• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 10.4 Onafhankelijkheid, beleid en hirarchie

  10.4 Onafhankelijkheid, beleid en hirarchie

  De rol(opvatting) van de rechter-commissaris kan alleen worden
  begrepen tegen de achtergrond van de
  onafhankelijkheid van de zittende magistratuur. Artikel 113 van de
  Grondwet draagt de berechting van strafbare feiten aan de
  rechterlijke macht (in enge zin, dus uitgezonderd de leden van het
  OM) op. Artikel 117 GW bepaalt dat de leden van de rechterlijke
  macht, met rechtspraak belast, voor het leven worden benoemd.
  Noot Vooral hierdoor is de onafhankelijkheid
  gewaarborgd. Hoewel volgens artikel 51 RO de leden van de
  rechterlijke macht bij Koninklijk besluit worden benoemd en
  bevorderd, laat de uitvoerende macht het benoemingsbeleid in de
  praktijk aan de zittende magistratuur zelf over.

  De hirarchie die bijna elke organisatie kent in vormgeving en
  uitvoering van haar hoofdtaak, ontbreekt op de rechtbanken. De
  rechterlijke bevoegdheden zijn niet gegeven aan de president van de
  rechtbank of aan de arrondissementsrechtbank, maar aan de
  individuele rechter of aan de rechtbank, waarmee wordt bedoeld een
  kamer van drie rechters die over een bepaalde zaak oordeelt. Het
  beheer ligt in handen van het ministerie van Justitie en de tussen
  het ministerie en de rechterlijke macht geschoven Directie
  gerechtelijke diensten. Hirarchie in rangen is wel in de rechtbank
  aanwezig, maar dient bijna uitsluitend het proces van maken van
  vonnissen. Op elke drie rechters in een rechtbank is er n
  vice-president, die als voorzitter van een kamer functioneert.
  Enkele jaren geleden is de functie van cordinerend vice-president
  geschapen (artikel 4 Wet op de samenstelling van de burgerlijke
  gerechten). De inhoud van die functie is het cordineren van
  respectievelijk de afdelingen bestuursrecht, civielrecht en
  strafrecht binnen een rechtbank. Die functie slaat een brug tussen
  de functie van vice-president en die van president.

  De onafhankelijke positie van de rechter maakt dat het niet
  wenselijk is dat hij binnen de organisatie wordt beoordeeld op de
  inhoud van zijn beslissingen. Die kunnen weliswaar door de hogere
  rechter worden vernietigd, maar dat blijft zonder gevolgen voor de
  lagere rechter. Voor het overige is de controle op rechters gering.
  Sinds enige tijd zijn op de meeste rechtbanken
  functioneringsgesprekken ingevoerd. Deze worden gevoerd door de
  (cordinerend) vice-presidenten. Het is nog niet duidelijk wat de
  gevolgen hiervan zijn. Ook binnen het kabinet van de
  rechters-commissarissen onbreekt hirarchie. Elke
  rechter-commissaris handelt en beslist zelfstandig. Over lastige
  zaken vindt soms vrijblijvend overleg plaats tussen
  rechters-commissarissen onderling. Controle van de rechter op de
  rechter-commissaris wordt bemoeilijkt door het feit dat het
  toetsing ex tunc betreft.

  Soms wordt geprobeerd door middel van een discussie met de hele
  sectie strafrecht van de rechtbank mensen met sterk afwijkende
  standpunten die repercussies hebben voor het hele strafproces, over
  te halen om een ander standpunt in te nemen. Het gaat dan om vragen
  als hoeveel informatie over het hele opsporingsonderzoek nodig is
  om te kunnen beslissen over een machtiging voor een telefoontap en
  of de politie voorafgaand aan een huiszoeking de woning binnen mag
  gaan om de verdachte aan te houden en in de woning te blijven om de
  komst van de rechter-commissaris af te wachten. Het komt ook wel
  voor dat belangrijke nieuwe regelgeving wordt aangekondigd en
  toegelicht met interne nota’s; wellicht kan dit ook gezien worden
  als het bevorderen van eenheid van benadering. De rechtbank
  Amsterdam kent de functie van kabinetscordinator. In andere
  kabinetten worden praktische problemen bij de dagelijkse leiding
  over het kabinet soms overgelaten aan de langst fungerend
  rechter-commissaris (oudste in rang). Er wordt benadrukt dat deze
  geen zeggenschap heeft over zijn collega’s. Zijn functie is
  cordinerend en organisatorisch van aard. Van verdergaand
  inhoudelijk beleid is nergens sprake, dat is ook niet gewenst,
  gelet op het belang dat aan onafhankelijkheid wordt gehecht.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken