• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 7.8 Conclusies

  7.8 Conclusies

  1. De door de commissie onderzochte bijzondere
  opsporingsdiensten hebben een landelijke taak, worden beheerd door
  een ministerie en hebben een duidelijke gezagslijn met het OM. De
  FIOD, het MBT, de DRZ en in praktijk ook de ECD zijn primair
  opsporingsdiensten; bij de AID is toezicht en opsporing formeel
  verweven maar organisatorisch onderscheiden. De diensten ontlenen
  hun taak aan bijzondere wetten voor de handhaving waarvan hun
  departement verantwoordelijk is. Dit bepaalt hun
  prioriteitenstelling in hoge mate. 2. Strafrechtelijke handhaving
  van bijzondere wetten betreft zaken waarbij grote schadebedragen
  aan de orde kunnen zijn; in verhouding daarmee is de beschikbare
  capaciteit van het OM om vervolg te geven aan het
  opsporingsonderzoek opmerkelijk gering.

  3. De bijzondere opsporingsdiensten houden zich niet alleen in
  samenwerking met de politie, maar ook zelfstandig bezig met
  opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminaliteit (drugs,
  EG-fraude, milieufraude). 4. Met name de FIOD, de ECD en het MBT
  maar ook de AID en de DRZ participeren in multi-disciplinaire teams
  (zoals kernteams) bij de politie. Andere vormen van samenwerking
  vinden plaats door detachering van liaison-officers bij de CRI,
  wier status officieel ten departemente nog niet bekrachtigd is.
  Verder wordt in concrete zaken informatie uitgewisseld. De behoefte
  om samen te werken verschilt per dienst: van gering (douane) tot
  groot (DRZ); verschillen in cultuur, opleiding en salaris lijken de
  samenwerking te bemoeilijken. 5. Volgens velen verdienen fiscale
  mogelijkheden de voorkeur boven de mogelijkheden van de Pluk
  ze-wetgeving.

  6. Bij de taakuitoefening van de bijzondere opsporingsdiensten
  kunnen drie fasen worden onderscheiden: toezicht, proactief
  optreden en opsporing. De noodzaak onderscheid te maken tussen
  toezicht en opsporing wordt door de bijzondere opsporingsdiensten
  volledig erkend en er zijn niet veel aanwijzingen dat misbruik
  wordt gemaakt van de mogelijkheden die cumulatie van bevoegdheden
  biedt.

  7. De bijzondere opsporingsdiensten zijn over het algemeen
  tevreden met de ruime wettelijke bevoegdheden waarover zij kunnen
  beschikken. Er wordt veel gebruik gemaakt van huiszoeking,
  inbeslagneming van administraties, taps. Deze methoden blijken
  effectief voor het gros van de doelgroep, te weten de bovenwereld.
  De FIOD en de AID beschikken elk over een eigen tapkamer en over
  OT(‘s). 8. Met het oog op opsporingsmethoden is vooral de FIOD
  interessant en dat vooral vanwege de diverse samenwerkingsverbanden
  met de politie.

  9. De FIOD beschikt niet over een eigen CID, maar de
  Douanerecherche behandelt wel gesloten CID(-achtige) trajecten. In
  concrete zaken krijgen de rechercheurs inzage in de politile
  CID-gegevens. De AID, ECD en DRZ beschikken over een niet-erkende
  CID.
  10. De vraag of de bijzondere opsporingsdiensten CID-status moeten
  krijgen, dient te worden behandeld aan de hand van de mate waarin
  men hun problemen om relevante informatie te verkrijgen
  percipieert; de noodzaak/wenselijkheid om in die velden informanten
  af te schermen; de relevantie van de informatie die de bijzondere
  opsporingsdiensten de politie te melden hebben (met name over
  rechtspersonen en de verwevenheid bovenwereld/onderwereld).

  11. De bijzondere opsporingsdiensten maken – bij afwezigheid van
  officile CID-status – weinig gebruik van informanten. De al dan
  niet geregelde contacten die informatie verstrekken, zijn dikwijls
  zogenaamde bovenwereldcontacten. Wanneer toch personen moeten
  worden afgeschermd, geschiedt dit volgens de diensten door
  tussenkomst van een RCID. De Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden
  wordt niet intensief gebruikt door de bijzondere
  opsporingsdiensten.

  12. De Koninklijke marechaussee doet aan
  (burger)infiltratie.
  13. Alle diensten maken (de meeste overigens slechts bij
  uitzondering) gebruik van peilzenders bij observatie; in
  milieuzaken is er voorts sprake van warmtecamera’s; de douane
  gebruikt bewegingsmelders en de Kmar meldt het gebruik van een
  video-camera.

  14. De FIOD assisteert bij gecontroleerde aflevering. De ECD
  maakt bij hoge uitzondering gebruik van gecontroleerde
  aflevering.
  15. Alle bijzondere diensten trachten (meestal door aparte
  afdelingen) binnengekomen informatie te veredelen. Daarbij wordt
  ook informatie met andere diensten en met andere organisaties
  uitgewisseld. 16. Financieel rechercheren vergt verduidelijking van
  de relatie tussen banken en (bijzondere) opsporingsambtenaren.

  17. De FIOD maakt gebruik van branche-onderzoeken. Deze
  branche-onderzoeken zijn te beschouwen als geavanceerde vormen van
  fenomeenonderzoek, die in beginsel echter zijn verricht ten behoeve
  van de controle en niet ten behoeve van de opsporing.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken