• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.5 De rechtshandhaving op Schiphol

  7.5 De rechtshandhaving op Schiphol

  7.5.1 De organisatie

  De Koninklijke marechaussee, district luchtvaart, is per 1
  januari 1994 belast met de uitvoering van de politietaken op
  Schiphol. Veel rijkspolitiemensen die hiervoor werkzaam waren op
  Schiphol zijn overgestapt naar de marechaussee. De organisatie
  omvat drie diensten: de Politiedienst (uniformdienst), die onder
  meer de handhaving van de openbare orde op Schiphol tot taak heeft,
  de Dienst grensbewaking, die zich onder meer bezig houdt met de
  opvang, de intake en het uitzetten van asielzoekers, en de
  Justitile dienst (in burger), die zich onder meer bezighoudt met
  aanhoudingen in het kader van de Opiumwet, maar ook in verband met
  vrouwenhandel en mensensmokkel. Noot De Kmar heeft een
  uitgebreid takenpakket. Zo doet de Kmar – op mandaat van de BVD
  ingevolge de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – sinds
  drie jaar antecedentenonderzoek naar nieuwe medewerkers op
  Schiphol. Hiertoe wordt onder meer samengewerkt met de CRI. Indien
  blijkt dat iemand een criminele achtergrond heeft wordt dwingend
  geadviseerd diegene niet in dienst te nemen. Noot Tevens
  houdt zij toezicht op de particuliere beveiligingsdiensten die
  werkzaam zijn op Schiphol. Hiertoe is zij gemandateerd door de
  korpschef van de politieregio Kennemerland. Sinds 1985 beschikt het
  Kmar-district luchtvaart over een eigen criminele
  inlichtingendienst van zeven personen, een chef, een
  plaatsvervangend chef, 4 runners en een documentaliste. Tevens
  heeft de Kmar de beschikking over een observatieteam.

  7.5.2 De verantwoordingslijnen

  De Kmar valt onder het beheer van de minister van Defensie en
  onder gezag van de minister van Justitie. De verschillende diensten
  van de Kmar hebben te maken met afzonderlijke lijnen. De
  Politiedienst valt onder de burgemeester van Haarlem, de Dienst
  grensbewaking valt onder de Immigratie- en Naturalisatiedienst
  (IND) van het ministerie van Justitie en de Justitile dienst
  opereert op gezag van het OM. Er zijn vier vaste zaaksofficieren en
  een CID-officier. De chef CID en de CID-officier houden wekelijks
  contact. Op de luchthaven Schiphol is de Kmar de aangewezen
  instantie voor de opsporing van strafbare feiten. Zaken die uit de
  douanecontroles komen, worden niet, zoals bij andere buitengrenzen,
  door de Douanerecherche overgenomen, maar door de Kmar. De Kmar
  maakt proces-verbaal op en legt contact met het OM Haarlem. Bij de
  rechtbank te Haarlem zijn twee van de zes kamers bijna uitsluitend
  bezig met Schipholzaken.

  7.5.3 Samenwerking

  Onder meer in het kader van de versterking van de buitengrenzen
  is in 1994 het Schipholteam opgericht. Dit team is een
  samenwerkingsverband tussen de Kmar en de douanepost Surveillance
  Hoofddorp. De dagelijkse aansturing van het Schipholteam gebeurt
  door het hoofd van de tactische recherche op Schiphol. Het team
  heeft tot taak het opsporen van drugdelicten in de passagierslijn,
  of met andere woorden het aanhouden van drugkoeriers in de
  passagiersterminal, alsmede het zo optimaal mogelijk verlenen van
  assistentie aan zowel nationale als internationale
  opsporingsinstanties. Er is contact met de CRI, en dan met name met
  de liaison-officers. Twee teamleiders, twee cordinatoren en 24
  rechercheurs maken deel uit van dit team, gelijkelijk verdeeld over
  de beide samenwerkende diensten. De leden van de marechaussee zijn
  ook onbezoldigd douaneambtenaar. Noot Er wordt gewerkt
  in koppels. In het kader van de integriteit worden in het
  Schipholteam om de zes maanden andere koppels geformeerd. Tevens
  maken de leden van het team voor maximaal drie jaar deel ervan uit.
  Er zijn vaste procedures voor inbeslagneming en weging van de
  verdovende middelen.

  Soms wordt actie ondernomen op basis van informatie van de
  Kmar-CID, maar doorgaans op eigen initiatief. Hiertoe worden
  risico-analyses naar vluchtroute, daderprofiel etc. gemaakt. De
  grootste vangst van het Schipholteam betrof een persoon die 170
  kilo cocane in zijn persoonlijke bagage vervoerde. Over het
  algemeen houdt de Kmar zich bezig met het personenverkeer op
  Schiphol, terwijl de douane zich richt op de controle van de
  vracht, onder andere met honden en rntgenapparatuur. Er is
  eigenlijk geen contact met de Douanerecherche of met het Douane
  informatie centrum. Als de douane bij de controle iets vindt dan
  neemt de tactische recherche van de Kmar het over. Op verzoek van
  en samen met een RCID wordt wel eens in koffers gekeken op
  Schiphol. Noot

  7.5.4 Methoden

  Het Schipholteam verricht in burger observatie- en
  surveillancewerkzaamheden in de passagiersterminal op de luchthaven
  Schiphol. Verder heeft de Kmar n observatieteam ter beschikking
  voor Schiphol (het BSB-team). Er is in het recente verleden gebruik
  gemaakt van een videocamera die gericht stond op een
  XTC-laboratorium op Schiphol. Tevens geeft de douane aan dat
  gebruik wordt gemaakt van videocamera’s, gericht op het
  schoonmaak-en bedienend personeel op Schiphol. Door een OT is een
  peilzender geplaatst in een koffer. Sinds twee jaar runt de CID
  informanten. Op het moment zijn er tussen de tien en vijftien
  informanten. De identiteit van de informanten is bekend bij de hele
  CID-groep. Bij het actief werven van informanten gaat de voorkeur
  uit naar werknemers op Schiphol met een crimineel uiterlijk of een
  criminele achtergrond. De zware criminelen krijgen geen
  toegangspasje, maar aangegeven wordt dat sommige werknemers diep
  genoeg in het criminele circuit zitten om interessant te zijn. Hoe
  deze wervingstactiek zich verhoudt tot het antecedentenonderzoek
  onder toekomstige werknemers en het subsequente negatieve advies,
  is niet duidelijk. Ook KLM-personeelsleden staan ingeschreven als
  informant.

  Op het moment wordt gewerkt met een gestuurde burgerinformant
  met een blanco verleden die in het criminele milieu is
  gemanoeuvreerd door hem op bepaalde cafs te wijzen. Deze persoon
  kan burgerinfiltrant worden genoemd. In de loop der jaren heeft hij
  ongeveer tweehonderdduizend gulden verdiend. De criminele gelden
  die door hem binnengebracht zijn naar aanleiding van activiteiten
  voor de CID, zijn afgedragen en successievelijk aan hem uitbetaald.
  Met de afbouw is begonnen doordat door de ogen van de buitenwereld
  deze persoon gezien werd als een crimineel. Een nieuwe informant
  met een crimineel verleden is nu bij de runners in opleiding om de
  plaats van de vorige in te nemen.

  De officier van justitie geeft geen toestemming voor het door
  laten gaan van partijen van meer dan twee kilo harddrugs. Dit is
  problematisch voor het beschermen van de informant. Dit probleem
  wordt opgelost door te vegen en in een persbericht te vermelden dat
  de partij toevallig ontdekt is. Op Schiphol wordt de import van
  verdovende middelen via de vracht op drie manieren afgehandeld. De
  voorkeur gaat uit naar gecontroleerde afleveringen. Na het fiat van
  het OM-Haarlem wordt contact gezocht met een wijkbureau van de
  Amsterdamse politie. Een OT uit Amsterdam komt de partij dan
  ophalen. De officier van justitie geeft bijna altijd automatisch
  toestemming. Een andere mogelijkheid is dat het eigen OT een
  gecontroleerde aflevering doet. Dan moet het een partij van minder
  dan twee kilo betreffen. De tweede manier om een lading drugs af te
  handelen is in samenwerking met de douane de vracht te observeren
  en de afhalers op te pakken. Soms leidt het verhoor van deze
  personen dan verder, en wordt er meegegaan bij de huiszoeking. In
  samenwerking met een BFO is vorig jaar ruim een half miljoen cash
  in beslag genomen. Als derde mogelijkheid en als sluitpost wordt er
  geveegd, de zogeheten NN-zending. Het Schipholteam maakt melding
  van een aantal gecontroleerde afleveringen in 1994, onderscheiden
  naar soorten verdovende middelen. Na ontdekking door het
  Schipholteam werd n partij marihuana gecontroleerd afgeleverd naar
  Frankrijk, n heronezaak naar Belgi en er werden 44 cocanezaken
  gecontroleerd afgeleverd naar vijftien verschillende landen.
  Noot In dit verband gaf de Kmar aan dat indien sprake is
  van koeriers, bijna nooit een gecontroleerde aflevering
  plaatsheeft, tenzij zulks wordt verzocht door andere korpsen of
  bijzondere opsporingsdiensten. Volgens de douane gebeurt het
  regelmatig dat er gecontroleerde afleveringen plaatsvinden bij
  uitgaande reizigers die binnen de Europese Unie blijven.
  Bijvoorbeeld, wanneer
  een drughond aanslaat op drugs in de kelder of gaat zitten naast
  een passagier, dan wordt de officier gebeld of het gecontroleerd
  door mag gaan. De officier van justitie vraagt dan naar het land
  van herkomst, naar het aantal kilo’s en de bestemming. Als er een
  partij doorgaat gebeurt het altijd in overleg met de officier. Als
  er geen goed contact is met het bestemmingsland, zoals bijvoorbeeld
  Singapore, gaat het niet door. De teamleiders bellen zelf naar het
  buitenland om de overname te regelen.

  Een groot aantal gecontroleerde afleveringen in 1994 werd tevens
  gemeld door de Justitile dienst van de Kmar. Binnen Nederland vond
  dit dertien maal plaats in 1994, tegen 51 maal in 1993. Naar het
  buitenland werden in 1994 49 gecontroleerde afleveringen uitgevoerd
  naar achttien verschillende landen, tegen 23 in 1993.
  Noot Waarschijnlijk is er sprake van een overlap tussen
  deze twee overzichten. De verhouding tussen zaken met koeriers en
  vrachtzaken is onduidelijk.

  Er is overleg geweest met de commissie de Wit over het voorstel
  om een frontstore op te richten waarin de huidige burgerinfiltrant
  kon worden betrokken. Dit voorstel is afgewezen op het feit dat de
  CID een langdurige operatie wilde en de commissie een
  kortlopende.

  Het opvragen van informatie uit CID-registers door de Kmar
  geschiedt op basis van de algemene benoeming tot gerechtigde door
  de minister. De chef CID van de Kmar participeert in het
  CID-overleg. Er zijn geen belemmeringen bij de uitwisseling van
  CID-informatie. CID-informatie die van belang is voor de BVD wordt
  via een contactman verstrekt.

  Veel oud Kmar-medewerkers zijn in dienst van een particulier
  recherchebureau en vormen zo deel van het old boys network. Hieraan
  wordt weleens informatie verstrekt. Voor vluchtinformatie wordt
  weleens een reisbureau benaderd. Tips uit het buitenland lopen via
  persoonlijke contacten of via de liaison-officers van de CRI. De
  informatie-uitwisseling met met name de FIOD gaat zeer moeizaam. De
  Kmar-CID wordt regelmatig bevraagd door andere CID-en, met name
  over namen op vluchtlijsten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken