• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.7 Dienst recherchezaken VROM

  7.7 Dienst recherchezaken VROM

  7.7.1 De organisatie

  De Dienst recherchezaken van het ministerie van VROM is een
  bijzondere opsporingsdienst die rechtstreeks ressorteert onder de
  secretaris-generaal. Het landelijk werkterrein is verdeeld in drie
  regio’s – West, Noord-Oost en Zuid. Op dit moment zijn er 74
  personen werkzaam, vrijwel allen met tien tot vijftien jaar
  politie-ervaring, een VROM-opleiding en een SPD-diploma
  boekhouden.

  De dienst heeft sedert 1 oktober 1994 een eigen CID i.o.,
  bestaande uit vier rechercheurs: oud politie-CID-rechercheurs, een
  hoofd dat afkomstig is van de CRI, een analist en een
  administratief medewerker.
  Op het moment worden geen informanten gerund in de zin van sturen,
  wel zijn er tientallen personen, afkomstig uit het bedrijfsleven en
  de overheid maar ook personen met een crimineel verleden, die
  regelmatig informatie verschaffen. Eventueel worden mensen verwezen
  naar een RCID. Wel is inmiddels uit financieel onderzoek, gedaan in
  samenwerking met een RCID, gebleken dat een bedrijf dat frauduleus
  grote bedragen aan renovatiesubsidies aangevraagd had, banden heeft
  met de zware, georganiseerde criminaliteit. Gepleit wordt voor een
  CID-status. De argumenten zijn dat nu eenmaal bij elke dienst
  zachte informatie binnenkomt, dat daar controle op moet worden
  uitgeoefend door een officier van justitie en dat de uitwisseling
  van CID-informatie met de politie voor beide partijen zinvol is.
  Voorts biedt de centrale aanmelding van CID-subjecten bij de CRI
  het voordeel dat bekend is wie met een subject bezig is. Dit heeft
  zich voorgedaan tussen het IRT en DRZ. Noot

  De DRZ is belast met zowel de strafrechtelijke als de
  bestuursrechtelijke handhaving op de beleidsterreinen van het
  ministerie: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu en de
  Rijksgebouwendienst. Centraal daarbij staan de bestrijding van
  misbruik en oneigenlijk gebruik van VROM-subsidieregelingen en
  gelden die gemoeid zijn met grote contracten bij bouwopdrachten
  Noot ; het verrichten van onderzoeken op
  civielrechtelijk en bestuursrechtelijk gebied; het verlenen van
  bijstand aan de politie bij de opsporing van milieucriminaliteit;
  het verrichten van informatieve onderzoeken (CID en BFO);
  bestrijding van corruptie; beleidsadvisering met betrekking tot
  wet- en regelgeving van VROM en de handhaafbaarheid daarvan. De
  bestuurlijk relevante informatie wordt doorgegeven aan de
  inspectiediensten die contacten onderhouden met het bestuur. In
  alle gevallen wordt gerapporteerd, opdat bestuurlijke actie kan
  worden ondernomen in de vorm van een administratieve sanctie, het
  intrekken van de vergunning etc. Als inmiddels proces-verbaal is
  opgemaakt, gebeurt dit na toestemming van de officier van justitie.
  In het kader van preventieve acties van het bestuur ligt een
  probleem:

  De directeur Rijksgebouwendienst wil een groot contract
  sluiten met een grote aannemer. Bekend is dat er zwartwerkers
  werkzaam zijn en dat crimineel geld in de bouw wordt gestoken. Deze
  informatie kan formeel niet verstrekt worden aan de directeur
  RGD.

  De dienst is voorts centraal informatiepunt met betrekking tot
  georganiseerde criminaliteit en het verrichten van daarop
  betrekking hebbende onderzoeken. Noot In verband met dit
  laatste onderzoekt de DRZ of er binnen VROM ten aanzien van
  personen en/of diensten relaties bestaan met de georganiseerde
  criminaliteit, met name op het gebied van de woningbouw, de
  afvalverwerking en aanbestedingen door de Rijksgebouwendienst.
  Overigens zijn er aanwijzingen dat op gemeentelijk niveau door
  ambtenaren wordt gerommeld om hun gemeente nog in aanmerking te
  doen komen voor subsidies.

  Het aantal gevallen waarin sprake is van steekpenningen, het
  gunnen van aanbestedingen aan vrienden en het zelf oprichten van
  BV’s door ambtenaren gaat de capaciteit van de DRZ te boven. Er
  vonden in 1993 vier personeelsonderzoeken plaats tegen ambtenaren
  aan wier integriteit werd getwijfeld. Verder verricht de DRZ de
  BFO-functie binnen VROM in het kader van de Pluk ze mogelijkheden,
  onder meer in verband met milieufraudes.

  7.7.2 Verantwoordingslijnen

  Eindverantwoordelijke is de minister van VROM, die tevens
  beheerder is van deze bijzondere opsporingsdienst. Soms is er
  sprake van wrijving tussen handhaving en beleid. Dat doet zich voor
  als de DRZ wil optreden tegen witwassende criminele organisaties in
  woningbouwcorporaties. De secretaris-generaal staat dan echter
  onverkort achter de DRZ. De secretaris-generaal is
  eindverantwoordelijk voor de afhandeling van corruptiezaken. De
  betrokken directeur-generaal is in de regel de persoon die concrete
  maatregelen neemt. Het strafrechtelijk optreden geschiedt
  (uiteraard) onder gezag van de officier van justitie: over het
  handhavingsbeleid vindt dan ook afstemming plaats met het OM. Het
  OM loopt echter nog niet warm voor vervolging, zeker niet wanneer
  het corruptiezaken betreft. Er liggen nog geen afspraken over het
  aantal aan te dragen zaken op jaarbasis zoals de FIOD die
  heeft.

  7.7.3 Samenwerking

  Vooral in zware milieuzaken werkt de DRZ soms samen met de
  politie. Zo waren in de TCR-zaak naast het MBT twee mensen van de
  DRZ betrokken, vanwege de capaciteit en de financile deskundigheid.
  Gegeven het belang van corruptie is er volgens de DRZ nog te weinig
  samenwerking met de Rijksrecherche. In een geval waarin de DRZ hard
  kon maken dat er een bedrag van f.30.000 aan steekpenningen was
  aangenomen, deden de Rijksrecherche en het OM niets – bij gebrek
  aan capaciteit en technische
  deskundigheid.
  De samenwerking met het MBT is groeiende. De mogelijkheid wordt
  geopperd dat n bijzondere opsporingsdienst voor het taakveld van
  VROM een goede zaak zou zijn. Wat betreft de handhaving van de
  milieuwetgeving wordt gesteld dat het kortzichtig is te denken dat
  de politie dit ter hand kan nemen, gezien de veelheid van zaken
  waar zij zich mee bezig houdt.

  De samenwerking van de bijzondere opsporingsdiensten binnen het
  platform is verbeterd. Afgesproken is dat ook medewerking wordt
  verleend aan elkaars onderzoeken als er geen direct belang is voor
  de ondersteunende dienst. Op automatiseringsgebied was dit al de
  praktijk.

  7.7.4 Methoden

  DRZ heeft niet de beschikking over een OT of tapfaciliteiten.
  Deze kunnen eventueel van de AID gebruikt worden. Bij het KLPD
  kunnen hulpmiddelen worden gehuurd. Over de aanschaf beslist het
  hoofd DRZ en over de inzet beslist het hoofd CID na afstemming met
  een CID-officier. Formeel heeft de CID-officier (nog) niet de
  verantwoordelijkheid over de CID. De DRZ heeft voor de observatie
  van milieutransporten een aantal maanden een peilzender
  gebruikt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken