende BV wordt door hem overgenomen,
  een schone BV wordt er onder geschoven zodat de onderneming gewoon
  door kan draaien. De oude BV wordt leeggehaald: de
  bezittingen/vorderingen worden in geld omgezet en voor zijn
  activiteiten stuurt de dokter een rekening voor interim-management
  ter grootte van hetzelfde bedrag zodat de kas leeg blijft. En dan
  laat hij de BV springen. Er is een netwerk in kaart gebracht van
  513 rechtspersonen (BV’s, NV’s en Limiteds) onder leiding van een
  zestal lieden van wie er n de grote baas is. Elke veertien dagen
  wisselen de rechtspersonen van bestuurders om zo het beeld op het
  netwerk te vertroebelen.

  Het BOC-team houdt zich ondermeer bezig met structuuronderzoeken,
  dat wil zeggen het leggen van verbanden tussen rechtspersonen en
  natuurlijke personen in relatie tot de georganiseerde misdaad;
  antecedenten-onderzoeken in het kader van de verstrekking van
  zogeheten verklaringen van geen bezwaar bij het oprichten van BV’s;
  en onderzoek naar dubieuze BV’s met het doel die BV’s vervolgens
  door het openbaar ministerie voor ontbinding voor te laten dragen.
  In 1994 is op dit laatste punt de wetgeving gewijzigd. De Kamers
  van Koophandel hebben nu de verplichting gekregen onder bepaalde
  voorwaarden lege BV’s uit de registers te schrappen. Het is de
  bedoeling dat de ECD zich hierdoor op dit terrein kan beperken tot
  het onderzoeken van rechtspersonen die om meer inhoudelijke redenen
  voor ontbinding in aanmerking komen. Het is echter de vraag of deze
  maatregel op termijn veel zal opleveren, daar de criteria
  gemakkelijk zijn te omzeilen.

  De Financieel economische recherche (FER)

  Faillissementsfraude, fraude met effecten/beleggingen en de
  handhaving van anti-witwaswetgeving zijn een aantal
  aandachtsgebieden van de FER. Het eerste onderwerp heeft duidelijk
  raakvlakken met het bovenomschreven misbruik van rechtspersonen. En
  van de criminele methoden is het failliet laten gaan van tevoren
  leeggemaakte BV’s. Noot Van de 6000 faillissementen per
  jaar is ongeveer 30 procent frauduleus. Noot In 1994 is
  naar 82 faillissementen onderzoek gedaan. Bij de
  prioriteitenstelling van de te verrichten onderzoeken wordt gelet
  op de persoon van de dader, het schadebedrag en de aard van de
  benadeling. Noot Soms doet de curator aangifte, die dan
  door de officier van justitie wordt beoordeeld. Onder de
  effectenfraude vallen overtredingen van de Wet toezicht
  effectenverkeer, de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet
  toezicht kredietwezen en misbruik voorwetenschap. De effectenhandel
  lijkt volgens de ECD in toenemende mate een terrein voor
  witwas-activiteiten te worden. Noot De handhaving van de
  wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken komt neer op controle
  van de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties bij banken,
  verzekeringsmaatschappijen, wisselkantoren, casino’s, hotels etc.
  Er vindt controle plaats als wordt vermoed dat systematisch
  meldingen worden achtergehouden. De werkdruk die de
  anti-witwaswetgeving oplevert is nog moeilijk in te schatten, omdat
  het zeer recente wetgeving betreft. Het gaat hierbij bij uitstek om
  financieel rechercheren.

  De Internationaal economische recherche (IER)

  De IER heeft in haar takenpakket onder meer de bestrijding van
  EG-fraude en merkenfraude, de controle op de handel in strategische
  goederen en drugsprecursoren (de grondstoffen voor drugs) en de
  uitvoering van het Chemische wapens-verdrag en de sanctiewetgeving.
  Ook behandelt de IER de verzoeken uit het buitenland in het kader
  van internationale rechtshulp, vooral op het gebied van de In- en
  uitvoerwet, de effectenhandel en de chemicalin.

  Het gaat bij de EG-fraude voornamelijk om overtreding van de In-
  en uitvoerwet, toegespitst op oorsprongsfraude, textielfraude en
  dumping.
  De controle op de handel in strategische goederen is
  strafrechtelijk opgehangen aan de In- en Uitvoerwet. Het gaat dan
  vooral om het Besluit uitvoer strategische goederen, dat aan de
  basis ligt van de controle op naleving van een aantal
  internationaal vastgestelde regimes tegen de verspreiding van
  massavernietigingswapens (chemische, biologische en nucleaire
  wapens) en de daarvoor benodigde materialen (dual use-goederen).
  Het Chemische wapens-verdrag, dat nog niet in werking is getreden,
  verplicht Nederland tot toezicht op de handel in chemicalin die
  kunnen worden gebruikt voor de aanmaak van chemische wapens. Onder
  de ECD valt het nationaal cordinatiepunt voor illegale handel in
  nucleaire materialen. In dit kader wordt samengewerkt met de CRI,
  de BVD en nucleaire deskundigen. Dit onderzoeksveld heeft ook de
  aandacht van het kernteam Noord-Oost Nederland.
  Op het gebied van de controle op de handel in drugsprecursoren is
  de Wet voorkoming misbruik chemicalin in werking getreden.
  Noot Er is een gedetailleerd systeem van
  vergunningsplicht en meldingsplicht ontworpen met betrekking tot
  fabricages, voorraden en in-, uit- en doorvoer. Het zonder
  vergunning voorhanden hebben van precursoren wordt daarmee
  strafbaar. Op basis van de daaruit voortvloeiende toezichthoudende
  bevoegdheden kan de ECD ingrijpen. Bijvoorbeeld:

  Als een aceton-exporteur ervan wordt verdacht dat hij voor
  drugsbaronnen werkt, kan de ECD nu eerder ingrijpen dan de politie
  dat op grond van de Opiumwet kan.

  Inmiddels is gebleken dat opsporing van overtreding kan leiden tot
  ingangen in drugsorganisaties en tot het localiseren van
  drugslaboratoria. Noot

  De Centrale inlichtingen- en analysedienst (CIAD)

  De CIAD verzamelt en analyseert voornamelijk de gegevens die in
  de onderzoeken van de drie hoofdafdelingen naar voren zijn gekomen.
  Verder worden open en gesloten bronnen geraadpleegd. Het inzien van
  gesloten bronnen gebeurt hoofdzakelijk op basis van
  toezichthoudende bevoegdheden. Indien dat niet mogelijk is gebeurt
  dit op basis van artikel 2 Politiewet 1993. De CIAD is opgezet als
  wegbereider voor de ECD-CID. De CIAD-cordinator is tevens
  ECD-liaison bij de CRI.

  Twee rechercheurs houden zich bezig met het runnen van zo’n vijf
  informanten. Zij zijn tevens belast met het meldpunt voor nucleaire
  materialen. Verder is er n analist en n loketfunctionaris. De
  algemene analysetaak voor de hele ECD is geschrapt vanwege gebrek
  aan capaciteit; de CIAD houdt zich bezig met de analyse van
  documenten. Het gaat met name om de handel in strategische goederen
  en drugprecursoren, de EG-fraude en financile fraude. De meeste
  informatie wordt op vier maal vier-tjes aangeleverd door de 156
  ECD-rechercheurs. Dat is voornamelijk A1-informatie waar zij buiten
  het kader van hun onderzoek tegen aanlopen. Als zij geen betrekking
  heeft op de ECD wordt de informatie doorgesluisd naar de CID van de
  politie.

  7.4.2 Verantwoordingslijnen

  De minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de
  taakuitoefening door de ECD. De ECD valt ambtelijk rechtstreeks
  onder de secretaris-generaal, die zorg draagt voor de beheersmatige
  aansturing van de dienst. Het openbaar ministerie heeft de
  verantwoording over de opsporing van strafbare feiten alsmede de
  leiding. Immers het heeft geen zin iets op te pakken, als het OM
  niet vervolgt. Het vakdepartment heeft geen bemoeienis met de
  opsporing. Slechts incidenteel vindt overleg met het departement
  plaats als het gaat over politiek gevoelige zaken, zoals in verband
  met handelsembargo’s. Eens per jaar vindt overleg plaats tussen de
  ECD en de secretaris-generaal over beleidsmatige aangelegenheden.
  Een probleem wordt gesignaleerd op het terrein van het gezag over
  de CIAD. De ECD is een landelijke dienst en heeft te maken met vele
  CID-officieren van justitie, op het moment zijn dit er 21: elke
  zaak wordt door een andere CID-officier gedaan. De toewijzing van n
  CID-officier wordt wenselijk geacht. Dit is reeds praktijk op het
  gebied van de effectenfraude. Het parket Amsterdam is hiervoor
  aangewezen gezien de aanwezigheid van de beurs. Noot De
  prioriteitenstelling van aan te pakken onderzoeken gebeurt aan de
  hand van een weging van de verschillende taken van de dienst. In
  die weging spelen het politieke, het justitile en het
  maatschappelijke belang, het afbreukrisico, de andere actoren in de
  handhaving en de te verwachten ontwikkelingen een rol. Om de inzet
  op belangrijke terreinen op een acceptabel niveau te kunnen houden
  of brengen, moet er op minder belangrijke taken worden bespaard.
  Het ziet er volgens het Jaarwerkplan 1995 naar uit dat er in de
  nabije toekomst aan bepaalde taken in het geheel geen aandacht meer
  kan worden besteed. Noot

  7.4.3 Samenwerking en informatie-uitwisseling

  De ECD staat open voor een toenemende operationele samenwerking
  met de politie. Op het moment participeert een deeltijd
  teamcordinator IER in het kernteam Zuid en staat deelname aan het
  kernteam Rotterdam-Rijnmond en het kernteam Zuid op het programma.
  De ECD participeert volop in multidisciplinaire opsporingsteams.
  Het BOC-team (EOR) kan in gezamenlijke onderzoeken van de reguliere
  politie en de FIOD deelnemen bij de aanpak van de georganiseerde
  criminaliteit. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan onderzoeken
  naar omvangrijke structuren en netwerken van rechtspersonen en de
  daaraan verbonden natuurlijke personen. Als voorbeeld van de
  grootschaligheid van onderzoeken het volgende:
  Er wordt op het moment een netwerk in kaart gebracht van 513
  rechtspersonen waaronder BV’s, NV’s en Limiteds. Elke veertien
  dagen wisselen de rechtspersonen van bestuurders. Dit netwerk staat
  onder leiding van zes personen waaronder de topman.

  De FER heeft deelgenomen met de CRI, de FIOD en de politie aan
  het monitoren van het effectenwezen in het kader van de strijd
  tegen het witwassen van crimineel verkregen gelden via de
  effectenbeurs. Noot Bovendien heeft de ECD onlangs het
  verzoek bereikt om deel te nemen in het Kop van Zuid-onderzoek.
  Noot De bedoeling van dit onderzoek is om ondermeer de
  integriteit van bouwbedrijven die daar werkzaam zijn te beoordelen.
  Wellicht zal de ECD op enige wijze worden gevraagd deel te nemen
  aan het LRT. De taakstelling van het LRT vertoont immers
  raakvlakken met die van de ECD.

  In het algemeen is de samenwerking met de nationale en
  internationale douane heel belangrijk. In samenwerking met de
  UCLAF, de anti-fraude cordinatie-eenheid van de Europese Commissie,
  wordt meer aandacht besteed aan de bestrijding van fraude met de
  EG-structuurfondsen. De IER heeft reeds in grote onderzoeken naar
  EG-fraude samengewerkt met de Douanerecherche van de FIOD. De ECD
  is het nationale cordinatiepunt voor illegale handel in nucleaire
  materialen. Reeds is vermeld dat dit samenwerking vraagt met de
  BVD, de CRI en nucleaire deskundigen. Noot Er bestaat
  een structureel overleg met de BVD. Daarnaast vindt de uitwisseling
  van gegevens ten behoeve van de opsporing plaats via een zogeheten
  ambtsbericht van de BVD. Dit vindt met name plaats via de
  landelijke terreurofficier. Een aantekening hierbij is dat de ECD
  geen informatie aan de BVD verschaft bij het ontbreken van een
  gezamenlijk belang. Wanneer de BVD informatie verschaft aan de ECD
  dan gebeurt dit op basis van de Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten en via persoonlijke contacten.

  Bij de uitvoering van de Wet voorkoming misbruik chemicalin
  wordt samengewerkt met de Centrale dienst voor de in- en uitvoer.
  Deze dienst wordt ook belast met de registratieverplichtingen die
  uit het chemisch wapenverdrag voortvloeien.

  In het kader van de bestrijding van merkenfraude wordt contact
  onderhouden met particuliere recherchebureaus en de Stichting
  namaakbestrijding. Een knelpunt hierbij is dat de ECD wel
  informatie kan ontvangen maar niet mag verstrekken.

  7.4.4 Wettelijke bevoegdheden

  In beginsel houdt de ECD zich voornamelijk bezig met opsporing.
  Op dit moment bedraagt deze 90 procent van de activiteiten.
  Derhalve wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van
  controlebevoegdheden. Ten eerste worden in het kader van het
  Chemische wapens-verdrag en de In- en uitvoerwet controles
  uitgevoerd, en wellicht gebeurt dat in de toekomst ook in verband
  met precursoren. Ten tweede hebben ECD-ambtenaren in verband met de
  Wet toezicht effectenverkeer toezichthoudende bevoegdheden
  gekregen. Ten derde komt er een nucleaire controle-afdeling bij de
  ECD.

  Er wordt bewust omgegaan met de sfeerovergang. In principe wordt
  de controle afgebroken bij het vermoeden van een strafbaar feit en
  wordt de zaak overgegeven aan een collega ten einde de opsporing
  aan te vangen. Aangegeven is dat dit niet altijd gebeurt. De ECD
  gebruikt dan toezicht als begin van opsporing in geval er overigens
  al wel een vermoeden is dat bestuurlijke verplichtingen worden
  ontdoken. Overigens bestaat er een strikte scheiding tussen het
  bestand met controle-gegevens en het Herkenningsdienst-systeem. Het
  merendeel van het recherchewerk is van administratieve aard. Verder
  spelen huiszoekingen een rol en worden taps gezet en printgegevens
  opgevraagd. De ECD heeft niet de beschikking over een eigen
  tapkamer. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van de tapkamer van
  de AID of de politie. Een tap wordt in de regel aangemeld bij het
  telefoontapregister van de CRI.

  7.4.5 Methoden

  De proactieve fase is belangrijk als overbrugging van de
  controlefase naar de opsporingsfase. Immers, er is een redelijk
  vermoeden van schuld nodig om de opsporingsfase in te gaan. In de
  proactieve fase wordt gebruik gemaakt van diverse databanken zoals
  de verschillende registers van de Kamers van Koophandel: het
  bedrijvenregister, het persoonsregister en de schaduwdossiers.
  Noot Ook de belastingdienst wordt geraadpleegd.
  Aangegeven wordt dat deze registers vaak belangrijke informatie
  opleveren om de overbrugging van de proactieve naar de
  opsporingsfase te maken. Tegenwoordig zijn echter de regels zodanig
  aangescherpt dat vrijwel altijd een machtiging nodig is om over
  deze informatie te beschikken. Het old boys network speelt
  evenwel nog een aanzienlijke rol.

  Observatie komt een paar keer per jaar voor en geschiedt in
  overleg met de officier van justitie. De ECD heeft
  geen eigen observatieteam. Voor de inzet van een OT kan een beroep
  worden gedaan op de AID of de politie. Het plaatsen van peilzenders
  is voorgekomen in verband met drugsprecursoren. Het plaatsen
  daarvan wordt overgelaten aan het KLPD. Alles komt op papier, ook
  al heeft het niets opgeleverd. De CIAD heeft 151 subjecten in het
  systeem, bestaande uit 61 natuurlijke personen en 90
  rechtspersonen. Allen zijn aangemeld bij de CRI. Op het moment
  runnen twee CIAD-rechercheurs min of meer zo’n vijf informanten. De
  sturing vindt plaats door hen op pad te sturen om ontbrekende
  informatie te vinden in bijvoorbeeld een andere vestiging. Het
  eventuele tipgeld wordt conform de Regeling tip-, toon- en
  voorkoopgelden betaald door Justitie.

  Binnen het management speelt het infiltratie-vraagstuk. Het is
  een omstreden kwestie, momenteel gebeurt het nog niet. Het is
  overwogen in verband met een effectenfraude maar is toen als te
  riskant afgeblazen. Het vergt een goede materiekennis als iemand
  moet infiltreren op het terrein van de ECD. Op de plank ligt een
  concept infiltratie-draaiboek voor het geval dat de mogelijkheid
  zich eens als een niet te missen kans voor zou doen. Op het terrein
  van de merkenfraude wordt wel gewerkt met het middel pseudo-koop.
  Er heeft een gecontroleerde aflevering plaatsgevonden op een tip
  van het BKA. Het is de bedoeling dat vaker gecontroleerde
  afleveringen gaan plaatsvinden.

  De ECD zal volgens sommigen zonder frontstores nooit succesvol
  kunnen optreden tegen bijvoorbeeld de illegale handel in nucleair
  materiaal.
  Informatie-uitwisseling vindt plaats op basis van de WPR artikel 18
  lid 3. Het verkrijgen van politie-informatie levert moeilijkheden
  op, gezien de verschillende privacy-regimes. Noot
  Aangegeven wordt dat daarom de CID-status zeer gewenst is, zodat in
  ieder geval CID-informatie onder bereik komt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken