• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 10.5 Conclusies

  10.5 Conclusies

  1. De functie van rechter-commissaris staat binnen de
  rechterlijke macht veel meer dan vroeger in aanzien. Het vervullen
  van de functie van rechter-commissaris draagt bij aan de
  rechterlijke carrire. 2. Van een gemeenschappelijk strafrechtelijk
  beleid kan binnen de kabinetten van de rechters-commissarissen niet
  worden gesproken. Een dergelijk beleid wordt binnen de zittende
  magistratuur in het algemeen niet wenselijk geacht in verband met
  de onafhankelijkheid van de rechter.

  3. De rechter-commissaris heeft in de praktijk geen beslissende
  stem bij de inzet van niet uitdrukkelijk in de wet geregelde
  opsporingsmethoden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt de
  rechter-commissaris van de inzet van dergelijke opsporingsmethoden
  op de hoogte gesteld. Er is een tendens tot meer openheid. Tot voor
  kort ontbraken kennis van en inzicht in genoemde opsporingsmethoden
  veelal bij rechters-commissarissen en zittingsrechters.

  4. De positie van de rechters-commissarissen is tweeslachtig.
  Enerzijds is hij (nauw) betrokken bij het onderzoek en anderzijds
  moet hij min of meer afstandelijk toetsen en controleren. Door
  verschillende rechters-commissarissen wordt op uiteenlopende wijze
  invulling aan de functie gegeven. De nadruk op de
  toetsende en controlerende functie domineert.
  5. Een aanzienlijk deel van de rechters-commissarissen betwijfelt
  of nadere bemoeienis van de rechter-commissaris met de niet
  wettelijk geregelde opsporingsmethoden is aangewezen. Door
  dergelijke bemoeienis zou een onafhankelijke, rechterlijke attitude
  te veel onder druk komen te staan. 6. Nadere wettelijke regeling
  van bijzondere opsporing wordt door veel leden van de rechterlijke
  macht wenselijk geacht. Alleen door nadere wettelijke normering kan
  een helder toetsingskader aan de rechter worden geboden.

  7. Toetsing van bijzondere opsporing in een voorprocedure kan
  naar het oordeel van een aanzienlijk aantal leden van de
  rechterlijke macht een toetsing door de zittingsrechter niet
  vervangen. De uiteindelijke beoordeling van de rechtmatigheid van
  het opsporingsonderzoek ligt bij de zittingsrechter. 8. De inhoud
  van de functie van cordinerend rechter-commissaris is onduidelijk.
  In de praktijk wordt aan de functie nog nauwelijks invulling
  gegeven.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken