• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 6.1 Inleiding

  6 OVERIGE INFORMATIE-INWINNING

  6.1 Inleiding

  Overige informatie-inwinning is een op het eerste gezicht
  buitengewoon ruime categorie. Met de term informatie-inwinning
  wordt hier gedoeld op het vergaren en genereren van gegevens die
  nog niet bij de politie bekend zijn. Uiteraard doet de politie dat
  als zij een persoon observeert, als zij een informant aanhoort of
  als zij een infiltrant in een criminele organisatie binnenbrengt.
  Die methoden kwamen in de voorgaande hoofdstukken aan de orde. De
  politie kan echter ook elders verzamelde informatie vergaren: in
  eenvoudige vorm doet zich dit voor als ze de krant leest of bij de
  burgerlijke stand inlichtingen inwint. Het genereren van gegevens
  doet zich voor als de politie de bij haar zelf aanwezige informatie
  dusdanig bewerkt, dat daaruit als nieuw te kwalificeren gegevens
  ontstaan.

  Eigenlijk doet zich dat reeds voor op het moment waarop de
  politie bijvoorbeeld het feit dat een afdruk van een schoen met
  maat 45 is aangetroffen op de plaats van het delict combineert met
  het feit dat uit de indrukken in de hals van het slachtoffer de
  conclusie is getrokken dat de vermoedelijke dader linkshandig is:
  het feit dat de vermoedelijke dader een linkshandig persoon met
  schoenmaat 45 is, is dan een nieuw gegeven dat is gegenereerd uit
  een voetafdruk en sporen in de hals.

  In het hedendaagse politiewerk hebben de voormelde methoden van
  informatie-inwinning betekenis op diverse deelgebieden. Hier wordt
  de nadruk gelegd op misdaadanalyse, fenomeenonderzoek en financieel
  rechercheren – alle drie relatief jonge onderzoeksmethoden.

  Bij de misdaadanalyse gaat het vooral om het bewerken van
  gegevens voor operationeel (op een lopende zaak gerichte) en
  beleidsmatig (op de vraag welke zaak zal worden aangepakt) gerichte
  algemene doeleinden. Het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit
  (1985) zorgde voor stimulatie van meer structureel toe te passen
  vormen van misdaadanalyse op landelijk en regionaal niveau. In 1986
  werd bij de Centrale recherche informatie (CRI) een afdeling
  Misdaadanalyse opgericht, welke als gevolg van de reorganisatie een
  naamsverandering in Afdeling Wetenschappelijke Rechercheadvisering
  heeft ondergaan. Aan de afdeling is het beschikbaar stellen van
  wetenschappelijke kennis aan politie, justitie en andere
  opsporingsinstanties door middel van advisering en ondersteuning en
  met behulp van wetenschappelijk onderzoek en analyse opgedragen.
  Noot Diverse gemeentepolitiekorpsen en Regionale
  criminele inlichtingendiensten (RCID-en) voegden misdaadanalisten
  toe of creerde zelf bijzondere bureaus voor de analysepraktijk. Bij
  het zogenaamde fenomeenonderzoek is het doel een abstractieniveau
  hoger: men wil inzicht krijgen in bepaalde geografische gebieden,
  misdaadvelden en/of criminele markten, danwel in maatschappelijke
  sectoren of verschijnselen. Dit inzicht strekt ertoe duidelijker
  prioriteiten te kunnen stellen, gebeurtenissen waarop men stuit in
  concrete onderzoeken beter begrijpelijk te doen zijn, maar ook
  eventueel om adviezen aan het bestuur te geven met het oog op
  preventie.

  In de Randstadnotitie van 11 maart 1991 van de
  Hoofdcommissarissen van de Randstad en de CRI is het
  fenomeenprincipe voor het eerst onder woorden gebracht.
  Noot Met het besef dat concreet onderzoek naar een
  criminele groepering weliswaar tot veel informatie leidt, maar deze
  informatie niet een compleet beeld kan geven van de specifieke
  problemen en kwetsbaarheden in de samenleving en bovendien bij
  afsluiting van het onderzoek de verzamelde kennis veelal verloren
  gaat, ontstaat de idee bepaalde verschijnselen structureel te gaan
  bestuderen. Vervolgens werd in 1992 in de nota De georganiseerde
  criminaliteit. Dreigingsbeeld en plan van aanpak de aanzet gedaan
  tot verdere discussie over de mogelijkheden van preventieve
  bestrijding. Noot

  Het financieel rechercheren is daarentegen juist een zeer
  operationeel gerichte vorm van informatie-inwinning. De term wordt
  nog enigszins wisselend gebruikt, maar wordt hier gereserveerd voor
  daad- en dadergerichte opsporing met behulp van financile
  informatie. Uiteraard kan daarbij ook het belang van de
  buitgerichte opsporing, zoals deze wordt beoefend in het kader van
  de recente ontnemingswetgeving (Pluk Ze), worden gediend. Maar
  hoofddoel is toch om door middel van het onderzoek naar geld- en
  goederenstromen personen – in het bijzonder personen uit de top van
  criminele organisaties – te identificeren en de strafbare
  betrokkenheid te bewijzen van hen die zich overigens verre houden
  van de delicten die op de werkvloer van de organisatie
  geschieden.
  De aandacht voor het financieel rechercheren is in de tweede helft
  van de jaren tachtig ontstaan. Enerzijds nam toen de belangstelling
  voor de financile positie van misdaadondernemingen toe en
  anderzijds werd (ook internationaal) steeds meer aandacht besteed
  aan de problematiek van het witwassen van misdaadgeld. Het
  onderscheid tussen misdaadanalyse, fenomeenonderzoek en financieel
  rechercheren is niet altijd even goed te maken. Bij
  fenomeenonderzoek wordt soms zoveel aandacht besteed aan financile
  facetten terwijl tevens identificeerbare personen in beeld komen,
  dat het onderscheid met financieel rechercheren vertroebeld raakt.
  Ook het verschil tussen fenomeenonderzoek en de zogenaamde
  strategische misdaadanalyse is soms nauwelijks te maken. Tenslotte
  is zoals gezegd het financile recherchewerk eigenlijk op te vatten
  als een specialistische tak van de operationele misdaadanalyse.

  Het gaat in dit hoofdstuk om informatie-inwinning; voor zover
  het om informatievergaring gaat dient dit verstaan te worden als
  het bevragen en bestuderen van open bronnen en registraties in/van
  de private en (semi) publieke sector. Het gaat dus niet om de wijze
  waarop informatie door de politie wordt opgeslagen, noch om het
  opvragen van gegevens bij andere korpsen of onderdelen. Daarvoor en
  voor het uitwisselen van gegevens tussen en binnen politiediensten
  onderling, tussen politie en bijzondere opsporingsdiensen en tussen
  politie en de Binnenlandse veiligheidsdienst, zij verwezen naar
  hoofdstuk 8 van deze bijlage. In het rapport Opsporing
  gezocht
  zijn in dit verband de navolgende vragen aan de orde
  gesteld: 6A. Voldoen de huidige wetgeving en richtlijnen voor
  informatie-uitwisseling in het licht van de privacybescherming van
  de burgers en de effectiviteit van de opsporing van strafbare
  feiten? 6B. Over welke gegevens moeten opsporingsorganisaties de
  beschikking krijgen? 6C. Welke grenzen dienen gesteld te worden aan
  de informatie-opslag en -uitwisseling ten behoeve van opsporing van
  strafbare feiten? Hoe dient de controle van de
  informatie-uitwisseling plaats te vinden? In het navolgende wordt
  achtereenvolgens ingegaan op de (definities en) verschijningsvormen
  van bovenvermelde informatie-inwinningsmethoden (6.2), op de
  juridische grondslag (6.3), het feitelijk gebruik (6.4) en de
  controle (6.5).


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken