• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 6.5 Controle

  6.5 Controle

  De verantwoordelijkheid voor de beslissing om tot
  misdaadanalyse, fenomeenonderzoek of financile recherche over te
  gaan ligt verspreid. Operationele misdaadanalyse en financile
  recherche lijken vooral te worden aangevangen op verzoek van een
  tactische recherchechef of een CID-chef. Wie opdracht geeft tot het
  verrichten van een strategische misdaadanalyse in de regio’s of een
  fenomeenonderzoek kan verschillen, behalve voor zover het gaat om
  respectievelijk de landelijke inventarisaties criminele
  groeperingen dan wel de verdeling van fenomeenonderwerpen over de
  diverse kernteams: deze geschiedde door het CBO. De korpsbeheerder
  heeft in deze feitelijk, noch als zodanig noch als beheerder van
  het politieregister, een
  controlerende rol van betekenis (zie bijlage 6 Organisaties,
  hoofdstuk 3
  Criminele inlichtingendiensten). Hoewel,
  zoals hiervoor reeds is gebleken, sommige leden van het OM eisen
  stellen aan deze vormen van informatie-inwinning (verdenking en/of
  toestemming openbaar ministerie om bij derden inlichtingen in te
  winnen), is dit bepaald geen algemene bevinding. Integendeel, de
  politie lijkt in deze een grote vrijheid te hebben. De CTC heeft
  naar aanleiding van het Fieccom-onderzoek het gebruik van openbare
  bronnen toelaatbaar geacht, en het ook toelaatbaar geacht om
  politieregisters (zoals daar ook zijn de CID-registers) bij het
  fenomeenonderzoek te betrekken op het moment waarop de verdenking
  ontstaat. In dat laatste geval werd geen scherp onderscheid gemaakt
  tussen het fenomeenonderzoek en het opsporingsonderzoek; er kan
  evenwel uit worden opgemaakt dat de CTC geen bezwaren ziet aan het
  gebruik van deze registers bij een (strategische)
  misdaadanalyse.

  Er zijn geen gevallen bekend waarbij de rechter bezwaar maakte
  tegen de informatie-inwinning door de politie gegevens.
  Noot Gegeven het feit dat de rechter het politieel
  gebruik van door derden illegaal verkregen – noch tegen de
  informatie-inwinning bij derden, noch tegen het door misdaadanalyse
  genereren van materiaal toelaatbaar acht, is het voorts niet
  aannemelijk dat onterechte verstrekking door derden aan de politie
  de rechter zou brengen tot het oordeel dat aldus verkregen
  bewijsmateriaal Noot onrechtmatig is verkregen. Dat zal
  slechts anders zijn, indien de politie zelf de derde misleid heeft.
  Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken