• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • fort3_42

  230 aangetroffen.510  Verder  werd  noch  tijdens  de  interviews  noch  in  de  notulen  van  welk  overlegorgaan dan ook ooit nog gerefereerd aan een analyse van de CID van het KTA. Alles wijst er dan ook op dat dit onderzoek gaandeweg is “verdampt”. Ook  de  andere  twee  onderzoeken  zijn  nimmer  in  uitvoering  genomen.  De  argumentatie  die  voor de  stagnatie  van  deze  projecten  wordt  aangedragen,  verschilt  per  parket.  De  sterk  uiteenlopende gezichtspunten   weerspiegelen   de   kloof   die   gaandeweg   steeds   dieper   werd   tussen   Haarlem   en Amsterdam. Allereerst de visie van Amsterdam. In het ambtsbericht dat Vrakking  op  20  mei  1999  stuurde  aan het college wordt de parketten te Alkmaar en Haarlem – “ondanks herhaalde verzoeken” – een gebrek aan  medewerking  verweten  bij  het  ter  beschikking  stellen  van  beschikbare  informatie.  Het  parket Amsterdam  had,  na  overleg  met  het  regiokorps  Amsterdam-Amstelland,  er  vervolgens  van  af  gezien om het onderzoek naar de betrokkenheid van de voormalige Delta-groepering bij het vervoer van XTC en de liquidatie van Jaap van der Heiden daadwerkelijk aan te vatten. In juni 1998 droeg Vrakking aan Teeven op om zijn activiteiten met betrekking tot het starten van dit onderzoek definitief te staken.511 In  de  Amsterdamse  visie  had  zelfs  een  interventie  van  het  college  van  procureurs-generaal  niet kunnen bewerkstelligen dat de andere parketten zich aan de gemaakte afspraken hielden. Meer in het bijzonder werd Van Brummen voor de voeten geworpen dat hij het vierde onderdeel van de afspraken nooit   was   nagekomen.   Dit   onderdeel   behelsde   dat   de   hoofdofficier   Haarlem,   indien   hij   van   de bruikbaarheid  van  het  IRT-materiaal  overtuigd  was,  dit  formeel  zou  overdragen  aan  de  hoofdofficier van justitie die het gezag had over het onderzoek waarvoor het materiaal was bedoeld. Vrakking had evenwel    geen    aanzet    of    beslissing    van    Haarlem    gezien    tot    het    overdragen    van    relevant onderzoeksmateriaal aan hetzij Amsterdam, hetzij het landelijk parket.512 De visie van het parket Haarlem staat zoals gezegd haaks op die van het parket Amsterdam. Zo wees  Snijders  op  een  ontmoeting  die  hij  eind  december  1997  had  met  Teeven.513   Onderwerp   van gesprek  was  de  voortgang  van  de  drie  eerder  genoemde  onderzoeken.  Teeven  zou  Snijders  bij  deze gelegenheid  hebben  laten  weten  “geen  tijd  te  hebben”.514  In  een  later  contact  handhaafde  hij  dit standpunt volgens Snijders met daarbij de toevoeging dat “niemand toch meer belangstelling had voor die oude kwesties”.515 De  lauwe  reactie  van  Teeven  vormde  voor  Snijders  aanleiding  om  overleg  te  voeren  met  de plaatsvervangend   hoofdofficier   van   Haarlem   Bot.   Het   resultaat   daarvan   was   dat   Snijders   contact opnam met de plaatsvervangend hoofdofficier van Amsterdam Koers. Deze had indertijd namens het parket  Amsterdam  de  bijeenkomsten  bijgewoond  die  tot  de  genoemde  afspraken  hadden  geleid.  De toezegging  van  Koers  om  “de  zaak  intern  te  bezien”  leidde  in  de  beleving  van  Snijders  tot  niets;  hij hoorde er althans niets meer van.516 De  onenigheid  tussen  Teeven  en  Snijders  spitste  zich  in  een  later  stadium  toe  op  de  vraag  hoe de  in  augustus  1997  gemaakte  afspraak  diende  te  worden  geïnterpreteerd.  Het  parket  Amsterdam ging   uit   van   een   pro-actieve   opstelling   van   het   parket   Haarlem   in   dezen.   Men   ging   uit   van   de veronderstelling dat Haarlem uit zichzelf informatie uit het IRT-dossier zou verstrekken, zodra daar de indruk  had  postgevat  dat  een  ander  parket  bij  die  informatie  gebaat  zou  zijn.  Het  parket  Haarlem opteerde  meer  voor  de  reactieve  interpretatie:  men  wilde  wel  verstrekken,  maar  uitsluitend  na  een gericht  verzoek  dienaangaande.  Verwezen  werd  in  dit  verband  naar  het  tweede  onderdeel  van  de                                                 510 Verslag van  een  bijeenkomst  van  de  coördinatiegroep  Alkmaar-Haarlem-Amsterdam-college  van  procureurs-generaal d.d. 5 oktober 1997 (D21). 511 Ambtsbericht van J. Vrakking d.d. 20 mei 1999 aan het college van procureurs-generaal (B2; E1). 512 Ambtsbericht van J. Vrakking d.d. 20 mei 1999 aan het college van procureurs-generaal (B2; E1). 513 Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (B2). 514 Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (B2). 515 Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (B2). 516 Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (B2).

  fort3_71

  259 rechercheren en dan kwamen die “vuiltjes uit Haarlem” niet zo van pas, noch het parallel-pv noch de NN-verklaringen. Wij zeggen ook niet dat wat in het parallel-pv staat dat de enige en absolute  waarheid  is.  Het  kan  zeker  ook  een  variant  geweest  zijn  op  de  strategie  die  wij hebben  beschreven.  Maar  wij  hebben  wel  het  idee  dat  er  cocaïne  bij  deze  handel  was betrokken.   Binnen   onze   eigen   organisatie   en   breder   binnen   de   politie   en   het   openbaar ministerie voelden wij ons met de nek aangekeken, men zei regelmatig: “laat die zaak maar rusten, die hele IRT-affaire”, terwijl wij juist op het standpunt stonden dat het belangrijk was om uit te zoeken wat er precies was gebeurd, ook met het oog op de toekomst.” Vanuit  het  LRT  en  het  LBOM  bezien  had  men  een  geheel  andere  kijk  op  de  problematiek.  Entken schetste de situatie als volgt587: “Op een gegeven moment hebben wij rechercheurs daarop laten studeren om te zien of we een  en  ander  tactisch  konden  maken.  De  rijksrechercheurs  stelden  de  nodige  vragen  op, maar  het  was  onduidelijk  wie  de  beantwoording  van  die  vragen  op  zich  zou  nemen.  Peter Snijders zei dat Van Slobbe het moest doen, maar deze kende de achterliggende informatie niet. Hij is daarvoor wel bij Paul Schouten geweest en bij De Wit, maar wij kregen niets. Op een  gegeven  moment  zei  Peter  Snijders  dat  hij  de  achterliggende  informatie  had  gegeven aan Van Slobbe, maar die ontkende dit. Hij had nooit wat gehad. En ikzelf heb die informatie ook  nooit  gezien.  De  situatie  was  op  een  gegeven  moment  enorm  verward.  De  vraag:  “hoe gaan we hier in godsnaam nu mee om?”, is dan eigenlijk ook nooit beantwoord. Er ontstond “een soort van metaalmoeheid” rond deze hele kwestie.” Noordhoek wees op nog een ander probleem588: “In  de  analyse  van  Schouten  en  Van  Stormbroek  werd  in  een  aantal  gevallen  expliciet  een link  gelegd  met  de  CID  Kennemerland.  Maar  in  antwoord  op  vragen  van  de  rijksrecherche kwamen   we   helemaal   niet   uit   bij   de   RCID   Kennemerland,   maar   bij   de   FIOD,   Gooi   & Vechtstreek  en  Amsterdam.  Dat  deugt  dus  niet,  was  mijn  indruk.  Achteraf  moet  ik  zeggen dat   het   werk   van   de   rijksrecherche   nutteloos   werk   is   geweest,   in   de   zin   dat   het   geen onderbouwing heeft opgeleverd. Ik heb dat rijksrechercherapport aan allerlei mensen, die er qualitate qua iets mee te maken hadden, te lezen gegeven. Ik heb het ook zelf overhandigd aan   Steenhuis.   Mijn   credo   was:   “lees,   doe   er   maar   wat   mee”.   Bovendien   heb   ik   de betrokkenen  er  op  gewezen  dat  de  stellingen  in  het  parallel-pv  totaal  niet  spoorden  met  de antwoorden op de vragen die naar aanleiding van het proces-verbaal waren gesteld door de rijksrecherche.  Ik  vond  dat  het  college  vooral  met  die  constatering  iets  moest  doen.  Maar  ik was op dat moment, we spreken nu over het vroege voorjaar 1999, het strijden moe. Bij mij was de rek er wel uit.” Tot slot laten we Van Slobbe over het parallel-proces-verbaal aan het woord. In de hoedanigheid van chef   van   de   CID-sectie   van   het   LRT   was   hij   immers   een   sleutelfiguur   bij   de   analyse   van   het onderliggende  CID-materiaal.  Uit  de  woorden  van  Van  Slobbe  kan  in  ieder  geval  worden  opgemaakt dat de analyse van dit proces-verbaal geen hoge prioriteit had in het kader van het 060-onderzoek589: “Eerlijk  gezegd  had  het  niet  onze  hoogste  prioriteit  om  het  proces-verbaal  heel  goed  na  te lopen.  De  tijd  ontbrak  en  we  hadden  het  gevoel  te  worden  tegengewerkt  door  Snijders.  Ik                                                 587 Interview P. Entken d.d. 16 januari 2001. 588 Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 589 Telefonisch interview J. van Slobbe d.d. 4 mei 2001.

  Van crisis naar verandering

  1.4 Van crisis naar verandering

  De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
  constateerde in haar eindrapport een drievoudige crisis in de
  opsporing. Organisaties i de opsporing moesten aan de hand van de
  beslispunten van de Kamer orde op zaken stellen en de crisis in de
  opsporing te lijf gaan. De commissie heeft deze veranderingen in
  dit rapport in kaart gebracht. Daarbij heeft zij er acht op
  geslagen dat (veel van) de organisaties in de opsporing op het
  moment dat het rapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden uitkwam, al bezig waren met reorganisaties. Bij
  de beoordeling van haar bevindingen heeft de commissie niet alleen
  getoetst aan conventionele beoordelingscriteria. Zij heeft ook
  rekening gehouden met de hindernissen waarmee organisaties in
  verandering te maken hebben.

  lees meer

  Haagsche Courant, 15 maart 1996

  Uit de Haagsche Courant van 15 maart 1996

   

  Verhoren – de heer W.H. Woelders

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 30

  28 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 28 september
  1995 in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den
  Haag

  Verhoord wordt de heer W.H. Woelders
  Aanvang 12.15 uur

  lees meer

  Verhoren – drs. E.E. Nordholt

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 62

  19 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 19 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  drs. E.E. Nordholt
  Aanvang 16.30 uur

  lees meer

  Inhoud Bijlage I

  Bijlage I – Werkwijze en procedures

  VOORWOORD

  lees meer

  Bijlage X – 4.5. Recapitulatie

  4.5. Recapitulatie

  Nadere bestudering van de dadergroepen die op fraudegebied
  actief zijn, heeft uitgewezen dat fraudeurs een bont gezelschap
  vormen: aan de ene kant van het spectrum vinden we afgegleden white
  collar criminals en aan de andere zijde opgeklommen blue collar
  criminals. De groep fraudeurs bestaat voor het merendeel uit
  autochtone Nederlandse mannen, behorend tot de na-oorlogse
  generatie.

  lees meer

  Bijlage X – 11.5. Misdaadgeld witwassen via de effectenhandel

  11.5. Misdaadgeld witwassen via de effectenhandel

  11.5.1. Inleiding

  Eind oktober 1994 ontstond in de effectenwereld grote beroering
  toen uitlekte dat een werkgroep van politie- en justitieambtenaren
  een onderzoek hadden gedaan naar mogelijke infiltratie door
  criminele organisaties in de effectenhandel. De landelijk
  MOT-officier lichtte de werkzaamheden van deze zogeheten
  Fieccom-groep (fiscaaleconomische combinatie) vervolgens toe. De
  Fieccom zou hoofdzakelijk openbare bronnen (emissieprospectussen,
  jaarverslagen, kranten) hebben geraadpleegd alsmede enkele
  processen-verbaal en de politieregisters voor de strafrechtelijke
  antecedenten. De speurtocht naar mogelijke criminaliteit in het
  effectenwezen zou uiteindelijk hebben geresulteerd in drie concrete
  verdenkingen van witwaspraktijken in de effectenwereld.

  lees meer

  Bijlage XI – 6.2. Observatie van de politie

  6.2. Observatie van de politie

  De observatie van de politie kan, net als de observatie
  door de politie, wanneer ze ruim wordt genomen, drie
  grondvormen aannemen: de visuele vergaring van informatie, de
  onderschepping van berichtenverkeer en het runnen van
  informanten.

  lees meer

  Bijlage I – VOORWOORD

  VOORWOORD

  De Enqutecommissie Opsporingsmethoden legt in deze bijlage
  verantwoording af over het door haar verrichte onderzoek. Zij heeft
  hierbij deel II van het rapport van de RSV-enqute als voorbeeld
  genomen. Tevens wordt in het kort de totstandkoming van de
  commissie beschreven. Verder besteedt de commissie aandacht aan een
  aantal zaken waarmee zij tijdens haar onderzoek werd
  geconfronteerd, zoals de bijzondere veiligheidsmaatregelen die
  moesten worden getroffen ter bescherming van documenten en
  personen, de afspraken over de inzage en het overleggen van
  gevoelige informatie door politie en justitie, alsmede de afspraken
  over de inzage van criminele inlichtingen door de externe
  onderzoeksgroep van de commissie. In deze bijlage doet de commissie
  voorstellen omtrent de behandeling van haar archief en het archief
  van de externe onderzoeksgroep.

  lees meer

  Bijlage I – 4. Boeken

  Aalberts, M.M.J.; Boutelier, J.C.J.; Bunt, H.G. van de (red.),
  Rechtsverzorging en wetenschap: Een
  plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas,
  Arnhem, 1994 (Onderzoek en beleid; 132)
  Aalders, M.V.C.; Riemsdijk, P.K.; Been, J.C.; Santen, R. (red.), De
  politiemilieutaak en het nut van projecten,
  Den Haag, 1995, (Politia Nova; 2/1995)
  Albert, Hubert-Jan, De ongelijkzijdige driehoek: Onderlinge
  betrekkingen tussen lokaal bestuur, Openbaar
  Ministerie en politie, Arnhem, 1994
  Aler, G.P.A., De politiebevoegdheid bij opsporing en controle:
  Enige aspecten van de regeling van de
  dwangmiddelen in het Wetboek van strafvordering en in de bijzondere
  wetten, Zwolle, 1982
  Amelsvoort, A.G. van, Handleiding confrontatie, ‘s-Gravenhage,
  1994
  Anderson, Malcolm; Boer, Monica den; Cullen, Peter; Gilmore,
  William; Raab, Charles; Walker, Neil Policing
  the European Union, Oxford, 1995
  Backslash; Hack-tic; Jansen & Janssen, De muren hebben oren:
  Een gids tegen afluisteren, Amsterdam, 1994
  Balkema, J.P.; Fijnaut, C.J.C.F. (red.), De politile handhaving van
  strafwetgeving: Inleidingen en discussies op
  het symposium ter gelegenheid van Honderd jaar Wetboek van
  Strafrecht op 30 mei 1986 te Maastricht,
  Lochem, 1986
  Balkema, J.P.; Jong, D. de; Nieboer, W. (red.), Liber amicorum Th.
  W. van Veen: Opstellen aangeboden aan
  Th.W. van Veen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag,
  Arnhem, 1985
  Balkema, J.P.; Barels, M.; Lensing, J.A.W.; Machielse, A.J.M.;
  Sackers, H.J.B. (red.), Dynamisch strafrecht:
  Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. G.J.M.
  Corstens van de Katholieke Universiteit
  Nijmegen, Arnhem, 1995
  Barels, M. Hoofdlijnen van de wet Mulder, Zwolle, 1993
  (Studiepockets strafrecht; 24)
  Barels, M. (red.), Kroniek van het jaar 1990-1994, Arnhem,
  1991-1995
  Barkhuysen; Nusselder, I.M. (red.), Mensenrechten en openbare orde,
  Leiden, 1995 (Working Paper; 50)
  Bax, C.J.; Boon, P.J.; Mentink, D. (red.), Aspecten van controle in
  het constitutionele recht, Arnhem, 1995
  (SI-EUR-reeks; dl. 8)
  Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M.; WODC, Lekken en lekkers: Een
  verkennend onderzoek naar het lekken
  van vertrouwelijke informatie naar de pers , Den Haag, 1995
  (K42)
  Bemmelen, J.M. van; Veen, Th.W. van; Jong, D.H. de (bew.); Knigge,
  G. (bew.), Strafprocesrecht, Alphen aan
  den Rijn, 1993 (Ons strafrecht; 4)
  Benthem, J.J.M. van; Vucht, J.C.J. van; Neleman, P. (bew.), Wetboek
  van Strafrecht en Wetboek van
  Strafvordering met vermelding van de belangrijkste arresten,
  Arnhem, 1966 –
  Berge, J.B.J.M.; Hoof, G.J.H. van; Jaspers, A.Ph.; Swart, A.H.J.
  (red.), Recht als norm en als aspiratie: Opstellen
  over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan
  van de Utrechtse juridische faculteit,
  Nijmegen, 1986
  Berger-Wiegerinck, M.F.M.; Dooren-Berger, E.M.J.; Pabbruwe-Cohen
  Tervaert, H.N. (red.), Gids voor de
  rechterlijke macht en het rechtswezen in het Koninkrijk der
  Nederlanden, Arnhem, 1887 –
  Berghuis, A.C.; Brants, C.H.; Willemse, H.M. (red.), Witteboorden
  criminaliteit: bundel naar aanleiding van het
  op 18 en 19 mei 1984 te Amsterdam gehouden gelijknamige congres,
  Nijmegen, 1984 (Strafrecht en
  criminologie; 3)
  Berkvens, J.M.A.; Prins, J.E.J. (red.), Privacyregulering in
  theorie en praktijk, Deventer, 1994 (Recht en praktijk;
  75)
  Bevers, Hans; Joubert, Ch., Politile samenwerking in Europa: Een
  onderzoek naar de politie en haar
  bevoegdheden, Arnhem, 1994 (Politiestudies; 13)
  Bieleman, B.; Schakel, L.; Bie, E. de; Snippe, J., Wolken boven
  koffieshops: Inventarisatie van overlast rond
  koffieshops en ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid,
  Groningen, 1995
  Bloemers, F.W.; Fangman, H.; Waterschoot, N.C.; Webers, H.A.A.M.
  (red.), Jaarboek Milieu 1988/1989 en
  1989/1990, Arnhem, 1988, 1989
  Blonk, G.N.M., Samenwerking en kwaliteit, S.l., 1989
  Blonk, G.N.M.; Fijnaut, C.J.C.F.; Kerf, E.L.A.M. de (red.),
  Grensverleggende recherche: Inleidingen en
  discussies op het congres aan de Rechercheschool op 8, 9 en 10 mei
  1989, Lochem, 1990
  Boek, J.L.M.; Nijboer, J.F.; Rustige, R.; Strien, A.L.J. van;
  Wemes, L.T. (red.), Grensoverschrijdend strafrecht:
  Een bundel opstellen geschreven door medewerkers van de afdeling
  straf(proces)recht, Rijksuniversiteit te
  Leiden, Arnhem: Gouda Quint, 1990
  Boek, Jacobus Leonardus Maria, Organisatie, functie en bevoegdheden
  van politie in Nederland: Juridische
  beschouwingen over het politiebestel en het politiebedrijf in
  historisch perspectief, Arnhem, 1995
  (Politiestudies; 17)
  Boekhoorn, P.F.M.; Geerts, R.W.M., Het functioneren van
  Arrestatieteams Gemeentepolitie, Nijmegen, 1992
  Boer, Marga de, Vrouwenhandel: beleid in beeld: Eindrapport
  Evaluatie van de PG-richtlijnen voor de
  opsporing en vervolging van vrouwenhandel, Utrecht, 1994
  Boorsma, P.B.; Ooijen, D. van (red.); Centrum voor Bestuurskundig
  Onderzoek en Onderwijs, Gedifferentieerde
  politie: Inleidingen van het congres Naar een gedifferentieerde
  politie?, Enschede, 1991 (CBOO; 62)
  Boorsma, P.B.; Bruinsma, G.J.N., Politiesterkte in Nederland:
  Opmerkingen naar aanleiding van het
  eindrapport De Politie beter verdeeld van de Stuurgroep
  Kwantificering Politiewerk, Enschede, 1989
  (CBO-reeks; 35)
  Boot, T.; Heijboer, H.J.; Meijer, R. (red.), Beveiligings Jaarboek
  1995, Arnhem, 1994
  Bosch, Albert George, Een eeuw Wetboek van Strafrecht,
  ‘s-Gravenhage, 1986
  Bossard, Andr, Law enforcement in Europe: Building Effective
  Cooperation, Chicago, 1993
  Bovenkerk, Frank, Hedendaags kwaad: criminologische opstellen,
  Amsterdam, 1992
  Bovenkerk, Frank, La Bella Bettien: Het levensverhaal van een
  Nederlandse Go-between voor de Colombiaanse
  drugskartels zoals verteld aan Frank Bovenkerk, Amsterdam, 1995
  Bovens, M.A.P.; Witteveen, W.J. (red.), Het schip van staat:
  Beschouwingen over recht, staat en sturing, Zwolle,
  1985
  Breur, J.A. (hoofdred.); Brekelmans, Th.C.J.A., Politie-almanak
  1994 en 1995: Handboek voor de Politie in haar
  gehele omvang, de Rechterlijke Macht, de Gemeentebesturen en
  verdere Overheidsorganen, ‘s-Gravenhage,
  1994, 1995
  Bruin, R. de, De Kortenhoefse Kassenmoord, Baarn, 1994
  Bruinsma, G.J.N. (red.), Georganiseerde criminaliteit uit
  Oost-Europa en het IRT Noord- en Oost Nederland,
  Enschede, 1994 (IPIT; 3)
  Bruinsma, G.J.N.; Crijns, R.J.H.A.; Kroes, L., Kengetallen schade
  criminaliteit: een schatting voor
  schadekengetallen van enkele vormen van criminaliteit voor de
  gemeenten Enschede, Haarlem en Nijmegen,
  Enschede, 1992 (IPIT; 1)
  Bruinsma, G.J.N., Sturing en evaluatie van politiezorg: Een
  basismodel voor de sturing en evaluatie van
  politiezorg in het kader van de Bestuursafspraken van de gemeenten
  Enschede, Haarlem en Nijmegen,
  Enschede, 1993 (IPIT; 2)
  Buckwalter, Jane Rae (red.), International perspectives on
  organized crime, Chicago, 1990
  Bunt, H.G. van de; Peek, J.H., Fraudeofficieren in de opsporing:
  Beleidsvoornemens en werkwijzen, Groningen,
  1987 (Rechtswetenschappelijke reeks)
  Bunt, H.G. van de, Organisatiecriminaliteit: Rede uitgesproken bij
  de aanvaarding van het ambt van bijzonder
  hoogleraar vanwege de stichting Het Vrije Universiteitsfonds op de
  leerstoel Emperische criminologie bij de
  faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te
  Amsterdam op 12 juni 1992, Arnhem, 1992
  Bunt, H.G. van de; Rademaker, J., Recherchewerk in de praktijk: Een
  case study naar recherche en
  informatievoorziening, Lochem, 1992 (Politietheorie en Politie;
  16)
  Bunt, H.G. van de; Roording, J.F.L.; Verpalen, M.J.M. (red.),
  Richtlijnen van het openbaar ministerie,
  Nijmegen, 1993 (Strafrecht en criminaliteit; 8)
  Buro Jansen & Janssen (red.), Opening van zaken: een ander BVD
  jaarverslag, Amsterdam, 1993
  Buro Jansen & Janssen, Regenjassendemokratie: BVD-infiltraties
  bij aktievoerder/sters, Amsterdam, ca. 1990
  (Ravijn Reeks; nr. 2)
  Buro Jansen & Janssen, Welingelichte kringen:
  Inlichtingendiensten Jaarboek 1995, Amsterdam, 1995
  Buruma, Y.; Koning-de Jong, E.M. de; Wieringen, J. van, Bijzondere
  opsporingsdiensten: Inleiding in de
  sociaal-economische fraudebestrijding, Arnhem, 1990
  Buruma, Ybo, De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten,
  Arnhem, 1993 (Politiestudies; 10)
  Buruma, Ybo, Introductie internationaal strafrecht, Nijmegen, 1994
  (Ars Aequi Cahiers Strafrecht; 6)
  Cachet, A.; Muller, E.R.; Torre, E.J. van der; Verberk, M.P.;
  Sluis, A. van; Wolberink, M.M.E.; COT, Politiebestel
  in verandering: verhoudingen tussen politie, bestuur, justitie en
  gemeenteraad onder de oude en de nieuwe
  Politiewet, Arnhem, 1994
  Cachet, A.; Rosenthal, U. (red.); COT, Reorganisatie van de
  politie: een tussenbalans, Arnhem, 1992
  Castenmiller, P. (eindred.); Burgers, L.; Elshof, E.J. ten; Essers,
  M.L.G. (eindred.); SGBO, Gemeentelijk
  veiligheidsbeleid, ‘s-Gravenhage, 1994
  Centraal bureau voor de statistiek, sector Rechtsbescherming en
  veiligheid, Statistisch jaarboek
  rechtsbescherming 1994, Deventer, 1994
  Chacktow, Het verhaal van een drugsdealer, Utrecht, 1995 (True
  crime)
  Cleiren, C.P.M.; Nijboer, J.F. (red.), Tekst en commentaar
  strafvordering, Deventer, 1995
  Corstens, G.J.M., Een stille revolutie in het strafrecht, Nijmegen,
  1995
  Corstens, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem, 1995
  Corstens, G.J.M. (red.), Rapporten herijking strafvordering 1993,
  Arnhem, 1993
  Corstens, G.J.M. (red.); Moons, Ch.M.J.A. (voorw.), Rapporten
  herijking strafvordering 1989 – 1992, Arnhem,
  1993
  Coveliers, Hugo, Twee jaar Bendecommissie: Een schimmengevecht,
  Antwerpen, 1992
  Crombag, H.F.M.; Koppen, P.J. van; Wagenaar, W.A., Dubieuze zaken:
  de psychologie van strafrechtelijk
  bewijs, Amsterdam, 1992
  Daalen, Jan van, Sans rancune, Amsterdam: De Boekerij, 1991
  Demmink, J; Demmink, G.; Tooren, R.L.H.; Hofstee, G. Th., Schengen
  OM u te dienen, ‘s-Gravenhage, 1994
  Denkers, F.A.C.M.; Glastra van Loon, J.F.; Kelk, C.; Kuitenbrouwer,
  F.; Roos, Th. A. de; Schuyt, C.J.M.,
  Strafrecht onder vuur: de bedreigde principes van de
  misdaadbestrijding, S.l., 1994
  Dijk, Chr.H. van; Keltjens, J.M.J., Computercriminaliteit, Zwolle,
  1995 (Studiepockets strafrecht; 31)
  Dijk, P. van; G.J.H. van Hoof, De Europese conventie in theorie en
  praktijk, Nijmegen, 1990
  Doelder, H. de; Foqu, R.M.G.E.; Gerding, R.A.F. (red.), Taak en
  functioneren van het OM, Arnhem, 1994
  (SI-EUR-reeks; 4)
  Doelder, H. de; Hielkema, J. (red.), Goed gezien?: problemen bij
  identificatiemethoden in strafzaken, Arnhem,
  1993
  Doelder, H. de; Groenhuijsen, M.S.; Koers, J.; Mul, V.; Nuis,
  J.D.L. (red.), Samenwerking baat:
  Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking, Lelystad,
  1994
  Doelder, H. de; Tomesen, W.B.M.; Wijk, A.H. van (red.), Met recht
  naar 2000, Lelystad, 1990
  Domburg, P.J.M. van, Over de grenzen van het verschoningsrecht: Een
  verhandeling over het functionele
  veschoningsrecht van art. 218 Sv en de relatie van dit artikel tot
  enkele dwangmiddelen, ‘s-Gravenhage, 1994
  (Studiereeks recherche; 3)
  Doomen, Jeanne, De hollende kleurling: Het Nederlandse strafrecht
  in negen verhalen, Amsterdam, 1991
  Dunn, J.M. van; Kottenhagen, R.J.P. (red.), Symposium
  Toegankelijkheid van Rechtspraak, Arnhem, 1994
  (Rechtsvinding; 10)
  Duyne, P.C. van; Reijntjes, J.M.; Schaap, C.D. (red.), Misdaadgeld,
  Arnhem, 1993
  Duyne, P.C. van; Kouwenberg, R.F.; Romeijn, G.; WODC,
  Misdaadondernemingen: Ondernemende
  misdadigers in Nederland, Arnhem, 1990 (Onderzoek en beleid;
  103)
  Duyne, P.C. van, Het spook van de georganiseerde misdaad, Den Haag,
  1995
  Eijken, A.W.M., Criminaliteitsbeeld van Nederland: Aard, omvang,
  preventie, bestraffing en zorg voor
  slachtoffers in de periode 1980 – 1993, Den Haag, 1994
  Elskamp, A. van den (eindred.); Projectgroep Recherche Basis
  Cursus, Recherche(le)ren: handboek voor de
  Recherche Basis Cursus, Lelystad, 1992
  Elzinga, D.J. (red.), Ministerile verantwoordelijkheid in
  Nederland, Zwolle, 1994
  Elzinga, D.J.; Rest, P.H.S.; Valk, J. de, Het Nederlandse
  politierecht, Zwolle, 1995
  Ende, Piet, Opsporingsbevoegdheden voor de politie, de koninklijke
  marechaussee en de buitengewone
  opsporingsmethoden, Lelystad, 1994
  Engelen, D., Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
  Den Haag, 1995
  Epker-Laverman, N.J.; Helsen, H.W.J. (bew.), Politiewet 1993,
  Zwolle, 1994 (Schuurman & Jordens; 10)
  Estievenart, Georges (red.), Policies and strategies tot combat
  drugs in Europe: The treaty on European:
  Framework for a new european strategy tot combat drugs?, Dordrecht,
  1995
  Faure, M.G.; Oudijk, J.C.; Schaffmeister, D. (red.), Zorgen van
  heden: Opstellen over het milieustrafrecht in
  theorie en praktijk, Arnhem, 1991
  Fennell, Phil; Harding, Christopher; Jrg, Nico; Swart, Bert (red.),
  Criminal Justice in Europe: A Comparative
  Study, Oxford, 1995
  Fijnaut, C.J.C.F.; Blonk, G.N.M. (red.), De advocaat bij het
  politieverhoor: Verslag van de conferentie
  georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de
  Nederlandse Orde van Advocaten en de
  Rechercheschool op 25 en 26 februari 1988, Lochem, 1988
  Fijnaut, C.J.C.F.; Kolthoff, Emile (red.), Afschaffing of
  herziening van het gerechtelijk vooronderzoek?: Een
  discussie over het rapport van de Commissie Moons, Arnhem, 1991
  Fijnaut, C.J.C.F.; Vos, W., Bibliografie van de Politie in
  Nederland 1813 – 1988 met inbegrip van
  Nederlands-Indi en de Nederlandse Antillen, Lochem, 1992
  Fijnaut, C.J.C.F.; Lely, F.G.A. (red.), Economisch strafrecht en
  justitieel politie-optreden, Lochem, 1990
  (Politietheorie en Politiepraktijk; 14)
  Fijnaut, C.J.C.F.; Huybrechts, L.; Van Den Wyngaert, Chris (red.);
  Commissie van de Europese Gemeenschap,
  Directoraat-generaal van de financile controle; Centrum voor de
  studie van de toepassing van het
  gemeenschapsrecht in financile en strafrechtelijke aangelegenheden,
  EG-fraudebestrijding in de praktijk,
  Antwerpen, 1994
  Fijnaut, C.J.C.F. (red.), Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk
  politiebeleid: rechtshistorische, politieke en
  journalistieke en rechtsvergelijkende beschouwingen gehouden in mei
  1988 voor het landelijk Contact van
  Hoofdcommissarissen en Commissarissen van Gemeentepolitie in
  Nederland, Lochem, 1989
  Fijnaut, C.J.C.F. (red.), The Internationalization of Police
  Cooperation in Western Europe, Arnhem, 1993
  (SMP-Cahier; 6)
  Fijnaut, C.J.C.F., Een kleine geschiedenis van de huidige
  organisatie van het Belgische politiewezen, Arnhem,
  1995 (Politiestudies; 18)
  Fijnaut, C.J.C.F.; Hutsebaut, F. (red.), De nieuwe politiewetgeving
  in Belgi, Arnhem, 1993 (Politiestudies; 9)
  Fijnaut, C.J.C.F., De normering van het informatieve onderzoek in
  constitutioneel perspectief: Preadvies
  Vereniging voor Rechtsvergelijking, Maastricht, 1994
  Fijnaut, C.J.C.F., Officier van Justitie versus Bende van de
  Miljardair: Een analyse van de Rotterdamse
  strafzaak in de jaren 1989 – 1991, Arnhem, 1993 (Politiestudies;
  12)
  Fijnaut, C.J.C.F.; Jacobs, James (red.), Organised crime and its
  containment: a transatlantic initiative, Deventer,
  1991
  Fijnaut, C.J.C.F., Politile corruptie in Nederland: Een impressie
  van veertien gevallen, Arnhem, 1993
  Fijnaut, C.J.C.F., Prostitutie, vrouwenhandel en (vermeende)
  politiecorruptie in Antwerpen: De reactie van de
  overheid, Leuven, 1994
  Fijnaut, C.J.C.F., De recherche onder de loupe: deel 1: De
  reguliere recherche in Nederland: Enkele algemene
  beschouwingen over haar opbouw rond de voorbije eeuwwisseling,
  Lochem, 1985
  Fijnaut, C.J.C.F.; Kuijvenhoven, Arie (red.), De recherche onder de
  loupe: deel 2: Inleidingen voor het
  recherchecongres op 14 en 15 oktober 1985 te Zutphen, Lochem,
  1985
  Fijnaut, C.J.C.F.; Heijder, A. (red.), Recht van spreken: Twintig
  jaar Recherche Advies Commissie, Lochem,
  1989
  Fijnaut, C.J.C.F.; Marx, Gary T. (red.), Undercover: Police
  Surveillance in Comparative Perspective, Den Haag,
  1995
  Fijnaut, C.J.C.F. (verz.), Wetgeving op het Nederlandse
  Politiewezen, Arnhem, 1992
  Flood, Susan (red.), Illicit drugs and organized crime: Issues for
  a Unified Europe, Chicago, 1991
  Fokkens, J.W., Tussen due process of law en crime control:
  Beschouwingen over de rechtsbescherming van de
  verdachte in deze tijd, Zwolle, 1994 (Preadvies voor de vergadering
  van de Calvinistische Juristen Vereniging;
  1994)
  Foqu, R.; Hart, A.C. ‘t, Instumentaliteit en rechtsbescherming:
  Grondslagen van een strafrechtelijke
  waardendiscussie, Arnhem, 1990
  Franken, A.A., Strafvordering op drift: Een rapport in opdracht van
  de Nederlandse Orde van Advocaten,
  Arnhem, 1994
  Franken, Hans; Linden, Ad van der; Vlaardingerbroek, Paul (red.),
  Drie treden: Over politiek, beleid en recht:
  Opstellen aangeboden aan Job de Ruiter ter gelegenheid van zijn
  vijfenzestigste verjaardag, Zwolle, 1995
  Frielink, P.M., Infiltratie in het strafrecht: Een onderzoek naar
  de materieelrechtelijke en formeelrechtelijke
  aspecten van het opsporen van strafbare feiten door middel van
  infiltratie, Arnhem, 1990 (Politiestudies; 2)
  Gar, Doroth, Het onmiddelijkheidsbeginsel in het Nederlandse
  strafproces, Arnhem, 1994
  Geerdink, B.G.M.; Maurik, H.M. van, Strafrecht: Richtlijnen &
  Circulaires Openbaar Ministerie, ‘s-Gravenhage,
  1994 –
  Geerts, R.W.M.; Boekhoorn, P.F.M., Criminaliteitsbeheersing: De
  wenselijkheid van samenwerking tussen
  overheid en bedrijfsleven, ‘s-Gravenhage, 1990 (SMO-boek; 90/4)
  Gerding, R.A.F., Handleiding aanpak van grote zaken: Richtlijnen
  voor de politie-praktijk, ‘s-Gravenhage, 1993
  (Handleidingen voor de politie-praktijk)
  Gorissen, C.L.; Holtslag, H.; Kolthoff, E.W.; Vliet, A. van (red.),
  Recherche, ‘s-Gravenhage, 1993- (Stapel & De
  Koning: Handboek voor de politie)
  Graaff, Bob de; Wiebes, Cees, Gladio der vrije jongens: Een
  particuliere dienst in Koude Oorlogstijd,
  ‘s-Gravenhage, 1992
  Grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen Belgi, Duitsland en
  Nederland met speciale aandacht voor
  de Euregio Maas-Rijn: Verslag van een onderzoek in opdracht van de
  Ministeries van Binnenlandse Zaken van
  Belgi en Nederland en met deelname van het Ministerie van
  Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen,
  Maastricht, 1993
  Groenhuijsen, M.S.; Kalmthout, A.M. van (red.), Voordeelsontneming
  in het strafrecht: een commentaar op het
  rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties,
  Arnhem, 1989
  Groot-van Leeuwen, Leny de; Jong, Peter de; Pieterman, Roel;
  Seters, Paul van (red.), Het gezag van de
  rechter, Amsterdam, 1994 (VSR-SISWO-reeks; 1)
  Gropp, Walter (red.), Besondere Ermittlungsmassnahmen zur Bekmpfung
  der Organisierten Kriminalitt: Ein
  rechtsvergleichendes Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums
  der Justiz und des Bayerischen
  Staatministeriums der Justiz, Freiburg im Breisgau, 1993 (Beitrge
  und Materialien aus dem Max-Planck-Institut
  fr Auslndisches und Internationales Strafrecht Freiburg i. Br.;
  36)
  Haenen, Marcel; Buddingh, Hans, De Danser: Hoe de drugshandel
  Nederland veroverde, Amsterdam, 1994
  Haentjens, R.C.P. (verz.), Nederlandse instrumenten van
  internationale rechtshulp in strafzaken: in verdragen,
  resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires,
  Arnhem, 1992
  Hart, A.C. ‘t, Strafrecht en beleid: essays, Leuven, 1984
  (Publikaties van het Centrum voor
  grondslagenonderzoek van het recht; 4)
  Hart, A.C. t’, Openbaar ministerie en rechtshandhaving: Een
  verkenning, Arnhem, 1994
  Harteveld, A.E.; Keulen, B.F.; Krabbe, H.G.M., Het EVRM en het
  Nederlandse Strafprocesrecht, Groningen ,
  1992 (Groningse Strafrechtstudies; 1)
  Harteveld, A. E., De rechter-commissaris in strafzaken: enkele
  orinterende beschouwingen, Arnhem, 1990
  Heijden, A.W.M. (red.), Criminele inlichtingen: De rol van de
  Criminele Inlichtingendiensten bij de aanpak van
  de georganiseerde misdaad, ‘s-Gravenhage, 1993 (Politietheorie en
  politiepraktijk; 18)
  Heijder, A., Management van de politiefunctie: Rede uitgesproken
  bij de aanvaarding van het ambt van
  bijzonder hoogleraar in de politiestudies vanwege de Stichting tot
  Bevordering van Politiestudies, aan de Vrije
  Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 januari 1989, Lochem,
  1989
  Helsdingen, R.S.; Keeken, H.P.M. van; Slikboer, N. (red.), Geld
  speelt een rol: Verslag van een themadag rond
  het afromen van criminele winsten, Lochem, 1990
  Hendriks, L.E.M.; Klifman, J.H.; Mols, G.P.M.F.; Roos, Th. A. de;
  Wretshofer, J., Hoofdstukken strafprocesrecht,
  Alphen aan den Rijn, 1992
  Hendriks, L.E.M.; Wretshofer, J., Milieustrafrecht, Zwolle, 1995
  (Studiepockets strafrecht; 29)
  Heuvel, G.A.A.J. van den, Onderhandelen of straffen: Over
  organisatie-criminaliteit en overheidscontrole,
  Arnhem, 1993
  Hildebrandt, M.; Kampen, P.T.C.; Nijboer, J.F. (red.), Plea
  Bargaining in Holland?, Arnhem, 1994
  Hoefnagels, G.P., Witte boorden-criminaliteit: Opstellen over
  Misdaad en Macht, Assen: Van Gorcum, 1981
  Hoekendijk, M.G.M., Zakboek voor de hulpofficier van justitie 1995,
  Arnhem, 1994
  Hoekendijk, M.G.M.; Eissens, W.J.G.M. (bew.); Staal, B.,
  Dwangmiddelen in het strafproces, Arnhem, 1985
  Hofman, J.A., Vertrouwelijke communicatie: een rechtsvergelijkende
  studie over de geheimhouding van
  communicatie in grondrechtelijk perspectief naar internationaal,
  Nederlands en Duits recht, Zwolle, 1995
  Hoogenboom, A.B.; Mul, V.; Wielenga, A. (red.), Financile
  integriteit: Normafwijkend gedrag en
  (zelf)regulering binnen het financile stelsel, Arnhem, 1995
  (SMP-publikaties: 10)
  Hoogenboom, A.B.; Mul, V.; Peski, W.L. van (red.), Financieel
  recheren: Een bundeling van artikelen over
  financieel rechercheren in relatie tot de bestrijding van de
  (georganiseerde) criminaliteit, ‘s-Gravenhage, 1995
  (Studiereeks recherche; 5)
  Hoogenboom, A.B., Het politiecomplex: Over de samenwerking tussen
  politie, bijzondere opsporingsdiensten
  en particuliere recherche, Arnhem, 1994
  Hoogerwerf, A.; Ooijen, D. van (red.), Korpsbeheerder en korpschef:
  Wie doet wat?, Enschede, 1990 (CBO-reeks;
  50)
  Hoogewoning, F.C., Van driehoeksoverleg tot wijkagent: De politie
  in overleg over sociale veiligheid in
  Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, Arnhem, 1993 (Politiestudies;
  11)
  Horst, H.J. van der; Weele, A.J. van, Overheidsaanschafbeleid in
  Europees perspectief: De invloed van de
  EG-regelgeving op de inkopende overheid, Deventer, 1992
  Hout, Bas van, Steve Brown: beroep: supercrimineel, Amsterdam,
  1995
  Hout, P.J. van den, Het afluisteren van telefoongesprekken als
  dwangmiddel: Een inquisitoir trekje in het
  Nederlandse strafvorderingsstelsel, Arnhem, 1989 (Post Scriptum
  Reeks)
  Huberts, L.W.J.C. (red.), Machtsbederf ter discussie: Bijdragen aan
  het debat over bestuurlijke integriteit,
  Amsterdam, 1994
  Huberts, L.W.J.C. (red.), Bestuurlijke corruptie en fraude in
  Nederland, Arnhem, 1992
  Hullu, J. de, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke
  aansprakelijkheid?, Arnhem, 1993
  Hnerfeld, Peter (bew.), Zeugenschutz durch Verkrzung oder
  Vorenthaltung von Angaben zur Person des
  Zeugen: Ein rechtsvergleigendes Gutachten im Auftrag des
  Bundesministeriums der Justiz, Freiburg im
  Breisgau, 1992
  Hustinx, P.J. (bew.), Wet persoonsregistraties, Zwolle, 1993
  (Schuurman & Jordens; 199)
  Ilegems, Danny; Sauviller, Raf, Bloedsporen: Een reis naar de
  mafia, Amsterdam, 1995
  Ippel, Pieter; Heij, Guus de; Crouwers, Bart; Registratiekamer,
  Privacy disputed, Den Haag, 1995
  Jacobs, James B.; Panarella, Christopher; Worthington, Jay,
  Bursting the Mob: United States v. Cosa Nostra,
  New York, 1994
  Jansen, A.C.M., Cannabis in Amsterdam: Een geografie van Hashish en
  Marijuana, Muiderberg, 1989
  Jrg, N.; Kelk, C., Strafrecht met mate, Arnhem, 1994
  Junger-Tas, J.; Rutting, A.; Wilzing, J. (red.), Crime control in
  local communities in Europe: The Cranfield
  Conference 1987: the resulting papers, Lochem, 1988
  Kelk, C., De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht,
  Arnhem, 1994 (Pompe reeks; 16)
  Kerf, E.L.A.M. de; Vegt, M.G. van der; Verhoeven, G.A.; Wilzing, J.
  (red.); Rechercheschool, Inkijk in: Criminele
  Inlichtingendiensten Misdaadanalyse en Pseudokoop, Zutphen,
  1989
  Kerf, E.L.A.M. de; Wilzing, J. (red.), Klant, kwaliteit en
  onderwijsbeleid aan de Rechercheschool, Lochem, 1988
  Kester, J.G.C.; Junger-Tas, J., Criminaliteit en strafrechtelijke
  reactie: Ontwikkelingen en samenhangen,
  Arnhem, 1994 (Onderzoek en beleid; 138)
  Keyser-Ringnalda, L.F., Boef en buit: De ontneming van
  wederrechtelijk verkregen vermogen, Arnhem, 1994
  Kleiman, W.M.; Berg, E.A.I.M. van den; Linden, E.J.A. van der,
  Overtredende overheden: Vervolgingsbeleid
  inzake milieudelicten, Den Haag, 1995 (Rapporten van het WODC:
  K35)
  Klerks, Peter, Terreurbestrijding in Nederland 1970 – 1988,
  Amsterdam, 1989 Kluiters, F.A.C., De Nederlandse
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten ‘s-Gravenhage, 1993
  Kluiters, F.A.C., De Nederlandse inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten: Supplement: Crypto- en trafficanalyse:
  Sectie 2 TRIS, ‘s-Gravenhage, 1995
  Koers, J.; Kamerling, R.N.J., Opsporing en vervolging van
  belastingdelicten, Arnhem, 1987
  Kolthoff, Emile W. (red.), Strategien voor corruptiebeheersing bij
  de politie: Verslag van een studiedag,
  Arnhem, 1994
  Korf, Dirk; Verbraeck, Hans, Dealers en dienders: Dynamiek tegen
  drugsbestrijding en de midden- en hogere
  niveaus van de canabis-, cocane-, amfetamine- en ecstacyhandel in
  Amsterdam, Amsterdam, 1993
  Krabbe, H.G.M. (red.), De opiumwet: Een strafrechtelijk commentaar,
  Alphen aan den Rijn, 1989
  Kroes, L.; Meiberg, L.L.; Bruinsma, G.J.N., Vernieuwingen in
  politiezorg: een tussentijdse rapportage van een
  evaluatie van de bestuursafspraak bij de politie Enschede,
  Enschede, 1994 (IPIT; 4)
  Leijten, Jan, Brullen als een nachtegaal: het recht moet zijn
  verhaal hebben, S.l., 1993
  Lensing, J.A.W., Het verhoor van de verdachte in strafzaken: Een
  rechtsvergelijkende studie, Arnhem, 1988
  Lensing, J.A.W.; Mulder, G.E., Hoofdbeginselen van
  strafprocesrecht, Zwolle, 1994 (Studiepockets strafrecht;
  27)
  Levine, Michael, Deep cover, Rijswijk, 1990
  Levine, Michael; Kavanau-Levine, Laura, De cocane leugen: hoe de
  CIA de drugsoorlog saboteerde: Een
  schokkend relaas dat leest als een thriller, Rijswijk, 1994 (True
  Crime)
  Luijten, A.G.L.M., Wet op de justitile documentatie en op de
  verklaringen omtrent het gedrag, Zwolle, 1994
  (Schuurman en Jordens; 149)
  Machielse, A.J.M., Een requiem voor het gerechtelijk vooronderzoek:
  Rede uitgesproken ter gelegenheid van
  de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het
  straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke
  Universiteit te Nijmegen op woensdag 1 maart 1989, Arnhem, 1989
  Maeijer, J.J.M.; Scheltema, M. (red.), Privaatrecht, Deventer, 1995
  (Kluwer collegebundel 95-96: wetteksten; 1)
  Maltz, Michael D., Measuring the effectiveness of organized crime
  control efforts, Chicago, 1990 (Monograph;
  9)
  Marx, Gary T., Undercover: Police Surveilance in America, Berkeley,
  1988
  Meerman, Rob, De infiltrant: Praktijkverhalen van de man die de
  leiding had over het eerste Amsterdamse
  infiltratieteam, Lelystad, 1995
  Meijs, J.G.M.P.F. van der; Strijards, G.A.M. (red.), De derde
  rechtsingang nader bekeken: opstellen
  aangeboden aan C. Bronkhorst, Arnhem, 1989
  Mevis, P.A.M., Ingekort en weggelaten: De praktijk van
  kop-staartvonnissen in de strafrechtspleging, Arnhem,
  1992 (Monografien strafrecht; 16)
  Mevis, Paulus Antonius Maria, Binnen zonder kloppen?: het betreden
  van woningen in het kader van de
  strafvordering, Arnhem, 1989
  Michiels, F.C.M.A.; Bos, J.T.K.; Giesen, G.A.M.; Groot, J. de,
  Handhaving van het bestuursrecht: preadvies,
  Alphen aan den Rijn, 1995 (VARreeks; 114)
  Middelburg, Bart, De dominee: Opkomst en ondergang van mafiabaas
  Klaas Bruinsma, Amsterdam, 1992
  Middelburg, Bart, De mafia in Amsterdam, Amsterdam, 1988
  Middelburg, Bart; Es, Kurt van, Operatie Delta: Hoe de drugsmafia
  het IRT opblies, Amsterdam, 1994
  Minkenhof, A.; Reijntjes, J.M. (bew.), De Nederlandse
  Strafvordering, Arnhem, 1993
  Moerings, M. (eindred.); Boutellier, J.C.J.; Bovenkerk, F.; Junger,
  M.; Kelk, C. (red.), Hoe punitief is Nederland?,
  Arnhem, 1994 (Pompe Reeks; 14)
  Mols, G.P.M.F. (red.); Projektgroep voorbereidend onderzoek in
  strafzaken, Dissonanten bij het akkoord van
  Schengen, Deventer, 1990
  Mols, G.P.M.F. (red.), Schaduwen vooruit: Rechtsgeleerde opstellen
  over het voorbereidend onderzoek in
  strafzaken, Arnhem, 1992
  Moor, Lodewijk Gunther; Dijkman, Theo; Simons, P. Robert Jan,
  Opleiden voor de Nederlandse politie; een
  onderzoek aan de vooravond van de regiovorming, Lochem, 1991
  Muijen, P.J.D.J., Handleiding politie en particuliere beveiliging:
  De betekenis van de Wet op de weerkorpsen
  en de particuliere beveiligingsorganisaties voor de politiepraktijk
  en de beveiligingsbeambte, ‘s-Gravenhage,
  1994 (Handleidingen voor de politie)
  Muijen, P.J.D.J., Handleiding politie & privacy: de betekenis
  van de Wet persoonsregistraties en de Wet
  politieregisters voor de politiepraktijk, Den Haag, 1995
  Muller, E.R., Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid:
  Gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in
  Nederland, Arnhem, 1994
  Naar eer en geweten: Liber amicorum J. Remmelink, Arnhem, 1987
  Naey, J., Heterdaad: Politiebevoegdheden bij ontdekking op
  heterdaad in theorie en praktijk, Arnhem, 1990
  Naey, J., Het politieel vooronderzoek in strafzaken: Over sturing
  en toetsing van de pro-actieve opsporing,
  Arnhem, 1995
  Naey, J., De reikwijdte van fundamentele rechten in strafzaken:
  enkele thema’s: pre-advies IV, Zwolle, 1995
  (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; 1995 I)
  Nederlandse Politie Academie, Dienstenaanbod 94-95 van de
  Nederlandse Politie Academie, Apeldoorn,
  1995
  Neerhof, A.R., Het geschil voorbij: Een studie naar de
  bruikbaarheid van bestuursrechtelijke jurisprudentie als
  kenbron van recht, Deventer, 1995
  Nelen, J.M.; Boone, M.; Goudoever-Herbschleb, M.D. van; WODC, Het
  openbaar ministerie en grote
  fraudezaken, Arnhem, 1994 (Onderzoek en beleid; 133)
  Nethe, Miriam Yvette, De ontbinding van lege besloten en naamloze
  vennootschappen: Een onderzoek naar
  de rechterlijke ontbinding ex. art. 2:185 (74) lid 1 BW in theorie
  en praktijk, Groningen, 1995
  Nijboer, J.A. (red.), Criminaliteit als politiek probleem: Bundel
  naar aanleiding van het op 18 en 19 juni 1992
  te Groningen gehouden gelijknamige congres, Arnhem: Gouda Quint,
  1993
  Nijboer, J.F., Strafrechtelijk bewijsrecht, Nijmegen, 1994
  (Strafrecht en criminologie; 5)
  Nijboer, J.F., De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving: De
  systematische grondslag van het algemeen
  deel van het W.v.Sr., Groningen, 1987 (Rechtswetenschappelijke
  Reeks)
  Nolta, Jantine; Ministerie van Justitie, Het openbaar ministerie,
  rechterhand van Justitia; een brochure over het
  openbaar ministerie, ‘s-Gravenhage, ca. 1992
  Nuyts, Ch.; Michiels, H.; Vroom, Ch. de, Jaargids voor de
  Politiediensten, Antwerpen, 1995
  O’Brien, Joseph; Kurins, Andris, De val van de peetvader: De FBI
  contra Mafiabaas Paul Castellano,
  Amsterdam, 1994
  O’Hara, Charles E., Fundamentals of criminal investigation,
  Springfield, 1976
  Olivier, Ari, Memories, Utrecht, 1995
  Ospina, Hernando Calvo, Don Pablo Escobar: Dood van een drugsbaron,
  Berchem, 1994
  Oss, Guido van, De undercoveragent: Problemen van normafwijking,
  corruptie en controle, Lelystad, 1994
  Overkleeft-Verburg, G., De Wet persoonsregistraties: Norm,
  toepassing en evaluatie, Zwolle, 1995
  Parlour, Richard (red.), Butterworths International Guide to Money
  Laundering: Law and Practice, London,
  1995
  Peters, A.A.G., Recht als kritische discussie: Een selectie uit het
  werk van A.A.G. Peters, Arnhem, 1993
  Punch, Maurice, Conduct unbecoming: The sociale construction of
  police deviance and control, London, 1985
  Punch, Maurice; Kolthoff, Emile; Vijver, Kees van den; Vliet, Bram
  van (red.), Coping with corruption in a
  borderless world: Proceedings of the fifth international
  anti-corruption conference, Deventer, 1993
  Rassin, J.H.P.M. (eindred.), Informatie-uitwisseling politie
  Openbaar Ministerie, S.l., 1994
  Rechercheschool, Kiezen of delen: grondgedachten voor
  recherche-onderwijs, Zutphen, 1990
  Regoort, C.J.; Schilder, A.; Boom, E. (red.), Fraude: voorkomen is
  beter dan genezen: De rol van de accountant
  bij preventie en detectie van fraude en onwettig handelen,
  Deventer, 1995 (NIVRA-geschriften; 63)
  Reijntjes, J.M., Voorarrest, Zwolle, 1994 (Studiepockets
  strafrecht; 26)
  Remmelink, J., Actuele stromingen in het Nederlandse strafrecht,
  Amsterdam, 1980 (Mededelingen der
  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd.
  Letterkunde, Nieuwe reeks; 43-7)
  Remmelink, J., Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s inleiding tot de studie
  van het Nederlands Strafrecht, Arnhem:
  Gouda Quint, 1994
  Remmelink, J.; Knigge, G.; Roos, Th. A. de; Sorgdrager, W.,
  Herbezinning op (de grondslagen van) het
  Wetboek van Strafvordering, Zwolle, 1994 (Handelingen Nederlandse
  Juristen-Vereniging; 1994-I)
  Robinson, Jeffrey, De WitWassers: Achter de schermen van ‘s werelds
  op twee na grootste industrie, Rijswijk,
  1994
  Rogier, L.J.J., De Algemene wet bestuursrecht en strafrecht,
  Deventer, 1995 (Monografien Algemene wet
  bestuursrecht; B6)
  Roos, Th.A. de, Strafbaarstelling van economische delicten: Een
  crimineel-politieke studie, Arnhem, 1987
  Roth, Jrgen; Frey, Marc; Fijnaut, Cyrille; Hansen, W. (bew.), Het
  verenigd Europa van de mafia: Met actuele
  gegevens over Nederland en Belgi van Cyrille Fijnaut, Amsterdam,
  1994
  Roxin, Claus, Strafprozesrecht, Mnchen, 1994 (Prf dein Wissen;
  11)
  Ruikes, H.; Keulen, S. van, Recherchepraktijk en recente
  Privacy-wetgeving: Enige praktische uitleg over de Wet
  Persoonsregistraties en de Wet op de Politieregisters, Lochem: Van
  den Brink, 1992
  Ruis, Jan; Vos, Menno; Rechercheschool Zutphen, Pluk ze:
  Buitgericht opsporen, Lelystad, 1993
  Rter, C.F. (verz.), Toetsing van politieoptreden: Aanbevelingen en
  normstellingen uit de adviezen van de
  Commissie voor de Politieklachten Amsterdam 1986 – 1988, Lochem,
  1988
  Rter, C.F.; Verpalen, M.J.M., Arresten Strafrecht en
  Strafprocesrecht: met annotaties: ten behoeve van het
  onderwijs verzameld: editie 1994, Zwolle, 1994
  Rutgers, Marianne, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen:
  Een onderzoek naar de grenzen van het
  strafrecht, Arnhem, 1992
  Schalken, T.M.; Hofstee, E.J. (red.), In zijn verdediging geschaad:
  Over vormverzuimen en het belang van de
  verdachte: Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. J. Remmelink
  bij zijn afscheid als hoogleraar strafrecht
  aan de Vrije Universiteit, Arnhem, 1989
  Schalken, T.M. (red.), Magistraat met beleid: de officier van
  justitie en zijn omgeving: opstellen aangeboden
  aan mr. C. van Steenderen bij zijn afscheid als hoofdofficier van
  Justitie te Amsterdam op 25 september 1992,
  Arnhem, 1992
  Schalken, T.M., De mythe van het gezag: Over strafrecht, Amsterdam,
  1995
  Schalken, T.M. (cord.); Naey, J., Sturing en toetsing van politile
  rechtshandhaving: Onderzoeksprogramma
  1995 – 2000, Amsterdam, 1995
  Schmid, A.P., Smerige zaken: de opkomst van de onderwereld,
  Driebergen, 1992
  Simmelink, J.B.H.M., De rechtstaatgedachte achter art. 1 Sv:
  Gedachten over de betekenis van art. 1 Sv voor
  het handelen van de overheid in de opsporingsfase, Arnhem, 1987
  Singer-Dekker, H., Justitile documentatie en antecedentenonderzoek,
  Zwolle, 1980
  Singer-Dekker, H., Justitile documentatie en de verklaring omtrent
  het gedrag, Zwolle, 1991, (Studiepockets
  strafrecht; 1)
  Smits, Hans, Verward in het driehoeksweb: de relatie tussen
  Openbaar Ministerie, Politie en Bestuur, Lelystad,
  1995
  Speuren bij de bespieders: Politie-observatie in Nederland, S.l.,
  1986
  Sterling, Claire, Opmars der criminelen: De dreiging van het
  wereldwijde netwerk van de georganiseerde
  misdaad, Rijswijk, 1995
  Steunenberg, B., Ombuigingsbeleid en politieke besluitvorming: Een
  politiek-economische theorie getoetst
  voor politie, Enschede, 1989 (Bestuurskunde Twente)
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Cursusjaar 1995-1996:
  Programma-overzicht, Zutphen, 1995
  Straten, Jan van, Het Bangkok Incident, Baarn, 1991
  Strijards, G.A.M., Strafbare voorbereidingshandelingen, Zwolle,
  1995 (Studiepockets strafrecht; 30)
  Struiksma, J., Gewapend Bestuursrecht: Een onderzoek naar de
  mogelijkheid om misdadige activiteiten te
  bestrijden met behulp van de regelgeving op het gebied van de
  bouwvergunning, de milieuvergunning en de
  aanbesteding, Zwolle, 1994
  Suyver, J.J.H., Politie in de rechtsorde, Zwolle, 1994
  (Studiepockets staats- en bestuursrecht; 7)
  Tak, P.J.P. (red.), Bespiegelingen omtrent de kroongetuige, Arnhem,
  1994 (Monografien strafrecht; 19)
  Tak, P.J.P., DNA en strafproces: Een rechtsvergelijkend onderzoek
  naar de grenzen van het onderzoek aan en
  in het lichaam, Arnhem, 1990 (Monografien strafrecht; 13)
  Tak, P.J.P., De kroongetuige en de georganiseerde misdaad: een
  rechtsvergelijkend onderzoek naar de
  kroongetuige als instrument bij de bestrijding van de
  georganiseerde misdaad in het Belgische, Deense, Duitse
  en Italiaanse recht, Arnhem, 1994 (Monografien strafrecht; 18)
  Tak, P.J.P.; Lensing, J.A.W., Het vooronderzoek rechtsvergelijkend
  onderzocht, Arnhem, 1990 (Monografien
  strafrecht; 11)
  Thijn, Ed van, Retour Den Haag: Dagboek van een minister,
  Amsterdam, 1995
  Tuurenhout, Menno Evert, Parlementaire controle en ambtelijke
  verantwoordelijkheid, Arnhem, 1992
  Udink, Evelien, Criminele geldstromen: schijn en werkelijkheid: Een
  onderzoek naar het witwassen van
  crimineel geld in Nederland, Arnhem, 1993
  Venema, J.; Muijen, P.J.; Campen, J.G., Handboek buitengewoon
  opsporingsambtenaar, ‘s-Gravenhage, 1994
  Verhey, L.F.M., Horizontale werking van grondrechten, in het
  bijzonder van het recht op privacy, Zwolle, 1992
  Vermeulen, Gert; Van der Beken, Tom; Zanders, Patrick,
  Internationale samenwerking in strafzaken en
  rechtsbescherming: Pleidooi voor een gentegreerde nationale en
  internationale benadering, Brussel, 1995
  Verslag van de op 10 juni 1994 te Leeuwarden gehouden algemene
  vergadering over: Herbezinning op (de
  grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, Zwolle, 1995,
  (Handelingen Nederlandse
  Juristen-Vereniging; 1994-II)
  Vijver, C.D. van den, De burger en de zin van strafrecht, Lelystad,
  1993
  Vliet, A. van; Knopjes, A.; Broekhaar, J.M.J. (red.); CRI,
  Identiteitsvervalsing: Een bundeling van artikelen over
  identiteitsvervalsing en de maatschappelijke gevolgen daarvan in
  relatie tot de verschillende vormen van
  (georganiseerde) criminaliteit, ‘s-Gravenhage, 1995 (Studiereeks
  recherche; 4)
  Vries-Leemans, M.J.H.J. de, Art. 140 Wetboek van Strafrecht: Een
  onderzoek naar de strafbaarstelling van
  deelneming aan misdaadorganisaties, Arnhem, 1995
  Vugt, G.W.M. van; Boet, J.F., Zuiver handelen in een vuile context:
  over (grensoverschrijdende) afvalstromen,
  milieucriminaliteit en integer handelen in het openbaar bestuur,
  Arnhem, 1994
  Wattel, P.J., Fiscaal straf- en strafprocesrecht, Deventer, 1989
  (Fiscale studieserie; 25)
  Wiegant, A.A. (red.), Een beroep met risico’s, Culemborg, 1995
  (G-Cahier, 4)
  Wijk, H.D. van; Konijnenbelt (bew.), Hoofdstukken van
  administratief recht, Utrecht, 1994
  Wisselink, M.A., Privacy en fiscus: Rechtsbescherming bij
  belastingcontrole en bij opsporing van
  belastingfraude, Deventer, 1990 (Kluwerbelastingwijzers; 32)
  Wladimiroff, M. (red.), Facetten van economisch strafrecht:
  Opstellen , Arnhem, 1990 (Pompe reeks; 1)
  Wladimiroff, M.; Doelder, H. de (red.), Onderneming, Fraude &
  Strafrecht, ‘s-Hertogenbosch, 1992 (Dossier; 7)
  Wortel, Jules, Vervolgen in belastingzaken: een wetenschappelijke
  proeve op het gebied van de
  rechtsgeleerdheid, Deventer, 1991
  Wyngaert, Christine van den, Criminal procedure systems in the
  European Community, London, 1993


  inhoudsopgave en zoeken

  Bijlage V – Peilzender in fiets

  Peilzender in fiets

  Rechtbank Rotterdam 12 augustus 1993, parketnummers
  10/060.209-93 en 10/069.797-92 en hof ‘s-Gravenhage 16 februari
  1994
  (Artt. 8 EVRM, 17 IVBP, 10 Grondwet, 28 Politiewet (oud) en 1
  Sv)

  Omdat vanaf begin 1992 in Hellevoetsluis diverse brandstichtingen
  hadden plaatsgevonden werd een rechercheteam opgericht. De
  observaties van onder meer verdachte leverden echter niet het
  gewenste resultaat op omdat verdachte scherp op politie was.
  Besloten werd met toestemming van de officier van justitie een
  peilzender in de fiets van verdachte te plaatsen. Hiertoe werd de
  eigenaar van de rijwielhandel, waar verdachte zijn fiets had
  gekocht, door de politie benaderd. Hem werd verzocht verdachte dan
  wel diens ouders te berichten dat er een fabricagefout in zijn
  fiets geslopen was en dat de fiets voor herstel van die fout
  afgegeven kon worden. Na afgifte plaatste de politie vervolgens een
  peilzender in de fiets. De peilzender is twee nachten actief is
  geweest.

  lees meer

  Bijlage V – 2.4 Conclusies

  2.4 Conclusies

  1. De onderzochte opsporingsmethoden hebben – behoudens enkele
  vormen van de in hoofdstuk 3 behandelde observatie – geen
  uitdrukkelijke wettelijke basis. Redenen om in een dergelijke basis
  te voorzien kunnen worden ontleend aan 1) artikel 1 Sv, 2) het
  bepaalde in de mensenrechtenverdragen, in het bijzonder met het oog
  op het recht op een eerlijk proces en met het oog op het recht op
  privacy, 3) het feit dat sommige opsporingsmethoden gepaard gaan
  met strafbare feiten gepleegd door opsporingsambtenaren, en 4) het
  belang van de integriteit van de strafrechtspleging.

  lees meer

  Bijlage V – 7.12 Kennis en verantwoordelijkheid

  7.12 Kennis en verantwoordelijkheid

  In het onderzoek heeft de commissie getracht te achterhalen wat
  verantwoordelijke politiefunctionarissen, bestuurders en officier
  van justitie wisten. Wat wisten de betrokkenen en hoe hebben zij
  hun verantwoordelijkheden uitgeoefend? De commissie gaat daarbij
  ervan uit dat, voor het kunnen uitoefenen van het gezag over de
  politie, het OM op de hoogte dient te zijn van de gebruikte
  methoden en het functioneren van de CID en haar medewerkers. Ook de
  korpsleiding dient naar het oordeel van de commissie weet te hebben
  van de activiteiten van de CID om tot een verantwoorde sturing van
  de CID te kunnen komen. Korpsleiding en OM hebben naar het oordeel
  van de commssie de verantwoordelijkheid zich op de hoogte te
  stellen van de activiteiten van de CID. Dat neemt niet weg dat de
  commissie tevens van oordeel is dat het de verantwoordelijkheid van
  betrokken CID-functionarissen is om de korpsleiding en het OM op de
  hoogte te stellen van hun activiteiten. Noot

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>