• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. J.A. Blok

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 80

  2 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 2 november 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  mr. J.A. Blok
  Aanvang 17.15 uur

  lees meer

  Bijlage X – 3.3. De tuchtrechtspraak

  3.3. De tuchtrechtspraak

  3.3.1. Twee vormen van tuchtrecht

  Het notariaat kent twee vormen van tuchtrecht: het wettelijke
  tuchtrecht en het verenigingstuchtrecht. Het verenigingstuchtrecht
  is in het kader van deze bespreking niet van belang. Via deze
  procedure worden de relatief mineure klachten over de
  beroepsuitoefening van de notaris behandeld. Het betreffen klachten
  over bijvoorbeeld het gebrek aan snelheid in het notarile optreden
  of over de hoogte van de declaratie. De uitspraken van het
  scheidsgerecht (eerste aanleg) en het college van beroep zijn
  bindend. Zo kan de uitspraak luiden dat de notaris zijn declaratie
  moet verlagen.

  lees meer

  Bijlage X – 6.1. Inleiding

  6. SCHADE, OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN

  6.1. Inleiding

  Het laatste hoofdstuk van deel 1 staat in het teken van het door
  de criminele groepen gegenereerde wederrechtelijk verkregen
  voordeel en de wijze waarop dit besteed wordt. Deze vragen behoren
  tot de moeilijkste uit het onderhavige onderzoek, aangezien in een
  niet gering aantal fraudegevallen een duidelijk inzicht in de winst
  en vermogenspositie van de betrokkenen ontbrak. Dit gebrek aan
  kennis kan niet los worden gezien van het feit dat het concept van
  financieel rechercheren – dat kort gezegd inhoudt dat behalve de
  goederenstromen ook de geldstromen in beeld gebracht worden – pas
  recentelijk ingang heeft gevonden bij de opsporingsinstanties en
  het OM. Ook de wetgeving ter verruiming van de mogelijkheden tot
  toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel en andere vermogenssancties – die populair ook
  wel wordt aangeduid als Plukze-wetgeving – vigeert pas sinds 1
  maart 1993. Het nieuwe instrumentarium om criminele winsten af te
  romen en de opsporing en vervolging van strafbare feiten gepaard te
  laten gaan met een meer buitgerichte aanpak, is derhalve nog
  slechts in beperkte mate beproefd.

  lees meer

  Bijlage X – 3.2. Parasitaire fraudevormen

  3.2. Parasitaire fraudevormen

  Zoals in paragraaf 1.1 is vermeld, is de essentie van fraude dat
  er misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van de reguliere
  marktpartijen. De komende paragrafen geven enig inzicht in de
  verschillende gedaanten waarop bedoelde misleiding gestalte kan
  krijgen. De eerste verschijningsvorm van parasitaire fraude die we
  in deze paragraaf zullen behandelen, betreft het opkopen en
  leegplunderen van slecht lopende bedrijven. Zoals het voorbeeld
  laat zien, beperken fraudeurs zich daarbij meestal niet tot deze
  hoofdactiviteit, maar wordt een scala van nevenactiviteiten
  ontplooid waarmee verscheidene partijen worden benadeeld. CASUS
  1

  lees meer

  Bijlage XI – 8. BIBLIOGRAFIE

  8. BIBLIOGRAFIE

  Aalberts, M.M.J. en Dijkhof, N., Illegale vreemdelingen,
  vreemdelingenbewaring en uitzetting, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 8, 1992, p. 8-29.
  Altink, S., Dossier vrouwenhandel; De feiten, de verhalen, de
  ervaringen
  , Sua, Amsterdam, 1993. Amerongen, A. van, Boris en
  de mafia, in De Groene Amsterdammer, 3 mei 1995. Amersfoort,
  J.M.M. van, De Antillianen, in H. Verwey-Jonker (red.), Allochtonen
  in Nederland, Ministerie van Cultuur, Recreatie en
  Maatschappelijk Werk, ‘s-Gravenhage, 1971.

  lees meer

  Bijlage I – 3.1 De begroting

  HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE EN FINANCIN

  3.1 De begroting

  In het voorstel van het Presidium aan de Kamer werden de kosten
  van de enqute voor het jaar 1995 op f.3,27 mln + PM geraamd
  Noot , conform de opgave van de enqutecommissie. De
  raming werd verwerkt in de suppletoire begroting 1995 samenhangend
  met de Voorjaarsnota 1995. De PM-post werd bij de suppletoire
  begroting samenhangend met de Najaarsnota nader ingevuld en bedroeg
  f.0,4 mln. Toen begin november bleek dat de enqutecommissie niet in
  staat zou zijn binnen de haar toegestane termijn verslag uit te
  brengen, werd een aanvullende raming ingediend. Deze aanvulling
  wordt in de suppletoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota
  1996 opgenomen.

  lees meer

  Inhoud Bijlage IV

  Bijlage IV – Verhoren 60-93

  60. mr. T. de Waard
  61. de heer K. Kuijper
  62. drs. E.E. Nordholt
  63. mevrouw mr. E.M.A. Schmitz
  64. mr. Th.U. Hiddema
  65. de heer H. Wierenga
  66. mr. E.F.G.M. Gelderman
  67. mevrouw mr. J.M.E. in ‘t Velt-Meijer
  68. mr. J.H.M. Willems
  69. de heer J.L. Brand
  70. mr. H.P. Wooldrik en mr. A.
  Zwanenburg

  71. de heer F. van der Putten
  72. mr. J.M. Valente
  73. mr. J. Koers
  74. mr. J. Wortel
  75. mr. R.W.M. Craemer
  76. de heer K. Langendoen
  77. de heer J. van Vondel
  78. mr. L.A.J.M. de Wit
  79. mr. C.V. van der Voort
  80. mr. J.A. Blok
  81. mr. E.M. d’Hondt
  82. mr. J.J.H. Suyver
  83. mr. A.W.H. Docters van Leeuwen
  84. mr. A.H. Korthals
  85. mr. A. Patijn
  86. mr. drs. G.J. Wolffensperger
  87. drs. E. van Thijn
  88. mr. drs. L.C. Brinkman
  89. mr. P.R. Stoffelen
  90. mr. dr. V.A.M. van der Burg
  91. prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
  92. mevrouw mr. W. Sorgdrager
  93. de heer H.F. Dijkstal

  lees meer

  Bijlage V – Leander

  Leander

  EHRM 26 maart 1987, NJCM-bulletin 13-2 (1988) p. 148-166
  (Artt. (6,) 8, 10 en 13 EVRM + 13 Besluit Veiligheidsonderzoeken
  Zweden (uitvoeringsinstructie: een geheim KB))

  De klacht van Leander kwam er in hoofdzaak op neer dat hem, naar
  Zweeds recht onvoldoende mogelijkheden werden geboden zich teweer
  te stellen tegen de te zijnen aanzien uitgesproken verdenking een
  verhoogd veiligheidsrisico te zijn. Leander wenste in aanmerking te
  komen voor een (tijdelijke) aanstelling in openbare dienst bij het
  marine-museum. Het betrof een vertrouwensfunctie omdat uit de
  hoofde van die functie ook (mogelijk beperkt) toegang zou zijn tot
  een aantal magazijnen en historische objecten op de naastgelegen
  marinebasis. Het veiligheidsonderzoek omvatte onder meer onderzoek
  van gegevens uit een geheim politieregister van de Nationale
  politie raad. Het opnemen van gegevens over Leander geschiedde
  hoofdzakelijk op grond van een geheim KB uit 1973, een
  instructiebesluit ter uitvoering van het Besluit
  Veiligheidsonderzoeken 1969. Voor registratie van gegevens en
  verstrekking daarvan zouden in genoemd KB allerlei garanties zijn
  ingebouwd ter verzekering van de juistheid. Leander vermoedde dat
  zijn verleden (dat is zijn vroegere lidmaatschap van de Zweedse
  communistische partij, het deel uitmaken van een links-liberaal
  tijdschrift, het tijdens zijn diensttijd actief zijn in de
  soldatenvakbond en de Zweedse bond voor bouwarbeiders en het maken
  van enkele reizen naar Oostbloklanden) de negatieve uitkomst van
  het veiligheidsonderzoek had bepaald.

  lees meer

  Bijlage V – 5.3 Juridische grondslag

  5.3 Juridische grondslag

  Het Wetboek van Strafvordering noch enige andere Nederlandse wet
  in formele zin kent de opsporingsmethode infiltratie. Hoewel art. 1
  Sv bepaalt dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze bij
  de wet voorzien, heeft deze bepaling tot nu toe in de rechtspraak
  niet in de weg gestaan aan de toepassing van infiltratie. In de
  jurisprudentie is sedert het Tallonarrest (HR 4 december 1979, NJ
  1980, 356 m.nt ThWvV) infiltratie als opsporingsmethode erkend.
  Reeds in dit arrest kwam de mogelijkheid aan de orde dat de
  infiltrant strafbare feiten (mede)pleegt.

  lees meer

  Bijlage V – 9.4 Gecontroleerde aflevering

  9.4 Gecontroleerde aflevering

  9.4.1 Casus

  (Mede-)plegen van strafbare feiten

  lees meer

  Bijlage VI – 4.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  4.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  4.3.1 Zaken

  Omdat de regionale, centrale recherche-eenheden in grootte
  variren, verschilt ook het aantal onderzoeken dat de centrale,
  tactische recherche-afdelingen per jaar tot een einde brengen. Het
  gaat om tussen de n en zeven zaken. Meer dan de helft van het
  aantal onderzoeken dat de regionale rechercheteams doen, heeft
  betrekking op drugs. Daarnaast treffen we in volgorde van afnemende
  hoeveelheid respectievelijk onderzoeken aan naar fraude en
  witwassen, hooggeorganiseerde overvallen en afpersingen,
  georganiseerde autodiefstallen, levensdelicten, vrouwenhandel en
  milieuzaken.

  lees meer

  Bijlage VI – 8.5 Informatievergaring, -opslag en -verstrekking

  8.5 Informatievergaring, -opslag en -verstrekking

  8.5.1 Wettelijk kader

  Artikel 13, eerste lid, WIV schrijft voor dat de diensten
  elkaar, mede door het verschaffen van gegevens, zoveel mogelijk
  medewerking verlenen. De mogelijkheid tot informatieuitwisseling
  tussen de Binnenlandse veiligheidsdienst en de Militaire
  Inlichtingendienst is daarmee onbegrensd. In artikel 14 WIV is de
  zorg voor geheimhouding van gegevens en bronnen alsmede voor de
  veiligheid van personen met wier medewerking gegevens worden
  verzameld, opgedragen aan de cordinator van de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten en de hoofden van deze diensten. De bepaling
  biedt daarmee onder meer bescherming aan informanten en
  agenten.

  lees meer

  Bijlage VII – V.2. De horeca

  V.2. De horeca

  De horeca in Nederland is over het algemeen een goed lopende,
  bloeiende sector waarin veel geld omgaat. Mede vanwege de lage
  toetredingseisen komen er nog steeds veel caf’s, restaurants en
  snackbars bij en hun gezamelijke omzet stijgt. In totaal zijn er
  bijna 40.000 horecagelegenheden in ons land. Het is een financieel
  interessante branche waarin veel wordt verdiend. De gemakkelijke
  toetredingsvoorwaarden trekken veel onervaren en laag opgeleide
  ondernemers aan die niet altijd opgewassen zijn tegen de realiteit
  van het horecabedrijf. Vooral voor de kleinere bedrijven in de
  grote steden wordt de spoeling steeds dunner en is de concurrentie
  zwaar. Ruim een kwart van de cafetariahouders heeft directe
  concurrentie van vijf of meer andere snackbar-uitbaters, nog eens
  60 procent ondervindt broodstrijd van n tot vijf
  collega-ondernemers (Lenting en partners, 1991). De
  modegevoeligheid van het uitgaanspubliek vergt ondernemersinzicht n
  kapitaal voor nieuwe investeringen. Door een stijging van de kosten
  balanceert een aantal kleine horecabedrijven op de grens van het
  faillissement. De toenemende plaatsingsbeperking van speelautomaten
  kan voor velen de zaak naar de verkeerde kant doen overhellen.
  Minder vermogende horeca-uitbaters vinden hun financiering zelden
  bij de reguliere geldinstellingen en zijn aangewezen op leningen
  van brouwerijen en – in toenemende mate – van
  speelautomatenexploitanten. Zo worden velen van hen afhankelijk van
  geldschieters die hun financile belangen in deze sector hebben
  geconcentreerd. Vooral de zwakke broeders onder de
  horeca-exploitanten hebben hierin weinig keus.

  lees meer

  Bijlage VIII – 1. ALGEMENE INLEIDING

  1. ALGEMENE INLEIDING

  De Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden moet onder
  meer antwoord geven op de vraag: wat is de aard en omvang van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland? Het zal duidelijk zijn
  dat deze eenvoudige vraag – wil men recht doen aan de werkelijkheid
  die erin besloten ligt – slechts op een complexe manier kan worden
  beantwoord. Een van de manieren waarop in dit onderzoeksproject
  naar een antwoord is gezocht, is door na te gaan welke groepen zich
  op welke manieren met welke vormen van georganiseerde criminaliteit
  bezighouden. Een deel van de resulaten van dit onderzoek is
  neergelegd in het rapport over de rol van buitenlandse en
  allochtone groepen in de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  Het andere deel is vervat in dit rapport over de rol van autochtone
  groepen. In het eerstgenoemde rapport wordt reeds in de inleiding
  geschetst hoe in het algemeen wordt gedacht over de rol van
  buitenlandse en allochtone groepen in de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, en wordt vervolgens per hoofdstuk (per
  groep) dit beeld verfijnd. Het ligt voor de hand om in dit rapport
  een wat andere werkwijze te volgen. Eerst wordt, in hoofdstuk 2,
  het bestaande beeld van de geschiedenis van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland behandeld. In de daaropvolgende
  hoofdstukken worden dan de resultaten van het eigen onderzoek naar
  de tegenwoordige toestand van de georganiseerde criminaliteit
  weergegeven.

  lees meer

  Bijlage VIII – III.8. Conclusie

  III.8. Conclusie

  De oude Balkanroute die in de handel Europa met Azi verbond,
  heeft er een functie bijgekregen: de smokkel van herone via de
  Turkse infrastructuur in Turkije zelf en in West-Europa. Over de
  Turkse onderwereld die deze smokkel organiseert, is via berichten
  in de media zeer veel bekend en het Turkse publiek kent de grote
  families even goed als de Amerikanen hun mafia-prominenten. Deze
  houden zich bezig met afpersing, smokkel van goederen waarover
  belasting behoort te worden betaald, goudhandel en zeker ook
  racketeering in de bouwnijverheid. Vanaf het moment dat zij de
  verwerking en export van opiaten over konden nemen van de
  producenten in de Gouden Driehoek, heeft deze illegale handel de
  traditionele mafiose activiteiten voor een belangrijk deel
  verdrongen. Het is voor de politie in West-Europa ondanks deze
  openbaarheid in Turkije lang niet gemakkelijk om de werkzaamheid
  van Turkse organisaties in eigen land te herkennen. Ten eerste zijn
  de Turkse mafia’s zo verweven met de bovenwereld, dat het van
  hieruit lastig is om de criminele activiteit in volle omvang te
  doorzien. Bovendien manifesteren de grote mafia-families zich nu
  lang niet zo duidelijk in het buitenland als ze het tien jaar
  geleden nog deden. Zij laten in toenemende mate het initiatief aan
  opkomende drugsondernemers onder de Turkse minderheden in de landen
  van emigratie. De mafia’s kunnen worden onderverdeeld in drie
  soorten en die hebben alle hun eigen invloedssector in Duitsland,
  Frankrijk, Spanje, Engeland en zeker ook Nederland. Er is een
  klassieke mafia in de zin dat het deze puur om economisch gewin is
  te doen en ook dat deze niet is voortgekomen uit een politieke
  beweging. Dat laat onverlet dat de klassieke mafia er wel hand- en
  spandiensten voor politieke organisaties levert. Ter rechterzijde
  zijn mafiose
  groepen te vinden die voortkomen uit de vroegere organisatie der
  Grijze Wolven (Amsterdam is voor hen een duidelijke plaats van
  concentratie) en te linkerzijde zijn de PKK, Dev Sol en andere
  kleinere groeperingen actief met de mafia verbonden (een duidelijke
  kern bevindt zich in Arnhem), maar deze zijn minder gericht op de
  handel in hard drugs.

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>