• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 10.2 Taak en organisatie

  10.2 Taak en organisatie

  10.2.1 De taak van de rechter-commissaris

  De rechter-commissaris heeft twee hoofdtaken. Hij dient
  allereerst het gebruik van ingrijpende dwangmiddelen te bewaken,
  dat wil zeggen te beslissen of in het belang van het
  strafrechtelijk onderzoek inbreuken op vrijheid
  en privacy van verdachten en andere personen kunnen worden gemaakt.
  Deze bevoegdheid hangt samen met de onafhankelijkheid van de
  rechter-commissaris. Hij wordt beter dan de officier van justitie
  in staat geacht een onpartijdig oordeel te vellen. Als de officier
  van justitie zulke ingrijpende maatregelen nodig acht, zal hij
  daarvoor altijd de toestemming van de rechter-commissaris moeten
  vragen. De toepassing van de klassieke dwangmiddelen wordt door de
  officier gevorderd en de rechter-commissaris beslist op die
  vordering. De tweede hoofdtaak is het instellen en verrichten van
  het gerechtelijk vooronderzoek door het verhoren van verdachten en
  getuigen (artt. 181, 184 lid 2, 185, 200 en 210 Sv), het
  onderzoeken van plaatsen (artt. 112 en 192 Sv) en andere
  onderzoekswerkzaamheden. De rechter-commissaris voert zijn taken in
  beginsel uit in aanwezigheid van de verdachte of diens raadsman,
  die hij steeds de gelegenheid moet geven vragen te stellen en
  opmerkingen te maken.

  De organisatie van het gerechtelijk vooronderzoek is onderzocht
  door de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering, de
  commissie-Moons. Haar aanbevelingen die zijn uitgemond in
  wetsvoorstellen worden in paragraaf 10.2.5 besproken.

  Artikel 177 Sv bepaalt dat de rechter-commissaris, zoveel
  mogelijk in overleg met de officier van justitie, het doen van
  nasporingen kan opdragen en bevelen kan geven aan
  opsporingsambtenaren. Het is de taak van de rechter-commissaris om
  onvolkomenheden in het onderzoek van politie en OM te signaleren en
  aanvullende opsporing te doen of te laten doen. Verder kan hij
  evenzeer onderzoek doen of laten doen naar aanleiding van verweren
  van de verdediging, bijvoorbeeld het nagaan van een alibi.

  Hij kan ook onderzoek laten doen naar de persoonlijkheid of de
  achtergronden van de verdachte, bijvoorbeeld in de vorm van een
  psychiatrisch rapport. Als de rechter-commissaris de indruk heeft
  dat door de verhoren en andere activiteiten de zaak voldoende tot
  klaarheid is gebracht, sluit hij het gerechtelijk vooronderzoek
  (artikel 237 Sv). Na sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek
  moet de zaak gereed zijn voor de terechtzitting. Er wordt wel
  gesproken van het panklaar maken van een zaak voor de zitting.

  De positie van de rechter-commissaris is enigszins dualistisch.
  Enerzijds is hij betrokken bij het onderzoek – formeel is hij de
  leider van het gerechtelijk vooronderzoek – en anderzijds is hij
  als rechter toetser of controleur. Voor een toetsende functie wordt
  een zekere afstandelijkheid wenselijk geacht. Dit staat op
  gespannen voet met het leiding geven aan het onderzoek. In de
  praktijk heeft de rechter-commissaris niet de dagelijkse leiding
  van het gerechtelijk vooronderzoek. Doorgaans laat hij zich
  regelmatig op de hoogte stellen van de voortgang van het onderzoek.
  Dat gebeurt bijvoorbeeld bij gelegenheid van de (nieuwe)
  vorderingen tot toepassing van dwangmiddelen of bij gelegenheid van
  de verlenging van tapbeschikkingen. De mate waarin de
  rechter-commissaris zich daadwerkelijk met het onderzoek inlaat,
  verschilt per kabinet en per rechter-commissaris.

  Feitelijke werkzaamheden in grote strafzaken

  De werkzaamheden van de rechter-commissaris kunnen worden
  verduidelijkt door een beschrijving van de gang van zaken bij een
  strafzaak van behoorlijke omvang. In dergelijke zaken is doorgaans
  sprake van een gerechtelijk vooronderzoek. De officier van justitie
  zal als regel na een voorafgaand opsporingsonderzoek een
  gerechtelijk vooronderzoek vorderen teneinde de toepassing van
  dwangmiddelen, zoals de telefoontap en de huiszoeking mogelijk te
  doen zijn. Voorafgaande aan de vordering gerechtelijk vooronderzoek
  ter fine van tappen en/of huiszoeking is er niet zelden informeel
  vooroverleg tussen rechter-commissaris en officier van justitie. In
  dat informele vooroverleg wordt de rechter-commissaris genformeerd
  over het reeds verrichte onderzoek en worden de mogelijkheden van
  het gerechtelijk vooronderzoek besproken. Een schriftelijke
  vordering van de officier van justitie gaat vergezeld van
  rapportage van de politie in de vorm van een proces-verbaal ter
  onderbouwing van de verdenking en de noodzaak tot het toepassen van
  een dwangmiddel. Aan de hand van deze doorgaans summiere stukken
  toetst de rechter-commissaris of er een verdenking is, en als die
  er is, opent hij een gerechtelijk vooronderzoek. Deze toetsing
  wordt bemoeilijkt in het geval de politierapportage bestaat uit
  informatie van de Criminele inlichtingendienst. In dat geval is de
  rechter-commissaris nauwelijks in staat de betrouwbaarheid van de
  informatie na te gaan. Daarom bestaat er in veel kabinetten de
  hoofdregel dat een gerechtelijk vooronderzoek niet geopend wordt
  uitsluitend op de CID-informatie die afkomstig is uit een enkele
  bron.

  Afhankelijk van zijn wensen en de mededeelzaamheid van de
  officier en de politie ontvangt hij (doorgaans mondeling)
  informatie over het lopende opsporingsonderzoek, zoals een
  infiltratietraject. Ingeval een gerechtelijk vooronderzoek ten
  behoeve van het tappen van telefoongesprekken wordt gevorderd,
  blijft de activiteit van de
  rechter-commissaris in eerste
  instantie beperkt. De
  rechter-commissaris neemt (globaal)
  kennis van de inhoud van de door de politie in de vorm van een
  proces-verbaal uitgewerkte gesprekken. Hij verlengt desgevorderd de
  machtiging tot tappen mits hij daartoe voldoende grond aanwezig
  acht. Hierdoor krijgt de
  rechter-commissaris zicht op het
  verloop van het onderzoek. Vervolgens wordt hij veelal benaderd
  om

  een datum voor de huiszoeking te bepalen. Voorafgaand aan de
  huiszoeking(en), die vaak op meer plaatsen tegelijk worden
  gehouden, vindt een briefing plaats. Tijdens de briefing of daaraan
  voorafgaand vindt er overleg plaats over het tijdstip en de wijze
  van binnentreden (al dan niet met geweld), over de intensiteit van
  het zoeken, over de vraag of bewoners al dan niet aanwezig kunnen
  zijn bij de zoeking, over de mogelijkheid van onderzoek van
  computers, over de voorwerpen die in beslag genomen zullen worden
  en de vraag of de officier van justitie tijdens de zoeking aanwezig
  is of dat volstaan kan worden met een hulp-officier van justitie.
  Voorts zal besproken worden of er gelijktijdig in verschillende
  panden kan worden binnengetreden en hoelang de situatie ter plaatse
  bevroren moet worden in afwachting van de komst van de

  rechter-commissaris. Wanneer al dan niet tijdens een lopend
  gerechtelijk vooronderzoek verdachten worden aangehouden en in
  verzekering gesteld, zal voor de afloop van de eerste
  inverzekeringstelling de
  rechter-commissaris de
  rechtmatigheid van de inverzekeringstelling moeten beoordelen of
  desgevorderd moeten beslissen over de inbewaringstelling. In dat
  kader dient er een verhoor van de verdachte plaats te vinden. Dat
  verhoor strekt ertoe na te gaan of er voldoende aanleiding is de
  verdachte langer gedetineerd te houden. De
  rechter-commissaris
  toetst of er ernstige bezwaren zijn tegen de verdachte en of er
  voldoende grond is voor de voortzetting van het voorarrest. In de
  praktijk wordt de inverzekeringstelling doorgaans niet verlengd,
  maar vordert de officier van justitie inbewaringstelling in geval
  hij voortzetting van de detentie wenst.
  Door het verhoor van de
  verdachte komen de belangen van de verdachte in het kader van het
  gerechtelijk vooronderzoek beter in beeld voor de
  rechter-commissaris. Tijdens het verhoor van de verdachte door de
  rechter-commissaris kan de raadsman van de verdachte aanwezig zijn.
  Ten behoeve van de voorgeleiding bij de rechter-commissaris wordt
  door de politie een zogenaamd voorgeleidingsproces-verbaal
  opgemaakt. In dat stadium zijn in de regel de overige stukken
  (waaronder de verslagen van de afgeluisterde telefoongesprekken)
  voor de verdediging nog niet toegankelijk. Het
  voorgeleidingsproces-verbaal bestaat uit een globale weergave van
  de stand van het onderzoek en behelst de verklaringen van de
  verdachte tegenover de politie en eventuele getuigenverklaringen,
  waaronder de aangifte van een strafbaar feit.

  Vanaf het verhoor krijgt de rechter-commissaris meer greep op
  het gerechtelijk vooronderzoek. In dit stadium is het niet
  gebruikelijk dat nadere onderzoekshandelingen door de
  rechter-commissaris worden genitieerd. Doorgaans zal de verdediging
  later schriftelijk te kennen geven welke onderzoekshandelingen (met
  name het horen van getuigen) zij gewenst acht. Het komt ook wel
  voor dat de officier om nader onderzoek van de rechter-commissaris
  vraagt of dat de rechter-commissaris ambtshalve overgaat tot het
  horen van getuigen. Dit is echter uitzondering. In het stadium van
  voorgeleiding wordt veelal wel beslist over de vraag of
  psychiatrische rapportage van de verdachte noodzakelijk is.

  Wanneer de rechter-commissaris getuigen hoort, gaat
  het vaak om getuigen die al door de politie zijn ondervraagd. De
  verdediging wordt op deze wijze in de gelegenheid de
  betrouwbaarheid van de getuige te toetsen. Verhoor van andere
  getuigen, door de verdediging voorgedragen, is zeker geen
  uitzondering. Onder de getuigen neemt de bedreigde getuige een
  bijzondere plaats in (art. 226a e.v. Sv). Hierop wordt nader
  ingegaan in bijlage 5 Methoden, hoofdstuk 4

  Informanten.

  Rogatoire commissies in het kader van internationale
  rechtshulpverdragen spelen in toenemende mate een rol in het
  gerechtelijk vooronderzoek. Op verzoek van buitenlandse justitile
  autoriteiten die belast zijn met de buitenlandse takken van het
  grote onderzoek kunnen rechters-commissarissen
  onderzoekshandelingen verrichten, vaak in aanwezigheid van
  buitenlandse collega’s of opsporingsambtenaren. Omgekeerd kunnen
  zij zelf in het buitenland aanwezig zijn bij getuigenverhoren of
  andere onderzoekshandelingen die op hun verzoek in dat buitenland
  worden ondernomen. Die aanwezigheid dient uiteraard om erover te
  waken dat de juiste vragen worden gesteld en dat de
  waarheidsvinding aan Nederlandse maatstaven voldoet. Als de
  rechter-commissaris de indruk heeft dat door de verhoren en andere
  activiteiten de zaak voldoende tot klaarheid is gebracht, sluit hij
  het gerechtelijk vooronderzoek (artikel 237 Sv). Als de verdachte
  langer dan twee maanden in voorarrest zit, kan het gerechtelijk
  vooronderzoek ook door dagvaarding van de verdachte voor de
  terechtzitting worden gesloten. Dit wordt wegdagvaarden genoemd.
  Nadat de zaak is weggedagvaard kan de rechter-commissaris tot aan
  de zitting alleen nog onderzoekshandelingen verrichten in opdracht
  van de voorzitter van de meervoudige strafkamer (artikel 241 Sv).
  Wanneer het vooronderzoek nog niet is afgerond, zal de officier van
  justitie ter terechtzitting aanhouding van de zaak en verwijzing
  naar de rechter-commissaris voor verder onderzoek vorderen. Meestal
  wordt de rechter-commissaris daarbij de mogelijkheid geboden het
  onderzoek in volle omvang voort te zetten. De openbare
  terechtzitting heeft in dit soort gevallen een pro forma
  karakter. Als de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt,
  moet er elke drie maanden een dergelijke pro forma-zitting
  plaatsvinden. Op deze wijze is het mogelijk dat de inhoudelijke
  behandeling van de strafzaak vele maanden na de eerste aanhouding
  plaatsvindt. Ook als de rechter-commissaris van oordeel is dat het
  gerechtelijk vooronderzoek is voltooid, kan hem door de rechtbank
  of het gerechtshof worden opgedragen
  nadere onderzoekshandelingen te doen. Zowel de rechtbank als het
  gerechtshof hebben de mogelijkheid het onderzoek ter terechtzitting
  aan te houden en de zaak te verwijzen naar de rechter-commissaris
  voor nader onderzoek. Een dergelijke verwijzing kan ook
  plaatsvinden zonder dat er eerder een gerechtelijk vooronderzoek is
  geweest. Dit type verwijzingen vormt een substantieel deel van de
  werkzaamheden van de rechter-commissaris. Verwijzing naar de
  rechter-commissaris voor het horen van getuigen vindt veelal om
  redenen van doelmatigheid plaats.

  Veel rechters zien een inherente spanning tussen een sturende
  rol van een rechter-commissaris van het optreden van OM en politie,
  en de mogelijkheid om dat optreden vervolgens te toetsen. Zij zien
  de rol van de rechter-commissaris dus vooral als controlerend. Zij
  verlangen meestal wel een actievere sturing van het politile
  onderzoek door het OM.

  Niet zelden achten rechters-commissarissen het met name hun taak
  te onderzoeken of het verlangde dwangmiddel kan worden toegepast
  aan de hand van de stukken die door het OM zijn overgelegd. En
  rechter-commissaris schrijft hierover:

  De rechter-commissaris krijgt van de officier van
  justitie een proces-verbaal met voor de te nemen beslissing van
  belang zijnde feiten en geeft in de rust van zijn kabinet,
  verwijzend naar dat proces-verbaal zijn beslissing. Dat is het en
  meer niet. Dat is in het vervolg van de procedure ook eenvoudig
  toetsbaar: uit het proces-verbaal blijken de feiten waarop de
  beslissing is gebaseerd. In dat verband valt wel eens het woord
  stempelmachine, maar is een rechter in de kern van de zaak niet
  eigenlijk een stempelmachine als hij toestaat gelijk verzocht of
  het gevorderde afwijst? En wat is daar tegen? Zolang die machine
  zelf bepaalt of het goedkeuringsstempel of het afkeuringsstempel op
  het proces-verbaal wordt geplaatst niets, lijkt mij.

  Noot Anderen willen evenwel meer informatie over de
  strategie van het opsporingsonderzoek om de vraag naar de
  noodzakelijkheid van het dwangmiddel (en de subsidiariteit en
  proportionaliteit ervan) beter te kunnen beantwoorden. De invulling
  die een rechter-commissaris aan die rol geeft is uiteraard sterk
  afhankelijk van de persoon. Sommigen zouden meer wettelijke ruimte
  willen voor een actievere bemoeienis met de loop van het
  strafrechtelijk onderzoek, anderen menen dat dat hun
  onafhankelijkheid zou aantasten.

  10.2.2 Organisatiestructuur van het
  rechter-commissariaat

  De rechter-commissaris wordt benoemd uit de rechters van de
  rechtbank (zie .10.2.4) en is werkzaam in het kabinet van de
  rechter-commissaris. Dit bestaat uit een aantal
  rechters-commissarissen, afhankelijk van de grootte van de
  rechtbank en het aantal strafkamers dat die rechtbank telt. Zo
  heeft de rechtbank Zwolle twee formatieplaatsen en heeft de
  rechtbank Amsterdam negen rechters-commissarissen, van wie enkelen
  in deeltijd werken.

  Het kabinet van de rechters-commissarissen is meestal een van
  de rechtbank afgescheiden ruimte, soms bevindt het zich ook in een
  ander gebouw dan de rechtbank. Die afscheiding is nodig omdat de
  rechters-commissarissen vaak personen verhoren die gedetineerd
  zijn. Er worden beveiligingseisen aan de werkruimte gesteld, ook
  vanwege de aanwezigheid van (privacygevoelige) dossiers en geheime
  informatie. Het kabinet bestaat uit een aantal werkkamers van de
  rechters-commissarissen, die tevens verhoorkamer zijn, celruimte of
  toegang daartoe, en ruimte voor de politie, die de bewaking
  doet.
  Bij alle ambtshandelingen wordt de rechter-commissaris
  bijgestaan door een griffier. Hij maakt op aanwijzing van de
  rechter-commissaris een verslag van de handelingen en verhoren op
  in de vorm van een proces-verbaal. Voorts verleent hij allerhande
  secretarile ondersteuning: agendabeheer, oproepen van getuigen,
  doorgeleiden van verzoeken aan politie en OM. De griffier behoort
  tot het administratief ondersteunend personeel van de rechtbank en
  heeft als regel niet de rang van gerechtssecretaris. In de grotere
  kabinetten komt het wel voor dat de leiding in handen is van een
  gerechtssecretaris/griffier.

  10.2.3 De cordinerend rechter-commissaris

  Met ingang van 1995 is in de zes arrondissementen waar een
  kernteam is gevestigd, een cordinerend rechter-commissaris benoemd
  in de rang van vice-president van de arrondissementsrechtbank.
  Doorgaans heeft een rechter-commissaris de rang van rechter, en
  niet van vice-president. De benoemingen zijn niet vergezeld gegaan
  van een ministerile opdracht of taakstelling, maar zij zijn het
  gevolg van een advies van een subwerkgroep, opererend onder de
  Werkgroep deskundigheidsbevordering voor zittende magistratuur en
  OM in
  het kader van het project Aanpak zware georganiseerde criminaliteit
  van het ministerie van Justitie. De subwerkgroep
  (werkgroep-Steenbeek) deed de volgende aanbevelingen over het
  functioneren van de cordinerend rechter-commissaris:

  – hij cordineert de behandeling van
  kernteamzaken;

  • hij staat de andere rechters-commissarissen die zaken van
   dat
   kernteam behandelen bij;
  • hij begeleidt de opleiding van die
   rechters-commissarissen;
  • hij is aanspreekpunt voor de kernteamofficieren van
   justitie.

   Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de cordinerend
   rechter-commissaris zelf als een super rechter-commissaris alle
   kernteamzaken behandelt. Hij dient te cordineren in zaken die door
   andere rechters-commissarissen worden gedaan. De aanstelling geldt
   voor drie vier jaren. Praktisch heeft de rol van de cordinerend
   rechter-commissaris nog nauwelijks invulling gekregen.

  Inmiddels is in magistratelijke kringen een flinke discussie
  ontbrand over de inhoud van de functie van cordinerend
  rechter-commissaris. Voorstanders van een actievere rol voor de
  rechter-commissaris wijzen op het voordeel van een deskundige en
  onafhankelijke toetsing van opsporingsmethoden door de rechter.
  Tegenstanders menen dat de onafhankelijkheid van de rechter door
  die actieve opstelling juist in het gedrang komt, en dat zinvolle
  toetsing beter achteraf door de gehele rechtbank kan plaatsvinden.
  De discussie wordt in paragraaf 10.3.2 weergegeven.

  10.2.4 Werving, selectie en opleiding

  De tijd dat het rechter-commissariaat op rechtbanken in laag
  aanzien stond is voorbij. Met name het strafprocesrecht is
  tegenwoordig als rechtsgebied ook voor de juridische fijnproever
  interessant. Voorts is het rechter-commissariaat een vak dat beroep
  doet op andere capaciteiten. De capaciteiten die nodig zijn om het
  rechter-commissariaat te vervullen worden hoog aangeslagen.
  Flexibiliteit, contactuele vaardigheid en het snel kunnen
  analyseren en beslissen zijn kenmerkende eigenschappen. In n
  rechtbank wordt er op gewezen dat daar geen vice-president is, die
  geen rechter-commissaris is geweest. De rechtbanken wijzen uit hun
  midden op voorstel van de president, gehoord de hoofdofficier van
  justitie, de rechters-commissarissen, belast met de behandeling van
  strafzaken aan (artikel 59 RO).

  Elke rechtbank acht het nodig dat de rechter-commissaris over
  een fikse juridische ervaring beschikt, doch dit vereiste wordt
  verschillend ingevuld. Het varieert van in ieder geval een lange
  ervaring in de advocatuur, met enkele maanden functioneren in de
  strafkamer in n rechtbank tot ten minste twee jaar hebben
  gefunctioneerd in de strafsector in een andere. Zonder dat het
  ergens uitdrukkelijk wordt gezegd, is gevorderde leeftijd wel een
  bezwaar vanwege de forse aanslag die de functie op vrije tijd en
  nachtrust doet. De wettelijke regel dat benoeming van
  rechters-commissarissen geschiedt voor een periode van twee jaar is
  afgeschaft. In de praktijk wordt thans de functie voor twee tot
  drie jaren uitgeoefend.

  Elke beginnend rechter-commissaris volgt de cursus
  Rechter-commissaris in strafzaken die wordt verzorgd door de
  Stichting studiecentrum rechtspleging. De nieuwe
  rechters-commissarissen doen tijdens deze vijf dagen durende cursus
  praktische kennis op over politie en opsporingstechnieken waaronder
  huiszoeking. Over het algemeen wordt die cursus als nuttig
  ervaren.

  10.2.5 Ontwerp herziening gerechtelijk vooronderzoek

  De belangrijkste wijzigingen in de taken en positie van de
  rechter-commissaris die zich in de praktijk hebben voltrokken, zijn
  verwerkt in het op het rapport van de commissie-Moons gebaseerde
  wetsvoorstel 23.251, waarop op 18 januari 1995 door de minister nog
  een nota van wijzigingen is ingediend. De behandeling van het
  wetsvoorstel is door de Kamer opgehouden in afwachting van de
  bevindingen van de enqutecommissie opsporingsmethoden. Het voorstel
  bevat ook onderdelen die niet een codificatie zijn van de bestaande
  praktijk. De volgende onderdelen zijn voor de positie van de
  rechter-commissaris van belang: – onderdeel Ca (voorgestelde
  artikel 36a tot en met 36e Sv):

  De verdachte, jegens wie door of vanwege de Staat een
  handeling is verricht waaraan hij in redelijkheid de verwachting
  kan ontlenen dat tegen hem strafvervolging zal worden ingesteld,
  kan de
  rechter-commissaris verzoeken dienaangaande enig
  onderzoek in te stellen. Onder de huidige wetgeving heeft de
  verdachte geen vergelijkbaar recht en moet wachten tot de officier
  de zaak aan de rechter(-commissaris) heeft voorgelegd, voor hij om
  tegenonderzoek kan vragen (behoudens de uitzondering die in de
  tweede noot in dit hoofdstuk staat

  vermeld).
  Ook in spoedgevallen kan huiszoeking – die voortaan doorzoeking zal
  worden genoemd – in een woning – onderdeel H (voorgestelde artikel
  96 tot en met 99 Sv):
  alleen nog plaatsvinden met een voorafgaande machtiging van de

  rechter-commissaris. Doorzoeking in een andere plaats dan een
  woning (schuur, kantoor, enz.) kan plaatsvinden met voorafgaande
  machtiging van de officier. Het wetsvoorstel bepaalt overigens, net
  als nu het geval is, dat het de voorkeur verdient dat de

  rechter-commissaris respectievelijk de officier zelf bij die
  doorzoeking aanwezig zijn. Het is niet meer noodzakelijk dat na
  zo’n spoedzoeking een gerechtelijk vooronderzoek wordt gevorderd,
  zoals dat thans wel het geval is.

  Inbeslagneming van poststukken kan plaatsvinden na machtiging
  van de officier, opening na machtiging van – onderdeel L, M en N
  (voorgestelde artikel 100 tot en met 102a):
  de
  rechter-commissaris. In tegenstelling tot wat de huidige
  regeling bepaalt, behoeft geen gerechtelijk vooronderzoek meer te
  worden gevorderd.

  Het tappen van gegevensverkeer behoeft niet meer in het kader
  van een gerechtelijk vooronderzoek plaats te – onderdeel W tot en
  met Z (voorgestelde artikel 125b tot en met 125m):
  vinden. De
  rechter-commissaris blijft de beslissende
  instantie.
  De registratie van de inhoud van gegevensverkeer, het bewaren dan
  wel vernietigen van banden, alsmede processen-verbaal worden in de
  ontwerpregeling duidelijker geregeld dan thans het geval is. De
  officier dient de
  rechter-commissaris snel en volledig te
  informeren over alle opsporingsactiviteiten die – onderdeel PP
  (voorgesteld artikel 177a Sv):

  parallel aan het gerechtelijk vooronderzoek worden ontplooid.
  Hij is verplicht de
  rechter-commissaris de processtukken die
  daarop betrekking hebben ten spoedigste toe te zenden.
  Drie
  wijzigingen springen in het oog:

  vooronderzoek, al blijft een beslissing van de
  rechter-commissaris vereist. – Een aantal ingrijpende maatregelen
  en dwangmiddelen wordt losgekoppeld van het gerechtelijk
  verslaglegging van de parallelle opsporing gaat deel uitmaken van
  het dossier van het gerechtelijk – De rechter-commissaris moet ter
  zake van al het parallel opsporingsonderzoek worden genformeerd; de
  vooronderzoek.

  verzoeken (mini-instructie).
  – De verdachte heeft het recht te informeren of hij onderwerp van
  onderzoek is en kan om een tegenonderzoek Het is de vraag of en
  inhoeverre het wetsvoorstel van wezenlijke betekenis is voor de
  positie van de rechter-commissaris. Voor zover de toepassing van
  bepaalde dwangmiddelen uit het gerechtelijk vooronderzoek is
  getild, lijkt vooral sprake van een aanpassing aan de bestaande
  praktijk, waarin de rechter-commissaris nauwelijks zelfstandig
  onderzoek verricht. Deze aanpassing betekent in elk geval geen
  verschuiving van de positie van de rechter-commissaris naar een
  meer op onderzoek georinteerde. In de bestaande situatie berust de
  leiding van het onderzoek bij de rechter-commissaris. In de
  praktijk wil hij die bevoegdheid wel ongebruikt laten in afwachting
  van de verdere resultaten van de tap en het vervolg van het
  opsporingsonderzoek. Doordat voor de toepassing van een aantal
  dwangmiddelen in de toekomst slechts een machtiging van de
  rechter-commissaris nodig is en daarvoor geen gerechtelijk
  vooronderzoek hoeft worden geopend, wordt de greep van de
  rechter-commissaris verkleind. Daar staat tegenover dat de
  toetsende rol wordt versterkt. Bovendien kan de rechter-commissaris
  in meer gevallen dan thans ook op verzoek van de verdachte
  onderzoekshandelingen verrichten. Hoe de positie van de
  rechter-commissaris in het toekomstige voorbereidend onderzoek vorm
  zal krijgen moet worden afgewacht.

  Het wetsvoorstel inzake direct afluisteren (23.047) strekt ertoe
  het afluisteren van gesprekken (anders dan die over de telefoon
  gevoerd worden) toe te staan, mits de rechter-commissaris daartoe
  toestemming geeft (voorgesteld artikel 125a Sv). Dit voorstel maakt
  zodanig afluisteren ook mogelijk indien een redelijk vermoeden
  bestaat dat een strafbare feit zal worden gepleegd (voorgesteld
  artikel 126g Sv). Het wetsvoorstel is door de minister opgehouden
  in afwachting van de bespreking door het parlement van de
  resultaten van deze enqute. Het wetsvoorstel heeft betekenis voor
  de positie van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris wordt
  immers in het kader van het direct afluisteren ook betrokken in
  zaken waar nog niet gesproken kan worden van een verdenking ter
  zake van een gepleegd strafbaar feit. Hierdoor kan de
  rechter-commissaris het politieel vooronderzoek worden
  ingezogen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken