• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 6.2 Omschrijving methoden

  6.2 Omschrijving methoden: definities en
  verschijningsvormen

  6.2.1 Misdaadanalyse

  Onder misdaadanalyse wordt hier, met de Werkgroep misdaadanalyse
  van de Recherche Adviescommissie ( RAC), verstaan: het opsporen en
  inzichtelijk maken van verbanden tussen criminaliteitsgegevens
  onderling en andere mogelijk relevante gegevens met het oog op de
  praktijk van politie en justitie. Noot Enerzijds kan
  misdaadanalyse gericht zijn op direct toepasbare resultaten voor de
  opsporings- en vervolgingspraktijk (operationele analyse),
  anderzijds kan de analyse een rol spelen in de bepaling van het
  beleid (strategische analyse). Beide analysevormen lopen soms door
  elkaar en kunnen op lokaal, regionaal en nationaal niveau worden
  verricht.

  In het kader van operationele misdaadanalyse worden diverse
  vormen onderscheiden: zaakanalyse, delictanalyse,
  dader(groep)analyse, specifieke profielanalyse en operatie-analyse.
  Zaakanalyse: alle informatie in een concrete zaak wordt
  inzichtelijk gemaakt (bijvoorbeeld door middel van een tijdlijn),
  waardoor tegenstrijdigheden of onvolledigheid aan het licht worden
  gebracht. Delictanalyse: gegevens van een aantal gelijksoortige
  delicten worden vergeleken teneinde te achterhalen of deze door
  dezelfde dader(groep) is gepleegd.

  Dader(groep)analyse: het structureren en vergelijken van
  gegevens die over een bepaalde delinquent(-engroep) beschikbaar
  zijn (vooral CID-gegevens); zo kan een criminele groep inzichtelijk
  worden gemaakt en kan ieders individuele aandeel bij illegale
  handelingen worden achterhaald. Specifieke profielanalyse: aan de
  hand van informatie, onder andere afkomstig van het technisch
  onderzoek op de plaats van het delict en getuigenverklaringen en zo
  meer in combinatie met achtergrondinformatie (historische
  criminaliteitsgegevens en kennis uit gedragswetenschappelijke
  studies) wordt een beschrijving gemaakt van de dader(s) van een
  delict.

  Operatie-analyse: de evaluatie van de ondernomen activiteiten,
  teneinde zicht te krijgen op het verloop van de operatie en te
  kunnen zoeken naar nog ongebruikte mogelijkheden voor
  recherche-activiteiten; daarmee is de werkwijze van politie en
  justitie het onderwerp van analyse.

  Strategische misdaadanalyse richt zich op te vormen beleid op
  lokaal, regionaal, danwel nationaal niveau,
  bijvoorbeeld ten aanzien van preventie, te stellen prioriteiten, de
  werkwijze van politie en justitie of de verdeling van middelen.
  Criminaliteitsbeeldanalyse: verschaft inzicht in de aard, omvang en
  ontwikkeling van (een bepaald soort) criminaliteit in een
  geografisch gebied.
  Algemene profielanalyses: gezocht wordt naar zoveel mogelijk
  informatie die kan leiden tot typerende kenmerken van personen die
  (vermoedelijk) eenzelfde type delict hebben gepleegd of slachtoffer
  zijn geworden van hetzelfde soort delict.

  Methodenanalyse: studie naar de effectiviteit van de aanwending
  van bepaalde methoden en technieken door de politie in bepaalde
  zaken met het oog op toekomstig gebruik en mogelijke verbeteringen
  daarvan. Het proces van misdaadanalyse vindt in stappen plaats.
  Achtereenvolgens zijn dat: verzamelen, evalueren en analyseren van
  de beschikbare informatie en vervolgens (intern) verstrekken van de
  bevindingen. Het verzamelen van de basis-informatie voor de analyse
  behelst in hoofdzaak het bijeenbrengen van bij de politie al
  aanwezig materiaal (CID, lopend onderzoek etc). Externe bronnen of
  derden blijken in beperkte mate geraadpleegd te worden. Met behulp
  van misdaadanalyse worden bestaande gegevens vooral bewerkt en
  veredeld, waardoor nieuwe inzichten opkomen en waaruit nieuwe
  informatie voor de opsporende instanties kan voortvloeien.

  6.2.2 Fenomeenonderzoek

  Onder fenomeenonderzoek verstaat de commissie het doorlichten
  van een geografisch gebied/bevolkingsgroep, een
  misdaadveld/criminele markt en/of een sector/verschijnsel in de
  samenleving. Over de invulling van het fenomeenonderzoek wordt al
  vanaf 1992 door betrokkenen van politie en justitie gediscussieerd.
  Dat gebeurde aanvankelijk in twee overlegorganen, te weten het
  Landelijk Overleg fenomeenonderzoek en de CRI-Werkgroep fenomenen.
  Zij hadden tot doel tot afstemming van fenomeenonderzoeken te
  komen, gemeenschappelijke uitgangspunten te ontwikkelen, ervaringen
  uit te wisselen, afspraken te maken over de opslag en uitwisseling
  van onderzoeksresultaten, enzovoort. De CRI-Werkgroep is begin 1995
  opgeheven nadat zij haar theoretisch voorwerk had afgerond en
  gepubliceerd. De verdere onderlinge afstemming van het
  fenomeenonderzoek werd daarna opgedragen aan het Landelijk Overleg
  Fenomeenonderzoek. Formeel zijn op dit moment medewerkers uit alle
  kernteams, het Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum
  van het ministerie van Justitie (WODC) en de CRI in het landelijk
  overleg vertegenwoordigd. In praktijk is de participatie van het
  kernteam Randstad Noord en Midden in het landelijk overleg
  beperkt.

  Nog steeds ontbreekt een eenduidige definitie van het begrip
  fenomeenonderzoek. Met name over de doelstelling en de toe te
  passen onderzoeksmethoden bestaat nog geen overeenstemming. Hoewel
  de term fenomeenonderzoek gebruikt wordt in de kernteamconvenanten,
  is niet duidelijk wat de beide politieministers verstaan onder
  fenomeenonderzoek. De Vergadering van procureurs-generaal en het
  Cordinerend beleidsoverleg (CBO) verschaffen hierover evenmin
  duidelijkheid. De definitie van de commissie wordt afgeleid uit de
  verschillende gestarte en verrichte fenomeenonderzoeken. Van elk
  van de genoemde drie onderzoeksgebieden zijn voorbeelden te geven:
  a. een geografisch gebied (bijvoorbeeld Zuid-Amerika of
  Oost-Europa) of een bevolkingsgroep (bijvoorbeeld Chinezen);

  b. een misdaadveld/criminele markt (bijvoorbeeld EU-fraudes of
  de markt voor de synthetische drugs); c. een maatschappelijke
  sector/verschijnsel (bijvoorbeeld de horeca of de transportsector).
  De definitie behelst een keuze. Er is ook wel gesteld dat er twee
  soorten fenomeenonderzoek zijn: sectordoorlichting en
  organisatiedoorlichting. Het eerste is voornamelijk
  wetenschappelijk gericht, het tweede meer zaakgericht.

  Dat onderscheid laat zich illustreren met het verschil tussen
  twee fenomeenonderzoeken die betrekking hebben op de bedreigde
  uitheemse diersoorten. De Rotterdamse politie laat door een
  wetenschappelijk onderzoekster onderzoek verrichten naar de sector
  (illegale) dierenhandel. Wat zijn het voor mensen; hoe komen ze met
  elkaar in contact; hoe lopen de goederenstromen? Deze onderzoekster
  maakt geen enkel gebruik van opsporingsmethodieken, maar praat met
  mensen in het veld – ook met mensen van wie ze de naam van de
  Algemene inspectie dienst (AID) heeft doorgekregen. De AID zelf
  doet naar hetzelfde onderwerp fenomeenonderzoek en concentreert
  zich vooral op de personen en organisaties die zich (op illegale
  wijze) met dierenhandel bezighouden: dit onderzoek is overigens
  gericht op voor de opsporing uiteindelijk operationeel bruikbare
  gegevens.
  De inhoud van het begrip organisatiedoorlichting nadert evenwel
  zozeer de strategische misdaadanalyse, dat de commissie om
  begripsverwarring te voorkomen, de term fenomeenonderzoek
  reserveert voor de eerdergenoemde doorlichtingen. Welke specifieke
  betekenis men ook aan fenomeenonderzoek toekent, er is in elk geval
  een verschil met het operationele onderzoek. Het gaat om een
  algemeen, breed inzicht. Noot Wel kan een
  doorlichtingsfase (scan) worden gevolgd door informatief
  onderzoek naar een delicttype of een crimineel fenomeen
  respectievelijk het onderzoek naar organisaties, dadergroepen of
  criminele netwerken.

  6.2.3. Financieel rechercheren

  Ook met betrekking tot de term financieel rechercheren bestaat
  geen eenduidigheid. Hier wordt eronder verstaan het proces van
  verzamelen, veredelen, bewerken en analyseren van financile
  gegevens, met het doel deze gegevens te gebruiken in een
  strafrechtelijk onderzoek naar personen, groepen of zaken.
  Noot

  De heer Pieters :
  (..) Ik ben hier de laatste maanden mee bezig geweest. Nadat
  wij elkaar al eerder hebben gesproken, ben ik doorgegaan op het

  financieel rechercheren, ook omdat ik zag dat er geen echt goede
  definitie van was. Ik denk dat die er nu wel ligt, mede op basis
  van een tweetal stukken. Die definitie is niet zo gemakkelijk te
  geven. Heel kort kan gezegd worden: het is onderzoek naar
  geldstromen, en dan criminele geldstromen of geldstromen afkomstig
  uit de criminaliteit. Dat is vooral administratief onderzoek. Dit
  betekent veel papierwerk. Er is gezegd dat geld in tweenhalve
  minuut de wereld rond kan gaan en dat wij er dan heel lang
  achteraan kunnen lopen. Het zwakke punt van de criminaliteit is nu
  dat bepaalde dingen moeten worden vastgelegd; met name als het geld
  afkomstig is van handelingen die in het algemeen als crimineel
  worden beschouwd, zoals drugshandel. Dat geld kan men niet
  verantwoorden, maar men wil het toch gebruiken. Men wil het ook
  niet te ver weg hebben, want wat heb je eraan als het geld ergens
  in een oerwoud in een ver werelddeel vaststaat en men kan er niets
  mee? Men wil het het liefst dicht in de buurt gebruiken. Dan moet
  het zichtbaar worden. Bij het zichtbaar worden, worden de fouten
  gemaakt. Daar moet de financieel rechercheur zich op richten.

  Noot

  Door inwinning van financile gegevens kan de politie geldstromen,
  in gang gezet door of vanwege de criminele organisatie, volgen en
  uitkomen bij hen die de touwtjes in handen hebben. De overheid
  vangt hierdoor twee vliegen in n klap: de hoofdpersonen kunnen via
  het (criminele) geld aan de onderliggende overtredingen en
  misdrijven worden gekoppeld en het op wederrechtelijke wijze
  verkregen voordeel kan van hen worden afgepakt.

  Met het besef dat de top van een crimineel netwerk vaak
  strafrechtelijk buiten schot bleef en alleen de kleinere jongens
  voor drugdelicten en dergelijke te pakken waren, groeide de
  interesse voor het op criminele wijze verkregen geld. Want, zo
  luidt de redenering, kunnen de bazen zich nog verre houden van de
  in- en verkoop, het transport en het gebruik van geweld, de winst
  willen zij natuurlijk opstrijken. Ook nieuwe investeringen en grote
  geldtransacties geschieden niet dan onder hun regie en goedkeuring.
  De belangstelling voor het financieel rechercheren is toegenomen
  toen er aandacht ontstond voor het witwassen van crimineel geld.
  Aan de hand van de in de literatuur onderscheiden fasen van het
  proces van witwassen zijn ook de diverse deelgebieden van het
  financieel rechercheren te onderscheiden. Er zijn drie elkaar
  opvolgende fasen: placement, layering en integration. Elk
  van deze fasen bevat voor de politie mogelijkheden om het
  geld-in-de witte-was op het spoor te komen en te volgen, teneinde
  de opdrachtgevers en betrokkenen bij het witwasproject te
  identificeren.

  In de fase van placement komt het criminele
  geld voor het eerst in contact met het legale geldcircuit. Als
  voorbeeld kan de eerste contante storting bij een bank van het door
  drugverkoop op straat verkregen geld dienen. Voor met name deze
  fase zijn de Wet melding ongebruikelijke transacties (
  MOT),
  de Wet identificatie bij financile dienstverlening en de Wet op de
  wisselkantoren van belang. Vervolgens breekt de fase van

  layering aan. Met het geld worden reeksen handelingen
  verricht teneinde de traceerbaarheid van de herkomst van het geld
  te bemoeilijken. Gedacht kan worden aan veelvuldig giraal
  overboeken (al dan niet na splitsing en samenvoeging van de
  bedragen) van en naar verschillende (vaak buitenlandse) rekeningen,
  het omwisselen in andere valuta, het opnemen en vervolgens weer
  elders contant storten. In deze fase tracht de financile recherche
  ergens in het geldspoor binnen te dringen, om vervolgens het
  langdurige en moeilijke proces van het nalopen van alle
  overboekingen te volgen. Voor zover geldovermakingen zijn gebaseerd
  op (schijn)transacties kan ook het papieren spoor (papertrail), dat
  gevormd wordt door de schriftelijke bevestigingen van die
  transacties, worden gevolgd. Ten slotte de fase van

  integration. Men gaat er vanuit dat de herkomst van het
  geld niet (of nauwelijks meer) is te traceren. Dan wordt het van
  oorsprong criminele geld gemengd met legaal geld dat bijvoorbeeld
  verkregen is door leningen van banken. Met het aldus gemengde geld
  worden legale projecten in de bovenwereld

  gefinancierd. In dit verband zou de eventuele toetsing vooraf of
  audit van de banken of in andere gevallen die van effecten- of
  onroerend goedmakelaars van belang kunnen zijn voor de opsporing.
  Ook speelt juist in deze fase de
  bestuurlijke rechtshandhaving
  (zie hoofdstuk 8, informatiehuishouding.) een rol.
  Het is een misverstand te denken dat financieel rechercheren
  slechts geschiedt met het doel een bepaalde crimineel zijn winsten
  te kunnen afpakken (de buitgerichte opsporing die met de Pluk ze
  wetgeving in de belangstelling is gekomen). Door de in kaart
  gebrachte geldstromen kunnen netwerken van betrokken
  (rechts)personen inzichtelijk worden gemaakt. Tevoren onbekende
  betrokken personen worden zichtbaar waardoor ook nieuwe
  opsporingsonderzoeken kunnen worden gestart.

  6.2.4 Combinatie van methoden

  Het Fieccom-onderzoek is een goed voorbeeld van de onduidelijke
  grens tussen fenomeenonderzoek, strategische misdaadanalyse en
  financieel rechercheren. In deze paragraaf wordt een samenvatting
  van dit onderzoek gegeven gericht op de vragen wie naar
  aanleiding waarvan
  dergelijk onderzoek verricht en met behulp
  van welke bronnen? Noot

  Fieccom-onderzoek

  Naar aanleiding van onder andere de val van de BCCI en Femis, de
  affaire Giancarlo Paretti en Credit Lyonnais Bank Nederland, het
  vertrek van een deel van de NMB-top en de ineenstorting van
  beursgenoteerde ondernemingen Noot en de behandeling van
  deze zaken in de media spraken medewerkers van de Belastingdienst
  Grote Ondernemingen en de CRI tijdens een gemeenschappelijke
  vergadering het vermoeden uit dat er in (relatie tot) het
  effectenwezen sprake zou kunnen zijn van onoorbare praktijken,
  danwel strafbare feiten. In juli 1993 werd daarom een
  samenwerkingsproject met de naam Fiscaal Economische
  Combinatie (Fieccom) van de Belastingdienst Grote
  Ondernemingen (BGO), de Divisie Centrale recherche informatie
  (DCRI), de Economische Controle Dienst (ECD) en de toenmalige
  Recherchedienst Betalingsverkeer (RB) in het leven geroepen om
  onderzoek te gaan doen naar het fenomeen georganiseerde
  criminaliteit en het effectenwezen. Een projectplan werd
  vastgesteld door de CRI en de landelijk (MOT) officier van
  justitie. Nadien zijn aan het samenwerkingsproject nog medewerkers
  van de FIOD en de politieregio’s toegevoegd. Het onderzoeksteam
  ging onder leiding van een stuurgroep – de dagelijkse aansturing
  van het onderzoeksteam was in handen van de CRI onder supervisie
  van de landelijk (MOT) officier van justitie – allereerst aan het
  werk met openbare bronnen (zoals financile naslagwerken, Kamers van
  Koophandel, (half-)jaarverslagen, emissieprospectussen etc.) en
  zocht samenwerking met externe partners als De Nederlandsche Bank
  (DNB), de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en de Vereniging
  voor de Effectenhandel (VvdE). Samenwerking bleek echter niet
  mogelijk vanwege enerzijds de geheimhoudingsplicht van sommige
  externe partners (DNB en STE) en anderzijds het gesloten
  verstrekkingsregime van de WPolR (VvdE). In de eerste fase van het
  fenomeenonderzoek werd voornamelijk gewerkt aan inzicht in de
  werkwijze van de effectenmarkt en de daarbij betrokken personen
  (landschapsbewaking of sectordoorlichting). In de daarop volgende
  fase werd met behulp van politieregisters en de registers en
  onderzoeksdossiers van bijzondere opsporingsdiensten (ECD en FIOD)
  het doopceel gelicht van alle geregistreerde actoren. Tevens werd
  gebruik gemaakt van financile dag-, week- en maandbladen en het
  databestand van het ANP. Alle informatie werd opgeslagen in een
  relationele databank (met circa 2100 informatierapporten; 1100
  natuurlijke personen en 1200 rechtspersonen) die als tijdelijk
  register bij de Registratiekamer was aangemeld. In de verschillende
  fasen van het onderzoek vonden steeds op basis van de op dat moment
  beschikbare informatie heroverwegingen en bijstellingen van de
  doelstelling en uitoefening van bevoegdheden plaats. De bestudering
  van 40 emissieprospectussen in combinatie met het doornemen van de
  al verzamelde informatie met behulp van een lijst indicatoren
  leidde tot 21 dossiers waarin mogelijk sprake was van
  georganiseerde criminaliteit in relatie tot het effectenwezen. Van
  de totaal door Fieccom verzamelde informatie was 70 procent
  afkomstig uit voor ieder toegankelijke bronnen. De belastingdienst
  leverde 4 procent van de informatie. De rest (26 procent) werd
  geleverd door de ECD en de politie (zoals Interpol,
  Herkenningsdienstsysteem, IIPS, Finpol en het Landelijk
  CID-bestand). Van de 21 zaken werden 5 zaken door de stuurgroep in
  het bijzonder geselecteerd voor een, door Fieccom zelf weer uit te
  voeren, voorbereidend tactisch recherche-onderzoek. Enkele zaken
  werden daarna aangeboden aan de landelijk (MOT) officier van
  justitie, maar het is onduidelijk of en hoe deze zaken zijn
  opgepakt. Bij wijze van evaluatie werd het Fieccom-project
  afgesloten met een beschrijving van verschijningsvormen (waaronder
  aangetroffen constructies) en wettelijke bestrijdingsmogelijkheden.
  Overdracht aan Finpol wordt (nu) overwogen.

  Vanwege ophef in de politiek en de media over Fieccom werd voor
  de eerste maal een fenomeenonderzoek ter
  advies aan de Centrale toetsingscommissie (CTC) voorgelegd. De CTC
  kwam tot de conclusie dat er voor de aanvang van het onderzoek
  voldoende aanwijzingen bestonden dat er in relatie tot het
  effectenwezen sprake was van onoorbare praktijken. (…) Het
  opbouwen van een informatiepositie in het kader van een dergelijk
  onderzoek heeft altijd te maken met het verzamelen van
  persoonsgegevens, waaronder raadplegen van openbare bronnen.
  Analyse van deze onderzoeksgegevens kan leiden tot verdenkingen
  tegen personen. In casu zijn naar aanleiding van die gerezen
  verdenkingen politieregisters geraadpleegd. Op zichzelf is dat
  toelaatbaar; de Wet politieregisters (WPolR) stelt immers nergens
  als eis dat alleen informatie over verdachten mag worden verstrekt.
  Enige eis is: verstrekking in het kader van de vervulling van de
  politietaak, welke taak ruimer is dan de opsporing van strafbare
  feiten. De vraag is derhalve niet of er al sprake is van een
  redelijke mate van schuld, maar veeleer of men met gebruikmaking
  van de politieregisters (in de uitvoering van de politietaak) kan
  komen tot een redelijke mate van schuld. Elke andere benadering
  maakt de politieregisters onbruikbaar.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken