• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 6.4 Feitelijk gebruik

  6.4 Feitelijk gebruik

  6.4.1 Misdaadanalyse

  Wie

  In de recherche-praktijk wordt van oudsher gebruik gemaakt van
  vormen van misdaadanalyse. Het verzamelen van informatie door
  opsporing en de evaluatie van de gevonden gegevens zijn
  onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ook vroeger analyseerde de
  politie met het zakboek in de hand de verzamelde informatie
  (getuigenverklaringen, plaats van het misdrijf, moordwapen etc). De
  technische vooruitgang (in het bijzonder de informatisering) heeft
  de analyse-mogelijkheden vergroot; de behoefte aan die complexere
  analyse-technieken was inmiddels ook toegenomen door het complexer
  worden van de samenleving en van de (internationale) georganiseerde
  criminaliteit. Heden ten dage wordt zeer veel strafrechtelijk
  relevante informatie opgeslagen in geautomatiseerde
  gegevensbestanden. Hergebruik, vergelijking, analyse en veredeling
  behoren nu (eenvoudiger) tot de mogelijkheden, maar vereisen wel
  specialistische kennis. De meeste korpsen beschikken over meerdere
  misdaadanalisten die zijn ondergebracht bij de CID of bij het
  onderdeel waaronder ook de CID ressorteert. Ook zijn aan de
  kernteams misdaadanalisten toegevoegd. In het totaal zijn er bij de
  regiokorpsen zo’n 181,4 formatieplaatsen voor misdaadanalisten. Dat
  betekent dat grofweg elk regiokorps gemiddeld rond de 7
  misdaadanalisten in dienst zou hebben.
  Op nationaal niveau dient gewezen te worden op het bestaan van de
  Afdeling Misdaadanalyse bij de CRI. Advisering over verdere
  ontwikkelingen van misdaadanalyse is opgedragen aan de Werkgroep
  misdaadanalyse van de Recherche Advies Commissie. In deze werkgroep
  zijn de politie, het OM, het Wetenschappelijk Onderzoek- en
  Documentatie Centrum (WODC), het Landelijk Bureau Voorkoming
  Misdrijven en de CRI vertegenwoordigd.

  Welke bron

  Om tot een analyse te komen moeten eerst gegevens worden
  verzameld. Daartoe worden open bronnen, persoonsregisters,
  politie-informatie en buitenlandse instanties geraadpleegd.
  Informatie uit open bron betekent hoofdzakelijk dat de informatie
  voor een ieder, al dan niet tegen betaling, vrij toegankelijk is.
  Van oudsher vormen kranten (advertenties), tijdschriften,
  (telefoon)boeken et cetera een belangrijke bron van informatie voor
  de politie. Maar ook geautomatiseerde gegevensbestanden, zoals
  Bulletin Board Systems, databanken, Internet en CD-ROM, kunnen
  worden gebruikt. Daarnaast staat het een ieder, van ondernemer tot
  politieman, vrij het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  Noot (met name gegevens over in Nederland gevestigde
  ondernemingen) of de registers van het kadaster (gegevens over
  onroerende goederen, schepen en luchtvaartuigen) te raadplegen.

  Op tal van plaatsen in de private en (semi)publieke sector
  worden gegevens opgeslagen, die tot individuele natuurlijke
  personen zijn te herleiden en voor de politie interessante gegevens
  kunnen opleveren. Genoemd worden de volgende persoonsregistraties
  van het bedrijfsleven: registraties van verzekeringsmaatschappijen,
  banken, creditcard-maatschappijen, Bureau Kredietregistratie Tiel,
  de PTT, de NV Databank, Kamers van Koophandel en Fabrieken te
  Woerden (commercieel), alsmede de registers van internationale op
  de scheepvaart gerichte bedrijven als Dun & Bradstreet. Ook
  persoonsregistraties van de overheid, niet zijnde politieregisters,
  kunnen de moeite waard zijn: het Bevolkingsregister, het systeem
  Vennoot van het ministerie van Justitie alsmede de registraties van
  de bijzondere opsporings(- en controle) diensten zoals de AID, ECD,
  FIOD en Douanerecherche, alsmede de registraties van de
  geprivatiseerde opsporingsdiensten zoals bedrijfsverenigingen,
  BUMA/STEMRA, stichting Havenbeveiligingsdienst en registraties bij
  de reguliere politie die niet gehouden worden in het kader van de
  in art. 2 Politiewet omschreven taak zoals de vuurwapen-, horeca-
  en vreemdelingenregistraties. Wat de politie-informatie betreft
  wordt met name bij operationele misdaadanalyse gebruik gemaakt van
  tapgegevens, observatierapporten, dagjournaals, mondeling
  overgedragen bevindingen et cetera. Ook inbeslaggenomen materiaal
  wordt in dat kader bestudeerd. Bovendien kunnen de politieregisters
  worden geraadpleegd. Deze registers vallen onder het gesloten
  (verplichte) verstrekkingsregime van de Wet politieregisters
  (WPolR).

  Zonder te zeer op hoofdstuk 8 Informatiehuishouding vooruit te
  lopen worden hier slechts vermeld het Opsporingssysteem (OPS), het
  Herkenningsdienstsysteem en Centrale verwijzingsindex (HKS/CVI) en
  het Nationaal Schengen informatiesysteem (NSIS), maar ook
  bijvoorbeeld het Landelijke overvallen registratie systeem (LORS).
  Bijzondere betekenis in dit verband hebben de CID-subjectenindex,
  het CID-subjecten-rechtspersonenregister, de grijze-veldregisters
  voor natuurlijke en rechtspersonen en het register van het Meldpunt
  ongebruikelijke transacties.

  Omdat criminele organisaties (ook) internationaal opereren is
  het voor de politie van essentieel belang gegevens uit het
  buitenland te kunnen ontvangen. In overeenstemming met ter plaatse
  geldende privacyregels en gemaakte internationale afspraken
  ontvangt de politie allerlei informatie van buitenlandse en
  internationale instanties.

  Nationale wetgeving kan vrije uitwisseling van bepaalde
  gegevens, niet alleen naar het buitenland maar ook intern,
  verbieden. Zo verhindert de nationale (privacy)wetgeving van
  Luxemburg zelfs dat nieuwe clinten getoetst worden aan interne
  bestanden van gesignaleerden die de bank in het verleden benadeeld
  hebben of de bank bij onoorbare praktijken hebben betrokken.
  Anderzijds worden ook voor onderzoeken die in het buitenland naar
  een bepaalde criminele organisatie worden gedaan, schema’s gemaakt.
  Internationale politile samenwerking en informatie-uitwisseling is
  nog in ontwikkeling en informatiepunten als het Schengen informatie
  systeem, het Europees informatie systeem en de Europol drugeenheid
  staan nog in de kinderschoenen (zie verder hoofdstuk 10,
  Internationale opsporing van deze bijlage).

  De voorzitter :
  Hoe controleer je of de informatie die je geeft nog
  rechtmatig gebruikt wordt en of de informatie die je krijgt,
  rechtmatig verkregen is? Nederland is in Europa het enige land met
  een CID-systeem met een

  waardering van soms heel gevoelige informatie. In het buitenland
  bestaat dit niet.

  De heer Theeuwes:
  Niet overal. Er zijn landen die waarde aan hun informatie
  toekennen door middel van dit systeem. Uit een gesprek met
  liaison-officieren bleek mij dat het in
  Engeland
  gebruikelijk is om waardering van informatie en de bron toe te
  kennen.
  De voorzitter:
  Is er praktische controle op wat er in- en uitgaat? Wat
  gebeurt daarmee en hoe is de informatie verkregen?
  De heer Theeuwes:
  Internationale samenwerking is een kwestie van
  professionaliteit en vertrouwen. Wij spreken nu over het
  vertrouwensbeginsel.
  De voorzitter:
  Hebt u enige controle op dat vertrouwen?
  De heer Theeuwes:
  Als het enig doel dient, kan ernaar worden genformeerd. Je
  stelt echter wel op dat zelfde moment de vertrouwensvraag.
  De voorzitter:
  Ik zal een voorbeeld geven dat uit het besluit
  politieregisters volgt. Politie-informatie vanuit Nederland mag
  niet verstrekt worden aan een land dat die eventueel voor politieke
  processen gebruikt. Met bijvoorbeeld Pakistan willen wij goede
  betrekkingen blijven houden. Men kan dan nooit stellen dat de
  informatie wel mag worden gebruikt, maar nooit voor een politiek
  proces.
  De heer Theeuwes:
  Die voorwaarden kunnen wel degelijk gesteld worden.
  De voorzitter:
  Maar doet u dat ook? Ik kreeg de indruk dat u zei: als we
  praktisch willen werken, moeten we daar niet te moeilijk over doen,
  anders krijgen we niets meer binnen.
  De heer Theeuwes:
  Als het gaat om het verstrekken van informatie en het
  vermoeden bestaat dat die gebruikt kan worden voor politieke
  doeleinden, mag niet tot
  verstrekking worden
  overgegaan
  De voorzitter:
  Maar als u wel tot verstrekking overgaat, zegt u dat
  er dan bij?
  De heer Theeuwes:
  Neen, we geven geen lijstje met voorwaarden als: u mag de
  informatie niet gebruiken voor een ander doel, ook mag u die niet
  in een
  computerbestand stoppen voor gebruik over een paar
  jaar, enz.
  De voorzitter:
  U zet er bij wijze van spreken wel een stempel op met:
  police, use only… Anders moet het via een
  rechtshulpverzoek.
  De heer Theeuwes:
  Inderdaad, de verstrekking op grond van het
  besluit
  politieregisters is bestemd voor informatie aan het
  buitenland voor opsporingsdoeleinden.
  Noot

  Welke gevallen

  In het kader van de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit wordt dikwijls gebruik gemaakt van bijna alle
  beschreven vormen van operationele analyse. In het merendeel van de
  gevallen wordt begonnen met informatie die door informanten is
  aangeleverd. De gegevens worden tijdens of direct na het verzamelen
  op waarde geschat, zoals gebruikelijk bij CID-onderzoek. Naar
  aanleiding van de beoordeling op juistheid en betrouwbaarheid vindt
  een evaluatie-codering per gegeven plaats (zie voor de
  coderingen Bijlage 6 Organisaties, hoofdstuk 3
  Criminele
  inlichtingendiensten). Deze informatie wordt in een databank
  gedaan en de analist verricht een of meer van de hiervoor
  beschreven vormen van operationele analyse. Als er een tactisch
  vervolg op zo’n analyse komt, wordt in een aantal korpsen de
  analist ook betrokken bij het tactisch onderzoek. Feitelijk lijken
  vooral dader(groep)analyses in de vorm van relatie-, familie- of
  handelsactiviteitenschema’s in de praktijk veelvuldig te worden
  gebruikt. In het kader van dader(groep)analyse wordt veel gebruik
  gemaakt van relatieschema’s: met lijnen en ikonen gellustreerde
  overzichten waarop de betrekkingen van soms meer dan 25 personen in
  beeld worden gebracht. Voor het opsporingsonderzoek biedt een
  dergelijk schema onmiddelijk inzicht in de onderlinge contacten en
  de structuur van de criminele organisatie. Wordt door de verdachten
  veelvuldig een bepaalde naam gebruikt dan kan men zich afvragen of
  deze persoon een belangrijke positie inneemt in een criminele
  organisatie en zou het zwaartepunt van het opsporingsonderzoek
  wellicht meer bij deze persoon gelegd moeten gaan worden. Ook de
  invulling van tijdlijnen – dit zijn diagrammen die het gedrag van
  verschillende betrokkenen bij een bepaald misdrijf in tijd
  weergeven – kan inzichten opleveren in tegenstrijdigheden en
  onvolledigheid van informatie, waaruit aanwijzingen voor verder
  onderzoek kunnen voortvloeien. Historisch bezien is gestart met de
  operationele analyses. Vervolgens zijn diverse operationele
  analyses bij elkaar gevoegd om te kijken welke trends, tendensen,
  statistische gegevens daaruit konden worden gedestilleerd: dat
  werden de strategische analyses. Daarmee wordt dus bezien in
  hoeverre structuren kunnen worden ontdekt die boven het
  operationele vlak liggen, hoe het netwerk in elkaar zit en
  dergelijke. Van de strategische analyses zijn het meest bekend de
  sinds 1988 door de CRI gemaakte landelijke inventarisaties van
  georganiseerde misdaad en bovenlokale groepscriminaliteit in
  Nederland. Bij de (R)CID-en opgeslagen informatie omtrent
  betrokkenheid van (groepen) personen bij zware vormen van
  criminaliteit werd getoetst aan verscheidene criteria waaraan een
  bepaalde groepering in die periode moest voldoen, wilde zij als
  georganiseerde criminele groep kunnen worden aangemerkt. De
  uitkomsten van deze zogenaamde
  criminaliteitsbeeldanalyses hebben evenwel – ook volgens de
  betrokken onderzoekers – slechts een relatieve waarde, door de niet
  zekere betrouwbaarheid en de onvolledigheid van het CID-materiaal,
  waarop de onderzoeken zijn gebaseerd.

  Als de regionale CID-en slechts informatie aanleveren over
  drug-gerelateerde criminaliteit, is het voor de CRI onmogelijk om
  bendes wapensmokkelaars te identificeren. Het is in deze feitelijk
  uiteraard geen kwestie van zwart-wit onderscheidingen, maar er moet
  rekening mee worden gehouden dat de informatie die wordt
  aangeleverd – tegen de achtergrond van de beschikbaarheid van
  bronnen in de drugswereld – een bovengemiddelde aandacht voor drug-
  en druggerelateerde criminaliteit oplevert. Iets algemener gezegd:
  juist delicten en groepen waarop reeds wordt gerechercheerd leveren
  informatie aan. Bovendien is veel informatie afkomstig van
  criminele bronnen, waarbij de juistheid van de
  betrouwbaarheidsinschatting door de in de registratie invoerende
  politie-ambtenaar niet altijd zeker is.

  Het overzicht zou echter wel medebepalend moeten zijn voor de
  centrale prioriteitenstelling (op voordracht van het CBO door de
  Vergadering van procureurs-generaal) van de door de kernteams aan
  te pakken zaken. De beperkingen van de criminaliteitsbeeldanalyses
  brengen echter mee, dat prioriteitenstelling nimmer uitsluitend op
  grond van deze analyses kan plaatsvinden, daar er immers door de
  wijze van materiaalverzameling bepaalde groepen of soorten delicten
  buiten beeld blijven.

  Over Chinese groepen was tot voor kort niet veel bekend, hetgeen
  eraan bijgedragen heeft dat lange tijd aan deze criminaliteit geen
  prioriteit is gegeven. Inmiddels is – door de analisten van de CRI,
  daarin gevolgd door het CBO – daarvoor nadrukkelijke aandacht
  gevraagd.

  Over de aanwezige maar tot op heden niet doorslaggevende
  feitelijke betekenis hiervan zij verwezen naar bijlage 6
  Organisaties hoofdstuk 6 Kernteams.

  6.4.2 Fenomeenonderzoek

  Wie

  Het onderscheid tussen strategische misdaadanalyse en
  fenomeenonderzoek is in de praktijk niet helder. Het gebruik van
  misdaadanalisten bij fenomeenonderzoek en de keuze van
  fenomeenachtige onderwerpen voor misdaadanalyse bevestigen de
  stelling dat het bij misdaadanalyse en fenomeenonderzoek niet
  zozeer gaat om van elkaar te onderscheiden methoden van onderzoek
  maar eerder om elkaar aanvullende methoden (interdisciplinair
  onderzoek).

  Aan de zes kernteams is in het bijzonder de taak opgedragen zich
  bezig te houden met fenomeenonderzoek. Toen de Vergadering van
  procureurs-generaal zich op 10 maart 1993 uitsprak voor de
  oprichting van de kernteams nam zij gelijktijdig het CBO advies
  over, inhoudende dat de kernteams naast opsporingsonderzoek ook
  belast zouden worden met het verkrijgen van meer en betere
  informatie over diverse vormen van georganiseerde criminaliteit.
  Het CBO bezigde hiervoor termen als fenomenen, sectoren en
  criminaliteits- of aandachtsvelden. Zonder enige toelichting van de
  beide politieministers wordt de taak fenomeenonderzoek vastgelegd
  in de oprichtingsconvenanten van de kernteams (1 juli 1993). Op die
  (wankele) basis werden verschillende fenomeen-onderwerpen het land
  ingestuurd en kwamen op de schouders terecht van de politieregio’s
  en de kernteams.

  In onderlinge samenspraak hebben politie en OM in 1993 aan de
  zes kernteams verschillende fenomenen toebedeeld. Daarop zijn
  nadien aanvullingen gekomen.
  Het kernteam Zuid dient zich bezig te houden met synthetische
  drugs; het kernteam Noord-Oost-Nederland met Oost-Europa en
  Turkije; het kernteam Amsterdam met West-Europa (in het bijzonder
  Nederlandse netwerken) en Joegoslavi; het kernteam Rotterdam met
  EG-fraude, milieu (incl. bedreigde uitheemse diersoorten) en het
  kernteam Haaglanden met Zuid-Amerika en Itali. Inmiddels is
  besloten kernteam Zuid te belasten met het Joegoslaven-fenomeen
  inclusief de mensenhandel; kernteam Noord-Oost-Nederland met het
  onderzoek naar de voormalige Sovjet-Unie en kernteam Rotterdam
  (eventueel samen met kernteam Randstad Noord en Midden) met het
  onderzoek naar Chinese netwerken; en kernteam Randstad Noord en
  Midden met Schiphol. Sommigen hebben deze verdeling ter discussie
  gesteld: Zou het onderzoek naar Turken niet beter thuishoren bij
  Rotterdam, omdat daar de meeste mensen uit die bevolkingsgroep zijn
  geconcentreerd, in plaats van in Noord-Oost-Nederland? Anderen
  spraken in meer algemene zin hun scepsis uit.

  De heer Paulissen:
  (…) Ik vind dat je er bij fenomeenonderzoek voor
  moet oppassen dat je gaat zweven. De

  politie moet niet op de stoel van de wetenschap gaan zitten door
  allerlei prachtige verhalen te gaan schrijven. Ik vind dat wij, als
  politie, wel te weinig hebben gedaan in gevallen als het volgende.
  Ik geef als voorbeeld een onderzoek naar de invoer van grondstoffen
  voor verdovende middelen vanuit het oostblok. Dat is een nieuwe
  trend. Je kunt daar heel lyrisch over gaan schrijven, maar je kunt
  ook gewoon onderzoek doen. In dat onderzoek zie je vervolgens hoe
  het werkt. Het geheel van onderzoeken is uiteindelijk het fenomeen.
  Ik denk dat wij, als politie, er te weinig aan hebben gedaan om de
  gegevens die in de onderzoeken zitten, te abstraheren naar een
  niveau waarop je er iets mee kunt doen, bijvoorbeeld in de
  beleidsvorming of in de kennisoverdracht aan anderen. Het bleef
  vaak binnen de rechercheteams.
  Noot

  Een minderheid van de kernteams is daadwerkelijk aan de slag
  gegaan. Het kernteam Noord-Oost-Nederland trof daartoe aparte
  organisatorische voorzieningen en kwam tot twee bijzondere teams
  met elk een eigen cordinator, informatiemedewerkers,
  misdaadanalisten en informatiedeskundigen. Het kernteam
  Noord-Oost-Nederland besteedt 15 procent van zijn totale sterkte
  aan fenomeenonderzoek. Hun rapportages zijn door henzelf omschreven
  als algemene periodieke scans, welke nog zouden moeten leiden tot
  nader onderzoek, in de zin van een diepte-studie, naar gerezen
  vragen en problemen. Andere kernteams, als Rotterdam en Haaglanden
  besteedden een deel van het fenomeenonderzoek uit aan een van het
  kernteam afgescheiden groep mensen.

  Rotterdam heeft bijvoorbeeld een kernteam Milieu in het leven
  geroepen. Eveneens is een apart project gestart naar bedreigde
  uitheemse diersoorten. Daarnaast zou nog (mogelijk door een
  particulier bureau Mercs) gekomen moeten worden tot een evaluatie
  van enkele milieuonderzoeken, in het bijzonder de Tanker Cleaning
  Amsterdam/Tanker Cleaning Rotterdam (TCA/TCR)-zaak. Het kernteam
  Rotterdam zelf geeft de voorkeur aan operationele onderzoeken,
  (veelal) om aangewezen fenomenen heen en ziet meer heil in
  evaluatie (door anderen) achteraf.

  Kernteam Haaglanden liet Bureau Informatiecordiantie, analyse en
  research (ICAR) een aanzet maken om te komen tot bestudering van de
  onderwerpen Colombia en Zuid-Amerika. Dit resulteerde in een
  sociaal-economische en geografische schets van het land. Omdat
  geruchten over Italianen op het eerste gezicht niet bevestigd
  konden worden – er bleek bijvoorbeeld CID-matig bedroevend weinig
  over te vinden te zijn – lijkt dit onderzoek ook verder geen
  doorgang meer te hebben gevonden. Binnen het kernteam Haaglanden
  lijkt ook verwarring te bestaan over de betekenis van een
  fenomeenonderzoek. Sommige menen dat de optelling van vele
  operationele onderzoeken naar bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse
  criminele groeperingen onder de noemer fenomeenonderzoek valt.

  Terwijl kernteam Zuid toch alles wat met synthetische drugs te
  maken heeft binnen de deur probeert te krijgen, is niet met
  zekerheid te zeggen of het fenomeenonderzoek feitelijk al is
  opgepakt. Nog steeds is niet duidelijk of het fenomeen synthetische
  drugs regionaal, ressortelijk dan wel landelijk (door de Unit
  Synthetische drugs van de CRI) onderzocht dient te worden
  Noot. De kernteams Amsterdam en Randstad Noord en Midden
  verrichten in het geheel geen fenomeenonderzoek. Voordat aan de
  kernteams de taak tot het verrichten van fenomeenonderzoek werd
  opgedragen, werden al door de verschillende politieregio’s op eigen
  initiatief fenomeenachtige onderzoeken verricht. Vaak kwamen deze
  tot stand als gevolg van signalen uit de praktijk, meestal uit
  lopend onderzoek, dat men te weinig kennis had om effectief een
  bepaalde groep te bestrijden. En ook nu nog wordt in de regio’s, of
  daar nu een kernteam is gesitueerd of niet, fenomeenonderzoek
  verricht.

  Zo wordt in de regio Midden- en West-Brabant onderzoek gedaan
  naar grensoverschrijdende afvalstromen en vrouwenhandel. Ook in
  Friesland is onderzoek verricht naar afvalstromen in die regio door
  een speciaal daartoe samengesteld (Vikking-)team. Tevens is in die
  regio onderzoek gedaan naar de mogelijkheid druggerelateerde
  criminaliteit in Friesland te beheersen, waarbij onder meer gebruik
  is gemaakt van beleidsstukken, verkiezingsprogramma’s, literatuur,
  interviews en politiedossiers. Hieruit vloeide een lange lijst van
  aanbevelingen voort, gericht aan zowel het bestuur als de
  opsporende en vervolgende instanties. Noot Zowel
  regiopolitie Haaglanden als regiopolitie Rotterdam-Rijnmond
  verrichten onderzoek (of laten dat verrichten) naar de horeca. Ook
  een aan horeca verwant (fenomeen)onderwerp als gokfaciliteiten
  wordt in Rotterdam, Amsterdam en Noord-Holland Noord, apart
  bestudeerd. Vanouds verricht de regiopolitie Amsterdam-Amstelland,
  in het bijzonder het Bureau recherche informatie en het Bureau
  projectontwikkeling en advisering, fenomeen(-achtige) onderzoeken.
  In die situatie is geen wijziging gekomen door de oprichting van
  het kernteam.

  Dergelijke fenomeenonderzoeken lijken echter uiteindelijk toch
  gericht te zijn op het vinden van mogelijke
  verdachten en/of delicten in de regio. Omwille van de conceptuele
  helderheid is het verkieslijk om (in afwijking van het huidige
  woordgebruik) in die laatste gevallen niet van fenomeenonderzoek te
  spreken, maar van strategische misdaadanalyse; dan komen immers al
  potentile verdachten in beeld en zal bijvoorbeeld van operationeel
  materiaal gebruik worden gemaakt.

  Tot slot verdienen de bijzondere opsporingsdiensten de aandacht.
  In het bijzonder de FIOD kent een lange traditie van onderzoek dat
  sterk doet denken aan hetgeen nu als fenomeenonderzoek wordt
  aangeduid. Zo wordt met het oog op de handhaving van de
  belastingwetten al geruime tijd onderzoek gedaan naar
  fraudegevoeligheid van bepaalde branches. Dit soort onderzoeken
  wordt doelgroepbeschrijving of typologiebeschrijving genoemd. Na
  een doelgroepbeschrijving kan een diepte-studie plaatsvinden naar
  aanleiding van naar voren gekomen problemen. Voor de eerste
  beschrijving wordt gebruik gemaakt van informatie die al bij de
  dienst aanwezig is (waaronder allerlei bedrijfsgegevens), en
  overige van derden verkregen informatie.

  In deze beschrijvingen kunnen naast belastingaspecten ook zaken
  naar voren komen die van belang kunnen zijn bij de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit.
  Dit zou met name tot uiting kunnen komen in de doorlichting van de
  doelgroepen als prostitues of Chinees-Indische restaurants en
  branches als de horeca (verdeeld over verschillende deelonderzoeken
  als cafs en bars, hotels etc), de bouw en het transportwezen. Een
  voorbeeld van een indicatie dat georganiseerde criminaliteit
  mogelijk betrokken is, kan soms gevonden worden in de
  belastingaangifte: opgegeven betalingen van smeergeld of
  steekpenningen dan wel beschermings- of afpersingsgeld. Deze
  informatie kan op haar beurt (dus) ook van belang zijn voor de
  politie, en niet alleen in concrete opsporingsonderzoeken, maar ook
  ten behoeve van fenomeenonderzoek.

  Soms wordt met het oog op een fenomeenonderzoek door de politie
  dan ook samengewerkt met de FIOD, of in elk geval gebruik gemaakt
  van de bij de FIOD opgedane kennis. Dat was het geval in het
  Rotterdamse fenomeenonderzoek naar transport, waarbij de FIOD 80
  onderzoeken heeft verzameld waarin transportondernemingen een rol
  speelden. Ook speelt de FIOD een zeer grote rol in een deel van het
  kernteam-fenomeen EG-fraude in Rotterdam, namelijk fraude met
  landbouwsubsidies.Welke bron Het moeilijk te maken onderscheid
  tussen misdaadanalyse en fenomeenonderzoek impliceert dat de
  bronnen van beide soorten informatie-inwinning grotendeels gelijk
  kunnen zijn. Wel is het uiteraard zo dat de bronnen die bij
  operationele analyses gehanteerd kunnen worden – zoals tapverslagen
  of de resultaten van een huiszoeking – bij fenomeenonderzoek per
  definitie een geringere betekenis hebben. Of dergelijke bronnen
  soms toch worden gebruikt – in het midden gelaten of zulks is
  toegestaan – is niet gebleken. In het bijzonder bij de algemene
  doorlichtingen lijkt open bronnen onderzoek van zeer groot belang.
  Voor een fenomeenonderwerp als Oost-Europa zal nagegaan worden
  welke misdaadmarkten er zijn, wat de globale omvang is van de
  economische handelingen tussen Oost-Europa en Nederland en of er
  infrastructuren bestaan met behulp waarvan de Oost-Europese
  criminelen hun positie in Nederland consolideren. Voor deze vorm
  van onderzoek meent men genoeg te hebben aan openbare bronnen,
  informatie van het openbaar bestuur en persoonsgegevens die vallen
  onder de bescherming van de Wet persoonsregistraties voor zover
  berhaupt al van persoonsgegevens sprake is. Noot

  Met de resultaten van dit onderzoek kunnen een aantal opgekomen
  (concrete) vragen nader bestudeerd worden door middel van een
  diepte-studie of organisatiedoorlichting. Zoals gezegd kunnen
  dergelijke studies beter worden aangemerkt als strategische
  misdaadanalyse, daar potentile verdachten in beeld komen en van
  operationeel materiaal gebruik wordt gemaakt.

  Stel dat bijvoorbeeld uit een fenomeenonderzoek blijkt dat een
  bepaalde bedrijfstak, bijvoorbeeld de horeca, ingangen biedt voor
  criminele activiteiten. In het kader van een diepte-studie zal men
  zich de volgende vragen kunnen stellen: Wie zijn de bestuurders of
  feitelijk leidinggevers van horeca-gelegenheden in een bepaalde
  stad? Vindt concentratievorming plaats? Wie zijn de toonaangevende
  personen en hebben zij criminele achtergronden? Welke overwegingen
  en bedoeling hebben deze personen met betrekking tot de horeca?
  Noot Voor branche-doorlichtingen van de horeca, maar ook
  in het algemeen, maakt men gebruik van (persoons)gegevens
  opgeslagen bij derden en wordt samengewerkt met
  belangenorganisaties van de branche, zoals het bedrijfsschap
  Horeca. Ook antecedentenonderzoek van (toonaangevende) ondernemers
  en gebruikmaking van CID gegevens maken deel uit van het
  doorlichtingsproces. Dezelfde onderzoeksmethode zal in Rotterdam
  gehanteerd worden bij de bestudering van de transportbranche.

  Welke gevallen

  Er bestaan geen duidelijke criteria aan de hand waarvan wordt
  bepaald of een fenomeen de moeite van het bestuderen waard is. Van
  de fenomeenonderzoeken die thans (maart 1995) in Nederland lopen
  lijkt de keuze
  niet echt gefundeerd te zijn; de onderwerpen zijn min of meer met
  de natte vinger aangewezen, aldus de regiopolitie Drenthe.
  Dat blijkt in feite reeds hiervoor, als de onderwerpen onder ogen
  worden genomen waarnaar fenomeenonderzoek is verricht. Daarbij valt
  op dat het voorkomt dat verschillende regionale politiekorpsen
  dezelfde onderwerpen als keuze van fenomeenonderzoek noemen. Deze
  vaststelling mag overigens niet tot overhaaste conclusies leiden:
  het ligt voor de hand dat fenomeenonderzoek naar maatschappelijke
  sectoren zoals de horeca in verschillende regio’s ook verschillende
  benaderingswijzen kunnen rechtvaardigen, zelfs als niet
  onmiddellijk op concrete daders of dadergroepen worden
  gerechercheerd. In de ene regio zal bijvoorbeeld vooral onderzocht
  worden in hoeverre de horeca slachtoffer is van afpersing; in de
  andere regio op welke wijze de horeca witwasoperaties
  faciliteert.

  Desalniettemin zijn er ook onderwerpen – met name als het gaat
  om geografische gebieden of criminele markten (zoals vrouwenhandel
  en bedreigde uitheemse diersoorten) – waarbij het bestaan van
  verscheidene fenomeenonderzoeken minder voor de hand ligt.

  De doelen die men door middel van fenomeenonderzoek tracht te
  bereiken zijn divers. Zo wordt de kwetsbaarheid van een (deel) van
  de samenleving voor georganiseerde criminaliteit onderzocht en kan
  advisering plaatsvinden in verband met hiervoor op te werpen
  barrires. Ook kunnen de resultaten medebepalend zijn voor de
  prioritering van de door de politie aan te pakken zaken danwel een
  bruikbare bijdrage leveren voor een strafrechtelijk onderzoek.

  Een – later als fenomeenonderzoek betiteld onderzoek – als het
  Gouden Kalf naar de wisselkantoren in Amsterdam, geeft een
  duidelijk zicht op allerlei doelen die gelijktijdig gediend kunnen
  worden. Doorlichting van de geldwisselbranche, op basis van
  informatie uit opsporingsonderzoeken (namelijk dat mensen met
  sporttassen vol geld de wisselkantoren binnengingen) in combinatie
  met het vermoeden dat er wel heel veel geld in die wisselkantoren
  omging gezien het aantal toeristen, leidde tot nieuwe inzichten in
  het proces van witwassen van op criminele wijze verkregen gelden
  (de fase van placement). Met behulp van de opgedane kennis (en
  informatie) is in het bijzonder (tactisch) doorgerechercheerd op
  vijf wisselkantoren. Nieuwe toezichthoudende regelgeving op deze
  branche (zoals de aanmeldings- en registratieverplichting en het
  toezicht van de Nederlandse Bank op de wisselkantoren ingevolge de
  Wet inzake de wisselkantoren) kwam mede tot stand op basis van
  argumenten ontleend aan dit fenomeenonderzoek. Noot De
  daadwerkelijke kwaliteit van de verrichte fenomeenonderzoeken en
  het effect daarvan is heel wisselend, maar over het algemeen
  gering. In sommige gevallen werd volstaan met het schetsen van een
  algemeen beeld (bijvoorbeeld een min of meer geografische
  beschrijving van een land als Colombia). Maar, zoals duidelijk
  wordt uit het voorbeeld van het Gouden Kalf onderzoek naar de
  grenswisselkantoren, kunnen ook successen worden geboekt. Er
  bestaat een voorkeur voor fenomeenonderzoeken waarvan vermoedt
  wordt dat zij uiteindelijk zullen leiden tot operationele
  strafrechtelijke onderzoeken.

  6.4.3 Financieel rechercheren

  Wie

  Financieel rechercheren behoeft een dusdanig hoog niveau van
  financile kennis dat dit (vooralsnog) slechts door een zeer beperkt
  aantal rechercheurs kan worden gedaan. Tekenend hiervoor is dat het
  in 1994 mede als gevolg van een tekort aan geschikte kandidaten
  binnen het KLPD, niet haalbaar bleek te zijn vorm te geven aan
  financile misdaadanalyse. Financile misdaadanalyse is blijkens het
  Jaarplan 1995 van de Afdeling wetenschappelijke rechercheadvisering
  van de CRI nog sterk in ontwikkeling. Teneinde voldoende draagvlak
  voor financile misdaadanalyse te creren is eind 1994 een
  klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de
  misdaadanalisten die bij regiokorpsen werkzaam zijn, de
  RAC-werkgroep misdaadanalyse, de Directie Politie van het
  ministerie van Justitie, de banken, de FIOD, de ECD, de
  Rechercheschool, een Bureau financile ondersteuning (BFO) en de
  CRI-afdelingen Forensic accountancy, FINPOL en Wetenschappelijke
  rechercheadvisering. Deze klankbordgroep zal zich onder meer
  bezighouden met standaardisatie van computerprogrammatuur die voor
  financile misdaadanalyse kan worden gebruikt. Noot

  Daarbij komt dat bij de reguliere recherche de belangstelling
  voor financile gegevens beperkt is. In het veld van de regionale
  politie en de kernteams is een beperkt aantal rechercheurs met
  enkele collega’s van de Bijzondere opsporingsdiensten als
  financieel rechercheur betrokken bij de bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit.

  De heer De Graaf:
  Gisteren hebben wij ook gehoord, dat niet duidelijk is waar
  al die enorme winsten uit de drugshandel, van in Nederland
  opererende groepen, ook autochtone groepen, blijven. Er zijn geen
  aantoonbare investeringen in bepaalde branches. Heeft u daar enig
  idee van? Is het te volgen? Missen wij de methode om dat te kunnen
  volgen?
  De heer IJzerman:
  Wij hebben er maar een buitengewoon beperkt zicht op. Ik
  denk dat dit te maken heeft met de buitengewoon gecompliceerde
  constructies. (…) Een van de thema’s waarover wij bijvoorbeeld
  binnen de

  ACC, de Adviescommissie criminaliteit van de Raad van
  hoofdcommissarissen, spreken is het besef, dat dit een
  achilleshiel is waar wij nog onvoldoende zicht op hebben. Daarin
  moeten wij investeren. Kwalitatief, dus binnen de politiekorpsen,
  moeten wij de financile deskundigheid verhogen. Er zijn wat
  discussies geweest over het terugtrekken van de
  FIOD vanuit
  het Bureau financile ondersteuning. Wij hebben expliciet gezegd,
  dat wij hoogwaardige financile deskundigheid en expertise in onze
  eigen korpsen willen hebben. Daarnaast moet die er zijn bij de

  CRI. Dat betekent dat er beter met de FIOD en andere
  diensten op een niveau van deskundigheid kan worden samengewerkt.
  Voorts is het de ambitie om het landelijk rechercheteam met name in
  te zetten op dat soort financieel-economische trajecten en
  witwasconstructies.
  Noot De financieel rechercheurs
  die in (lopend) onderzoek werkzaam zijn, zijn dikwijls afkomstig
  van de Bureaus financile ondersteuning (BFO’s). Er dient
  onderscheid gemaakt te worden tussen het financieel rechercheren en
  het rechercheren ter ontneming (zoals is mogelijk gemaakt door de
  Pluk-ze wetgeving). De meeste BFO’s zijn in de praktijk vooral
  gericht op de ontneming, de zogenaamde buitgerichte opsporing
  (zie bijlage 6 Organisaties, hoofdstuk 5 Ondersteunende
  diensten) en minder op het hier aan de orde zijnde
  financieel rechercheren. Bij de hier bedoelde financile recherche
  gaat het niet zozeer om de ontneming van het wederrechtelijk
  verkregen voordeel, als wel om door het analyseren van financile
  gegevens, een crimineel netwerk in kaart te brengen en
  bewijsrechtelijke ondersteuning te leveren in niet-financile
  onderzoeken. Deze financile recherche wordt vooral gedaan door de
  medewerkers van BFO’s die in sommige kernteams participeren en de
  FIOD-ambtenaren, die – evenals hun collega’s van de ECD soms worden
  uitgeleend voor de lengte van een bepaald onderzoek.

  Financile recherche die geschiedt naar als verdacht aangemerkte
  ongebruikelijke transacties wordt verricht door de Financile
  politiedesk (Finpol).
  In de periode februari 1994 tot en met januari 1995 ontving het
  Meldpunt ongebruikelijke transacties 22.961 door financile
  instellingen aangemelde transacties. Aan de Finpol, die onder meer
  tot taak heeft om namens de Landelijke (MOT) officier van justitie
  verdachte transacties in ontvangst te nemen ter bewerking en
  doorgeleiding naar het relevante opsporingsveld, werden 2.638
  transacties doorgemeld. Van de 1420 meldingen die in het
  CID-register konden worden opgenomen, bleken 867 verband te houden
  met een lopend onderzoek. Meldingen waarvan vermoed werd dat zij
  verband hielden met een misdrijf (rond de 800) werden opgesplitst
  onder de politieregio’s, het buitenland danwel een internationaal
  onderzoek, de bijzondere opsporingsdiensten en (samenwerkings-)
  projecten (met de CRI). Tenminste 29 nieuwe onderzoeken konden als
  gevolg van de verdachte transacties worden gestart.
  Noot

  Ter ondersteuning van de politie en de rechterlijke macht op het
  hoogste financieel-economische niveau is er (ook) een Afdeling
  forensische accountancy (FA) bij de CRI.
  De medewerkers van deze afdeling maken onder meer organisaties
  inzichtelijk door BV-/NV-constructies, geldstromen en daarbij
  behorende criminele activiteiten in kaart te brengen. Zo zal de
  officier van justitie bijvoorbeeld in een strafrechtelijk
  financieel onderzoek een beroep op de expertise van deze afdeling
  doen. Wanneer er geen menskracht meer beschikbaar is – er werken 15
  registeraccountants – kan een beroep worden gedaan op externe
  accountants. Namens het Ministerie van Justitie heeft het Centraal
  advies- en beheersbureau beslag (CABB) in overleg met de CRI
  raamovereenkomsten gesloten met KPMG Forensic Accounting en Coopers
  & Lybrand. Alvorens tot opdrachtgeving aan de externe
  accountant over te kunnen gaan dient onderzocht te worden of het
  accountantskantoor vrij is, in die zin dat zij geen eigen contacten
  heeft met de onderzochte persoon of personen die tot zijn kring
  behoren.

  Geheimhouding is contractueel bedongen en de CRI houdt toezicht
  op de verrichtingen. Deze externe accountant wordt uit de aard der
  zaak op de hoogte gebracht van allerhande persoonlijke (financile)
  gegevens, veelal afkomstig uit het lopende onderzoek. Een
  wettelijke basis voor deze doorbreking van het gesloten
  verstrekkingsregime van de WPolR is niet voorhanden. De
  toelaatbaarheid van een dergelijke inschakeling, met of zonder
  convenant tussen justitie en accountants, is omstreden.

  De voorzitter:
  Maar kun je derden buiten de overheid, buiten politie en
  justitie, zo maar inzage geven in vertrouwelijke stukken en
  opsporingsgegevens?
  De heer Maan:
  Als je daar goede afspraken over maakt en er is een
  convenant gesloten met het desbetreffende kantoor, waarin zaken als
  geheimhouding, kennisneming en dergelijke geregeld zijn, dan denk
  ik dat het wel kan.
  Noot

  Welke bron

  Al in een vroeg stadium, in elk geval voor het gerechtelijk
  vooronderzoek of strafrechtelijk financieel onderzoek, bestaat er
  behoefte aan inwinning van financile gegevens bij derden.

  De heer Van Gemert:
  Ik denk dat het van belang is om aan te geven op welke wijze
  wij als BFO-Amsterdam contacten met banken hebben gehad. Contact
  met banken kan op een aantal manieren plaatsvinden. Dat kan
  plaatsvinden wanneer je in een opsporingsonderzoek huiszoeking gaat
  doen en op basis van een 105 informatie opvraagt. In de
  opsporingsfase kan dat plaatsvinden. Het kan gebeuren dat je vlak
  voor zo’n fase contact opneemt met een bank om na te gaan of het
  zin heeft, een kluis te openen of beslag te leggen op een bepaalde
  rekening. Dat is eigenlijk een efficiency-overweging. Wanneer een
  kluis al vijf jaar niet bezocht is en je onderzoek zich richt op
  het laatste jaar heeft dat weinig zin. Een derde mogelijkheid is
  dat in een groot onderzoek – ik praat dan over een
  opsporingsonderzoek, zoals in de zaak-Z – in een contact met de
  bank wordt aangegeven dat een opsporingsonderzoek gaande is en dat
  de vraag wordt gesteld of er van politiezijde behoefte is aan
  informatie. In bedoeld geval is dat gebeurd en heeft de bank een
  afweging gemaakt en heeft zij besloten, informatie aan de politie
  te verstrekken.
  Noot

  Tot ongeveer een half jaar geleden werden gegevens over
  bankrekeningen en dergelijke in dit stadium van onderzoek
  hoofdzakelijk verkregen van relaties, bijvoorbeeld van medewerkers
  van een BFO. Hierbij moet gedacht worden aan contactpersonen en
  kennissen, werkzaam bij bepaalde banken (bijvoorbeeld bij
  beveiligingsdiensten), die op basis van informele (telefonische)
  verzoeken binnen korte tijd informatie verstrekken. Na negatieve
  publiciteit over deze wijze van informele bevraging en verstrekking
  (ook wel verschaffing van voorinformatie genoemd), lijkt de kraan
  door de banken te zijn dichtgedraaid Een factor die hierbij een rol
  speelt is dat het een tamelijk uitgebreide bureaucratische
  procedure vergt om tamelijk eenvoudige informatie te verkrijgen.
  Dat is vooral dan zonde van de tijd, als de informatie naar
  onmiddellijk duidelijk is, niet gebruikt zal worden. Het ligt in de
  aard van het financieel rechercheren dat heel veel achteraf
  vruchteloos werk wordt verricht, teneinde een juist verband te
  kunnen leggen. Het is mogelijk dat van een bepaalde rekening
  (waarop door een besmette rekening geld is overgemaakt) uitsluitend
  het gas en licht wordt betaald. In dat geval is de financieel
  rechercheur verder niet genteresseerd in die rekening.

  Deze vorm van informele informatieverstrekking is gezien de
  privacywetgeving (WPR) in beginsel vermoedelijk niet geoorloofd. De
  Registratiekamer spreekt als volgt over informatie-uitwisseling
  tussen politiekorpsen en particuliere recherchebureaus, banken en
  verzekeringsmaatschappijen:

  Onvrede met de beperkingen die de huidige wetgeving oplegt,
  heeft geleid tot informele netwerken die het gesloten
  verstrekkingenregime doorbreken. De privacy van de betrokkenen
  wordt hiermee geschonden. De informatie wordt bovendien op
  oncontroleerbare wijze verstrekt en is vaak onvolledig en van
  slechte kwaliteit. Voor de betrokkenen kan dit ingrijpende gevolgen
  hebben. Het is in ieder geval onwenselijk dat een onduidelijk
  schemergebied ontstaat waarin informatie buiten de wettelijke
  kaders om wordt uitgewisseld. In een nader onderzoek zal de
  Registratiekamer inventariseren op welke onderdelen de huidige
  wetgeving te restrictief is en een legalisering van de huidige
  praktijk geboden is. Voorop staat dat de regelgeving helder de
  bevoegdheden moet afbakenen en voor de betrokken justitiabelen
  inzichtelijk is. Voor het overige moet het illegale
  informatieverkeer worden tegengegaan. De Registratiekamer zal
  hiertoe, in samenwerking met het openbaar ministerie, de nodige
  activiteiten ontwikkelen. Noot

  Maar de twijfel of deze methode rechtmatig is – waar ook reeds
  in 5.3 op is ingegaan – doet niet af aan de grote waarde die aan
  deze mogelijkheden in de praktijk wordt gehecht.

  De heer Koers:
  (…) juist in het voortraject bij de verzameling van
  gegevens (open bronnen, wat bij de
  CID zit) willen wij de
  bevoegdheid krijgen om uit meer bronnen dan alleen de
  CID
  gegevens aan te dragen en te gebruiken, terwijl je dan ook de
  middelen zou moeten krijgen om dat te doen. Het zou mij dierbaar
  zijn als dat wat beter geregeld werd; dat behoeft niet al te
  extreem te zijn.
  De heer Vos:
  Waar denkt u aan?
  De heer Koers:
  Bijvoorbeeld het BKR in Tiel, het bureau voor
  kredietregistratie. Iedereen met een hypotheek

  staat daar ook geregistreerd. Zo’n database heeft goede
  informatie. Ik denk dat het goed is om eens een afweging te maken:
  op welke manier kunnen gegevens die zich nu bij banken of andere
  financile instellingen bevinden, gebruikt worden, los van het zware
  middel van een bevel voor uitlevering van de

  rechter-commissaris? Het gaat erom dat het juist in het
  voortraject goed afgeregeld wordt, dat dat in de wet geregeld
  wordt, dat een officier van justitie bijvoorbeeld een bepaald
  aantal of in bepaalde categorien zaken als het ware kan vorderen
  van de bank: ik wil die gegevens hebben. Dat zou heel goed zijn.
  Dan weet je waar je aan toe bent.
  Noot
  De heer Koers:
  Ik weet dat heel expliciet met banken is afgesproken, dat
  het afgelopen is dat men gegevens verstrekt naar aanleiding van een
  telefoontje van de politie.
  De betrokkenheid van derden bij een
  financieel traject gaat in de praktijk soms veel verder dan
  alleen

  informatieverschaffing.
  Zo werd door het CoPa-team (kernteam Haaglanden) in 1992 aan de
  ABN/Amro-bank gevraagd, na afspraken tussen justitie en die bank,
  waarbij ook de Nederlandse Bank op de hoogte zou zijn gesteld, door
  te gaan met het meewerken aan het witwassen van druggeld afkomstig
  van Hindoestaanse zakenlieden. Hiermee beoogde justitie meer
  informatie te verkrijgen over de transacties. In vier jaar tijd zou
  de bank rond de 90 miljoen gulden hebben doorgelaten.
  Noot

  Ook in de Rotterdamse Ramola-zaak ging het volgen van
  geldstromen niet zozeer om ontneming als wel om koppeling van de
  drugs aan het geld en het in kaart brengen van de organisatie met
  haar safe-houses. De zaak startte op een MOT-melding en gaande het
  onderzoek zijn vooraankopen gedaan met genummerde bankbiljetten.
  Ook al wordt uit de strafzaak niet duidelijk of de bank gevraagd is
  het geld op enigerlei wijze te volgen, lijkt dit toch erg voor de
  hand liggend.

  De al eerder genoemde concept-Richtlijn voor het openbaar
  ministerie inzake de medewerking van banken aan onderzoeken
  Noot zoekt een oplossing voor de situatie waarin het
  openbaar ministerie aan een bank vraagt bepaalde transacties te
  continueren. In zo een geval kan de bank voor een periode van
  maximaal zes maanden vrijwaring krijgen voor uit het
  continueringsverzoek voortvloeiende (mogelijke) criminele
  activiteiten. Voorafgaande toetsing door de CTC is dan
  noodzakelijk.

  Mede met het oog op omvangrijke en complexe onderzoeken naar
  georganiseerde crimininaliteit waarvoor specialistische kennis en
  expertise op het gebied van financile recherchemethodieken
  noodzakelijk is, zal in de toekomst het landelijk rechercheteam
  (LRT) ingezet kunnen worden (zie bijlage 6 Organisaties,
  hoofdstuk 6
  Kernteams). Met name het direct optreden
  naar aanleiding van MOT-meldingen (na bestudering door Finpol),
  iets waar de BFO’s blijkbaar niet in voldoende mate aan
  toekwamen/komen, en het onderzoeken van signalen van EG-fraude (dus
  de bijzondere financile gerichtheid) zou het onderscheidend
  criterium met de andere kernteams kunnen vormen.

  Qua samenstelling wordt er gestreefd naar het aantrekken van
  personen uit verschillende disciplines: FIOD Noot, ECD,
  accountants, juristen, economen en zo meer in combinatie met hen
  die veel ervaring hebben op het gebied van het traditionele
  recherchewerk. Het LRT zal over een nauw aan de bestaande
  structuren gekoppelde CID-ondersteuning beschikken.

  Het LRT zal over een eigen inlichtingengroep komen te
  beschikken, die voor een groot deel zijn informatie aan open
  bronnen zal ontlenen.

  De heer Van Gemert:
  Daarom hebben wij het bij de vormgeving geen CID
  genoemd, maar een informatiekerngroep, waarvan de CID’ers
  onderdeel zullen uitmaken. In die
  CID zal niet veel anders
  zitten dan hetgeen ook in een regio zit. Dat is dus informatie
  over
  CID-subjecten of grijs-veldsubjecten. Die informatie is
  dus niet anders.
  De voorzitter:
  Heeft u de CID-status nu nodig om bij anderen in de CID-bak
  te kijken? Of gaat u ook uw eigen bestand maken?
  De heer Van Gemert:
  Dat kan beide voorkomen.
  De voorzitter:
  Stel, je gaat financieel rechercheren. Aan welke
  CID-matige
  informatie-inwinning moeten wij dan
  denken?
  De heer Van Gemert:
  Dat is afhankelijk van de doelgroep. Het is mogelijk dat je
  over een
  CID-subject informatie nodig hebt. Maar dat hoeft
  niet specifiek financile informatie te zijn. Dat is een beetje wat
  ik bij u proef. Wij zullen net zo goed gebruik moeten kunnen maken
  van gegevens zoals die bij andere CID’s aanwezig zijn.
  Het
  ontvangen van informatie uit het buitenland – verdrag of geen
  verdrag – levert in de praktijk van een

  financieel (strafrechtelijk) onderzoek problemen op. Geld kan nu
  eenmaal in een zeer kort tijdsbestek van

  eigenaar wisselen en de wereld worden overgestuurd.

  De heer IJzerman:
  Wij hebben er maar een buitengewoon beperkt zicht op. Ik
  denk dat dit te maken heeft met de buitengewoon gecompliceerde
  constructies. In dit tijdperk van informatietechnologie en
  telebankieren kun je worldwide op een buitengewoon snelle en
  doeltreffende manier niet geringe bedragen vijf keer op een dag van
  eigenaar laten wisselen. Het is voor opsporingsinstanties als de
  Nederlandse politie buitengewoon ingewikkeld om daar enig zicht op
  te krijgen, ook in verband met bankgeheim in bepaalde delen van de
  wereld.
  Noot
  De voorzitter:
  Het speelde toch bijvoorbeeld in Liechtenstein en
  Zwitserland, waar wij toch een keurige meneer zien optreden die
  zegt dat hij helaas geen mededelingen kan doen, maar verder
  absoluut niet met u wil meewerken?
  De heer Maan:
  Dat klopt. Noot Het is niet ondenkbeeldig dat
  het voor sommige landen zo’n grote economische stimulans geeft,
  wanneer (zwart crimineel) geld wordt genvesteerd in de nationale
  economie (bijvoorbeeld in hotels et cetera) dat het medewerking
  verlenen aan een rechtshulp verzoek op grote weerstand stuit. In
  de
  Ramola-zaak is dit aan den levende lijve ondervonden.
  Geld werd teruggesluisd naar het land van herkomst, Marokko en in
  het bijzonder het Rif-gebied en leidde tot investeringen.

  Welk geval

  Het financieel rechercheren kan beginnen als bijvoorbeeld blijkt
  dat een CID-subject er een levenswandel op na houdt die niet in
  overeenstemming is met zijn legaal verkregen vermogen. Ook is het
  mogelijk dat de aanvang ligt bij de analyse van de gegevens van het
  MOT-meldpunt. De meldingen worden ‘s nachts automatisch gekoppeld
  met onder andere de CID-subjectenindex.

  De voorzitter:
  Welke methodieken kunt u dan gebruiken in die fase in
  financieel opzicht?
  De heer Van Gemert:
  Het kan zijn dat geprobeerd wordt gebruik te maken van wat
  het opsporingsonderzoek tot op dat moment heeft aangetoond. Het
  kunnen observatiegegevens zijn, het kunnen gegevens zijn uit oude
  processen-verbaal, het kan betrekking hebben op hetgeen uit open
  bronnen wordt gehaald, het kunnen kranteknipsels zijn, het kunnen
  gegevens van de belastingdienst zijn, enz. Dat soort dingen moet
  men zich voorstellen in zo’n fase van het onderzoek.

  Noot

  Soms vangt het financieel rechercheren eerst later aan, als reeds
  een strafbaar feit bekend is.

  De voorzitter:
  Maar neemt u een praktijkvoorbeeld van vroeger? Neemt u een
  casus van vroeger, waarvan u zegt: dat heb ik nodig gehad om goed
  te kunnen werken?
  De heer Bakker:
  Als we die 2600 kilo gaan bekijken, constateren we dat zo’n
  zaak begint met signalen die van de
  CID vandaan komen. Nadat
  de partij in beslag is genomen, zijn wij daarbij betrokken geraakt.
  Op dat moment blijkt dat sprake is van primaire aantekeningen op
  het gebied van chequeverkeer dat heeft plaatsgevonden. Aan de hand
  van dat chequeverkeer komen we bij banken, en aan de hand van die
  banken komen we bij meer chequeverkeer, en we gaan gewoon de
  papertrail volgen van de zaken. Naast het financile traject hebben
  we ons in die zaak ook beziggehouden met het douanetraject:
  verdovende middelen, harddrugs in dit geval, plegen Nederland
  binnen te komen. Aan de hand van dat onderzoek constateer je ook
  een aantal betrokkenen die bij een groepering horen. Je constateert
  dat een dergelijke partij onderdeel is van meerdere transacties die
  hebben plaatsgevonden. Al die gegevens bij elkaar zijn de basis
  voor vervolgonderzoek.
  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken