• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 10.3 Zaken en werkwijze

  10.3 Zaken en werkwijze

  10.3.1 De rol van de rechter-commissaris

  Hierboven is impliciet reeds naar voren gekomen dat de
  rechter-commissaris niet bij elk strafrechtelijk onderzoek wordt
  betrokken. Als hij er wel bij wordt betrokken door de officier van
  justitie geschiedt dit vooral om de klassieke dwangmiddelen te
  kunnen toepassen. Voordat daarvoor een gerechtelijk vooronderzoek
  wordt gevorderd is met name waar het gaat om onderzoeken naar
  georganiseerde criminaliteit reeds veel onderzoek door de politie
  verricht. Ten behoeve van de selectie van het onderzoek uit andere
  projecten is proactief onderzoek gedaan en heeft misdaadanalyse
  plaatsgevonden. Na de formatie van een tactisch onderzoeksteam
  start het opsporingsonderzoek waartoe verschillende
  opsporingsmiddelen kunnen worden toegepast. Parallel daaraan heeft
  de CID informatie ingezameld, bijvoorbeeld van informanten, en kan
  er zijn geobserveerd. In ieder geval tot voor kort werd de
  rechter-commissaris bij gelegenheid van de vordering tot
  gerechtelijk vooronderzoek niet op de hoogte gesteld van al het
  voorafgaande onderzoek. Hem werd informatie over het CID-traject
  onthouden. De rechter-commissaris gaat bij de opening van het
  gerechtelijk vooronderzoek derhalve vooral af op de tactische
  informatie. Deze informatie wordt hem bij de vordering gerechtelijk
  vooronderzoek in de vorm van een proces-verbaal, vaak sterk
  samengevat, aangeboden. In beginsel beschikt de rechter-commissaris
  daarmee over dezelfde informatie waarover de zaaksofficier
  beschikt. Daartoe behoort dus niet de informatie die de CID en de
  CID-officier van justitie ter beschikking hebben. De zaaksofficier
  verschaft daarnaast nog – al dan niet op verzoek van de
  rechter-commissaris – mondeling aanvullende informatie. In sommige
  kabinetten is het gebruikelijk dat bij de aanvang van een
  omvangrijk gerechtelijk vooronderzoek een bespreking plaatsvindt
  met de officier van justitie en enkele politiefunctionarissen.

  De heer Vos :
  Hoe vaak weigert u als rechter-commissaris een
  besluit, bijvoorbeeld om de telefoon af te luisteren of een
  huiszoeking te doen? Kunt u dat in percentages aangeven? Is dat 5%,
  10%?
  De heer Gelderman:
  Tja, cijfertjes. Het komt een enkele keer voor, maar niet
  vaak.
  De heer Vos:
  Negen van de tien gevallen worden door u
  gehonoreerd?
  De heer Gelderman:
  Ja.
  De heer Vos:
  Is de kwaliteit van de aanvragen dan zo subliem dat u in
  bijna alle gevallen genoopt bent om te honoreren?
  De heer Gelderman:
  Ze zijn gewoon, niet subliem. Het is gewoon een net
  proces-verbaal, met helderheid over de situatie en over de vraag
  waarom dit middel moet worden gebruikt en waarom iets anders niet
  meer mogelijk is en met een duidelijk beeld van de verdenking. Ik
  vind dat een keurig beeld op grond waarvan je zo’n beslissing kunt
  nemen. (…)
  De heer Vos:
  En biedt u in dit kennelijk strafrechtelijk hoogseizoen
  voldoende weerstand aan verzoeken die door de politie aan uw adres
  gericht worden? Of is het stempelwerk, zoals ook in het rapport van
  de werkgroep gezegd is?
  De heer Gelderman:
  Nee, nee. Het kan zijn dat er in een al lopend gerechtelijk
  vooronderzoek een nieuwe tap moet komen en dat dit razend snel moet
  gebeuren. Dat kan dan, omdat je al wat kennis van de zaak hebt,
  vrij snel beslist worden. Maar dat zijn uitzonderingen. Wij nemen
  bewust de tijd om af te wegen en goed te motiveren, waarom er een
  bepaalde stap gezet wordt. (…)
  De heer Vos:
  Een gesloten CID-traject is gesloten. Als u niets weet van
  het gesloten traject en toch de vraag krijgt of de telefoon mag
  worden afgetapt, dan ligt het bij u om te besluiten of u meer
  informatie inwint, dan wel of u zich voldoende genformeerd
  geacht.
  De heer Gelderman:
  Als er een te kort CID-rapport ligt, vraag ik om meer, want
  ik wil zelf kunnen toetsen wat de grondslag van de vordering is. Ik
  ga niet af op schaduwbeelden.
  De heer Vos:
  U wilt dus weten of er een al dan niet gesloten CID-traject
  heeft plaatsgevonden en wat de inhoud daarvan is.
  De heer Gelderman:
  Ja. Maar ik moet u zeggen dat het contact wat dat betreft
  met ook het OM betrekkelijk open is. Wij zitten in hetzelfde
  gebouw; dat maakt het makkelijk: direct bereikbaar. Het betekent
  dat, als ik een proces-verbaal krijg dat naar mijn smaak te weinig
  informatie geeft, te weinig body heeft, om er voor mijzelf een
  beslissing op te baseren, n telefoontje genoeg is om de officier
  bereid te vinden te komen en uit te leggen wat er aan de hand is.
  (…)
  De heer Vos:
  En als u bijvoorbeeld een proces-verbaal krijgt, waarin
  staat dat uit CID-informatie gebleken is dat iemand betrokken is
  bij een delict in verdovende middelen: wat doet u dan? Gaat u dan
  vragen: wat is die CID-informatie?
  De heer Gelderman:
  Zeker.
  De heer Vos:
  Per definitie?
  De heer Gelderman:
  Ja, in principe misschien wel per definitie; het is maar hoe
  je het uitdrukt. Wanneer voor mij de informatie te weinig grijpbaar
  is, te weinig helder is, vraag ik nader, bijvoorbeeld: wat is het
  karakter van de
  informant? Is hij betrouwbaar of niet
  betrouwbaar? Heeft hij het zelf gezien, deze informatie, of heeft
  hij het maar van horen zeggen? Is het gecheckt en waar blijkt dat
  allemaal uit? Die informatie wordt dan ook verstrekt.

  Noot
  Er zijn rechters-commissarissen die regelmatig overleg met het OM
  en de politie verfoeien. Zij vrezen dat door dergelijke
  besprekingen hun onafhankelijkheid in gevaar komt.
  De tendens om tegenover de rechter-commissaris meer openheid te
  betrachten over hetgeen in het voortraject (ook CID-matig) is
  geschied, is waar te nemen. Er zijn rechters-commissarissen die het
  niet op prijs stellen omtrent het voortraject te worden genformeerd
  als het niet mogelijk is de verdediging tevens op de hoogte te
  stellen. Zij zijn van oordeel dat gelet op hun rechterlijke functie
  de wetenschap waarover zij beschikken ook ter kennis van de
  verdediging moet worden gebracht. Dit vormt een uiterst actueel en
  fundamenteel dilemma binnen het rechter-commissariaat.

  10.3.2 Opsporingsmethoden, rechters-commissarissen en
  rechtbanken

  Van de voorafgaand aan een gerechtelijk vooronderzoek
  toegepaste, niet uitdrukkelijk in de wet geregelde
  opsporingsmethoden wordt de rechter-commissaris niet als van zelf
  op de hoogte gesteld. Dit geldt eveneens voor de toepassing van
  dergelijke methoden gedurende het gerechtelijk vooronderzoek. Ook
  hier doet zich de tendens voor meer openheid te betrachten.

  In het laatste jaar is het gebruik van bepaalde
  opsporingsmethoden in een aantal gevallen pas aan het licht gekomen
  op instigatie van de verdediging. Ter terechtzitting (soms pas in
  hoger beroep) werd de zaak aangehouden teneinde de politie een
  aanvullend proces-verbaal over de toepassing van de
  opsporingsmethoden te doen opmaken. De rechter-commissaris is
  daarbij tot nog toe steeds buiten beeld gebleven.

  Kennis over het gebruik van opsporingsmethoden

  Uit de gesprekken blijkt dat rechters weinig weten over bestaan
  en gebruik van opsporingsmethoden. Als het OM niet wil dat de
  verdachte iets te weten komt, moet het dit ook voor de rechter
  verzwijgen. De mogelijkheid die de rechter-commissaris heeft om de
  verdachte alleen beperkt kennis te laten nemen van de stukken
  (artikel 30 lid 2 Sv) geldt namelijk alleen tijdens het
  gerechtelijk vooronderzoek. Daarna moet hij alle stukken die hij
  gekregen heeft, in het procesdossier voegen.

  Wetgeving biedt een helder toetsingskader. Als een
  opsporingsmethode niet wettelijk is geregeld, is het moeilijker
  voor de rechter-commissaris om die methode te toetsen. De methode
  moet dan ernstig inbreuk maken op grondrechten (privacy) of in
  strijd zijn met ongeschreven normen zoals subsidiariteit en
  proportionaliteit, wil die toetsing tot een weigering leiden.
  Zolang de methoden, voor zover bekend aan de rechter, binnen die
  vrij ruime marges blijven, kan de rechter weinig bezwaar hebben. Om
  wat voorbeelden te noemen: het is voor de rechter niet zinvol om te
  weten of er twee dagen of twee maanden geobserveerd is, als de wet
  en de jurisprudentie aan dat verschil geen gevolgen verbinden. Het
  is evenmin van belang om te weten of de infiltrant een Nederlandse
  of een buitenlandse politieman is, zolang de verdachte maar niet is
  uitgelokt. Bestaan wel duidelijke normen, dan verandert de attitude
  van de rechter onmiddellijk, zoals blijkt uit de diverse uitspraken
  die over het scannen van autotelefoons zonder rechterlijke
  machtiging zijn verschenen.

  Parallelle opsporing en de cordinerend
  rechter-commissaris

  Naarmate het optreden van politie en justitie in de proactieve
  fase langduriger en indringender is, wordt de vraag naar
  rechterlijke controle op die activiteiten sterker. Het zelfde geldt
  ten aanzien van de opsporingsactiviteiten die het OM en de politie
  ontplooien tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, zonder dat de
  rechter-commissaris daarvan in kennis wordt gesteld. Wanneer buiten
  het gerechtelijk vooronderzoek sprake is van (tactisch)
  opsporingsonderzoek wordt dit aangeduid met parallelle opsporing.
  Parallelle opsporing komt in de praktijk veel voor. CID-matig
  (geheim) onderzoek parallel aan het gerechtelijk vooronderzoek kan
  tevens aangeduid worden als parallelle opsporing.

  Er bestaan verschillen van mening over de vraag of de
  rechter-commissaris zich met proactieve en parallelle opsporing
  moet bemoeien. De discussie die naar aanleiding van de benoeming
  van cordinerend rechters-commissarissen is opgekomen, draait onder
  meer om de vraag of de cordinerend rechter-commissaris niet teveel
  betrokken zal raken bij de taak van kernteams om de criminaliteit
  te bestrijden en daardoor zijn
  onafhankelijke en onpartijdige positie zal verliezen. Het lijkt
  erop dat de meeste rechters dat gevaar vrezen. De beoordeling van
  de beslissingen van de (cordinerend) rechter-commissaris door de
  zittingsrechter vormt een ander probleem. In het huidige systeem
  past niet dat een zittingsrechter zich zou moeten houden aan het
  oordeel dat eerder door een rechter-commissaris in dezelfde zaak is
  gegeven. Noot

  De heer Rouvoet:
  Zou het voor u een aanvaardbaar alternatief zijn als u van
  een ander lid van de zittende magistratuur, bijvoorbeeld een

  rechter-commissaris, een seintje zou kunnen krijgen dat hij
  ernaar heeft gekeken in een besloten zitting? De heer Gelderman
  heeft hier vrijdag bepleit om de cordinerende

  rechter-commissaris die rol te geven: het is getoetst; het is
  voor elkaar. Of zou u dan als zittingsrechter toch meer willen
  weten over feiten en omstandigheden?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk dat het uiteindelijk aan de zittingsrechter is om te
  toetsen of er netjes is gehandeld in de opsporing. Ik denk wel dat
  het kan helpen als een
  rechter-commissaris er van tevoren
  naar kijkt en er misschien wat dingen rechtgetrokken worden of
  nadere informatie wordt gevraagd. Je krijgt dan zo in minder
  gevallen problemen op de zitting. Ik denk dat het uiteindelijk de
  verantwoordelijkheid is van de zittende rechter, ter zitting,
  openbaar, ook kenbaar voor de verdediging, om te toetsen.
  De heer Rouvoet:
  Bij de rechter-commissaris die een toetsende rol
  gespeeld heeft moet er dus niet een geheim mapje blijven dat u niet
  onder ogen zou komen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Het gebeurt nu natuurlijk ook met de telefoontap.
  De
  rechter-commissaris geeft daar een machtiging voor, maar
  het komt wel voor dat er gezegd wordt, dat er op een bepaald moment
  onvoldoende aanleiding of onvoldoende verdenking was om die
  machtiging tot
  telefoontap af te geven. Dan wordt daar toch
  weer naar gekeken.
  Noot
  De voorzitter:
  Ik wil nog n aspect aan de orde stellen, dat vaak naar voren
  is gebracht van de zijde van het OM, namelijk dat in de nieuwe
  opzet een rechter, dan wel een Raadkamer, dan wel een

  rechter-commissaris in besloten, geheime zitting methodieken zou
  moeten beoordelen en wel veel eerder in de strafvorderlijke fase.
  Bent u daar een voorstander van? Zoudt u dat toejuichen?
  Mevrouw Rutten-Roos:
  Ik denk dat dat in bepaalde gevallen voor betrokkenen,
  opsporingsambtenaren, officieren van justitie, een steun kan zijn
  als een bepaalde opsporingsmethode van te voren getoetst kan worden
  door een cordinerend
  rechter-commissaris, die niet te veel
  over de zaak te zeggen moet hebben, die dat op enige afstand
  beoordeelt. Als dat zo is, is er niets op tegen dat

  rechter-commissarissen zich daarvoor beschikbaar stellen. Ik
  geloof alleen niet dat het iets zal afdoen aan de plicht van de
  rechter die uiteindelijk op de zitting over een zaak oordeelt, om
  toch alles te beoordelen. Het is dus niet zo dat een dergelijk
  oordeel niet meer gegeven zal moeten worden, omdat in een eerdere
  fase een
  rechter-commissaris al iets heeft
  gefiatteerd.
  De voorzitter:
  Maar de bedoeling was nu juist: ik wil alles wel vertellen
  maar dan in het geheim aan een rechter. Die rechter zet er dan een
  stempel op en dan zou u er zich niet meer mee bezighouden.
  Mevrouw Rutten-Roos:
  Ik denk, dat dit laatste nooit kan worden bereikt. Ik denk
  dat je niet kan zeggen dat voor een zittingsrechter, die
  uiteindelijk over de zaak oordeelt, een bepaald onderdeel taboe kan
  zijn omdat in de loop van een procedure er feiten of omstandigheden
  naar voren kunnen komen, waardoor toch iets wat eerder gefiatteerd
  is ter discussie komt. Dan moet dat toch op de een of andere manier
  uitgezocht worden. Dat kan bijvoorbeeld ook – als het iets wat per
  se niet op de zitting mag gebeuren – door de zaak terug te
  verwijzen naar wellicht diezelfde
  rechter-commissaris. Maar
  daarmee de zaak onttrekken aan het oordeel op de zitting? Ik weet
  niet of dat de bedoeling is maar ik zie dat niet goed…

  Noot

  Betoogd is wel dat er wetgeving moet komen die een besloten
  informatief vooronderzoek regelt, een nieuwe, eigensoortige
  onderzoeksfase onder leiding van een eveneens eigensoortige
  rechter-commissaris, aan wie ad hoc, vooraf, de te hanteren
  opsporingsmethoden worden voorgelegd. Noot De pas
  ontstane figuur van cordinerend rechter-commissaris zou deze rol
  kunnen vervullen. Deze zou over zijn handelen een besloten journaal
  moeten bijhouden, waaruit hij zou kunnen putten indien de rechtbank
  meer informatie wil hebben. Onder anderen minister Sorgdrager heeft
  gepleit voor een raadkamer van drie rechters die in beslotenheid
  moet beoordelen of toestemming kan worden gegeven voor het gebruik
  van een methode dan wel de geoorloofdheid achteraf toetst.
  Noot

  In de kring van de cordinerend rechters-commissarissen worden
  mogelijkheden gezien voor de cordinerend rechter-commissaris om
  onder de huidige regelgeving al toezicht op parallelle opsporing te
  houden, doch onder de voorwaarde dat politie en OM daartoe
  gelegenheid bieden. Noot De aanhangige wetgeving biedt
  geen duidelijke oplossing voor de hier geschetste dilemma’s. Het
  hierboven reeds vermelde ontwerp-artikel 177a Sv voorziet in een
  plicht voor het OM de rechter-commissaris tijdens het gerechtelijk
  vooronderzoek te informeren over opsporingsactiviteiten die buiten
  dat vooronderzoek zijn ondernomen. Hoe deze informatieverplichting
  ook wordt bevonden, het toezicht op niet in de wet geregelde
  opsporingsmethoden wordt er niet door vergroot. Intussen zou er ook
  duidelijkheid moeten zijn of deze plicht tot melding van parallelle
  opsporing door het OM aan de rechter-commissaris ook betrekking
  heeft op CID-matige en daarmee geheime toepassing van bijzondere
  opsporing.

  Dit leidt tot een sombere slotsom. Over oplossing van de
  problematiek wordt geheel verschillend gedacht. Verdere
  rechterlijke bemoeienis is zeker niet algemeen aanvaard in verband
  met het veronderstelde gevaar van aantasting van de
  onafhankelijkheid. Voor zover er al wordt gepleit voor meer
  rechterlijke bemoeienis dringt niet een bepaalde optie sterk naar
  voren.

  Beoordeling van de opsporingsmethoden door de
  rechter

  Hierboven werd al geconstateerd dat het voor de rechter, als hij
  het al zou willen, moeilijk is buitenwettelijke opsporingsmethoden
  via jurisprudentie te normeren, en dat vaak niet de
  rechter-commissaris, maar de zittingsrechter met het feit wordt
  geconfronteerd dat een bepaalde opsporingsmethode is gebruikt. Wet
  en jurisprudentie bieden weinig houvast. Het grootste deel van de
  rechters is vrij uitgesproken over het feit dat niet zij, maar de
  wetgever moet voorzien in lacunes in de wetgeving. Anderen wijzen
  erop dat nadere wetgeving niet zaligmakend is:

  De heer Koekkoek:
  Misschien mag ik u de overwegingen van het Hof voorhouden.
  Het Hof rekent het zich tot zijn taak om eventuele lacunes in de
  wettelijke of jurisprudentile regelgeving ten aanzien van de
  gehanteerde onderzoeksmethode te vullen door alsnog regels vast te
  stellen.
  De heer Willems:
  Dat is naar onze overtuiging de positie van de rechter. Die
  constateert het skelet, zoals het er ligt. Hij constateert lacunes
  en hij geeft daarover zijn eigen gedachten en eigen
  regels.
  De heer Koekkoek:
  U vindt het begrijpelijk dat anderen dat opvatten als
  wetgever-plaatsvervanger.
  De heer Willems:
  Dat is een term die modieus is geworden sinds de Hoge Raad
  een aantal arresten in civiele zaken heeft gewezen. Ik heb geen
  bezwaar tegen dat taalgebruik, maar het is geen categorie die voor
  mij iets betekent.
  De heer Koekkoek:
  Het is de normale taak van de rechter.
  De heer Willems:
  Ja. Het vaststellen van de lacune impliceert dat de rechter
  op dat moment iets moet gaan opschrijven.
  De voorzitter:
  Wilt u dat de wetgever die lacunes vult?
  De heer Willems:
  Het is op zichzelf wenselijk wanneer er algemene regelgeving
  komt die het terrein beter afbakent dan nu het geval is. Ik kan
  echter niet bedenken hoe dat zou moeten, maar in de debatten zie je
  ook steeds terugkeren dat het buitengewoon moeilijk is om het zo te
  definiren dat je de discussies, zoals die nu spelen, niet terug
  ziet komen. Ik meen – ik heb er wel wat over nagedacht – dat je
  niet veel verder komt dan het in algemene termen definiren van
  bevoegdheden. Daarnaast kun je de momenten aangeven waarop bepaalde
  machinerien in werking zouden kunnen treden, zoals 27
  Strafvordering doet. Verder kun je de buitengrenzen definiren. Een
  klein voorbeeldje. In de wet staat naar mijn mening niet geregeld
  dat een camera langs de autosnelweg mag functioneren ten gerieve
  van het vaststellen van de snelheid. Zeg je dan dat dit een niet in
  de wet geregelde opsporingsmethode is? Voor mijn part, alleen het
  heeft geen betekenis. Zeg je dat het niet mag? Ik heb er geen
  twijfel over dat het wel mag. Je kunt het, lijkt mij, niet
  specifiek wettelijk regelen. Als u het wel kunt, dan moet u het
  natuurlijk niet nalaten. Je kunt echter niet precies regelen wat
  wel en niet mag. Het blijft altijd iets algemeens houden. Daarom
  moet je het volgens mij anders insteken.
  Noot

  De meeste rechters vinden het niet noodzakelijk alles te weten wat
  er tijdens de opsporing gebeurt, zolang essentile informatie maar
  niet wordt verzwegen. Het vertrouwen in de juistheid van de
  volledigheid van de processen-verbaal is afgenomen, maar nog steeds
  groot.

  Observatie van personen, inkijkoperaties

  Observatie van personen, al dan niet met videocamera’s wordt een
  zaak van het OM geacht, al willen sommigen wel op de hoogte worden
  gesteld. Het feit dat inkijkoperaties niet met hen worden besproken
  verontrust de meeste rechters-commissarissen niet, al lijken zij
  het wel te waarderen als zij over parallelle opsporingshandelingen
  worden genformeerd.

  Tappen van telecommunicatie

  Voor het aftappen van telecommunicatie geldt een wettelijke
  regeling. In dat licht lijkt een rechterlijk verbod van niet door
  de wet geregelde vormen van het aftappen van gegevensverkeer voor
  de hand te liggen. Zo valt
  het onrechtmatig verklaren van het aftappen van de telefax (onder
  het regime van artikel 125g oud Sv) en van het scannen te begrijpen
  (zie onder Scannen). Noot Zie voor de effectiviteit van
  het tappen bijlage 5 Methoden, hoofdstuk 3 Observatie.

  De rechters-commissarissen verschillen onderling in de wijze
  waarop zij controle uitoefenen op het aftappen van
  telecommunicatie. Er zijn twee soorten controle, namelijk bij
  aanvang van de tap en bij verlengingsbeslissingen. In beide
  gevallen wordt de mate van verdenking in eerste instantie vooral
  getoetst aan de hand van een door de politie daartoe vervaardigd
  rapport. Bij een verlenging speelt uiteraard een rol of en
  inhoeverre uit de telefoongesprekken blijkt dat de verdachte eraan
  deelneemt en deze gesprekken belastende informatie opleveren. Bij
  een verlengingsverzoek worden dan ook niet zelden de belastende
  gesprekken gevoegd. Voor zover het onderzoeken naar georganiseerde
  criminaliteit betreft heeft de toetsing aan proportionaliteit en
  subsidiariteit weinig zelfstandige waarde. Er wordt vanuit gegaan
  dat de criminaliteit ernstig is (proportionaliteit) en dat het
  bewijs moeilijk op andere wijze te verkrijgen is (subsidiariteit).
  In grote onderzoeken wordt eigenlijk standaard getapt. De
  belangrijke discussie betreft vooral de vraag welke lijnen mogen
  worden getapt; voldoende aannemelijk moet zijn dat de verdachte aan
  de gesprekken deelneemt. De commissie heeft geen
  rechter-commissaris gesproken die de processen-verbaal van de
  gevoerde gesprekken stelselmatig aan de hand van de banden of
  diskettes met opgenomen gesprekken controleert. Een betrekkelijk
  kleine minderheid leest de journalen met de volledig uitgewerkte
  gesprekken. De meesten verlaten zich op de processen-verbaal die de
  politie opstelt om de vordering tot verlenging van de telefoontap
  te onderbouwen. Er wordt geen genoegen genomen met
  standaardformuleringen als: het strafbare feit is nog niet tot
  klaarheid gebracht en er zijn aanwijzingen dat de verdachte erbij
  betrokken is.

  De heer Vos:
  Durft u uw hand in het vuur te steken voor het feit dat de
  banden waar de gesprekken op staan, na vijf jaar vernietigd
  worden?
  De heer Gelderman:
  Dat weet ik niet.
  De heer Vos:
  Is het niet een taak voor de rechter-commissaris, in
  de controle?
  De heer Gelderman:
  Een zaak die vijf jaar loopt, komt vrijwel niet voor. In het
  kader van een gerechtelijk vooronderzoek dat afgesloten wordt,
  wordt bekeken welk deel van de tapverslagen bewijsmateriaal is –
  dat deel dient in het dossier te worden gevoegd om zijn
  bewijsfunctie te hebben – en welk deel wordt vernietigd. Sinds
  enige tijd wordt het materiaal bewaard, totdat de
  advocatuur
  heeft aangegeven, aan het materiaal dat niet in het dossier is
  gevoegd, geen behoefte meer te hebben. Het moet nagekeken kunnen
  worden, maar daarna wordt het vernietigd in het kader van de zaak.
  Ik heb altijd begrepen dat die banden gewoon overgespoeld worden.
  (…)
  De heer Koekkoek:
  Artikel 125h van het Wetboek van Strafvordering zegt: De
  rechter-commissaris doet te zijnen overstaan processen-verbaal
  en andere voorwerpen – bandjes bijvoorbeeld – waaraan een gegeven
  kan worden ontleend zo spoedig mogelijk vernietigen. Wat betekent
  te zijnen overstaan als u er niet bij zit? (…)
  De heer Gelderman:
  Onder zijn verantwoordelijkheid, dus dat hij het wist.
  Hetzelfde is dat de
  rechter-commissaris de huiszoeking doet.
  Hij mag nu gelukkig tussendoor wel even weg. Hij doet het vooral
  niet zelf, want hij heeft helemaal niet de vaardigheden om
  verstandig en systematisch huiszoeking te doen. Dat geldt ook
  hierbij. Ik denk dat je het praktisch moet interpreteren. Dat
  ontslaat de
  rechter-commissaris echter niet van de
  waarneming, van het opdracht geven en van het vragen of het gebeurd
  is. Maar ik heb ook van collega’s niet begrepen dat het en detail
  checken vaak gebeurt.
  De heer Koekkoek:
  Het is een ruime interpretatie van te zijnen overstaan. U
  zit nu tegenover ons. Dat kunnen wij waarnemen. Als het gaat om het
  vernietigen van spullen en als er te zijnen overstaan staat, dan
  moet er een directe controle op zijn.
  De heer Gelderman:
  Bij de sluiting van een tap krijg ik een proces-verbaal
  waarin staat dat de banden zijn vernietigd. Daar ben ik zelf niet
  bij geweest. Maar het proces-verbaal krijg ik. (…) Als ik van de
  politie een proces-verbaal krijg waarin onder ambtsede wordt
  verklaard dat de banden zijn gewist, dan ga ik daarvan uit. Ik ga
  dan niet zelf naar een bureau ergens in het arrondissement om te
  kijken of het inderdaad gebeurd is.
  Noot

  Bij gelegenheid van het eerste verhoor door de rechter-commissaris
  dient de verdachte ervan op de hoogte te worden gesteld dat een
  gerechtelijk vooronderzoek tegen hem geopend is. Hem wordt een
  afschrift van de vordering tot het openen van gerechtelijk
  vooronderzoek ter hand gesteld waarop aangetekend is dat het
  onderzoek ook daadwerkelijk is geopend. De raadsman zal in het
  algemeen wel nakijken wanneer het gerechtelijk vooronderzoek is
  geopend en daaruit kunnen afleiden of en zo ja, hoelang er is
  getapt. Uiterlijk bij gelegenheid van de sluiting van het
  gerechtelijk vooronderzoek kan de verdachte ook kennis nemen van de
  inhoud van de tapverslagen.

  Naar huidig recht raakt alleen de verdachte die wordt getapt op
  de hoogte. Wanneer ook telefoonaansluitingen van anderen dan de
  verdachte zijn getapt worden deze personen niet door justitie op de
  hoogte gesteld. Noot Het is niet uitgesloten dat de
  verdachte deze informatie wel aan derden geeft.
  Hier moet nog worden gewezen op de tap in het kader van een
  gerechtelijk vooronderzoek tegen een onbekende persoon (de
  zogenaamde NN-tap). Een gerechtelijk vooronderzoek tegen NN moet
  volgens de wet zo spoedig mogelijk op naam worden gesteld. Het moet
  dan uiteraard wel mogelijk zijn een persoon als verdachte aan te
  wijzen. Als het niet mogelijk wordt geacht het gerechtelijk
  vooronderzoek op naam te stellen, zal nooit iemand vernemen dat een
  bepaalde lijn is getapt. Hier dreigt wel gevaar van misbruik door
  bij gebreke aan voldoende onderzoeksresultaat de tap niet op naam
  te stellen, ook in geval er wel een persoon wordt getapt van wie
  kan worden gezegd dat er voldoende verdenking is, maar onvoldoende
  bewijs. Niet aannemelijk is geworden dat van dergelijk misbruik
  sprake is. Wel werken enkele rechters-commissarissen eraan mee dat
  de resultaten van een NN-tap gescheiden worden gehouden van het
  dossier in het later op naam te openen gerechtelijk vooronderzoek.
  In omvangrijke zaken lopen vaak tegen een verdachte meerdere
  gerechtelijke vooronderzoeken en worden bepaalde stukken uit het
  dossier van de ene verdachte niet zonder meer gevoegd in het
  dossier van de andere verdachte.

  Scannen

  Het scannen van autotelefoons en semafoons geschiedde tot voor
  kort doorgaans buiten de rechter-commissaris om. Veelal was hij
  daarvan niet op de hoogte. Met name de rechtspraak van het
  Amsterdamse gerechtshof in de zaken-R. en -Z. hebben tot een
  wijziging van de praktijk geleid. Noot Tegenwoordig
  wordt voor het afluisteren van gegevensverkeer door middel van een
  scanner wel een machtiging gevraagd (artikel 125g Sv).
  Gegevensverkeer via autotelefoons kan worden afgeluisterd krachtens
  artikel 125g Sv. Enkele rechters-commissarissen achten scannen
  zonder machtiging om vast te stellen of er gebeld wordt en met welk
  nummer, toelaatbaar, anderen vinden een voorafgaande machtiging
  steeds noodzakelijk. Zie bijlage 5 Methoden, hoofdstuk 3
  Observatie.

  Direct afluisteren

  Direct afluisteren is niet in de jurisprudentie aan de orde
  geweest, behalve in gevallen waarin door de verdediging werd
  gesteld dat dat was gebeurd en de rechter het niet aannemelijk
  achtte. Tijdens de interviews is geen rechter-commissaris gesproken
  die ooit in kennis was gesteld van het feit dat er direct was
  afgeluisterd zonder dat een van de deelnemers aan het gesprek
  daarvan op de hoogte was gesteld. In hoofdstuk 3 Observatie van
  bijlage 5 Methoden valt te lezen dat in een aantal gevallen
  wel is afgeluisterd zonder medeweten van de deelnemers aan het
  gesprek.

  Infiltranten, informanten, deals

  Het verschijnsel infiltranten en informanten lijkt meer
  verontrusting te veroorzaken dan observatie of inkijkoperaties.
  Hier klagen leden van de zittende magistratuur over een gebrek aan
  openheid bij het OM en de politie. Al wordt het op zichzelf
  begrijpelijk geacht dat niet alles over de informant kan worden
  prijsgegeven, toch moet de rechter zijn toetsende taak kunnen
  uitoefenen. Vaak worden zowel de rechter-commissaris als de
  zittingsrechter onkundig gelaten van CID-operaties. De
  rechter-commissaris wordt – zij het soms pas achteraf – in de
  meeste gevallen wel genformeerd over politie-infiltraties.

  De heer Vos:
  Meneer Koers, het is een succesvol traject geweest en het
  heeft helemaal tactisch gelopen. Hoe is de afweging gemaakt om hier
  een tactisch traject te lopen en niet ook een gedeelte CID-matig te
  laten plaatsvinden?
  De heer Koers:
  Wij hebben vanaf het begin de keuze gemaakt: het
  infiltratietraject met gebruikmaking van
  politie-infiltranten
  moet leiden tot bewijs, zodat de zaak uiteindelijk aan de
  zittingsrechter voorgelegd kan worden. Het begin van het onderzoek
  is wel afgeschermd voor het tactische team. Het liep in die zin –
  zou je kunnen zeggen – een beetje onder regie van mij, op dat
  moment als
  CID-officier maar gaandeweg hebben wij meer
  bekendheid binnen het team aan het infiltratietraject gegeven. Op
  een gegeven moment is ook de

  rechter-commissaris op de hoogte gesteld, dat dit traject
  liep.

  De voorzitter:
  Was daar een speciale reden voor omdat op zichzelf toch
  infiltratietrajecten niet aan de
  rechter-commissaris gemeld
  hoeven te worden, zoals het er nu bij staat?
  De heer Koers:
  Neen, maar in dit onderzoek, waar er heel intens overleg met
  de
  rechter-commissaris was, vonden wij het niet
  verstandig… omdat op een gegeven moment de

  rechter-commissaris, die de verantwoordelijkheid voor een
  gerechtelijke vooronderzoek heeft en die de verantwoordelijkheid
  heeft voor het afluisteren van telefoons… om hem onkundig te
  laten van dit traject, dat uiteindelijk toch openbaar zou
  worden.

  (…)

  De voorzitter:
  En als hij gezegd had neen, doe dat niet?
  De heer Koers:
  Dan hadden we tegen hem gezegd, dat dit al liep en dat er
  geen neen meer tegen was te zeggen. Dit is iets wat voor onze
  verantwoordelijkheid komt. De zittingsrechter bepaalt straks wel of
  het goed is of niet goed is.
  Noot

  Het komt wel voor dat een informant bij gelegenheid van zijn
  verhoor als verdachte door de rechter-commissaris te kennen geeft
  dat hij als informant voor de politie heeft gefungeerd. Wanneer dit
  voor zijn eigen zaak van belang is, zal de rechter-commissaris
  nader onderzoek instellen. Daarbij is het uiteraard met name van
  belang na te gaan of en in hoeverre de informant/verdachte
  strafbare feiten heeft gepleegd met toestemming van de CID.

  Het horen van informanten als getuige is niet gebruikelijk. De
  rechter-commissaris is bij het achterhalen van de identiteit van de
  getuige afhankelijk van de CID. Veelal verzet het OM zich tot het
  uiterste wanneer het de identiteit prijs moet geven. Aan de
  informant is immers vertrouwelijkheid toegezegd.

  De heer Pieters:
  (…) het kan ook heel goed zijn dat de informant
  onvindbaar is als getuige. In het uiterste geval komt hij gewoon
  niet opdagen.
  De voorzitter:
  Zorgt u daar dan ook voor?
  De heer Pieters:
  In het uiterste geval zal ik daar inderdaad voor zorgen.
  Noot Met de regeling van de anonieme getuige lijken de
  rechters vooralsnog tevreden, maar ze benadrukken dat ze er nog
  weinig ervaring mee hebben. Over deals met criminelen is er
  stelligheid bij de rechters-commissarissen: onmogelijk, zolang de
  wet de ruimte niet geeft.

  10.3.3 Sturing en controle door de rechter-commissaris

  De beslissing over de opportuniteit (wenselijkheid en noodzaak)
  van het onderzoek berust bij het openbaar ministerie. Het sturen
  van het OM is niet de wettelijke taak van de rechter-commissaris.
  De rechters-commissarissen zien daarin ook geen taak voor zichzelf.
  Politie en OM bepalen aard en omvang van de zaken die aan de
  rechter-commissaris worden voorgelegd en het moment daarvan.
  Doorgaans wordt de rechter-commissaris pas in een laat stadium in
  het onderzoek betrokken. Hij heeft dan een informatie-achterstand
  ten opzichte van de officier van justitie en de politie. In grotere
  onderzoeken is het gebruikelijk dat de rechter-commissaris vanaf
  het moment dat hij erbij is betrokken door de recherchechef en de
  zaaksofficier op belangrijke momenten wordt bijgepraat, maar veel
  vaker dan een paar keer gedurende een onderzoek zal dat niet
  gebeuren. Het is de vraag of dit steeds voldoende is voor een
  gedegen oordeel over de aan de rechter-commissaris voorgelegde
  verzoeken. Wanneer de rechter zelf het idee heeft dat hij over te
  weinig informatie beschikt, neemt hij contact op met de behandelend
  officier. Deze kan wellicht aanvullende informatie verschaffen,
  waardoor het oordeel van de rechter-commissaris wordt benvloed.
  Veel rechters-commissarissen weigeren informatie tot zich te nemen
  als die niet ook aan de verdediging ter beschikking wordt gesteld,
  vooral als die informatie de doorslag moet geven bij een
  beslissing. Door anderen wordt het reeds genoemde artikel 30 Sv in
  stelling gebracht. Ontbrekende informatie wordt dan wel op papier
  gezet, maar voorlopig niet aan de verdediging gegeven.
  Rechters-commissarissen zoeken in beginsel geen contact met de
  politie buiten de officier om. Zij zoeken wel contact als zij menen
  dat de politie aanvullende getuigen moet horen, of bepaalde
  getuigen aanvullende vragen moet stellen. Noot Ook bij
  huiszoekingen is veel overleg. Er worden wel werkbezoeken afgelegd,
  maar dat gebeurt meer ter kennismaking en om de relaties te
  onderhouden. Van sturing van de politie is geen sprake.

  De voorzitter:
  Spreekt u ook wel eens zelf met de politie?
  De heer Gelderman:
  Niet rechtstreeks. Dat wil zeggen: de politie komt wel met
  de officier mee, maar mijn contacten met de politie, voor zover die
  zo kunnen worden genoemd, lopen via de officier.
  De voorzitter:
  Dus u spreekt nooit zelf met de politie?
  De heer Gelderman:
  Alleen met de officier samen; ik ga niet om de officier heen
  een zelfstandig contact zoeken.
  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken