• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 6.3 Juridische grondslag

  6.3 Juridische grondslag

  Voor informatie-inwinning door de politie bestaat geen
  expliciete wettelijke regeling. Er wordt wel vanuit gegaan dat het
  de politie vrijstaat aan een ieder vragen te stellen, maar niet
  iedereen is het daar ongeclausuleerd mee eens.

  De heer Willems :
  Ik heb daar wel vraagtekens bij. Ik heb begrepen dat er vrij
  intensief onderzoek is gedaan bij banken. Ik meen dat dit niet
  zonder meer vrij kan staan. Je kunt beginnen met de formulering,
  dat de politie mag wat een burger mag. U zegt terecht dat de
  politie toch niet de gewone burger is. Als de politie het doet,
  gebeurt dat op een manier en een schaal, waaraan je nooit toekomt
  in de gedachte van wat de burger mag. U moet mij niet vragen hoe ik
  dat precies moet definiren.
  Noot

  Wat daar ook van zij, aannemelijk is dat het hier om
  opsporingsmethodieken gaat, die gemeld moeten worden in een
  proces-verbaal (art. 152 Sv).

  De voorzitter:
  Nog een vraag over de zaak-Z wat betreft het verbaliseren.
  Ons is gebleken – wij hebben er ook een ambtsbericht over gekregen
  van de officier van justitie Valente – dat er ook onderzoek is
  gedaan bij bankinstellingen, deels tijdens de pro-actieve fase. Dat
  staat niet gemeld in het proces-verbaal van de heer Woelders.
  Brengt dat u tot andere gedachten? Had dat gemeld moeten worden? Is
  dat een opsporingsmethodiek of niet?
  De heer Willems:
  (..) Het is een activiteit in het kader van opsporing,
  gericht op de verdenking en de verdachte. De politie moet van de
  ambtshandelingen in dat verband proces-verbaal opmaken. Dat had
  gemeld moeten worden.
  Noot
  De heer Koekkoek:
  Was Z. verdacht toen u die financile informatie
  inwon?
  De heer Valente:
  Zeker.
  De heer Koekkoek:
  Maar toch niet van het feit waarvoor u die informatie nodig
  had?
  De heer Valente:
  Z. Was verdachte van handel in verdovende middelen.
  De heer Koekkoek:
  Maar u had het nodig voor verdenking ingevolge artikel 140
  inzake criminele organisaties.
  De heer Valente:
  Dat was iets anders. Er lopen twee situaties door elkaar. Er
  loopt een onderzoek in de pro-actieve fase, om maar een afgezaagd
  woord te gebruiken, met betrekking tot verdenking van het deelnemen
  aan een criminele organisatie. Daarnaast is er iemand verdacht van
  handel in verdovende middelen.
  De voorzitter:
  Dat is toch ontzettend onhelder?
  De heer Valente:
  Het is niet onhelder, voorzitter. Stelt u zich voor dat A.,
  B., C. en D. stuk voor stuk verdachten zijn van handel in
  verdovende middelen. Stelt u zich vervolgens voor dat de melding
  binnenkomt dat A., B., C. en D. met elkaar een akkoord hebben
  gesloten en dat ze gezamenlijk op grote schaal verdovende middelen
  gaan exporteren naar Canada. Ze zijn dus verdachten. Artikel 27 van
  het Wetboek van Strafvordering is van toepassing. Maar je hebt ook
  een
  CID-subject in dezelfde verdachten. Een subject van het
  deelnemen aan een criminele organisatie. Er zijn dus twee zaken die
  door elkaar heen lopen.
  De voorzitter:
  Het punt is dat wij proberen enige helderheid in iets te
  scheppen over wanneer iets wel kan en wanneer iets niet kan.
  (…)
  De heer Valente:
  Neen, er zijn vier gevallen. In een geval is men naar een
  bank gegaan. Er is uitgelegd wat het team deed en de bank is
  gevraagd of er in zijn algemeenheid over informatie gesproken zou
  kunnen worden. Er is geen informatie gegeven. Er is alleen om
  gevraagd. Het team is gepresenteerd; er is een soort

  presentatie gegeven. Vervolgens is in drie gevallen met drie
  banken gepraat. Het eerste geval daarvan betreft een onderzoek bij
  het kadaster…

  De heer De Graaf:
  Met uw goedvinden, zou ik daar nu niet al te uitgebreid op
  willen ingaan, ook gelet op de tijd.
  De heer Valente:
  Ja, maar dan blijft het in de lucht hangen.
  De voorzitter:
  Maakt u dan maar kort af wat er toen is gebeurd.
  De heer Valente:
  Men is dus bij het kadaster geweest en men constateert dat
  de verdachte in de zaak in grote weelde woont. Men gaat onderzoeken
  wie de eigenaar is van de desbetreffende woning. En tot grote
  verrassing blijkt dat niet de verdachte eigenaar is maar dat er een
  hypotheekgever is die iemand anders is. De hypotheeknemer is de
  ABN. Dus wordt de ABN gevraagd hoe dat zit. Dus de vraag is of Z.
  in dezen een beroep kan doen op een geschonden belang, hij is geen
  eigenaar van de woning.
  De voorzitter:
  Het punt is het volgende. Eerder heeft de leider van het
  Landelijk Rechercheteam die ook aan de zaak Z. heeft meegewerkt het
  volgende gezegd; er is de formele regeling met betrekking tot het
  verkrijgen van informatie die eventueel een bank niet wil geven en
  die daartoe uiteindelijk verplicht kan worden; wat je nu doet is
  van tevoren met de bank afspraken te maken of ze die eventueel
  verder zal geven en hoe. Dus je creert een voortraject ter zake
  waarvan in de wet duidelijk staat hoe men de informatie kan
  afdwingen.
  De heer Valente:
  Laat u mij mijn verhaal eerst afmaken. Alles moet in de
  juiste proporties bezien worden. Wij moeten naar de werkelijkheid
  kijken. IN het geval waarover ik het net had, is verder niets meer
  gedaan. In het kader van een strafrechtelijk-financieel onderzoek
  zijn de stukken opgehaald. De informatie van de bank is alleen
  geweest dat er een miljoen gulden borg openstond. Vervolgens is er
  met betrekking tot een bedrijf bij de Kamer van koophandel bekeken
  uit wie de directie van dat bedrijf bestond. Uit dat onderzoek
  bleek dat dit bedrijf een bankrekening bij een bepaalde bank had.
  Men is langs die bank gegaan om te vragen of dat klopte.
  De voorzitter:
  Maar dat zijn vragen waarop u wel een antwoord krijgt en als
  wij die vragen stellen niet. Dat is het verschil.
  De heer Valente:
  Neen, dat is niet waar. Op dat ogenblik was er sprake van
  een verdenking. Zou er geen sprake zijn van een verdenking dan mag
  de politie alles doen wat een burger kan doen. De banken kunnen
  gewoon informatie weigeren, hetgeen ze in veel gevallen hebben
  gedaan.
  De heer De Graaf:
  Het gaat ons hier niet om de vraag of het nu mocht of niet;
  het gaat ons erom waarom u, terwijl u zelf opsporingsmethoden
  definieert in uw ambtsbericht als werkwijzen en technieken die niet
  in de wet zijn geregeld en die doorgaans in de pro-actieve fase
  worden toegepast, dit gegeven niet in het proces-verbaal heeft
  opgenomen.
  De heer Valente:
  Omdat het mij op dat moment niet opviel als een werkmethode.
  Heel simpel. Ik denk dat als ik er vandaag mee geconfronteerd zou
  worden, ik het ook nog niet zou doen. Ik vind niet dat het een
  werkmethode was. Bovendien was dezelfde informatie allang in
  circulatie. Het had mij geen moeite gekost om die informatie op
  tafel te leggen. (…)
  De heer Valente:
  Het is vastgelegd in dagjournaals en dagrapporten, maar niet
  in het proces-verbaal van de strafzaak zelf. Overigens, ik zeg dit
  zonder dat ik het geverifieerd heb. Zoals ik ook stelde in mijn
  ambtsbericht, er is een zevental ordners inzake het financieel
  onderzoek en ik heb ze niet allemaal doorlopen. Ik heb ook niet
  paraat of de contacten daarin zijn vastgelegd. Misschien ben ik
  voorbarig als ik zeg dat ze niet vastgelegd zijn, terwijl het best
  zou kunnen zijn dat er in genoemde ordners wel iets over
  staat.
  De voorzitter:
  Ik wil dit onderdeel afsluiten met de conclusie dat van de
  kant van de wet- en regelgever meer duidelijkheid niet ongelegen
  zou komen, in ieder geval wat ons betreft.
  Noot

  Er doen zich vervolgens twee problemen voor. Ten eerste is het de
  vraag of degene aan wie de vraag wordt gesteld, het recht heeft te
  weigeren de vraag te beantwoorden; ten tweede is het de vraag wat
  de politie met eventueel verkregen gegevens mag doen.

  In beginsel staat het ieder vrij om een vraag van de politile of
  justitile autoriteiten niet te beantwoorden. Dat wordt pas anders
  als betrokkene wordt opgeroepen als getuige (artt. 221 en 289 Sv),
  of een bevel tot uitlevering van stukken wordt uitgevaardigd; maar
  op die problematiek wordt hier nu niet ingegaan. Het kan zijn dat
  degene aan wie de politie vragen stelt bijvoorbeeld een financile
  instelling, een transportbedrijf, of een notariskantoor – zich op
  grond van een wettelijke zwijgplicht of op andere (dikwijls aan het
  recht op privacy van degene over wie informatie wordt gevraagd
  ontleende) overwegingen genoopt ziet die vragen niet te
  beantwoorden. In het bijzonder gegevens die worden gevraagd uit
  persoonsregistraties, staan voor degene die door de politie wordt
  benaderd onder bescherming van de Wet persoonsregistraties (WPR).
  Voor het verstrekken aan een derde – een persoon of instantie
  buiten de organisatie van de houder, dat is dus ook de politie –
  geldt voor alle persoonsregistraties de volgende hoofdregel:
  Gegevens mogen slechts aan een
  derde worden verstrekt voor zover zulks voortvloeit uit het doel
  van de registratie of wordt vereist ingevolge een wettelijk
  voorschrift danwel met toestemming van de geregistreerde (art. 11
  lid 1 WPR). Buiten deze gevallen kunnen gegevens alleen op verzoek
  aan een derde worden verstrekt op grond van een dringende en
  gewichtige reden of ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek,
  mits de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor
  niet onevenredig wordt geschaad (art. 11 lid 2 WPR). Deze
  belangenafweging moet gemaakt worden door de houder van het
  register.

  Het doel van de registratie is zelden de opsporing en vervolging
  van strafbare feiten (met uitzondering van de registraties van de
  bijzondere opsporingsdiensten). Een algemeen wettelijk voorschrift
  gegevens te verstrekken wordt niet vaak aangetroffen.

  Een voorbeeld is de vordering ex art. 125f Sv van de officier
  van justitie of, tijdens een gerechtelijk vooronderzoek, de
  rechter-commissaris, danwel het bevel van uitlevering van stukken,
  gegeven door een opsporingsambtenaar, in het kader van een
  strafrechtelijk financieel onderzoek (art. 126a Sv). Wanneer nu de
  politie in het kader van een concreet opsporingsonderzoek een
  vliegtuigmaatschappij vraagt om vluchtgegevens met betrekking tot
  een bepaalde persoon, zal deze bevraging niet spoedig vallen onder
  de in art. 11, eerste lid WPR genoemde gevallen. Resteert de
  dringende en gewichtige reden. Naar de woorden van de minister ten
  tijde van de totstandkoming van de WPR zal de politieman een
  spoedeisend belang moeten hebben dat op zichzelf genomen van
  voldoende betekenis is. De minister bezigde daarbij de voorbeelden
  camaliteiten en noodgevallen. Noot

  Dat het in de rechtspraak wel mee valt met het vereiste van een
  spoedeisend belang blijkt bijvoorbeeld uit het arrest van de Hoge
  Raad van 8.november 1994 Noot:
  Ook voor zover het middel bedoelt te betogen dat het verstrekken
  van inlichtingen over telefoonnummers en tenaamstellingen van
  telefoonnummers moet gelden als een inbreuk op het private life in
  de zin van het eerste lid van art. 8 EVRM welke niet is in
  accordance with the law and (…) necessary (…) in the interests
  of (..) public safety or (…) for the prevention of disorder or
  crime (…) in de zin van het tweede lid van art. 8 EVRM, en om die
  reden onrechtmatig is, faalt het. Ingevolge art. 11 tweede lid van
  de Wet persoonsregistraties (WPR) kan de PTT de gevraagde
  inlichtingen verschaffen indien daartoe een dringende en gewichtige
  reden bestaat. ‘s Hofs oordeel dat een redelijke verdenking dat een
  misdrijf voorzien in de Opiumwet is gepleegd zodanige dringende en
  gewichtige reden oplevert en het verschaffen van de bedoelde
  inlichtingen rechtvaardigt, is juist.

  Of sprake is van een dringende en gewichtige reden indien door
  de politie aan een bank inlichtingen worden gevraagd als het spoor
  van een witwasoperatie wordt gevolgd is de vraag: er doen zich dan
  immers vragen voor waarbij in elk geval een verdenking jegens de
  (onbekende) personen over wie gegevens worden gevraagd niet is hard
  te maken.

  Feitelijk gaat het dan bijvoorbeeld over een rekening met een
  nep-tenaamstelling, waarop vermoedelijk crimineel geld is gestort;
  vanaf die rekening worden vier bedragen overgemaakt op vier
  rekeningnummers en de politie wil van de bank vernemen hoe deze
  nummers zijn tenaamgesteld. Dat kunnen vier gewone – als
  fatsoenlijk ingeschatte – klanten van de bank zijn. Moet de bank nu
  deze namen doorgeven en zo ja moet de bank dan de politie inzage
  geven in de overboekingen van deze vier klanten (van wie er een in
  het witwastraject zit, maar de andere drie niet? Die afweging wordt
  de bank geacht te maken aan de hand van de dringende en gewichtige
  reden alsmede de persoonlijke levenssfeer.

  Dezelfde vraag kan worden opgeworpen met betrekking tot de
  verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve van een
  fenomeenonderzoek.
  De beoordeling door de houder wordt niet vergemakkelijkt doordat in
  de regel het politieonderzoek in welk verband de gegevens nodig
  zijn, in heimelijkheid plaatsvindt. Uit recherche-tactisch oogpunt
  is het dan doorgaans onwenselijk om de geregistreerde om
  toestemming te vragen en hem of haar vroegtijdig op de hoogte te
  brengen van de gang van het onderzoek: er ligt dus geen toestemming
  van de geregistreerde. Maar bovendien zal om dezelfde reden ook
  terughoudendheid worden betracht in het geven van inzicht aan de
  registratiehouder over het doel van de vraag. De afweging tussen
  het belang dat de politie met verstrekking van die gegevens heeft
  en het belang van de geregistreerde dat zijn persoonlijke
  levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad, zal door de houder
  vaak slechts marginaal (zeer abstract) kunnen geschieden. Ook
  andere factoren die normaliter een rol spelen bij de beoordeling
  van een verzoek om inzage kunnen nauwelijks worden ingeschat:
  bijvoorbeeld het toekomstig gebruik van de informatie en de andere
  mogelijkheden van de politie om de informatie te verkrijgen.

  De problemen aan de zijde van de houder om zijn wettelijke
  plicht tot afweging na te komen, zou de politie of het OM kunnen
  hebben gebracht tot het inbouwen van garanties zodat geen onnodige
  vragen zullen worden
  gesteld. Dat is niet systematisch gebeurd. De officier van justitie
  Valente, met betrekking tot het gevolgde financile traject in de
  zaak Z., hechtte aan deze factoren kennelijk weinig waarde: Reeds
  gelet op de omstandigheid dat die instellingen de vrijheid hadden
  om geen antwoord te geven op de gestelde vragen en in sommige
  gevallen ook geen antwoord hebben gegeven, kan geen sprake zijn van
  een onderzoeksactiviteit waarvan aanstonds gezegd kan worden dat
  daardoor door de opsporingsambtenaren rechten en vrijheden van
  burgers geschonden zijn. Noot

  Maar dat betekent niet dat het OM in het ressort Amsterdam
  grenzeloze mogelijkheden ziet om aan informatie-inwinning via
  derden te doen.

  De voorzitter:
  Wij hebben hier al eerder gesproken over het vragen van
  informatie bij banken. Moet je daar verdachte voor zijn?
  De heer Vrakking:
  Ja. Noot In elk geval wordt bij de
  onderzoeken van de kernteams steeds overleg gevoerd met betrekking
  tot aan derden te stellen vragen.
  De heer De Graaf:
  Er wordt wel eerst met u doorgenomen of er zo’n vraag wordt
  gesteld aan de KLM of een bank?
  Mevrouw Gonzales:
  Daar hebben wij het in het algeheel overleg over. Het wordt
  inderdaad doorgenomen.
  Noot Het is evenwel de vraag
  – gehoord diverse politiefunctionarissen – of deze door
  vertegenwoordigers van het OM genoemde criteria (verdenking en
  toestemming OM) in de reguliere politiepraktijk worden gehanteerd.
  Op dit moment wordt door het OM in samenwerking met de Nederlandse
  Vereniging van Banken gewerkt aan een Richtlijn voor het openbaar
  ministerie inzake de medewerking van banken Noot aan
  onderzoeken. Dit om vrijwillige gegevensverstrekking van banken –
  dus anders dan het voldoen aan een bevel tot uitlevering van
  stukken op strafvorderlijke titel – een duidelijke basis te geven.
  Slechts in bepaalde situaties zal op verzoek van de officier van
  justitie vrijwillig informatie worden verstrekt. In een dergelijk
  verzoek moet aangegeven worden, dat de aard van het onderzoek van
  zo’n zwaarwegend maatschappelijk belang is, dat het gewenst is dat
  verstrekt wordt. Een dergelijke motivering zal in veel gevallen,
  als gevolg van geheimhouding uit recherche-tactisch oogpunt,
  slechts in zeer algemene bewoording kunnen plaatsvinden. Voor
  verstrekking van gegevens uit een registratie van een (semi)
  publieke sector aan een persoon of instantie met een
  publiekrechtelijke taak geldt naast de genoemde hoofdregel een
  ruimer verstrekkingsregime. Een dringende en gewichtige reden is in
  dat geval niet vereist en verstrekking is desgevraagd mogelijk voor
  zover de vrager deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van
  zijn taak en de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig door de
  verstrekking wordt geschaad (art. 18 lid 3 WPR). Wederom bestaat er
  geen plicht tot verstrekking en is het de houder die de
  belangenafweging maakt. In het kader van informatie-inwinning door
  de politie bij derden kan in het bijzonder gedacht worden aan
  politile bevraging van de registers van de bijzondere
  opsporingsdiensten. De belangenafweging draait dan met name om de
  aard van de betrokken taken en de wijze waarop deze zich tot elkaar
  verhouden, de aard van de betrokken gegevens en de wijze waarop
  deze verkregen zijn, en tenslotte om de vraag in hoeverre andere
  mogelijkheden aanwezig zijn om in de informatiebehoefte van de
  vragende instantie te voorzien. Noot De verstrekking van
  gegevens blijft, ondanks de hoofdregel en haar
  verruimingsmogelijkheid, achterwege voor zover uit hoofde van ambt,
  beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding is geboden (art. 11
  lid 3 WPR). In overeenstemming met art. 272 Sv kan gedacht worden
  aan bijvoorbeeld een ambtenaar, accountant, notaris en arts. Een
  oplossing voor het spanningsveld tussen de wettelijke fiscale
  geheimhoudingsplicht van de belastingdienst en het opsporingsbelang
  wordt gevonden in de ontheffingsmogelijkheid van de
  staatssecretaris van Financin. In het Voorschrift
  Informatieverstrekking 1993 Noot wordt bepaald dat voor
  verstrekking aan opsporingsinstanties het hoofd van de eenheid,
  respectievelijk de teamleider van de FIOD het belang van de
  belastingplichtige bij geheimhouding afweegt tegen het
  maatschappelijk belang van bekendmaking aan de
  opsporingsinstanties. Wanneer deze weging ten gunste van de
  opsporing uitvalt, kunnen gegevens verstrekt worden. Andere
  kwesties over informatieverstrekking aan opsporingsinstanties en
  -diensten worden voorgelegd aan het hoofd van de FIOD. Indien deze
  tot informatieverstrekking besluit, is degene die over de
  informatie beschikt van zijn geheimhoudingsplicht ontheven. Een
  bijzonder soort verstrekking is de koppeling. De wet spreekt in dit
  verband slechts van eventuele verbanden tussen de registratie en
  enige andere gegevensverzameling (art. 20 lid 2 sub h WPR). Dan
  worden twee of meer bestanden systematisch (en doorgaans
  automatisch) vergeleken met als doel individuen te vinden
  die in meer dan n bestand voorkomen (de zogenaamde
  Rasterfahndung). Al naar gelang het doel van de

  verstrekking kan onderscheid gemaakt worden tussen gevallen waaruit
  sterke aanwijzingen van wetsovertreding naar voren komen en
  gevallen waarin slechts risico-groepen worden gedentificeerd. In
  het eerste geval (het zogenaamde computermatching) worden bestanden
  gekoppeld, waar individuen redelijkerwijs niet gelijktijdig in
  kunnen zijn opgenomen. Dat gebeurt als bijvoorbeeld verdachten van
  fraude worden gezocht door registraties van de Sociale Dienst (GSD)
  te koppelen aan die van de Informatiseringsbank
  (studiefinanciering). Staat een persoon in beide bestanden te boek
  als ontvanger van overheidsgelden (enerzijds een uitkering en
  anderzijds een studiefinanciering) dan levert dit sterke
  aanwijzingen op voor fraude. In het tweede geval gaat het om een
  procedure die ook wel als computerprofiling bekend staat. Zo kunnen
  bijvoorbeeld mogelijke thuiskappers met een uitkering gevonden
  worden door het GSD-bestand te koppelen aan huishoudens met een
  extreem hoog waterverbruik; of aldus daadwerkelijk thuiskappers met
  een uitkering worden gevonden vergt echter nader onderzoek.

  Wil koppeling met bestanden van derden toegepast kunnen worden
  dan dient het toepasselijke reglement een regeling hieromtrent te
  bevatten (art 18 lid 3 juncto art. 20 lid 2 sub h WPR).
  Inhoudelijke beperkingen aan de politie om al dan niet tot
  koppeling met bij haarzelf berustende registers over te gaan zijn
  niet aangetroffen: ook grijze-veldregisters en registers van
  contacten kunnen onbeperkt worden gekoppeld. Koppeling vindt
  bijvoorbeeld dagelijks plaats bij vergelijking van de
  CID-subjectenindex en de binnengekomen meldingen van
  ongebruikelijke transacties (art. 12 lid 1 sub b juncto art. 14 lid
  2 BPolR). Met betrekking tot het financieel rechercheren dient nog
  opgemerkt te worden dat het register van het MOT geldt als
  politieregister, ondanks het feit dat het register geen betrekking
  heeft op de traditionele politietaak. Verstrekkingen daaruit kunnen
  plaatsvinden ten behoeve van de opneming in een CID-register of als
  uit de gegevens blijkt dat een redelijk vermoeden voortvloeit dat
  een bepaalde persoon een misdrijf heeft begaan. Als de politie
  eenmaal over informatie beschikt, zal zij deze zelf opslaan.
  Uitgebreider wordt hierop ingegaan in Hoofdstuk 8,
  Informatiehuishouding. Hier kan worden volstaan met de betekenis
  van de Wet politieregisters (WPolR) voor de drie in dit hoofdstuk
  behandelde onderwerpen.

  Een politieregister mag slechts worden aangelegd voor een
  bepaald doel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de goede
  uitvoering van de politietaak. De taak van de politie is (in
  ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met
  de geldende rechtsregels) zorg te dragen voor de daadwerkelijke
  handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die
  deze behoeven (art. 2 Politiewet 1993). De handhaving van de
  rechtsorde valt uiteen in de strafrechtelijke handhaving en de
  handhaving van de openbare orde.

  Ten aanzien van sommige vormen van fenomeenonderzoek,
  bijvoorbeeld een doorlichting van de horeca in een bepaalde stad,
  lijkt het niet onmiddellijk zeker dat daarbij sprake is van
  uitoefening van de politietaak, hetgeen van betekenis is voor het
  registerregime: indien het onderzoek niet is aan te merken als
  uitoefening van deze politietaak is de Wet persoonsregistraties en
  niet de Wet politieregisters van toepassing. In de praktijk wordt
  in het kader van fenomeenonderzoek gebruik gemaakt van tijdelijke
  registers.

  De heer Rouvoet:
  Voor de helderheid: het ging niet om verdachten, het ging
  ook lang niet altijd om
  CID-subjecten of zelfs maar om
  grijze velders. Het ging in feite om een branchedoorlichting,
  waarbij u over allerlei kantoren en familie en personen die daarbij
  een rol speelden, informatie verzamelde. Wat deed u met die
  informatie van degenen waar u niet mee verder ging?
  De heer Van Gemert:
  Bij mijn weten is van die informatie een tijdelijk register
  opgemaakt. Nadat duidelijk was dat het onderzoek zich zou richten
  op een aantal daders, is alleen naar die daders gekeken. Die
  informatie – dat was afhankelijk van de aard van die informatie –
  was voor een belangrijk deel informatie uit open bronnen, zoals van
  Kamers van koophandel. Bij mijn weten zijn de uittreksels van de
  Kamer van koophandel wel nog voorhanden. Op die andere informatie
  hebben wij ons verder niet gericht. Wij zijn alleen met die vijf
  kantoren verder gegaan.

  A. Patijn heeft bepleit om ten behoeve van de opslag van gegevens
  voor fenomeenonderzoek een bijzondere procedure in het leven te
  roepen.
  Het gaat daarbij immers mogelijk om personen die geen verdachten
  zijn, geen CID-subjecten, laat staan deelnemen aan georganiseerde
  criminaliteit. Evenmin lijkt het mij in overeenstemming met de
  bedoeling van het grijze-veldregister om deze personen daarin op te
  nemen, daar het immers niet gaat om tips ten aanzien van
  individuele personen (…). De Wet politieregisters eist dat een
  registratie slechts wordt aangelegd voor zover dit noodzakelijke is
  voor de taakuitoefening van de politie. Daar er gegevens worden
  opgeslagen omtrent personen die misschien niets met de onderzochte
  vorm van criminaliteit te maken hebben, kunnen dergelijke
  registraties een gevoelig karakter hebben (…) Het is daarbij niet
  relevant of de gegevens afkomstig zijn uit open
  bronnen, zoals het telefoonboek of het handelsregister. Dergelijke
  persoonsregistraties lijken nog het meest op een tijdelijk register
  in de zin van art. 13 van de WPolR. Het beperkte
  verstrekkingsregime dat voor deze registers geldt, zou ook voor die
  inzake een fenomeenonderzoek moeten worden aangewend.
  Noot Het is niet altijd duidelijk of de gegevens van een
  fenomeenonderzoek in een tijdelijk register na zes maanden worden
  vernietigd, zoals de bedoeling is.

  De heer Rouvoet:
  De overige informatie is de versnipperaar in
  gegaan?
  De heer Van Gemert:
  Ik weet niet of dat ook daadwerkelijk is gebeurd.
  De voorzitter:
  Wat is er dan met het tijdelijk register gebeurd?
  De heer Van Gemert:
  Dat weet ik niet. Noot In een politieregister
  mogen alleen gegevens worden opgenomen die rechtmatig zijn
  verkregen en noodzakelijk zijn voor het doel (art. 4 WPolR). Uit
  een taakomschrijving kan vaak ook het doel worden gehaald,
  bijvoorbeeld de CID-en hebben tot taak het bevorderen van de
  opsporing en het voorkomen van misdrijven die gezien hun ernst of
  frequentie, danwel het georganiseerd verband waarin ze worden
  gepleegd een ernstige inbreuk maken op de rechtsorde. Ook het
  verrichten van misdaadanalyse en het inwinnen van financile
  gegevens van CID-subjecten behoren tot de CID-taak. Tijdelijke
  registers kunnen ook worden aangelegd ten behoeve van
  misdaadanalyse en financieel rechercheren . Een voordeel hiervan is
  dat de reglementsplicht voor bepaalde tijd, in eerste instantie
  voor zes maanden, kan worden opgeschort en de daaraan verbonden
  bekendmaking (nog) niet plaatsvindt, zodat eventuele verdachten
  niet vroegtijdig op de hoogte wordt gesteld (art. 13 WPolR juncto
  art. 8 BpolR). Tot slot van deze paragraaf is het zinvol voormelde
  bevindingen van juridische aard in het perspectief te plaatsen van
  de zeer uitgesproken, negatieve stellingname van de
  Registratiekamer: De inzet van dit soort onderzoeksmethoden kan om
  diverse redenen leiden tot een onaanvaardbare inbreuk op de
  persoonlijke levenssfeer. Het is allereerst de vraag of voor
  dergelijk onderzoek een voldoende wettelijke grondslag bestaat. De
  grenzen van het Wetboek van Strafvordering en de Politiewet worden
  aanzienlijk opgerekt of wellicht zelfs overschreden. Ook in een
  ander opzicht plaatst de Registratiekamer vraagtekens bij
  dergelijke verkennende onderzoeken. Informatie wordt verzameld uit
  ongelijksoortige bronnen, waardoor de vergelijkbaarheid beperkt is.
  De betrouwbaarheid van de onderzoeksopzet staat vaak onvoldoende
  vast. De vervolgonderzoeken betekenen vaak diep graven in het
  priv-leven van personen ten aanzien van wie nog geen verdenking
  bestaat van een strafbaar feit. De uitkomst is meestal dat hooguit
  ten aanzien van een klein deel van de onderzochte personen
  werkelijk een rele verdenking ontstaat. Ten aanzien van de overigen
  is echter ingrijpend onderzoek verricht en blijven resultaten
  hiervan veelal bewaard. Stigmatisering van personen in een bepaalde
  sector of branche of met andere gemeenschappelijke kenmerken, zoals
  het hebben van een uitkering of het deelnemen aan de
  effectenhandel, kan het gevolg zijn van dergelijke
  onderzoeksmethoden. Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken