• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.6 Het Milieubijstandsteam

  7.6 Het Milieubijstandsteam

  7.6.1 De organisatie

  Het Milieubijstandsteam (MBT) valt onder de Inspectie
  milieuhygine die een onderdeel is van het Directoraat-generaal
  milieubeheer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
  Ordening en Milieubeheer (VROM). Het MBT is opgericht in 1985. De
  Inspectie milieuhygine bestaat uit een hoofdinspectie en negen
  regionale inspecties. De hoofdinspectie bestaat onder meer uit de
  Hoofdafdeling handhaving milieuwetgeving die is belast met de
  centrale cordinatie van toezicht- en opsporingsactiviteiten van
  alle inspecties. Deze hoofdafdeling bestaat onder meer uit de
  Afdeling toezicht afvalstoffen, de Afdeling toezicht straling,
  stoffen en produkten en de Afdeling milieudelicten. Het hoofd van
  deze laatste afdeling is tevens hoofd van het MBT.
  Noot

  Het MBT is een werkverband tussen medewerkers van de
  verschillende onderdelen van de Inspectie Milieuhygine. Dit betreft
  de afdelingen van de hoofdinspectie alsmede de negen regionale
  inspecties. Deze medewerkers hebben naast toezichthoudende
  bevoegdheden ook opsporingsbevoegdheid en verrichten
  opsporingswerkzaamheden in het MBT-kader vanuit hun eigen
  onderdeel. Bijvoorbeeld: Soms wordt een toezichtteam voor een
  bepaald bedrijf samengesteld om zekerheid te verkrijgen over de zin
  van strafrechtelijke vervolging. In dit team zit dan een
  provincie-, gemeente- en inspectieambtenaar en soms een rechercheur
  die dan als bedrijfsadministratief specialist meegaat. Immers
  rechercheurs zijn tevens toezichthouders. De rechercheur kan vaak
  beter inschatten welk deel van de administratie strafrechtelijk
  interessant zou kunnen zijn. De toezichtrapportage verschaft verder
  inzicht in de zwakke plekken binnen een bedrijf.

  Het MBT kan beschikken over 121 personen met
  opsporingsbevoegdheid, waaronder recherchetactische,
  milieuhyginische en milieujuridische deskundigen. De medewerkers
  hebben over het algemeen een HBO-diploma. De recherchetactische
  ondersteuning wordt gegeven door vijf voormalige rechercheurs van
  de Dienst recherchezaken, eveneens van het ministerie van VROM.

  De taak van het MBT is om de aanpak van de zware
  milieucriminaliteit te stimuleren en assistentie te verlenen aan
  politie en justitie bij de opsporing van milieudelicten. In
  concrete zaken kan dit zowel het verlenen van landelijke
  opsporingsbijstand zijn, dat georganiseerd wordt vanuit de Afdeling
  milieudelicten, als regionale opsporingsbijstand door MBT-leden van
  de regionale inspecties. Noot Het MBT is dus geen
  zelfstandige opsporingsdienst maar verleent ondersteuning van
  uiteenlopende aard aan onderzoeksteams. Enkele leden
  van het MBT zijn bijvoorbeeld betrokken geweest bij het Rotterdamse
  TCA/TCR onderzoek (zie casusuitwerking eindrapport).

  Andere voorbeelden van milieu-onderzoeken zijn:
  grne Punkt-afval uit Duitsland, het verwerken van
  afval in bodemverbeterende stoffen, radio-actief afval,
  radio-actief schroot of materiaal dat afkomstig is uit de gas-, en
  oliewinningindustrie onder andere uit het Oostblok.

  Ook worden wel milieu-ambtenaren in het kader van hun controlerende
  taak om ondersteuning gevraagd. In een onderzoek heeft een
  ambtenaar van milieuzaken vorig jaar op verzoek van de politie een
  bedrijf gecontroleerd. Hij werd hierbij vergezeld door een
  politieambtenaar die met een verborgen camera opnames maakte in het
  pand. De politieman heeft zichzelf niet als zodanig kenbaar gemaakt
  en heeft net gedaan alsof hij een collega van de milieu-ambtenaar
  was. Later is dit in een andere situatie nogmaals gebeurd, maar dan
  zonder camera.

  De criteria die aangelegd worden om bijstand aan de politie te
  verlenen zijn dat er ten eerste sprake moet zijn van
  stoffencriminaliteit, dat betreft afvalstoffen en milieugevaarlijke
  stoffen, en ten tweede dat het een regiogrensoverschrijdende zaak
  betreft.

  Aangegeven wordt dat niet gesproken kan worden over milieumafia
  of georganiseerde milieucriminaliteit. Noot In Nederland betreft
  het veelal grote bedrijven die zeer ernstig de fout ingaan.
  Noot Bij het merendeel van de strafzaken heeft dit te
  maken met een ondoorzichtige vergunningsituatie Noot en
  onvoldoende toezicht door de toezichthouders. Wat dit laatste punt
  betreft liet vroeger de Inspectie steken vallen, tegenwoordig ligt
  het probleem met name op gemeentelijk niveau.

  7.6.2 De verantwoordingslijnen

  De centrale cordinatie en de eindverantwoordelijkheid voor het
  MBT berust bij het hoofd MBT, dat op zijn beurt valt onder de
  directeur-generaal milieubeheer. De officier van justitie kan
  vragen om bijstand door het MBT waar het complexe en grootschalige
  milieu-onderzoeken betreft. De MBT-leden nemen doorgaans voltijds
  deel aan het rechercheteam voor de opsporing van zware
  milieucriminaliteit waar zij functioneren onder leiding van politie
  en OM. Het onderzoek wordt onderscheiden in vier fases: het
  informatie-onderzoek, het vooronderzoek, het strafrechtelijk
  onderzoek en de nazorg. Na elke fase wordt in overleg met politie
  en OM besloten of het verantwoord en gewenst is om het onderzoek te
  vervolgen.

  Naast het MBT en de TR, neemt ook het Gerechtelijk
  laboratorium veelvuldig deel aan onderzoeken. Het MBT is daarbij
  verantwoordelijk voor het milieutechnische gedeelte van de zaak,
  het Gerechtelijk laboratorium voor de eventuele
  milieuwetenschappelijke en criminalistische ondersteuning en de
  technische recherche voor een technisch en organisatorisch juiste
  gang van zaken bij het milieutechnisch onderzoek ter plaatse, de
  monsterneming en de monsteroverdracht.

  Voor het uitvoeren van het voor- en strafrechtelijk onderzoek
  wordt een convenant opgesteld tussen politie, justitie en MBT,
  waarin de doelstellingen, de inzet van personeel, middelen en
  materiaal en de duur van het onderzoek worden opgenomen.
  Noot

  7.6.3 Samenwerking

  Op 31 maart 1993 is het projectteam zware milieucriminaliteit
  opgericht, dat bestaat uit een advocaat-generaal van het
  ressortsparket Arnhem, twee officieren van justitie, twee
  politie-ambtenaren, het hoofd van de Afdeling milieucriminaliteit
  van de CRI en het hoofd MBT. De minister van Justitie heeft een
  eigen waarnemer aan het team toegevoegd. En maal in de vier weken
  wordt er onder leiding van het OM vergaderd. De voornaamste taak is
  het cordineren en entameren van bovenregionale
  opsporingsactiviteiten, met name op het gebied van de verwerking en
  de verwijdering van afval. Noot De verzoeken door de
  politie om bijstand van het MBT worden door het projectteam zware
  milieucriminaliteit, na selectie op de twee inmiddels vermelde
  criteria, al dan niet ingewilligd. Het betreft vaak samenwerking in
  multi-disciplinaire teams waarin eveneens vaak de FIOD en de AID
  participeren, en bij kernenergie-zaken de ECD. De politie spreekt
  van de noodzaak van een integrale aanpak van de milieuproblemen en
  staat zodoende positief ten opzichte van verdere samenwerking met
  de bijzondere opsporingsdiensten. Zij ziet haar rol als primus
  inter pares
  . Noot
  Sinds ruim een jaar is de samenwerking met de Dienst recherche
  zaken (DRZ) gentensiveerd. De DRZ is een bijzondere
  opsporingsdienst die onder het ministerie van VROM valt en belast
  is met huursubsidiefraude en sinds anderhalf jaar met de
  bestrijding van milieusubsidiefraude. Noot Tot op heden
  wordt de recherchetechnische taak op milieugebied nog vervuld door
  rechercheurs van het MBT. De bedoeling is dat de politie te zijner
  tijd genoeg deskundigheid opbouwt om deze taak te kunnen overnemen.
  Recente plannen om dit te bevorderen zijn onder meer de oprichting
  van Interregionale milieu-assistentiepools in regio’s waar niet
  vaak grote milieu-onderzoeken worden verricht en waar de politie
  geen blijvende expertise kan opbouwen. De bedoeling is dat de
  procureurs-generaal een lijst met ervaren milieu-rechercheurs
  bijhouden, die kunnen worden ingezet bij grote milieuzaken. Een
  ander initiatief is de landelijk te organiseren Task force zware
  milieucriminaliteit. Dit team zal naast vertegenwoordigers van de
  CRI, FIOD en MBT, voornamelijk bestaan uit rechercheurs van de
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en dan met name de rechercheurs die
  betrokken waren bij het TCA/TCR-onderzoek. Dit team gaat opereren
  onder verantwoordelijkheid van het projectteam zware
  milieucriminaliteit en staat onder operationele leiding van de
  politie Rotterdam-Rijnmond. De bedoeling is dat het team gaat
  opereren in het grijze gebied tussen toezicht en opsporing en
  concrete zaken gaat aanleveren aan de tactische recherche. Gebruik
  zal worden gemaakt van de RCID-Rotterdam.

  Deze nieuwe initiatieven zijn nog in de ontwikkelingsfase.
  Vooralsnog is het de bedoeling dat het MBT medewerking verleent aan
  de interregionale milieu-assistentieteams en de taskforce. Deze
  samenwerkingsverbanden moeten te zijner tijd ertoe leiden dat de
  politie op het gewenste kennis- en ervaringsniveau komt. Het ligt
  niet in de verwachting dat de politie ook de milieuhyginische en
  -juridische kennis zich eigen maakt. De deskundigen van het
  ministerie van VROM zullen hiervoor nodig blijven. Noot
  Aangegeven is dat de politieke situatie op het moment zo is, dat
  als de politie de milieutaak binnen twee jaar nog niet goed
  opgepakt heeft, initiatieven genomen gaan worden om een
  zelfstandige Milieu-bijzondere opsporingsdienst op te zetten. De
  nieuwe milieubeleidsnota 1995-1998 van de Raad van
  hoofdcommissarissen spreekt over de doelstelling dat in 1998 de
  milieutaak gentegreerd moet zijn in de politie.

  7.6.4 Wettelijke bevoegdheden

  De ondersteuning van het MBT aan de politie, het OM en andere
  opsporingsdiensten houdt in het beschikbaar stellen van
  specialistische kennis, van technische hulpmiddelen en het
  inschakelen van laboratorium- en onderzoeksfaciliteiten. Ook wordt
  geparticipeerd in concrete opsporingsactiviteiten van de politie.
  Dit kan op basis van de algemene opsporingsbevoegdheid die verleend
  is aan MBT-leden door de minister van Justitie per 31 juli 1990.
  Alle leden van het MBT zijn tevens aangewezen als toezichthouder
  voor n of meer bijzondere wetten, zoals het Reglement gevaarlijke
  stoffen. De leden van het MBT worden aangewezen door de
  hoofdinspecteur en krijgen vervolgens een opleiding
  opsporingsambtenaar en een antecedentenonderzoek. Noot

  In het kader van milieu-onderzoek wordt veelvuldig gebruik
  gemaakt van de bevoegdheid tot huiszoeking, op basis van het
  Wetboek van Strafvordering of de WED. Het is vaak noodzakelijk de
  beschikking te krijgen over de administratie van verdachten,
  getuigen en/of derden of om apparaten of installaties in beslag te
  nemen ten einde ontduiking van vergunningvoorschriften aan te
  tonen. Noot Inmiddels is een werkgroep ingesteld die
  moet onderzoeken of de Amerikaanse aanpak van huiszoekingen in
  Nederland kan worden ingevoerd. Noot Het bewijs voor
  begane overtredingen van milieuwetgeving dient veelvuldig geleverd
  te worden door monsterneming en de analyseresultaten daarvan. Op
  basis van artikel 21 WED kan monsterneming verricht worden. Dit is
  in elk stadium van het onderzoek mogelijk, ook tijdens een
  gerechtelijk vooronderzoek. De officier van justitie is
  verantwoordelijk voor de monsterneming. Voor de vele soorten
  monsternemingen bestaan gestandaardiseerde normen die de wijze
  waarop, de conservering en de manier van analyse bepalen. In een
  klein deel van de gevallen zijn deze normen neergelegd in
  wettelijke besluiten. Noot Op korte termijn wordt een
  richtlijn monsterneming en analyse in strafrechtelijke
  milieuonderzoeken verwacht. Noot In de TCA /TCR-zaak is
  op afstand bestuurbare monsternemingsapparatuur ingezet op grond
  van de WED. Deze apparatuur is door duikers gemonteerd in de
  afvalpijpen en kon worden geactiveerd wanneer illegaal geloosd
  werd.

  Er wordt veel gebruik gemaakt van taps. Aangegeven wordt dat
  tappen nog effectief is in milieuzaken.

  7.6.5 Methoden

  Het traject van het milieu-onderzoek begint met een
  voorbereidend onderzoek door het MBT, een soort proactieve fase. In
  een periode van maximaal zes weken wordt een binnengekomen tip, of
  een uit analyse
  voortgekomen aanwijzing, of CID-informatie, nagetrokken op
  betrouwbaarheid en milieurelevantie. Dit wordt bij voorkeur gedaan
  door een rechercheur milieudelicten en een (regionaal werkende)
  milieuhyginisch medewerker. Dit voorbereidend onderzoek wordt
  onderscheiden in twee fasen. De eerste fase is het informatief
  onderzoek. In een paar dagen dient de hardheid van de binnengekomen
  informatie te worden vastgesteld. Hierbij wordt een overzicht
  gemaakt van onder meer de verleende
  milieuvergunningen/ontheffingen, het passieve dan wel actieve
  gedoogbeleid, de wettelijke verplichtingen en eerdere
  handhavingsacties – dit kunnen controles zijn in het kader van
  toezicht en opsporing – en de eerder opgelegde strafrechtelijke dan
  wel bestuursrechtelijke sancties, zoals bestuursdwang, dwangsom en
  intrekken vergunning. De officier van justitie besluit op basis van
  een rapport of de tweede fase ingaat, dit is het vooronderzoek. Het
  doel van dit vooronderzoek is het formuleren van een concreet
  vermoeden van gepleegde strafbare feiten. In dit voorbereidend
  onderzoek worden in principe geen dwangmiddelen ingezet.

  Deze voorbereidende of proactieve fase wordt afgesloten met een
  eindrapport dat wordt aangeboden aan het hoofd MBT. In overleg met
  de officier van justitie en de leidinggevende, vaak een
  hulpofficier, wordt bepaald of de zaak strafrechtelijk opgepakt
  gaat worden. Noot

  In het TCA/TCR-onderzoek zijn voor observatie warmtecamera’s
  gebruikt. Zodoende konden veranderingen in het peil van de
  reservoirs met chemisch afval in de gaten worden gehouden. Dit
  heeft overigens niets opgeleverd. Tevens zijn transporten gevolgd,
  soms met gebruikmaking van plaatsbepalingsapparatuur. Veelvuldig
  wordt gebruik gemaakt van peilzenders voor het volgen van boten. De
  informanten die zich tot het MBT richten worden in principe
  doorverwezen naar een RCID. Soms, wanneer diegene aangeeft niet met
  de politie te willen praten, neemt een medewerker van het MBT deel
  aan het gesprek. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de TCA/TCR-zaak. Er
  heeft zich een informant aangediend die werkzaam is geweest bij het
  betrokken bedrijf. In dit kader heeft een lid van het MBT een
  tolkfunctie verricht. Echter, in dit soort situaties moet duidelijk
  worden gemaakt dat leden van het MBT geen anonimiteit kunnen
  garanderen zoals CID-rechercheurs dat kunnen. In dit geval is de
  informant later gewoon als getuige gehoord. In een strafzaak is
  een oneigenlijke constructie gehanteerd. Het geval was dat een
  MBT-er informatie van een ontslagen werknemer had gekregen die
  later relevant in de strafzaak bleek te zijn. Dit was niet via de
  politie gebeurd. De MBT-er is toen uit de zaak gehaald en als
  RCID-informant opgevoerd.
  De twee belangrijkste
  informantencategorien zijn vrachtwagenchauffeurs en ontslagen
  werknemers. Bovendien willen bedrijven uit
  concurrentie-overwegingen ook weleens een boekje open doen.
  Infiltratie bij bedrijven, gewoon via vacatures, is wel eens
  overwogen. Dit zou gemakkelijk gekund hebben, maar dit is niet
  gedaan.

  In 1985 is het Centraal landelijk informatiepunt milieudelicten
  (CLIM) opgericht bij het ministerie van VROM. In 1990 heeft de CRI
  tevens een afdeling opgezet voor de informatievoorziening over
  milieucriminaliteit, vallende onder de Afdeling recherche expertise
  vermogen, Taakveld Milieucriminaliteit. In 1992 zijn werkafspraken
  gemaakt tussen de beide diensten. Het CLIM heeft sindsdien tot taak
  om ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten
  zaaksgerichte informatie uit administratiefrechtelijke handhaving
  te verzamelen, te registreren en te analyseren, de zogenaamde
  bestuurlijke informatie over bedrijven en incidenteel bestuurlijke
  informatie over personen. Noot Ook hoort hierbij de
  informatie uit de opsporingsactiviteiten van de leden van het MBT.
  Daarentegen verzamelt, registreert en analyseert de CRI de
  justitile informatie op milieu-gebied. Noot

  Het CLIM is inmiddels opgegaan in een nieuw informatiecentrum,
  dat de bestaande informatiesystemen van de Inspectie milieuhygine
  gaat bundelen. Informatie uit eerstelijns handhavingsactiviteiten
  van de inspectie – doorgaans bestuurlijke informatie – wordt
  opgeslagen in een centraal bedrijfsbestandensysteem IRIS. Hieraan
  is nog een aantal bijzondere informatiesystemen gekoppeld, o.a.
  betreffende informatie over grensoverschrijdend vervoer van
  gevaarlijke afvalstoffen. Noot

  Er zijn initiatieven genomen om handhavingsinformatie van het
  bestuur ter beschikking te stellen aan politie en justitie. Tot op
  heden is er nog geen structureel netwerk voor het verzamelen van
  informatie uit eerstelijnstoezicht van de regionale inspecties. Dit
  wordt een taak voor het informatiecentrum. Noot Het MBT
  heeft een bijzondere informatiepositie. Het MBT bevindt zich tussen
  toezichthoudende activiteiten van de inspecties en
  opsporingsactiviteiten van de politie. Zodoende kan deze dienst
  beschikken over informatie uit toezichtsactiviteiten en uit
  concrete opsporingsonderzoeken. Aangegeven wordt dat deze unieke
  informatiepositie het MBT, in samenwerking met de CRI, in staat
  stelt om de voor opsporing en vervolging noodzakelijke synergie
  tussen criminele informatie en toezichtinformatie te
  bewerkstelligen. Noot
  Op internationaal niveau zijn enige overlegvormen op milieugebied.
  De informatieverzameling op dit gebied wordt besproken in het kader
  van de politile samenwerking van de Europese Unie. Het resultaat
  hiervan is een aanbeveling om Denemarken aan te wijzen als
  verzamelpunt van strategische milieu-informatie. Op termijn wordt
  dit als een taak voor Europol beschouwd. Verder heeft in 1994 onder
  voorzitterschap van Nederland een vergadering plaatsgevonden van de
  werkgroep milieucriminaliteit van Interpol. Een resultaat hiervan
  is dat het secretariaat-generaal van Interpol, gevestigd te Lyon,
  is aangewezen als het centraal informatieverzamelpunt. Noot

  7.6.6 Informatie-uitwisseling

  Het informatiecentrum van de Hoofdafdeling handhaving
  milieuwetgeving is sinds 1992 voornamelijk voor intern gebruik, en
  gericht op het verzamelen van bestuurlijke informatie. Dit gaat nog
  moeizaam. De provincies en gemeenten lopen niet warm om hun
  bestuurlijke informatie aan dit landelijk informatiepunt ter
  beschikking te stellen. Vooral in kleine gemeenten is er sprake van
  een persoonlijke relatie tussen toezichthouders en bedrijven,
  eveneens kan er sprake zijn van een, door de jaren gegroeid,
  gedoogbeleid. Het informatiecentrum valt onder het privacy-regime
  van de Wet persoonsregistraties. De uitwisseling van informatie met
  onder andere de CRI geeft weinig problemen daar voornamelijk
  bedrijfsgegevens zijn opgenomen. Het privacy-regime betreft louter
  natuurlijke personen. De informatie uit toezicht of uit het grijze
  veld tussen toezicht en opsporing wordt als zeer waardevol
  gewaardeerd. Dit is een vogelvrij gebied met betrekking tot het
  uitwisselen van informatie.

  Wat betreft toezicht-informatie zijn er diverse
  informatie-systemen. De regionale inspecties en de Hoofdinspectie
  milieuhygine verzamelen informatie uit controle-activiteiten; bij
  het bestuur is in iedere regio in het kader van de Wet
  gemeenschappelijke regelingen een Cordinatie- en informatiepunt;
  ook bestaan er interne informatie-systemen bij de provincies. Er
  bestaat echter geen informatie-uitwisseling tussen gemeenten en
  provincies en met de politie. In het TCA/TCR-onderzoek is men aan
  bestuurlijke informatie gekomen onder het mom van een ander
  bedrijf. Tevens heeft in het geheim een hoge ambtenaar van de
  dienst Zuid-Holland van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
  meegedraaid met het onderzoek, met het oog op
  informatieverstrekking.

  Gezien het feit dat het MBT vanaf het begin eigenlijk toegevoegd
  is aan de politie loopt de informatie-uitwisseling tussen de
  inspecties en de politie, en dan met name de CRI, wel goed. In
  concrete onderzoeken krijgen de MBT-leden CID-informatie. Echter,
  aangegeven wordt dat de werkelijk nuttige zachte informatie op
  milieu-gebied uit het bestuurlijk circuit komt en niet zozeer uit
  het politiecircuit. RCID-en hebben nog weinig informatie met
  betrekking tot deze sector.

  7.6.7 Overig

  De informatie-inwinning op milieugebied dient voornamelijk in de
  bovenwereld plaats te vinden. Op het moment zijn met name de
  politile CID-en hierop niet berekend. Wel hebben alle RCID-en
  milieu in hun pakket. Er heeft een pilot-project CID en milieu
  plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in onder meer de aanbeveling
  om een CID-rechercheur te koppelen aan een ervaren
  politiefunctionaris uit de milieuhandhavingssector. De CID Utrecht
  is recent gestart met deze werkwijze. Tevens is er een landelijke
  projectgroep geformeerd met als taak om nieuwe gedachten en
  methoden te ontwikkelen ter verbetering van de informatiepositie in
  de bovenwereld. Noot

  Sinds begin 1994 zijn eveneens milieukoppels werkzaam. Doel is
  een informantencircuit op te bouwen in de bovenwereld; dit betekent
  onder meer contacten met vergunningverleners bij VROM, provincies
  en gemeenten en directeuren van bedrijven in de afvalsector. Uit
  concurrentieoverwegingen wordt wel meegewerkt met de politie.
  Inmiddels is een zaak opgepakt op deze CID-informatie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken