• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – X.4. Conclusie

  X.4. Conclusie

  Het gaat niet te ver om te beweren dat ook in Nederland vele
  steden en hun omgeving te kampen hebben met de criminele
  activiteiten van Joegoslavische bendes. Bij deze activiteiten gaat
  het bovenal om vrouwenhandel, autodiefstal, inbraak en overvallen,
  met alles wat hier aan geweldpleging bij hoort. De juiste omvang
  van deze activiteiten, en het precieze aantal van de
  bendes/bendeleden die bij het plegen van deze criminaliteit zijn
  betrokken, kunnen bij gebrek aan voldoende voorbewerkte gegevens
  niet eens worden geschat. In vergelijking met de situatie in
  Duitsland springen twee dingen in het oog. In de eerste plaats dat
  er niet of nauwelijks berichten zijn over afpersingen binnen de
  Joegoslavische gemeenschap. Natuurlijk kan de afwezigheid van
  berichten hieromtrent het gevolg zijn van gebrek aan informatie bij
  de politie. Maar aan de andere kant moet in dit verband rekening
  worden gehouden met het feit dat de Joegoslavische gemeenschap in
  Nederland zr klein is en dat slechts op beperkte schaal
  Joegoslavische families hier bedrijven hebben; zelfs het aantal
  Joegoslavische restaurants is niet erg groot. Algemener: de
  activiteit van Joegoslavische bendes lijkt nauwelijks verbonden met
  de Joegoslavische gemeenschap hier te lande. In de tweede plaats is
  er doet, of heeft gedaan, alle bendes onder zijn gezag te brengen.
  Tussen allerlei groepen in het land bestaan – voorzover wij konden
  nagaan – in Nederland geen sprake van dat de ene of de andere
  bendeleider pogingen zeker wel relaties en contacten, maar zoiets
  als een Joego-mafia is hier niet aan het ontstaan. De term
  georganiseerde criminaliteit moet in de Nederlandse verhoudingen
  dan ook behoedzaam worden gebruikt. De beschikbare informatie gaat
  hoofdzakelijk over kleinere bendes die door hun gewelddadig
  optreden gewoon veel aandacht trekken. Alleen in Amsterdam, en
  wellicht Rotterdam, wordt dat label terecht gebruikt om de
  organisatie en werking van bepaalde Joegoslavische criminele
  groepen te kenschetsen. Of dit in de toekomst wel zou kunnen
  gebeuren – dat er een heuse Joego-mafia ontstaat -, valt moeilijk
  te zeggen. Zolang de strijd in (voormalig) Joegoslavi voortduurt,
  is de kans op een dergelijke ontwikkeling gering; de scheiding der
  geesten ginds werkt hier de eenmaking van het bendewezen tegen. En
  wat er gebeurt als de strijd op de n of andere manier is beslecht,
  kan op zijn minst in twee richtingen gaan. De ene is dat veel leden
  van de huidige bendes terugkeren naar hun (voormalige) vaderland.
  De andere, dat een deel van hen hier zal blijven omdat zij vinden
  dat er voor hen in het nieuwe gebalkaniseerde Joegoslavi geen
  plaats is. In beide scenario’s komt er aan het probleem van de
  Joegoslavische (georganiseerde) criminaliteit niet vlug een
  einde.

  lees meer

  IX – Inleiding – INLEIDING

  Gerben Bruinsma (Universiteit Twente)Frank Bovenkerk
  (Rijksuniversiteit Utrecht)

  INLEIDING

  Bij georganiseerde misdaad, ook volgens de definitie die ten
  grondslag ligt aan deze gehele serie rapporten ten behoeve van de
  Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden, gaat het in de
  eerste plaats om de produktie en handel van illegale goederen en
  diensten, en uit dien hoofde heeft deze vorm van criminaliteit
  niets te maken met het gevestigde bonafide bedrijfsleven. Veruit de
  meeste misdaad die in deze serie wordt beschreven heeft betrekking
  op de import en handel van soft en hard drugs en met de handel in
  wapens en vrouwen.

  lees meer

  IX – De branche van het wegtransport – 9. LEGALE MANIEREN OM HET HOOFD BOVEN WATER TE HOUDEN

  9. LEGALE MANIEREN OM HET HOOFD BOVEN WATER TE
  HOUDEN

  In dit hoofdstuk komen de legale middelen aan de orde die
  bedrijven toepassen om het hoofd te bieden aan de economische
  problemen. Het gaat achtereenvolgens om het omlaagbrengen van
  loonkosten, het uitbesteden van werk, het terugdringen van het
  aantal lege kilometers, het leasen van de voertuigen en het tanken
  van goedkope brandstof.

  lees meer

  IX – De branche van het wegtransport – 12.5 Preventief beleid transporteurs

  12.5 Preventief beleid transporteurs

  Bepaalde landen zijn zo smokkel-gevoelig dat er maar weinig
  bonafide bedrijven zijn die het nog aandurven. En
  transportondernemer vertelde dat hij om die reden nooit op Marokko
  rijdt. Een andere transporteur vertelt dat hij zijn wagens in
  Marokko altijd eerst door de Marokkaanse politie helemaal laat
  doorlichten: dat is een extra controle die ongeveer 20 gulden per
  wagen kost; de opbrengst gaat naar de Marokkaanse overheid. Daarna
  gaan de wagens natuurlijk nogmaals door de standaard-controle. Een
  ondernemer die het grootste deel van zijn inkomsten haalt uit het
  vervoer op Noord-Afrika vertelt een gedegen preventie en
  controle-beleid te hebben, om niets aan het toeval over te laten.
  Zijn bedrijf rijdt dan ook al vijftien jaar op Marokko, zonder n
  veroordeling. Op de eerste plaats betaalt hij zijn chauffeurs
  royaal: ze verdienen ruim 120.000 gulden per jaar.
  Voorts doet hij uit principe niet aan eigen rijderschap, omdat hij
  dat beschouwt als uitbuiting van de chauffeurs, als een
  verschuiving van financile problemen en derhalve ook als een
  risicofactor. Verder schakelt deze ondernemer een detective-bureau
  in om zijn chauffeurs uitgebreid te screenen (zijn er criminele
  antecendenten, wat is iemands sociaal-maatschappelijke situatie,
  hoe is zijn vriendenkring en wat is zijn financile positie?). De
  screening beperkt zich niet tot het moment van sollicitatie maar
  loopt altijd door, deels via een sterke onderlinge sociale
  controle, deels via speurwerk van buitenaf. Het komt in dit bedrijf
  voor dat een chauffeur uit Marokko naar huis wordt geroepen, omdat
  zijn gedrag ter plekke verdacht is. De controle in het buitenland
  geschiedt via vestigingen die het bedrijf in bijna alle
  handelslanden heeft opgericht. Daar worden de vracht en de
  chauffeur vanaf het moment van binnenkomst streng begeleid, zodat
  er nooit een paar uur kwijt kunnen raken en de chauffeur al
  helemaal niet zelfstandig op zoek gaat naar een terugvracht. Zo
  mogelijk rijden de chauffeurs in konvooi door Marokko en parkeren
  ‘s nachts met de konten (van de wagens) tegen elkaar aan, zodat er
  niets in of uit de wagens kan. Een dergelijk veiligheidsbeleid kost
  veel geld, vertelt een ondernemer. Hij kan desondanks winstgevend
  rijden, omdat hij in alle andere bestemmingslanden (Engeland,
  Itali, Polen, Spanje, Frankrijk en Belgi) werkt met
  dochtermaatschappijen. Hier werkt uitsluitend lokaal personeel en
  er wordt gereden met lokaal materieel en op lokale kentekenbewijzen
  en vergunningen. Dat is vele malen goedkoper. Ter vergelijking: de
  Engelse ritprijs bedraagt 3200 gulden, tegen 6200 in Nederland.
  Vergelijk hoofdstuk 9.

  lees meer

  IX – De branche van het wegtransport – 4.1 Rentabiliteitscijfers

  4.1 Rentabiliteitscijfers

  In 1982 ging het niet zo goed met de rentabiliteit – het netto
  overschot in procenten van de netto opbrengst – van Nederlandse
  transportondernemingen; de cijfers doken toen in het negatieve:
  -0,2 voor het internationaal vervoer en -2,3 voor het binnenlands
  transport. Daarna volgt er een opleving die zijn hoogtepunt bereikt
  in 1986: de rentabiliteit in het binnenlands vervoer ligt dan op
  5,4 procent en bedraagt 6,4 procent in het grensoverschrijdende
  vervoer. Vanaf die hoogte kan het percentage alleen nog maar dalen
  en dat doet het dan ook. Het dieptepunt werd in 1993 bereikt: dan
  duiken de percentages weer voor het eerst in elf jaar tijd onder de
  nullijn, ten minste voor wat betreft het internationaal transport;
  de score daar is -1,3 procent. De rentabiliteit in het binnenlands
  vervoer zakt met 0,4 procent. In 1994 trekken de cijfers echter
  weer aan: het binnenlands vervoer heeft een
  rentabiliteitspercentage van 2,3 procent en het internationaal
  vervoer staat op 1,4 %. Helaas geven de rentabiliteitscijfers
  alleen gegevens over het totaal aantal bedrijven, zodat onduidelijk
  is welke categorie bedrijven het meest in nood verkeert. De
  faillissementscijfers geven wat dat betreft meer inzicht.

  lees meer

  IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 4.1. Internationale smokkelroutes

  4.1. Internationale smokkelroutes

  Om de internationale smokkelroutes te beschrijven is het van
  belang onderscheid aan te brengen tussen de soorten goederen. Voor
  de aanvoerroutes van de drugs moet een onderscheid naar de soort
  drug worden aangebracht.

  lees meer

  IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – LITERATUUR

  LITERATUUR

  J. Albanese, Where organized and white collar crime meet:
  predicting the infiltration of legitimate business
  (paper
  presented at the annual ASC-meeting), Miami, 1994. Bovag,
  Beleidsnotitie Criminaliteitsproblematiek, Bunnik, (interne
  notitie Bovag), januari 1995.

  lees meer

  IX – De branches horeca en gokautomaten – 4.2. Protectie

  4.2. Protectie

  Zet geen kleerkast voor de deur. Dat lokt agressie uit.
  Dit staat te lezen in een brochure over criminaliteitspreventie van
  de branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland. Sommige
  horeca-ondernemers weten wel beter; in de praktijk heeft een aantal
  cafbazen er weinig tot niets over te zeggen en stt die kleerkast
  gewoon voor de deur. Onder protectie verstaan we het met
  geweld opdringen van betaalde bescherming; men past geweld toe of
  dreigt daarmee en dwingt een horeca-ondernemer op deze manier tot
  het afkopen van dit geweld. Dit delict noemen we afpersing.
  Wanneer dit op systematische wijze gebeurt, spreken we in de
  criminologie van een zogeheten protection racket. Volgens
  een bestuurslid van Horeca Nederland vinden we vooral onder jonge
  ondernemers met kleine cafs in de grote steden slachtoffers van
  opgedrongen bescherming. Deze ondernemers zijn zelden aangesloten
  bij de branche-vereniging. Er is in de horecabranche een concrete
  vraag naar ordehandhaving. Want, niet alleen het aantal
  horecagelegenheden groeit, ook het wapenbezit en het gebruik van
  drugs, drank en geweld nemen toe. Deze combinatie leidt tot een
  beheersprobleem. Horecagelegenheden zijn publiek toegankelijk en
  hun economisch succes is sterk afhankelijk van een goede reputatie.
  Tot op zekere hoogte kun je zeggen dat dit protectie uitlokt.

  lees meer

  IX – De branches horeca en gokautomaten – 7.1. Inleiding

  7. CRIMINALITEIT IN DE SPEELAUTOMATEN-BRANCHE

  7.1. Inleiding

  De automatenbranche heeft het imago van een besmette sector. De
  gokwereld wordt van oudsher geassocieerd met de handel in drugs en
  andere criminele activiteiten. Veel harde feiten om de slechte
  reputatie van het gokwezen te bewijzen, zijn er niet, hoewel enkele
  gerichte onderzoeken plaatselijke gegevens opleveren die er niet om
  liegen. Het Bedrijfschap Horeca trok in 1993 aan de bel; een
  vertrouwelijk onderzoek van het recherchebureau Hoffman wees op een
  vergaande vervlechting van georganiseerde misdaad met de legale
  horeca-branche, die liep via de handel en exploitatie van
  gokautomaten. De Rotterdamse hoofdcommissaris Ottevanger beweerde
  in 1992 dat twintig procent van de speelautomatenhandelaren in de
  stad gelieerd is aan organisaties die zich bezighouden met de
  handel in verdovende middelen en andere vormen van zware
  criminaliteit. Horeca Nederland kwam met een schatting in dezelfde
  orde van grootte (Fijnaut e.a. 1993). Ook Boerman noemt in zijn
  onderzoek in Rotterdam (1994) de betrokkenheid van leidende figuren
  uit het criminele circuit in de speelautomatenhandel. Het al eerder
  genoemde politieonderzoek van het Amsterdamse HIT-team toonde aan
  dat een vijftal criminele organisaties een groot deel (70 %) van de
  speelautomaten in handen heeft, en de betrokkenen zich bezig
  hielden met de handel in drugs, wapens en prostitutie (Brief van
  Van
  Riessen aan de burgemeester van Amsterdam, 1993).
  Fijnaut cum suis (1993) stellen dat we te maken hebben met forse
  problemen van georganiseerde misdaad. Zij wijzen daarbij vooral op
  de parallel tussen de directe en indirecte gokspelen; vooral
  daar waar automaten in het geding zijn; investeringen in het
  benodigde onroerende goed, het opdringen van zakenrelaties, het
  genadeloos exploiteren van andermans inspanningen, de dreiging met
  geweld en de toepassing daarvan en meer.
  Overigens wijzen
  Fijnaut en de zijnen eveneens op de dubieuze rol die de
  gemeentelijke overheid in de bestudeerde Rotterdams zaak heeft
  gespeeld: willens en wetens werden zakelijke overeenkomsten
  gesloten met een vooraanstaand lid van de onderwereld die de
  financile middelen grotendeels verkreeg uit illegale activiteiten.
  Tegen deze persoon liep tijdens de onderhandelingen zelfs een
  grootscheeps justitieel onderzoek. Ook in de pers verschijnen
  regelmatig publikaties waarin gesproken wordt over calamiteiten die
  wijzen op inmenging van de georganiseerde criminaliteit in de
  exploitatie van speelautomaten. Zo staat in een artikel van Missets
  Horeca (1993) te lezen dat er bonussen van 10.000 tot 15.000 gulden
  worden betaald aan horeca-ondernemers voor de plaatsing van
  gokkasten. Ook het aanbieden van leningen teneinde startende
  ondernemers te binden, waarna de terugbetaling geschiedt door
  middel van automaten-exploitatie om niet. Over de aard en omvang
  van alle genoemde feiten blijft het tasten in het duister, maar dat
  er iets aan de hand is, lijkt duidelijk.

  lees meer

  IX – De bouwnijverheid – 4. DE BOUWNIJVERHEID ALS SLACHTOFFER VAN CRIMINALITEIT

  4. DE BOUWNIJVERHEID ALS SLACHTOFFER VAN
  CRIMINALITEIT

  Burgers, bedrijven en instellingen lopen altijd het risico
  slachtoffer te worden van een of andere vorm van criminaliteit. In
  de bouwnijverheid is dat risico extra groot: er is veel en duur
  materiaal aanwezig omdat ter plaatse moet worden gebouwd en de
  beveiliging van die goederen ter plekke is vaak moeilijk te
  realiseren. De variteit aan denkbare delicten in de bouwnijverheid
  is groot. Zoals aangegeven beperken wij ons tot de bespreking van
  enkele eerder genoemde vormen van criminaliteit waarvan de
  bouwnijverheid slachtoffer kan worden. De meeste kunnen
  betrekking hebben op racketeeringactiviteiten.

  lees meer

  IX – De bouwnijverheid – 8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  In ons land is de bouwnijverheid een economische sector waar
  veel geld in omgaat. Er is vrijwel altijd behoefte aan
  bouwactiviteiten. Criminele groepen zouden indien gewenst met
  racketeering een vaste bron van inkomen kunnen krijgen. Het
  bouwproces is en blijft kwetsbaar in Nederland. Standaardiseren in
  de bouwnijverheid is vrijwel onmogelijk. Er moet ter plekke worden
  gebouwd. Bovendien is het bouwproces uiterst arbeidsintensief
  waardoor de kosten per produktie-eenheid erg hoog liggen. Personeel
  moet altijd naar de bouwplaats worden gebracht in tegenstelling tot
  andere bedrijfstakken die hun produktie naar gebieden met de
  goedkoopste arbeidskrachten kunnen verplaatsen. Die kwetsbaarheid
  wordt verhoogd door de grote onderlinge concurrentie.
  Bouwondernemers moeten onder grote tijdsdruk het produktieproces
  uitvoeren. De bouwnijverheid is zeer gefragmenteerd en flexibel.
  Het grote aantal bouwbedrijven biedt aan ruim 330.000 mensen werk.
  De meeste bedrijven hebben nauwelijks zelf personeel in dienst en
  bestaan relatief kort. Dit korte bestaan wordt mede in de hand
  gewerkt door de snelheid waarmee kan worden teruggekeerd in de
  bouwnijverheid. Het is in Nederland vrij eenvoudig als nieuwe
  onderneming tot de bouwnijverheid toe te treden (personeel, kennis
  en kapitaalgoederen zijn makkelijk in te huren of via een katvanger
  te koop). Het aantal faillissementen in de bouwnijverheid is groter
  dan in andere bedrijfstakken. Als gevolg van te weinig kapitaal en
  te gering eigen vermogen lopen veel bedrijven het risico van
  faillissement.

  lees meer

  IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.7. De internationale context

  5.7. De internationale context

  Afval en de verwerking daarvan zijn vanzelfsprekend niet een
  typisch Nederlands probleem. Alle welvarende landen worstelen met
  dezelfde problematiek en zoeken naar aanvaardbare oplossingen voor
  hun afval. Nu bestaan er aanzienlijke verschillen tussen landen wat
  betreft hun wetgeving op het gebied van het milieu en de handhaving
  daarvan. Zo worden afval, afvalverwerking en afvalrecycling in elk
  land anders gedefinieerd. Die afwijkende interpretaties leveren
  speelruimte op om internationaal met afval geld te verdienen. Ook
  zijn er verschillen wat betreft verwerkingscapaciteit van afval en
  wijken de prijzen voor afvalverwerking sterk van elkaar af. Om de
  kosten te drukken zijn Nederlandse afvalverwerkingsbedrijven en
  internationaal opererende afvalmakelaars altijd geneigd te zoeken
  naar plaatsen waar de verwerking van het afval de minste kosten met
  zich meebrengt. Het openstellen van de grenzen tussen EU-landen en
  Oosteuropese landen heeft geleid tot een grote vervoersbeweging van
  afval naar en door die landen. De export van Nederlands afval is
  weliswaar aan vergunningen gebonden maar dat blijkt in de praktijk
  nauwelijks beperkingen met zich mee te brengen. Dit komt doordat in
  de landen waar het afval zijn bestemming vindt, meestal geen of
  nauwelijks serieuze controles worden uitgevoerd. Zonder die
  controles is het papier van de vergunningaanvraag geduldig en kan
  een makelaar zonder risico zo’n exportvergunning aanvragen. Wat
  eigenlijk gebeurt is dat afvalproblemen van landen met een
  strengere wetgeving worden verplaatst naar landen met een minder
  strenge wetgeving. De milieuproblemen nemen in de ontvangende
  landen toe omdat zij vaak niet de beschikking hebben over voldoende
  verwerkingscapaciteit of kwalitatief toereikende
  verwerkingsinstallaties. Aan ontdoeners wordt wel de Nederlandse
  verwerkingsprijs per ton afval in rekening gebracht, maar in
  Oost-Europa zijn de gemaakte kosten slechts een fractie daarvan. De
  winst is voor de makelaar. Het volgende voorbeeld illustreert de
  gevolgen van een internationale context van afvalverwerking.Een
  afvalmakelaar wil een partij zinkafval via de haven Rotterdam naar
  Polen en Brazili brengen onder het mom van recycling. Beide landen
  deelden officieel mee dat verwerking van zinkafval daar onmogelijk
  was of milieuhyginisch niet verantwoord kon worden verwerkt: er
  bleef namelijk te veel giftig afval over na recycling. De
  afvalmakelaar rekende de ontdoeners van het zinkafval f.230,- per
  ton, betaalde het Poolse bedrijf f.80,- per ton en nam het
  herwonnen zink voor eenzelfde bedrag terug. Met de verkoop hiervan
  verdiende de makelaar in Nederland f.1000,- per ton. Uiteindelijk
  was Polen de dupe. Allerlei uiterst giftige stoffen als cadmium en
  zware metalen lagen her en der verspreid op stortplaatsen in Polen
  en de opbrengst was laag.

  lees meer

  IX – De verzekeringsbranche – 5. CONCLUSIES

  5. CONCLUSIES

  We hebben in het voorgaande al in zekere zin geconcludeerd dat
  de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen voor wat betreft
  de verzekeringsbranche niet kunnen worden beantwoord.
  Desalniettemin kan op basis van het voorgaande een aantal
  voorzichtige conclusies worden getrokken. Door de grote onderlinge
  concurrentie in de verzekeringsbranche lijken de
  acceptatievoorwaarden voor sommige verzekeringen steeds soepeler te
  worden. Hierdoor ontstaat er meer gelegenheid tot frauderen.
  Verzekeringsmaatschappijen nemen veel schades als gevolg van fraude
  voor lief. Zij gaan er vanuit dat dit onlosmakelijk met de branche
  is verbonden en dat hierover tegenover de klant niet al te moeilijk
  moet worden gedaan. Vaak vertoont men deze klantgerichte houding
  met name bij hogere schades (van grote ondernemingen) en niet bij
  kleinere schades (van kleine bedrijven en individuele burgers).
  Moeilijk doen impliceert namelijk voor de betreffende maatschappij
  een slechte naam in de verzekeringsmarkt. Het CIS en
  branche-organisaties geven aan dat zij – voorzover zij dat weten en
  uitspreken – over het algemeen niet te maken hebben met criminele
  groepen. Er zou alleen sprake zijn van een toename van het aantal
  fraudes door individuele klanten van verzekeringsmaatschappijen,
  maar deze toename wordt niet met openbare gegevens gestaafd. Wel
  worden diverse malen kleine assurantiebemiddelingsbedrijven genoemd
  vanwege hun kwetsbaarheid voor benvloeding van of overname door
  criminele groepen. De ECD wijst ook op deze kwetsbaarheid.

  lees meer

  IX – De wildlifebranche – 3.3. Zaakanalyse in de wildlifebranche

  3.3. Zaakanalyse in de wildlifebranche

  Door de CRI zijn ons vijftien dossiers met betrekking tot
  wildlifecriminaliteit ter beschikking gesteld (CRI-AID, 1994). Deze
  zaken bevinden zich vrijwel alle in de pro-actieve fase van het
  opsporingsonderzoek, met uitzondering van n die zich in de fase van
  het gerechtelijk vooronderzoek bevindt. Hoewel de meeste
  regiokorpsen de bestrijding van milieucriminaliteit hoog in het
  vaandel hebben staan en zelfs als prioriteit
  hebben gesteld, is het feitelijke aantal opsporingsonderzoeken naar
  de illegale wildlifehandel zeer beperkt. Voor een deel heeft dat te
  maken met de relatieve onbekendheid bij de politiekorpsen en het OM
  met dit soort strafzaken. Bovendien beschikt de politie over weinig
  kennis van deze handel. Als laatste mogelijkheid mag natuurlijk
  niet worden uitgesloten dat er zich in Nederland gewoon niet veel
  wildlifecriminaliteit voordoet (zie vorige paragraaf).

  lees meer

  Advies mr. J.K. Franx d.d. 20-10-1994 oververschoningsrechten (26/31)

  109

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>