• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 10.1 Inleiding

  10 RECHTERS-COMMISSARISSEN

  10.1 Inleiding

  10.1.1 Algemene introductie

  In Nederland bepaalt niet de rechter-commissaris, maar de
  officier van justitie de aard en de omvang van het strafrechtelijk
  onderzoek. Oorspronkelijk, in het Wetboek van Strafvordering van
  1838, droeg de rechter-commissaris de verantwoordelijkheid voor de
  instructie, het deel van het onderzoek naar misdaden, waarin
  dwangmiddelen tegen de persoon van de verdachte konden worden
  aangewend en de verdachte werd gedwongen zich aan het
  strafonderzoek te onderwerpen. Na de wijziging in het Wetboek van
  Strafvordering in 1886 en de vernieuwing ervan in 1926 is de
  officier van justitie daarvoor de verantwoordelijke. De voor de
  officier van justitie geldende verplichting rechtsingang te
  vorderen, waarmee de rechter-commissaris werd ingeschakeld, is in
  1926 afgeschaft. De officier van justitie bepaalt zelfstandig of
  hij een gerechtelijk vooronderzoek vordert en dus de
  rechter-commissaris in het onderzoek betrekt. De vordering van de
  officier van justitie is voor de rechter-commissaris een voorwaarde
  voor bevoegdheidsuitoefening. Noot En als de
  rechter-commissaris zijn werk heeft gedaan en het gerechtelijk
  vooronderzoek is gesloten, is het het openbaar ministerie dat
  beslist over verdere vervolging.

  Dit neemt echter niet weg dat er ook nu nog een prominente rol,
  althans formeel, voor de rechter-commissaris in het voorbereidend
  onderzoek is weggelegd. Voor de inzet van vele dwangmiddelen, zoals
  inbewaringstelling, huiszoeking en telefoontap, is zijn toestemming
  vereist. Hij leidt het gerechtelijk vooronderzoek, dat in de regel
  op vordering van de officier van justitie wordt geopend.
  Noot Hij verhoort verdachten en getuigen en verricht
  andere onderzoekshandelingen. De rechter-commissaris fungeert
  daarbij in de eerste plaats als rechter. Hij dient op
  onafhankelijke en onpartijdige wijze het opsporingsbelang af te
  wegen tegen het belang van de burger wiens persoonlijke levenssfeer
  wordt geschonden. In dit hoofdstuk staat de volgende vraag uit het
  rapport Opsporing gezocht van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden centraal: Noot

  Hoe geeft de rechter-commissaris vorm aan de sturing
  van en de controle op de inzet van opsporingsmethoden ter
  bestrijding van de zware, georganiseerde criminaliteit? (8A en
  10D)

  10.1.2 Plan van aanpak

  De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 10.2
  staat de organisatie van het rechter-commissariaat binnen de
  rechtbanken centraal. Er wordt aandacht besteed aan de taak van de
  rechter-commissaris en de verhouding tot de strafkamers binnen de
  rechtbank en aan de nieuwe figuur van de cordinerend
  rechter-commissaris. Ook de opleiding van rechters-commissarissen
  komt aan bod. Vervolgens wordt de wettelijke positie van de
  rechter-commissaris geschetst, zowel volgens het huidig recht als
  volgens de aanhangige wetsontwerpen. Paragraaf 10.3 behandelt de
  zaken en werkwijze, waarbij de nadruk ligt op opsporingsmethoden.
  Nu die methoden onderwerp zijn van een aparte bijlage (5,
  Methoden)
  , wordt hier vooral beschreven wat de rol van de
  rechter-commissaris bij de inzet van die methoden is. Daarnaast
  wordt de verhouding van de rechter-commissaris tot het openbaar
  ministerie en de politie beschreven. In paragraaf 10.4 wordt de rol
  van beleid en hirarchie afgezet tegen de onafhankelijke positie van
  de rechter-commissaris. In paragraaf 10.5 worden de conclusies
  getrokken.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken