• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 6.6 Conclusies

  6.6 Conclusies

  1. Misdaadanalyse is het opsporen en inzichtelijk maken van
  verbanden tussen criminaliteitsgegevens onderling en andere
  mogelijk relevante gegevens met het oog op de praktijk van politie
  en justitie. Enerzijds kan misdaadanalyse gericht zijn op direct
  toepasbare resultaten voor de opsporings- en vervolgingspraktijk
  (operationele analyse), anderzijds kan de analyse een rol spelen in
  de bepaling van het beleid (strategische analyse).

  2. Fenomeenonderzoek is het doorlichten van een geografisch
  gebied/bevolkingsgroep, een misdaadveld/criminele markt en/of een
  sector/verschijnsel in de samenleving. 3. Financieel rechercheren
  is het proces van verzamelen, veredelen, bewerken en analyseren van
  financile gegevens, met het doel deze gegevens te gebruiken in een
  strafrechtelijk onderzoek naar personen, groepen of zaken.

  4. Voor de houder van een register, aan wie de politie
  informatie vraagt over derden uit dat register, is het feitelijk
  vrijwel onmogelijk om bij de beslissing tot verstrekking van
  gegevens uit dat register de – wettelijk voorgeschreven afweging te
  maken tussen de dringende en gewichtige reden van opsporing en de
  mate waarin de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde door
  verstrekking wordt geschaad. 5. Er bestaan geen duidelijke criteria
  of regels ten aanzien van de gevallen waarin de politie
  instellingen kan vragen om informatie over derden. Volgens sommige
  leden van het OM moet deze derde een verdachte zijn en moet er
  toestemming door het OM worden gegeven, maar betwijfeld kan worden
  of de politie deze criteria ook hanteert.

  6. Inhoudelijke beperkingen aan de politie om al dan niet tot
  koppeling van bestanden over te gaan zijn niet aangetroffen: ook
  grijze veld-registers en registers van contacten kunnen onbeperkt
  worden gekoppeld. 7. De opslag van gegevens voor fenomeenonderzoek
  is niet helder geregeld. Het is twijfelachtig of de regeling die nu
  wordt gehanteerd (opslag in tijdelijke registers) wordt nageleefd.
  8. Misdaadanalisten gebruiken open bronnen, private en
  (semi)publieke registers, politieregisters, informatie uit het
  buitenland en materiaal uit concrete onderzoeken. Feitelijk vinden
  vooral operationele analyses – in het bijzonder
  dader(groep)analyses – veel plaats. De resultaten van de
  strategische criminaliteitsbeeldanalyses dienen mede ter
  vaststelling van de prioritering van aan te vatten zaken; aan de
  totstandkoming van deze analyses kleven beperkingen.

  9. Fenomeenonderzoek vindt feitelijk nog niet in alle kernteams
  plaats. Wel hebben alle kernteams onderwerpen voor
  fenomeenonderzoek toegekend gekregen. Ook vindt fenomeenonderzoek
  bij de regionale politie plaats. De bijzondere opsporingsdiensten
  spelen bij de fenomeenonderzoeken een belangrijke (ondersteunende)
  rol. Omwille van de conceptuele helderheid is het duidelijker om
  (in afwijking van het huidige woordgebruik) niet van
  fenomeenonderzoek te spreken, maar van strategische
  misdaadanalyse,
  wanneer potentile verdachten in beeld komen en/of van operationeel
  materiaal gebruik wordt gemaakt. Er zijn onderwerpen ten aanzien
  waarvan het begrijpelijk is dat er meer fenomeenonderzoeken
  gelijktijdig lopen; bij andere onderwerpen ligt dat minder voor de
  hand. Het praktisch effect van het fenomeenonderzoek lijkt
  feitelijk gezien vooralsnog gering (zie bijlage 6 Organisaties
  hoofdstuk 6
  Kernteams). 10. Financieel rechercheren
  vergt expertise van de rechercheurs en daar ontbreekt het nog in
  hoge mate aan; bovendien hebben de reguliere rechercheurs niet
  allen evenveel oog voor het belang van financieel rechercheren. De
  toelaatbaarheid van inschakeling van externe deskundigen is vanwege
  de daarmee gepaard gaande doorbreking van het gesloten
  verstrekkingsregime van de Wet politieregisters omstreden. Ook
  anderszins lijken op dit moment wettelijke belemmeringen te bestaan
  voor het financieel rechercheren. 11. Het optreden naar aanleiding
  van verdacht gebleken MOT-meldingen verdient meer aandacht. 12. Er
  bestaat geen controle op de activiteiten die plaatsvinden met
  betrekking tot misdaadanalyse, fenomeenonderzoek en financieel
  rechercheren.

  13. De rechtmatigheid van de informele informatieverschaffing
  aan de politie door derden, in het bijzonder banken, is op zijn
  minst dubieus. Er wordt veel belang gehecht aan deze vorm van
  informatieverschaffing. Nadere regeling lijkt dan ook geboden.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken